MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 374/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 374         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 2 mai 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

472. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Gătaia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Gătaia

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. S.P. 3.517 din 11.04.2018;

- Adresa Spitalului de Psihiatrie Gătaia nr. 8.556/2017,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Gătaia conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Spitalul de Psihiatrie Gătaia vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.416/2010*) pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Gătaia.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dan Octavian Alexandrescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 aprilie 2018.

Nr. 472.


*) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.416/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Gătaia

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Spitalul de Psihiatrie Gătaia, denumit în continuare „spital”, este unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu rol în asigurarea de servicii medicale, funcţionând conform prevederilor legale în vigoare privind reforma în domeniul sănătăţii şi participând la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.

(2) Spitalul are sediul în extravilanul oraşului Gătaia, judeţul Timiş, cod poştal 307185.

(3) Unitatea sanitară a fost înfiinţată în anul 1966, conform Deciziei nr. 1.327 din 24.10.1966 a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Banat

Art. 2. - Spitalul asigură asistenţă medicală de specialitate (spitalicească şi ambulatorie) pentru populaţia judeţului Timiş, precum şi pentru judeţele limitrofe.

Art. 3. - (1) îndrumarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii desfăşurate de spital se exercită de Ministerul Sănătăţii, ca autoritate centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică.

(2) Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din spital, precum şi procedurile şi manevrele medicale sunt supuse reglementărilor în vigoare.

(3) Problemele de etică şi deontologie profesională sunt de competenţă, după caz, a Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din România, a Colegiului Psihologilor din România sau a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(4) Personalul spitalului este constituit din personal contractual, iar în vederea stabilirii atribuţiilor şi răspunderilor s-au avut în vedere acte normative specifice sistemului sanitar, precum şi Codul muncii.

(5) Salarizarea personalului de conducere din spital, precum şi a celorlalte categorii de personal se stabileşte conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate şi atribuţiile spitalului

 

Art. 4. - (1) Spitalul furnizează servicii medicale preventive, curative şi de recuperare în specialitatea psihiatrie, pentru adulţi, cu respectarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.

(2) Spitalul prestează servicii de spitalizare continuă în cursul cărora furnizează servicii medicale în profilul spitalului.

(3) Spitalul prestează servicii medicale ambulatorii în cadrul cărora furnizează următoarele servicii: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, indicaţii terapeutice medicamentoase, psihoterapie şi consiliere psihologică.

Art. 5. - Spitalul este integrat într-un sistem funcţional unitar prin care se asigură:

a) accesul populaţiei la toate formele de asistenţă medicală psihiatrică;

b) colaborarea cu alţi furnizori de servicii medicale cu atribuţii în rezolvarea unor probleme de sănătate publică, sub coordonarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş, cum ar fi cele din programele naţionale: tuberculoza, infecţia cu virus HIV/SIDA, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;

c) continuitatea acordării asistenţei medicale de specialitate în toate stadiile de evoluţie a bolii, prin cooperarea permanentă a medicilor din această unitate sau cu cei din alte unităţi;

d) continuitatea acordării asistenţei medicale prin organizarea liniilor de gardă, conform legislaţiei în vigoare;

e) utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investigaţie şi tratament;

f) dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a asistenţei medicale în concordanţă cu ultimele noutăţi din domeniu;

g) respectarea legislaţiei în vigoare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Art. 6. - Spitalul asigură calitatea actului medical prin:

a) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale ale bolnavilor spitalizaţi, cu respectarea protocoalelor de diagnostic şi terapeutice;

b) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;

c) furnizarea tratamentului adecvat şi respectarea condiţiilor de prescriere a medicamentelor prevăzute în nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare;

d) aprovizionarea, depozitarea şi distribuirea medicamentelor potrivit normelor în vigoare;

e) urmărirea calităţii medicamentelor în vederea creşterii eficienţei tratamentelor evitarea riscului terapeutic;

f) informarea şi documentarea în domeniul medicamentelor;

g) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfectante;

h) asigurarea unui microclimat corespunzător;

i) prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

j) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare afecţiunii, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, respectând alocaţia de hrană conform legislaţiei în vigoare, precum şi servirea mesei în condiţii de igienă;

k) încadrarea cu personal medico-sanitar şi cu alte categorii de personal conform normativelor de personal în vigoare care să permită funcţionarea spitalului în condiţii de eficienţă;

l) informarea despre serviciile medicale oferite şi despre modul în care sunt furnizate atât pacienţilor, cât şi populaţiei, în general;

m) asigurarea accesibilităţii, continuităţii şi calităţii serviciilor pentru persoanele cu tulburări psihice prin derularea Programului naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică,

Art. 7. - (1) în acordarea asistenţei medicale, personalul de specialitate medico-sanitar trebuie să se conformeze normelor de etică şi deontologie, să acţioneze întotdeauna în interesul bolnavului şi pentru promovarea stării de sănătate a populaţiei, să aibă o atitudine activă faţă de nevoile de îngrijire a sănătăţii fiecărui cetăţean, să îngrijească toţi bolnavii cu acelaşi interes, fără discriminare şi fără condiţionare de alte avantaje materiale sau servicii personale.

(2) Pentru prejudicii cauzate pacienţilor, din culpă medicală, răspunderea este individuală şi revine persoanei care a cauzat prejudiciul

(3) Personalul spitalului este obligat să asigure în fiecare an respectarea clauzelor prevăzute în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timiş. Nerespectarea clauzelor contractuale reprezintă abatere disciplinară şi nu exclude răspunderea administrativă, patrimonială sau penală, după caz.

Art. 8. - (1) Spitalul are obligaţia de a înregistra persoanele cărora li se acordă asistenţă medicală, de a întocmi fişa de consultaţie, foaia de observaţie şi alte asemenea acte stabilite prin dispoziţiile legale.

(2) La externarea pacientului se vor elibera: bilet de externare, scrisoare medicală, prescripţie medicală, certificat de constatare a decesului (după caz).

(3) Obligaţiile şi răspunderile care revin personalului sanitar din înregistrarea şi raportarea activităţii desfăşurate, documentele folosite şi circuitul acestora se stabilesc prin procedurile operaţionale standard de realizare a serviciilor medicale şi respectă prevederile legale în domeniu.

Art. 9. - Spitalul acordă asistenţă medicală în caz de urgenţă, ori de câte ori se solicită aceste servicii, oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea persoanei este critică, asigurând, dacă este cazul, transportul medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil.

Art. 10. - (1) Spitalul verifică dacă pacientul are calitatea de asigurat. În situaţia în care pacientul nu poate face dovada că este asigurat, spitalul va acorda serviciile medicale de urgenţă necesare, va evalua situaţia medicală a pacientului şi îl va externa, dacă internarea nu se mai justifică.

(2) La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta.

Art. 11. - Spitalul are obligaţia să respecte confidenţialitatea faţă de terţi asupra datelor şi informaţiilor serviciilor medicale acordate asiguraţilor, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora, conform legislaţiei în vigoare privind drepturile pacientului.

