MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 375/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 375         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 2 mai 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

55. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei asistente macrofinanciare suplimentare Ucrainei - COM (2018) 127 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

234. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 24 iulie 2017 şi la Luxemburg la 27 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

410. - Ordin al ministrului transporturilor pentru acceptarea rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva

 

546/352. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii şi zone

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

7. - Normă pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei asistente macrofinanciare suplimentare Ucrainei - COM (2018) 127 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/183 din 19.04.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Se constată că temeiul juridic al propunerii de decizie se întemeiază pe prevederile art. 212 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) potrivit căruia Uniunea Europeană poate desfăşura acţiuni de cooperare economică, financiară şi tehnică, inclusiv de asistenţă, în special în domeniul financiar, cu ţări terţe.

2. Alegerea asistenţei macrofinanciare se susţine prin faptul că, spre deosebire de alte instrumente ale UE, aceasta contribuie la reducerea constrângerii financiare externe şi la crearea unui cadru macroeconomic stabil, inclusiv prin promovarea unei balanţe de plăţi şi a unei situaţii bugetare sustenabile, precum şi a unui cadru adecvat pentru reformele structurale.

3. Se constată că prezenta propunere de decizie respectă principiul subsidiarităţii deoarece obiectivul restaurării stabilităţii macroeconomice pe termen scurt a Ucrainei nu poate fi îndeplinit în mod suficient de statele membre, ci poate fi realizat mai bine de Uniunea Europeană. Motivele principale sunt constrângerile bugetare existente la nivel naţional şi nevoia unei coordonări strânse între donatori pentru a maximiza amploarea şi eficienţa asistenţei.

4. Se constată că prezenta propunere de decizie respectă principiul proporţionalităţii deoarece propunerea se limitează la minimul necesar pentru a atinge obiectivul stabilităţii macroeconomice pe termen scurt a Ucrainei şi nu depăşeşte ceea ce este necesar în acest scop. Valoarea noii asistenţe macrofinanciare suplimentare corespunde unei proporţii 26,5% din totalul deficitului de finanţare suplimentară estimat de FMI pentru perioada 2018-2019.

5. Se susţine propunerea de acordare a unei asistenţe macrofinanciare suplimentare Ucrainei de maximum 1 miliard EUR cu scopul de a sprijini stabilizarea economică a Ucrainei şi un program consistent de reforme.

6. Se insistă asupra:

- respectării cu rigurozitate a condiţiilor prealabile pentru acordarea AMF în ceea ce priveşte mecanismele democratice efective, - inclusiv un sistem parlamentar pluripartit şi statul de drept, precum şi respectarea drepturilor omului, în special a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;

- implementării cu stricteţe a condiţiilor financiare şi de politică economică, convenite în memorandumul de înţelegere.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite instituţiilor europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 55.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 24 iulie 2017 şi la Luxemburg la 27 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 33/2013 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 24 iulie 2017 şi la Luxemburg la 27 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011, ratificat prin Legea nr. 33/2013.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice.

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 234.


*) Traducere.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

 

Bucureşti, 24 iulie 2017

Către:

Domnul Flavio Schiavo Campo,

Şef Reprezentanţă BEI

România

 

Banca Europeană de Investiţii

Str. Vasile Lascăr nr. 31

Sectorul 2 Bucureşti

 

Ref: Confirmarea anulării sumelor aferente Contractului de finanţare nr. 31.594 „România Magistrala 5 de Metrou Bucureşti, semnat între România şi Banca Europeană de Investiţii

 

Stimate domn,

 

În conformitate cu prevederile Contractului de finanţare prezentat mai sus, respectiv ale art. 1.07 .Anulare după expirarea creditului”, vă rugăm să ne confirmaţi faptul că împrumutul a fost anulat şi astfel împrumutatul este descărcat de orice obligaţie financiară.

Sperând că solicitarea noastră se va bucura de înţelegere şi sprijin, aşteptăm primirea cât mai curând a răspunsului dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Attila György,

secretar de stat

 

 

Banca Europeană de Investiţii

 

Transmis prin DHL

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

Bucureşti

România

 

În atenţia domnului Attila György, secretar de stat

Ref: Ops/CSEE-4/2011-0079/FSC/vnv

 

Luxemburg, 27 noiembrie 2017

 

Subiect: Bucureşti Linia 5 Metrou Secţiunea II Proiect - Contract de finanţare BEI nr. FI 31.594

Referire: Scrisoarea dumneavoastră datată 24 Iulie 2017

 

Stimate domnule György,

 

Cu referire la scrisoarea dumneavoastră datată 24 iulie 2017, prin care a fost solicitată anularea sumei netrase din împrumut în cadrul Contractului LINIA 5 DE METROU BUCUREŞTI SECŢIUNEA II, vă confirmăm faptul că Banca a anulat suma netrasă din împrumutul în valoare de 465 milioane EUR în cadrul Contractului de finanţare nr. 31.594.

