MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 388/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 388         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 7 mai 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.319. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale pentru aprobarea Ghidului privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entităţi persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 4 din 5 martie 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 158/2018

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entităţi persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 1.152 din 3.05.2018 emis de Departamentul Identitate Naţională din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale,

având în vedere dispoziţiile art. 5 lit. a) şi art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României, aprobată prin Legea nr. 57/2018, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 3 şi art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entităţi persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de web a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, prin grija Departamentului Identitate Naţională.

 

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

George Vladimir Ivaşcu

 

Bucureşti, 4 mai 2018.

Nr. 2.319.

 

ANEXĂ

 

GHID

privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entităţi persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Ghidul constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului finanţării informaţii esenţiale privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 2. - (1) Finanţările nerambursabile pentru manifestările, acţiunile şi proiectele de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial se acordă din bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României, aprobată prin Legea nr. 57/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Manifestările, acţiunile şi proiectele se derulează în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

Art. 3. - (1) Acordarea finanţării nerambursabile se realizează pe bază de selecţie de propuneri de manifestări, acţiuni şi proiecte de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial.

(2) Finanţarea se adresează entităţilor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

(3) Solicitantul poate depune mai multe propuneri de proiecte în cadrul unei sesiuni de selecţie, iar în situaţia în care, în urma analizei, se stabileşte că sunt eligibile două sau mai multe dintre acestea, se va selecta proiectul care îndeplineşte cel mai mare punctaj. În cazul punctajului egal, delimitarea se va face conform dispoziţiilor art. 14 alin. (5).

(4) Perioada de desfăşurare a sesiunii de selecţie este prevăzută în anunţul public privind organizarea sesiunii de selecţie, care se postează pe website-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, www.cultura.ro

(5) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea selectării manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial.

Art. 4. - Principiile care vor sta la baza finanţării manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial sunt:

a) orientarea manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor este în acord cu tematica Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial;

b) manifestările/acţiunile/proiectele să se înscrie tematic în Documentul conceptual privind aniversarea Centenarului Marii Uniri, prezentat în şedinţa Comitetului interministerial pentru Centenar din data de 6 martie 2018, publicat pe website-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, www.cultura.ro;

c) condiţii egale de acces pentru toţi solicitanţii;

d) selecţia şi evaluarea manifestărilor/acţiunilor/proiectelor se face de către o comisie desemnată conform art. 18;

e) transparenţă şi control privind modul în care se alocă veniturile şi se efectuează cheltuielile;

f) stimularea competiţiei şi recunoaşterea valorii.

Art. 5. - (1) Anunţul public privind organizarea sesiunii de selecţie este comunicat pe site-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de manifestări, acţiuni şi proiecte.

(2) Anunţul public va cuprinde informaţii cu privire la:

a) locul şi modalităţile de depunere de către solicitanţi a dosarului de participare;

b) termenul-limită pentru depunerea dosarelor de participare;

c) conţinutul dosarului de participare;

d) suma totală disponibilă pentru finanţarea manifestărilor/acţiunilor/proiectelor, precum şi suma minimă şi maximă aferentă unui proiect, care poate fi solicitată;

e) termenul maxim de finalizare al proiectelor.

Art. 6. - (1) Pentru a putea participa la selecţie, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) este persoană Juridică de drept privat fără scop patrimonial, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale;

b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;

c) nu se află în stare de dizolvare;

d) a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare încheiate cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

(2) Nu pot participa la sesiunea de selecţie persoanele care au participat la organizarea acesteia, angajaţi ai instituţiei organizatoare, membrii comisiilor de selecţie şi contestaţii sau membrii familiilor acestora până la gradul al II-lea inclusiv.

Art. 7. - (1) Ca urmare a anunţului public privind organizarea sesiunii de selecţie, solicitanţii interesaţi depun dosarele de participare la Registratura generală a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3, Bucureşti, cu menţiunea „Pentru Departamentul Identitate Naţională - «Manifestări/Acţiuni/Proiecte de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial».”

(2) Dosarele pot fi transmise în plic închis şi prin poştă, cu confirmare de primire, legat, paginat şi opisat, conţinând documentele prevăzute la art. 8, cu condiţia să fie înregistrate la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale până la data-limită stabilită în anunţul public.

