MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 380/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 380         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 3 mai 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 48 din 1 februarie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi cea a prevederilor art. 5 alin. (2) şi art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Decizia nr. 73 din 22 februarie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (1) şi art. 72 alin. (1) din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

261. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi înscrierea în inventarul domeniului public al statului a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

304. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate

 

1.382/C. - Ordin al ministrului justiţiei privind actualizarea numărului posturi|or de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru anul 2017

 

ACTE ALE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

1. - Hotărâre pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2016-2017 şi a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2018-2019

 

2. - Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2017 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 48

din 1 februarie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi cea a prevederilor art. 5 alin. (2) şi art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor „art. 5 alin. (2) şi ari. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru”, excepţie ridicată de Petria Eugeniu Dragoş în Dosarul nr. 6.381/3/2016 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.847D/2016.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 6 decembrie 2017, în prezenţa autorului excepţiei de neconstituţionalitate, Petria Eugeniu Dragoş, şi cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu, fiind consemnate în încheierea din acea dată, când, având în vedere cererea formulată de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea a fixat un nou termen de judecată, pentru data de 18 ianuarie 2018. La aceea dată, la solicitarea autorului excepţiei, formulată în şedinţă publică, de amânare a pronunţării pentru a depune concluzii scrise, Curtea, în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art. 222 alin. (2) din Codul de procedură civilă, a amânat pronunţarea pentru 31 ianuarie 2018, când, având în vedere cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, în temeiul art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 1 februarie 2018, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

3. Prin încheierea din 14 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 6.381/3/2016, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia a fost invocată de Petria Eugeniu Dragoş cu ocazia soluţionării unei cereri de ajutor public judiciar.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că taxa judiciară de timbru stabilită de art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 se constituie într-o barieră financiară de netrecut, generând o îngrădire a accesului la justiţie prin excluderea celor lipsiţi de posibilităţi financiare de a apela la justiţie. Apreciază, astfel, că se aduce atingere dispoziţiilor constituţionale referitoare la egalitatea în drepturi, întrucât se instituie o discriminare pe criterii de avere, între bogaţi şi săraci, arătând că un justiţiabil aflat în imposibilitatea de a achita taxa judiciară de timbru nu poate susţine, integral, un proces, şi, astfel, se realizează o excludere totală, o discriminare, între justiţiabili, pe criterii financiare/economice.

5. Referitor la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, autorul excepţiei apreciază că acest text de lege este vag şi neclar în ceea ce priveşte sintagma „gospodăreşte împreună cu solicitantul”, aşa încât această reglementare este folosită ca o sancţiune împotriva sa, iar aplicarea acestui text de lege „forţează intenţionat includerea celor fără nicio sursă de venit în conceptul generalizam al celor ce gospodăresc împreună”, împrejurare care este de natură să influenţeze acordarea ajutorului public judiciar.

6. De asemenea, cu privire la art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, autorul excepţiei susţine că prin această reglementare se constituie un fond special pentru ajutorul public judiciar, care să susţină fondurile necesare acoperirii cheltuielilor pentru acordarea ajutorului public judiciar din bugetul Ministerului Justiţiei, în opinia autorului excepţiei, conceptul unui fond de finanţare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru este neconstituţional, deoarece acest fond este limitat, ceea ce reprezintă o îngrădire a accesului la justiţie şi a egalităţii în drepturi a justiţiabililor.

7. Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru aşi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 832 din 11 octombrie 2012, Decizia nr. 1.058 din 14 iulie 2011, Decizia nr. 504 din 20 aprilie 2010 sau Decizia nr. 1.202 din 5 octombrie 2010, prin care s-a statuat că prevederile criticate sunt constituţionale,

10. Avocatul Poporului menţionează că prevederile criticate au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, exemplu fiind deciziile nr. 680 din 13 noiembrie 2014, nr. 41 din 3 februarie 2015, nr. 8 din 15 ianuarie 2015 şi nr. 221 din 12 aprilie 2016, context în care învederează faptul că îşi menţine punctul de vedere exprimat cu acele prilejuri, în sensul constituţionalităţii acestora.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, notele scrise depuse la dosar, susţinerile autorului excepţiei de neconstituţionalitate, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. În ceea ce priveşte obiectul excepţiei, Curtea constată că, aşa cum a fost reţinut în dispozitivul încheierii de sesizare, acesta îl constituie prevederile art. 5 alin. (2) şi art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Însă, din examinarea notelor scrise ale autorului excepţiei, a argumentelor formulate de acesta în susţinerea criticilor de neconstituţionalitate, precum şi a încheierii de sesizare, Curtea constată că, în realitate, obiectul excepţiei îl constituie prevederile art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, precum şi prevederile art. 5 alin. (2) şi art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008.

14. Totodată, Curtea constată că Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal a reţinut, dintr-o posibilă eroare materială, atât în practicaua, cât şi în dispozitivul încheierii de sesizare, că excepţia de neconstituţionalitate vizează numai prevederile art. 5 alin. (2) şi art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, fără a se pronunţa, însă, în niciun fel, asupra prevederilor art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, criticate de autorul excepţiei.

15. În acest context, în jurisprudenţa sa, exemplu fiind Decizia nr. 1.227 din 20 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, şi Decizia nr. 122 din 6 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 27 mai 2014, Curtea a statuat că, în cazul în care instanţa de judecată sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a anumitor dispoziţii din legi sau ordonanţe fără a se pronunţa asupra altora, criticate în cadrul aceleiaşi excepţii de neconstituţionalitate, instanţa de contencios constituţional va analiza excepţia de neconstituţionalitate astfel cum aceasta a fost ridicată de autorul său. Doar în ipoteza în care instanţa judecătorească, prin dispozitivul hotărârii, consideră excepţia referitoare la una sau unele dintre dispoziţiile legale criticate ca fiind inadmisibilă, contrară prevederilor art. 29 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr. 47/1992, şi respinge cererea de sesizare cu această motivare, Curtea Constituţională nu se va pronunţa cu privire la această excepţie. În această împrejurare, autorul are, potrivit art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, posibilitatea atacării cu recurs la instanţa imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare, a soluţiei de respingere ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate. Aşa fiind. Curtea reţine că prevederile criticate au următorul conţinut:

- Art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 80/2013:

„Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:

a) cereri de recuzare în materie civilă - pentru fiecare participant la proces-pentru care se solicită recuzarea-100 lei;)

- Art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008: „în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se consideră membru ai familiei şi persoana care are domiciliul ori reşedinţa comună şi gospodăreşte împreună cu solicitantul, copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă ai acesteia în vârstă de până ia 18 ani aliaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alti descendenţi în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului.*,

- Art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008: „(1) Fondurile necesare acoperirii cheltuielilor pentru acordarea ajutorului public judiciar de către stat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, denumit în continuare fondul pentru ajutor public judiciar, se constituie din sumele prevăzute ia art. 25 alin. (1) şi art. 26 alin. (1) din Legea nr. 146/1997privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Fondul pentru ajutor public judiciar se cuprinde distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei.

(3) Sumele reprezentând onorariile avocatului, expertului, traducătorului, interpretului, executorului judecătoresc sau mediatorului se plătesc în cont bancar, prin virament sau în numerar, prin compartimentele economice ale tribunalelor.”

16. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi şi art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, precum şi cele ale art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare celor formulate în prezenta cauză.

18. Astfel, în ceea ce priveşte art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, prin Decizia nr. 680 din 13 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial a! României, Partea I, nr. 943 din 23 decembrie 2014, Decizia nr. 743 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 12 februarie 2015, Decizia nr. 8 din 15 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 113 din 12 februarie 2015, sau Decizia nr. 221 din 12 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 13 iunie 2016, Curtea a constatat că nu se poate vorbi despre un cuantum împovărător al taxei judiciare de timbru, fiind unul rezonabil, în cuantum fix de 100 de lei, care nu este de natură a afecta justiţiabilul din punct de vedere financiar, astfel încât nu pot fi reţinute criticile referitoare la restricţionarea accesului la justiţie prin instituirea acestei taxe fixe, datorată de justiţiabil în cazul depunerii unei cereri de recuzare a membrilor completului de judecată, în materie civilă.

19. De asemenea, Curtea a statuat că „accesul la justiţie nu presupune gratuitatea actului de justiţie şi nici, implicit, realizarea unor drepturi pe cale judecătorească în mod gratuit, în cadrul mecanismului statului, funcţia de restabilire a ordinii de drept, ce se realizează de către autoritatea judecătorească, este de fapt un serviciu public ale cărui costuri sunt suportate de la bugetul de stat. În consecinţă, legiuitorul este îndreptăţit să instituie taxe judiciare de timbru pentru a nu se afecta bugetul de stat prin costurile procedurii judiciare deschise de părţile aflate în litigiu.” Curtea a reţinut, de asemenea, că art. 21 din Constituţie nu instituie nicio interdicţie cu privire la taxele în justiţie, fiind legal şi normal ca justiţiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea desfăşurată de autorităţile judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora. Mai mult, în virtutea dispoziţiilor constituţionale ale art. 56 alin. (1), potrivit cărora „Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice” a arătat Curtea, plata taxelor şi a impozitelor reprezintă o obligaţie constituţională a cetăţenilor.

20. Cu privire la prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, Curtea s-a pronunţat prin Decizia nr. 79 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 8 mai 2017, prin care a statuat în sensul constituţionalităţii prevederilor criticate, arătând că legiuitorul a reglementat ajutorul public judiciar ca formă de asistenţă acordată de stat, în condiţiile legii, oricărei persoane fizice, în situaţia în care aceasta nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale. Prin această reglementare se urmăreşte asigurarea efectivităţii dreptului de acces la justiţie, prin stabilirea unor minime şi rezonabile condiţii.

21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

22. Referitor la susţinerea autorului excepţiei potrivit căreia art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 este vag şi neclar în ceea ce priveşte sintagma „gospodăreşte împreună cu solicitantul”, Curtea reţine că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului circumstanţiază noţiunea de „familie”Astfel, art. 5 prevede că prin familie se înţelege soţuî/soţia, copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului [alin. (1)]. În sensul ordonanţei de urgenţă se consideră membru al familiei şi persoana care are domiciliul ori reşedinţa comună şi gospodăreşte împreună cu solicitantul, copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă ai acesteia în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului [alin. (2)]. Pentru ca instanţa sau decanul baroului, în cazul asistenţei extrajudiciare, să poată aprecia că solicitantul nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale, în actul normativ criticat au fost stabilite criterii obiective. Astfel, potrivit art. 8, beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei.

În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat [alin. (1)]. Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50% [alin. (2)]. Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România [alin. (3)]. Art. 9 prevede că la stabilirea venitului se iau în calcul orice venituri periodice, precum salarii, indemnizaţii, onorarii, rente, chirii, profit din activităţi comerciale sau dintr-o activitate independentă şi altele asemenea, precum şi sumele datorate în mod periodic, cum ar fi chiriile şi obligaţiile de întreţinere.

23. În ceea ce priveşte art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, Curtea reţine că acesta stipulează faptul că fondurile necesare acoperirii cheltuielilor pentru acordarea ajutorului public judiciar de către stat, denumit fondul pentru ajutor public judiciar, se constituie din sumele prevăzute la art. 25 alin. (1) şi art. 26 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent abrogată). Fondul pentru ajutor public judiciar se cuprinde distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei şi se va folosi exclusiv pentru finanţarea instanţelor judecătoreşti şi a sistemului de ajutor public judiciar. Referitor la critica autorului excepţiei potrivit căreia „conceptul unui fond de finanţare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru este neconstituţională, deoarece acest fond este limitat, ceea ce reprezintă o îngrădire a accesului la justiţie şi a egalităţii în drepturi a justiţiabililor”, Curtea o apreciază ca fiind nefondată, fiind firesc ca acest fond să dispună de resurse limitate.

