MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 376/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 376         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 2 mai 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

97. - Lege privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor

 

385. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor

 

98. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare

 

386. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare

 

99. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare

 

387. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

237. - Hotărâre pentru aprobarea Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică „Apărări de maluri pe Canalul Sulina - Etapa finală”

 

239. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală

 

241. - Hotărâre pentru aprobarea participării României la Expoziţia mondială 2020 „Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite

 

249. - Hotărâre privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei şi a unor entităţi din subordine şi coordonare

 

262. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.040. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru modificarea art. 5 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 3.753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

3. - Regulament pentru completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:

„i) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;

j) autoritatea judiciară la care se vor putea adresa pe viitor pentru obţinerea de informaţii privind stadiul cauzei, precum şi datele de contact ale acesteia, dacă victima înţelege să depună o plângere.”

2. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

„(6) Cu ocazia primului contact cu autorităţile, victima poate fi însoţită de către o persoană aleasă de ea în vederea facilitării comunicării cu acestea.

(7) La depunerea plângerii conform art. 289 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, victima va primi o confirmare scrisă a acesteia. Confirmarea va cuprinde numărul de înregistrare al plângerii, precum şi date cu privire la fapta pentru care plângerea a fost depusă.

(8) Dacă victima nu vorbeşte sau nu înţelege limba română, aceasta poate cere să primească, ulterior, şi traducerea confirmării scrise prevăzute la alin. (7).”

3. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.

4. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

„Art. 351. - (1) începând cu data de 1 iunie 2018, sediile nou-construite ale instanţelor de judecată vor fi dotate cu săli de aşteptare separate pentru victimele infracţiunilor.

(2) începând cu data de 1 ianuarie 2019, în sediile instanţelor de judecată, vor fi amenajate spaţii de aşteptare separate pentru victimele infracţiunilor.”

Art. II. - La articolul 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

(21) în cauzele penale în care medierea este posibilă în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), aceasta trebuie să se desfăşoare astfel încât victima să nu se găsească în contact cu făptuitorul, cu excepţia cazului în care părţile îşi exprimă acordul la încheierea contractului de mediere.

(22) încheierea unui acord de mediere în latura penală a unei infracţiuni, conform alin, (1), constituie o cauză sui-generis care înlătură răspunderea penală. Încheierea unui acord de mediere în latura penală, în condiţiile prezentei legi, poate interveni până la citirea actului de sesizare a instanţei.”

Art. III. - Dispoziţiile art. I pct. 2 intră în vigoare la data de 1 iunie 2018.

 

Prezenta lege transpune dispoziţiile art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (1) lit. i) şi j), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 12 alin. (1) lit. c) şi art. 19 alin, (2) din Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 315 din 14 noiembrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 aprilie 2018.

Nr. 97.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 aprilie 2018.

Nr. 385.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 din 11 decembrie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 aprilie 2018.

Nr. 98.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 aprilie 2018.

Nr. 386.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77 din 26 octombrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 30 octombrie 2017, cu următoarea completare:

- După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) în vederea dezvoltării de noi proiecte şi soluţii de îmbunătăţire şi eficientizare a sistemelor şi platformelor software gestionate, Ministerul Finanţelor Publice poate angaja personal calificat în domeniul tehnologiei informaţiei, personal contractual încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (3)-(5) şi ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea în funcţii de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, funcţii care se înfiinţează în cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice, în structura Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare.

(3) Numărul posturilor aferente funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, criteriile şi metodologia de selecţie, precum şi condiţiile în care această categorie de personal îşi desfăşoară activitatea se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea conducătorului Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în bugetul aprobat cu această destinaţie pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, încadrarea personalului calificat prevăzut la alin. (1) se face conform criteriilor şi metodologiei elaborate conform alin. (3).

(5) Drepturile salariale aferente funcţiilor înfiinţate potrivit alin. (2) se stabilesc, prin derogare de la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de până la de 6 ori valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea conducătorului Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 aprilie 2018.