(3) Dosarele transmise sau înregistrate ulterior datei-limită prevăzute în anunţul public nu vor participa la selecţie.

Art. 8. - Propunerile de manifestări/acţiuni/proiecte de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial sunt prezentate de solicitanţi sub forma unui dosar, care trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid; cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea formularului tipizat, de la adresa www.cultura.ro;

b) actul de înfiinţare, în copie certificat㠄conform cu originalul” (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească, actul constitutiv şi statutul etc., după caz);

c) certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în copie certificat㠄conform cu originalul”; în situaţia în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înfiinţat;

d) certificatul de atestare fiscală emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi certificatul fiscal emis de administraţiile locale, aflate în termen de valabilitate, în original;

e) certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificat㠄conform cu originalul”;

f) adeverinţă/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, eliberat(ă) de către instanţa competentă/Ministerul Justiţiei, care atestă că acesta nu se află în procedură de dizolvare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice, în copii certificate „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină;

g) dovada existenţei altor surse atrase/proprii, după caz;

h) CV-urile membrilor echipei.

Art. 9. - (1) Din finanţarea acordată se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile de realizare a manifestării/acţiunii/proiectului, precum costuri de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, onorarii, prestări servicii şi premii;

b) cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional ale participanţilor/invitaţilor;

c) alte cheltuieli specifice, precum tipărituri, acţiuni promoţionale şi de publicitate;

d) diurnă pentru participanţi, în aceleaşi condiţii precum cele stabilite pentru salariaţii instituţiilor publice, acordată în situaţia în care nu se asigură cheltuielile de masă.

(2) Finanţările acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor.

(3) Finanţările nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

Art. 10. - (1) Finanţarea se realizează prin bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie.

(2) Finanţarea se acordă beneficiarilor în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ghid;

(3) în cazul în care s-a aprobat o finanţare nerambursabilă în cuantum mai mic decât cel cerut, solicitanţii vor depune un nou buget detaliat, în original, în limită sumei aprobate.

 

CAPITOLUL II

Criterii şi modalitatea de acordare a finanţărilor nerambursabile

 

Art. 11. - Vor fi supuse evaluării numai propunerile care conţin toate documentele prevăzute la art. 8 şi respectă termenele şi condiţiile de participare stabilite prin anunţul public al selecţiei. Nu vor fi selecţionate şi evaluate propunerile de manifestări/acţiuni/proiecte aflate în una dintre situaţiile:

a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile art. 7 şi 8;

b) solicitanţii se află în procedură de dizolvare;

c) solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte.

Art. 12. - Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a ghidului de finanţare, a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare şi a sumei alocate;

b) depunerea dosarelor de finanţare;

c) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, conform anexei nr. 5 la ghid, şi selectarea manifestărilor/acţiunilor/proiectelor, conform grilei de evaluare prevăzută în anexa nr. 3 la ghid;

d) comunicarea rezultatelor selectării manifestărilor/ acţiunilor/proiectelor respinse şi admise prin afişarea pe pagina de internet a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale;

e) soluţionarea contestaţiilor;

f) stabilirea listei manifestărilor/acţiunilor/proiectelor admise;

g) postarea pe site-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a listei prevăzute la lit. f);

h) semnarea contractelor şi implementarea proiectului

Art. 13. - (1) Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(2) Plicul conţinând dosarele trebuie să conţină următoarele informaţii:

a) denumirea completă şi adresa solicitantului;

b) titlul proiectului;

c) sesiunea de depunere;

d) menţiunea „Pentru Departamentul Identitate Naţională - «Manifestări/Acţiuni/Proiecte de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial»“.

(3) La data recepţionării plicului, acesta primeşte de la registratura Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.

(4) Lipsa unui document, depunerea acestuia sub o altă formă sau ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate, la momentul depunerii dosarului de finanţare, determină respingerea acestuia.

Art. 14. - (1) După închiderea sesiunii de depunere, Comisia de selecţie procedează la:

a) analiza conformităţii administrative a documentelor conţinute în dosarul de finanţare şi a eligibilităţii solicitantului/ proiectului;

b) selectarea manifestărilor/acţiunilor/proiectelor pe baza documentelor care însoţesc cererea de finanţare.