Art. 12. - Alte atribuţii ale spitalului:

a) acordă servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contribuţia pentru aceştia, în mod nediscriminatoriu şi cu respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţia trimiterii pentru consultaţii interdisciplinare;

b) raportează datele solicitate de instituţiile abilitate privind furnizarea serviciilor medicale şi starea de sănătate a persoanelor consultate sau tratate;

c) încheie contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Judeţeană Timiş;

d) raportează indicatorii prevăzuţi în normele privind execuţia, raportarea şi controlul programelor naţionale de sănătate şi utilizează eficient sumele cu această destinaţie;

e) transmite instituţiilor abilitate datele necesare în vederea validării şi decontării serviciilor spitaliceşti;

f) asigură utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate;

g) completează corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

h) respectă dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului;

i) încheie acorduri de colaborare cu spitalele din judeţ sau din alte judeţe pentru pacienţii critici în vederea respectării protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;

j) asigură permanenţa serviciilor medicale furnizate asiguraţilor internaţi;

k) stabileşte programul de lucru şi îl afişează la loc vizibil;

l) stabileşte sarcinile şi obligaţiile de serviciu pentru personalul angajat;

m) asigură condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi pază contra incendiilor, conform normelor în vigoare;

n) asigură gestiunea datelor şi informaţiilor medicale prin utilizarea unui program informatic securizat de management spitalicesc;

o) asigură semnalizarea corespunzătoare, în zonă şi în interior, a circuitelor funcţionale, în special a celor utilizate de pacientul internat;

p) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare;

q) este în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

r) încurajează aparţinătorii pacienţilor cu probleme psihiatrice să se implice în îngrijirea acestora;

s) asigură libertatea de deplasare a pacientului, în afara secţiei, în cadrul unităţii, cu excepţia perioadelor de vizita medicală, carantină, necesităţilor de imobilizare la pat etc.

Art. 13. - Spitalul asigură păstrarea anonimatului pacientului şi a confidenţialităţii datelor prin reglementări interne specifice, după cum urmează:

a) toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia;

b) informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;

c) în cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie;

d) pacientul are acces la datele medicale personale;

e) medicul va păstra secretul profesional şi va acţiona în acord cu dreptul legal al fiecărei persoane la respectarea vieţii sale private din punctul de vedere al informaţiilor referitoare la sănătatea sa;

f) obligaţia medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv faţă de membrii familiei persoanei respective;

g) obligaţia medicului de a păstra secretul profesional persistă şi după ce persoana respectivă a încetat să îi fie pacient sau a decedat;

h) transmiterea datelor referitoare la sănătatea persoanei: medicul, la solicitarea persoanei în cauză, o va informa pe aceasta sau pe persoana desemnată de aceasta cu privire la orice informaţie pe care o deţine referitoare la starea de sănătate a persoanei în cauză;

i) derogări de la regula păstrării secretului profesional - derogările de la dreptul fiecărei persoane la respectarea vieţii sale private din punctul de vedere al informaţiilor referitoare la sănătate sunt numai cele prevăzute în mod expres de lege;

j) în cadrul procesului de cercetare medicală, participarea persoanelor cu tulburări psihice se face atât cu consimţământul lor, cât şi cu consimţământul familiei (ori, în lipsa familiei, a reprezentanţilor legali);

k) informaţiile confidenţiale pot fi folosite pentru cercetare medicală şi publicate numai În condiţiile păstrării anonimatului pacienţilor participanţi la programul de cercetare (cu excepţia cazurilor când este menţionat în scris acordul pacienţilor şi al familiei sau al reprezentanţilor lor legali);

l) pacienţii spitalizaţi fără consimţământul lor nu pot fi folosiţi ca subiecţi de cercetare.

Art. 14. - Spitalul asigură gestionarea dosarului pacientului astfel:

a) pe toată perioada spitalizării, foaia de observaţie clinică generală a bolnavului internat pe secţie se păstrează în dosarele CU foi de observaţie ale secţiei respective, în camera asistentului-şef, careva fi responsabil de gestiunea dosarelor pacienţilor;

b) dosarul va avea un opis zilnic care va cuprinde: numele şi prenumele pacientului; numărul foii de observaţie; salonul/rezerva unde se află internat;

c) o listă centralizată cu pacienţii, foaia de observaţie clinică generală corespunzătoare şi salonul unde sunt aceştia cazaţi va fi afişată zilnic la camera asistentelor;

d) foaia de observaţie clinică generală va însoţi bolnavul la investigaţiile paraclinice şi, după completarea acesteia de către medicul respectiv, va fi adusă şi returnată de către personalul însoţitor asistentului-şef sau medicului de gardă, după caz;

e) spitalul asigură anunţarea aparţinătorilor în cazul decesului pacientului, cu respectarea procedurilor interne în astfel de situaţii.

Art. 15. - (1) Spitalul a identificat zonele cu risc crescut, inclusiv cele cu risc epidemiologie, astfel:

a) salonul izolator, boli transmisibile;

b) saloanele de pacienţi;

c) sălile de tratament (locurile de prelevare a probelor de laborator şi de efectuare a injecţiilor);

d) oficiile alimentare din secţii;

e) blocul alimentar;

f) spălătoria;

g) laboratorul de analize medicale;

h) grupurile sanitare;

i) punctele de colectare, transport, depozitare şi eliminare a deşeurilor medicale.

(2) în vederea prevenirii apariţiei unor evenimente epidemiologice, aceste sectoare vor beneficia de supraveghere permanentă şi control riguros din partea compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale. Se vor urmări:

a) respectarea cu stricteţe a circuitelor funcţionale (delimitate în timp printr-un program de funcţionare aprobat de conducerea spitalului, acolo unde există separare în spaţiu);

b) respectarea de către întreg personalul a „precauţiunilor universale”;

c) respectarea programului de curăţenie şi dezinfecţie;

d) respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie.

(3) Toate materialele sterile folosite în spital sunt de unică utilizare.

 

CAPITOLUL III

Conducerea spitalului

 

Art. 16. - (1) Conducerea spitalului este asigurată, conform prevederilor legale în vigoare, de către:

a) consiliul de administraţie;

b) managerul spitalului;

c) comitetul director,

(2) Comitetul director este format din: manager, director medical, director financiar-contabil şi director de îngrijiri.

Art. 17. - (1) Membrii consiliului de administraţie sunt:

a) 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş;

b) un reprezentant numit de Consiliul judeţean Timiş;

c) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

d) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.

(2) Membrii consiliului de administraţie al spitalului public se numesc prin act administrativ de către instituţiile prevăzute mai sus.

(3) Managerul spitalului participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.

(4) Reprezentanţii nominalizaţi de sindicatele legal constituite în unitate, afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitaţi permanenţi la şedinţele consiliului de administraţie.

(5) Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.

(6) Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:

a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;

c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;

e) analizează modul do îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;

f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor de incompatibilitate, conform prevederilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

(8) Dispoziţiile referitoare la conflictul de interese se aplică şi membrilor consiliului de administraţie.

(9) Persoanele din conducerea spitalului, respectiv managerul, membrii comitetului director, membrii consiliului de administraţie, au obligaţia de a depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii.

(10) Persoanele din conducerea spitalului au obligaţia de a depune şi o declaraţie de avere, conform celor legale.

Art. 18. - (1) Managerul spitalului poate fi manager persoană fizică sau persoană juridică. Managerul spitalului încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de maximum 4 ani.

(2) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu:

a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică;

b) desfăşurarea de activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică finanţate de către furnizori de bunuri şi servicii ai spitalului respectiv;

c) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei altei funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate;

d) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti;

e) exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;

f) exercitarea funcţiei de membru În organele de conducere, administrare şi control ale unui partid politic;

g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în cadrul societăţilor comerciale, înfiinţate conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Constituie conflict de interese:

a) deţinerea de către managerul persoană fizică, managerul persoană juridică ori reprezentantul persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi înfiinţate în condiţiile legii ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză;

b) angajarea soţului/soţiei, rudele managerului ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, în funcţia de membru în comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcţia de manager;

c) alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care managerul sau soţul/soţia, rudele ori afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natura patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

(4) Contractul de management poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale sau ori de câte ori este nevoie. Evaluarea este efectuată pe baza criteriilor de performanţă generale stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

(5) Atribuţiile managerului spitalului sunt prevăzute în contractul de management aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii,

(6) Contractul individual de muncă al managerului spitalului se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.

