MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 382/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 382         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 4 mai 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 90 din 27 februarie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

267. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2692, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Dolj

 

272. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea codurilor de clasificaţie ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Psihiatrie Zam

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

408/1.939/1.427. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Şantierul Naval 2 Mai” - S.A. Mangalia

 

432. - Ordin al ministrului transporturilor privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

 

1.834. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

 

1.850. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.336/2011

 

4.579. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 90

din 27 februarie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Irina-Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Gabriel Cosmin Fărcaşiu în Dosarul nr. 1.182/33/2016 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.269D/2017.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la statutul poliţiştilor, militarilor şi diplomaţilor.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 19 iunie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 1.182/33/2016, Curtea de Apel Cluj - Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Excepţia a fost ridicată de Gabriel Cosmin Fărcaşiu într-o cauză având ca obiect acţiunea în anularea art. 49 alin. (1) lit. d) şi a art. 51-57 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, se arată că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât prevăd ca procedura de concurs în vederea recrutării funcţionarilor publici să fie stabilită printr-o normă administrativă, cu putere juridică inferioară legii organice, respectiv prin hotărâre a Guvernului. Astfel, se transmite competenţa constituţională exclusivă a legiuitorului organic de a reglementă în domenii ce ţin de statutul funcţionarului public către puterea executivă.

6. Se mai arată că funcţionarul public este persoana învestită cu exerciţiul autorităţii publice, iar statutul funcţionarului public cunoaşte elemente derogatorii de la dispoziţiile generale care reglementează raporturile de muncă, acesta fiind subiect al unui raport de serviciu, care ia naştere, se execută şi încetează în condiţii speciale. De aceea, concursul de recrutare este un element esenţial, care se referă la statutul funcţionarului public, statut care este reglementat prin lege organică, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie. Prin urmare, recrutarea funcţionarului public trebuie să se facă prin lege organică. Invocă şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 172 din 24 martie 2016.

7. Curtea de Apel 6luj - Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că prevederile legale criticate sunt cuprinse într-un act normativ cu caracter de lege, astfel că supremaţia legii este respectată. Separaţia puterilor în stat presupune adoptarea unor norme metodologice de către puterea executivă, atât timp cât este respectat principiul ierarhiei normei juridice Mai mult, acestea se limitează strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emise şi nu conţin soluţii care să contravină prevederilor acestora. Se mai apreciază că nu sunt încălcate nici prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie, atât timp cât prevederile art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 se aplică, fără discriminare, tuturor persoanelor aflate în situaţia prevăzută în ipoteza normei juridice. De asemenea, nu sunt încălcate nici prevederile art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie, dat fiind faptul că normele de aplicare a legii nu constituie o reglementare a statutului funcţionarului public, ci stabilesc numai modalitatea practică în care se aplică dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, invocând în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 117 din 9 martie 2017.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, republicată, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile ari. VII alin. (1) lit. â) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, potrivit cărora: (1) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă:

a) normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;”.

13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat şi alin. (5) referitor la principiul securităţii juridice, în componenta sa referitoare la calitatea legii, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi şi art. 73 alin. (3) lit. j) referitor la reglementarea prin lege organică a statutului funcţionarilor publici.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că recrutarea funcţionarilor publici este un aspect ce ţine de cariera acestora, astfel cum aceasta este reglementată în capitolul VI - Cariera funcţionarilor publici din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007. În acest sens art. 54 şi 57 cuprinse în secţiunea 1 - Recrutarea funcţionarilor publici a capitolului VI din Legea nr. 188/1999 stabilesc condiţiile necesare ocupării unei funcţii publice, precum şi condiţiile generale de participare la concurs, procedura de organizare a acestuia, condiţiile minime de vechime necesare, în acelaşi sens sunt şi prevederile art. 58, care se referă la modalitatea de organizare a concursului de recrutare pentru funcţiile publice vacante din autorităţile şi instituţiile publice centrale, şi art. 59, privitor la concursul pentru admiterea la programele organizate în condiţiile legii pentru obţinerea statutului de manager public. Prin urmare, Curtea reţine că aspectele esenţiale referitoare la ocuparea posturilor de funcţionar public, precum şi la procedura de organizare a concursului de recrutare sunt reglementate prin art. 54-59 din Legea nr. 188/1999, act normativ ce are caracter de lege organică, în acord cu dispoziţiile art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie,

