MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 386/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 386         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 4 mai 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

277. - Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării unor activităţi de protocol şi cu caracter cultural în cadrul celei de-a 14-a ediţii a Forumului PRIMO - Achiziţii, Integritate, Management şi Deschidere desfăşurat la Bucureşti în perioada 8-10 mai 2018

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

190. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct la Ministerul Cercetării şi Inovării

 

191. - Decizie pentru numirea domnului Răzvan Ştefan Rab în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.976. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

71. - Ordin privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 132/2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării unor activităţi de protocol şi cu caracter cultural în cadrul celei de-a 14-a ediţii a Forumului PRIMO - Achiziţii, Integritate, Management şi Deschidere desfăşurat la Bucureşti în perioada 8-10 mai 2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normativele de cheltuieli aferente organizării unor activităţi de protocol şi cu caracter cultural în cadrul celei de-a 14-a ediţii a Forumului PRIMO - Achiziţii, Integritate, Management şi Deschidere desfăşurat la Bucureşti în perioada 8-10 mai 2018, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. - (1) Finanţarea cheltuielilor necesare derulării activităţilor în cadrul celei de-a 14-a ediţii a Forumului PRIMO - Achiziţii, Integritate, Management şi Deschidere se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice pe anul 2018, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, în limita sumei de 144.500 lei.

(2) Activitatea prevăzută la pct. 1 din anexă se organizează la nivelul ordonatorului principal de credite.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile cuprinse în partea I cap. I pct. 3 şi cap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. C din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 1, se aprobă participarea unui număr maxim de 100 de invitaţi, precum şi organizarea unei mese oficiale destinate acestora,

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice răspund, în conformitate cu prevederile legale, de modul de utilizare a sumelor aferente organizării activităţilor prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Bogdan Puşcaş

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 277.

 

ANEXĂ

 

NORMATIVELE DE CHELTUIELI

aferente organizării unor activităţi de protocol şi cu caracter cultural în cadrul celei de-a 14-a ediţii a Forumului PRIMO - Achiziţii, Integritate, Management şi Deschidere desfăşurat la Bucureşti în perioada 8-10 mai 2018

 

Nr. crt.

Tip de cheltuieli

Cantitate

Limita maximă

1.

Materiale promoţionale Forum PRIMO 2018

100 seturi

155 lei/persoană

2.

Cină invitaţi Forum PRIMO 2018 - pentru maximum 100 de invitaţi

1 masă oficială

230 lei/persoană

 

Servicii organizare eveniment cultural-artistic dedicate celor 100 de participanţi la Forumul PRIMO, din care:

1 eveniment

100.000 lei/eveniment

3.

3.1. Onorariu orchestră artişti de muzică clasică

55.000 lei

 

3.2. Închiriere spaţiu pentru desfăşurarea concertului

25.000 lei

 

3.3. Suport tehnic (asigurare sonorizare, microfoane, lumini, personal)

20.000 lei

4.

Servicii de transport intern pentru maximum 100 de invitaţi, la evenimentul cultural şi cină invitaţi

1 serviciu

60 lei/persoană

 

Total cheltuieli cu TVA

144.500 lei

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct la Ministerul Cercetării şi Inovării

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Cercetării şi Inovării prin Adresa nr. 1.395 din 3 mai 2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.680 din 3 mai 2018 şi la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/8.127/A.I.L. din 3 mai 2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea În categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Mircea Popa i se aplică mobilitatea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct la Ministerul Cercetării şi Inovării.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 4 mai 2018.

Nr. 190.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Răzvan Ştefan Rabin funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Răzvan Ştefan Rab se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 4 mai 2018.

Nr. 191.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 51 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 1.2, literele a) şi c)-f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) cont tranzitoriu - contul de disponibilităţi deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la instituţii de credit pe bază de convenţii, în care plătitorii persoane fizice pot achita obligaţii fiscale, bugetare sau alte sume colectate de instituţiile publice;

................................................................................................................................................................

c) plătitor - persoana fizică care achită obligaţii fiscale, bugetare sau alte sume colectate de instituţiile publice prin intermediul contului tranzitoriu deschis la instituţia de credit în contul obligaţiilor sale sau în contul obligaţiilor altei persoane fizice care are calitatea de contribuabil, astfel cum a fost acesta definit la lit. b);

d) ordin de plată pentru Trezoreria Statului-cont tranzitoriu (OPTT) - documentul de plată întocmit de către plătitorii persoane fizice clienţi ai instituţiei de credit în scopul achitării obligaţiilor fiscale, bugetare sau a altor sume colectate de instituţiile publice prin contul tranzitoriu, cu respectarea instrucţiunilor din prezentele norme metodologice;

e) fişier electronic de plăţi - fişier transmis de instituţia de credit Ministerului Finanţelor Publice în sistem informatic, care conţine mesaje electronice de plată în care sunt cuprinse toate informaţiile aferente operaţiunilor de plată realizate de plătitori;

f) extras de cont-document întocmit de instituţia de credit şi transmis în sistem informatic care conţine următoarele elemente: denumirea băncii, data emiterii/data extrasului, soldul iniţial, totalul rulajelor debitoare, totalul rulajelor creditoare şi soldul final. Extrasul de cont astfel întocmit este însoţit de fişierul electronic de plăţi în cadrul căruia sunt cuprinse toate informaţiile aferente operaţiunilor de plată realizate de plătitori.”

2. La punctul 1.2, literele g) şi h) se abrogă.

3. Punctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.1. Contul tranzitoriu se deschide la solicitarea instituţiilor de credit interesate să ofere persoanelor fizice servicii privind achitarea obligaţiilor fiscale, bugetare sau a altor sume colectate de instituţiile publice, adresată Ministerului Finanţelor Publice.”

4. Punctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.2. Contul tranzitoriu se deschide după semnarea convenţiei încheiate de Ministerul Finanţelor Publice cu instituţia de credit, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. Convenţiile încheiate şi actele adiţionale, după caz, se semnează din partea Ministerului Finanţelor Publice de directorul general al Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică, de către directorul general al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare, precum şi de către directorul Direcţiei Tehnologia Informaţiei a Trezoreriei Statului.”

5. La punctul 2.3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.3. (1) în contul tranzitoriu pot fi încasate sume reprezentând impozite, contribuţii, taxe sau alte venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, care se achită prin virament de către clienţii instituţiei de credit, persoane fizice, precum şi sumele achitate de către persoanele fizice (clienţi ai instituţiei de credit respective, precum şi persoanele fizice care nu au calitatea de client a respectivei instituţii de credit) prin modalităţile de plată prevăzute la alin. (10) al art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

6. La punctul 2.3, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Comunicarea modificărilor şi/sau completărilor conturilor prevăzute în anexa la convenţiile încheiate cu instituţiile de credit se va realiza de către Ministerul Finanţelor Publice în sistem informatic prin mijloacele de comunicaţie securizate ale Ministerului Finanţelor Publice.

(5) Instituţiile de credit confirmă în sistem informatic Ministerului Finanţelor Publice recepţionarea mesajului primit în sistem informatic, prevăzut la alin. (4), în termen de maximum două zile lucrătoare de la data recepţionării acestuia, atestând faptul că instituţia de credit a luat cunoştinţă de respectivele modificări.”