 

Cu stimă,

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

 

D. Dumlich

F. Schiavo Campo,

şef serviciu

reprezentant al Grupului Rezidenţei BEI în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru acceptarea rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mat 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva

 

Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 40.328/2200 din 6.12.2017 pentru publicarea acceptării rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva,

ţinând seama de prevederile art. 20 paragraful 5 din Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, în temeiul:

- prevederilor art. 3 din Legea nr. 159/2008 pentru aderarea României la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000;

- prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică acceptarea rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 2 aprilie 2018.

Nr. 410.

 

ANEXĂ

 

NAŢIUNILE UNITE

ECE/TRANS/WP. 15/AC.2/62

Consiliul economic şi social

Distribuţie generală

 

10 februarie 2017

 

Română

 

Original: engleză şi franceză

 

Comisia economică pentru Europa

Comitetul de transporturi interioare

Grupul de luciu pentru transporturile mărfurilor periculoase

Reuniunea comună a experţilor pentru Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul Internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN)

(Comitetul de securitate al ADN)

 

A treizecea sesiune

Geneva, 23-27 ianuarie 2017

 

ANEXA I

Rectificări la Regulamentul anexat la ADN

Rectificări la textul oficial

 

Partea 1, capitolul 1.6,1.6.7.2.1.4

În loc de 9.0.X.1 se citeşte 9.X 01.

Partea 1, capitolul 1.6,1.6.7.2.2.2, dispoziţia tranzitorie „1.2.1 Opritori de flăcări - încercarea conform EN IS0 16852:2010”

În loc de N.R.T. începând de la 1 ianuarie 2001, se citeşte N.R.T. Începând de la 1 ianuarie 2015.

În loc de standardul EN 12874: 1999 se citeşte standardul EN 12874 : 2001.

Partea 1, capitolul 1.6, 1.6.7.2.2.2, dispoziţia tranzitorie „1.2.1 Supapă de degajare de mare viteză - încercarea conform EN ISO 16852 : 2010”

În loc de standardul EN 12874: 1999 se citeşte standardul EN 12874 : 2001.

Partea 1, capitolul 1.16,1.16.1.2.1, ultimul paragraf

Fără obiect în limba română

Partea 1, capitolul 1.16,1.16.3.2, ultima liniuţă

Fără obiect în limba română

Partea 1, capitolul 1.16,1.16.3.2, penultimul paragraf

Fără obiect în limba română

Partea 1, capitolul 1.16,1.16.5, ultima frază

În loc de 1.16.1.3.1 se citeşte 1.16.3.1.

Partea 3, capitolul 3.3, dispoziţia specială 665

Se adaugă, la început textului, Cu excepţia în cazul transportului în vrac.

Partea 9, capitolul 9.2, 9.2.0.80, titlu

În loc de nave cu dublu corp se citeşte nave maritime cu dublu corp.

Partea 9, capitolul 9.2,9.2.0.80, primul paragraf

În loc de nave cu dublu corp se citeşte nave maritime cu dublu corp.

Partea 9, capitolul 9.2,9.2.0.88.1, primul paragraf

În loc de nave cu dublu corp se citeşte nave maritime cu dublu corp.

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL MEDIULUI

Nr. 546 din 28 martie 2018

Nr. 352 din 13 aprilie 2018

 

ORDIN

privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii şi zone

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.597 din 5.03.2018 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura şi Referatul de aprobare nr. 100.877 din 11.04.2018 al Direcţiei biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului,

luând în considerare prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare; în temeiul:

- art. 7 pct. A lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;

- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi viceprim-ministrul, ministrul mediului, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă măsurile de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii şi zone (Marea Neagră, Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, fluviul Dunărea, râul Prut. lacuri de acumulare) conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Viceprim-ministru, ministrul mediului

Dănuţ Alexandru Potor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

secretar de stat

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Valorile stocurilor, TAC-ului şi efortului de pescuit pentru principalele specii de peşti de la Marea Neagră pentru anul 2018

 

Specia

Stoc (t)

(sector românesc)

Captura totală admisibilă*

(t)

Efort de pescuit

(nr. de ambarcaţiuni)

Şprot

114.652,7--17.929,32

3442,5

Regulamentul (UE) nr. 2.360 al Consiliului din 11 decembrie 2017

Capacitatea redusă a flotei româneşti de pescuit, nu se pune problema unor limitări în pescuit.

Bacaliar

5.389,5-6.042,48

500

(captură complementară)

Efortul de pescuit nu va depăşi valorile înregistrate şi raportate în anul 2017.

Guvizi

300-350

30

Efortul de pescuit nu va depăşi valorile înregistrate şi raportate în anul 2017.

Calcan

2116,72-1374,63

57

Regulamentul (UE) nr. 2.360 al Consiliului din 11 decembrie 2017

Setei de calcan -4.000 buc.