(7) Contractul de management încetează în următoarele situaţii:

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) la revocarea din funcţie a managerului, în cazul nerealizării indicatorilor de performantă ai managementului spitalului public, prevăzuţi în ordinul ministrului sănătăţii, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia, şi/sau în situaţia existenţei unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor managerului persoana juridică;

c) prin acordul de voinţă al părţilor semnatare;

d) la apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;

e) în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese;

f) la decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului;

g) în cazul insolvenţei, falimentului persoanei juridice, manager al spitalului;

h) la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;

i) în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienţilor sau a salariaţilor;

j) în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;

k) în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare constatate de organele de control şi instituţiile abilitate în condiţiile legii;

l) nerespectarea măsurilor dispuse de ministrul sănătăţii în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice;

m) dacă se constată că managerul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru exercitarea funcţiei de manager;

n) în cazul existenţei a 3 luni consecutive de plăţi restante, a căror vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, respectiv a arieratelor, în situaţia în care la data semnării contractului de management unitatea sanitară înregistrează arierate;

o) în cazul nerespectării graficului de eşalonare a plăţilor arieratelor, asumat la semnarea contractului de management, în situaţia în care la data semnării contractului de management unitatea sanitară înregistrează arierate.

(8) Managerul spitalului asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern cu acordul Ministerului Sănătăţii.

(9) Managerul spitalului aprobă planul anual de audit public intern al spitalului, rapoartele elaborate în urma misiunilor de audit intern şi raportul anual al activităţii de audit.

Art. 19. - (1) Comitetul director are următoarea componenţă:

a) managerul;

b) directorul medical;

c) directorul financiar-contabil;

d) directorul de îngrijiri.

(2) Funcţiile specifice comitetului director se ocupă prin concurs, organizat de manager.

(3) Funcţia de membru în comitetul director este incompatibilă cu:

a) desfăşurarea de activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică finanţate de către furnizori de bunuri şi servicii ai spitalului respectiv;

b) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei altei funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate;

c) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti;

d) exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;

e) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control ale unui partid politic;

f) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile înfiinţate în condiţiile legii.

(4) Constituie conflict de interese:

a) deţinerea de către un membru al comitetului director de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi înfiinţate în condiţiile legii ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea, inclusiv ai persoanei în cauză;

b) angajarea soţului/soţiei, rudelor ori afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ca manager, membru în comitetul director, şef de secţie, şef laborator sau şef serviciu medical sau pe o altă funcţie de conducere, inclusiv funcţii administrative salarizate în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită calitatea de membru în comitetul director în perioada contractuală;

c) alte situaţii decât cele prezentate la lit. a) şi b) în care membrul comitetului director sau soţul/soţia, rudele ori afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de membru al comitetul director.

Art. 20. - Comitetul director are următoarele atribuţii:

a) elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;

b) elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

c) propune managerului, în vederea aprobării:

(i) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;

(ii) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

d) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

e) propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

f) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către Compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;

g) urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

h) analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

i) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

j) analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;

k) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

l) la propunerea Consiliului medical întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;

m) analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;

n) întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul medical şi le prezintă direcţiei de sănătate publică judeţene, precum şi Ministerului Sănătăţii, la solicitarea acestora;

o) negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

p) se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută â membrilor prezenţi;

q) face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;

r) negociază cu şeful de secţie/laborator/serviciu şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă a managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/ laboratorului/serviciului;

s) răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;

ş) analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului;

t) organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează regulamentul de funcţionare al acestuia;

ţ) se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului/ compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice;

u) aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

v) asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

w) efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;

x) verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

y) se asigură de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscurilor;

z) se asigură de derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale;

aa) deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării pacienţilor sau în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţii asociate asistenţei medicale;

bb) asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenţei medicale în registrul de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;

cc) asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni multiplurezistenţi.

Art. 21. - (1) La şedinţele comitetului director, reprezentanţii sindicatelor legal constituite în spital au statut de invitat.

(2) Directorul medical, directorul financiar-contabil şi directorul de îngrijiri au atribuţii generale şi specifice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3) Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat poate desfăşura activitate medicală în cadrul unităţii. Activitatea medicală se desfăşoară în cadrul funcţiei de conducere ocupate, iar programul de lucru se stabileşte de comun acord cu managerul spitalului.

(4) Membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat de managerul spitalului vor încheia cu managerul spitalului un contract de administrare pe o perioadă de maximum 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi.

(5) Contractul de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcţiei.

(6) Contractul de administrare încetează în următoarele situaţii:

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) la revocarea din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii specifice comitetului director în cazul nerealizării indicatorilor specifici de performanţă prevăzuţi în contractul de administrare, timp de minimum un an, din motive imputabile acestora, şi/sau în situaţia existenţei unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor acestora;

c) prin acordul de voinţă al părţilor semnatare;

d) la apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;

e) în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese;

f) la decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a persoanelor care ocupă funcţii specifice comitetului director;

g) la împlinirea vârstei de pensionare prevăzută de lege;

h) în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienţilor sau a salariaţilor;

i) în cazul neacceptării de către oricare dintre membrii comitetului director a oricărei forme de control efectuate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;

j) în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;

k) în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare constatate de organele de control şi instituţiile abilitate în condiţiile legii;

l) nerespectarea măsurilor dispuse de ministrul sănătăţii publice în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice;

m) în cazul existenţei a 3 luni consecutive de plăţi restante, a căror vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, respectiv a arieratelor, conform prevederilor contractuale sau legale.

(7) Contractul individual de muncă sau al persoanelor angajate în unitate care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.

(8) Membrii comitetului director au obligaţia de a depune o declaraţie de interese şi o declaraţie referitoare la incompatibilităţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 22. - Conducerea spitalului asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern, cu acordul Ministerului Sănătăţii.

Art. 23. - Conducerea spitalului asigură prin structurile de specialitate implementarea cu celeritate a recomandărilor şi măsurilor dispuse de organele de control şi audit abilitate conform legii: Curtea de Conturi, Corpul de Control şi Serviciul audit public din cadrul Ministerului Sănătăţii şi alte instituţii cu atribuţii de control.

Art. 24. - Conducerea unităţii sanitare acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestora, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 25. - (1) Secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale ale spitalului sunt conduse de un şef de secţie, şef de laborator sau, după caz, şef de serviciu.

(2) La numirea în funcţie, şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi. Contractul de administrare poate fi prelungit sau, după caz, în situaţia neîndeplinirii indicatorilor de performanţă asumaţi poate înceta înainte de termen. În cazul în care la numirea în funcţie şeful de secţie, de laborator sau de serviciu medical se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate sau de conflict de interese în termen de maximum 30 de zile de la numirea în funcţie, în caz contrar, contractul de administrare este reziliat de plin drept.

(3) Funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical este incompatibilă cu:

a) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei altei funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate;

b) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti;

c) exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;

d) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control ale unui partid politic;

e) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile înfiinţate în condiţiile legii.