7. La punctul 2.4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi instituţiile publice care colectează în conturi de disponibilităţi venituri pentru bugetul general consolidat sau alte sume, potrivit legii, pot solicita Ministerului Finanţelor Publice cuprinderea în anexa la convenţiile cu instituţiile de credit a sumelor încasate de la persoane fizice. În solicitare se va menţiona temeiul legal în baza căruia se încasează sumele respective, conturile şi codurile IBAN ale conturilor de venituri bugetare sau de disponibilităţi în care se virează sumele încasate prin contul tranzitoriu şi titularii acestor conturi.

(2) Comisioanele plătite de Ministerul Finanţelor Publice instituţiilor de credit se vor situa la nivelul comisioanelor percepute de Societatea Naţională de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - S.A./Banca Naţională a României pentru decontarea ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului aferente operaţiunilor de transfer al soldului contului tranzitoriu. Plata comisioanelor se va efectua lunar în baza documentelor justificative emise de instituţiile de credit.”

8. La punctul 3.1 subpunctul 9, litera a) şi subpunctul 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) codul de identificare fiscală al primăriei sau al instituţiei publice căreia i se cuvin sumele - pentru obligaţiile bugetare datorate bugetelor locale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii sau instituţiilor publice care colectează venituri pentru bugetul general consolidat/alte sume;

................................................................................................................................................................

12. codul numeric personal al contribuabilului, care se completează în rubrica «reprezentând».”

9. La punctul 3.2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Plătitorii persoane fizice clienţi ai respectivei instituţii de credit pot utiliza pentru achitarea prin contul tranzitoriu a obligaţiilor fiscale, bugetare sau a altor sume colectate de instituţiile publice atât OPTT, cât şi alte instrumente de plată agreate cu instituţia de credit cu condiţia preluării tuturor informaţiilor necesare întocmirii fişierelor electronice de plăţi în conformitate cu prevederile pct. 5.5. Persoanele fizice pot utiliza pentru achitarea prin contul tranzitoriu a obligaţiilor fiscale, bugetare sau a altor sume colectate de instituţiile publice modalităţile de plată prevăzute la alin. (10) al art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, CU modificările şi completările ulterioare, cu condiţia preluării tuturor informaţiilor necesare întocmirii fişierelor electronice de plăţi în conformitate cu prevederile pct. 5,5.

(2) OPTT se completează de către plătitori - clienţi ai respectivei instituţii de credit - distinct pentru fiecare tip de obligaţie fiscală/bugetară/sumă colectată de instituţiile publice, pe suport hârtie, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice, sau pe suport electronic, în funcţie de termenii şi condiţiile contractuale convenite cu instituţia de credit la care aceştia îşi au conturile deschise. Plăţile realizate prin modalităţile de plată prevăzute la alin. (10) al art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează distinct pentru fiecare tip de obligaţie fiscală/bugetară/sumă colectată de instituţiile publice, cu respectarea termenilor şi condiţiilor stabilite de instituţia de credit pentru astfel de operaţiuni.11

10. La punctul 3.2, alineatul (3) se abrogă.

11. Punctul 3.4 se abrogă.

12. Punctul 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.1. Instituţiile de credit asigură creditarea contului tranzitoriu cu sumele achitate de plătitori, în aceeaşi zi în care s-a debitat contul acestora cu sumele respective sau a fost plătită suma în numerar sau prin intermediul terminalelor de plată.”

13. Punctul 4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.2. Sumele colectate zilnic în contul tranzitoriu se transferă de către instituţiile de credit în contul Ministerului Finanţelor

Publice deschis la trezoreria operativă centrală, în prima zi lucrătoare următoare de la încasare, denumită în continuare ziua z+1, pentru tranzacţiile aferente zilei lucrătoare anterioare, denumită în continuare ziua z. Sumele colectate în contul tranzitoriu în zilele nelucrătoare/libere se transferă de către instituţiile de credit în contul Ministerului Finanţelor Publice deschis la trezoreria operativă centrală, în prima zi lucrătoare următoare de la încasare. Operaţiunea de transfer se efectuează de instituţia de credit pe bază de ordin de plată, astfel încât să crediteze contul curent general al Trezoreriei Statului până la ora 12,00 a zilei z+1

14. Punctul 5.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.3. Fişierul electronic de plăţi se transmite Ministerului

Finanţelor Publice în sistem informatic în ziua în care instituţia de credit a întocmit ordinul de plată pentru transferul soldului contului tranzitoriu, până la ora 12,00, împreună cu extrasul de cont al contului tranzitoriu aferent zilei pentru care se face transferul.”

15. Punctul 5.31 se modifică după cum urmează:

„5.31. (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică concordanţa dintre totalul rulajului creditor înscris în extrasul de cont, suma efectiv transferată în contul curent general al Trezoreriei Statului şi totalul sumelor aferente mesajelor electronice de plată din cadrul fişierului electronic de plăţi,

(2) între totalul rulajului creditor înscris în extrasul de cont şi suma efectiv transferată în contul curent general al Trezoreriei Statului, respectiv totalul sumelor aferente mesajelor electronice de plată din cadrul fişierului electronic de plăţi, pot exista doar diferenţele rezultate din stornarea anumitor sume în conformitate cu prevederile subpunctului 3.1 lit. c) din anexa nr. 1.”

16. Punctul 5.32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5,32, Pentru zilele nelucrătoare/libere instituţia de credit va transmite, în prima zi lucrătoare următoare, concomitent cu transferul sumelor colectate la nivelul contului tranzitoriu în zilele nelucrătoare/libere, fişiere electronice de plăţi şi extrase de cont întocmite distinct pentru fiecare zi nelucrătoare/liberă.”

17. La punctul 5.5, subpunctele 2-4, 6-8, 12 şi 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„2. numărul documentului de plată;

3. data documentului de plată;

4. data plăţii, astfel cum este prevăzută la art. 163 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, numai cu condiţia creditării cu aceeaşi dată a contului tranzitoriu;

................................................................................................................................................................

6. numele plătitorului;

7. adresa plătitorului, pentru toate situaţiile în care această informaţie este disponibilă;

8. codul IBAN al plătitorului (codul IBAN al contului care s-a debitat); pentru celelalte modalităţi de plată (numerar/terminale de plată) se înscrie codul IBAN al contului deschis la instituţia de credit în care Ministerul Finanţelor Publice returnează eventualele sume achitate eronat;

................................................................................................................................................................

12. informaţiile cuprinse de plătitor în cele 3 câmpuri din rubrica «reprezentând» a OPTT, care se completează similar şi pentru celelalte modalităţi de plată, respectiv: codul contului de venituri bugetare sau de disponibilităţi în care se dispune plata; codul de identificare fiscală al contribuabilului; alte explicaţii privind plata, care se completează astfel:

- maximum 10 caractere sunt atribuite codului contului de venituri bugetare sau de disponibilităţi în care se dispune plata (potrivit anexei la convenţiile încheiate cu instituţiile de credit);

- maximum 13 caractere sunt atribuite codului de identificare fiscală al contribuabilului;

- maximum 45 de caractere sunt atribuite explicaţiilor în legătură cu plata efectuată.

Cele 3 categorii de informaţii cuprinse la rubrica «reprezentând» vor fi separate prin caracterul«/»(de exemplu: 20A030300/1701010400243/buget de stat);

13. numărul de evidenţă a plăţii, în cazul în care plătitorul a completat/furnizat această informaţie.”