Rechin

1.550,25-747,18

maximum 13,5 /numai ca şi captură accidentală

Efortul de pescuit nu va depăşi valorile înregistrate şi raportate în anul 2017.

Midii

Circa 100.000

300

Nu pune problema unor limitări.

Rapană

14.000-17.000

10.000

Efortul de pescuit nu va depăşi valorile înregistrate şi raportate în anul 2017.

 

* Cantităţile pe specii includ cantităţile prevăzute pentru respectivele specii în anexa nr. 2 la ordin pentru zona „Marea Neagră” şi zona .Bazinele Mării Negre*.

 

ANEXA Nr. 2

 

Captura maximă durabilă (MSY) pe specii de peşte şi complexe acvatice pentru anul 2018 în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

 

Nr.

Specie

Dunăre

Gorgova - Uzlina

Insula Dranov

Bazine Marea Neagră*

Marea Neagră

Matiţa - Merhei

Razim - Sinoie

Roşu-Puiu

Somova - Parcheş

Şontea - Furtuna

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Peşte de apă dulce

845600

346200

156100

18600

0

713600

940300

507100

74000

495600

4097100

1

Abramis brama (plătica)

71100

4900

5800

1300

0

1300

202200

25800

3700

2900

319000

2

Aspius aspius (avat)

13000

100

0

100

0

0

700

300

100

100

14400

3

Barbus barbus (mreană)

6500

0

0

0

0

0

100

0

100

0

6700

4

Blicca bjoerkna (batcă)

24500

0

0

0

0

0

5200

100

200

0

30000

5

Carassius gibelio (caras)

313900

229400

66500

11600

0

613300

315400

303300

47200

305700

2206300

6

Ciprinide asiatice (ciprinide asiatice)

54400

5600

5900

100

0

4300

37800

3700

3000

3100

117900

7

Cyprinus carpio (crap)

129600

6900

2500

3200

0

15800

25300

47400

3900

23900

258500

8

Esox lucius (ştiucă)

49000

39600

37800

200

0

35500

33100

32500

6300

78800

312800

9

Neogobius kessleri (guvid)

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

100

10

Pelecus cultratus (sabiţă)

200

0

100

0

0

0

3900

0

0

0

4200

11

Perca fluviatilis (biban)

15800

10500

9400

100

0

5000

18400

7100

100

23600

90000

12

Rutilus rutilus (babuşcă)

38400

23000

17800

400

0

24300

82500

22800

5300

18100

232600

13

Sander lucioperca (şalău)

21700

2200

2600

1400

0

300

184700

9300

1600

1400

225200

14

Scardinius erytrophthalmus (roşioară)

1400

2700

200

0

0

1300

3400

5300

100

10200

24600

15

Silurus glanis (somn)

84800

16700

1800

100

0

9300

22600

47200

2200

21900

206600

16

Tinca tinca (lin)

2200

4200

5500

0

0

2400

3500

1700

100

5400

25000

17

Vimba vimba (morunaş)

18200

0

0

0

0

0

400

0

0

0

18600

18

Alte specii apă dulce (0,1 %)

900

400

200

100

0

800

1000

600

100

500

4600

B

Peşte marin

0

0

0

0

29900

0

0

0

0

0

29900

19

Liza aurata (chefal)

0

0

0

0

2200

0

0

0

0

0

2200

20

Mullus barbatus ponticus (barbun)

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

100

21

PMM (peşte marin mic)

0

0

0

0

6900

0

0

0

0

0

6900

22

Raja clavata (pisică de mare)

0

0

0

0

3500

0

0

0

0

0

3500

23

Sprattus sprattus (şprot)

0

0

0

0

9100

0

0

0

0

0

9100

24

Trachurus mediterraneus ponticus (stavrid)

0

0

0

0

5000

0

0

0

0

0

5000

25

Scophthalmus maximvs (calcan)

0

0

0

0

2100

0

0

0

0

0

2100

26

Alte specii marine (3,5%)

0

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

1000

C

Peşte migrator

372400

0

0

0

239100

0

0

0

0

0

611500

27

Alosa immaculata (scrumbie de Dunăre)

372300

0

0

0

235300

0

0

0

0

0

607600

28

Alosa tanaica (rizeafcă)

100

0

0

0

3800

0

0

0

0

0

3900

 

Total MSY peşte

1218000

346200

156100

18600

269000

713600

940300

507100

74000

495600

4738500


* Speciile de apă dulce, menţionate în coloana nr. 5 (Bazine Marea Neagră), sunt capturate în Golful Musura şi Meleaua Sf. Gheorghe.