(4) Constituie conflict de interese:

a) deţinerea de către şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi înfiinţate conform celor legale ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză;

b) angajarea soţului/soţiei, a şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestora, în funcţia de manager, membru în comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv orice funcţie de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcţia de şef secţie, de laborator, serviciu medical;

c) alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b), când şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical sau soţul/soţia, rudele ori afinii acestora până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de şef de secţie, laborator şi serviciu medical;

Art. 26. - Responsabilităţile şi competenţele manageriale ale şefului de secţie/laborator/serviciu medical sunt;

a) îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi răspunde de calitatea actului medical;

b) organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei/ laboratorului sau serviciului medical;

c) răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către personalul din secţie/laborator sau serviciu medical;

d) propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei/laboratorului sau serviciului medical şi răspunde de realizarea planului aprobat;

e) răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;

f) evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei/laboratorului sau serviciului medical, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului;

g) angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat;

h) aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secţiei/laboratorului sau serviciului medical;

i) înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei/laboratorului sau serviciului medical, elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar;

j) înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei/laboratorului sau serviciului medical, conform reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori alte surse;

k) întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical;

l) elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării managerului spitalului;

m) răspunde de respectarea la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical a regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al spitalului;

n) stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine, pe care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

o) face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare;

p) propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager;

q) propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al spitalului;

r) supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor paraclinice pentru pacienţii internaţi în cadrul secţiei;

s) aprobă internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia internărilor de urgenţă;

ş) hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare;

t) avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;

ţ) evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii organizatorice şi fişei postului;

u) propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului;

v) coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medico-sanitar din cadrul secţiei/ laboratorului sau serviciului medical;

w) răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii;

x) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar-economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

y) răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

z) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical;

aa) urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine;

bb) în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de specialitate, conform normelor şi procedurilor legale, şi face propuneri de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor, care se aprobă de conducătorul spitalului;

cc) propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, cu aprobarea consiliului medical;

dd) răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică

 

Art. 27. - (1) Structura organizatorică a spitalului este aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Structura organizatorică a spitalului se aprobă/modifică prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii.

(3) Spitalul asigură asistenţa medicală completă a bolnavilor psihiatrici acuţi şi cronici.

Art. 28. - Spitalul se structurează şi funcţionează cu următoarele activităţi în domeniul sănătăţii mintale:

a) diagnostic şi terapie;

b) recuperare şi reintegrare sociofamilială;

c) programe de sănătate mintală dispuse de Ministerul Sănătăţii;

d) internare nevoluntară conform prevederilor legale în vigoare;

e) programe de formare şi perfecţionare a personalului sanitar.

Art. 29. - Întreaga activitate a secţiilor medicale este coordonată de medicul şef de secţie care are următoarele atribuţii:

A. În domeniul organizării şi structurii unităţii şi a personalului:

1. organizează, planifică şi coordonează întreaga activitate în secţia pe care o conduce, materializată în indicatorii de performanţă ai secţiei;

2. solicită conducerii spitalului necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în secţia respectivă în limita bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei;

3. asigură cu ajutorul departamentelor administrative condiţiile şi resursele necesare desfăşurării activităţii secţiei;

4. organizează la începutul programului raportul de gardă, în care se analizează evenimentele din secţie din ultimele 24 ore, stabilindu-se măsurile necesare;

5. supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor paraclinice pentru pacienţii internaţi în cadrul secţiei;

6. examinează pacienţii din secţie, periodic şi ori de câte ori este nevoie şi avizează externarea;

7. organizează, controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din secţia cu paturi şi din cabinetele de specialitate de profil din ambulator;

8. Întocmeşte graficul lunar de activitate pentru toate locurile de muncă şi îl supune aprobării conducerii;

9. selectează personalul necesar secţiei pe baza deprinderilor necesare pentru fiecare loc de muncă;

10. organizează activitatea de educaţie sanitară, controlează şi răspunde de respectarea regimului de odihnă, servirea mesei şi primirea vizitelor de către bolnavi;

11. aprobă zilele libere şi concediile legale de odihnă conform planificării;

12. informează periodic şi de câte ori este nevoie conducerea spitalului asupra activităţii secţiei;

13. coordonează şi controlează modul în care pacienţii internaţi sunt informaţi asupra serviciilor medicale;

14. stabileşte nevoile de pregătire profesională şi integrează în cadrul colectivului noii angajaţi;

15. instruieşte personalul medical din subordine;

16. susţine programele de perfecţionare continuă a personalului secţiei;

17. asigură condiţii pentru dezvoltarea capacităţii profesionale a personalului secţiei;

18. concepe şi susţine modalităţi de motivare a personalului din subordine;

19. propune recompense şi sancţiuni personalului angajat al secţiei pe care o conduce;

20. propune măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, a prevenirii accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale;

21. controlează efectuarea investigaţiilor prescrise; asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice şi hotărăşte împreună cu medicul curant momentul externării bolnavilor;

22. organizează şi răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primire în secţie şi pe timpul spitalizării;

23. organizează activitatea de contravizită şi gardă în secţie, conform reglementărilor în vigoare;

24. colaborează cu medicii şefi ai altor secţii şi laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător la pacienţii internaţi în secţie;

25. organizează consulturile medicale de specialitate şi, după caz, a altor activităţi (evaluări specializate);

26. introduce în practică cele mai eficiente metode de diagnostic şi tratament;

27. asigură păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante în secţie;

28. organizează şi răspunde de activitatea de recuperare medicală (terapia cu agenţi fizici, ergoterapie etc.) a pacienţilor internaţi, acolo unde este cazul;

29. asigură întreţinerea aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei şi sesizează orice problemă tehnică departamentului respectiv;

30. coordonează, controlează şi răspunde de evidenţa distinctă a pacienţilor internaţi în urma unor accidente de muncă apărute în cursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor profesionale, a daunelor, prejudiciilor aduse sănătăţii de alte persoane, pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suportă de către casa de asigurări de sănătate, ci de angajator sau de persoanele vinovate;

31. organizează şi controlează modul de aplicare a măsurilor de igienă şi antiepidemice în vederea prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale; se va preocupa de raportarea corectă a infecţiilor asociate asistenţei medicale, participând trimestrial la analizele specifice Ea nivelul spitalului;

32. controlează, semnează şi răspunde de completarea foilor de observaţie clinică a bolnavilor în primele 24 ore de la internare şi de înscrierea zilnică a evoluţiei şi a tratamentului aplicat;

33. controlează eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale întocmite în secţie;

34. controlează modul de păstrare în secţie, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare (foaia de observaţie, fişa de anestezie, foaia de temperatură, buletine de analiză, biletul de trimitere etc.) a pacienţilor internaţi;

35. controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi evitarea polipragmaziei, respectând indicaţiile Comisiei medicamentului din spital;

36. controlează calitatea alimentelor pe secţie;

37. controlează permanent ţinuta corectă şi comportamentul personalului din secţie;

38. are obligaţia de a analiza periodic decesele survenite în secţie şi de a prezenta un raport Comisiei de analiză a decesului;

39. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului în limita mandatului propriu, o astfel de sarcină fiind şi următoarea,

40. se interzice de conducerea unităţii schimbarea turelor de lucru, contrar graficului de planificare lunară, fără solicitare scrisă şi aprobată de cei în drept, mai mult, se interzice cu desăvârşire, sub rezerva sancţiunii disciplinare şi pecuniare, întocmirea unui grafic de lucru fictiv, precedat de un pontaj la fel, care nu reflectă o realitate, în vederea obţinerii de foloase necuvenite prin sporul de 3 ture atribuit unor salariaţi ai secţiei.

B. Fixarea şi realizarea obiectivelor specifice din activitate:

1. stabileşte obiectivele secţiei în corelaţie cu obiectivele şi scopurile manageriale ale conducerii spitalului;

2. stabileşte obiectivele anuale de educaţie medicală continuă, instruire a personalului medical şi nemedical al secţiei;

3. stabileşte obiectivele pe termen scurt (anual) şi pe termen lung a activităţii de cercetare-dezvoltare.