18. Punctul 5.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.6. În situaţia în care fişierul electronic de plăţi nu poate fi transmis datorită unor defecţiuni ale liniilor de comunicaţie sau din alte motive, acesta împreună cu extrasul de cont vor fi copiate pe suport flash sau optic şi vor fi depuse de instituţia de credit la sediul Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la ora 14,00 a zilei z+1, însoţit de adresa de înaintare, urmând ca după remedierea disfuncţionalităţilor să realizeze transmiterea acestor documente şi în sistem informatic.”

19. La punctul 6.2.2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) contul de venituri bugetare sau de disponibilităţi nu este deschis pe seama beneficiarului indicat de plătitor;”.

20. La punctul 6.2.2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) plata nu este efectuată de către o persoană fizică identificată prin cod numeric personal.”

21. La punctul 6.2.3, subpunctele 2-4, 6-8 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„2. numărul documentului de plată;

3. data documentului de plată;

4. data plăţii, astfel cum aceasta a fost completată în mesajul iniţial de plată;

6. numele plătitorului;

................................................................................................................................................................

7. adresa plătitorului în situaţia în care această informaţie a fost transmisă în mesajul iniţial de plată;

8. codul IBAN al plătitorului (codul IBAN al contului care s-a debitat) sau codul IBAN aparţinând contului deschis la instituţia de credit în care Ministerul Finanţelor Publice returnează eventualele sume achitate eronat, după caz;

................................................................................................................................................................

12. informaţiile cuprinse de plătitor în cele 3 câmpuri din rubrica «reprezentând» a OPTT, completate similar şi pentru celelalte modalităţi de plată, aşa cum acestea au fost completate în mesajul iniţial de plată, respectiv:

- 10 caractere sunt atribuite codului contului de venituri bugetare sau de disponibilităţi în care se dispune plata (potrivit anexei la convenţiile încheiate cu instituţiile de credit);

-13 caractere sunt atribuite codului de identificare fiscală al contribuabilului;

- 45 de caractere sunt atribuite explicaţiilor în legătură cu motivul returului;1.

22. Punctul 6.2.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.2.4. În cazul în care ordinul de plată prin care se transferă soldul contului tranzitoriu nu se întocmeşte şi nu se decontează prin sistemul electronic de plată în ziua z+1, suma se restituie integral în contul instituţiei de credit, iar fişierul electronic de plăţi aferent se restituie acesteia, cu explicaţia «termenul de decontare a fost depăşit».”

23. În anexa nr. 1 la normele metodologice, secţiunea introductivă referitoare la părţile contractante se modifică după cum urmează:

 

„Ministerul Finanţelor Publice

Banca

Nr. ...................../data ............................

Nr. ...................../data ............................

 

Având în vedere prevederile art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

între:

Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, reprezentat de ....................................................., în calitate de director general al Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică, de ....................................................., în calitate de director general al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare, şi de în

calitate de director al Direcţiei Tehnologia Informaţiei a Trezoreriei Statului, pe de o parte,

şi

....................................................., denumită în continuare Banca, cu sediul în str. ..................................................... nr. ...., sectorul ...., reprezentată prin ....................................................., în calitate de ....................................................., şi prin ....................................................., în calitate de ....................................................., pe de altă parte,

s-a încheiat următoarea

24. În anexa nr. 1 la normele metodologice, la punctul 1, subpunctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.1. Obiectul prezentei convenţii îi constituie deschiderea pe numele MFP la Banca ....................................................., a contului tranzitoriu cu cod IBAN ....................................................., în care pot fi încasate sume reprezentând impozite, contribuţii, taxe sau alte venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat/ sume colectate de instituţiile publice achitate de persoanele fizice identificate fiscal prin codul numeric personal, în conturile prevăzute în anexa la prezenta convenţie, şi stabilirea obligaţiilor părţilor cu privire la funcţionarea acestuia.”

25. în anexa nr. 1 la normele metodologice, la punctul 1, după subpunctul 1.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.2, cu următorul cuprins:

„1.2 În contul tranzitoriu se încasează sume achitate de persoanele fizice prin următoarele modalităţi de plată:

[ ] virament efectuat de către clienţii instituţiei de credit, persoane fizice, în conformitate cu prevederile alin. (3) al art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

[ ] modalităţile de plată prevăzute la alin. (10) al art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

(Se bifează corespunzător serviciile ce urmează a fi oferite de bancă prin inserarea caracterului «x» în dreptul modalităţii de plată dorite.)”

26. În anexa nr. 1 la normele metodologice, la punctul 3, subpunctul 3.1, literele b)-e), g) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) de a asigura creditarea contului tranzitoriu deschis pe numele MFP, cu sumele achitate de plătitori, în aceeaşi zi în care s-a debitat contul acestora cu sumele respective sau a fost plătită suma în numerar sau prin intermediul terminalelor de plată, după caz;

c) de a asigura transferul în următoarea zi lucrătoare în contul MFP deschis la trezoreria operativă centrală, cu cod IBAN ....................................................., a tuturor sumelor colectate şi cuvenite contului tranzitoriu în ziua lucrătoare anterioară, inclusiv a sumelor colectate în zilele nelucrătoare/libere anterioare, dacă este cazul, pe bază de ordin de plată care se decontează prin intermediul sistemului naţional de plăţi.

Prin excepţie, instituţia de credit poate proceda la stornarea unor sume încasate în contul tranzitoriu numai cu condiţia ca acestea să nu fi fost transferate Ministerului Finanţelor Publice, privind:

- sume reprezentând viramente efectuate prin transfer bancar de către clienţi ai altor instituţii de credit;

- sume pentru care sunt respectate cumulativ următoarele condiţii: pentru suma care face obiectul stornării nu există toate elementele necesare întocmirii mesajului electronic de plată prevăzute la lit. d), iar instituţia de credit nu a pus la dispoziţia plătitorului un document prin care acesta să poată face dovada plăţii în conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Ministerul Finanţelor Publice nu este ţinut răspunzător pentru sumele stornate de către instituţia de credit şi nici pentru restituirea către plătitor a sumelor stornate, întreaga responsabilitate privind aceste operaţiuni revenindu-i instituţiei de credit.

Instituţiile de credit au obligaţia ca în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni să transmită Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Trezorerie şi Contabilitate Publică «Situaţia sumelor stornate din contul tranzitoriu» pentru operaţiunile de stornare efectuate în cursul lunii precedente. Situaţiile primite de la instituţiile de credit se transmit de către Direcţia Generală Trezorerie şi Contabilitate Publică către Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, care pe baza unei analize de risc poate solicita instituţiilor de credit şi alte informaţii privind operaţiunile de stornare efectuate şi poate efectua verificarea modului de respectare a prevederilor legale în vigoare prin aparatul de inspecţie economico-financiară, aşa cum acesta este definit de art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.