 

Efortul de pescuit din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” pentru anul 2018

 

 

Complex/Efort

Dunăre

Gorgova - Uzlina

Insula Dranov

Bazine Marea Neagră

Marea Neagră

Matiţa - Merhei

Razim - Sinoie

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Nr. pescari (*/**)

330/900

100/200

50/160

10/200

80/380

200/190

260/310

2

Nr. bărci = nr. pescari/2

165/450

50/100

25/80

5/100

40/190

100/95

130/105

3

Nr. setei diferite = nr. pescari x 15 setci/pescar

4950/13500

1500/3000

750/2400

150/3000

1200/5700

300/2850

390/4650

4

Nr. vintire = nr. pescari x 35 pt. DD complexe

0

3500/7000

1750/5600

350/7000

2800/13300

7000/6650

9100/10850

5

Nr. taliane baltă = nr. pescari x 10

0

1000/2000

500/1600

100/2000

0

2000/1900

2600/3100

6

Nr. pescari scrumbie

1200

0

0

0

0

0

0

7

Nr. setei scrumbie = nr. pescari x 6 setei

7200

0

0

0

0

0

0

8

Nr. năvoade = nr. pescari/20 (rotunjit la multiplu de 4)

0

8-Dec

4- Aug

0

Apr-20

12-Dec

16/20

9

Nr. taliane marine gigant

0

0

0

0

30

0

0

10

Nr. taliane Dunăre = 120 pescari x 5 taliene

600

0

0

0

0

0

0

11

Nr. taliane Razim = nr. pescari x 35

0

0

0

0

0

0

9100/10850

12

Nr. vintire Razim = nr. pescari x 10

0

0

0

0

0

0

2600/3100

13

Nr. vintire Somova = nr. pescari x 20

0

0

0

0

0

0

0

14

Nr. taliane balta Somova - nr. pescari x 20

0

0

0

0

0

0

0

 

TOTAL Nr. unelte diferite pentru nr. de CITD

14550

6058

3029

605

4074

12112

27446

 

NOTĂ:

Marea Neagră include Golful Musura şi Meleaua Sf. Gheorghe. Completuri: Şontea, Matiţa, Gorgova, Roşu, Dranov,

 

ANEXA Nr. 3

 

Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140 - km 1075) pentru anul 2018

 

Tabelul nr. 1

 

Nr. crt.

Nr. sector

Delimitare sector/tronson

Captură totala admisibilă (tone)

Total

(tone)

Pescuit recreativ

(tone)

Pescuit comercial

(tone)

Nr. bărci

Scrumbie

Ciprinide

Specii răpitoare

Alte specii*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

1

 

km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râu Şiret)

20

13,5

6,5

3

51

8

43

32

2.

2

A

km 155 (confluenţă râul Şiret) - km 169

10

11

5

2

33

5

28

24

B

km 160 (Smârdan-Brăila) - km 137 (Gropeni)

10

23

7

3

50

7

43

25

C

km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui), inclusiv Braţul Vâlciu

10

25

9

2,5

51

4,5

46,5

38

3.

3

 

km 0-98 Braţul Măcin (Vadu Oii)

1,5

18

5

2

30

3,5

26,5

16

4.

4

A

km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)

9

20

6

4

47

8

39

25

B

km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)

9

30

7

3

55

6

49

33

5.

5

A

km 227 (gura Călmăţui)- km 248 (Giurgeni)

5

10

4

1

22

2

20

10

B

km 248 (Giurgeni) - km 50 Braţul Borcea (Borcea)

15

35

7

3

65

5

60

70

6.

6

A

km 50 Braţul Borcea (Borcea) - km 100 Braţul Borcea, inclusiv Braţul Bala

10

35

6

2

58

5

53

39

B

km 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)

4

40

9

2

60

5

55

44

7.

7

 

km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)

3

35

7

2

52

5

47

38

8.

8

 

km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)

2

40

6

1

56

7

49

34

9.

9

 

km 615 (Gârcov) - km 665

1

27

5

2

39,5

4.5

35

23

10.

10

A

km 665 - km 745 (amonte Rast)

1,5

40

6

1,5

55,4

6,4

49

32

B

km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)

1

18

4

1,5

27,5

3

24,5

15

C

km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)

1

12

3

1,5

19,5

2

17,5

9

D

km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)

1

12

4

2

21

2

19

9

11.

11

 

km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Braţul Gogoşu

-

30

7

2

45

6

39

20

12.

12

 

km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)

-

88,8

20

4

132,8

20

112,8

55

13.

13

 

km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)

-

48

7

2

66

9

57

30

14.

14

 

km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş)

-

134,7

35

5

197,7

23

174,7

75

Total general

114

742,5

175,5

52

1234,4

146,9

1087,5

696


* Termenul .alte specii” face referire la următoarele specii: Alburnus alburnus (oblete), Gymnocephalus cernuus (ghiborţ), Clupeonella cultriventris (gingirică). Pelecus cultratus (sabiţa). Chondrostoma nassus (scobar), Alosa tanaica (rizeafcă), Leuciscus cephalus (clean), Tinca tinca (lin).