15. Autorul excepţiei critică prevederea legală în temeiul căreia a fost adoptată hotărârea Guvernului referitoare la aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, arătând că sunt încălcate, între alte dispoziţii constituţionale, şi cele referitoare la reglementarea prin lege organică a statutului funcţionarilor publici, cuprinse în art. 73 alin. (3) lit. j). În acest sens, arată că aspecte specifice, referitoare la conţinutul dosarului de concurs [art. 49 alin, (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008] şi modalitatea de desfăşurare a probei scrise a concursului (art. 51-53 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008) sau a interviului (art. 54-57 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008), au fost stabilite prin act administrativ cu caracter normativ, iar nu printr-o lege organică.

16. În legătură cu aceste susţineri, Curtea reţine că statutul juridic al funcţionarului public cunoaşte elemente derogatorii de la dispoziţiile generale care reglementează raporturile de muncă, respectiv Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, funcţionarul public este subiect al unui raport de serviciu, raport care ia naştere, se execută şi încetează în condiţii speciale. De aceea, aspectele esenţiale ce vizează cele trei elemente ale raporturilor de serviciu se referă în mod intrinsec la statutul acestuia, statut care este reglementat prin lege organică, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie (a se vedea, în acest sens,

Decizia nr. 392 din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 11 septembrie 2014, paragraful 17, şi Decizia nr. 637 din 13 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 8 decembrie 2015, paragraful 24). De asemenea, prin Decizia nr. 172 din 24 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 25 aprilie 2016, paragrafele 19 şi 21, Curtea a reţinut că statutul juridic al unei categorii de personal este reprezentat de dispoziţiile de lege referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului juridic de muncă, astfel încât regulile esenţiale privind ocuparea posturilor de conducere ţin de statutul funcţionarului public, mai exact de exercitarea raportului de serviciu care se realizează de la naşterea până la încetarea acestuia. Prin urmare, deoarece vizează modificarea raporturilor de muncă, aceste reguli esenţiale trebuie reglementate prin lege organică.

17. Or, în prezenta cauză, Curtea reţine că aspectele esenţiale referitoare la ocuparea posturilor de funcţionar public, precum şi la procedura de organizare a concursului de recrutare sunt reglementate prin art. 54-59 din Legea nr. 188/1999, act normativ ce are caracter de lege organică, în acord cu dispoziţiile art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie. Faptul că anumite elemente specifice, referitoare la procedura de ocupare a funcţiilor publice, respectiv elemente detaliate referitoare la conţinutul dosarului de concurs, proba scrisă a concursului, interviul, notarea probelor, comunicarea rezultatelor, soluţionarea contestaţiilor, sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului nu este de natură să contravină prevederilor art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie. Astfel, nu este necesar ca absolut toate aspectele legate de concursurile şi examenele desfăşurate pe parcursul carierei de funcţionar public să fie reglementate prin lege organică, dat fiind caracterul general, de reglementare primară, al legii. Prin urmare, detaliile specifice modalităţii de organizare a recrutării funcţionarilor publici trebuie să rămână în domeniul organizării executării legii, putând fi reglementate printr-un act administrativ cu caracter normativ, respectiv prin hotărâre a Guvernului.

18. De altfel, Curtea Constituţională a statuat în mod expres în acest sens, prin Decizia nr. 172 din 24 martie 2016, paragraful 21, anterior menţionată, că doar aspectele esenţiale privind ocuparea posturilor de funcţionar public trebuie reglementate prin lege organică, urmând ca regulile specifice procedurii de ocupare să fie explicate şi detaliate prin act administrativ cu caracter normativ, respectiv, în acel caz, prin ordin al ministrului de resort.