Pentru toate situaţiile în care instituţia de credit a pus la dispoziţia plătitorului un document prin care acesta poate face dovada plăţii în conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele aferente respectivelor operaţiuni au fost returnate instituţiei de credit în conformitate cu prevederile pct. 6.2.2 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1,801/2011, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea pentru informarea plătitorilor cu privire la restituirea/stornarea sumelor şi pierderea valabilităţii documentului emis cade în sarcina exclusivă a instituţiei de credit, aceasta fiind răspunzătoare pentru orice eventuale prejudicii care ar putea rezulta din nerespectarea acestei obligaţii;

d) de a transmite MFP prin mijloacele de comunicaţie securizate puse la dispoziţie de MFP fişierul electronic de plăţi care conţine mesaje electronice de plată.

 

Structura fişierului de plăţi:

 

- NRREF VARCHAR2 (35 BYTE),

- referinţa tranzacţiei;

- NR_DOC VARCHAR2 (35 BYTE),

- numărul documentului;

- DATA_DOC DATE,

- data documentului;

- DATA_PLAŢII DATE,

- data plăţii;

- COD_PLATITOR VARCHAR2 (35 BYTE),

- CNP plătitor (obligatoriu CNP);

- NUME_PL VARCHAR2 (70 BYTE),

- numele plătitorului;

- ADRESA PL VARCHAR2 (140 BYTE),

- adresa plătitorului; în situaţia în care această informaţie este disponibilă. În caz contrar câmpul rămâne necompletat

- CONT_PLATITOR VARCHAR2 (34 BYTE),

- IBAN plătitor sau IBANUL contului deschis la instituţia de credit în care Ministerul Finanţelor Publice returnează eventualele sume achitate eronat, după caz;

- COD_BENEFICIAR VARCHAR2 (35 BYTE),

- CUI beneficiar (CF sau CNP);

- NUME_BN VARCHAR2 (70 BYTE),

- denumirea beneficiarului;

- SUMA NUMBER (20,2),

- suma;

- REPREZENTÂND VARCHAR2 (140 BYTE),

- reprezentând;

- NR_EVID NUMBER (23)

- numărul de evidenţă a plăţii.

 

Structura pentru câmpul REPREZENTÂND este următoarea:

IMPOZIT/COD_BENEFLOCAL/ALTE EXPLICAŢII, unde:

- IMPOZIT NOT NULL VARCHAR2 (10 BYTE) - codul bugetar al impozitului pentru care se face plata sau al contului de disponibilităţi;

- COD_BENEFLOCAL VARCHAR2 (35 BYTE) - este codul contribuabilului plăţii în cazul plăţilor către primării (impozite locale) şi către alte instituţii publice care percep anumite taxe;

e) de a transmite zilnic MFP în sistem informatic extrasul contului tranzitoriu aferent zilei pentru care se face transferul. Pentru zilele nelucrătoare/libere banca va transmite în prima zi lucrătoare următoare, concomitent cu transferul sumelor colectate la nivelul contului tranzitoriu în zilele nelucrătoare/libere, fişiere electronice de plăţi şi extrase de cont întocmite distinct pentru fiecare zi nelucrătoare/liberă. Extrasul de cont transmis în sistem informatic conţine următoarele informaţii: denumirea băncii, data emiterii/data extrasului, soldul iniţial, totalul rulajelor debitoare, totalul rulajelor creditoare şi soldul final. Extrasul de cont astfel întocmit este însoţit de fişierul electronic de plăţi.

................................................................................................................................................................

g) de a cripta şi de a semna toate extrasele şi toate fişierele electronice de plăţi cu semnătura electronică calificată aparţinând persoanelor autorizate din cadrul băncii;

i) de a confirma în sistem informatic MFP recepţionarea mesajului privind modificările şi/sau completările conturilor prevăzute în anexa la prezenta convenţie, atestând faptul că instituţia de credit a luat cunoştinţă de respectivele modificări;”.

27. În anexa nr. 1 la normele metodologice, la punctul 3, subpunctul 3.1, după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k), cu următorul cuprins:

„j) de a stabili mecanisme eficiente de identificare a plătitorilor persoane fizice care nu sunt clienţi ai băncii astfel încât eventualele sume achitate eronat şi/sau returnate de Ministerul Finanţelor Publice să poată fi restituite către aceştia;

k) plăţile dispuse de clienţii proprii prin virament în contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la aceeaşi bancă la care aceştia îşi au deschise conturile curente se realizează fără perceperea de comisioane bancare.

Pentru sumele achitate în condiţiile alin. (10) al art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, banca poate percepe comisioane plătitorilor conform politicii proprii de comisionare.”

28. În anexa nr. 1 la normele metodologice, la punctul 3.3, subpunctul 3,3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.3.1. Banca îşi asumă faptul că fişierele electronice conţinând mesaje electronice de plată, semnate cu semnătura electronică calificată, sunt conforme cu operaţiunile realizate de clienţi. Orice sesizare a unui plătitor cu privire la neconcordanţa dintre informaţiile aferente operaţiunii de plată realizată de acesta şi informaţia transmisă MFP prin intermediul fişierului electronic de plăţi cade în sarcina Băncii.”

29. În anexa nr. 1 la normele metodologice, la punctul 3.3, subpunctul 3.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.3.2. MFP îşi asumă faptul că fişierele electronice conţinând mesaje electronice de plată aferente ordinelor de plată de restituiri/retururi, semnate cu semnătura electronică calificată, sunt conforme cu informaţiile transmise de Bancă. Orice sesizare cu privire la neconcordanţa dintre informaţiile înscrise în mesajul electronic transmis de Bancă şi informaţia transmisă MFP prin intermediul fişierului electronic aferentă mesajelor electronice de restituiri/retururi cade în sarcina MFP.”

30. În anexa nr. 1 la normele metodologice, la punctul 4, subpunctul 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.1. Modificarea clauzelor prezentei convenţii se poate face numai cu acordul scris al părţilor semnatare, prin act adiţional, excepţie făcând modificările şi/sau completările conturilor prevăzute în anexa la prezenta convenţie în care contribuabilii îşi achită prin intermediul contului tranzitoriu diversele categorii de obligaţii fiscale, bugetare sau alte sume colectate de instituţiile publice şi ale căror modificări/completări se realizează fără a fi necesară încheierea unor acte adiţionate.”

31. În anexa nr. 1 la normele metodologice, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prezenta convenţie s-a încheiat în 3 exemplare, un exemplar pentru bancă şi două exemplare pentru Ministerul Finanţelor Publice,”

32. În anexa nr. 2.1 la normele metodologice, la articolul 1, punctul 2 al literei j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. pentru obligaţiile bugetare datorate bugetelor locale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii sau instituţiilor publice care încasează taxe pentru bugetul general consolidat/sau alte sume se completează denumirea unităţii administrativ-teritoriale sau a instituţiei publice căreia i se cuvin sumele;”.

33. În anexa nr. 2.1 la normele metodologice, la articolul 1, punctul 4 al literei j) se abrogă.

34 în anexa nr. 2.1 la normele metodologice, la articolul 1, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,n) rubrica «Reprezentând» se completează astfel:

- în câmpul 1, care conţine maximum 10 caractere, se completează codul contului de venituri bugetare sau de disponibilităţi în care se dispune plata de către plătitorul obligaţiilor bugetare, prevăzute în anexele la convenţiile încheiate între Ministerul Finanţelor Publice cu instituţiile de credit şi publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice;

- în câmpul 2, care conţine maximum 13 caractere, se completează codul numeric personal al contribuabilului, care poate fi codul numeric personal al plătitorului în cazul în care acesta are şi calitatea de contribuabil sau codul numeric personal al altei persoane fizice, în situaţia în care plătitorul efectuează plata în numele altui contribuabil;

- în câmpul 3, care conţine maximum 45 de caractere, se completează explicaţii în legătură cu plata efectuată. În cazul în care plătitorul efectuează plata în numele altui contribuabil, în această rubrică se vor completa obligatoriu şi numele şi prenumele contribuabilului respectiv;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 1.976.