 

NOTĂ:

Speciile novac (Hypophthalmichthys nobilis), sânger (Hypophthalmichthys molitrix) şi cosaş (Ctenopharyngodon Idella) sunt admise la captură fără limită. Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de pescuit (barcă) este:

- setei S bucăţi;

- ava 7 bucăţi;

- taliane 3 bucăţi;

- vintire 15 bucăţi;

- prostovol 1 bucată.

- alte unelte tradiţionale 1 bucată.

 

Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140-km 1075) pentru anul 2018

- ciprinide autohtone –

 

Tabelul nr. 2

 

Nr. crt.

Nr. sector

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă (TAC) (tone)

Total

(tone)

crap

caras

plătică

morunaş

mreană

babuşcă

batcă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

1

A

km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenţă râu Şiret)

3,7

3,5

2

2

1,6

0,3

0,4

13,5

2.

2

A

km 155 (confluenţa râul Şiret) - km 169 (Smârdan-Brăila)

2,3

2,6

2

1.1

2

0,5

0,5

11

B

km 169 (Smârdan-Brăila) - km 197 (Gropeni)

5

7,3

4

2,2

2,5

1

1

23

C

km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui) inclusiv Braţul Vâlciu

4

7,4

5,4

3

3,3

1

0,9

25

3.

3

 

km 0-98 Braţ Macin (Vadu Oii)

4

4,3

2,3

1,8

2,6

1,5

1,5

18

4.

4

A

km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)

4

6,5

4

2

1,5

1

1

20

B

km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)

6

10

7

2

3

1

1

30

5.

5

A

km 227 (gura Călmăţui) - km 248 (Giurgeni)

2

2

2

1

1

1

1

10

B

km 248 (Giurgeni) - km 50 Braţul Borcea (Borcea)

5

10

10

2,5

3,5

2

2

35

6.

6

A

km 50 Braţul Borcea (Borcea) - km 100 Braţul Borcea, inclusiv Braţul Bala

7

13

5,5

3

3,5

1,5

1,5

35

B

km 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)

8

13

8,5

3

3,5

2

2

40

7.

7

 

km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)

8

13

6

2,5

2,5

1,5

1,5

35

8.

8

 

km 526 (râul Vedea)- km 615 (Gârcov)

10

13

8

3,5

3,5

1

1

40

9.

9

 

km 615 (Gârcov) - km 665

8

8

4.3

2,2

2,5

1

1

27

10.

10

A

km 665 - km 745 (amonte Rast)

8

11,5

8,5

5

5

1

1

40

B

km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)

2,5

5

4

2

2,5

1

1

18

C

km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)

2

3

3

1

1

1

1

12

D

km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)

3

2

3

1

1

1

1

12

11.

11

 

km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Braţul Gogoşu

6

10

7

2

3

1

1

30

12.

12

 

km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)

10,2

20,7

20,9

9,3

8,7

11,6

7,4

88,8

13.

13

 

km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)

7

15

11

4,2

3,6

3,6

3,6

48

14.

14

 

km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş)

12,8

74,8

24,9

4,8

5,8

6,8

4,8

134,7

Total general

128,5

255,6

152,1

60,1

66,3

43,1

36,8

742,5

 

Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140-km 1075) pentru anul 2018

- specii răpitoare –

 

Tabelul nr. 3

 

Nr. crt.

Nr. sector

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă (TAC) (tone)

Total

(tone)

Avat

Somn

Şalău

Ştiucă

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

1

 

km 140 (amonte ARBDD)- km 155 (confluenţă râu Şiret)

2,3

2,3

1,1

0,5

6,5

2.

2

A

km 155 (confluenţă râul Şiret) - km 169 (Smârdan - Brăila)

0,5

2

1,5

1

5

 

 

B

km 169 (Smârdan - Brăila)- km 197 (Gropeni)

0,7

3,3

2

1

7

 

 

C

km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmăţui), inclusiv Braţul Vâlciu

1,3

3,7

3

1

9

3.

3

 

km 0 - 98 Braţ Măcin (Vadu Oii)

0,5

3

1

0,5

5

4.

4

A

km 248 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)

0,5

3

1,5

1

6

 

 

B

km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)

1

3

1,8

1,2

7

5.

5

A

km 227 (gura Călmăţui) - km 248 (Giurgeni)

0,3

3

0,4

0,3

4

 

 

B

km 248 (Giurgeni) - km 50 Braţ Borcea (Borcea)

0,5

2,5

2

2

7

6.

6

A

km 50 Braţ Borcea (Borcea) - km 100 Braţ Borcea, inclusiv Braţul Bala

0,5

2,5

1,5

1.5

6

 

 

B

km 366 (Călăraşi) - km 452 (Greaca)

2

3

2,5

1,5

9

7.

7

 

km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)

0,5

3

2,5

1

7

8.

8

 

km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)

0,5

2,5

2

1

6

9.

9

 

km 615 (Gârcov) - km 665

0,4

2,1

2,1

0,4

5

10.

