MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 377/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 377         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 2 mai 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 838 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă şi ale art. 283 şi art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

569. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

 

1.949. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2018

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

70. - Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GPL

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 734/2017

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 838

din 14 decembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă şi ale art. 283 şi art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanei j - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) din Codul de procedură civilă, ale art. II pct. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, ale art. 61 pct. 1 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Brantner Servicii Ecologice - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 931/59/2016 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.414D/2016.

2. La apelul nominal răspunde, pentru autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, domnul avocat Dan Cristea din Baroul Bucureşti cu delegaţie depusă la dosar, lipsind celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a depus note scrise prin care solicită admiterea acesteia.

4. Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.474D/2016 şi nr. 3.272D/2016, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 503 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă, art. II pct. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009, art. 61 pct. 1 din Legea nr. 76/2012 şi art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, excepţie ridicată de Societatea Brantner Environment - S.R.L. din Sibiu şi Societatea Brantner Servicii Ecologice - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 464/57/2016 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, respectiv excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă şi ale art. 61 pct. 1 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Asocierea Impresa Pizzarotti & C.S.P.A. - Saipem S.P.A. - Pizzarotti - S.A., prin lider de asociere Impresa Pizzarotti & C.S.P.A. din localitatea Parma, Italia, în Dosarul nr. 6.555/2/2016 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

5. La apelul nominal, în Dosarul nr. 1.474D/2016, răspunde, pentru autoarele excepţiei de neconstituţionalitate, domnul avocat Dan Cristea din Baroul Bucureşti, cu delegaţie depusă la dosar Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

6. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, autoarele excepţiei de neconstituţionalitate au depus concluzii scrise prin care solicită admiterea acesteia,

7. La apelul nominal, în Dosarul nr. 3.272D/2016, răspunde, pentru autoarele excepţiei de neconstituţionalitate, doamna avocat Mihaela Găvenea din Baroul Bucureşti, cu delegaţie de substituire depusă la dosar. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

8. Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.

Reprezentantul autoarelor excepţiei din dosarele nr. 1.414D/2017 şi nr. 1.474D/2016 şi reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea cauzelor. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. l1474D/2016 şi nr. 3.272D/2016 la Dosarul nr. 1.414D/2016, care a fost primul înregistrat.

9. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate din dosarele nr. 1.414D/2016 şi nr. 1.474D/2016, care solicită admiterea acesteia, în măsura în care dispoziţiile de lege criticate nu permit accesul la calea de atac a contestaţiei în anulare specială, în materia achiziţiilor publice, deşi există motive grave de nelegalitate a hotărârii judecătoreşti. În toate ipotezele, un particular are acces la calea de atac a contestaţiei în anulare specială, cu excepţia materiei achiziţiilor publice. Din Decizia nr. 369 din 30 mai 2017 reiese tendinţa Curţii Constituţionale de a-şi reconsidera jurisprudenţa cu privire la garanţiile din domeniul căilor extraordinare de atac. Acelaşi raţionament ca cei reţinut de Curte prin decizia menţionată se aplică şi în cauza de faţă, neexistând niciun criteriu obiectiv şi raţional pentru suprimarea accesului la calea de atac a contestaţiei în anulare specială. Precizează că, de altfel, în materia achiziţiilor publice, nu există niciun fel de control judecătoresc asupra hotărârii de primă instanţă. Or, prin Decizia nr. 375 din 7 iunie 2016, Curtea a statuat că lipsa oricărei căi de atac echivalează cu încălcarea accesului liber la justiţie, în acest sens fiind şi jurisprudenţa ulterioară. Depune note scrise.

10. Reprezentantul autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate în Dosarul nr. 3.272D/2016 solicită admiterea acesteia, arătând, în esenţă, că este de acord cu cele anterior menţionate, amintind, încă odată, Decizia nr. 369 din 30 mai 2017.

11. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 296 din 22 mai 2014 şi nr. 483 din 23 iunie 2015 şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia accesul liber la justiţie nu echivalează cu accesul la toate căile de atac. Consideră că deciziile Curţii Constituţionale invocate de autorii excepţiei nu se pot reţine în speţă, deoarece se referă la alte aspecte.

12. Având cuvântul în replică, reprezentantul autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate din dosarele nr. 1.414D/2016 şi nr. 1.474D/2016 susţine că deciziile invocate de reprezentantul Ministerul Public se referă la recurs şi nu privesc suprimarea accesului la contestaţia în anulare specială, astfel încât nu sunt aplicabile.

13. În replică, reprezentantul Ministerului Public arată că şi recursul este o cale extraordinară de atac, astfel încât deciziile invocate au relevanţă în cauza de faţă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

14. Prin Decizia civilă nr. 2.503 din 21 iulie 2016 pronunţată în Dosarul nr. 931/59/2016, Curtea de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) din Codul de procedură civilă, ale art. II pct. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, ale art. 61 pct. 1 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea În aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Brantner Servicii Ecologice - S.R.L. din Cluj-Napoca într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii în anulare formulate, în temeiul art. 503 alin. (2) pct. 3 din Codul de procedură civilă, împotriva Deciziei nr. 1.034 din 31 martie 2016 a Curţii de Apel Timişoara prin care au fost respinse plângerile formulate de Societăţile Retim Ecologic Service Bucureşti, Brantner Servicii Ecologice - S.R.L. şi R.E.R. Ecologic iService Bucureşti Rebu - S.A. Împotriva unei decizii pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Prin decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost admisă contestaţia formulată de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate şi s-a anulat, în parte, raportul procedurii de atribuire nr. 8 din 6 ianuarie 2016.