Nr. 99.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 aprilie 2018.

Nr. 387.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică „Apărări de maluri pe Canalul Sulina - Etapa finală”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică „Apărări de maluri pe Canalul Sulina - Etapa finală”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 237.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică „Apărări de maluri pe Canalul Sulina - Etapa finală”

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi

Amplasament: judeţul Tulcea - Canalul Sulina, UAT Sulina, UAT Crişan, UAT Maliuc

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (la data de 1.03.2017, 1 euro = 4,5207 lei),

 

mii lei

374.047

 

din care C+M

- Eşalonarea investiţiei INV/C+M:

 

mii lei

321.153

 

- Anul I

INV

mii lei

7.000

 

 

C+M

mii lei

5.000

 

- Anul II

INV

mii lei

92.000

 

 

C+M

mii lei

90.000

 

- Anul III

INV

mii lei

90.000

 

 

C+M

mii lei

88.000

 

- Anul IV

INV

mii lei

93.000

 

 

C+M

mii lei

90.000

 

- Anul V

INV

mii lei

92.047

 

 

C+M

mii lei

48.153

 

- Capacităţi:

 

 

- apărări de maluri km

36,679

 

- estacade noi buc.

6

 

- estacade reabilitate buc.

5

 

- consolidare mol de dirijare Ceatal Sfântu Gheorghe mal drept Mm 33 + 1.560

 

 

- mol de dirijare la Mm 23 + 1.110 mal stâng - pentru protecţia accesului la lacul Fortuna

 

- consolidări jetele km

14,6

 

- Durata de realizare a investiţiei luni

60

 

 

Factori da risc

În cadrul obiectivului de investiţii se vor respecta principiile acţiunii preventive şi compensării influenţei nefavorabile asupra mediului la sursa producerii, conform cerinţelor relevante ale legislaţiei de mediu.

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 8 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a ordinului comun al ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne privind instituirea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 239.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea participării României la Expoziţia mondială 2020 „Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României, cu un pavilion naţional, la Expoziţia mondială 2020 „Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite, care se va desfăşura în perioada 20 octombrie 2020-10 aprilie 2021, denumită în continuare expoziţia mondială.

Art. 2. - (1) Reprezentarea Guvernului României în ceea ce priveşte organizarea şi participarea României la expoziţia mondială prevăzută la art. 1 se asigură de comisarul general al Secţiunii Române, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, ajutat de un comisar general adjunct, desemnat prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(2) Pavilionul naţional este o construcţie cu folosinţă temporară şi caracter provizoriu care nu intră în categoria mijloacelor fixe. După încheierea expoziţiei mondiale, locaţia atribuită se restituie organizatorilor în forma în care a fost alocată.

Art. 3. - (1) în vederea participării României la expoziţia mondială se constituie o comisie de organizare.

(2) Comisia de organizare este condusă de comisarul general al Secţiunii Române şi are în componenţă câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, subsecretar de stat sau secretar general, din cadrul următoarelor ministere:

a) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat;

b) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;

c) Ministerul Cercetării şi Inovării;

d) Ministerul Turismului;

e) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale;

f) Ministerul Tineretului şi Sportului.

(3) Desemnarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (2) se face prin ordin al miniştrilor de resort, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Comisia de organizare va coopera şi cu alte instituţii publice şi private, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvemamentale.

(5) Comisia de organizare stabileşte regulile de funcţionare, prin regulament intern, aprobat în prima şedinţă a acesteia.

Art. 4. - (1) Realizarea demersurilor şi luarea măsurilor necesare pentru pregătirea şi participarea României la expoziţia mondială, precum şi coordonarea activităţilor întreprinse în contextul participării României la alte expoziţii internaţionale se asigură de către Unitatea proiecte expoziţii mondiale, denumită în continuare UPEM, care funcţionează în cadrul MAE la nivel de direcţie şi este în subordinea comisarului general al Secţiunii Române.