10

A

km 665-km 745 (amonte Rast)

0,8

2,6

1,8

0,8

6

 

 

B

km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)

0,3

1,7

1,5

0,5

4

 

 

C

km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)

0,3

1,3

1,2

0,2

3

 

 

D

km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)

0,4

1,6

1,5

0,5

4

11.

11

 

km 817 (amonte Cetate) - km 863 (ava) PF II), inclusiv Braţul Gogoşu

0,3

3,1

3

0,6

7

12.

12

 

km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)

2,3

7,5

7,7

2,5

20

13.

13

 

km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)

1

3

2,4

0,6

7

14.

14

 

km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaş)

5

15

10

5

35

Total general

20,1

74,9

54,4

24,6

174

 

Captura totală admisibilă (TAC) şi efortul de pescuit pe răul Prut pentru anul 2018

 

Tabelul nr. 4

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă (tone)

 

Ciprinide autohtone

Specii răpitoare

Alte specii

Total

Pescuit recreativ

Pescuit comercial

Nr. bărci*

1.

 

Confluenţă Dunăre - confluenţă râu Elan

25,5

6,5

1,5

33,5

5,5

28

24

2.

 

Confluenţă râu Elan - km 284 (Drânceni)

4

1,5

1

6,5

6,5

0

0

3.

 

km 284 (Drânceni) - km 514

4

1,5

1

6,5

6,5

0

0

 

A

km 514-km 544 (Baraj Stânca - Costeşti)

2

1

0,5

3,5

3,5

0

0

4.

B

Lac de acumulare Stânca - Costeşti (km 544-km 614)

10,4

7

3

20,4

1,4

19

19

 

C

km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România)

3,2

1,4

1,5

6,1

2,5

3,6

3

 

TOTAL

49,1

18,9

8,5

76,5

25,9

50,6

46


* Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) pe răul Prut este:

- setei 5 bucăţi;

- ave 7 bucăţi;

- taliane 10 bucăţi;

- vintire 15 bucăţi;

- prostovol 1 bucată;

- alte unelte tradiţionale 1 bucată,

 

NOTĂ:

Speciile novac (Hypophthalmichthys nobilis), sânger (Hypophthalmichthys molitrix) şi cosaş (Ctenopharyngodon Idella) sunt admise la captură fără limită.

 

Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prut pentru anul 2018

- specii răpitoare –

 

Tabelul nr. 5

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă (tone)

Total

(tone)

Avat

Somn

Şalău

Ştiucă

Biban

1.

 

Confluenţă Dunăre - confluenţă râu Elan

0.5

3

2

1

-

6,5

2.

 

Confluenţă râu Elan - km 284 (Drânceni)

0,1

1

0,2

0,2

-

1,5

3.

 

km 284 (Drânceni) - km 514

0,1

1

0,2

0,2

-

1,5

4.

A

km 514-km 544 (Baraj Stânca - Costeşti)

0,3

0,3

0,2

0,2

-

1

 

B

Lac de acumulare Stânca - Costeşti (km 544-km 614)

1

2

2

0,5

1,5

7

 

C

km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România)

0,4

1

-

-

-

1,4

TOTAL

2,4

8,3

4,6

2,1

1,5

18,9

 

Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prut pentru anul 2017

- ciprinide autohtone -

 

Tabelul nr. 6

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Captura totală admisibilă (tone)

Total

(tone)

Crap

Caras

Plătică

Roşioară

Morunaş

1.

 

Confluenţă Dunăre - confluenţă râu Elan

8

8

6

1,5

2

25,5

2.

 

Confluenţă râu Elan - km 284 (Drânceni)

1

2

0,5

0,3

0,2

4

3.

 

km 284 (Drânceni) - km 514

1

1,5

 

0,5

0,5

4

4.

A

km 514-km 544 (baraj Stânca - Costeşti)

0,4

0,6

0,4

0,3

0,3

2

 

B

Lac de acumulare Stânca - Costeşti (km 544-km 614)

1,5

3,5

3

1,2

1,2

10,4

 

C

km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România)

1

0,8

0,8

0,3

0,3

3,2

TOTAL

12,9

16,4

11,2

4,1

4,5

49,1

 

ANEXA Nr. 4

 

Captura totală admisibilă şi efortul de pescuit pentru lacurile de acumulare de pe răul Olt în anul 2018 (tone)

 

Tabelul nr. 1

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Ciprinide autohtone

Ciprinide asiatice

Specii răpitoare

Alte specii*

Total captură

Nr. bărci

Pescuit recreativ/ pescuit comercial

1.

Turnu

1,2

Fără limită

0,75

0,15

2.1

 

P.R.

2.

Cornetu

1,6

Fără limită

0,6

0,35

2,55

 

P.R.

3.

Călimăneşti

3,5

Fără limită

1

1

5.5

 

P.R.

4.

Dăeşti

4,2

Fără limită

1

1

6,2

 

P.R.

5.

Arceşti

4,6

Fără limită

1,4

0,6

6,6

 

P.R.