15. Prin încheierea din 17 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 464/57/2016, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 503 alin, (2) şi (3) din Codul de procedură civilă, art. II pct. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009, art. 61 pct. 1 din Legea nr. 76/2012 şi art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, excepţie ridicată de contestatoarele Societatea Brantner Environment - S.R.L. din Sibiu şt Societatea Brantner Servicii Ecologice - S.R.L. din Cluj-Napoca într-o cauză având ca obiect soluţionarea contestaţiei în anulare formulate împotriva unei decizii a Curţii de Apel Alba Iulia.

16. Prin Decizia civilă nr. 5.105 din 31 octombrie 2016 pronunţată în Dosarul nr. 6.555/2/2016, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă şi ale art. 61 pct. 1 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Asocierea Impresa Pizzarotti & C.S.P.A. - Saipem

S.P.A. - Pizzarotti - S.A., prin lider de asociere Impresa Pizzarotti & C.S.P.A. din localitatea Parma, Italia, într-o cauză privind soluţionarea unei contestaţii în anulare formulate, în temeiul art. 503 alin. (2) pct. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă, împotriva unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti.

17. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile art. 503 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă încalcă, în primul rând, dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţie, deoarece, dacă partea poate uza de calea extraordinară a contestaţiei în anulare generale împotriva oricărei „hotărâri definitive”, calea de atac a contestaţiei în anulare speciale este incidenţă doar în cazul „hotărârilor instanţei de recurs”, respectiv al „hotărârilor instanţelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs”. Aşa fiind, în cazul unei plângeri soluţionate de o instanţă învestită potrivit art. 283 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, partea nu are la dispoziţie calea de atac a contestaţiei în anulare, indiferent dacă: (1) hotărârea a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut ori într-o componenţă nelegală, iar instanţa a omis să se pronunţe asupra acesteia, deşi se invocase excepţia corespunzătoare;

(2) dezlegarea dată plângerii este rezultatul unei erori materiale;

(3) instanţa nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză. În acest sens invoca Decizia Curţii Constituţionale nr. 233 din 15 februarie 2011, prin care s-a arătat că reglementarea unor condiţii care împiedică în mod absolut un particular de la a beneficia de o cale de atac, în baza unei distincţii arbitrare, reprezintă o încălcare a accesului liber la justiţie. Or, în speţă, o parte într-un proces judecat în materia achiziţiilor publice nu poate accede la retractarea unei hotărâri judecătoreşti pronunţate cu încălcarea unor principii fundamentale ale dreptului la un proces echitabil, în timp ce, pentru orice altă materie a dreptului pozitiv, acest drept este garantat ca o componentă a accesului liber la justiţie.

18. De asemenea, autoarele excepţiei consideră Că prevederile art. 503 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă încalcă şi dispoziţiile constituţionale ale art. 16 alin. (1)şi (2), art. 53 alin. (2) teza finală, art. 129 şi art. 1 alin. (3) şi (5), fiind neconstituţionale „în măsura în care se interpretează în sensul că nu pot face obiectul contestaţiei în anulare speciale hotărârile pronunţate de o instanţă în soluţionarea plângerii prevăzute la art. 283 şi următoarele din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 34/2006”.

19. Cu privire la dispoziţiile art. II pct. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 şi ale art. 61 pct. 1 din Legea nr. 76/2012, autoarele excepţiei consideră că aceste texte de lege, abrogând prevederile art. 283 alin. (6), respectiv art. 283 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, care calificau în mod expres calea de atac a plângerii din achiziţiile publice drept recurs, sunt neconstituţionale, deoarece legiuitorul a permis, astfel, ca hotărârea pronunţată în primă instanţă în materia achiziţiilor publice să nu fie supusă nici măcar exerciţiului căii de atac extraordinare a contestaţiei în anulare speciale. În consecinţă, prin edictarea acestor norme de abrogare, hotărârile pronunţate în materia achiziţiilor publice, spre deosebire de orice altă materie de drept, nu pot fi retractate prin intermediul contestaţiei în anulare, indiferent de existenţa unei încălcări grave a dreptului la un proces echitabil.

20. Astfel, impunitatea de care se bucură aceste hotărâri încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (1) şi (2), art. 53 alin. (2) teza finală, art. 129 şi art. 1 alin. (3) şi (5), fiind neconstituţionale „în măsura în care se interpretează în sensul că nu pot face obiectul contestaţiei în anulare speciale hotărârile pronunţate de o instanţă în soluţionarea plângerii prevăzute la art. 283 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006”.

21. Referitor la dispoziţiile art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, autoarele excepţiei susţin că, potrivit art. 281 alin. (1), plângerea reprezintă o acţiune formulată pe cale judecătorească împotriva unei decizii administrativ-jurisdicţionale luate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Aşa fiind, instanţa învestită cu soluţionarea unei plângeri formulate potrivit acestui text de lege judecă în primă instanţă disputa survenită, decizia sa fiind totodată, definitivă. În consecinţă, părţile nu au la dispoziţie nicio cale de atac ordinară pentru corectarea erorilor primei instanţe, după cum nu au la dispoziţie nici calea contestaţiei în anulare speciale, ceea ce este neconstituţional, în acest sens fiind Decizia Curţii Constituţionale nr. 500 din 15 mai 2012.

22. De altfel, există numeroase domenii de drept în care plângerea împotriva unui act administrativ-jurisdicţional este întotdeauna soluţionată printr-o hotărâre judecătorească susceptibilă de recurs, cum ar fi, spre exemplu, acţiunile îndreptate împotriva hotărârilor Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă sau acţiunile îndreptate împotriva hotărârilor Consiliului Concurenţei.