(2) Manifestările/Acţiunile/Proiectele selectate spre finanţare vor fi dispuse într-o listă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, cu indicarea valorii totale a acestora, precum şi, dacă este cazul, motivele diminuării sumei solicitate.

(3) Manifestările/Acţiunile/Proiectele neselectate vor fi dispuse într-o listă, cu indicarea motivului neselectării.

(4) Punctajul minim pentru ca o propunere să fie declarată câştigătoare este de 50 de puncte.

(5) în cazul punctajului egal, delimitarea se va face ţinând cont de:

a) dimensiunea grupului-ţintă;

b) numărul manifestărilor/acţiunilor/proiectelor desfăşurate în ultimii 3 ani;

c) diversitatea activităţilor eligibile propuse prin proiect.

(6) Listele prevăzute la alin. (2) şi (3) se publică pe pagina de internet a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

(7) Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei şi să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa acestora a rezultatului selecţiei.

(8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează motivele contestaţiei şi întocmeşte o listă cu manifestările/ acţiunile/proiectele selectate în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, cu indicarea valorii totale a acestora, precum şi, dacă este cazul, motivele diminuării sumei solicitate, şi o listă cu manifestările/acţiunile/proiectele neselectate.

(9) Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţia în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.

(10) Lista cu manifestările/acţiunile/proiectele selectate spre finanţare, elaborată în conformitate cu dispoziţiile art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României, aprobată prin Legea nr. 57/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se înaintează spre a fi stabilite de Comitetul interministerial pentru Centenar.

(11) în vederea încheierii contractului de finanţare se vor transmite solicitanţilor admişi notificări cu privire la aprobarea finanţării, prin poştă/fax cu confirmare de primire, care vor cuprinde:

a) denumirea proiectului şi suma aferentă aprobată în vederea finanţării;

b) documentele care trebuie prezentate de către solicitant în vederea perfectării contractului pentru finanţare nerambursabilă;

c) defalcarea sumei aprobate pe categorii de cheltuieli, informaţii ce vor fi utilizate la întocmirea anexelor la contractul de finanţare.

(12) Se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului pentru finanţare nerambursabilă în termen de maximum 5 de zile de la data convocării prevăzute în notificarea cu privire la aprobarea finanţării.

(13) Finanţarea se utilizează numai după data intrării în vigoare a contractului pentru finanţare nerambursabilă şi numai în termenul de valabilitate al acestuia.

Art. 15. - (1) Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi beneficiari.

(2) Finanţările nerambursabile se acordă în maximum 3 tranşe, prin virament bancar, din bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în contul beneficiarului, pe bază de facturi şi cereri de tragere formulate de acesta pentru fiecare tranşă.

(3) Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se stabilesc în baza unui grafic de finanţare, în funcţie de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice şi/sau durata şi evoluţia în timp a activităţilor cuprinse în proiect, şi se prevăd în contractul de finanţare.

(4) Prima tranşă de finanţare se acordă sub formă de avans în termen de maximum 20 zile calendaristice de la data prezentării de către beneficiari a unei facturi şi a cererii de tragere şi nu poate fi mai mare de 10% din totalul finanţării.

(5) A două tranşă de finanţare se acordă sub formă de avans de la data prezentării de către beneficiar a unei facturi şi a cererii de tragere, dar numai după justificarea primei tranşe acordate sub formă de avans şi transmiterea raportului financiar.

(6) Ultima tranşă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanţării şi se acordă pe bază de documente justificative, dar numai după justificarea tranşei a 2-a acordate sub formă de avans şi transmiterea raportului financiar.