(2) UPEM are următoarele atribuţii principale:

a) implementează conceptul şi programul de participare a României la expoziţia mondială şi asigură ilustrarea tematicii propuse de organizatori:

b) colaborează cu organizatorii expoziţiei mondiale pentru pregătirea şi realizarea activităţilor cuprinse în programul acestora şi realizează în numele statului român toate procedurile necesare pentru pregătirea şi participarea României;

c) participă la elaborarea documentaţiei pentru procedurile de achiziţie publică organizate în condiţiile legii, pentru proiectarea, realizarea şi organizarea pavilionului şi a celorlalte modalităţi şi forme prin care România va fi reprezentată la expoziţia mondială;

d) asigură managementul organizatoric şi monitorizarea realizării proiectului de participare a României la expoziţia mondială, pe parcursul etapelor de pregătire, de desfăşurare a participării, de închidere a expoziţiei, inclusiv pe perioada de dezafectare şi de predare a locaţiei către organizatori;

e) elaborează propunerile privind bugetul necesar pentru desfăşurarea propriei activităţi, precum şi pentru asigurarea participării României la expoziţia mondială;

f) coordonează şi asigură activităţile de editare, tipărire, difuzare a materialelor promoţionale, precum şi realizarea evenimentelor speciale de promovare a participării României la expoziţia mondială;

g) asigură îndeplinirea altor atribuţii şi sarcini stabilite de ministrul afacerilor externe pentru participarea în bune condiţii la expoziţia mondială;

h) prezintă periodic ministrului afacerilor externe rapoarte privind stadiul pregătirii şi desfăşurării participării României la expoziţia mondială, precum şi modul de gestionare a fondurilor aferente.

Art. 5. - (1) Se autorizează MAE, prin UPEM, să obţină venituri din închirierea unor spaţii cu destinaţia de desfăşurare de activităţi comerciale, de natura alimentaţiei publice cu specific naţional şi a vânzării de suveniruri româneşti reprezentative, în cadrul pavilionului României.

(2) Suprafaţa alocată pentru activităţi comerciale nu poate depăşi 20% din suprafaţa totală construită a pavilionului.

(3) închirierea spaţiilor prevăzute la alin. (1) se face prin licitaţie publică. Prin ordin al ministrului afacerilor externe se aprobă norme tehnice interne pentru organizarea licitaţiei publice, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(4) Chiria încasată se virează integral la bugetul de stat.

Art. 6. - (1) Cheltuielile aferente pregătirii şi participării

României la expoziţia mondială se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul MAE, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni exteme".

(2) Comisia de organizare decide asupra modalităţilor prin care se elaborează conceptul de participare şi asupra organismelor consultate, care pot include asociaţii patronale şi profesionale, institute de arhitectură, institute de cercetare-dezvoltare şi instituţii culturale.

(3) în bugetul prevăzut la alin. (1) sunt incluse şi cheltuielile cu transportul şi indemnizaţia de deplasare ale reprezentanţilor mass-mediei, cele ale unor specialişti în domeniu, precum şi cheltuielile cu transportul, indemnizaţia de deplasare sau onorariile pentru membrii colectivelor artistice, sportive, ştiinţifice şi altele asemenea, care vor participa la evenimentele organizate de România în cadrul expoziţiei mondiale, cu respectarea dispoziţiilor legale privind drepturile şi obligaţiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

(4) Pe perioada deplasărilor în străinătate, personalul MAE care asigură coordonarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul pavilionului naţional beneficiază de categoria a II-a de indemnizaţie de deplasare, formată din diurnă şi indemnizaţie de cazare, prevăzută la nr. crt. 53 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) în bugetul prevăzut la alin. (1) sunt incluse şi cheltuielile cu elaborarea, realizarea şi transportul materialelor de prezentare şi promovare a României, inclusiv pe domenii sectoriale, pe suport tipărit sau electronic, precum şi al unor materiale promoţionale diverse, inscripţionate cu însemnele pavilionului României. Se pot efectua cheltuieli pentru mediatizarea participării, prin mijloace mass-media sau publicitate.