23. În final, autoarele excepţiei susţin că dispoziţiile art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, care nu permit existenţa vreunei căi de control judecătoresc asupra unei hotărâri pronunţate în primă instanţă, sunt neconstituţionale, încălcând art. 16 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (1) şi (2), art. 53 alin. (2) teza finală şi art. 129 din Constituţie.

24. Curtea de Apei Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Din jurisprudenţa Curţii Constituţionale rezultă ca accesul liber la justiţie nu echivalează cu accesul la toate structurile judecătoreşti şi la toate căile de atac, astfel încât reglementarea doar a unor căi de atac într-o anumită materie nu aduce atingere principiilor constituţionale invocate.

25. Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, dispoziţiile de lege criticate fiind constituţionale, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 296 din 22 mai 2014.

26. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt conforme cu Legea fundamentală.

27. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

28. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată.

29. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, notele scrise depuse, susţinerile reprezentanţilor părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

30. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

31. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din actele de sesizare, îl reprezintă prevederile art. 503 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă, ale art. II pct. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 12 martie 2009, ale art. 61 pct. 1 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, şi ale art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

32. Având în vedere că art. II pct. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 modifică art. 283 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi că art. 61

pct. 1 din Legea nr. 76/2012 modifică art. 263 alin, (3) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 şi ţinând cont de prevederile art. 62 teza întâi din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, potrivit cărora „Dispoziţiile de modificare şi de completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta”, Curtea constată că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 503 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă şi ale art. 283 şi art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

33. De asemenea, Curtea reţine că Ordonanţa de urgenţi a Guvernului nr. 34/2006 a fost abrogată prin art. 238 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016. Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a stabilit că sintagma „în vigoare din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare. Aşadar, Curtea observă că, deşi nu mai sunt în vigoare, dispoziţiile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 îşi produc în continuare efectele juridice, deoarece acestea reprezintă temeiul juridic al plângerilor formulate.

34. În concluzie, Curtea reţine că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 503 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă şi ale art. 283 şi art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, care au următorul cuprins:

- Art. 503 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă: „(2) Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când:

1. hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia corespunzătoare, instanţa de recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia;

2. dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale;

3. instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen;

4. instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză.

(3) Dispoziţiile alin. (2) pct. 1, 2 şi 4 se aplică în mod corespunzător hotărârilor instanţelor de apei care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs.

- art. 283 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006: „(1) instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal în a cărei rază se află sediul autorităţii contractante. Cu excepţia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu are calitatea de parte în proces. [...]

(2) Plângerea va fi soluţionată în complet format din 3 judecători.

(3) Prevederile secţiunii a 9-a se aplică în mod corespunzător[...];

- art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006: „(5) Hotărârea prin care instanţa soluţionează plângerea este definitivă.”

35. În opinia autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) privind valorile supreme ale statului de drept şi obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) şi (2) privind accesul liber la justiţie, art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 53 alin. (2) teza finală potrivit căreia „Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii”, art. 124 privind înfăptuirea justiţiei, art. 126 privind instanţele judecătoreşti şi art. 129 privind folosirea căilor de atac.

36. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că asupra dispoziţiilor art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 raportate la art. 21 din Constituţie şi criticate pentru lipsa căii de atac împotriva hotărârii prin care se soluţionează plângerea s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 296 din 22 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 1 august 2014, constatând constituţionalitatea acestora. Curtea a amintit jurisprudenţa sa, prin care a statuat, de principiu, că Legea fundamentală nu consacră numărul gradelor de jurisdicţie ale unui proces, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 320 din 14 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 8 noiembrie 2004. Totodată, a reţinut că prevederile constituţionale ale art. 126 alin. (2) şi art. 129, potrivit cărora „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege” şi „împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii”, atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competenţei şi procedurii de judecată, regulile de procedură cu aplicabilitate generală, dar şi unele reguli speciale, în considerarea unor situaţii deosebite, inclusiv a condiţiilor de exercitare a căilor de atac (Decizia nr. 831 din 11 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 7 decembrie 2012). În ceea ce priveşte invocarea dreptului la dublu grad de jurisdicţie, Curtea a observat că acest drept, astfel cum este reglementat prin dispoziţiile art. 2 din Protocolul adiţional nr. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, este recunoscut doar în materie penală, ceea ce nu este cazul în speţa dedusă controlului de constituţionalitate.

37. Curtea a reţinut că procedura cuprinsă în Secţiunea 8 - Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (art. 283-2851), din care fac parte şi prevederile criticate, este una subsecventă utilizării procedurii administrativ-jurisdicţionale. Or, astfel cum s-a reţinut în Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, instituirea unei proceduri administrativ-jurisdicţionale nu este contrară principiului prevăzut de art. 21 din Constituţie, privind accesul liber la justiţie, cât timp decizia organului administrativ de jurisdicţie poate fi atacată în faţa unei instanţe judecătoreşti, iar accesul la structurile judecătoreşti şi la mijloacele procedurale, inclusiv la căile de atac, se face cu respectarea regulilor de competenţă şi procedură de judecată stabilite de lege. De altfel, în această materie, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate avea la îndemână două posibilităţi de contestare a actului autorităţii contractante, atât pe calea contenciosului administrativ, direct la instanţele de judecată competente, cât şi pe calea administrativ-jurisdicţională, la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Ca atare, prevederile criticate sunt tocmai o transpunere a dispoziţiilor constituţionale ale art. 21, art. 24 şi ale art. 124 alin. (2), întrucât decizia organului administrativ de jurisdicţie, respectiv a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, poate fi contestată în instanţă, iar, în cursul procesului, părţile îşi pot face apărările pe care le socotesc necesare, beneficiind de toate garanţiile unui proces echitabil, justiţia fiind unică, imparţială şi egală pentru toţi.