(7) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data finalizării manifestărilor/acţiunilor/proiectelor, astfel cum aceasta a fost stabilită prin contractul de finanţare, beneficiarul este obligat să depună la sediul autorităţii finanţatoare factura, cererea de tragere, aferentă ultimei tranşe, precum şi documentele justificative aferente tranşei a 2-a şi documentele justificative aferente ultimei tranşe, raportul financiar şi de activitate şi raportul narativ. În situaţia în care manifestările/ acţiunile/proiectele se finalizează în luna decembrie, beneficiarul este obligat să depună factura, cererea de tragere şi documentele justificative aferente tranşei a 2-a şi documentele justificative aferente ultimei tranşe nu mai târziu de data de 10 decembrie.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi funcţionarea comisiilor de selecţie şi contestaţii

 

Art. 16. - (1) Pentru efectuarea selecţiei propunerilor manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial ce urmează să primească finanţare se constituie Comisia de selecţie, denumită în continuare Comisia, reprezentând organismul de specialitate, fără personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

(2) Comisia are rolul de a analiza, de a evalua şi de a selecta manifestările/acţiunile/proiectele care urmează să primească finanţare nerambursabilă.

Art. 17. - Comisia are următoarele atribuţii principale:

a) analizează şi evaluează propunerile depuse, în conformitate cu Grila de evaluare, prevăzută în anexa nr. 3 la ghid;

b) selectează propunerile ce urmează să primească finanţare;

c) întocmeşte lista cu manifestările/acţiunile/proiectele selectate spre finanţare, precum şi lista cu manifestările/acţiunile/proiectele neselectate, în ordinea punctajului obţinut.

Art. 18. - (1) Comisia este alcătuită din 11 persoane, reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi ai instituţiilor subordonate acestuia, specialişti cu o experienţă de minimum 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanţare,

(2) Membrii Comisiei şi supleanţii acestora sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale.

(3) Componenţa nominală a comisiei va fi adusă la cunoştinţa publică numai după încheierea sesiunii de selecţie.

Art. 19. - Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:

a) stabileşte data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor;

b) conduce şedinţele Comisiei;

c) certifică şi semnează documentele rezultate din activitatea Comisiei.

Art. 20. - Sub sancţiunea prevederilor legale referitoare la falsul în declaraţii, preşedintele şi membrii Comisiei sunt obligaţi să dea o declaraţie de imparţialitate, conform modelului din anexa nr. 4 la ghid.

Art. 21. - La sfârşitul perioadei de evaluare, preşedintele Comisiei are obligaţia să predea Departamentului Identitate Naţională din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale grilele de evaluare cu punctajul acordaţi semnate de fiecare evaluator în parte, lista cu manifestările/acţiunile/proiectele selectate spre finanţare, precum şi lista cu manifestările/ acţiunile/proiectele neselectate, în ordinea punctajului obţinut, ca rezultat preliminar al sesiunii respective.

Art. 22. - (1) Atribuţiile de natură administrativă ale Comisiei sunt asigurate de Departamentul Identitate Naţională.

(2) Departamentul Identitate Naţională are următoarele atribuţii:

a) asigură întocmirea listei privind dosarele depuse;

b) întocmeşte şi trimite convocatorul către membrii Comisiei;

c) asigură condiţiile necesare organizării şi desfăşurării şedinţelor Comisiei;

d) participă la şedinţele Comisiei şi întocmeşte procesele-verbale de şedinţă, asigurând semnarea acestora de către toţi membrii Comisiei;

e) întocmeşte notele de prezenţă pe baza cărora se efectuează plăţile către membrii Comisiei;

f) ţine evidenţa declaraţiilor de imparţialitate ale membrilor Comisiei, asigură confidenţialitatea şi securitatea documentelor, precum şi confidenţialitatea privind procesul de analiză şi evaluare din cadrul şedinţelor;

g) întocmeşte anunţurile publice însoţite de rezultatele preliminare/finale ale evaluării şi asigură condiţiile necesare publicării pe site-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale ale acestora.

Art. 23. - Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, preşedintele, membrii şi secretarul Comisiei sau, după caz, membrii supleanţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra oricăror informaţii prezentate de către ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, cu excepţia informaţiilor de interes public.

Art. 24. - În cazul în care preşedintele ori unul din membri constată că se află în situaţie de incompatibilitate, acesta are obligaţia de a semnala acest aspect Departamentului Identitate Naţională, în vederea înlocuirii acestuia din cadrul comisiei.

Art. 25. - (1) Membrii Comisiei sunt convocaţi individual, prin grija Departamentului Identitate Naţională.

(2) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare, stabilite de preşedintele Comisiei, sunt comunicate de către secretarului Comisiei cu cel puţin două zile calendaristice înainte de desfăşurarea şedinţelor.