24. Prin urmare, Curtea constată că ajutorul public judiciar are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, astfel încât prin prevederile criticate nu se împiedică accesul liber la justiţie şi dreptul părţilor la un proces echitabil, din moment ce tocmai înlesnirea realizării acestor drepturi reprezintă scopul declarat al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi ai art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi ai art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Petria Eugeniu Dragoş în Dosarul nr. 6.381/3/2016 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi cele ale art. 5 alin. (2) şi art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 1 februarie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 73

din 22 februarie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (1) şi art. 72 alin. (1) din Codul penal

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (1) şi art. 72 alin. (1) din Codul penal, excepţie ridicată de reprezentantul Ministerului Public din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi în Dosarul nr. 2.462/113/2015 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.748D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Stan Leonard a depus o cerere prin care solicită judecata în lipsă.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Astfel, faţă de susţinerile autorului excepţiei potrivit cărora dispoziţiile art. 67 din Codul penai sunt neconstituţionale, întrucât nu permit aplicarea pedepsei complementare atunci când se aplică pedeapsa detenţiunii pe viaţă, se apreciază că. În situaţia dispunerii unei pedepse cu detenţiune pe viaţă, nu mai urmează nimic după aceasta, întrucât această pedeapsă este dispusă pe o durată nedeterminată. Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă sau liberarea condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă sunt doar vocaţii ale persoanei condamnate şi nu se poate susţine că ele există în momentul în care se aplică această pedeapsă.

5. De asemenea, se mai arată de autorul excepţiei că aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi se face în raport cu împlinirea vârstei de 65 de ani. Or, aceasta se face în raport cu vârsta menţionată în toate celelalte cazuri, cu excepţia aplicării detenţiunii pe viaţă.

6. Cu privire la critica referitoare la dispoziţiile art. 72 alin. (1) din Codul penal, reprezentantul Ministerului Public arată că, potrivit art. 99 din Codul penal, atunci când se dispune liberarea condiţionată a unei persoane care a fost condamnată la pedeapsa detenţiunii pe viaţă se va ţine seama de perioada de detenţie efectivă. Prin urmare, în această noţiune se include inclusiv perioada arestării preventive sau a arestului la domiciliu.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

7. Prin Decizia penală nr. 971 din 7 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.462/113/2015, Curtea de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituţională cu „excepţia de neconstituţionalitate Invocată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi”, excepţie ridicată de reprezentantul Ministerului Public din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi într-o cauză penală în apel.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, se susţine că prevederile legale menţionate sunt neconstituţionale, în măsura în care nu s-ar aplica şi în cazul condamnaţilor cărora li s-a aplicat pedeapsa principală a detenţiunii pe viaţă.

9. Astfel, dispoziţiile art. 67 alin. (1) şi art. 72 alin. (1) din Codul penal exclud posibilitatea aplicării pedepsei complementare pentru inculpaţii condamnaţi la pedeapsa principală a detenţiunii pe viaţă. Cu toate acestea. În art. 57 şi art. 58 din Codul penal, legiuitorul a instituit două excepţii în cazul neaplicării detenţiunii pe viaţă (vizează situaţia inculpatului care la data pronunţării hotărârii de condamnare a împlinit vârsta de 65 de ani) şi în cazul înlocuirii detenţiunii pe viaţă (vizează situaţia condamnatului la pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi care a împlinit vârsta de 65 de ani în timpul executării pedepsei), sens în care se va aplica pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani şi pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă. Aşa fiind, „se observă că persoanelor condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 57 şi art. 58 din Codul penal, le poate fi aplicată pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, în timp ce o persoană condamnată ia pedeapsa principală a detenţiunii pe viaţă care se liberează condiţionat conform art. 99 din Codul penal, înainte de vârsta de 65 de ani, nu mai poate fi sancţionată cu aplicarea unei asemenea pedepse”.

10. Or, în cazul infractorilor care comit acelaşi gen de infracţiuni pentru care legea prevede posibilitatea aplicării pedepsei principale a detenţiunii pe viaţă, aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi se face în raport cu împlinirea vârstei de 65 de ani, fie la data pronunţării hotărârii de condamnare, fie în timpul executării pedepsei respective,

11. În mod nejustificat, infractorilor care se află în situaţii identice, dar care se pot libera condiţionat din executarea pedepsei detenţiunii pe viaţă, în condiţiile prevăzute de art. 99 din Codul penal, înainte de împlinirea vârstei de 65 de ani nu le pot fi interzise sau restrânse drepturile menţionate în art. 66 alin. (1) din Codul penal.

12. Din această perspectivă, inegalitatea de tratament generată de restrângerea posibilităţii de a fi aplicată pedeapsa complementară infractorilor condamnaţi doar la pedepsele cu închisoarea sau amenda penală ori celor care se află în situaţiile prevăzute de art. 57 şi 58 din Codul penal, este în contradicţie cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie.

13. Conform art. 72 alin. (2) şi (3) din Codul penal, perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri punitive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii sau amenzii pronunţate, în acest ultim caz prin înlăturarea în totul sau în parte a zilelor-amendă.

14. Şi în această situaţie este încălcat principiul egalităţii, întrucât se aplică un tratament diferenţiat persoanelor condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, care au vârsta de 65 de ani la data pronunţării hotărârii sau care împlinesc această vârstă pe parcursul executării pedepsei, şi persoanelor condamnate la aceeaşi pedeapsă care se pot libera condiţionat înainte de împlinirea vârstei de 65 de ani, în condiţiile art. 99 din Codul penal.

15. În cazul primei categorii de persoane, din durata închisorii de 30 de ani aplicată în condiţiile art. 57 şi 58 din Codul penal, perioada măsurilor preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei astfel pronunţată.

16. În cazul persoanelor condamnate la detenţiunea pe viaţă şi care se liberează condiţionat înainte de împlinirea vârstei de 65 de ani, în condiţiile art. 99 din Codul penal, nu poate fi operată o asemenea scădere, deşi situaţia juridică a acestor condamnaţi este identică cu cea a celor cărora le sunt aplicabile instituţiile prevăzute de art. 57 şi 58 din Codul penal.

17. Prin urmare, subiecţii aceluiaşi tip de raport juridic penal beneficiază de un tratament diferenţiat din perspectiva reglementărilor privind aplicarea pedepsei complementare şi scăderea perioadei măsurilor preventive privative de libertate din durata pedepsei aplicate, fără să existe o justificare obiectivă şi rezonabilă.

18. Curtea de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a reluat aceleaşi argumente invocate de autor în susţinerea excepţiei însă nu a precizat în terminis dacă şi le- a însuşit, terminologia utilizată fiind la modul impersonal.

19. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

20. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Astfel, în jurisprudenţa sa. Curtea Constituţională a statuat că egalitatea în faţa legii înseamnă aplicarea aceluiaşi regim juridic pentru persoanele aflate în situaţii similare, şi nu un regim juridic uniform pentru persoane aflate în situaţii diferite. Art. 16 din Constituţie trebuie interpretat în corelare cu art. 4 din Legea fundamentală, care stabileşte criteriile generale de discriminare, şi anume: rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială. Or, nicio astfel de diferenţiere nu se face în cadrul textului de lege criticat care, reglementând modul de aplicare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi, precum şi computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate, nu instituie tratamente discriminatorii pentru anumite categorii de persoane, aplicându-se în mod nediferenţiat tuturor persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică.

21. Mai mult, Guvernul observă că autorul excepţiei critică de fapt o modalitate de interpretare a textului analizat, problema invocată nefiind una de constituţionalitate.

22. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. Astfel, critica privitoare la inegalitatea de tratament, astfel cum este susţinută de autorul excepţiei, se întemeiază pe modul în care s-ar putea face aplicarea dispoziţiilor legale contestate, iar nu pe conţinutul lor normativ, conform ori nu Legii fundamentale. O asemenea interpretare tinde la modificarea legii, or, acceptarea unei asemenea critici ar echivala cu transformarea instanţei de contencios constituţional într-un legislator pozitiv, ceea ce ar contraveni art. 61 din Constituţie, potrivit căruia Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a ţării”, fiind în contradicţie şi cu dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, conform cărora „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

23. Ca atare, apreciază Avocatul Poporului, o asemenea soluţie legislativă nu poate fi modificată pe cale de interpretare, prin introducerea în sfera de aplicare a normei a unei situaţii nereglementate de legiuitor.

24. Pe de altă parte, pedepsele complementare sunt dispuse de către instanţa de judecată pentru a întregi efectul pedepselor principale, acestea intervenind după executarea pedepselor principale. Or, potrivit art. 56 din Codul penal, detenţiunea pe viaţă constă în privarea de libertate pe durată nedeterminată. În cazul detenţiunii pe viaţă, legea procesual penală reglementează posibilitatea stabilirii unei pedepse accesorii, constând în interzicerea de către instanţă a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) din Codul penal sau a unora dintre acestea.

25. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

26. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

27. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie, potrivit dispozitivului actului de sesizare, „excepţia de neconstituţionalitate invocată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi”. Din considerentele acestui act, precum şi din notele scrise ale autorului excepţiei rezultă că acestea vizează dispoziţiile art. 67 alin, (1) referitor la Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi, precum şi fie dispoziţiile art. 72 alin. (1) şi (2), fie dispoziţiile art. 72 alin. (2) şi (3) referitor la Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate, ambele din Codul penal. Aşa fiind, Curtea constată că, potrivit documentelor mai sus menţionate, obiect al excepţiei îl constituie, pe lângă dispoziţiile art. 67 alin. (1) din Codul penal, şi art. 72 (în integralitatea sa) din Codul penal. Cu toate acestea, Curtea constată că se impune restrângerea obiectului excepţiei la dispoziţiile art. 67 alin. (1) şi art. 72 alin. (1) din Codul penal, alin. (2) şi (3) ale art. 72 din acelaşi cod vizând numai situaţia persoanei supuse unei măsuri preventive privative de libertate care a fost condamnată la pedeapsa amenzii. Or, aceste prevederi nu au legătură cu cauza, obiectul excepţiei urmând a fi stabilit şi restrâns în mod corespunzător. În concluzie, dispoziţiile legale criticate au următorul conţinut:

- Art. 67 alin. (1): „(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda şi instanţa constată că, faţă de natura şi gravitatea infracţiunii, împrejurările cauzei şi persoana infractorului, această pedeapsă este necesară.

- Art. 72 alin. (1): „(1) Perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii pronunţate. Scăderea se face şi atunci când condamnatul a fost urmărit sau judecat. În acelaşi timp ori în mod separat, pentru mai multe infracţiuni concurente, chiar dacă a fost condamnat pentru o altă faptă decât cea care a determinat dispunerea măsurii preventive. “

28. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 4 alin. (2) referitor la criteriile de nediscriminare şi art. 16 alin. (1) referitor la principiul egalităţii cetăţenilor în faţă legii.

29. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate dispun cu privire la posibilitatea aplicării pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi numai dacă aceasta este necesară şi dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda - art. 67 alin. (1) din Codul penal. Totodată, perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii pronunţate - art. 72 alin. (1) din Codul penal.

30. Soluţia legislativă criticată nu afectează, aşa cum susţine autorul excepţiei, principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, deoarece se aplică tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei criticate, respectiv aceea de condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, fără deosebire de „rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială”. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că situaţiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esenţă pentru a se justifica deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire de tratament trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv şi raţional. Această soluţie este în concordanţă şi cu jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, conform căreia orice diferenţă de tratament, făcută de stat între indivizi aflaţi în situaţii analoage, trebuie să îşi găsească o justificare obiectivă şi rezonabilă (a se vedea Decizia nr. 206 din 31 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 29 mai 2015, paragraful 15). Aşa fiind, nu poate fi pus semnul egalităţii între persoanele condamnate la pedeapsa principială a detenţiunii pe viaţă, pe de o parte, şi cele condamnate la pedeapsa principală a închisorii/amenzii, pe de altă parte. De aceea, analiza realizată din această perspectivă duce la concluzia că cele două categorii de persoane se află în situaţii juridice diferite, astfel încât tratamentul juridic diferit este pe deplin justificat. Prin urmare, în cauză nu poate fi reţinută încălcarea principiului egalităţii în faţa legii, prevăzut de art. 16 şi art. 4 din Constituţie.