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

 

Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. e), art. 138 alin. (1) lit. di) şi ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi art. 10 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Se aprobă Metodologia de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 344 din 10 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatele (2)-(4) se abrogă.

2. La articolul 17, alineatul (4) se modifica şi va avea următorul cuprins:

„(4) Echipamentul de măsurare se achiziţionează şi se montează de OSD

3. La articolul 19, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică activităţilor de:

a) achiziţie a echipamentului de măsurare a gazelor naturale:

b) deplasare în teren la locul amplasamentului în vederea montării echipamentului de măsurare a gazelor naturale;

c) montare a echipamentului de măsurare a gazelor naturale;

d) verificare a etanşeităţilor la racordurile olandeze/flanşele aferente echipamentului de măsurare a gazelor naturale;

e) sigilare a racordurilor olandeze/flanşelor aferente echipamentului de măsurare a gazelor naturale.”

4. La anexa nr. 5 articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Echipamentul de măsurare se achiziţionează şi se montează de operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale.”

Art. III. - Titularii licenţelor de operare a sistemului de transport al gazelor naturale şi a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 71.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scop şi domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează modul de stabilire a următoarelor tarife:

a) tariful de analiză a cererii de racordare şi tariful de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale pe care solicitantul trebuie să le achite operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

b) tariful de analiză a cererii de racordare şi tariful de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale pe care solicitantul trebuie să le achite operatorului de transport şi de sistem al gazelor naturale, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. s)şi lit. t) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Prezenta metodologie se aplică de ANRE, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şt de operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale la stabilirea tarifului de analiză a cererii de racordare şi a tarifului de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, respectiv la sistemul de transport al gazelor naturale.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Abrevieri, termeni şi expresii

 

Art. 3. - (1) în sensul prezentei metodologii, următoarele abrevieri, termeni şt expresii se definesc după cum urmează:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) ATR - avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuţie sau de transport al gazelor naturale;

c) ATP - avizul tehnic de principiu;

d) SD - sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

e) OSD - operatorul de sistem de distribuţie a gazelor naturale;

f) ST - sistemul de transport al gazelor naturale;

g) OTS - operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale;

h) OS - operatorul de sistem;

i) OL - oţel;

j) PE - polietilenă;

k) SRM/SR/SM/PRM/PR/PM - staţia de reglare-măsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare;

l) operator de sistem - operatorul sistemului de distribuţie sau operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale care analizează cererea de racordare la SD/ST, emite ATR sau ATP şi realizează racordarea la SD/ST;

m) instalaţie de racordare - ansamblul format din racord şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

n) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

o) Regulament SD - Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

p) Regulament ST - Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Abrevierile, termenii şi expresiile prevăzute la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în Lege şi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

 

CAPITOLUL II

Metoda şi criteriile de stabilire a tarifelor reglementate

 

Art. 4. - Componentele tarifelor prevăzute la art. 1, stabilite în baza prezentei metodologii, sunt aprobate de ANRE pentru OS.

Art. 5. - Propunerile privind valorile componentelor ce intră în calculul tarifelor se transmit de fiecare OS, defalcat pentru fiecare componentă a tarifului în parte, pe formatul fişei de calcul prevăzute în anexa nr. 1 şi a tabelelor din anexele nr. 2 şi 3.

Art. 6. - (1) Valoarea componentelor de calcul ale tarifelor prevăzute la art. 1 se determină conform prevederilor prezentei metodologii.

(2) Cheltuielile efectuate de OS pentru analiza cererii de racordare la SD/ST şi pentru realizarea activităţilor de racordare la SD/ST se împart. în funcţie de modul de alocare, în cheltuieli directe şi cheltuieli indirecte.

Art. 7. - (1) Cheltuielile directe sunt acele cheltuieli care se identifică pe fiecare activitate în parte aferentă racordării la SD/ST, încă din momentul efectuării lor, şi, ca atare, se includ direct în costul activităţii respective,

(2) Cheltuielile directe cuprind:

a) cheltuielile salariale directe;

b) contribuţiile privind asigurările sociale;

c) materiile prime şi materiale directe;

d) cheltuielile privind transportul la şi de la locul de consum.

Art. 8. - (1) Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica şi nu se pot atribui direct unei activităţi, ci privesc întreaga activitate a OS în ansamblul ei.

(2) Cheltuielile indirecte cuprind:

a) cheltuielile generale de administrare;

b) cheltuielile cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor şi echipamentelor;

c) cheltuielile aferente activităţilor de registratură, arhivare şi clasare a documentelor.

(3) Repartizarea cheltuielilor indirecte se realizează folosind criteriul de repartizare considerat de OS ca având cea mai mare relevanţă în repartizarea judicioasă a cheltuielilor.

(4) Nivelul cheltuielilor indirecte aferente unei activităţi desfăşurate de OS în procesul de racordare la SD/ST nu poate depăşi 10% din totalul cheltuielilor directe aferente respectivei activităţi.

(5) Pentru activităţile desfăşurate de OS în cadrul procesului de racordare la SD/ST, rata profitului considerată în calculul componentelor tarifului de analiză a cererii de racordare şi a tarifului de racordare este de maximum 5%.

 

CAPITOLUL III

Tariful de analiză a cererii de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale/ sistemul de transport al gazelor naturale

 

Art. 9. - În calculul tarifului de analiză a cererii de racordare la SD/ST se iau în considerare următoarele activităţi:

a) stabilirea soluţiei tehnice de racordare la SD/ST;

b) emiterea şi transmiterea ATR şi/sau ATP, după caz, însoţite de documentele aferente, precum şi a corespondenţei aferente procesului de racordare;

c) desfăşurarea activităţii de monitorizare a cererilor de racordare la SD/ST, precum şi a modului în care acestea au fost soluţionate;

d) analiza documentaţiei anexată cererii de racordare la SD/ST;

e) activităţi de registratură şi arhivare fizică şi electronică a cererilor de racordare la SD/ST şi documentaţiei aferente, precum şi activitatea de clasare în conformitate cu prevederile Regulamentului SD/ST.

Art. 10. - (1) Tariful de analiză a cererii de racordare la SD/ST se calculează de OS pe baza fişei de calcul prevăzute în anexa nr. 1, utilizând formula:

 

 

unde:

T(C) - tariful aferent activităţii de analiză a cererii de racordare la SD/ST;

C(d) - cheltuielile directe aferente activităţii de analiză a cererii de racordare la SD/ST;

C(i) - cheltuielile indirecte;

R(pr) - rata profitului.

(2) La determinarea cheltuielilor salariale directe aferente activităţilor realizate de OS pentru analiza cererii de racordare la SD/ST se are în vedere includerea în această categorie doar a cheltuielilor salariale generate de implicarea unui singur salariat, pentru fiecare activitate desfăşurată de OS.