Art. 26. - (1) Şedinţa este legal constituită în prezenţa tuturor membrilor Comisiei.

(2) Propunerile de manifestări/acţiuni/proiecte se selectează în ordinea punctajului obţinut până la epuizarea sumei alocate sesiunii. După selecţia şi evaluarea propunerilor declarate eligibile, într-o primă fază se publică rezultatele preliminare, respectiv lista cu manifestările/acţiunile/proiectele selectate spre finanţare, precum şi lista cu manifestările/acţiunile/proiectele neselectate, în ordinea punctajului obţinut, indicându-se solicitantul, denumirea proiectului şi punctajul obţinut.

Art. 27. - (1) în vederea soluţionării contestaţiilor depuse de solicitanţi, la nivelul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale se înfiinţează o comisie de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Prevederile dispoziţiilor art. 18-26 sunt aplicabile în mod corespunzător Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

(3) în componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membri care au făcut parte din comisia de selecţie.

(4) în cazul în care contestatarul este nemulţumit de răspunsul primit, acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 28. - Autoritatea finanţatoare este Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, iar elementele de identitate vizuală prevăzute în Ghidul de identitate vizuală al Centenarului României (1918-2018) şi al Primului Război Mondial, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.232/2018, vor fi prezente pe toate materialele de promovare şi comunicare ale manifestărilor/acţiunilor/ proiectelor, pe copertele CD-urilor, cărţilor şi altor bunuri similare rezultate în urma acestui proiect cultural, împreună cu textul „Manifestare/Acţiune/Proiect finanţat(ă) de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale”.

Art. 29. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid.

 

ANEXA Nr. 1

la ghid

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

Nr. .......................................................

 

 

(Se completează de către M.C.I.N., la înregistrare.)

 

 

CERERE DE FINANŢARE NERAMBURSABILA

pentru manifestări, acţiuni şi proiecte de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial

 

I. Date generale

 

1. Titlul/denumirea:

 

2. Perioada de desfăşurare:

 

3. Locul de desfăşurare:

 

4. Datele de identificare ale solicitantului:

Denumirea solicitantului:

 

Director/preşedinte (nume, funcţie):

 

Director economic/Contabil (nume, funcţie)-

 

Date de identificare: (CUI + R/)

 

Cod fiscal:

 

Cod(uri) CAEN:

 

Cont IBAN nr.:

 

Sucursala băncii:

 

Sediu social:

 

Adresă de corespondenţă:

 

Telefon:

 

Fax:

 

E-mail:

 

Adresă web:

 

Responsabilul de proiect (nume, funcţie):

 

Telefon:

 

Fax:

 

E-mail:

 

 

5. Domeniile de referinţă pentru care se depune cererea:

 

1

Cultură scrisă (poezie, proză, dramaturgie)

 

2

Artele spectacolului

 

3

Patrimoniu imaterial

 

4

Arte plastice

 

5

Arte vizuale

 

 

Domeniul principal de referinţă (unul din cele bifate mai sus): .......................................................

6. Complexitatea cererii culturale:

 

Manifestare

 

Acţiune

 

Proiect

 

 

7. Costul total

 

Sursele de finanţare

Suma

(lei)

Procentul din total

TOTAL (1 +2 + 3)

 

100%

1. Costul suportat de solicitant

 

 

2. Suma solicitată de la M.C.I.N.

 

 

3. Costul suportat de alţi finanţatori

 

 

 

Semnătură

L.Ş.

.......................................................

 

II. Prezentarea solicitantului

1. Scurtă descriere a activităţilor solicitantului (maximum 20 de rânduri)

Vă rugăm prezentaţi un scurt istoric al organizaţiei dumneavoastră şi a activităţilor din ultimii trei ani.

 

2. Scurtă descriere a domeniului în care operează solicitantul (maximum 20 de rânduri)

 

3. Scurtă descriere a echipei solicitantului (maximum 20 de rânduri)

Cine sunt membrii-cheie în organizaţia dumneavoastrだMembrii care vor fi implicaţi în derularea proiectului au mai realizat proiecte privind manifestări/acţiuni/proiecte culturale Vă rugăm să anexaţi CV-urile acestora la cererea de finanţare.