31. În plus, potrivit art. 56 din Codul penai, detenţiunea pe viaţă constă în privarea de libertate pe durată nedeterminată, iar, potrivit art. 66 alin. (1) din acelaşi cod, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la 1 la 5 ani, a unuia sau mai multor drepturi. Totodată, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi se execută „după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate” - art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal. Or, faţă de natura pedepsei principale a detenţiunii pe viaţă, nu se poate aplica o pedeapsă complementară, nefiind posibil ca aceasta din urmă să fie incidenţă după intervenirea decesului condamnatului. Nu aceeaşi este situaţia pedepselor accesorii care, în acord cu art. 65 alin. (2) şi (3) din Codul penal se aplică pe timpul executării pedepsei principale a detenţiunii pe viaţă. Aceasta deoarece pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată executată.

32. Aşa fiind, excepţiile prevăzute de legiuitor în art. 57,58 şi 99 din Codul penal nu vizează situaţii de excepţie în care se aplică pedeapsa complementară la pedeapsa principală a detenţiunii pe viaţă, ci situaţii de excepţie de neaplicare a pedepsei detenţiunii pe viaţă, dacă la data pronunţării hotărârii de condamnare inculpatul a împlinit vârsta de 65 de ani, dacă cel condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a împlinit vârsta de 65 de ani în timpul executării pedepsei şi dacă se impune liberarea condiţionată în cazul în care, între altele, cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detenţiune, consecinţa fiind aceea a aplicării în final a unei pedepse cu închisoarea şi a pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă.

33. În concluzie, împrejurarea că alături de pedeapsa detenţiunii pe viaţă nu se poate dispune aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi îşi găseşte justificare tocmai în natura pedepsei principale şi care constă în privarea de libertate pe durată nedeterminată -

34. În ce priveşte critica referitoare la încălcarea principiului egalităţii în faţa legii între condamnaţii la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, pe de o parte, şi condamnaţii la pedeapsa închisorii sau amenzii, pe de altă parte, deoarece numai aceştia din urmă ar putea beneficia de computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate, Curtea constată că dispoziţiile art. 72 alin. (1) din Codul penal vizează deducerea/scăderea din durata pedepsei închisorii a perioadei în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate. Or, având în vedere dispoziţiile art. 56 şi art. 60 din Codul penal, atât detenţiunea pe viaţă, cât şi închisoarea constau în privare de libertate, cu singura diferenţă că una este pe durată nedeterminată, iar alta pe durată determinată cuprinsă între 15 zile şi 30 de ani. Aşa fiind, persoanei condamnate la detenţiunea pe viaţă îi poate fi computată perioada în care a fost supusă unei măsuri preventive, aceasta impunându-se cu atât mai mult cu cât, ulterior, are vocaţia înlocuirii sau a comutării pedepsei detenţiunii pe viaţă potrivit art. 59 din Codul penal.

35. Totodată, nu poate fi primită critica autorului întrucât nu poate fi pus semnul egalităţii între persoanele condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi cele condamnate fa pedeapsa închisorii sau amenzii, situaţia juridică a acestora fiind evident diferită.

36. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE.

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de reprezentantul Ministerului Public din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi în Dosarul nr. 2.462/113/2015 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi constată că dispoziţiile art. 37 alin. (1) şi art. 72 alin. (1) din Codul penai sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 22 februarie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi înscrierea în inventarul domeniului public al statului a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, înregistrate la M.F.P. cu nr. 99165, 99232 şi 98286, ca urmare a recepţionării unor lucrări şi evaluării unei suprafeţe de teren, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3 - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza, în mod corespunzător, datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

p. Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Ciprian-Alexandru Caralicea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 261.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a căror valoare de inventar se actualizează

 

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

99165

8.19.01

Construcţie

440/26

Ministerul Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 440

(CUI) 26315371

Judeţul Prahova

5.136.252

99232

8.19.01

Construcţie

440/95

Ministerul Afacerilor interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 440

(CUI) 26315371

Judeţul Prahova

4.276.617

98286

8.19.01

Teren 325/65

Ministerul Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 325

(CUI) 4159034

Judeţul Bacău

13.137.269

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se înscrie în inventarul domeniului public al statului

 

Persoana juridică ce administrează imobilul

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Nr. MFP

Ministerul Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea teritorială 350

(CUI) 8887693

8.19.01

Construcţie

350/101

Judeţul Ilfov

1.487.016

În administrare, conform procesului-verbal de recepţie nr. 9056

Se va atribui de MFP.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100.754/AC/21.03.2018 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de prevederile art. 21 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 pct. II subpct. 12 şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 2 aprilie 2018.

Nr. 304.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru anul 2017

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 98/2017 privind propunerile de actualizare a posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru anul 2017,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi alin. (3) lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, precum şi cu dispoziţiile art. 28 şi art. 31 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Numărul de 2.598 posturi de notar public, din care 2.445 notari publici în funcţie, 153 notari publici suspendaţi, se actualizează cu 3 posturi vacante destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit anexelor nr. 1-16, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Posturile de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt prevăzute în anexele nr. 1-15, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, şi în anexa nr. 16, cuprinzând situaţia centralizată.

Art. 3. - Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunică Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

 

Bucureşti, 17 aprilie 2018.

Nr. 1.382/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

I. Camera Notarilor Publici Alba Iulia

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2017

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate judecătorilor de la ÎCCJ

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Alba

Alba Iulia

Alba Iulia

17

17

-

-

 

 

 

Zlatna

-

-(2)

-

-

 

 

 

Cugir

2

2

-

-

 

 

Aiud

Aiud

3

3(2)

-

-

 

 

 

Ocna Mureş

1

1

-

-

 

 

 

Teiuş

1

1

-

-

 

 

Blaj

Blaj

3

3(2)

-

-

 

 

Câmpeni

Câmpeni

4

4

-

-

 

 

Sebeş

Sebeş

6(1)

5(2)

-

1. Brînzaş Elena Mihaela

 

 

 

Săsciori

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

37(1)

36(2)

-

1

2.

Hunedoara

Hunedoara

Hunedoara

7(1)

6

-

1. Aioanei Lavinia

 

 

 

Călan

1

1

-

-

 

 

Brad

Brad

3(1)

1(2)

-

1. Pădurariu Ioana-Teodora
2. Petruică Simona Cristina

 

 

Deva

Deva

15

15

-

-

 

 

 

Ilia

-

-(2)

-

-

 

 

 

Simeria

-

-(2)

-

-

 

 

Orăştie

Orăştie

3

3

-

-

 

 

Petroşani

Petroşani

7

7

-

-

 

 

 

Petrila

1

1

-

-

 

 

 

Lupeni

1

1

-

-

 

 

 

Uricani

-

-

-

-

 

 

 

Vulcan

1

1

-

-

 

 

Haţeg

Haţeg

3

3

-

-

 

Total judeţ

 

 

42(1)

39(2)

-

3

3.

Sibiu

Sibiu

Sibiu

46(1)

43(2)

-

1. Leş Ioan
2. Veştemean Alina
3. Sima Raluca Cătălina

 

 

 

Cisnădie

2

2

-

-

 

 

 

Ocna Sibiului

-

-(2)

-

-

 

 

Agnita

Agnita

2

2

-

-

 

 

Avrig

Avrig

2

2(2)

-

-

 

 

Mediaş

Mediaş

7

7

-

-

 

 

 

Şeica Mare

-

-

-

-

 

 

Sălişte

Sălişte

3(1)

2

-

1. Pipernea-Avram Iulia Oana

 

 

 

Miercurea Sibiului

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

62(1)

58(2)

-

4

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

141(1)

133(2)

-

8

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Zlatna şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Fornade Teodora Maria din 21.01.2015

1 notar public numit în Zlatna şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Cetinturk Adela din 29.04.2013

1 notar public numit în Zlatna şi asociat pe durată nedeterminată în Alba Iulia: Enăchescu Mihai din 8.05.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Alba Iulia nr. 13/05.03.2015

1 notar public numit în Ocna Sibiului şi asociat pe durată nedeterminată în Sebeş: Beldean Violeta din 27.05.2014

1 notar public numit în Ocna Sibiului şi asociat pe durată nedeterminată în Sibiu: Bexa Mircea din 24.11.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Alba Iulia nr. 86/10.10.2014

1 notar public numit în Miercurea Sibiului şi asociat pe 5 ani în Sibiu: Crăciun Mihaela din 13.10.2014

1 notar public numit în Miercurea Sibiului şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Cărunta Simina Iustina din 2.11.2016

1 notar public numit în Aiud şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Nyari Faur Andreea Mihaela din 8.07.2016

1 notar public numit în Simeria şi asociat pe durată nedeterminată în Deva: Adam-Hotoiu Alexandra din 13.10.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Alba Iulia nr. 71/05.09.2014

1 notar public numit în Brad şi asociat pe durată nedeterminată în Deva: Petruica Maria Cristina din 12.12.2014

1 notar public numit în Sebeş şi asociat pe durată nedeterminată în Alba Iulia: Teodorescu Dan din 7.04.2015

1 notar public numit în Blaj şi asociat pe durată nedeterminată în Alba Iulia: Teodorescu Răzvan din 7.04.2015

1 notar public numit în Avrig şi asociat, până la 8.06.2018, în Sibiu: Toma Ionela Laura din 18.05.2017

1 notar public numit în Sibiu şi asociat pe durată nedeterminată în Iaşi: Toma Mihai din 18.02.2016

1 notar public numit în Ilia şi asociat pe durată nedeterminată în Petroşani: Daj Larisa Maria din 7.06.2016.

 

ANEXA Nr. 2

 

II. Camera Notarilor Publici Bacău

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2017

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate judecătorilor de la ÎCCJ

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Bacău

Bacău

Bacău

37(1)

33(2)

-

1. Ionescu Mircea
2. Blăgan Alexandru Iosif
3. Hodorogea Cristina Emilia
4. Umbrărescu Raluca

 

 

 

Răcăciuni

1

1

-

-

 

 

Buhuşi

Buhuşi

1

1

-

-

 

 

 

Filipeşti

1

1

-

-

 

 

Moineşti

Moineşti

4

4

-

-

 

 

 

Balcani

1(1)

-

-

1. Spiridon Cristina

 

 

 

Comăneşti

2

2

-

-

 

 

 

Dărmăneşti

-

-(2)

-

-

 

 

Oneşti

Oneşti

10

10

-

-

 

 

 

Târgu Ocna

1

1

-

-

 

 

Podu Turcului

Podu Turcului

2

2

-

-

 

 

 

Răchitoasa

1

1

-

-

 

Total judeţ

 

 

61(1)

56(2)

-

5

2.

Neamţ

Bicaz

Bicaz

2

2

-

-

 

 

 

Poiana Teiului

1

1

-

-

 

 

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ

21(1)

20(2)

-

1. Harbuz Irina

 

 

 

Borleşti

2(1)

1

-

1. Grigoraş Mihaela

 

 

 

Roznov

2

2

-

-

 

 

Roman

Roman

12(1)

11(2)

-

1. Tănase Claudia

 

 

Târgu-Neamţ

Târgu-Neamţ

3

3

-

-

 

 

 

Drăgăneşti

1

1

-

-

 

Total judeţ

 

 

44(1)

41(2)

-

3

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

105(1)

97(2)

-

8

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Piatra-Neamţ şi asociat pe durată nedeterminată în Târgu Neamţ: David Radu Constantin din 28.03.2016

1 notar public numit în Roman şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Iaşi: Vlad Cerasela din 12.12.2014

1 notar public numit în Bacău şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Ploieşti: Ioniţă Gheorghe din 19.02.2015

1 notar public numit în Bacău şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Filip Ana Maria Cristina din 12.04.2017

1 notar public numit în Dărmăneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bacău: Bîrgăoanu Adina Beatrice din 28.03.2014

1 notar public numit în Bacău şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Cristudor Ligia Oana din 27.04.2017.