38. În continuare, referitor la dispoziţiile art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă, Curtea s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 483 din 23 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 20 august 2015, constatând constituţionalitatea acestora. Curtea a reţinut, referitor la contestaţia în anulare, că aceasta este o cale extraordinară de atac, de retractare şi nesuspensivă de executare, prin care se cere însăşi instanţei ce a pronunţat hotărârea atacată, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, să îşi anuleze propria hotărâre şi să procedeze la o nouă judecată. În Codul de procedură civilă din 1865, contestaţia în anulare era reglementată de art. 317-321, iar doctrina a distins între două categorii de contestaţii în anulare, calificate în funcţie de tipul hotărârilor judecătoreşti şi de motivele exercitării acestora, respectiv contestaţia în anulare obişnuită, de drept comun, şi contestaţia în anulare specială, distincţia păstrându-şi valabilitatea şi în ceea ce priveşte noua reglementare.

39. Referitor la contestaţia în anulare specială, Curtea a observat că, În prezent, aceasta este reglementată la art. 503 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă, care prevede că ,,hotărârile instanţelor de recurs” mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare pentru următoarele motive expres şi limitativ reglementate, şi anume, atunci când; hotărârea dată în recursă fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia corespunzătoare, instanţa de recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia; dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale; instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen, şi instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză. Curtea a mai reţinut că art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă extinde obiectul contestaţiei în anulare speciale şi la hotărârile instanţelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs şi prevede, astfel, că dispoziţiile alin. (2) pct. 1, 2 şi 4 din acest articol se aplică în mod corespunzător hotărârilor instanţelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs.

40. Astfel, Curtea a reţinut că motivul contestaţiei în anulare speciale - omisiunea cercetării unui motiv de casare - priveşte exclusiv hotărârile instanţelor de recurs, cale extraordinară de atac care poate fi exercitată numai pentru motivele de casare expres şi limitativ prevăzute la art. 488 din Codul de procedură penală.

41. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

42. În plus, Curtea constată că, prin art. 503 alin. (2) din Codul de procedură civilă, legiuitorul a reglementat calea de atac extraordinară a contestaţiei în anulare speciale numai pentru hotărârile instanţei de recurs şi, în condiţiile prevăzute la art. 503 alin. (3), şi pentru hotărârile instanţei de apel, spre deosebire de calea de atac extraordinară a contestaţiei în anulare obişnuite, de drept comun, care are ca obiect hotărârile definitive. Astfel, a creat o protecţie suplimentară oferită justiţiabililor, în sensul că motivele de la contestaţia în anulare specială se adaugă la cele generale pentru apel şi recurs. Curtea constată că această reglementare nu contravine dispoziţiilor invocate de autoarele excepţiei din Constituţie, deoarece, potrivit art. 126 alin. (2) şi art. 129 din Constituţie, legiuitorul stabileşte condiţiile de exercitare a căilor de atac.

43. Referitor la posibilitatea exercitării unei căi de atac, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, ca modalităţi de exercitare a drepturilor procedurale, accesul liber la justiţie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesaţi de a utiliza aceste proceduri, în formele şi în modalităţile instituite de lege.

44. În ceea ce priveşte asigurarea egalităţii cetăţenilor în exercitarea drepturilor lor procesuale, inclusiv a căilor de atac, Curtea a reţinut că, în instituirea regulilor de acces al justiţiabililor la aceste drepturi, legiuitorul este ţinut de respectul principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constituţie. De aceea nu este contrară acestui principiu instituirea unor reguli speciale, inclusiv în ce priveşte căile de atac, cât timp ele asigură egalitatea juridică a cetăţenilor în utilizarea lor. De asemenea, Curtea a reţinut că principiul egalităţii în faţa legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea el nu exclude ci, dimpotrivă, presupune soluţii diferite pentru situaţii diferite. În consecinţă, un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie să se justifice raţional, în respectul principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice (a se vedea Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994).

45. Cu privire la art. 283 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, Curtea reţine că acestea prevăd competenţa şi procedura de soluţionare a plângerii formulate împotriva deciziei pronunţate de Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi sunt criticate de autoarele excepţiei din aceeaşi perspectivă, a lipsei căii de atac împotriva acestor hotărâri. Ca atare, considerentele mai sus reţinute sunt valabile şi cu privire la aceste dispoziţii.

46. În final, pe de-o parte, referitor la invocarea dispoziţiilor art. 53 din Constituţie, Curtea reţine că acestea nu au incidenţă în cauză, de vreme ce nu s-a constatat restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi fundamentale, iar, pe de altă parte, prevederile de lege criticate nu contravin nici dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie referitoare la statul de drept.

47. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şt al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Brantner Servicii Ecologice - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 931/59/2016 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Societatea Brantner Environment - S.R.L. din Sibiu şi Societatea Brantner Servicii Ecologice - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 464/57/2016 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi de Societatea Asocierea Impresa Pizzarotti & C.S.P.A. - Saipem S.P.A. - Pizzarotti - S.A., prin lider de asociere Impresa Pizzarotti & C.S.P.A., din localitatea Parma, Italia, în Dosarul nr. 6.555/2/2016 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 503 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă şi ale art. 283 şi art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal, Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 14 decembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.458 din 28.03.2018 al Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor,

ţinând cont de necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2018/100 a Comisiei din 22 ianuarie 2018 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare în sensul articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, al articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume,

în temeiul prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 5 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 4 şi 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3 şi 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Pentru testele începute înainte de 1 septembrie 2018 se aplică prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificărilor reglementate de art. I şi II.