 

4. Experienţa în activităţi similare

 

Nr. crt.

 

Descriere

1.

Denumire/titlu

 

 

Scop şi obiective

 

 

Grup(uri) - ţintă

 

 

Rezultate

 

 

Costuri

 

2.

Denumire/titlu

 

 

Scop şi obiective

 

 

Grup(uri) - ţintă

 

 

Rezultate

 

 

Costuri

 

3.

 

 

 

5. Solicitantul a mai primit finanţare de la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în perioada 2014- 2018

 

Nr. crt.

Nume proiect

Anul

Suma contractata (lei)

Suma decontată (lei)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

III. Descrierea manifestării/acţiunii/proiectului

1. Scurtă prezentare a manifestării/acţiunii/proiectului

 

2. Motivaţia şi oportunitatea realizării manifestării/acţiunii/proiectului

 

3. Scopul manifestării/acţiunii/proiectului

 

4. Obiectivele urmărite de manifestare/acţiune/proiect.

 

5. Grupurile-ţintă

 

6. Relevanţa manifestării/acţiunii/proiectului pentru grupurile-ţintă

 

7. Planul de comunicare şi PR (dacă este cazul)

În cazul în care cererea implică acţiuni de comunicare sau promovare vă rugăm să descrieţi planul de comunicare.

 

8. Calendarul evenimentelor

 

Nr. crt.

Etapele manifestării/acţiunii/proiectului

Descrierea activităţilor

Perioada

1.

Etapa pregătitoare

 

 

2.

Etapa de desfăşurare (perioada precizată pe prima pagină 1)

 

 

3.

Etapa de evaluare şi raportare

 

 

 

IV. Partenerul/partenerii solicitantului care participă la proiect

 

Date de identificare

Partener 1

Partener 2

Partener „n”

Denumire legală

 

 

 

Statut juridic

 

 

 

Adresă oficială

 

 

 

Persoană de contact

 

 

 

Telefon, fax

 

 

 

Adresă de e-mail

 

 

 

Website

 

 

 

Rolul şi implicarea în activităţile cuprinse în manifestare/acţiune/ proiect

 

 

 

 

V. Bugetul

1. Venituri

 

Sursa de finanţare

Suma solicitată 1 (lei)

Suma aprobată (lei)

Suma contractată 2 (lei)

% 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

1 Cereri depuse.

2 Contract semnat sau în curs de semnare la data depunerii prezentei cereri.

3 Procentul pe care îl reprezintă suma solicitată din cheltuielile totale necesare pentru realizarea proiectului.

 

2. Deviz estimativ de cheltuieli

 

Tipul cheltuielilor 1

Suma totală

(lei)

Contribuţia solicitantului

(lei)

Contribuţia altor finanţatori

(lei)

Suma solicitată de la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

(lei)

 

1=2+3+4

2

3

4

TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e+ f +g + h + i)

 

 

 

 

a) costuri de producţie

 

 

 

 

b) închirieri de spaţii şi aparatură

 

 

 

 

c) onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare)

 

 

 

 

d) prestări servicii (colaboratorii, alte servicii)

 

 

 

 

e) premii

 

 

 

 

f) cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional ale participanţilor/invitaţilor

 

 

 

 

g) diurna pentru participanţi

 

 

 

 

h) tipărituri

 

 

 

 

i) acţiuni promoţionale şi de publicitate

 

 

 

 

 

1 Capitolele de cheltuieli eligibile.

 

Nume, prenume

Semnătură

L.S.

.......................................................

 

NOTĂ:

Vă rugăm să completaţi în formă tehnoredactată, cu caractere de 12 pct., şi să vă încadraţi, pe cât posibil, în spaţiul alocat pentru fiecare rubrică.

 

3. Grafic de finanţare nerambursabilă pe activităţi

Grafic de finanţare nerambursabilă pe activităţi

Denumirea solicitantului: Denumirea manifestării/acţiunii/proiectului:

 

 

Data depunerii cererii de tragere

Etapele manifestării/ acţiuni i/proiectului

Activităţi specifice pe categorii de cheltuieli eligibile din deviz

Suma de plată

(conform contractului de finanţare nerambursabilă)

Tranşa 1*

 

 

 

 

Etapa de pregătire a manifestării/acţiunii/proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal 1

 

 

 

 

Tranşa 2

 

 

 

 

Etapa de pregătire a manifestării/acţiunii/proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal n. ...