19. Pentru aceleaşi considerente, în prezenta cauză, nu poate fi reţinută nici încălcarea celorlalte dispoziţii constituţionale invocate.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gabriel Cosmin Fărcaşiu în Dosarul nr. 1.182/33/2016 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 166/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Cluj - Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 27 februarie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Irina-Loredana Gulie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2692, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 2692, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu numărul MFP 103899, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 2^ şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului 2692, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Dolj, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public judeţean.

Art. 3. - Imobilul transmis potrivit art. 2 se va utiliza pentru realizarea unor lucrări de reparaţii şi modernizare a staţiei de captare a apei necesară alimentării cu apă a comunei Pleniţa, într-un termen de 3 ani de la data preluării imobilului, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 166/2017.

Art. 4. - În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului şi termenul prevăzute la art. 3, acesta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 5. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 267.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 2692 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 2^ şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/Nr. cadastrale

Valoarea bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată ca urmare a reevaluării bunului

(lei)

Administratorul

bunului/CUI

103899

8.19.01

Imobil 2692

Judeţul Dolj,

Comuna Orodel

Construcţii şi teren*

C.F. 30052, Nr. cad. 30052

221.654

218.141,90

Ministerul Apărării Naţionale

CUI - 4183229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 2692 care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Judeţului Dolj şi se declară din bun de Interes public naţional în bun de Interes public Judeţean

 

Nr. MFP

Denumirea bunului

Adresa

Valoarea de inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică, carte fundară, nr. cadastral

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

103899

Imobil 2692

Judeţul Dolj, comuna Orodel

218.141,90

1. Construcţii:

Pavilion A

- Suprafaţă construită - 62,87 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 62,87 mp

- Valoare contabilă - 18.668,10 lei

Pavilion CV 1

- Suprafaţă construită - 3,94 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 3,94 mp

- Valoare contabilă - 4.667,04 lei

Pavilion CV 2

- Suprafaţă construită - 3,94 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 3,94 mp

- Valoare contabilă - 4.200,24 lei

Pavilion CV 3

- Suprafaţă construită - 3,94 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 3,94 mp

- Valoare contabilă - 3,733,68 lei

Pavilion CV 4

- Suprafaţă construită - 3,94 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 3,94 mp

- Valoare contabilă - 3.733,68 lei

Pavilion CV 5

- Suprafaţă construită - 3,94 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 3,94 mp

- Valoare contabilă - 3.733,68 lei

Pavilion CV 6

- Suprafaţă construită - 3,94 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 3,94 mp

- Valoare contabilă - 4.200,24 lei

Pavilion CV 7

- Suprafaţă construită - 3,94 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 3,94 mp

- Valoare contabilă - 5.133,84 lei

Pavilion PC 1

- Suprafaţă construită - 11,34 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 11,34 mp

- Valoare contabilă - 1.274,90 lei

Total suprafaţă construită: 101,79 mp

Total suprafaţă desfăşurată: 101,79 mp

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

în domeniul public al judeţului Dolj CUI -4417150

 

 

 

 

2. Amenajări la terenuri:

Reţea de alimentare cu apă: 11.258 ml

- Valoare contabilă: 9.172,60 lei

Reţea energie electrică aeriană: 16 ml

- Valoare contabilă: 250,58 lei împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând: 781 ml

- Valoare contabilă: 274,90 lei

 

 

 

 

 

 

3. Suprafaţa terenului - 1,7985 ha

- Valoare contabilă: 159.098,42 lei

C.F. 30052 Nr. cad. 30052

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea codurilor de clasificaţie ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Psihiatrie Zam

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi modificarea codurilor de clasificaţie ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Psihiatrie Zam, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 272.