Art. IV. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 septembrie 2018 şi se comunică Comisiei Europene.

Art. V. - Prezentul ordin transpune Directiva de punere în aplicare (UE) 2018/100 a Comisiei din 22 ianuarie 2018 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare în sensul articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, al articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 17 din 23.01,2018.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 10 aprilie 2018.

Nr. 569.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.348/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), în conformitate cu Directiva UE 2018/100 din 22 ianuarie 2018

 

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Protocolul CPVO

Festuca arundinacea Schreb.

Păiuş înalt

TP 39/1 din 01.10.2015

Festuca filiformis Pouit.

Păiuşul oilor, cu frunze fine

TP 67/1 din 23.06.2011

Festuca ovina L.

Păiusul oilor

TP 67/1 din 23.06.2011

Festuca pratensis Huds.

Păiuş de livezi

TP 39/1 din 01.10.2015

Festuca rubra L.

Păius roşu

TP 67/1 din 23.06.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Păiuş tare

TP 67/1 din 23.06.2011

Lolium multiflorum Lam.

Raigras aristat

TP4/1 din 23.06.2011

Lolium perenne L.

Raigras peren

TP4/1 din 23.06.2011

Lolium x hybridum Hausskn.

Raigras hibrid

TP4/1 din 23.06.2011

Pisum sativum L.

Mazăre furajeră

TP 7/2 Rev. 2 din 11.03.2017

Poa pratensis L.

Firuţă

TP 33/1 din 15.03.2017

Vicia sativa L.

Măzăriche

TP 32/1 din 19.04.2016

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb,

Gulie furajeră

TP 89/1 din 11.03.2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ridiche furajeră

TP 178/1 din 15.03.2017

Brassica napus L.

Rapiţă

TP 36/2 din 16.11.2011

Cannabis sativa L.

Cânepă

TP 276/1 din 28.11.2012

Glycine max (L.) Merr.

Soia

TP 80/1 din 15.03.2017

Gossypium spp.

Bumbac

TP 88/1 din 19.04.2016

Helianthus annuus L.

Floarea-soarelui

TP 81/1 din 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

În pentru fibră/in pentru ulei

TP 57/2 din 19.03.2014

Sinapisaiba L.

Muştar alb

TP 179/1 din 15.03.2017

Avena nuda L.

Ovăz golaş

TP 20/2 din 01.10.2015

Avena sativa L. (includes A, byzantina K, Koch)

Ovăz şi ovăz roşu

TP 20/2 din 01.10.2015

Hordeum vulgare L,

Orz

TP 19/4 din 01.10.2015

Oryza sativa L.

Orez

TP 16/3 din 01.10.2015

Secate cereale L.

Secară

TP 58/1 din 31.10.2002

x Triticosecale Wittm. ex A. Camus

Triticale

TP 121/2 rev.1 din 16.02.2011

Triticum aestivum L.

Grâu

TP 3/4 rev. 2 din 16.02.2011

Triticum durum Desf.

Grâu dur

TP 120/3 din 19.03.2014

Zea mays L.

Porumb

TP 2/3 din 11.03.2010

Solanum tuberosum L.

Cartof

TP 23/3 din 15.03.2017

 

 

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 61a Ordinul nr. 1 348/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor (UPOV), în conformitate cu Directiva UE 2018/100 din 22 ianuarie 2018

 

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Ghiduri UPOV

Beta vulgaris L.

Sfeclă furajeră

TG/150/3 din 04.11.1994

Agrostis canina L

Bucăţel, iarba vântului

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth

Bucăţel mare

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis stolonifera L

Moleaţă

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis capiliaris L.

Iarba câmpului

TG/30/6 din 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl.

Bromus

TG/180/3 din 04.04.2001

Bromus sitchensis Trin.

Bromus

TG/180/3 din 04.04.2001

Dactylis giomerata L.

Golomăţ

TG/31/8 din 17.04.2002

x Festulolium Asch. et Graebn.

Festulolium

TG/243/1 din 09.04.2008

Phleum nodosum L.

Timoftică mică

TG/34/6 din 07.11.1984

Phleum pratense L.

Timoftică

TG/34/6 din 07.11.1984

Lotus comiculatus L.

Ghizdei

TG/193/1 din 09.04.2008

Lupinus albus L.

Lupin alb

TG/66/4 din 31.03.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin albastru

TG/66/4 din 31.03.2004

Lupinus luteus L.

Lupin galben

TG/66/4 din 31.03.2004

Medicago doliata Carmingn.

Medicago doliata

TG/228/1 din 05.04.2006

Medicago italica (Mill.) Fiori

Medicago italica

TG/228/1 din 05.04.2006

Medicago littoralis Rohde ex Loisel

Medicago littoralis

TG/228/1 din 05.04.2006

Medicago lupulina L.

Trifoi mărunt

TG/228/1 din 05.04.2006

Medicago murex Willd.

Medicago murex

TG/228/1 din 05.04.2006

Medicago poiymorpha L.

Lucerna sălbatică

TG/228/1 din 05.04.2006

Medicago rugosa Desr.

Medicago rugosa

TG/228/1 din 05.04.2006

Medicago sativa L.

Lucernă

TG/6/5 din 06.04.2005

Medicago scutellata (L.) Mill.

Medicago scutellata

TG/228/1 din 05.04.2006

Medicago truncatula Gaertn.