(6) în completarea alocaţiilor bugetare prevăzute la alin. (1), pentru pregătirea şi participarea României la expoziţia mondială, MAE, prin UPEM, poate atrage fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, din ţară şi din străinătate, precum şi alte surse atrase în condiţiile legii. În acelaşi scop, MAE, prin UPEM, poate primi donaţii şi sponsorizări în bunuri, în condiţiile legii.

(7) Organizarea acţiunilor de reprezentare şi protocol în Emiratele Arabe Unite, pe durata desfăşurării expoziţiei mondiale, se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind modul şi condiţiile în care misiunile diplomatice, oficiile consulare şi celelalte reprezentanţe ale României în străinătate pot să organizeze acţiuni de protocol şi de reprezentare, care se efectuează cu aprobarea comisarului general al Secţiunii Române la expoziţia mondială.

(8) în vederea realizării activităţilor şi acţiunilor necesare participării României la expoziţia mondială, MAE, prin UPEM, poate încheia contracte civile de prestări servicii.

(9) Se autorizează MAE, prin UPEM, să închirieze sau să primească în comodat, în ţară şi în Emiratele Arabe Unite, autovehicule şi echipamente necesare pe durata pregătirii şi participării la expoziţia mondială, în condiţiile legii.

(10) Se autorizează MAE, prin UPEM, să efectueze cheltuieli legate de asigurarea, transportul, utilizarea, întreţinerea şi repararea bunurilor prevăzute la alin. (9), din bugetul prevăzut la alin. (1), în condiţiile legii.

(11) în urma închiderii expoziţiei mondiale, bunurile de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aparţinând pavilionului României, inclusiv structurile de construcţie şi amenajare, altele decât cele care alcătuiesc construcţia în formă brută, se scot din funcţiune, se casează, se transferă la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi celelalte reprezentanţe ale României în străinătate, se donează, se repatriază sau se valorifică în Emiratele Arabe Unite, după caz, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(12) Lista bunurilor prevăzute la alin. (11) şi destinaţia acestora se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea compartimentelor de specialitate ale MAE cu responsabilităţi în domeniu.

(13) Comisarul general al Secţiunii Române răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării şi participării României la expoziţia mondială, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ştefan-Radu Oprea

Ministrul turismului,

Bogdan Gheorghe Trif

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Petru Bogdan Cojocaru

Ministrul cercetării şi inovării,

Nicolae Burnete

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

George Vladimir Ivaşcu

p. Ministrul tineretului şi sportului,

Cosmin Răzvan Butuza,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 241.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei şi a unor entităţi din subordine şi coordonare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 861 alin. (3), art. 867 şi al art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei şi a unor entităţi din subordine şi coordonare a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Economiei împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 249.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei şi a unor entităţi din subordine şi coordonare

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Denumirea bunului

Codul de clasificaţie

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea

(lei)

Situaţia juridică

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/folosinţă/concesiune

1

MFP va atribui un număr nou.

Teren sediu ME

8.29.06

Teren în suprafaţă de 6.272 mp

 

Bucureşti, sectorul 1, Calea Victoriei nr. 152

1990

49.619.000

Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 (anexa nr. 1, pct. 1)

Hotărârea Guvernului nr. 764/1990, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 45/1992, Hotărârea Guvernului nr. 313/1992 CF 210382

Ministerul Economiei,

CUI 24931499

2

MFP va atribui un număr nou.