 

ANEXĂ

 

Valorile de inventar şi codurile de clasificaţie ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Psihiatrie Zam, care se actualizează şi se modifică în mod corespunzător

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administratorul: Spitalul de Psihiatrie Zam/CUI: 4373967

144084

8.25.01

Pav 1

C1 = P + E 152 paturi

Sc = 1.211 mp

Sd = 2.422 mp

CP nr. 60164

Judeţul: Hunedoara,

comuna Zam, nr. 270

3.295.666

144085

8.25.01

Pav2

C2 = P + 3E 198 paturi

Sc = 827 mp

Sd = 3.308 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara,

comuna Zam, nr. 270

4.888.635

144087

8.28.10

Centrală termică

C5 = P, Sc = Sd = 82 mp

C6 = P, Sc = Sd = 3 mp

C8 = P, Sc = Sd = 103 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara,

comuna Zam, nr. 270

91.737

144088

8.28.08

Garaj auto

C11 = P, Sc = Sd = 245 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara,

comuna Zam, nr. 270

65.634

144089

8.28.10

Magazie materiale

C12 = P, Sc = Sd = 7 mp

C18 = P, Sc = Sd = 50 mp

C19 = P, Sc = Sd = 56 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara,

comuna Zam, nr. 270

2.352

144090

8.25.06

Bloc bucătărie şi spălătorie

C7 = P, Sc = Sd = 10 mp

C15 = P, Sc = Sd = 414 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara,

comuna Zam, nr. 270

2.377.078

144091

8.25.07

Farmacie

C20 = P +1, Sc = 72 mp Sd = 144 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara,

comuna Zam, nr. 270

90.250

144092

8.28.10

Magazie alimente

C21 = P, Sc = Sd = 119 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara,

comuna Zam, nr. 270

23.192

144093

8.28.10

Şopron magazie

C9 = P, Sc = Sd = 20 mp

C10 = P, Sc = Sd = 63 mp

C14 = P, Sc = Sd = 182 mp

C16 = P, Sc = Sd = 36 mp

C17 = P, Sc = Sd = 20 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara,

comuna Zam, nr. 270

20.272

144094

8.28.10

Depozit comb

C22 = S

Sc = Sd = 48 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara,

comuna Zam, nr. 270

1.900

144095

8,28.10

Staţie clorurare

C23 = P

Sc =

Sd = 40 mp CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara,

comuna Zam, nr. 270

2,268.313

144096

8.25.01

Casă portar

C25 = P

Sc = Sd = 14 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara,

comuna Zam, nr. 270

5.178

144097

8.28.10

Staţie pompe

C24 = P

Sc = Sd = 37 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara,

comuna Zam, nr. 270

423.264

144098

8.25.06

Chioşc alim.

C4 = P

Sc = 16 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara,

comuna Zam, nr. 270

2.809

144099

8.28.10

Atelier electric

C3 = P

Sc = Sd = 123 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara,

comuna Zam, nr. 270

41.619

144100

8.27.07

Adăpost animale

C13 = P

Sc = Sd = 152 mp

CF nr. 60164

Judeţul: Hunedoara,

comuna Zam, nr. 270

29.056

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 408 din 3 aprilie 2018

Nr. 1.939 din 26 aprilie 2018

Nr. 1.427 din 10 aprilie 2018

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Şantierul Naval 2 Mai” - S.A. Mangalia

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului

nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Şantierul Naval 2 Mai” - S A. Mangalia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Dănuţ Andruşcă

Eugen Orlando Teodorovici

Lia-Olguţa Vasilescu

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea „Şantierul Naval 2 Mai” - S.A. Mangalia

Mangalia, Str. Rozelor nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 2413593

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

8.723

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

8.265

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

8

 

3

 

Venituri extraordinare

6

-

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

6.914

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6.914

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

5.010

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

550

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

709

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

445

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

409

 

 

 

C2

bonusuri

14

36

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

20

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

230

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

14

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

645

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

.

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.359

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

297

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.062

 

1

 

Rezerve legale

25

68

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

994

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

25

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

509

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

478

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

31

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

485

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

150

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

150

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

8

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

8

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.604

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

3.685

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

1.033

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

1.033

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

836

9

 

Plăţi restante

56

 

10

 

Creanţe restante

57

1.900

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

 

Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018.