(3) Tariful de analiză a cererii de racordare la SD/ST nu include cheltuielile cu deplasarea la locul de consum.

(4) OS transmite ANRE propunerea de tarif de analiză a cererii de racordare determinat potrivit prevederilor alin. (1), însoţită de datele care au stat la baza calculului acestuia, conform tabelului 1 din anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL IV

Tariful de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale/sistemul de transport al gazelor naturale

 

Art. 11. - În calculul tarifului de racordare la SD/ST se iau în considerare costurile activităţilor cuprinse în contractul de racordare, respectiv;

a) obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare;

b) proiectarea instalaţiei de racordare;

c) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al instalaţiei de racordare de către un verificator de proiecte atestat de ANRE;

d) execuţia instalaţiei de racordare;

e) urmărirea lucrărilor privind execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare.

Art. 12. - Tariful de racordare la SD/ST nu include următoarele elemente sau activităţi:

a) costul aferent lucrărilor de extindere şi/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuţie/transport al gazelor naturale necesare racordării;

b) costul echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale:

c) costul lucrărilor necesare montării echipamentului/ sistemului de măsurare a gazelor naturale.

Art. 13. - Tariful de racordare la SD/ST se calculează de OS cu formula:

 

  [lei],

unde:

T - tariful de racordare la SD/ST;

T(A) - componenta tarifului de racordare la SD/ST aferentă costurilor pentru obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi a autorizaţiilor emise de autorităţile/organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare;

T(P) - componenta tarifului de racordare la SD/ST aferentă costurilor legate de proiectarea instalaţiei de racordare;

T(V) - componenta tarifului de racordare la SD/ST aferentă costurilor legate de verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al instalaţiei de racordare, conform prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege;

T(E) - componenta tarifului de racordare la SD/ST aferentă costurilor legate de execuţia instalaţiei de racordare;

T(U) - componenta tarifului de racordare la SD/ST aferentă costurilor legate de urmărirea lucrărilor, recepţia tehnică şi de punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare.

Art. 14. - (1) Componenta T(A) a tarifului de racordare la SD/ST se calculează de OSD cu formulele:

 

  ;

  ,

 

unde:

C(A,E) - costurile estimative/efective pentru emiterea certificatului de urbanism, a avizelor şi a autorizaţiilor necesare, precum şi a autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare;

C(A,OS) - costurile proprii ale OS prilejuite de obţinerea documentelor.

(2) Componenta C(AE) poate avea valori diferite pentru fiecare solicitare având în vedere cerinţele emitenţilor documentelor şi se comunică de către OS ca valoare estimată; valoarea finală a componentei C(AE) se regularizează pe baza documentelor justificative, după obţinerea tuturor documentelor menţionate.

(3) Componenta T(A) şi tariful de racordare la SD/ST se actualizează de OS după obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de autorităţile/organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare, în situaţia în care acestea se obţin de către OS în baza contractului de racordare la SD/ST.

(4) în situaţia în care obţinerea documentelor menţionate la alin. (1) este realizată de solicitant, componenta T(A) este egală cu zero.

(5) OS transmite ANRE propunerea pentru componenta C(a,os) determinată potrivit prevederilor alin. (1), însoţită de datele care au stat la baza calculului acesteia, conform tabelului 1 din anexa nr. 1.

Art. 15. - (1) Componenta T(P) a tarifului de racordare la SD/ST cuprinde costurile legate de proiectarea instalaţiei de racordare.

(2) OS transmite ANRE propunerile pentru componenta T(P) a tarifului de racordare la SD/ST, însoţite de datele care au stat la baza calculului acestora, conform tabelului 1 din anexa nr. 1.

Art. 16. - (1) Componenta T(V) a tarifului de racordare la SD/ST cuprinde costurile legate de verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al instalaţiei de racordare, conform prevederilor art. 160 alin. (1) şi (3) din Lege.

(2) OS transmite ANRE propunerile pentru componenta T(V) a tarifului de racordare la SD/ST, însoţite de datele care au stat la baza calculului acestora, conform tabelului 1 din anexa nr. 1.

Art. 17. - (1) Componenta T(E) a tarifului de racordare la SD/ST cuprinde costurile efective legate de execuţia instalaţiei de racordare realizate de OS.

(2) Componenta T(E) se calculează de OS cu formula:

 

  ,

 

unde:

C(E) - costurile aferente execuţiei racordului, exclusiv cele cu execuţia/montajul SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

C(P) - costurile cu execuţia lucrărilor care ţin de refacerea pavajului/terasamentului: desfacere sau refacere carosabil şi/sau trotuare etc.;

O(S) - costurile cu execuţia/montajul SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.

(3) Componenta Cm se calculează în funcţie de lungimea instalaţiei de racordare, de diametrul şi materialul (OL sau PE) racordului.

(4) Componenta C(E) se calculează cu formula:

 

  ,

unde:

c(s)- costul standard pentru execuţia unui racord;

c(m) - costul unitar pentru execuţia fiecărui metru de racord care depăşeşte lungimea de 1 m;

l(b) - lungimea racordului exprimată în metri;

lmin - lungimea minimă a racordului luată în calculul tariful de racordare la SD/ST;

s - costurile ocazionate de lucrări/componente speciale.

(5) Costul standard se referă la realizarea unui racord de 1 m lungime în cazul racordării la SD şi de 2 m lungime în cazul racordării la ST.

(6) Lungimea minimă a racordului luată în calculul tarifului de racordare este de 1 m în cazul racordării la SD şi de 2 m în cazul racordării la ST.

(7) OSD transmite ANRE propuneri pentru costul standard c(S)d şi costul unitar c(m)d, stabilite în funcţie de materialul racordului (OL sau PE) şi de diametrul acesteia, conform valorilor prevăzute în tabelul 2.a din anexa nr. 2.

(8) OTS transmite ANRE propunerile pentru costul standard c(s)T şi costul unitar c(m)T, stabilite în funcţie de diametrul racordului, conform valorilor prevăzute în tabelul 2.b din anexa nr. 2.

(9) Costul standard c(s) şi costul unitar c(m) pentru execuţia unui racord la SD/ST se stabilesc ca un cost mediu specific de execuţie, determinat pe bază de deviz general, cu considerarea costului refacerii terasamentului echivalent terenului din categoria spaţii verzi.

(10) Costurile justificate ocazionate de lucrări/componente speciale, cum ar fi protejarea racordului în tub de protecţie în intersecţii cu utilităţi, subtraversări drumuri/străzi modernizate, căi ferate, linii de tramvai, costul suplimentar al unor piese de racord atipice sau speciale necesare pentru menţinerea siguranţei în exploatarea sistemului etc., se includ suplimentar şi se evidenţiază în mod distinct în componenta C(E)pe baza situaţiei de lucrări, numai dacă acestea sunt necesare pentru execuţia instalaţiei de racordare.

(11) Costurile aferente componentei C(P) se estimează iniţial cu luarea în considerare a cerinţelor specifice fiecărei autorităţi locale. Valoarea finală a componentei C(P) se regularizează după ce aceste costuri sunt cunoscute.

(12) OSD stabileşte şi transmite ANRE propuneri pentru componenta C(S) în funcţie de tipul, mărimea şi dotarea postului/staţiei de reglare-măsurare conform tabelului nr. 3.a din anexa nr. 3; componenta C(S) include costurile aferente SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, cu excepţia celor aferente achiziţiei echipamentelor/sistemelor de măsurare a gazelor naturale şi a montării acestora.