 

ANEXA Nr. 3

 

III. Camera Notarilor Publici Braşov

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2017

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate judecătorilor de la ÎCCJ

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Braşov

Braşov

Braşov

65

65

-

-

 

 

 

Budila

-

-(2)

-

-

 

 

 

Codlea

3

3

-

-

 

 

 

Cristian

-

-(2)

-

-

 

 

 

Feldioara

-

-(2)

-

-

 

 

 

Săcele

3

3(2)

-

-

 

 

 

Tărlungeni

1(1)

-

-

1. Boca Aurel

 

 

 

Teliu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Prejmer

3(1)

1

-

1. Bobb Camelia
2. Dobrescu Iulia Nicoleta

 

 

 

Predeal

3(1)

2(2)

-

1. Isbăşoiu Daniela-Florentina

 

 

 

Sânpetru

1

1

-

-

 

 

 

Ghimbav

1

1(2)

-

-

 

 

 

Hălchiu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Hărman

-

-(2)

-

-

 

 

 

Vama Buzăului

-

-(2)

-

-

 

 

Făgăraş

Făgăraş

7

7

-

-

 

 

 

Beclean

1

1

-

-

 

 

 

Mândra

-

-

-

-

 

 

 

Şinca Veche

1

1

-

-

 

 

 

Şercaia

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ucea

-

-

-

-

 

 

 

Victoria

2

2

-

-

 

 

 

Voila

1

1

-

-

 

 

Rupea

Rupea

2

2(2)

-

-

 

 

 

Comăna

-

-

-

-

 

 

 

Ticuş

-

-(2)

-

-

 

 

Zărneşti

Râşnov

1

1(2)

-

-

 

 

 

Fundata

-

-(2)

-

-

 

 

 

Moeciu

1(1)

-(2)

-

1. Burlan Ioana Suzana

 

 

 

Zărneşti

2

2(2)

-

-

 

 

 

Vulcan

-

-(2)

-

-

 

 

 

Bran

1

1

-

-

 

Total judeţ

 

 

99(1)

94(2)

-

5

2.

Covasna

Întorsura Buzăului

Întorsura Buzăului

3(1)

2

-

1. Barbu Silviu Gabriel

 

 

 

Sita Buzăului

1(1)

-

-

1. Tamaş Alina

 

 

Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe

8

8(2)

-

-

 

 

 

Bixad

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ozun

-

-(2)

-

-

 

 

 

Baraolt

3(1)

2

-

1. Filip Alitha Sorana

 

 

Târgu Secuiesc

Târgu Secuiesc

4

4

-

-

 

 

 

Breţcu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Covasna

2

2(2)

-

-

 

 

 

Zagon

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

21(1)

18(2)

-

3

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

120(1)

112(2)

-

8

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Predeal şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Marina George din 5.01.2017 conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 41/22.11.2016

1 notar public numit în Săcele şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Cosma Laura Ioana din 13.03.2015

1 notar public numit în Ghimbav şi asociat pe 5 ani în Braşov: Gonţea Ionuţ Dan Mircea din 1.08.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 19/18.06.2013

1 notar public numit în Covasna şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Burlan Silviu Cristian din 12.04.2013

1 notar public numit în Covasna şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Rizea Bianca Gabriela din 17.03.2014

1 notar public numit în Breţcu şi asociat până la 27.03.2021 în Întorsura Buzăului: Iagăr Mihaela din 12.03.2015

1 notar public numit în Breţcu şi asociat pe 5 ani în Braşov: Roth Jeno din 3.11.2014

1 notar public numit în Teliu şi asociat pe 5 ani în Braşov: Csorik Ioan Christian din 3.11.2014

1 notar public numit în Zărneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Bejan Cristina din 2.07.2013

1 notar public numit în Hărman şi asociat pe 7 ani în Braşov: Bălan Mihai din 8.01.2013

1 notar public numit în Rupea şi asociat până la 31.12.2025 în Braşov: Oancea Răzvan din 9.12.2015

1 notar public numit în Ozun şi asociat până la 31.12.2025 în Braşov: Ungureanu Bogdan Ilie din 9.12.2015

1 notar public numit în Rupea şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Vrabie Mircea din 23.09.2014

1 notar public numit în Fundata şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Vlăsceanu Horia din 15.02.2013

1 notar public numit în Cristian şi asociat până la 31.12.2017 în Braşov: Petrescu Manuela Ada din 18.05.2015- conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 53/16.12.2015

1 notar public numit în Vama Buzăului şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Cobelschi Ana Mihaela din 1.03.2017 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 47/14.12.2016

1 notar public numit în Feldioara şi asociat până la 1.10.2019 în Braşov: Ion Cătălin din 3.10.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 34/22.09.2016

1 notar public numit în Ticuş şi asociat pe 15 ani în Braşov: Hotăran Violeta din 1.08.2014

1 notar public numit în Budila şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Stuparu Alexandra din 15.05.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 23/28.04.2015

1 notar public numit în Zagon şi asociat pe durată nedeterminată în Târgu Secuiesc: Papp Reka din 13.05.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 12/02.03.2015

1 notar public numit în Râşnov şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Bârlădeanu Adriana din 29.04.2015

1 notar public numit în Ozun şi asociat, pe durată nedeterminată, în Sfântu Gheorghe: Profiroiu Toth Anca din 25.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 8/20.02.2013

1 notar public numit în Vulcan şi asociat pe 49 ani în Braşov: Mija Cătălina din 23.03.2016

1 notar public numit în Hălchiu şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Roşu Ramona Elena - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 8/15.02.2017

1 notar public numit în Brăila, Camera Notarilor Publici Galaţi şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Breazu Marius Sebastian din 16.06.2017

1 notar public numit în Sfântu Gheorghe şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Muşina Iulia din 26.11.2013

1 notar public numit în Şercaia şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Aioanei Genoveva din 19.12.2016

1 notar public numit în Bixad, Camera Notarilor Publici Braşov şi asociat până la 31.12.2020 în Bucureşti: Harasciuc Cecilia din 10.11.2017.

 

ANEXA Nr. 4

 

IV. Camera Notarilor Publici Bucureşti

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2017

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate judecătorilor de la ÎCCJ

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

536(1)

512(2)

3

1. Mateescu Adelaide Nicolet
2. Teodorescu Margareta
3. Popa Alina Felicia
4. Jidovu Nicu
5. Buta Gheorghe
6. Trestianu Viorica
7. Popa Octavian
8. Puşcatu Ion Leonard
9. Galperin Şaimovici Marinela Natalia
10. Dănilă Alexandra Irina
11. Melente Loredana Oana
12. Irimia Ianina
13. Diaconescu Adina
14. Iancu Ana Hermina
15. Grecu Dana Elena
16. Radu Maria Ramona
17. Sîrbu Carmen
18. Glodean Florica
19. Iordache Iulia
20. Nica Adriana
21. Motrescu-Gachi Mălina Nicola

 

Total

 

 

536(1)

512(2)

3

21

2.

Călăraşi

Călăraşi

Călăraşi

7

7(2)

-

-

 

 

 

Alexandru Odobescu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Dorobanţu

-

-(2)

-

 

 

 

 

Dragalina

-

-(2)

-

-

 

 

 

Independenţa

-

-(2)

-

-

 

 

 

Jegălia

-

-

-

 

 

 

 

Ştefan cel Mare

2(1)

-

-

1. Boroş Alexandra
2. Gheorghe Ioana Andreea

 

 

 

Ulmu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Vlad Ţepeş

1(1)

-

-

1. Marcu Manuela

 

 

 

Vâlcelele

-

-(2)

-

-

 

 

Lehliu-Gară

Lehliu-Gară

2(1)

1

-

1. Ivănică Magdalena

 

 

 

Belciugatele

-

-(2)

-

-

 

 

 

Dor Mărunt

2

2(2)

-

-

 

 

 

Dragoş Vodă

-

-(2)

-

-

 

 

 

Frăsinet

-

-(2)

-

-

 

 

 

Fundulea

1

1

-

-

 

 

 

Gurbăneşti

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ileana

-

-(2)

-

-

 

 

 

Nicolae Bălcescu

1(1)

-(2)

-

1. Trăilă Victoria Alina

 

 

 

Săruleşti

1

1

-

-

 

 

Olteniţa

Olteniţa

6

6(2)

-

-

 

 

 

Budeşti

-

-(2)

-

-

 

 

 

Căscioarele

1

1

-

-

 

 

 

Frumuşani

-

-(2)

-

-

 

 

 

Nana

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ulmeni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Radovanu

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

24(1)

19(2)

-

5

3.

Giurgiu

Bolintin-Vale

Bolintin-Vale

5

5

-

-

 

 

 

Găiseni

1(1)

-(2)

-

1. Mihalache Cristina Mihaela

 

 

 

Letca Nouă

-

-(2)

-

-

 

 

 

Mihăileşti

1

1

-

-

 

 

 

Roata de Jos

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ulmi

-

-(2)

-

-

 

 

 

Vânătorii Mici

-

-(2)

-

-

 

 

Giurgiu

Giurgiu

9(1)

8(2)

-

1. Costan Irina

 

 

 

Băneasa

-

-(2)

-

-

 

 

 

Călugăreni

1

1(2)

-

-

 

 

 

Colibaşi

-

-(2)

-

-

 

 

 

Comana

1

1(2)

-

-

 

 

 

Găujani

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ghimpaţi

-

-(2)

-

-

 

 

 

Goştinu

1(1)

-

-

1. Kernveisz Mădălina

 

 

 

Greaca

-

-(2)

-

-

 

 

 

Hotarele

1

1

-

-

 

 

 

Iepureşti

2(1)

-

-

1. Chivorchian Maria Arşaluis
2. Iosif Anca Liliana

 

 

 

Toporu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Vedea

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

22(1)

17(2)

-

5

 

4.

Ialomiţa

Feteşti

Feteşti

3

3(2)

-

-

 

 

 

Borduşani

-

-(2)

-

-

 

 

 

Făcăeni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Giurgeni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ţăndărei

1

1(2)

-

-

 

 

 

Mihail Kogălniceanu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Săveni

-

-(2)

-

-

 

 

Slobozia

Slobozia

6

6(2)

-

-

 

 

 

Amara

1

1(2)

-

-

 

 

 

Ciulniţa

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ciochina

-

-(2)

-

-

 

 

 

Căzăneşti

1(1)

-(2)

-

1. Ianovici Sorigren Luminiţa

 

 

 

Colelia

-

-(2)

-

-

 

 

 

Traian

-

-(2)

-

-

 

 

Urziceni

Urziceni

5(1)

4

-

1. Barbu Alina Andreea

 

 

 

Adâncata

-

-(2)

-

-

 

 

 

Axintele

-

-

-

-

 

 

 

Coşereni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Fierbinţi

1

1(2)

-

-

 

 

 

Grindu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Moviliţa

1

1

-

-

 

Total judeţ

 

 

19(1)

17(2)

-

2

5.

Ilfov

Buftea

Afumaţi

2

2(2)

-

-

 

 

 

Baloteşti

1

1

-

-

 

 

 

Buftea

6(1)

5

-

1. Stănescu Alexandra Gabriela

 

 

 

Chiajna

2

2(2)

-

-

 

 

 

Chitila

3

3

-

-

 

 

 

Corbeanca

1

1(2)

-

-

 

 

 

Gruiu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Moara Vlăsiei

1

1

-

-

 

 

 

Mogoşoaia

2

2

-

-

 

 

 

Nuci

-

-(2)

-

-

 

 

 

Otopeni

2

2

-

-

 

 

 

Periş

2

2

-

-

 

 

 

Petrăchioaia

-

-(2)

-

-

 

 

 

Snagov

2

2

-

-

 

 

 

Ştefăneştii de Jos

2

2(2)

-

-

 

 

 

Tunari

1

1

-

-

 

 

 

Voluntari

8

8

-

-

 

 

Cornetu

1 Decembrie

3(1)

2(2)

-

1. Constantinescu Liliana

 

 

 

Berceni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Bragadiru

1

1(2)

-

-

 

 

 

Brăneşti

2

2

-

-

 

 

 

Cernica

1

1

-

-

 

 

 

Ciorogârla

1

1

-

-

 

 

 

Clinceni

1

1

-

-

 

 

 

Cornetu

3

3(2)

-

-

 

 

 

Domneşti

1(1)

-

-

1. Chiuzbaian Maria Luiza

 

 

 

Glina

-

-(2)

-

-

 

 

 

Jilava

3(1)

2

-

1. Florea Brînduşa Zoica

 

 

 

Măgurele

2

2

-

-

 

 

 

Pantelimon

2

2

-

-

 

 

 

Popeşti-Leordeni

4

4(2)

-

-

 

 

 

Vidra

1

1

-

-

 

Total judeţ

 

 

60(1)

56(2)

-

4

6.