 

 

 

 

Ultima tranşă**

 

 

 

 

Etapa finală a

manifestării/acţiunii/proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal x

 

 

 

 

Total general

(Subtotal 1 + Subtotal n + Subtotal x)

 

 

 

 

 

Manager general/Director general/Preşedinte etc.

* Maximum 10% din valoarea finanţată.

** Minimum 15% din valoarea finanţată.

 

VI. Declaraţii

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul

Date de identificare:

CNP ...................................... CI seria ............ nr. ......................................, eliberată de ...................................... la data de ......................................

Adresa: ......................................

Localitatea: ...................................... judeţul: ......................................

Contacte: tel. ...................................... fax ...................................... mobil ......................................

e-mail: ...................................... website ......................................

în calitate de reprezentant legal al organizaţiei:

Numele organizaţiei: ......................................

Funcţia: ......................................

Titlul propunerii: ......................................

 

Cod de identificare:

declar pe propria răspundere că (bifaţi cu pixul căsuţele respective!):

I. Solicitantul nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii:

 Solicitantul nu se află în incapacitate de plată.

 Solicitantul nu are plăţile sau conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive.

 Solicitantul nu a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice.

 Solicitantul nu este vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică.

 Solicitantul nu are datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale.

 Solicitantul nu este condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

 Solicitantul nu se află în stare de dizolvare.

 Solicitantul a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabile anterioare.

 Activitatea desfăşurată în cadrul proiectului cultural nu este generatoare de profit.

II. Voi asigura contribuţia de ...................................... din valoarea totală a proiectului propus spre finanţare şi voi face dovada disponibilităţii contribuţiei proprii (dacă este cazul)

III. Toate informaţiile cuprinse în Cererea de finanţare sunt reale, corecte şi complete.

IV. Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe solicitant în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea manifestării/acţiunii/proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană. Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

 

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

 

Numele şi semnătura reprezentantului legal al organizaţiei:

 

Ştampila organizaţiei solicitante:

 

 

Data:

 

 

ANEXA Nr. 2

la ghid

 

CONTRACT DE FINANŢARE

Nr. .......................... din ................................. 2018

 

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. a) şi art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României, aprobată prin Legea nr. 57/2018, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 3, precum şi ale art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

între

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, cu sediul în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3, cod poştal 030833, cod fiscal 4192812, contul nr. ...................................... deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentat prin ministrul culturii şi identităţii naţionale, şi director, Direcţia economică, denumit în continuare finanţator,

şi

...................................... cu sediul social în str. ...................................... nr. ....., cod poştal ......................................, cod fiscal ......................................, având contul IBAN ...................................... deschis la ......................................  reprezentat prin ......................................, manager general/director general/director/preşedinte/etc., şi ......................................, director economic/contabil-şef, denumit în continuare beneficiar,

a intervenit următorul contract:

 

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

 

Art. 1. - (1) Finanţarea nerambursabilă acordată de Ministerul Culturii şi identităţii Naţionale a manifestărilor/ acţiunilor/proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial ......................................, organizate de către beneficiar ......................................, în perioada ......................................, în termenii şi condiţiile stabilite în cererea de finanţare şi/sau în bugetul modificat, părţi integrante ale prezentului contract

(2) în toate cazurile, finanţarea se raportează doar la valoarea cheltuielilor eligibile.

(3) Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să desfăşoare manifestarea/acţiunea/proiectul pe propria răspundere.

 

CAPITOLUL II

Durata contractului

 

Art. 2. - (1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la ......................................

(2) Durata de realizare a manifestării/acţiunii/proiectului este de...................................... (luni) de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

(3) Suma neutilizată la finalul execuţiei manifestării/ acţiunii/proiectului se consideră anulată şi finanţarea se diminuează în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Valoarea contractului

 

Art. 3.-Valoarea contractului este de ...................................... lei, conform devizului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul contract.