C. Gestiunea eficientă al bugetului primit:

1. fundamentează şi susţine în faţa conducerii bugetul de venituri şi cheltuieli al secţiei;

2. propune conducerii necesarul de posturi în secţie pe baza normativelor şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei;

3. semnează statele de plată şi toate documentele specifice de muncă din aria de competenţă;

4. organizează şi asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea secţiei;

5. face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităţilor secţiei;

6. propune şi justifică modificarea bugetului alocat secţiei în funcţie de nevoile acesteia;

7. gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea spitalului.

Art. 30. - Pacienţii asiguraţi suportă contravaloarea;

a) serviciilor hoteliere cu grad înalt de confort;

b) serviciilor medicale efectuate la cerere;

c) serviciilor medicale de înaltă performanţă efectuate la cerere sau cuprinse în reglementările în vigoare.

Art. 31. - Biroul de internare al pacienţilor are în principal următoarele atribuţii:

a) triază urgenţele la prezentarea în spital;

b) acordă primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică;

c) asigură asistenţa medicală de urgenţă pentru urgenţe majore psihiatrice;

d) primeşte, evaluează şi stabileşte tratamentul iniţial al tuturor urgenţelor psihiatrice, cu prioritate pentru urgenţele majore;

e) face investigaţii clinice şi recomandă investigaţii paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului iniţial;

f) înregistrează, stochează, prelucrează şi raportează adecvat informaţia medicală.

Art. 32. - Farmacia cu circuit închis din cadrul spitalului are următoarele atribuţii:

a) asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi în secţiile pe care le deserveşte, potrivit normelor în vigoare;

b) depozitează produsele farmaceutice conform normelor în vigoare, ţinându-se seama de natura proprietăţilor fizico-chimice;

c) asigură gestionarea deşeurilor farmaceutice;

d) asigură informarea permanentă a secţiilor pe care le deserveşte şi a Biroului de achiziţii publice, contractare cu privire la stocuri pe clase de medicamente, în vederea asigurării continuităţii medicaţiei specifice;

e) asigură evidenţa informatizată a consumurilor de medicamente prescrise prin condicile de medicamente pe bolnav, pe medic şi pe secţii;

f) asigură eliberarea şi livrarea medicamentelor în regim de urgenţă conform unei proceduri specifice existente în cadrul farmaciei unităţii;

g) asigură în condiţii optime gestiunea stocurilor de produse farmaceutice, materiale sanitare etc.;

h) răspunde pentru lipsuri sau plusuri constatate de comisia de inventariere constituită de managerul spitalului, în condiţiile legii.

Art. 33. - (1) Laboratorul de analize medicale este organizat în conformitate cu normele sanitare în vigoare privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale şi are următoarele atribuţii:

a) efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, virusologie, exudat faringian, analize de urină, examene materii fecale, examene din secreţii, otice, nazale şi puroi etc., necesare precizării diagnosticului stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice;

b) efectuarea de analize medicale în regim normal şi de urgenţa, la solicitarea secţiilor spitalului;

c) recepţionarea produselor folosite pentru examene de laborator şi evidenţa corectă a acestora;

d) asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor biologice;

e) asigurarea gestionării deşeurilor periculoase provenite din activitatea medicală;

f) asigurarea evidenţei informatizate a analizelor medicale, precum şi a rezultatelor acestora;

g) eliberarea la timp a buletinelor de analize medicale către secţiile spitalului.

(2) Laboratorul de analize medicale funcţionează pe baza unui program de lucru afişat şi adus la cunoştinţă secţiilor cu paturi, în care se specifică zilele şi orele de recoltare a probelor pentru bolnavii spitalizaţi, zilele şi orele de primire a probelor de la secţiile cu paturi, orele de eliberare a rezultatelor de laborator. Executarea investigaţiilor medicale se face pe baza recomandării medicului; redactarea rezultatelor investigaţiilor se face de către personalul cu pregătire superioare.

(3) Laboratorul de analize medicale deserveşte secţiile cu paturi.

Art. 34. - Compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind supravegherea, prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare şi realizează, în principal, următoarele activităţi:

a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii sanitare şl, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;

d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;

e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenta de moment a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a consumului de antibiotice din spital;

f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;

g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;

h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;

i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;

j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;

k) implementează  metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;

m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;

n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;

o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologie major, pe baza planului de efectuare â testelor de autocontrol;

p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;

q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;

r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;

s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;

ş) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;

t) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

ţ) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;

u) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;

v) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;

w) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;

x) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

y) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.

Art. 35. - Compartimentul de evaluare şi statistică medicală este subordonat managerului şi directorului medical şi are următoarele atribuţii:

a) colectează datele la nivel de secţie lunar, trimestrial, anual şi se prelucrează în vederea trimiterii spre INCDS (Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Sănătate).

b) calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului;

c) întocmeşte raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti pe baza grupelor de diagnostice;

d) analizează indicatorii spitalului;

e) centralizează date cu privire la diagnosticuri şi proceduri care se transmit la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş;

f) întocmeşte situaţii prin care se informează conducerea unităţii sanitare şi şefii de secţie despre indicatorii obţinuţi, cazurile nevalidate, ICM (Indice de case mix), lunar, trimestrial, anual;

g) asigură realizarea şi pregătirea la timp a oricăror statistici cerute de managerul spitalului;

h) operează şi raportează concediile medicale în programul impus de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Art. 36. - (1) Ambulatoriul integrat al spitalului are în structură cabinete de psihiatrie adulţi.

(2) Cabinetul de psihiatrie din structura ambulatoriului integrat are, potrivit normelor legale în vigoare, următoarele atribuţii:

a) asigurarea asistenţei medicale de specialitate bolnavilor ambulatorii;

b) executarea măsurilor specifice de prevenire şi combatere a bolilor cronice şi degenerative;

c) programarea judicioasă a bolnavilor la cabinetul de specialitate pentru evitarea aglomeraţiei şi a amânărilor;

d) stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi care nu au necesitat internare în regim continuu sau de spitalizare de zi;

e) monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi;

f) consultaţii interdisciplinare (medicina internă) pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte spitale (psihiatrie), în baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective; acestea se vor acorda prioritar.

Art. 37. - (1) Staţionarul de zi este un sistem de tratament ambulatoriu.

(2) Pacienţii sunt admişi în staţionar când starea psihică permite deplasarea la domiciliu.

(3) Spitalizarea în staţionar ajută pacienţii să îşi continue activitatea începută la domiciliu, evitându-se, astfel, stresul determinat de internare.

(4) în staţionarul de zi pacienţii pot beneficia de:

a) terapie ocupaţională;

b) psihoterapie individuală şi de grup;

c) programe de reabilitare vocaţională;

d) programe de terapie ocupaţională;

e) programe de psihoeducaţie;

f) program de petrecere a timpului liber;

g) evaluare psihologică;

h) servicii de asistenţă socială (consiliere, întocmire de dosare pentru comisii de expertiză).

Art. 38. - Spitalul are în structură următoarele compartimente funcţionale: Serviciul financiar-contabilitate, Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale, Biroul aprovizionare-transport, Biroul achiziţii publice, contractare, Biroul resurse umane, organizare, normare şi salarizare, Compartiment administrativ, Compartimentul securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă, Compartimentul audit.