Medicago truncatula

TG/228/1 din 05.04.2006

Medicago x varia T. Martyn.

Lucernă de nisip, lucerna hibridă

TG/6/5 din 06.04.2005

Trifolium pratense L.

Trifoi roşu

TG/5/7 din 04.04.2001

Trifolium repens L.

Trifoi alb

TG/38/7 din 09.04.2003

Vicia faba L.

Bob

TG/8/6 din 17.04.2002

Arachis hypogaea L.

Alune de pământ

TG/93/4 din 09.04.2014

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Răpită navetă

TG/185/3 din 17.04.2002

Carthamus tinctorius L.

Şofrănel

TG/134/3 din 12.10.1990

Papaver somniferum L.

Mac

TG/166/4 din 09.04.2014

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorg

TG/122/4 din 25.03.2015

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Iarbă de Sudan

TG/122/4 din 25.03.2015

Sorghum bicolor (L.) Moench. x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Sorg x iarbă de Sudan

TG/122/4 din 25.03.2015

 

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.mt).

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1 349/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), în conformitate cu Directiva UE 2018/100 din 22 ianuarie 2018

 

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Protocol CPVO

Allium cepa L. (grupul Cepa)

Ceapă şi ceapă eşalotă tip „banană

TP 46/2 din 01 04.2009

Ailium cepa L. (grupul Aggregatum)

Haşmă

TP 46/2 din 01.04.2009

Allium fistulosum L.

Ceapă de stufat

TP 161/1 din 11.03.2010

Allium porrum L.

Praz

TP 85/2 din 01.04.2009

Allium sativum L.

Usturoii

TP 162/1 din 25.03.2004

Allium schoenoprasum L.

Arpagic

TP 198/2 din 11.03.2015

Apium graveolens L.

Ţelină

TP 82/1 din 13.03.2008

Apium graveolens L.

Ţelină de rădăcină

TP 74/1 din 13.03.2008

Asparagus officinalis L.

Sparanghel

TP 130/2 din 16.02.2011

Beta vulgaris L.

Sfeclă roşie, inclusiv sfeclă Cheltenhan

TP 60/1 din 01.04.2009

Beta vulgaris L.

Sfeclă de peţiol sau mangold

TP/106/1 din 11.03.2015

Brassica oleracea L.

Varză creaţă

TP 90/1 din 16.02.2011

Brassica oleracea L.

Conopidă

TP 45/2 Rev. din 15.03.2017

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2 Rev. din 15.03.2017

Brassica oleracea L.

Varză de Bruxelles

TP 54/2 Rev. din 15.03.2017

Brassica oleracea L.

Gulie

TP 65/1 Rev. din 15.03.2017

Brassica oleracea L

Varză

TP 48/3 Rev. din 15.03,2017

Brassica rapa L.

Varză chinezească

TP 105/1 din 13.03,2008

Capsicum annuum L.

Ardei

TP 76/2 Rev. din 15.03.2017

Cichorium endivia L.

Cicoare

TP 118/3 din 19.03.2014

Cichorium intybus L.

Cicoare industrială

TP 172/2 din 01.12.2005

Cichorium intybus L.

Andivă

TP 173/1 din 25.03.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pepene verde

TP 142/2 din 19.03.2014

Cucumis melo L.

Pepene galben

TP 104/2 din 21.03.2007

Cucumis sativus L.

Castravete

TP 61/2 din 13.03.2008

Cucurbita maxima Duchesne

Dovleac comestibil

TP 155/1 din 11.03.2015

Cucurbita pepo L.

Dovlecel

TP 119/1 din 19.03.2014

Cynara carduncuius L.

Anghinare şi cardon

TP 184/2 din 27.02.2013

Daucus carafa L.

Morcov

TP 49/3 din 13.03.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenicul

TP 183/1 din 25.03.20tM

Lactuca sativa L.

Salată

TP 13/5 Rev. 2 din 15.03.2017

Solanum lycopersicum L.

Tomate

TP 44/4 Rev. 2 din 19.04.2016

Petroselinum crispam (MMI.) Nyman ex A W. Hill

Pătrunjel

TP 136/1 din 21.03.2007

Phaseolus coccineus L.

Fasole de Spania

TP 9/1 din 21.03.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fasole

TP 12/4 din 27.02.2013

Pisam sativum L. (partim)

Mazăre

TP 7/2 Rev. 2 din 15.03.2017

Raphanus sativus L.

Ridiche

TP 64/2 Rev. din 11.03.2015

Rheum rhabarbarum L.

Rubarbă

TP 62/1 din 19.04.2016

Scorzonera hispanica L.

Scorţonera

TP 116/1 din 11.03.2015

Solanum melongena L.

Pătlăgele vinete

TP117/1 din 13.03.2008

Spinacia oleracea L.

Spanac

TP 55/5 Rev. 2 din 15.03.2017

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Fetică

TP 75/2 din 21.03.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob

TP Broadbean/1 din 25.03.2004

Zea mays L. (partim)

Porumb zaharat şi porumb de floricele

TP 2/3 din 11.03.2010

Solanum lycopersicum L x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M, Spooner;

Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L. Mill.)

Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Portaltoi pentru tomate

TP 294/1 Rev. 2 din 15,03,2017

Cucurbita maxima x Cucurbita moschata

Hibrizi interspecifici de Cucurbita maxima Duch. x Cucurbita moschata Duch. destinaţi utilizării ca portaltoi

TP 311/1 din 15.03.2017

 

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu),

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.349/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor (UPOV), în conformitate cu Directiva UE 2018/100 din 22 ianuarie 2018

 

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Ghid UPOV

Brassica rapa L. Cichorium intybus L.