6.

Ioneşti

4,5

Fără limită

1

1

6,5

6

P.C.

7.

Râmnicu Vâlcea

8,4

Fără limită

1,6

1,1

11,1

 

P.R.

8.

Râureni

7,5

Fără limită

1,4

1,2

10,1

 

P.R.

9.

Govora

6

Fără limită

2,3

0,7

9

 

P.R.

10.

Băbeni

10

Fără limită

1,7

0,7

12,4

8

P.C.

11.

Drăgăşani

9

Fără limită

1,8

0,9

11,7

7

PC.

12.

Drăgăneşti

12,5

Fără limită

2,1

0,7

15,3

 

PR.

13.

Frunzaru

17

Fără limită

3

1,5

21,5

16

PC.

14.

Rusăneşti

12,5

Fără limită

3,2

1,5

17.2

 

PR.

15.

Izbiceni

6.2

Fără limită

1

0,5

7,7

 

PR.

16.

Strejeşti

12,5

Fără limită

2,5

1

16

12

PC.

17.

Slatina

6

Fără limită

1

0,9

7,9

 

P.R.

18.

Ipoteşti

9,2

Fără limită

2,1

2,3

13,6

12

P.C.

 

TOTAL

136,4

 

29,45

17,1

182,95

61

 


*) Termenul „alte specii” face referire la următoarele specii: Alburnus alburnus (oblete), Gymnocephalus cernuus (ghiborţ), Pelecus cultratus (sabiţă), Chondrostoma nassus (scobar), Leuciscus cephalus (clean).

 

Captura totală admisibilă şi efortul de pescuit pentru lacurile de acumulare de pe râul Olt în care se practică pescuit recreativ în anul 2018 (tone)

 

Tabelul nr. 2

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Ciprinide autohtone

Ciprinide asiatice

Specii răpitoare

Alte specii

Total captură

1.

Turnu

1,2

Fără limită

0,75

0,15

2,1

2.

Cornetu

1,6

Fără limită

0,6

0,35

2,55

3.

Călimăneşti

3,5

Fără limită

1

1

5,5

4.

Dăeşti

4,2

Fără limită

1

1

6,2

5.

Arceşti

4,6

Fără limită

1,4

0,6

6,6

6.

Râmnicu Vâlcea

8,4

Fără limită

1,6

1,1

11,1

7.

Râureni

7,5

Fără limită

1,4

1,2

10,1

8.

Govora

6

Fără limită

2,3

0.7

9

9.

Drăgăneşti

12,5

Fără limită

2,1

0,7

15,3

10.

Rusăneşti

12,5

Fără limită

3,2

1.5

17,2

11.

Izbiceni

6,2

Fără limită

1

0,5

7,7

12.

Slatina

6

Fără limită

1

0,9

7,9

 

TOTAL

74,2

0

17,35

9,7

101,25

 

Captura totală admisibilă şi efortul de pescuit pentru lacurile de acumulare de pe răul Olt în care se practică pescuit comercial În anul 2018 (tone)

 

Tabelul nr. 3

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Ciprinide autohtone

Ciprinide asiatice

Specii răpitoare

Alte specii

Total captură

Nr. bărci

1.

Ioneşti

4,5

Fără limită

1

1

6,5

6

2.

Băbeni

10

Fără limită

1,7

0,7

12,4

8

3.

Drăgăşani

9

Fără limită

1,8

0,9

11,7

7

4.

Frunzaru

17

Fără limită

3

1.5

21,5

16

5.

Strejeşti

12,5

Fără limită

2,5

1

16

12

6.

Ipoteşti

9,2

Fără limită

2.1

2,3

13,6

12

 

TOTAL

62,2

 

12,1

7,4

81,7

61

 

Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) este:

- setei 7 bucăţi;

- ave 7 bucăţi;

- taliane 10 bucăţi;

- vintire 6 bucăţi;

- prostovol 1 bucată;

- alte unelte tradiţionale 1 bucată.

 

Captura totală admisibilă şi efortul de pescuit pentru lacurile de acumulare de pe râul Şiret în anul 2018 (tone)

 

Tabelul nr. 4

 

Nr. crt.

Lacul de acumulare

Avat

Crap

Somn

Scobar

Şalău

Sânger, novac, cosaş

Plătică

Caras

Total

(tone)

Nr. bărci

1.

Răcăciuni

0,12

1,5

0,16

0,16

0,55

Fără limită

0,6

0,5

3,43

4

2.

Bereşti

0,12

1,5

0,16

0,16

0,65

Fără limită

0,6

0,5

3,69

4

3.

Călimăneşti

0,12

2

0,16

0,16

0.4

Fără limită

3

1,5

7,34

7

4.

Movileni

0,14

2

0,2

0,12

0,6

Fără limită

1,5

1,4

5,96

6

 

Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) este;

- setei 8 bucăţi;

- ave 7 bucăţi;

- taliane 5 bucăţi;

- vintire 10 bucăţi;

- prostovol 1 bucată.