Art. 39. - Serviciul financiar-contabilitate are în principal următoarele atribuţii:

a) elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi le transmite spre avizare directorului financiar contabil şi, ulterior, spre aprobare managerului spitalului;

b) organizarea contabilităţii conform prevederilor legale în vigoare şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor;

c) organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă sau pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri;

d) întocmirea situaţiilor privind costurile comparative pe diverşi indicatori de utilizare a serviciilor;

e) întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a situaţiilor financiare lunare şi de sinteză;

f) exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;

g) participarea la organizarea sistemului informaţional al spitalului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;

h) organizarea evidenţei tehnico-operative şi gestionare, asigurarea ţinerii lor corecte şi la zi;

i) organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate;

j) întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri şi cheltuieli;

k) efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar;

l) verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii;

m) facturarea serviciilor prestate terţilor;

n) luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor produse;

o) organizarea planului de pregătire şi perfecţionare profesională pentru salariaţii serviciului financiar-contabilitate;

p) asigură condiţiile legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor gestionare şi reţinerea ratelor;

q) asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;

r) exercitarea controlului operativ curent în conformitate cu prevederile legale;

s) întocmirea studiilor privind costuri comparative pe diverşi indicatori: zi de spitalizare, pat, pat efectiv ocupat bolnav etc.;

ş) luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase;

t) exercitarea controlului financiar preventiv şi răspunderea pentru regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror documente le-a certificat şi încadrarea în limitele creditelor bugetare sau operaţiunilor pentru care s-a acordat viza de control financiar preventiv propriu.

Art. 40. - Biroul resurse umane, organizare, normare şi salarizare are în principal următoarele atribuţii:

a) elaborează, conform prevederilor legale în vigoare, proceduri proprii cu privire la activitatea care se desfăşoară în cadrul biroului, pe care le supune spre aprobare managerului unităţii;

b) are ca obiect de activitate aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul spitalului;

c) asigură întocmirea documentaţiilor cu privire la modificarea statului de funcţii, a organigramei, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a spitalului;

d) efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii;

e) urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale în vigoare;

f) gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

g) stabileşte, conform reglementărilor legale, salariile de bază şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul spitalului;

h) asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza cu datele noilor angajaţi;

i) întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limita de vârstă sau invaliditate pentru personalul din spital;

j) întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor;

k) asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;

l) calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare;

m) execută lucrările de normare a personalului, aplicând criteriile de normare în conformitate cu normativele în vigoare;

n) fundamentează fondul de cheltuieli de personal necesar personalului din unitate, în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;

o) întocmeşte lunar lucrările de salarizare, promovare;

p) întocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de Ministerul Sănătăţii] direcţia de sănătate publică, casa judeţeană de asigurări de sănătate, direcţia judeţeană de finanţe, direcţia judeţeană de statistică;

q) asigură operarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor;

r) întocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi ţine evidenţă acestora;

s) eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale;

ş) întocmeşte documentaţia privind sancţionarea personalului unităţii în baza raportului comisiei de disciplină;

t) întocmeşte orice alte lucrări specifice biroului în conformitate cu legislaţia în vigoare

Art. 41. - Biroul achiziţii publice, contractare are în principal următoarele atribuţii:

a) elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi le transmite spre avizare şi aprobare managerului;

b) asigură cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice prin colaborare cu compartimentul juridic, asigurând instruirea directă sau indirectă a personalului din subordine;

c) întocmeşte Programul anual al achiziţiilor publice pe coduri CPV (Common Procurement Vocabulary) în baza datelor cuprinse în planul de achiziţii precedent, a balanţei contabile, a necesarului transmis de către şefii de secţii şi compartimente;

d) urmăreşte încadrarea în planul de aprovizionare, cu încadrarea în resursele financiare alocate, ia măsuri de organizare şi realizare a aprovizionării ritmice a spitalului;

e) efectuează în permanenţă studii de piaţă cu solicitarea ofertelor de preţ;

f) elaborează documentaţia de atribuire;

g) estimează valoarea fiecărui contract de achiziţie publică, în conformitate cu prevederile legale;

h) stabileşte procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie;

i) întocmeşte fişa de date a achiziţiei şi caietul de sarcini pentru licitaţiile stabilite în programul anual de achiziţii;

j) transmite în sistemul electronic de achiziţii publice anunţurile de intenţie, participare sau invitaţie de participare, după caz, anunţurile de atribuire, după caz;

k) întocmeşte dosarele de achiziţie publică conform legislaţiei în vigoare, pentru licitaţiile stabilite în programul anual de achiziţii;

l) asigură încheierea contractelor de achiziţii în termenul legal şi semnarea acestora de către reprezentanţii legali;

m) întocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice;

n) înştiinţează, în termen de două zile de la semnarea contractelor de achiziţie publică, magazinerii secţiilor spitalului cu privire la produsele licitate, furnizori (date de contact ale furnizorilor), preţurile şi cantităţile prevăzute în contractele încheiate;

o) urmăreşte derularea contractelor pe toată perioada de valabilitate a acestora;

p) asigură realizarea contractelor la standardele stabilite în documentaţia de atribuire;

q) verifică preţurile şi cantităţile înscrise în facturi în concordanţă cu contractul de achiziţie atribuit;

r) vizează facturile transmise spitalului de furnizori, în baza contractelor încheiate;

s) întocmeşte acte adiţionale, după caz, la contractele de achiziţii încheiate;

ş) organizează şi desfăşoară licitaţiile publice în funcţie de procedura aplicată şi întocmeşte raportul procedurii;

t) propune comisiile de evaluare a ofertelor pentru licitaţii;

ţ) centralizează referatele care urmează a fi puse în discuţie în şedinţa comitetului director, precum şi celelalte referate de la toate secţiile spitalului; asigură aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile, medicamentele şi materialele necesare bunului mers al activităţilor medicale, administrative şi tehnice;

u) întocmeşte dările de seamă specifice achiziţiilor publice;

v) respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea cheltuirii eficiente şi oportune a fondurilor publice.

Art. 42. - Biroul aprovizionare-transport are, în principal, următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea magaziilor, asigurând condiţii optime de păstrare şi depozitare a bunurilor;

b) urmăreşte distribuirea judicioasă a materialelor în secţiile şi serviciile spitalului;

c) intră în relaţii cu secţiile şi serviciile din spital şi cu furnizorii de materiale şi medicamente;

d) întocmeşte şi urmăreşte graficul de livrări pentru materialele necesare spitalului;

e) asigură funcţionarea în bune condiţii a atelierului de reparaţii şi întreţinere auto;

f) asigură aprovizionarea spitalului cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură, în cele mai bune condiţii;

g) asigură recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori şi asigură transportul acestora în condiţii igienico-sanitare, în conformitate cu normele în vigoare;

h) asigură întocmirea, urmărirea şi executarea planului de transport;

i) asigură spitalului, conform graficului de lucru, autovehiculele necesare şi conducători auto;

j) asigură starea tehnică corespunzătoare a mijloacelor de transport, a utilajelor şi a instalaţiilor cu care sunt dotate autovehiculele;

k) asigură controlul calitativ şi recepţia re pa raţii lor efectuate;

l) asigură îndrumarea şi controlul întregii activităţi de transport a spitalului;

m) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea de transport;

n) răspunde de respectarea normelor de consum;

o) urmăreşte reducerea cheltuielilor de consum ale parcului auto;

p) stabileşte necesarul de produse şi servicii în vederea realizării părţii corespunzătoare a planului anual de achiziţii publice;

q) execută la termenul precizat orice altă sarcină repartizată de către conducerea unităţii privind problemele specifice biroului.