Nap

Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană

TG/37/10 din 04.04.2001 TG/154/4 din 05.04.2017

 

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2018

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/20’07, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna mai 2018 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.400 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 435 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 aprilie 2018.

Nr. 1.949.

 

ANEXA Nr. 1

 

Prospect de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna mai 2018

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna mai 2018, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

R01819CTN050

10,05.2018

14.05.2018

13.05.2019

364

500.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P =  1- (d x r ) / 360

Y = r/P,

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale; d = număr de zile până la scadenţă; r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7.-(1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/ depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

Prospect de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna mai 2018

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna mai 2018, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 7 şi 15 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN

Dala licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate Nr. de ani

Maturitate reziduală

Nr. de ani

Rată cupon %

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoare nominală licitaţie de referinţă

- lei -

Valoare nominală SSON

- lei -

RO1722DBN045

03.05.2018

04.05.2018

07.05.2018

08.03.2022

5

3,84

3,40

27,95

500.000.000

75.000.000

RO1624DBN027

07.05.2018

08.05.2018

09.05.2018

29.04.2024

7

5,98

3,25

4,45

600.000.000

90.000.000

RO1821DBN052

14.05.2018

15.05.2018

16.05.2018

27.10.2021

3

3,45

4,00

110,14

500.000.000

75.000.000

RO1823DBN025

17.05.2018

18.05.2018

21.05.2018

28.06 2023

5

5,11

4,25

190,38

500.000.000

75.000.000

RO172QDBN072

21.05.2018

22.05.2018

23.05.2018

26.10,2020

3

2,43

2,30

65,85

600.000.000

90.000.000

RO1631DBN055

24.05.2018

25.05.2018

29.05.2018

24.09.2031

15

13,33

3,65

123,50

200.000.000

30.000.000

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3.-Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

 

 

*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1722DBN045

356/27.02.2017

Martie 2017

RO1624DBN027

1.169/28.07.2016

August 2016

RO1821DBN052

3.321/27.12.2017

Ianuarie 2018

RO1823DBN025

3.321/27.12.2017

Ianuarie 2018

R01720DBN072

1.176/28.07.2017

August 2017

RO1631DBN055

2.336/29.09.2016

Octombrie 2016

 

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1), în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală; r = rata cuponului.

(3) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art.5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă;

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitaţia de referinţă cu oferte de cumpărare în nume şi în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitaţia de referinţă, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în art. 26 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Barica Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin, (1).

Art. 9. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 10. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GPL

 

Având în vedere prevederile art. 119 pct. 3 lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 18 din Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GPL, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Titularii licenţelor pentru activitatea de furnizare de GPL vor respecta condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Titularii licenţelor pentru activitatea de furnizare de GPL vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 70.

 

ANEXĂ

 

CONDIŢIILE-CADRU DE VALABILITATE

asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GPL

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru activitatea de furnizare de GPL, denumită în continuare Licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă.

Art. 2. - Obiectul Licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului Licenţei în vederea desfăşurării activităţii de furnizare de GPL.

Art. 3. - Nu fac obiectul Licenţei activităţile titularului Licenţei privind consultanţa, finanţarea, prestarea de servicii şi executarea de lucrări pentru clienţii săi, care nu sunt specifice activităţii de furnizare de GPL.

Art. 4. - Titularul Licenţei este responsabil cu respectarea prezentelor condiţii de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GPL, denumite în continuare condiţii.

Art. 5. - (1) în sensul prezentelor condiţii, se utilizează următoarele abrevieri şi termeni:

1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. GPL - gaze petroliere lichefiate;

3. client - orice persoană fizică sau juridică ce cumpără GPL de la titularul Licenţei;

4. furnizarea de GPL - activitatea comercială de vânzare de GPL către clienţi;

5. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Abrevierile şi termenii de la alin. (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege.

Art. 6. - Titularul Licenţei nu poate deţine simultan mai mult de o licenţă pentru activitatea de furnizare de GPL,

 

CAPITOLUL II

Drepturi ale titularului Licenţei

 

Art. 7. - Pe durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei beneficiază de drepturile stabilite prin Lege, precum şi prin legislaţia incidenţă activităţii acestuia.

Art. 8. - Titularul Licenţei are dreptul, în condiţiile reglementărilor specifice, să desfăşoare activitatea de furnizare de GPL prin operaţiuni/tranzacţii angro sau cu amănuntul.

Art. 9. - Titularul Licenţei are dreptul să încaseze contravaloarea GPL vândute.

Art. 10. - Deciziile ANRE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Licenţei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor, generate de încălcarea prevederilor prezentelor condiţii sau ale Legii, pot fi atacate de titularul Licenţei la instanţa judecătorească de contencios administrativ, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL III

Obligaţii ale titularului Licenţei

 

Art. 11. - Pe durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei are toate obligaţiile stabilite prin Lege, prin legislaţia incidenţă, precum şi prin reglementările în vigoare aprobate de ANRE.

Art. 12. - (1) Pe toată durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei va respecta prevederile:

a) Legii;

b) reglementărilor emise de ANRE;

c) Licenţei, împreună cu condiţiile asociate acesteia;

d) altor acte normative în vigoare în sectorul gazelor naturale sau impuse de cadrul normativ în vigoare.

(2) La cererea scrisă a ANRE, titularul Licenţei participă, în condiţiile prevăzute în cerere, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor aprobate de ANRE ori a altor acte normative din sectorul gazelor naturale.

Art. 13. - (1) Titularului Licenţei îi este interzis să facă propuneri şi să încheie contracte care să conţină prevederi ce contravin obligaţiilor din Licenţă sau reglementărilor ANRE.