Teren sediu CPPI Buşteni

8.29.06

Teren intravilan curţi construcţii cu 3=9.122 mp

 

Judeţul Prahova, localitatea Buşteni, Str. Paltinului nr. 16

2010

3.560.000

Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 (anexa nr. 1, pct. 5)

Nr. cadastral Top 22598

Ministerul Economiei,

CUI 24931499-Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI), CUI 6884429

3

MFP va atribui un număr nou.

Clădire CJPC Alba

8.29.08

Construcţie cu S = 328 mp Cotă-parte S_birouri=71,92 mp S_magazii=28,Q6 mp Cotă-parte teren S=50 mp (15,28%)

 

Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 9

2000

124.896

CF 84963,

Nr. cadastral 1812/3/2/1

Ministerul Economiei,

CUI 24931499 - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Braşov, CUI 23016669

4

MFP va atribui un număr nou.

Teren intravilan

8.29.08

Teren 84 mp

N - Str. Luminii.

E şi S - Inspectoratul Silvic,

V - Bd. Încoronării

Judeţul Alba, localitatea Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 9

2003

37.537

Ordonanţa Guvernului

nr. 18/1992 CF 84963;

Top: 1812/3/2/1

Ministerul Economiei,

CUI 24931499 - Biroul Român de Metrologie Legală - DRML Braşov, CUI 4283376

5

MFP va atribui un număr nou.

Teren

8.29.08

Teren incintă 1.766 mp

E - str. Erou Ghe. Nichita;

N - AJOFM Bacău

V - AJOFM Bacău;

S - bloc locuinţe

Judeţul Bacău, localitatea Bacău, str. Erou Gheorghe Nechita nr. 2

1955

738.965

Decizia nr. 1.050 a Sfatului Popular Regional Bacău; CF 70877

Ministerul Economiei

CUI 24931499 - Biroul Român de Metrologie Legală DRML Bacău, CUI 4283376

6

MFP va atribui un număr nou.

Teren intravilan

8.29.08

Teren 1.064 mp

S - ISCIR E - Registrul Comerţului şi blocuri de locuit

Judeţul Sibiu, localitatea Sibiu, Str. Dorului nr. 21

2003

618.110

Ordonanţa Guvernului

nr. 18/1992 OC 7/20/1995 CF 17337

Nr. top: 4072/1/2/40/1

Ministerul Economiei,

CUI 24931499 - Biroul Român de Metrologie Legală - DRML Braşov, CUI 4283376

7

MFP va atribui un număr nou.

Teren sediu SJML Bihor

8.29.08

Teren incintă 1 473 mp

N - Str. Sucevei

E - case de locuit proprietate privată

S şi V - proprietăţi private

Judeţul Bihor, localitatea Oradea,

Str. Sucevei nr. 4A

1997

1.109.800

Sentinţa nr. 1.502/1997, inch. 10345/1997 CF 185791

Ministerul Economiei,

CUI 24931499 - Biroul Român de Metrologie Legală DRML Cluj, CUI 4283376

8

MFP va atribui un număr nou.

Teren intravilan

8.29.08

Teren incintă 2.654 mp (1.614+1.040)

N - str. Mangalia,

E - case de locuit proprietate privată,

S şi V - proprietate privată

Judeţul Timiş, localitatea Timişoara Str. Crizantemelor nr. 64 (1.614 mp)/ str. Alexei Donici nr. 64 (1.040 mp)

1955

1.125.000 (683.000 + 442.000)

CF 417544 Top 16626 CF 417546 Top 16633/2

Ministerul Economiei,

CUI 24931499- Biroul Român de Metrologie Legală DRML Timişoara, CUI 4283376

9

MFP va atribui un număr nou.