Art. 43. - (1) Compartimentul administrativ are, în principal, următoarele atribuţii:

a) asigură masurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ gospodăresc în condiţii de eficienţă maximă;

b) asigură efectuarea inventarierii patrimoniului în condiţiile şi la termenele stabilite prin acte normative;

c) asigură recepţionarea, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor;

d) asigură întreţinerea clădirilor, instalaţiilor şi inventarului spitalului;

e) asigură întreţinerea curăţeniei în toată unitatea;

f) ia măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei electrice, apei, combustibililor şi altor materiale şi obiecte în folosinţă şi consum;

g) coordonează activitatea paznicilor;

h) stabileşte necesarul de produse şi servicii în vederea realizării părţii corespunzătoare a planului anual de achiziţii publice;

i) asigură întreţinerea spaţiilor verzi, a căilor de acces, precum şi deszăpezirea acestora;

j) ia măsuri pentru îndeplinirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor;

k) execută, la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea spitalului privind probleme specifice compartimentelor.

(2) Formaţia de întreţinere (întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire) este subordonată directorului financiar-contabil şi are următoarele atribuţii:

a) organizează şi răspunde de activitatea de întreţinere şi revizie tehnică a reparaţiilor, montajelor şi a tuturor lucrărilor care asigură buna funcţionare a instalaţiilor, aparaturii;

b) urmăreşte şi răspunde de calitatea lucrărilor de reparaţii curente;

c) urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine;

d) răspunde de întocmirea necesarelor de materiale tehnice, întreţinere, construcţii etc.;

e) ia măsuri pentru îndeplinirea şi respectarea normelor de igienă, a normelor de protecţie a muncii, de prevenire a incendiilor etc.;

f) raportează periodic asupra activităţii şi realizărilor obţinute, conform normelor în vigoare;

g) asigură îndrumarea tehnică a formaţiei de lucru;

h) răspunde de utilizarea judicioasă a materialelor şi a timpului de lucru;

i) răspunde de însuşirea şi respectarea de către întreaga formaţie de lucru a procesului tehnologic, a procesului de muncă stabilit şi urmăreşte respectarea disciplinei în muncă;

j) face aprecieri nominale asupra lucrărilor executate şi a greutăţilor întâmpinate.

Art. 44. - Compartimentul securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă are în principal următoarele atribuţii:

a) asigură instruirea şi informarea salariaţilor în probleme de protecţie a muncii atât prin cele trei forme de instructaj (introductiv general, la locul de muncă şi periodic), cât şi prin cursuri de perfecţionare;

b) efectuează instructajul de protecţie a muncii pentru personalul nou-angajat în spital conform legislaţiei în vigoare;

c) elaborează lista pentru dotarea salariaţilor cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, participă la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune;

d) dispune sistarea unei activităţi sau oprirea din funcţiune a echipamentelor tehnice când se constată o stare de pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

e) participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;

f) asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă prin identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, în vederea eliminării sau diminuării riscurilor, prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;

g) controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;

h) răspunde de aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul spitalului, potrivit legii;

i) stabileşte necesarul de produse şi servicii în vederea realizării părţii corespunzătoare a planului anual de achiziţii publice,

Art. 45, - Compartimentul audit are în principal următoarele atribuţii:

a) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

b) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale spitalului sunt conforme cu prevederile legale în vigoare şi respectă principiile de regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

c) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

d) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;

e) evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul spitalului utilizează resursele financiare, umane şi materiale în vederea îndeplinirii obiectivelor şi obţinerii rezultatelor stabilite;

f) raportează imediat managerului spitalului în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii;

g) auditează, fără a se limita la acestea, următoarele:

1. angajamentele legale şi bugetare din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată;

2. plăţile asumate prin angajamentele legale şi bugetare;

3. sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

4. respectă normele, instrucţiunile, precum şi Codul privind conduita şi etica în cadrul compartimentului de audit intern şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu managerul spitalului;

h) asigură evaluarea independentă şi obiectivă a sistemului de control intern/managerial din unitatea sanitară;

i) permite obţinerea unei asigurări cu privire la procesul de management al riscurilor, de control şi de conducere (guvernanţă);

j) atribuţiile compartimentului de audit vor fi îndeplinite în mod obiectiv independent, cu profesionalism, integritate şi respectând prevederile codului de etică, normele şi instrucţiunile emise de ministerul sănătăţii.

Art. 46. - Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale desfăşoară în principal următoarele activităţi:

a) pregăteşte şi analizează Plănui anual al managementului calităţii;

b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:

1. manualul calităţii;

2. procedurile;

c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate;

d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;

e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii;

f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;

g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager;

h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice;

i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;

j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;

k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;

l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.

 

CAPITOLUL V

Finanţarea spitalului

 

Art. 47. - (1) în conformitate cu prevederile legale în vigoare, spitalul este finanţat integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.

(2) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timiş reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli negociat anual de către manager cu conducerea casei, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

(3) în cazul refuzului uneia din părţi de a semna contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, precum şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care, în termen de maximum 10 zile, soluţionează divergenţele.

(4) Spitalul poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale şi cu casele de asigurări de sănătate private.

(5) De la bugetul de stat se pot aloca sume cu următoarele destinaţii:

a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;

b) dotarea cu echipamente medicale de înaltă performantă, în condiţiile legii;

c) investiţii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie;

d) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;

e) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;

f) activităţi didactice şi de cercetare.

Art. 48. - Spitalul monitorizează lunar execuţia bugetară, urmărind realizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat.

Art. 49. - Spitalul primeşte, în completare, sume de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătăţii, care sunt utilizate numai pentru destinaţiile care au fost alocate.

Art. 50. - Spitalul poate realiza venituri proprii suplimentare din:

a) donaţii şi sponsorizări;

b) legate;

c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;

d) închirierea temporară a unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale;

e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau operatori economici;

f) editarea şi furnizarea unor publicaţii cu caracter medical;

g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;

h) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor;

i) alte surse, conform legii.

Art. 51. - (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor medicale şi compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi cu contractele colective de muncă şi se publică pe site-ul entităţii publice.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

Art. 52. - (1) Fondul de dezvoltare al spitalului se constituie din următoarele surse:

a) cota-parte din amortizarea calculată lunar şi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, cu păstrarea echilibrului financiar;

b) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum şi din cele casate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

c) sponsorizări cu destinaţia „dezvoltare”;

d) o cota de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exerciţiului financiar;

e) sume rezultate din închirieri, în condiţiile legii.

(2) Fondul de dezvoltare se utilizează pentru dotarea spitalului.

(3) Soldul fondului de dezvoltare rămas la finele anului se reportează în anul următor.

Art. 53. - Controlul asupra activităţii financiare a spitalului se face, în condiţiile legii, de către Curtea de Conturi, Ministerul Sănătăţii sau de alte organe abilitate de lege.

Art. 54. - Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcţie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare ale contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 55. - În situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, precum şi pentru servicii de natură administrativă necesare derulării actului medical, cum ar fi servicii de curăţenie, de pază şi protecţie sau alte asemenea servicii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VI

Comisii şi consilii

 

Art. 56. - În cadrul spitalului funcţionează următoarele consilii şi comisii:

1. consilii:

a) Consiliul medical;

b) Consiliul de etică.

2. comisii:

a) Comisia de disciplină;

b) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă;

c) Comitetul pentru situaţii de urgenţă;

d) Comisia medicamentului;

e) Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor;

f) Comisia de calitate a actului medical;

g) Comisia de inventariere a patrimoniului;

h) Comisia de licitaţii;

i) Comisia privind internarea nevoluntară;

j) Comisia de analiză a deceselor;

k) Comisia de alimentaţie şi dietetică.

Art. 57. - (1) Consiliul medical este organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Directorul medical este preşedintele Consiliului medical.

(3) Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii medicale, de laboratoare, farmacistul-şef şi asistentul-sef şi are următoarele atribuţii principale:

a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;

b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;

c) înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;

d) propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;

e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 58. - (1) Componenţa şi atribuţiile consiliului de etică sunt cele stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Consiliul de etică poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.