Teleorman

Alexandria

Alexandria

8

8

-

-

 

 

 

Drăgăneşti-Vlaşca

-

-(2)

-

-

 

 

 

Nanov

1

1(2)

-

-

 

 

 

Orbeasca

-

-(2)

-

-

 

 

Roşiori de Vede

Dobroteşti

-

-(2)

-

-

 

 

 

Balaci

1

1

-

-

 

 

 

Roşiori de Vede

3

3(2)

-

-

 

 

Turnu Măgurele

Islaz

-

-(2)

-

-

 

 

 

Salcia

-

-(2)

-

-

 

 

 

Turnu Măgurele

3

3

-

-

 

 

Videle

Videle

3(1)

2(2)

-

1. Istvan Roxana

 

 

 

Botoroaga

-

-(2)

-

-

 

 

 

Poeni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Sârbeni

-

-(2)

-

-

 

 

Zimnicea

Zimnicea

2

2(2)

-

-

 

 

 

Pietroşani

-

-(2)

-

-

 

 

 

Smârdioasa

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

21(1)

20(2)

-

1

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

682(1)

641(2)

3

38

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată în Buftea: Dan Georgeta din 3.02.2016

1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată în Otopeni: Moise Alin Adrian din 6.02.2015

1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată în Feteşti: Moraru Raluca Ana din 30.01.2013

1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată în Olteniţa: Bucur Veronica din 14.04.2015

3 notari publici numiţi în Călăraşi şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ion Marian din 9.04.2013, Ciobanu Alin Constantin din 17.10.2013 şi Trandafirescu Calangiu Vlad Alexandru din 18.02.2016

1 notar public numit în Borduşani şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ion Adrian Alin din 9.04.2013

1 notar public numit în Dragalina şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Stan Mirela din 21.03.2016

1 notar public numit în Dragalina şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Cocea Stila din 4.11.2014

1 notar public numit în Dragalina şi asociat până la data de 21.07.2019 în Bucureşti: Bălan Diana Iulia din 5.01.2017

1 notar public numit în Independenţa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Gagiu Meda din 11.06.2013

2 notari publici numiţi în Olteniţa şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Grădinaru Carmen Aurora şi Ionescu Simona Aurora din 28.01.2013

1 notar public numit în Budeşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Moţatu Simona din 8.01.2014

1 notar public numit în Frumuşani şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dumitrescu Luminiţa din 16.05.2017

1 notar public numit în Nana şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Moldoveanu Bogdan din 8.01.2014

1 notar public numit în Nana şi asociat pe durată nedeterminată în Olteniţa: Căuş Mălina Veronica din 14.04.2015

1 notar public numit în Călugăreni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Teşu Simona Diana din 19.05.2016

1 notar public numit în Călugăreni şi asociat până la data de 15.01.2023 în Bucureşti: Mihail Cristian din 28.01.2013

1 notar public numit în Toporu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Stănilă Liliana Ioana din 24.06.2015

1 notar public numit în Amara şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Palaghia Eduard Filip din 2.08.2013

1 notar public numit în Amara şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihalache Cristina din 27.03.2013

1 notar public numit în Amara şi asociat până la 31.12.2018 în Bucureşti: Richiţeanu Roxana-Camelia din 20.03.2014

1 notar public numit în Popeşti-Leordeni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Sassu Raluca Iulia din 7.10.2014

1 notar public numit în Popeşti-Leordeni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Paveliu Ileana din 26.04.2017

1 notar public numit în Cornetu şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Bunea Raluca din 10.03.2017

1 notar public numit în Dobroteşti şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Chirpisizu Nicoleta din 17.02.2017

2 notari publici numiţi în Dobroteşti şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Racolţa Georgian din 22.01.2013 şi Ştefănescu Alina Rozalia din 26.11.2013

1 notar public numit în Dobroteşti şi asociat pe durată nedeterminată în Periş: Drăghici Elena Marylen din 5.03.2015

1 notar public numit în Ploieşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Feig Salişen din 25.03.2014

1 notar public numit în Gurbăneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Rădulescu Dumitru Octavian din 8.12.2016

1 notar public numit în Dor Mărunt şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Totorean Bogdan Claudiu Constantin din 14.01.2015

1 notar public numit în Dor Mărunt şi asociat până la 31.12.2019 în Bucureşti: Cristea Dragoş Cristian din 23.11.2016

1 notar public numit în Ileana şi asociat până la 1.09.2019 în Bucureşti: Ionescu Olivia din 20.05.2016

1 notar public numit în Ileana şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Haranguş Bianca Teodora Ştefania din 5.09.2016

1 notar public numit în Ghimpaţi şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Boşca Oana Teodora din 5.12.2016

3 notari publici numiţi în Ghimpaţi şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Teodosiu Ana din 8.01.2014, Cosma Aurel din 4.11.2014 şi Stanciu Alina Mihaela din 4.02.2016

1 notar public numit în Ghimpaţi şi asociat până la 8.06.2023 în Bucureşti: Morcov Alexandru din 28.10.2013

1 notar public numit în Ghimpaţi şi asociat până la data de 15.01.2023 în Bucureşti: Mihail Ioana Roxana din 28.01.2013

1 notar public numit în Videle şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Bivolaru Florin din 8.12.2016

1 notar public numit în Videle şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Rasovan Ivana din 22.03.2016

1 notar public numit în Zimnicea şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mălăianu Ana Teodora din 4.11.2014

1 notar public numit în Fitioneşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Totis Eduard Anton din 8.01.2014

1 notar public numit în Giurgiu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ivănescu Adina din 8.01.2014

1 notar public numit în Comana şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Bârlădeanu Alexandru din 30.03.2015

1 notar public numit în Comana şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Nechifor Ana Maria din 25.02.2016

1 notar public numit în Vânătorii Mici şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Radu Ioana din 22.01.2016

1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Chatzifilippidis Ioana Ruxandra Victoria din 18.01.2013

1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Tatu Vasile Daniel din 24.03.2014

1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe 5 ani în Mogoşoaia: Savici Florin Mihai din 12.04.2013

1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe durată nedeterminată în Giurgiu: Naidin Ana Maria din 20.04.2016

1 notar public numit în Căzăneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Beuran Oana Roxana din 8.01.2014

1 notar public numit în Dorobanţu şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Neagu Dana Andreea din 10.11.2017

1 notar public numit în Smârdioasa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Lăncrănjan Mihail Marius din 3.03.2016

1 notar public numit în Smârdioasa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Albu Răzvan Marian din 22.11.2013

1 notar public numit în Vintileasca, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Gurău Laura Adriana din 24.03.2016

1 notar public numit în Topliţa, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Popescu Ana Maria din 12.07.2016

1 notar public numit în Săruleşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 10 ani în Bucureşti: Nicolae Balaş Didina din 11.08.2016

1 notar public numit în Lieşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Munteanu Laura Mirela din 4.06.2013

1 notar public numit în Găujani şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ionescu Ovidia Janina din 14.07.2014

1 notar public numit în Frăsinet şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Trăistaru Andreea din 23.12.2013

1 notar public numit în Ulmeni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Chiraş Bianca Octavia din 27.05.2014

1 notar public numit în Azuga, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Polihovici Daniela din 29.06.2016

1 notar public numit în Dăbuleni, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat până la 25.01.2023 în Bucureşti: Mocanu Ilinca din 28.12.2016

1 notar public numit în Baia de Aramă, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Gherghinoiu Emanoil Theodor din 25.08.2014

1 notar public numit în Scorniceşti, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Trofin Iulia din 3.11.2015

1 notar public numit în Focşani, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ionescu Cristi Ştefania din 25.03.2014

1 notar public numit în Fierbinţi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Leonte Alexandru din 29.04.2013

2 notari publici numiţi în Afumaţi şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Busuioc Iulia din 30.03.2015 şi Aron Mihai Florin din 10.07.2017

1 notar public numit în Afumaţi şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Mălureanu Doru din 16.05.2017

1 notar public numit în Găiseni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Budeci Ariadna Iulia din 17.03.2014

1 notar public numit în Vedea şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Răuţă Alina Ruxanda din 16.04.2015

1 notar public numit în Vedea şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Marinca Alexandra Magdalena din 4.03.2014

1 notar public numit în Drăgăneşti-Vlaşca şi asociat până la 26.01.2024 în Jilava: Mocanu Ştefan Călin din 8.01.2014

1 notar public numit în Drăgăneşti-Vlaşca şi asociat până la 31.12.2017 în Bucureşti: Costache Mihaela Camelia din 19.05.2014

1 notar public numit în Glina şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Simionescu Iuliana din 20.05.2016

1 notar public numit în Glina şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Nistor Ruxandra din 5.04.2017

1 notar public numit în Glina şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Prăjanu Ioan Claudiu din 8.04.2015

1 notar public numit în Ulmu şi asociat până la 31.12.2018 în Bucureşti: Duminică Aniela din 3.11.2015

1 notar public numit în Ulmu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Schuster Cristina Hanelore din 24.03.2016

1 notar public numit în Alexandru Odobescu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dobre Virginia Steluţa din 4.03.2014

1 notar public numit în Alexandru Odobescu şi asociat pe durată nedeterminată în Brăneşti: Nicolae Leonardo Gabriel din 16.12.2014

1 notar public numit în Gruiu şi asociat până la 31.12.2019 în Voluntari: Dăescu Andrei Radu din 30.01.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bucureşti nr. 7/15.01.2014

1 notar public numit în Gruiu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Lazăr Daniela din 4.02.2013

1 notar public numit în Nanov şi asociat pe durată nedeterminată în Alexandria: Todireanu Mircea din 21.02.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bucureşti nr. 36/12.02.2014

1 notar public numit în Nanov şi asociat pe durată nedeterminată în Zimnicea: Chiriţă Alin Claudiu din 4.11.2014

1 notar public numit în Nanov şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Ştefan Ana Maria Cristina din 12.06.2017

1 notar public numit în Orbeasca şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ogrezeanu-Costescu Andra Maria din 24.03.2014

1 notar public numit în Ciochina şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Buje Alexandru din 9.04.2015

1 notar public numit în Feteşti şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Niculae Cristina Mihaela din 2.12.2014

1 notar public numit în Borsec, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe 25 ani în Bucureşti: Munteanu Ovidiu Lazăr din 28.01.2013

1 notar public numit în Măxineni, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Nămoloşanu Mihaela din 27.03.2013

1 notar public numit în Slobozia, Camera Notarilor Publici Piteşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Costache Oana Cristina din 17.03.2014

1 notar public numit în Zorleni, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Fînaru Alexandru Noru din 2.05.2017

1 notar public numit în Ulmi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mirea Dragoş Iulian din 10.07.2017

1 notar public numit în Ulmi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Florovici Maria Magdalena din 29.09.2015

1 notar public numit în Mărăcineni, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Vişinoiu Bogdan din 16.05.2017

1 notar public numit în Petrăchioaia şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Trifoi Aranca Arabela din 26.04.2017

1 notar public numit în Petrăchioaia şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Cichirdan Alexandra din 27.10.2017

1 notar public numit în Vatra Dornei, Camera Notarilor Publici Suceava, şi asociat până la 18.04.2018 în Bucureşti: Ştefan Loredana Anca din 5.04.2017

1 notar public numit în Botoşani, Camera Notarilor Publici Suceava, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Marcu Alexandra din 17.02.2017