(2) Titularului Licenţei îi este interzis să utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare.

Art. 14, - Facturile emise clienţilor de către titularul Licenţei trebuie să respecte prevederile legale aplicabile, emise de autorităţile competente.

Art. 15. - Titularul Licenţei este obligat să transfere instituţiilor în drept, conform actelor normative în vigoare, taxele colectate şi impozitele.

Art. 16. - Titularul Licenţei, inclusiv prin structurile teritoriale, are obligaţia să furnizeze orice informaţii, înregistrări şi documente solicitate de reprezentanţii ANRE, în condiţiile Legii.

Art. 17. - Titularul Licenţei are obligaţia să notifice ANRE cu privire la intenţia de modificare a obiectului de activitate al unei societăţi la care deţine acţiuni sau părţi sociale şi care urmează să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale, în termen de 15 zile de la adoptarea unei asemenea decizii.

Art. 18 - Titularul Licenţei are obligaţia să notifice ANRE în termen de 15 zile de la adoptarea unei decizii de:

a) schimbare/constituire/desfiinţare a sediului/sediilor principale sau secundare;

b) schimbare a structurii acţionariatului sau a capitalului social;

c) schimbare a formei juridice;

d) schimbare a datelor de contact;

e) fuziune/divizare.

Art. 19. - Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei, despre intenţia de înfiinţare a unui nou operator economic sau a unei noi filiale, având ca obiect desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale, dacă:

a) aceasta aparţine în totalitate titularului Licenţei;

b) titularul Licenţei deţine acţiuni sau părţi sociale ale acesteia;

c) aceasta aparţine parţial sau în totalitate unui operator economic afiliat/integrat titularului Licenţei.

Art. 20. - În desfăşurarea activităţii de furnizare de GPL titularului Licenţei îi este interzis să se angajeze în practici anticoncurenţiale şi să împiedice sau să încerce să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de licenţe sau potenţiali competitori să se angajeze în activitatea de furnizare de GPL, având obligaţia de a respecta prevederile legale referitoare la concurenţă.

Art. 21. - Transferul activităţii ce face obiectul Licenţei, precum şi al unor drepturi sau obligaţii prevăzute în prezentele condiţii, în întregime sau în parte, către un alt operator economic se poate face numai cu avizul prealabil al ANRE.

Art. 22. - (1) Titularul Licenţei notifică ANRE, cu 60 de zile înainte, intenţia de a efectua operaţiuni (inclusiv fuziuni sau divizări) în urma cărora activele corporale destinate activităţilor licenţiate se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane.

(2) Efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul Licenţei. ANRE va comunica titularului Licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul Licenţei.

 

CAPITOLUL IV

Sancţiuni

 

Art. 23. - Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a prezentelor condiţii se sancţionează potrivit Legii.

 

CAPITOLUL V

Suspendarea/Retragerea Licenţei

 

Art. 24. - (1) ANRE poate suspenda/retrage Licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.

(2) ANRE comunică titularului Licenţei suspendarea/ retragerea Licenţei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul Licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.

(3) ANRE poate dispune încetarea suspendării Licenţei după ce titularul Licenţei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării.

(4) ANRE notifică în scris titularului Licenţei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenţionează să emită o decizie cu privire la suspendarea/retragerea Licenţei, precum şi motivul care determină această măsură.

(5) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea Licenţei, titularul Licenţei poate transmite ANRE o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea Licenţei, precum şi orice dovezi pe care le consideră adecvate pentru a temporiza/opri emiterea deciziei de suspendare/ retragere a Licenţei.

(6) Notificarea prealabilă din partea ANRE nu este necesară dacă suspendarea/retragerea Licenţei se face ca urmare a solicitării titularului Licenţei sau în cazul falimentului acestuia.

 

CAPITOLUL VI

Modificarea Licenţei

 

Art. 25. - (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului Licenţei sau din proprie iniţiativă. ANRE poate modifica Licenţa procedând conform prevederilor Regulamentului.

(2) în cazul unor modificări ale statutului titularului Licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, ANRE examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

a) modificarea Licenţei;

b) acordarea unei Licenţe noi.

Art. 26. - Modificările Licenţei iniţiate de ANRE ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia, legislaţia primară şi secundară, hotărâri judecătoreşti, sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa de GPL vor fi notificate titularului Licenţei conform prevederilor Regulamentului.

 

CAPITOLUL VII

Căi de comunicare

 

Art. 27. - (1) Orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele condiţii se va

realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă prin fax sau e-mail, cu condiţia ca, în cazurile prevăzute în reglementările în vigoare sau în solicitările transmise de AN RE, originalul să se depună direct sau prin servicii poştale la sediul ANRE.

(2) Titularul Licenţei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, dacă aceasta este înregistrată ca punct de lucru al societăţii.

 

CAPITOLUL VIII

Tarife şi contribuţii

 

Art. 28. - (1) Pe toată durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei va plăti contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui ANRE. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare poate atrage suspendarea Licenţei.

(2) în cazul în care titularul Licenţei nu plăteşte sumele datorate conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, ANRE poate retrage licenţa.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 734/2017 privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2AOgra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»“, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 11 octombrie 2017, se face următoarea rectificare:

- în anexă, la nr. crt. 2, la secţiunea „Categoria de folosinţă”, în loc de: „C1 (locuinţă) S = 66 mp, C2 (anexă) = 12 mp” se va citi: „C1 (locuinţă) S = 84 mp, C2 (anexă) = 12 mp”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.