(2) Plata sumelor datorate În temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezentul ordin se va efectua de către structurile financiar-contabile şi va cuprinde atât sumele aferente drepturilor de natură salarială, cât şi pe cele pentru plata dobânzilor, penalităţilor şi a altor sume acordate în legătură cu acestea.

Art. 2. - (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului

Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, se va realiza eşalonat, în tranşe, conform prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariate personalului din sectorul bugetar.

(3) în cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

(4) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.), după următoarea formulă de calcul:

A = (suma de actualizat x IPC)/100,

unde:

A - suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;

suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranşe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata la valoarea titlului executoriu;

IPC - indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de I.N.S. pentru luna în care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care aceasta trebuia pusă în executare.

(5) La sumele actualizate în condiţiile alin. (4) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.

Art. 3. - Sumele aferente drepturilor de natură salarială, dobânzile, penalităţile sau alte sume acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele preţurilor de consum, plătite în tranşele prevăzute la art. 2 alin. (1), se supun principiilor de impunere fiscală prevăzute de legislaţia în vigoare la data efectuării plăţii.

Art. 4. - Sumele prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferenţele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plăţii, se suportă de la titlul „Cheltuieli de personal”, articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzător, iar cheltuielile de executare şi cele de judecată, de la titlul „Bunuri şi servicii”, articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzător, conform legii.

Art. 5. - (1) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor terţiari de credite, ale căror cheltuieli de personal sunt finanţate de la bugetul de stat, vor transmite Ministerului Transporturilor datele aferente plăţii tranşei stabilite potrivit art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătoreşti şi pe alineatele clasificaţiei economice.

(2) Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor va centraliza datele primite de la ordonatorii terţiari de credite, ale căror cheltuieli de personal sunt finanţate de la bugetul de stat, precum şi pe cele reprezentând necesarul propriu de fonduri publice şi va propune Ministerului Finanţelor Publice modificările corespunzătoare pentru bugetul pe anul în curs şi pentru proiectul de buget pe anii următori.

Art. 6. - În vederea alocării fondurilor publice necesare aplicării prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, propunerile ordonatorilor terţiari de credite, ale căror cheltuieli de personal sunt finanţate de la bugetul de stat, se transmit conform calendarului bugetar prevăzut în legislaţia în vigoare.

Art. 7. - (1) Plata sumelor reprezentând drepturi salariate prevăzute în titluri executorii se efectuează de fiecare ordonator de credite care asigură plata drepturilor băneşti personalului prevăzut la art. 1 alin. (1), pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, fără a le cumula cu drepturile salariale din luna plăţii.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari.

Art. 8. - Creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin se angajează şi se utilizează numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 10 aprilie 2018.

Nr. 432.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 aprilie 2018.

Nr. 1.834.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 417/2015)

 

LISTA

persoanelor care pot face parte din comisia prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale*)

 

A. Din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

1. Cojocaru Ionuţ - şef serviciu

2. Pavel Adrian - şef serviciu

3. Dragotă Laura Raluca Alina - consilier

4. Baba Christian Dumitru - consilier

B. Din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

1. Andrei Ştefan - inspector antifraudă

2. Anton Ana-Maria - inspector antifraudă

3. Axente Manuela - inspector-şef antifraudă

4. Costea Valentin - inspector antifraudă

5. Ghinea Ligia - inspector antifraudă

6. Haralambie Elena-Isabela - inspector antifraudă

7. Iamandi Andrei - inspector antifraudă

8. Marta Alin-Flavius - inspector antifraudă

9. Mitran Nicolae - inspector antifraudă

10. Sanda Georgiana-Mihaela - inspector antifraudă

C. Din cadrul Companiei Naţionale „Loteria Română” - S.A.

1. Claudia Ciobotaru - consilier juridic

2. Alexandra Croitoru - consilier juridic

3. Iulian Radu - consilier juridic

4. Ionuţ Tunam - consilier juridic

5. Ion Carapit - specialist marketing

6. Alin Dobrescu - coordonator tehnic

7. Andrei Dumitrescu - coordonator tehnic

8. Iulian Simion - coordonator tehnic

9. Emil Zamfir - coordonator tehnic

10. Răzvan Matei - coordonator tehnic


*) Pentru fiecare extragere, conducătorul fiecărei instituţii desemnează câte o persoană din listă pentru a face parte din Comisia pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.336/2011