(13) în cazul OTS:

a) pentru capacităţi de măsurare peste 650 m3/h, componenta C(S) se calculează cu formula:

 

  ,

unde:

c(m) - costuri unitare, exprimate în mii lei/100 m3/h capacitate de măsurare;

k - reprezintă raportul dintre capacitatea de măsurare a staţiei, exprimată în m3/h şi 100 m3/h.

OTS stabileşte şi transmite ANRE propuneri pentru componenta în funcţie de tipul staţiei de reglare-măsurare şi de presiunea nominală conform tabelului nr. 3.b din anexa nr. 3.

b) Pentru capacităţi de măsurare sub 650 m3/h, OTS stabileşte şi transmite ANRE propuneri pentru componenta C(S) în funcţie de tipul staţiei de reglare-măsurare şi de presiunea nominală, conform tabelului nr. 3,c din anexa nr. 3.

Art. 18. - (1) Componenta T(U) a tarifului de racordare la SD/ST acoperă costurile legate de realizarea activităţilor prevăzute la art. 11 lit. e).

(2) OS calculează şi transmite la ANRE propunerile pentru componenta pe baza Fişei de calcul din anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 19. - Tariful de racordare la SD/ST prevăzut în contractul de racordare emis de OS trebuie prezentat defalcat astfel încât să fie evidenţiate în mod distinct toate componentele prezentate la art. 13.

Art. 20. - (1) în situaţia în care solicitantul alege un alt operator economic pentru realizarea activităţilor de proiectare şi/sau execuţie a instalaţiei de racordare, respectiv un verificator de proiecte atestat ANRE pentru verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al instalaţiei de racordare, acesta prezintă OS oferta selectată cu costurile aferente.

(2) Tariful de racordare la SD/ST se actualizează de OSD, conform prevederilor art. 10 alin. (5) din Regulamentul SD sau, respectiv, de OTS conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Regulamentul ST, cu valorile prezentate de solicitant.

Art. 21. - (1) Pentru informarea solicitanţilor, OS are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet şi să afişeze la nivelul fiecărui centru de relaţii cu publicul:

a) tariful de analiză a cererii de racordare la SD/ST;

b) valoarea componentei T(A) defalcată pe costurile estimative ale emiterii documentelor şi costurile proprii ale OS, respectiv C(AE) şi C(A, OS) ;

c) valoarea tarifului T(V) de verificare a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al instalaţiei de racordare, conform prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege;

d) valoarea tarifului T(P) de proiectare a instalaţiei de racordare, realizată de OS;

e) valoarea elementelor de calcul al componentei de tarif C(E) aferentă activităţilor de execuţie, prevăzute în tabelul 2.a din anexa nr. 2 în cazul OSD şi în tabelul 2.b din anexa nr. 2 în cazul OTS.

f) valoarea componentei de tarif T(U) aferentă activităţilor de urmărire a lucrărilor, recepţiei tehnice şi punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare;

g) valoarea elementelor de calcul al componentei de tarif C(S)  aferentă costurilor SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, conform tabelului 3.a din anexa nr. 3 în cazul OSD şi, respectiv, tabelului 3.b şi tabelului 3.c din anexa nr. 3 în cazul OTS.

(2) Tariful de racordare se comunică solicitantului concomitent cu ATR sau ATP. Tariful de racordare comunicat are caracter estimativ, având în vedere că, la momentul emiterii ATR/ATP, nu este cunoscută valoarea finală a tuturor componentelor care intră în calculul tarifului de racordare.

(3) Tariful de racordare se regularizează de OS în urma întocmirii documentelor justificative privind costurile finale ale lucrării.

Art. 22. - Principiile de calcul al tarifului de analiză a cererii de racordare la ST şi al tarifului de racordare la ST din prezenta metodologie pot fi utilizate şi în procesul de racordare la conductele din amonte.

Art. 23. - OS au obligaţia de a transmite la ANRE, în vederea aprobării, propunerile de tarife/componente ale tarifelor conform prevederilor art. 10 şi art. 13, în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

Art. 24. - ANRE monitorizează rezultatele operatorilor din activitatea de racordare pe baza evidenţelor contabile reglementate înaintate de operatorii licenţiaţi şi ajustează valoarea tarifelor/componentelor tarifelor prevăzute la art. 1 ori de câte ori constată necesitatea revizuirii.

Art. 25. - OS pot solicita revizuirea tarifelor aprobate, prezentând ANRE noile propuneri însoţite de documentaţia de fundamentare a acestora, cel mai devreme după 1 an de la data aprobării tarifelor.

Art. 26. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Fişă de calcul pentru componentele T(C), C(A, OS), T(P), T(V), T(U)

 

Tabelul 1

 

 

Tipuri de cheltuieli

Valoare unitară

[lei/h]

Nr. de salariaţi

Fond de timp mediu lunar [ore]

Timp lucrat [ore]

Total

[lei]

 

 

(D

(2)

(3)

(4) = (2)*(3)

(5) = (1)*(4)

1

Cheltuieli directe:

 

 

 

 

 

1.1

Cheltuieli salariale directe

 

 

 

 

 

1.2

Cheltuieli privind contribuţiile la asigurările sociale

 

 

 

 

 

1.3

Cheltuieli privind consumul de materii prime şi materiale

directe

 

 

 

 

 

1.4

Cheltuieli privind transportul la şi de la locul de consum (inclusiv combustibil în limita a 7,5 litri/100 km)*

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli indirecte (maximum 10% din totalul cheltuielilor directe, mai puţin cheltuielile cu serviciile prestate de terţi)

 

 

 

 

 

2.1

Cheltuieli administrative

 

 

 

 

 

2.2

Cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor şi echipamentelor

 

 

 

 

 

2.3

Cheltuieli aferente activităţilor de registratură, arhivare fizică şi electronică şi clasare

 

 

 

 

 

3

Profitul aferent unei rate a profitului de maximum 5% (3) = Rp*(1+2)

 

 

 

 

 

 

TARIF (1+2+3)

 

 

 

 

 

 

NOTE:

(1) în calculul componentelor T(C), T(V) nu se includ cheltuieli privind transportul.

(2) Contribuţiile la asigurările sociale se determină prin aplicarea coeficienţilor stabiliţi conform normelor legale în vigoare la data stabilirii tarifului aferent activităţii conexe.

(3) Cheltuielile privind transportul se determină prin înmulţirea costului mediu de deplasare pe kilometru cu distanţa medie de la punctul de lucru al operatorului la locurile de consum.

(4) La determinarea costului mediu de deplasare pe kilometru se au în vedere:

a) valoarea medie a mijloacelor de transport utilizate în realizarea acestei activităţi;

b) durata medie contabilă de amortizare;

c) numărul mediu de kilometri parcurşi într-un an;

d) un consum mediu de combustibil de maximum 7,5 litri/kilometru;

e) valoarea medie a combustibilului;

f) valoarea medie a costurilor de asigurare şi a altor taxe obligatorii aferente mijloacelor de transport implicate;

g) costul mediu de întreţinere.