Art. 59. - (1) Comisia de disciplină îşi exercită atribuţiile, conform legislaţiei în vigoare, pentru soluţionarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplină, obligaţiilor de serviciu, precum şi a normelor şi dispoziţiilor interne ale spitalului.

(2) Atribuţiile Comisiei de disciplină sunt următoarele:

a) convoacă, în scris, salariatul care a săvârşit abaterea disciplinară notificată de şeful secţiei/compartimentului în care acesta lucrează, precizând obiectul notificării, data, ora şi locul întrevederii;

b) asigură salariatului dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi înregistrează toate probele şi motivaţiile pe care acesta le consideră necesare în apărarea sa;

c) întocmeşte proces-verbal cu constatările făcute în timpul cercetării disciplinare prealabile şi îl înaintează conducerii spitalului pentru a dispune aplicarea sancţiunii disciplinare.

Art. 60. - Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are, în principal, următoarele atribuţii:

a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;

b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;

c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii salariaţilor şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;

d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;

e) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;

f) analizează cererile formulate de salariaţi privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;

g) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;

h) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;

i) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;

j) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;

k) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către managerul spitalului cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.

Art. 61. - Comitetul pentru situaţii de urgenţă are, în principal, următoarele atribuţii:

a) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

b) organizează şi funcţionează pentru prevenirea şi gestionarea Situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate;

c) asigură managementul situaţiilor de urgenţă pe nivelul domeniului de competenţă, dispunând de infrastructura şi de resursele necesare din punctul de vedere al serviciilor medicale;

d) identifică, înregistrează şi evaluează tipurile de risc şi factorii determinanţi ai acestora, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc, precum şi a efectelor negative şi a impactului produs de evenimentele excepţionale respective;

e) acţionează în timp oportun, împreună cu structurile specializate în scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau înlăturării, după caz, a consecinţelor acesteia.

Art. 62. - (1) Comisia medicamentului are, în principal, următoarele atribuţii:

a) stabileşte lista cu medicamentele de bază obligatorii care să fie în permanenţă accesibile în farmacia unităţii; preşedintele comisiei va analiza şi va pune rezoluţii pe referatele de urgenţă trimise conducerii, privind necesitatea de medicamente;

b) verifică în permanenţă stocul de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală;

c) verifică şi analizează lunar cheltuielile pentru medicamente, pe secţii, informează şi face propuneri către conducerea unităţii;

d) poate solicita rapoarte periodice de la medicii şefi de secţii sau medicii curanţi, acolo unde există nelămuriri.

(2) Comisia se va întruni lunar sau ori de câte ori este nevoie, întocmindu-se un proces-verbal de şedinţă care se va prezenta spre avizare managerului unităţii.

Art. 63. - Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor are, în principal, următoarele atribuţii:

a) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul spitalului;

b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

c) propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;

d) îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor;

e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

f) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor.

Art. 64. - Comisia de calitate a actului medical are, în principal, următoarele atribuţii:

a) implementează măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie;

b) desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital;

c) analizează sugestiile pacienţilor trataţi în spital referitoare la activitatea medicală a spitalului;

d) analizează cazuistica abordată;

e) analizează rata de utilizare a paturilor la nivel de secţie şi pe întreg spitalul;

f) analizează durata medie de spitalizare;

g) analizează corectitudinea completării documentelor medicale justificative cerute de lege şi existenţa lor;

h) evaluează gradul de satisfacţie a pacienţilor;

i) analizează numărul infecţiilor asociate asistenţei medicale şi evaluează factorii de risc.

Art. 65. - (1) Comisia de inventariere a patrimoniului are, în principal, următoarele atribuţii;

a) luarea principalelor măsuri organizatorice pentru desfăşurarea inventarierii;

b) efectuarea inventarierii patrimoniului prin constatarea existenţei bunurilor şi stabilirea stocurilor faptice;

c) elaborarea listelor de inventar conform prevederilor legale;

d) înscrierea rezultatelor inventarierii într-un proces-verbal.

(2) Propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezintă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor de inventariere, ordonatorului de credite.

Art. 66. - Comisia de licitaţii are în principal următoarele atribuţii:

a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;

b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;

c) realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dacă este cazul;

d) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;

e) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;

f) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;

g) stabilirea ofertelor admisibile;

h) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare;

i) elaborarea raportului procedurii de atribuire.

Art. 67. - Comisia privind internarea nevoluntară are, în principal, următoarele atribuţii:

a) examinarea periodică a pacientului internat nevoluntar sau la solicitarea medicului care are în îngrijire pacientul - persoană cu tulburări psihice;

b) consemnarea deciziei luate în dosarul medical al pacientului, informarea pacientului sau reprezentantului său legal/personal asupra deciziei luate, precum notificarea managerului şi parchetului de pe lângă instanţa competentă.

Art. 68. - (1) Comisia de analiză a deceselor are, în principal, următoarele atribuţii:

a) analizează obiectiv foile de observaţie a pacienţilor decedaţi, privind susţinerea diagnosticelor menţionate la internare, de etapă (72 de ore) şi de deces, urmarea protocoalelor de investigaţii şi tratament ale spitalului, completarea corectă şi în întregime a informaţiilor în foile de observaţii;

b) poate solicita audierea medicului curant în cazul în care se constată anumite nelămuriri privitoare la evoluţia cazului;

c) pentru pacienţii cu afecţiuni cronice, binecunoscute, bine investigate, în condiţiile în care aparţinătorii nu au nicio rezervă asupra bolii şi tratamentului aplicat şi îşi asumă în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei sub semnătură, de către managerul unităţii, cu avizul şefului de secţie unde bolnavul a fost internat, al medicului curant şi al şefului serviciului de anatomie patologică;

d) analizează şi propune măsuri cu privire la îndreptarea erorilor constatate.

(2) Comisia se va întruni, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea directorului medical, întocmindu-se un proces-verbal/raport de şedinţă care se va prezenta spre avizare managerului unităţii şi spre luare la cunoştinţă medicilor din secţii.

Art. 69. - Comisia de alimentaţie şi dietetică are, în principal, următoarele atribuţii:

a) verifică zilnic modul de întocmire a meniurilor;

b) coordonează activitatea de organizare şi control a alimentaţiei la nivelul unităţii;

c) stabileşte strategia de achiziţii a alimentelor în funcţie de planul de diete şi meniuri şi de bugetul alocat;

d) realizează planul de diete şi meniuri;

e) controlează periodic respectarea normelor de igienă în blocul alimentar, curăţenia şi dezinfecţia veselei;

f) verifică prin sondaj recoltarea probelor de alimente;

g) controlează periodic modul de respectare a normelor de igienă privind transportul, depozitarea, utilizarea şi circuitele pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare;

h) verifică prin sondaj calitatea hranei preparate, cu o jumătate de oră înainte de servirea ei;

i) verifică respectarea meniurilor şi dietelor;

j) verifică efectuarea controalelor medicale periodice de către personalul angajat în bucătărie şi blocul alimentar.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 70. - (1) Prezentul regulament se aplică tuturor angajaţilor spitalului, indiferent de gradul profesional şi de durata contractului individual de muncă, precum şi pentru:

a) personalul încadrat într-o altă unitate care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare, specializare;

b) bolnavii internaţi, precum şi familiile sau rudele acestora ori vizitatori;

c) firmele care asigură diverse servicii în incinta spitalului şi care, în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi, au obligaţia de a respecta prezentul regulament referitor la curăţenia şi circuitele spitalului, integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului, cu care intră în contact.

(2) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţă tuturor salariaţilor, pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 71. - Orice modificare şi completare a prezentului regulament se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.