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.336/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 25 iulie 2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Cel târziu în prima zi lucrătoare de la data primirii de la executorul judecătoresc sau de la organul fiscal competent în executarea silită a adresei de înfiinţare a popririi asupra conturilor unei instituţii ori autorităţi publice, în care este menţionat titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, însoţită de încheierea de încuviinţare a executării sau un certificat privind soluţia pronunţată în dosar, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului va înştiinţa în scris instituţia sau autoritatea publică cu privire la data primirii adresei de înfiinţare a popririi şi suma pentru care se dispune poprirea. La adresa care se transmite instituţiei sau autorităţii publice se anexează situaţia disponibilităţilor de fonduri/creditelor bugetare deschise şi neutilizate, după caz, prevăzută în anexa nr. 1, existente la data primirii adresei de înfiinţare a popririi.”

2. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Cel târziu în prima zi lucrătoare de la primirea adresei de înştiinţare însoţite de situaţia prevăzută în anexa nr. 1, instituţia sau autoritatea publică, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, are obligaţia de a comunica în scris unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului informaţii în legătură cu sumele existente în conturi la data primirii adresei de înfiinţare a popririi, care se indisponibilizează, completând în acest scop formularul prevăzut în anexa nr. 2 cu sumele care se indisponibilizează pe capitole de cheltuieli bugetare şi pe titluri de cheltuieli bugetare la care există disponibilităţi de credite bugetare deschise şi neutilizate sau cu sumele existente în conturile de disponibilităţi, după caz.

(2) Sumele care fac obiectul indisponibilizării vor fi stabilite de instituţiile şi autorităţile publice ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de categoriile de sume care nu sunt supuse executării silite prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 781 alin. (5) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.”

3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Debitorul, autoritate sau instituţie publică, deţine întreaga responsabilitate pentru corectitudinea datelor completate în formularul prevăzut în anexa nr. 2.”

4. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cazul în care instituţia publică sau autoritatea publică nu transmite situaţia prevăzută în anexa nr. 2 în cadrul perioadei de indisponibilizare de 5 zile de la data primirii la Trezoreria Statului a adresei de înfiinţare a popririi, unitatea Trezoreriei Statului va vira în conturile indicate de executorul judecătoresc sau de organul fiscal competent în executarea silită sumele care au fost indisponibilizate potrivit alin. (1).”

5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Sumele care se indisponibilizează se transferă de unităţile Trezoreriei Statului, din conturile de credite bugetare deschise sau din conturile de disponibilităţi, după caz, de la care s-a efectuat indisponibilizarea, în conturi analitice distincte ale conturilor de credite bugetare deschise indisponibilizate sau ale conturilor de disponibilităţi indisponibilizate, potrivit procedurilor interne ale Trezoreriei Statului.

(2) Transferul sumelor în conturile indicate de organul de executare se efectuează din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare subdiviziunilor bugetare de la care s-a efectuat transferul creditelor bugetare deschise sau din conturile analitice de disponibilităţi în care s-a efectuat indisponibilizarea, după caz.

(3) în scopul transferului sumelor în conturile indicate de organul de executare, sumele indisponibilizate în conturile de credite bugetare deschise indisponibilizate vor fi repuse de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la data efectuării plăţii şi în limita sumei de plată, în conturile de credite bugetare deschise de la care a fost efectuată indisponibilizarea acestora.”

6. Articolul 8 se abrogă.

7. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) în cazul în care în cadrul perioadei de indisponibilizare de 5 zile prevăzute de lege instituţia publică debitoare constată că a inclus în situaţia prevăzută în anexa nr. 2 transmisă unităţii Trezoreriei Statului şi sume care se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 781 alin. (5) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, aceasta poate solicita unităţii Trezoreriei Statului desfiinţarea indisponibilizării sumelor respective, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.”

8. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - În situaţiile în care instanţele au validat măsura popririi în temeiul prevederilor art. 790-792 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, executarea hotărârilor din validările de poprire urmează procedura prevăzută la art. 1-10.”

9. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte Integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - În termen de 5 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, unităţile Trezoreriei Statului solicită autorităţilor şi instituţiilor publice debitoare depunerea situaţiei prevăzute în anexa nr. 2 la Procedura de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.336/2011, cu completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 1.850.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la procedură)

 

Denumirea instituţiei publice ..................................

Adresa ........................................................................

Nr. ............................./data ............................

 

SITUAŢIA

sumelor care se indisponibilizează din disponibilităţile/creditele bugetare deschise şi neutilizate existente în conturi la data de comunicate prin situaţia prevăzută în anexa nr. 1 nr. /data

 

- lei –

Sume din conturi de disponibilităţi care se indisponibilizează

Credite bugetare deschise şi neutilizate care se indisponibilizează*)

Simbol cont

Suma

Simbol cont

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) În cazul bugetelor locale, va fi nominalizată şi secţiunea de la care se efectuează indisponibilizarea.

 

Declar că prezenta anexă a fost completată cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare, atât în ceea ce priveşte sumele ce sunt exceptate de la executarea silită, cât şi termenele şi obligaţiile ordonatorilor de credite prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau alte acte normative în vigoare.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Regulamentul privind implementarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 49/2018, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,

luând în considerare aprobarea solicitărilor de finanţare de către Comisia interministerială de coordonare a Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”, conform Procesului-verbal nr. 28 încheiat la data de 19 martie 2018,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”, potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 3. - Utilizarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 49/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 20 aprilie 2018.

Nr. 4.579.

 

ANEXĂ

 

SUME ALOCATE

pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea obiectivului de investiţii

Cofinanţare buget de stat

- lei -

1

Bacău

Bacău

Modernizarea reţelei de termoficare SACET Bacău - închidere inelară a magistralei Sofert cu Cornişa

2.400.000

2

Constanţa

Cernavodă

Circuite secundare şi puncte termice aferente extinderii reţelei de termoficare, PT amplasament str. I.D. Chirescu, colţ cu Str. Revoluţiei, PT 35, PT 43, PT 45, extindere circuit agent primar str. Prelungirea Seimeni (între str. Prelungirea Victoriei şi indicator ieşirea din localitatea Cernavodă - limită intravilan), ulterior şi construire de puncte termice şi racorduri oraş Cernavodă (2017-2018)

4.113.672

3

Giurgiu

Giurgiu

1. Centrală termică zona Istru

1.162.656

2. Centrală termică zona Giurgiu Nord

3.742.011

4

Gorj

Motru

Achiziţie, montaj şi punere în funcţiune cazan de apă caldă cu anexe, având puterea termică de 3-4 Gcal/h, din producţia de serie, echipat cu arzător pe CLU şi posibilitatea de trecere pe gaze naturale

198.360

5

Harghita

Miercurea-Ciuc

Instalare module termice în cartierul Spicului în vederea promovării distribuţiei pe orizontală

1.305.500

 

Hunedoara

Brad

1. Modernizarea punctului termic 22 şi a reţelelor termice aferente - municipiul Brad, judeţul Hunedoara

1.116.850

6

2. Adaptarea şi optimizarea reţelei de transport agent termic pentru centrala termică cu funcţionare pe biomasă în municipiul Brad, judeţul Hunedoara

1.141.920

7

Iaşi

Iaşi

1. Extinderea reţelei termice primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET din municipiul Iaşi

2.333.330

 

2. Refacerea izolaţiei magistralei de legătură 2 x Dn 1100

4.946.670

8

Suceava

Suceava

Reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Suceava PT Parc, PT Obcini 4, PT Zamca 4

5.430.000

9

Tulcea

Tulcea

Reabilitare reţea termoficare agent primar între cartierul Vest şi CAF 50 Gcal/h, municipiul Tulcea

700.000

TOTAL:

28.590.969

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.