 

NOTĂ:

Speciile novac (Hypophthalmichthys nobilis), sânger (Hypophthalmichthys molitrix) şi cosaş (Ctenopharyngodon Idella) sunt admise la captură fără limită.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, ale art. 43 lit. n) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie şi ale art. 143 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 24 aprilie 2018,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 2 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Indicatorul prime brute încasate are înţelesul prevăzut în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul transmiterii unei situaţii rectificative, aceasta se va face în forma prevăzută în anexa nr. 2: numărul permis de situaţii rectificative şi termenul maxim de depunere a acestora sunt cele prevăzute în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul naţional de protecţie, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 7 august 2017, se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Indicatorul prime brute încasate are înţelesul prevăzut în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) în cazul transmiterii unei situaţii rectificative a raportărilor prevăzute la alin. (2), numărul permis de situaţii rectificative şi termenul maxim de depunere a acestora sunt cele prevăzute în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. III. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 1 august 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera f) se Introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) prime brute încasate - totalitatea sumelor astfel cum sunt definite în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare;”.

2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 8

Raportări

Asigurătorii RCA întocmesc evidenţe privind asigurarea RCA subscrisă pe teritoriul României şi transmit trimestrial A.S.F. raportările elaborate potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1-4, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic; în cazul transmiterii unei situaţii rectificative, numărul permis de situaţii rectificative şi termenul maxim de depunere a acestora sunt cele prevăzute în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. IV. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 3 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 7, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Indicatorul prime brute încasate are înţelesul prevăzut în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) în cazul transmiterii unei situaţii rectificative, aceasta se va face în forma prevăzută de anexa nr. 2; numărul permis de situaţii rectificative şt termenul maxim de depunere a acestora sunt cele prevăzute în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, cu modificările şi completările ulterioare.” Art. V. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 8 aprilie 2016, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) prime brute încasate - totalitatea sumelor astfel cum sunt definite în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare;”.

2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 9

Retransmiterea

(1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) retransmit informaţiile raportate cu ajutorul machetelor menţionate în prezenta normă, atunci când, ulterior transmiterii informaţiilor către A.S.F., intervin modificări semnificative ale informaţiilor raportate iniţial în legătură cu aceeaşi perioadă de raportare.

(2) în acelaşi timp cu transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1), pentru toate modificările semnificative survenite după termenul de raportare, societatea transmite letric o notă explicativă care cuprinde:

a) impactul modificărilor şi motivele raportării incomplete sau incorecte;

b) măsurile pe care societatea le va adopta astfel încât aceste modificări să fie minime.

(3) Modificările prevăzute la alin. (2) sunt considerate semnificative atunci când omiterea sau prezentarea eronată a acestora ar putea influenţa procesul decizional sau opinia A.S.F.

(4) Numărul permis de situaţii rectificative şi termenul maxim de depunere a acestora sunt cele prevăzute în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. VI. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 şi 978 bis din 30 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:

„81. prime brute încasate - totalitatea sumelor astfel cum sunt definite în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 49

Termenele de transmitere

(1) Termenele de transmitere a informaţiilor prevăzute la art. 43 alin. (4) lit. a) sunt următoarele:

a) situaţiile financiare anuale prevăzute la pct. (i) se transmit în termen de 120 de zile de la data încheierii exerciţiului financiar;

b) raportările cantitative anuale prevăzute la pct. (ii)-(viii) se transmit până la ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului următor încheierii exerciţiului financiar.

(2) Raportările contabile şi cantitative semestriale prevăzute la art. 43 alin. (4) lit. b) se transmit în termen de 45 de zile de la data de referinţă a raportărilor.

(3) Raportările contabile şi cantitative trimestriale prevăzute la aii. 43 alin. (4) lit. c) se transmit până în ultima zi calendaristică a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se face raportarea.

(4) Raportările contabile şi cantitative lunare prevăzute la art. 43 alin. (4) lit. d) se transmit până în ultima zi calendaristică a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(5) Rapoartele întocmite şi semnate de persoanele care deţin funcţiile-cheie menţionate la art. 44-48 se transmit spre aprobare membrilor conducerii societăţii astfel:

a) rapoartele prevăzute la art. 44-46, în termen de 60 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar;

b) rapoartele prevăzute la art. 47-48, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar.

(6) în cazul în care A.S.F. solicită rapoartele menţionate la alin. (5), acestea se transmit către A.S.F., în format electronic, în următoarea zi lucrătoare de la primirea solicitării electronice; numărul permis de situaţii rectificative şi termenul maxim de depunere a acestora sunt cele prevăzute în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) în cazul transmiterii unei situaţii rectificative, numărul permis şi termenul maxim de depunere a acestora sunt cele prevăzute în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. VIL - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Ovidiu Răzvan Wlassopol

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 7.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.