2 notari publici numiţi în Roata de Jos şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ştefan Iulia Silvia din 11.06.2013 şi Bunda Andrei din 13.03.2015

1 notar public numit în Roata de Jos şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Gurău Adriana Lucia din 19.05.2016

1 notar public numit în Roata de Jos şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Haraga Cristina din 20.05.2016

1 notar public numit în Roşiori de Vede şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Cărbunaru Andreea Daniela din 17.02.2017

4 notari publici numiţi în Roşiori de Vede şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Boroi Maria din 8.01.2013, Popovici Alexandra din 11.06.2015, Melente Adrian din 30.03.2015 şi Grigore Cristian din 29.11.2016

1 notar public numit în Roşiori de Vede şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Chiriţă Daniela Florentina din 8.01.2014

1 notar public numit în Roşiori de Vede şi asociat pe durată nedeterminată în Chitila: Zamfir Mihail din 25.03.2014

1 notar public numit în Salcia şi asociat pe 25 de ani în Urziceni: Dan George din 7.03.2014

2 notari publici numiţi în Letca Nouă şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Agavriloaei Damira Ioana din 2.08.2013 şi Nica Sanda din 19.09.2016

1 notar public numit în Mihail Kogălniceanu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Năstase Ana Maria din 19.02.2015

1 notar public numit în Nuci şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Anghelache Geanina Mădălina din 28.12.2016

1 notar public numit în Nuci şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Diaconescu Remus Ştefan din 4.07.2017

1 notar public numit în Giurgeni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Caragea Nicolae din 11.07.2016

1 notar public numit în Giurgeni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Pelizaru Elisabeta Alexandra din 24.03.2014

1 notar public numit în 1 Decembrie şi asociat pe durată nedeterminată în Buftea: Dobrican Oana Maria din 3.02.2016

1 notar public numit în Islaz şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Chiriţă Angela Roxana din 6.10.2015

1 notar public numit în Băneasa şi asociat pe durată nedeterminată în Buftea: Coadă Florin Adrian din 25.03.2014

1 notar public numit în Băneasa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Schally Mubera Valentine Elena din 20.09.2013

1 notar public numit în Colelia şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Potra Bianca Florica din 14.11.2012

2 notari publici numiţi în Berceni şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Şulea Alexandru din 3.11.2015 şi Grigore Marius din 22.01.2016

1 notar public numit în Pietroşani şi asociat pe durată nedeterminată în Voluntari: Crângureanu Steriana Ştefania din 18.03.2016

1 notar public numit în Colibaşi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Nica Oana Raluca din 5.03.2013

1 notar public numit în Colibaşi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Bonţ Marinela din 6.02.2017

1 notar public numit în Săveni şi asociat pe durată nedeterminată în Bolintin-Vale: Mitescu Simona Elena din 25.04.2017

1 notar public numit în Bălţeşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bolintin-Vale: Bratu Gheorghe Cătălina Mihaela din 25.04.2017

1 notar public numit în Zlatna, Camera Notarilor Publici Alba Iulia, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Cetinturk Adela din 29.04.2013

1 notar public numit în Poeni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihai Cristina din 15.06.2015

1 notar public numit în Valea lui Mihai, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Peneş Ioana Cristina din 5.04.2017

1 notar public numit în Nicolae Bălcescu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mermeze Speranţa Catrinel din 27.03.2013

1 notar public numit în Covasna, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Rizea Bianca Gabriela din 17.03.2014

1 notar public numit în Constanţa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ene Claudiu din 27.05.2014

1 notar public numit în Chiajna şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Cojocaru Diana din 10.05.2016

1 notar public numit în Dragoş Vodă şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Niculescu Andreea Maria din 25.03.2014

1 notar public numit în Dragoş Vodă şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Pavlicu Cornelia din 2.12.2014

1 notar public numit în Ciulniţa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Văduva Necşoiu Carla Elena din 18.05.2016

1 notar public numit în Radovanu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Solacolu Raluca Ioana din 11.06.2015

1 notar public numit în Traian şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Dragomir Tudor Radu din 10.03.2017

1 notar public numit în Târgovişte, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Niţu Cristina Georgeta din 29.07.2014

1 notar public numit în Târgovişte, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Enache Raluca Andreea din 24.03.2017

1 notar public numit în Ţăndărei şi asociat până la 1.09.2019 în Bucureşti: Voicu Andreea Elena din 20.05.2016

1 notar public numit în Ţăndărei şi asociat pe durată nedeterminată în Roşiori de Vede: Barbu Mircea Răzvan din 4.11.2014

1 notar public numit în Botoroaga şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dinculescu Raluca Adriana din 29.04.2013

1 notar public numit în Belciugatele şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ianachievici Andra Mihaela din 8.04.2015

1 notar public numit în Sârbeni şi asociat până la 31.12.2019 în Bucureşti: Popescu Mihai Costin din 23.11.2016

1 notar public numit în Bragadiru şi asociat până la 31.12.2019 în Bucureşti: Georgescu Mădălina Elena din 23.11.2016

1 notar public numit în Greaca şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Cărăuşu Diana Teodora din 18.04.2014

1 notar public numit în Corabia, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ţintă Alina Mihaela din 29.04.2015

1 notar public numit în Drobeta-Turnu Severin, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Gheorghe Alisa Anda din 12.12.2016

1 notar public numit în Bacău, Camera Notarilor Publici Bacău, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Filip Ana Maria Cristina din 12.04.2017

1 notar public numit în Bacău, Camera Notarilor Publici Bacău, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Cristudor Ligia Oana din 27.04.2017

1 notar public numit în Panciu, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Chiparcă Francesca Beatrice din 26.03.2015

1 notar public numit în Panciu, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat până la 1.04.2018 în Bucureşti: Blăgan Andra din 9.07.2013

1 notar public numit în Păuneşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat până la 1.09.2019 în Bucureşti: Lina Daniela din 20.05.2016

1 notar public numit în Coşereni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Miclescu Bogdan Constantin din 27.10.2017

1 notar public numit în Balta Doamnei, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Surdescu Oana din 10.05.2013

1 notar public numit în Iaşi, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Turcu Doina din 29.04.2013

1 notar public numit în Ştefăneştii de Jos şi asociat pe 25 de ani în Bucureşti: Anghel Andrei din 11.07.2016

1 notar public numit în Homocea, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Burloi Cristinel din 6.05.2016

1 notar public numit în Găeşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dincă Andreia Georgiana din 29.05.2013

1 notar public numit în Săhăteni, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat până la 25.07.2022 în Bucureşti: Trăistaru Ionel din 9.08.2017

1 notar public numit în Baia de Aramă, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mărăcine Ramona Poliana din 26.04.2017

1 notar public numit în Corneşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dinu Camelia Elena din 13.12.2016

1 notar public numit în Mizil, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Terzea Matei Tiberiu din 22.05.2013

1 notar public numit în Gropeni, Camera Notarilor Publici Galaţi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Doloiu Maria Roberta din 14.10.2016

1 notar public numit în Vâlcelele şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Şurlea Alexandru Valeriu din 10.05.2013

1 notar public numit în Matca, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Luca Viorel din 12.06.2017

1 notar public numit în Piteşti, Camera Notarilor Publici Piteşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Brumă Sorana Cristina din 25.02.2016

1 notar public numit în Piteşti, Camera Notarilor Publici Piteşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Stănişor Dumitru Emilian din 27.05.2014

1 notar public numit în Ştefăneşti, Camera Notarilor Publici Piteşti, şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Vorniceanu Cristina din 29.12.2016

1 notar public numit în Adâncata şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Corici Maria Cristina Theodora din 24.04.2013

1 notar public numit în Brăila, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Popa Andra Astrid din 20.05.2016

1 notar public numit în Râşnov, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Bârlădeanu Adriana din 29.04.2015

1 notar public numit în Grindu şi asociat pe 5 ani în Mangalia, Camera Notarilor Publici Constanţa: Matei Iulia Raluca din 8.04.2015

1 notar public numit în Deleni, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Marinescu Florentina din 4.02.2016

1 notar public numit în Borşa, Camera Notarilor Publici Cluj, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Balaci Mihai Alexandru din 30.05.2016

1 notar public numit în Timişoara şi asociat până la 25.01.2023 în Bucureşti: Gorun Larisa Claudia Oana din 28.12.2016

1 notar public numit în Ianca, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 7 ani în Bucureşti: Cloşcă Aurelian Daniel din 23.05.2016

1 notar public numit în Făcăeni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Păduraru Larissa Andrada din 15.06.2016

1 notar public numit în Valea Călugărească, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ciuhan Tudor Lucian din 15.06.2016

1 notar public numit în Corbeanca şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Popescu Daniela din 19.05.2016

1 notar public numit în Bârlad, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Fînaru Lulu din 2.05.2017

1 notar public numit în Bixad, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat până la 31.12.2020 în Bucureşti: Harasciuc Cecilia din 10.11.2017

1 notar public numit în Galaţi, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Năzare Violeta din 11.05.2017.

 

ANEXA Nr. 5

 

V. Camera Notarilor Publici Cluj

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2017

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate judecătorilor de la ÎCCJ

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Cluj

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

92(1)

89(2)

-

1. Petrean Ioana
2. Cardoş Laura Codruţa
3. Buiga Anca

 

 

 

Apahida

2

2

-

-

 

 

 

Baciu

1

1(2)

-

-

 

 

 

Floreşti

-

-

-

-

 

 

Dej

Dej

5

5(2)

-

-

 

 

Gherla

Gherla

5

5

-

-

 

 

Huedin

Huedin

3

3(2)

-

-

 

 

 

Gilău

1

1

-

-

 

 

Turda

Câmpia Turzii

2

2

-

-

 

 

 

Mihai Viteazu

1

1

-

-

 

 

 

Turda

7

7

-

-

 

Total judeţ

 

 

119(1)

116(2)

-

3

2.

Bistriţa-Năsăud

Bistriţa

Bistriţa

14

14(2)

-

-

 

 

Năsăud

Năsăud

5

5

-

-

 

 

 

Sângeorz-Băi

-

-(2)

-

-

 

 

Beclean

Beclean

5

5(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

24

24(2)

-

-

3.

Maramureş

Baia Mare

Baia Mare

22

22(2)

-

-

 

 

 

Seini

1

1

-

-

 

 

 

Şomcuta Mare

2

2

-

-

 

 

Sighetu Marmaţiei

Sighetu Marmaţiei

6

6(2)

-

-

 

 

Târgu Lăpuş

Târgu Lăpuş

3

3

-

-

 

 

 

Cavnic

-

-

-

-

 

 

Vişeu de Sus

Vişeu de Sus

1

1

-

-

 

 

 

Borşa

1

1(2)

-

-

 

 

Dragomireşti

Dragomireşti

2

2(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

38

38(2)

-

-

4.