* Nu se include în calcul la determinarea tarifului de analiză a cererii de racordare.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

A. Valorile elementelor de calcul al componentei C(E) a tarifului de racordare la SD

Tabelul 2.a

 

Nr. crt.

Diametrul racordului

c(S)D

{lei}

c(m)D

[lei/m]

PE

[mm]

OL

[inch]

PE

OL

PE

OL

1

32

1

c(s)D-PE1

c(s)D-OL1

c(m)D-PE1

c(m)D-OL1

2

40

11/4

c(s)D-PE2

c(s)D-OL2

c(m)D-PE2

c(m)D-OL2

3

50

11/2

c(s)D-PE3

c(s)D-OL3

c(m)D-PE3

c(m)D-OL3

4

63

2

c(s)D-PE4

c(s)D-OL4

c(m)D-PE4

c(m)D-OL4

5

75

21/2

c(s)D-PE5

c(s)D-OL5

c(m)D-PE5

c(m)D-OL5

6

90

3

c(s)D-PE6

c(s)D-0L6

c(m)D-PE6

c(m)D-OL6

7

110

31/2

c(s)D-PE7

c(s)D-OL7

c(m)D-PE7

c(m)D-OL7

8

125

4

c(s)D-PE8

c(s)D-OL8

c(m)D-PE8

c(m)D-OL8

9

140

5

c(s)D-PE9

c(s)D-OL9

c(m)D-PE9

c(m)D-OL9

10

160

6

c(s)D-PE10

c(s)D-OL10

c(m)D-PE10

c(m)D-OL10

11

180

8

c(s)D-PE11

c(s)D-OL11

c(m)D-PE11

c(m)D-OL11

12

200

10

c(s)D-PE12

c(s)D-OL12

c(m)D-PE12

c(m)D-OL12

13

225

12

c(s)D-PE13

c(s)D-OL13

c(m)D-PE13

c(m)D-OL13

14

250

14

c(s)D-PE14

c(s)D-OL14

c(m)D-PE14

c(m)D-OL14

15

280

16

c(s)D-PE15

c(s)D-OL15

c(m)D-PE15

c(m)D-OL15

16

315

18

c(s)D-PE16

c(s)D-OL16

c(m)D-PE16

c(m)D-OL1S

17

355

20

c(s)D-PE17

c(s)D-OL17

c(m)D-PE17

c(m)D-OL17

18

400

22

c(s)D-PE18

c(s)D-OL18

c(m)D-PE18

c(m)D-OL13

19

450

24

c(s)D-PE19

c(s)D-OL19

c(m)D-PE19

c(m)D-OL19

20

500

26

c(s)D-PE20

c(s)D-OL20

c(m)D-PE20

c(m)D-QL20

21

560

28

c(s)D-PE21

c(s)D-OL21

c(m)D-PE21

c(m)D-OL2l

22

630

30

c(s)D-PE22

c(s)D-OL22

c(m)D-PE22

c(m)D-OL22

23

 

32

 

c(s)D-OL23

 

c(m)D-OL23

24

 

34

 

c(s)D-OL24

 

c(m)D-OL24

25

 

36

 

 c(s)D-OL25

 

c(m)D-OL25

26

 

38

 

c(s)D-OL26

 

c(m)D-OL26

27

 

40

 

c(s)D-OL27

 

c(m)D-OL27

28

 

42

 

c(s)D-OL28

 

c(m)D-OL28

29

 

44

 

c(s)D-0l_29

 

c(m)D-OL29

30

 

46

 

c(s)D-OL30

 

c(m)D-QL30

31

 

48

 

c(s)D-OL31

 

c(m)D-OL31

32

 

52

 

c(s)D-OL32

 

c(m)D-OL32

33

 

56

 

c(s)DOL33

 

c(m)D-OL33

34

 

60

 

c(s)D-OL34

 

c(m)D-OL34

35

 

64

 

c(s)DOL35

 

c(m)D-OL35

36

 

68

 

c(s)DOL36

 

c(m)D-OL36

37

 

72

 

c(s)&OL37

 

c(m)D-OL37

38

 

76

 

c(s)DOL38

 

c(m)D-OL38

39

 

80

 

c(s)D-OL39

 

c(m)D-OL39

 

B. Valorile elementelor de calcul al componentei C(E) a tarifului de racordare la ST

Tabelul 2.b

 

Nr. crt.

Diametrul racordului [mm]

c(s)T

[lei]

c(m)T

[lei]

1

50

C(s)T1

C(m)T1

2

80

C(s)T2

C(m)T2

3

100

C(s)T3

C(m)T3

4

150

C(s)T4

C(m)T4

5

200

C(s)T5

C(m)T5

6

250

C(s)T6

C(m)T6

7

300

C(s)17

C(m)T7

8

400

C(s)T8

C(m)T8

9

500

C(s)T9

C(m)T9

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

A. Valorile componentei C(S) a tarifului de racordare la SD pentru un loc de consum

Tabelul 3.a

 

Nr. crt.

Tipul postului/staţiei de reglare măsurare

Debitul maxim [m3/h]

C(s)

[lei]

 

 

10

C(s)1

 

 

16

C(s)2

 

 

25

C(s)3

1

cu firidă şi regulator

40

C(s)4

65

C(s)5

 

 

100

C(s)6

 

 

160

C(s)7

 

 

250

C(s)8

 

 

100

C(s)9

 

 

160

C(s)10

2

SRM sub 650 mc/h

250

C(s)11

 

 

400

C(s)12

 

 

650

C(s)13

3

SRM peste 650 mc/h

 

C(s)14*k


* Coeficientul ,k” reprezintă capacitatea de măsurare a staţiei exprimată în sute mc/h.

 

B. Stabilirea componentei C(S) a tarifului de racordare la ST

1. Pentru capacităţi de măsurare peste 650 m3/h

Componenta C(m) are valori diferenţiate în funcţie de tipul staţiei de reglare-măsurare şi de presiunea nominală, conform tabelului 3.b.

 

Tabelul 3.b

 

Nr. crt.

Tipul staţiei de reglare-măsurare

C(m)

[lei/100 mc/h]

Pn - 25 bar

Pn - 40 bar

1

Instalaţie mecanică fără odorizare şi încălzire

c(m)25-1

c(m)40-1

2

Instalaţie mecanică numai cu odorizare

c(m)25-2

c(m)40-2

3

Instalaţie mecanică numai cu încălzire

c (m)25-3

c(m)40-3

4

Instalaţie mecanică cu odorizare şi încălzire

c(m)25-4

c(m)40-4

 

2. Pentru capacităţi de măsurare sub 650 mc/h

Componenta C(s) are valori diferenţiate în funcţie de capacitatea de măsurare şi de presiunea nominală, conform tabelului 3.c.

 

Tabelul 3.c

 

Capacitatea de măsurare [mc/h]

Presiunea nominală [bar]

Valoare

[lei]

25

25

C(S)25-25

40

25

C(S)40-25

65

25

C(S)65-25

100

25

C(S)100-25

160

25

C(S)160-25

250

25

C(S)250-25

400

25

C(S)400-25

650

25

C(S)650-25

25

40

C(S)25-40

40

40

C(S)40-40

65

40

C(S)65-40

100

40

C(S)100-40

160

40

C(S)160-40

250

40

C(S)250-40

400

40

C(S)400-40

600

40

C (S)600-40

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.