Teren intravilan, incinta 1

8.29.08

Teren intravilan în suprafaţă de 24.015 mp, împrejmuit cu gard de plasă între punctele 1-3,9-14. 35-41. 43-47, 52-1, cu gard beton între punctele 14-33 şi neîmprejmuit între punctele 33-35. Limita se află pe construcţia C4 între punctele 3-6, pe construcţia C9 între punctele 6-7, pe construcţia C2 între punctele 47-52, pe construcţii învecinate între punctele 7-9 şi 41-43 pe care sunt amplasate 13 construcţii, din care una administrativă, nouă construcţii industriale şi edilitare şi trei construcţii anexă

 

Bucureşti, sectorul 4,

sos. Vitan-Bârzeşti nr. 11

1962

57.051.715

Dec C.E. Sf. P.C.

2334/62 CF 227301

Ministerul Economiei,

CUI 24931499- Biroul Român de Metrologie Legală - INM CUI, R04283376

10

MFP va atribui un număr nou.

Teren intravilan, incinta 2

8.29.08

Teren intravilan în suprafaţă de 2.749 mp, împrejmuit cu gard de plasă, pe care este amplasată o construcţie industrială şi edilitară

 

Bucureşti, sectorul 4,

şos. Vitan-Bârzeşti nr. 11

1962

6.530.717

Dec C E. Sf. P.C.

2334/62 CF 227298

Ministerul Economiei,

CUI 24931499- Biroul Român de Metrologie Legală - INM CUI, R04283376

11

MFP va atribui un număr nou.

Teren intravilan, incinta 3

8.29.08

Teren intravilan în suprafaţă de 604 mp, împrejmuit cu gard de plasă între punctele 1-16 şi gard de beton între punctele 16-26, 26-1 pe care sunt amplasate trei construcţii industriale şi edilitare

 

Bucureşti, sectorul 4,

şos. Vitan-Bârzeşti nr. 11

1962

1.434.905

Dec C E. Sf. P.C.

2334/62 CF 227299

Ministerul Economiei,

CUI 24931499- Biroul Român de Metrologie Legală - INM CUI, R04283376

12

MFP va atribui un număr nou.

Clădire staţie pompare debite - volume P

8.28.13

Clădire (P), suprafaţă construită la sol 56 mp, amplasată pe teren intravilan incinta 1

Corp B şi gard aleea de acces Liceul Adventist „Şt. Demetrescu” din Aleea Metrologiei

Bucureşti, sectorul 4,

şos. Vitan-Bârzeşti nr. 11

1971

81.761

Dec C E. Sf. P.C.

2334/62 CF 227301-C7

(poziţia A1.7)

Ministerul Economiei,

CUI 24931499- Biroul Român de Metrologie Legală - INM, CUI R04283376

13

MFP va atribui un număr nou.

Castel apă

8.28.13

Suprafaţa construită la sol 28 mp, amplasată pe teren intravilan incinta 1

Corp B şi gard aleea de acces Liceul Adventist „Ştefan Demetrescu” din Aleea Metrologiei

Bucureşti, sectorul 4,

şos. Vitan-Bârzeşti nr. 11

1971

316.856

Dec C E. Sf. P.C.

2334/62 CF 227301-C8

(poziţia A1.8)

Ministerul Economiei,

CUI 24931499- Biroul Român de Metrologie Legală - INM, CUI R04283376

14

MFP va atribui un număr nou.

Etalonul naţional al unităţii de măsură unu pentru mărimea fizică factor spectral de reflexie

8.30._

0,800 ... 1,000 K = (380 ... 850) nm (bun mobil)

 

Bucureşti, sectorul 4,

şos. Vitan-Bârzeşti nr. 11

2004

3.013

Ordin BRML 278/2004

si Ordin BRML 103/08.04.2013

Ministerul Economiei,

CUI 24931499- Biroul Român de Metrologie Legală - INM, CUI R04283376

15

MFP va atribui un număr nou.

Etalonul naţional al unităţii de măsură m2/s pentru mărimea fizică vâscozitate

cinematică

8.30._

(0,5... 100 000) mm2/s (bun mobil)

 

Bucureşti, sectorul 4,

şos. Vitan-Bârzeşti nr. 11

2013

23.459

Ordin BRML 103/08.04.2013

Ministerul Economiei,

CUI 24931499- Biroul Român de Metrologie Legală - INM, CUI R04283376

16

MFP va atribui un număr nou.