Sălaj

Zalău

Zalău

11

11

-

-

 

 

Jibou

Jibou

2

2(2)

-

-

 

 

 

Cehu Silvaniei

1

1(2)

-

-

 

 

Şimleu Silvaniei

Şimleu Silvaniei

3

3(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

17

17(2)

-

-

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

198(1)

195(2)

-

3

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Săcele, Camera Notarilor Publici Braşov, este asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Cosma Laura Ioana din 13.03.2015

1 notar public numit în Beclean şi asociat pe durată nedeterminată în Baia Mare: Cardoş Bogdan din 4.05.2016

1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe durată nedeterminată în Turda: Vasilescu Paul Dinu din 27.05.2014

1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe durată nedeterminată în Baia Mare: Măgurean Ecaterina Andreea din 16.12.2014

1 notar public numit în Zlatna, Camera Notarilor Publici Alba Iulia, asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Fornade Teodora Maria din 21.01.2015

1 notar public numit Baia Mare şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Ciugudean George Maximilian din 13.03.2015

1 notar public numit în Baia Mare şi asociat pe durată nedeterminată în Beclean: Suliman Nawal din 28.01.2015

1 notar public numit Baia Mare şi asociat pe 3 ani în Cluj-Napoca: Roman Anca Ioana din 12.10.2016

1 notar public numit în Cehu Silvaniei şi asociat pe durată nedeterminată în Baia Mare: Stoica Ioan Alin din 7.02.2017

1 notar public numit în Sighetu Marmaţiei şi asociat pe durată nedeterminată în Baia Mare: Mureşan Georgeta Marcela din 8.01.2014

1 notar public numit în Şimleu Silvaniei şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Dorobanţu Simona Iustina din 18.09.2012

1 notar public numit în Miercurea-Ciuc, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Pop Sergiu Mircea din 2.11.2016

1 notar public numit în Olcea, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Pop Smaranda Ramona din 9.04.2014

1 notar public numit în Vadu Crişului, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Pădurean Călin Cristian din 12.04.2013

1 notar public numit în Brăila, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Chiş Mihaela Liliana din 2.07.2013

1 notar public numit în Lieşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe nedeterminată în Turda: Oneţ Ion Angheluş din 24.03.2014

1 notar public numit în Zărneşti, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Bejan Cristina din 2.07.2013

1 notar public numit în Dragomireşti şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Buda Liliana din 12.04.2013

1 notar public numit în Şimleu Silvaniei şi asociat până la 1.06.2021 în Cluj-Napoca: Mureşan Corneliu Lucian din 10.05.2016

1 notar public numit în Jibou şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Handra Călugăr Diana din 2.07.2013

1 notar public numit în Jibou şi asociat pe 3 ani în Apahida: Bolduţ David Domiţian din 19.10.2016

1 notar public numit în Aiud, Camera Notarilor Publici Alba Iulia, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Nyari Faur Andreea Mihaela din 8.07.2016

1 notar public numit în Miercurea Sibiului, Camera Notarilor Publici Alba Iulia, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Cărunta Simina Iustina din 2.11.2016

2 notari publici numiţi în Huedin şi asociaţi pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Oprea Simona din 2.07.2013 şi Fornade Alin Corneliu din 8.07.2016

1 notar public numit în Sângeorz-Băi şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Budiu Alina Dorina din 2.07.2013

1 notar public numit în Glodeni, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată Cluj-Napoca: Ilcaş Laura Mihaela din 2.07.2013

1 notar public numit în Bistriţa şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Tofeni Alina Teodora din 27.03.2013

1 notar public numit în Bistriţa şi asociat până la 1.01.2018 în Cluj-Napoca: Tătar Alina Sabina din 26.01.2015

1 notar public numit în Baciu şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Pop Gabriela din 10.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Cluj nr. 74/16.03.2013

1 notar public numit în Dej şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Mesaroş Raluca Ileana din 28.05.2013

1 notar public numit în Sânsimion, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Buteanu Andra Ioana din 2.07.2013

1 notar public numit în Borşa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Balaci Mihai Alexandru din 30.05.2016

1 notar public numit în Borşa şi asociat pe durată nedeterminată în Zalău: Buran Mihai Ovidiu din 9.06.2016.

 

ANEXA Nr. 6

 

VI. Camera Notarilor Publici Constanţa

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2017

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate judecătorilor de la ÎCCJ

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Constanţa

Constanţa

Constanţa

74(1)

71(2)

-

1. Iordan Gheorghe
2. Tatu Elena
3. Oprescu Adela

 

 

 

Agigea

2

2

-

-

 

 

 

Corbu

2

2

-

-

 

 

 

Murfatlar

1

1

-

-

 

 

 

Cogealac

1

1(2)

-

-

 

 

 

Cumpăna

1

1

-

-

 

 

 

Eforie

2

2

-

-

 

 

 

Istria

-

-(2)

-

-

 

 

 

Lumina

2

2

-

 

 

 

 

Năvodari

5

5

-

-

 

 

 

Mihail Kogălniceanu

1

1

-

-

 

 

 

Mihai Viteazu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Nicolae Bălcescu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ovidiu

4

4(2)

-

-

 

 

 

Săcele

1(1)

-(2)

-

1. Sin Roxana Daniela

 

 

 

Techirghiol

1

1

-

-

 

 

 

Valu lui Traian

2

2

-

-

 

 

Mangalia

Mangalia

11(1)

10

-

1. Vonica Adrian

 

 

 

Mereni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Albeşti

-

-(2)

-

-

 

 

 

Costineşti

1

1

-

-

 

 

 

Amzacea

-

-(2)

-

-

 

 

 

Independenţa

-

-

-

-

 

 

 

Negru Vodă

1

1

-

-

 

 

 

Topraisar

-

-(2)

-

-

 

 

 

Tuzla

1

1

-

 

 

 

Medgidia

Medgidia

7

7

-

 

 

 

 

Adamclisi

1

1(2)

-

-

 

 

 

Oltina

1

1

-

-

 

 

 

Băneasa

1

1(2)

-

-

 

 

 

Castelu

2

2

-

-

 

 

 

Cobadin

1

1

-

-

 

 

 

Cernavodă

2

2

-

-

 

 

 

Deleni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Mircea Vodă

2

2

-

-

 

 

 

Poarta Albă

1

1

-

-

 

 

Hârşova

Hârşova

1

1

-

-

 

 

 

Crucea

1

1

-

-

 

 

 

Topalu

1

1

-

-

 

Total judeţ

 

 

134(1)

129(2)

-

5

2.

Tulcea

Tulcea

Tulcea

12(1)

11(2)

-

1. Gâlcă Grigore

 

 

 

Chilia Veche

-

-

-

-

 

 

 

Murighiol

-

-(2)

-

-

 

 

Babadag

Babadag

3

3

-

-

 

 

 

Topolog

-

-(2)

-

-

 

 

Măcin

Măcin

3

3

-

-

 

 

 

Peceneaga

1

1

-

-

 

Total judeţ

 

 

19(1)

18(2)

-

1

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

153(1)

147(2)

-

6

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Ovidiu şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Crişan Carastoian Delia din 5.11.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constanţa nr. 62/24.10.2014

1 notar public numit în Băneasa şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Manea Magdalena din 7.08.2014

1 notar public numit în Săcele şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Botezatu Horia din 23.03.2017 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constanţa nr. 19/17.03.2017

1 notar public numit în Constanţa şi asociat pe durată nedeterminată în Năvodari: Toncu Georgiana din 26.05.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constanţa nr. 26/17.04.2015

1 notar public numit în Vânju Mare, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe durată nedeterminată în Ovidiu: Ioniţă Mihai din 22.01.2013

1 notar public numit în Tulcea şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Bogdan Mihaela din 21.02.2017

1 notar public numit în Tulcea şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Petrescu Traian din 21.04.2017

1 notar public numit în Mihai Viteazu şi asociat pe durată nedeterminată în Năvodari: Săcăleanu Alexandru din 13.01.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constanţa nr. 60/06.12.2013

1 notar public numit în Mihai Viteazu şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Dragomir Laura din 19.05.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constanţa nr. 27/17.04.2015

1 notar public numit în Albeşti şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Niculescu Bogdan Alexandru din 24.03.2015

1 notar public numit în Istria şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Andrei Lavinia Antoaneta din 16.03.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constanţa nr. 21/06.03.2015

1 notar public numit în Istria şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Roman Petre Cristian din 19.11.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constanţa nr. 56/10.10.2014

1 notar public numit în Cogealac şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Băniţă Luana din 13.01.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constanţa nr. 59/06.12.2013

1 notar public numit în Topraisar şi asociat până la 2.02.2019 în Constanţa: Manţu Laura din 25.03.2014

1 notar public numit în Topraisar şi asociat pe durată nedeterminată în Mangalia: Ion Cătălina Mihaela din 18.04.2017 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constanţa nr. 30/07.04.2017

1 notar public numit în Deleni şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Dumitra Cristina din 13.01.2014

1 notar public numit în Nicolae Bălcescu şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Ştreangă Ioana din 25.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constanţa nr. 6/22.02.2013

1 notar public numit în Nicolae Bălcescu şi asociat pe durată nedeterminată în Castelu: Geamalinga Nicoleta Raina din 6.07.2016

1 notar public numit în Dragoş Vodă, Camera Notarilor Publici Bucureşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Pavlicu Cornelia din 2.12.2014

1 notar public numit în Grindu, Camera Notarilor Publici Bucureşti, şi asociat pe 5 ani în Mangalia: Matei Iulia Raluca din 8.04.2015

1 notar public numit în Constanţa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ene Claudiu din 27.05.2014

1 notar public numit în Murighiol şi asociat pe durată nedeterminată în Tulcea: Gâlcă Andra Claudia din 26.11.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constanţa nr. 57/10.10.2014

1 notar public numit în Topolog şi asociat până la 24.09.2018 în Constanţa: Deliorga Maria Cristina din 5.10.2017

1 notar public numit în Adamclisi şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Marin Camelia din 5.04.2016

1 notar public numit în Tulcea şi asociat pe durată nedeterminată în Agigea: Paris Bratu Claudia din 27.06.2016

1 notar public numit în Beceni, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Dimancea Anda Denisa din 19.09.2016

1 notar public numit în Mereni şi asociat pe durată nedeterminată în Mircea Vodă: Cenuşă Nela din 27.06.2016

1 notar public numit în Amzacea şi asociat pe durată nedeterminată în Medgidia: Vasiliev Mircea Andrei din 13.01.2014.

 

ANEXA Nr. 7

 

VII. Camera Notarilor Publici Craiova

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2017

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate judecătorilor de la ÎCCJ

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Dolj

Băileşti

Băileşti

4(1)

3(2)

-

1. Gligă Laura

 

 

Calafat

Calafat

2

2(2)

-

-

 

 

Craiova

Bechet

1

1

-

-

 

 

 

Dăbuleni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Craiova

56(1)

54(2)

-

1. Ivanovici Laura Mihaela
2. Vlădoianu Teodora

 

 

Segarcea

Segarcea

3

3(2)

-

-

 

 

Filiaşi

Filiaşi

2

2(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

68(1)

65(2)

-

3

2.

Gorj

Novaci

Novaci

2

2

-

-

 

 

Târgu Cărbuneşti

Târgu Cărbuneşti

2

2(2)

-

-

 

 

Motru

Motru

2

2

-

-

 

 

Târgu Jiu

Târgu Jiu

19(1)

17

-

1. Cercel Cosmin Sebastian
2. Ionaşcu Gabriela

 

 

 

Turceni

1

1

-

-

 

 

 

Rovinari

1

1

-

-

 

Total judeţ

 

 

27(1)

25(2)

-

2

3.

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin

16

16(2)

-

-

 

 

Orşova

Orşova

2

2(2)

-

-

 

 

Strehaia

Strehaia

1

1(2)

-

-

 

 

Baia de Aramă

Baia de Aramă

1

1(2)(3)

-

-

 

 

Vânju Mare

Vânju Mare

2

2(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

22

22(2)

-

-

4.

Olt

Balş

Balş

3

3(2)

-

-

 

 

Caracal

Caracal

6

6

-

-

 

 

 

Drăgăneşti-Olt

-

-

-

-

 

 

Corabia

Corabia

2

2(2)

-

-

 

 

Slatina

Slatina

13

13

-

-

 

 

 

Piatra Olt

-

-(2)

-

-

 

 

 

Scorniceşti

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

24

24(2)

-

-

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

141(1)

136(2)

-

5

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Calafat şi asociat pe durată nedeterminată în Craiova: Florescu Maria Magdalena din 15.04.2014

1 notar public numit în Calafat şi asociat pe durată nedeterminată în Slatina: Nicolescu Oana Luiza din 12.08.2014

2 notari publici numiţi în Băileşti şi asociaţi pe durată nedeterminată în Craiova: Gaşpar Monica Ortansa din 14.07.2014 şi Tone Gabriela din 27.05.2015

1 notar public numit în Segarcea şi asociat pe durată nedeterminată în Craiova: Diaconu Laura din 16.11.2015

1 notar public numit în Târgu Cărbuneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Craiova: Cârstea Caba Mihai Dan din 20.05.2016

1 notar public numit în Orşova şi asociat pe durată nedeterminată în Craiova: Dincă Flavius din 26.01.2016

1 notar public numit în Piatra Olt şi asociat pe durată nedeterminată în Craiova: Defta Florentin Leonard din 17.12.2014

1 notar public numit în Vânju Mare şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Constanţa: Ioniţă Mihai din 22.01.2013

1 notar public numit în Dăbuleni şi asociat până la 25.01.2023 în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Mocanu Ilinca din 28.12.2016

1 notar public numit în Dăbuleni şi asociat pe durată nedeterminată în Craiova: Curea Ionel din 17.12.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Craiova nr. 68/05.12.2015

1 notar public numit în Dăbuleni şi asociat până în 18.05.2021 în Craiova: Ungureanu Duval Anamaria Andra din 23.06.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Craiova nr. 24/18.05.2016

1 notar public numit în Baia de Aramă şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Gherghinoiu Emanuel Theodor din 25.08.2014

1 notar public numit în Baia de Aramă şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Mărăcine Ramona Poliana din 26.04.2017

1 notar public numit în Scorniceşti şi asociat până la 29.10.2018 în Craiova: Dincă Alina Camelia din 18.09.2014

1 notar public numit în Scorniceşti şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Trofin Iulia din 3.11.2015

2 notari publici numiţi în Strehaia şi asociaţi pe durată nedeterminată în Craiova: Găgeatu Ileana Mădălina din 28.03.2016 şi Făurar Virgil Claudiu din 15.04.2014

1 notar public numit în Strehaia şi asociat pe durată nedeterminată în Târgu Jiu: Nistorescu Constantin din 12.03.2015

1 notar public numit în Balş şi asociat pe durată nedeterminată în Craiova: Tomiţă Sebastian Dan din 17.12.2014

1 notar public numit în Filiaşi şi asociat până la 10.04.2019 în Craiova: Diaconescu Gelu Emilian din 28.04.2017

1 notar public numit în Corabia şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Ţintă Alina Mihaela din 29.04.2015

1 notar public numit în Drobeta-Turnu Severin şi asociat pe 1 an în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Gheorghe Alisa Anda din 12.12.2016

1 notar public numit în Drobeta-Turnu Severin şi asociat, până la 15.06.2021, în Craiova: Mirea Ioana Mirela din 18.07.2016

1 notar public numit în Piatra Olt şi asociat pe durată nedeterminată în Craiova: Mladin Preoteasa Alina Corina 6.07.2017.

(3) 1 notar public numit în Baia de Aramă: Creţan Carmen Mihaela - suspendarea executării ordinului de numire până la soluţionarea definitivă a Dosarului nr. 1.028/54/2015, aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova.

 

ANEXA Nr. 8

 

VIII. Camera Notarilor Publici Galaţi

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2017

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate judecătorilor de la ÎCCJ

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Galaţi

Galaţi

Galaţi

45

45(2)

-

-

 

 

 

Frumuşiţa

2(1)

1

-

1. Irimia Petrişor Gabriel

 

 

 

Pechea

2

2

-

-

 

 

 

Slobozia Conachii

-

- (2)

-

-

 

 

 

Tuluceşti

1

1

-

-

 

 

Tecuci

Tecuci

6

6

-

-

 

 

 

Cudalbi

1

1

-

-

 

 

 

Corod

1

1

-

-

 

 

 

Matca

-

-(2)

-

-

 

 

 

Priponeşti

-

-(2)

-

-

 

 

Lieşti

Lieşti

4(1)

2(2)

-

1. Nicoară Mircea
2. Gaube Rodica

 

 

 

Independenţa

1

1

-

-

 

 

 

Nămoloasa

1(1)

-

-

1. Tudorie Anca Georgeta

 

 

 

Tudor Vladimirescu

-

-

-

-

 

 

Târgu Bujor

Târgu Bujor

2

2

-

-

 

 

 

Bereşti

1

1(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

67(1)

63(2)

-

4

2.

Brăila

Brăila

Brăila

26

26(2)

-

-

 

 

 

Însurăţei

2

2

-

-

 

 

 

Măxineni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Movila Miresii

-

-(2)

-

-

 

 

 

Gropeni

1(1)

-(2)

-

1. Brumaru Ruxandra Iulia

 

 

 

Măraşu

-

-

-

-

 

 

 

Viziru

1

1

-

-

 

 

Făurei

Făurei

2

2

-

-

 

 

 

Ianca

2

2(2)

-

-

 

Total judeţ

 

 

34(1)

33(2)

-

1

3.

Vrancea

Focşani

Focşani

22

22(2)

-

-

 

 

 

Dumbrăveni

1

1

-

-

 

 

 

Dumitreşti

1

1

-

-

 

 

 

Gugeşti

1

1

-

-

 

 

 

Mera

1

1

-

-

 

 

 

Negrileşti

1

1

-

-

 

 

 

Odobeşti

1

1

-

-

 

 

 

Paltin

-

-

-

-

 

 

 

Slobozia Bradului

-

-

-

-

 

 

 

Suraia

2(1)

1(2)

-

1. Pleşcan Florin Ciprian

 

 

 

Spulber

-

-

-

 

 

 

 

Tâmboieşti

-

-

-

-

 

 

 

Tulnici

-

-(2)

-

-

 

 

 

Vintileasca

-

-(2)

-

-

 

 

 

Vulturu

1

1

-

-

 

 

Adjud

Adjud

7(1)

5(2)

-

1. Apostolescu Irina Cristina
2. Lupu Iuliana Silvia

 

 

 

Păuneşti

-

-(2)

-

-

 

 

 

Homocea

-

-(2)

-

-

 

 

Panciu

Panciu

3(1)

2(2)

-

1. Stoica Luana Irina

 

 

 

Mărăşeşti

1

1

-

-

 

 

 

Fitioneşti

-

-(2)

-

-

 

 

 

Soveja

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

42(1)

38(2)

-

4

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

143(1)

134(2)

-

9

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Fitioneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Totis Eduard Anton din 8.01.2014

1 notar public numit în Vintileasca şi asociat pe 4 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Gurău Laura Adriana din 24.03.2016

1 notar public numit în Vintileasca şi asociat pe durată nedeterminată în Galaţi: De Smet Crina Alina din 7.06.2016

1 notar public numit în Lieşti şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Munteanu Laura Mirela din 4.06.2013

1 notar public numit în Lieşti şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Oneţ Ion Angheluş din 24.03.2014

1 notar public numit în Focşani şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Ionescu Cristi Ştefania din 25.03.2014

1 notar public numit în Focşani şi asociat pe durată nedeterminată în Galaţi: Nica Nicolae Ciprian din 8.04.2013

1 notar public numit în Gropeni şi asociat pe durată nedeterminată în Brăila: Loi Paul Mircea din 18.02.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Galaţi nr. 1/04.01.2016

1 notar public numit în Măxineni şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Nămoloşanu Mihaela din 27.03.2013

1 notar public numit în Măxineni şi asociat pe durată nedeterminată în Brăila: Istrate Viorica din 1.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Galaţi nr. 1/15.02.2013

1 notar public numit în Adjud şi asociat, până la 18.07.2021, în Galaţi: Schin George Cristian din 1.09.2016

1 notar public numit în Brăila şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Chiş Mihaela Liliana din 2.07.2013

1 notar public numit în Brăila şi asociat pe durată nedeterminată în Galaţi: Toderaşcu Dan din 16.11.2016

1 notar public numit în Brăila şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Popa Andra Astrid din 20.05.2016

1 notar public numit în Brăila şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Braşov: Breazu Marius Sebastian din 16.06.2017

1 notar public numit în Ianca şi asociat pe 7 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Cloşcă Aurelian Daniel din 23.05.2016

1 notar public numit în Homocea şi asociat pe durată nedeterminată în Brăila: Pană Cosmin din 7.11.2016

1 notar public numit în Homocea şi asociat pe 3 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Burloi Cristinel din 6.05.2016

1 notar public numit în Panciu şi asociat pe durată nedeterminată în Focşani: Dragomir Maria Daniela din 5.09.2016

1 notar public numit în Panciu şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Chiparcă Francesca Beatrice din 26.03.2015

1 notar public numit în Panciu şi asociat până la 1.04.2018 în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Blăgan Andra din 9.07.2013

1 notar public numit în Păuneşti şi asociat până la 1.09.2019 în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Lina Daniela din 20.05.2016

1 notar public numit în Priponeşti şi asociat, până la 1.01.2018, în Brăila: Vlăşceanu Cristea Carmen Ionela din 10.01.2017

1 notar public numit în Bereşti şi asociat pe durată nedeterminată în Galaţi: Barău Zîna din 13.08.2012

1 notar public numit în Bereşti şi asociat pe durată nedeterminată în Galaţi: Başa Oana Andreea din 16.11.2016

1 notar public numit în Gropeni şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Doloiu Maria Roberta din 14.10.2016

1 notar public numit în Matca şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Luca Viorel din 12.06.2017

1 notar public numit în Movila Miresii şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Iaşi: Ciolpan Doru Constantin din 2.12.2014

1 notar public numit în Tulnici şi asociat pe durată nedeterminată în Focşani: Ivan Ana Maria din 19.05.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Galaţi nr. 17/11.05.2015

1 notar public numit în Suraia şi asociat până în 1.01.2031 în Focşani: Pleşcan Florin Ciprian din 21.03.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Galaţi nr. 17/14.03.2016

1 notar public numit în Galaţi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Năzare Violeta din 11.05.2017

1 notar public numit în Slobozia Conachi şi asociat pe 2 ani în Arad, Camera Notarilor Publici Timişoara: Tulcan Mădălina din 3.10.2017.

 

ANEXA Nr. 9

 

IX. Camera Notarilor Publici Iaşi

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2017

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate judecătorilor de la ÎCCJ

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Iaşi

Iaşi

Iaşi

63(1)

61(2)

-

1. Macovei Codrin
2. Ochiroş Alexandru

 

 

 

Andrieşeni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Aroneanu

-

-(2)

-

-

 

 

 

Bârnova

-

-(2)

-

-

 

 

 

Bivolari

-

-(2)

-

-

 

 

 

Bosia

-

-(2)

-

-

 

 

 

Dagâţa

-

-(2)

-

-

 

 

 

Dobrovăţ

-

-(2)

-

-

 

 

 

Holboca

1

1

-

-

 

 

 

Leţcani

1

1

-

-

 

 

 

Lunca Cetăţuii-Ciurea

1

1

-

-

 

 

 

Miroslava

1

1

-

-

 

 

 

Mogoşeşti

-

-(2)

-

-

 

 

 

Popricani

1

1

-

-

 

 

 

Popeşti

-

-(2)

-

 

 

 

 

Rediu

1

1

-

-

 

 

 

Româneşti

-

-(2)

-

-

 

 

 

Schitu Duca

2(1)

1(2)

-

1. Grigoraş Ioan Nicolae

 

 

 

Şcheia

1

1

-

-

 

 

 

Tomeşti

1

1

-

-

 

 

 

Tansa

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ţibăneşti

1

1

-

-

 

 

 

Valea Lupului

-

-(2)

-

-

 

 

 

Victoria

-

-(2)

-

-

 

 

Hârlău

Hârlău

3

3

-

-

 

 

 

Deleni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Focuri

-

-(2)

-

-

 

 

Paşcani

Paşcani

7

7

-

-

 

 

 

Bălţaţi

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ciohorani

-

-(2)

-

-

 

 

 

Cristeşti

-

-(2)

-

-

 

 

 

Lespezi

1

1

-

-

 

 

 

Mirceşti

-

-(2)

-

-

 

 

 

Răchiteni

-

-(2)

-

-

 

 

 

Ruginoasa

1

1

-

-

 

 

 

Târgu Frumos

3

3

-

-

 

 

Răducăneni

Răducăneni

3(1)

2

-

1. Urziceanu Renata

 

 

 

Osoi

1

1

-

-

 

Total judeţ

 

 

93(1)

89(2)

-

4

2.

Vaslui

Bârlad

Bârlad

6

6(2)

-

-

 

 

 

Alexandru Vlahuţă

1(1)

-

-

1. Ciobanu Ciprian Ionuţ