Etalonul naţional al unităţii de măsură mg/g pentru mărimea fizică fracţie masică

8.30._

(0,5... 1) mg/g (bun mobil)

 

Bucureşti, sectorul 4,

şos. Vitan-Bârzeşti nr. 11

2013

38.674

Ordin BRML 103/08.04.2013

Ministerul Economiei,

CUI 24931499- Biroul Român de Metrologie Legală - INM, CUI R04283376

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează: p. Ministrul energiei,

Iulian Robert Tudorache,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 262.

ANEXĂ

 

MINISTERUL ENERGIEI

Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

89.226

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

89.083

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

59.799

 

2

 

Venituri financiare

5

183

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

89.130

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

88.975

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

17.259

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2.610

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

66.785

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

61.719

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

53.936

 

 

 

C2

bonusuri

14

7.783

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

110

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

678

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

4.278

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.321

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

155

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

96

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

96

 

1

 

Rezerve legale

25

4,75

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

91,25

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

46,00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

46,00

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

45,25

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.276

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

2.829

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

875

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

842

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

5.841

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

4.662

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

35

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

35

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

999

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

55

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

pentru modificarea art. 5 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 3.753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare

 

Având în vedere Nota Direcţiei generale reglementare, monitorizare şi contencios nr. 15.677 din 9 martie 2018 prin care se propune ca procesul de raportare privind implementarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a efectelor procedurilor disciplinare să înceapă din prima zi următoare datei finalizării fiecărui trimestru, respectiv semestru,

în temeiul art. 21 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 5 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 3.753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 12 noiembrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Procesul de raportare se întinde pe o durată de 45 de zile calendaristice începând din prima zi următoare datei finalizării fiecărui trimestru, respectiv semestru.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Vasile Felix Cozma

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 1.040.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

pentru completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14 şi ale art. 18 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (14) şi art. 176 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 24 aprilie 2018,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) prime brute încasate - totalitatea sumelor încasate în perioada de referinţă cu titlu de prime de asigurare, rezultate din asigurări directe, coasigurare şi primiri în reasigurare, înainte de orice deduceri privind comisioane, taxe, impozite şi altele asemenea şi înainte de prelevarea din acestea a unor cote-părţi pentru plata, dacă este cazul, a primelor de reasigurare, din care se vor deduce sumele restituite în aceeaşi perioadă pentru contractele de asigurare reziliate, indiferent de motivul rezilierii; primele brute încasate în valută în perioada de referinţă vor fi luate în calcul la valoarea în lei rezultată prin înmulţirea primei încasate în valută cu cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data încasării. Se consideră prime brute încasate sumele încasate cu titlu de prime de asigurare/reasigurare indiferent de modalitatea de încasare, direct de către asigurător sau prin intermediari, de modalitatea în care au fost plătite, plată efectivă sau prin compensare, de data intrării în vigoare/valabilitatea contractelor de asigurare la care se referă primele încasate, de momentul repartizării/alocării primelor încasate pe contractele de asigurare, de modalitatea de reflectare în contabilitatea proprie a asigurătorilor şi/sau a reasigurătorilor a acestor operaţiuni.”

2. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

(31) în cazul transmiterii de către entităţile prevăzute la art. 11 şi 12 a unei situaţii rectificative, pentru o perioadă de raportare este admisă o singură situaţie rectificativă, transmisă până la termenul de depunere a următoarei raportări, cu excepţia raportării trimestrului IV sau a lunii decembrie, pentru care se acceptă transmiterea situaţiilor rectificative până la data închiderii situaţiilor financiare anuale ale asigurătorilor.”

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Ovidiu Răzvan Wlassopol

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 3.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.