Art. 4. - Suma reprezentând finanţarea nerambursabilă va fi virată din contul finanţatorului cu nr.  ...................................... deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti (D.TC.P.M.B.) în contul beneficiarului cu nr. ...................................... deschis la ......................................  potrivit legii.

 

CAPITOLUL IV

Modalităţi de plată.

Decontări

 

Art. 5. - Suma prevăzută la art. 3 se acordă în maximum 3 tranşe, prin virament bancar, pe bază de facturi şi cerere de tragere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul contract, şi a documentelor justificative, conform legilor în vigoare, pentru fiecare tranşă.

Art. 6. - Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se vor face în baza graficului de finanţare prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract, în funcţie de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice şi/sau durata şi evoluţia în timp a activităţilor cuprinse în cererea de finanţare.

Art. 7. - Prima tranşă de finanţare se acordă sub formă de avans în termen de maximum 20 zile calendaristice de la data prezentării de către beneficiar a unei facturi şi a cererii de tragere şi nu poate fi mai mare de 10% din totalul finanţării. A două tranşă de finanţare se acordă sub formă de avans de la data prezentării de către beneficiar a unei facturi şi a cererii de tragere, dar numai după justificarea primei tranşe acordate sub formă de avans şi transmiterea raportului financiar. Ultima tranşă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanţării şi se acordă pe bază de documente justificative, dar numai după justificarea tranşei a 2-a acordate sub formă de avans şi transmiterea raportului financiar

Art. 8. - Valorile fiecărei categorii de cheltuieli cuprinse în deviz sunt estimative, conform anexei nr. 1 la prezentul contract, în consecinţă se pot deconta sume în plus/în minus cu maximum 20% faţă de cele prevăzute pentru fiecare categorie, cu condiţia ca totalul cheltuielilor să se încadreze în valoarea contractului, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 9. - Vor fi acceptate spre plată numai cheltuielile efectuate de către beneficiar în perioada executării contractului, conform Ghidului privind plata sumelor alocate, prezentat în anexa nr. 4 la prezentul contract.

Art. 10. - Pentru fiecare cheltuială efectuată, conform contractului, se vor prezenta documente justificative întocmite potrivit legislaţiei în vigoare. Documentele justificative vor fi depuse în copie xerox lizibilă, cu menţiunea „conform cu originalul”, semnate de către beneficiar, pe fiecare pagină.

Art. 11. - În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data finalizării manifestărilor/acţiunilor/proiectelor, astfel cum aceasta a fost stabilită prin contractul de finanţare, beneficiarul este obligat să depună la sediul autorităţii finanţatoare factura, cererea de tragere, aferentă ultimei tranşe, precum şi documentele justificative aferente tranşei a 2-a şi documentele justificative aferente ultimei tranşe, raportul financiar şi de activitate şi raportul narativ. În situaţia în care manifestările/acţiunile/proiectele se finalizează în luna decembrie, beneficiarul este obligat să depună factura, cererea de tragere şi documentele justificative aferente tranşei a 2-a şi documentele justificative aferente ultimei tranşe nu mai târziu de data de 10 decembrie.

Art. 12. - Documentele justificative, raportul financiar şi de activitate şi raportul narativ se vor transmite prin poştă sau se vor depune la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Pe plic se va menţiona „Pentru Departamentul Identitate Naţională”.

 

CAPITOLUL V

Drepturile şi obligaţiile părţilor

 

Art. 13. - Drepturile şi obligaţiile finanţatorului sunt următoarele:

a) are dreptul să modifice cuantumul finanţării alocate sau să rezilieze prezentul contract dacă beneficiarul comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar;

b) are dreptul de a recupera de la beneficiar fondurile folosite de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile, la care se vor adăuga penalităţi de întârziere de 0,2% pe zi aplicate la sumele respective de la data acordării până la data recuperării lor, la care se adaugă dobânda legală calculată în condiţiile legii;

c) în cazul în care beneficiarul nu transmite documentele justificative în termenul prevăzut la art. 11, contractul se consideră reziliat de drept şi finanţarea nu se mai acordă.

d) în absenţa dovezii la momentul decontului a contribuţiei beneficiarului de ...................................... % din valoarea totală a manifestării/acţiunii/proiectului(e), dacă este cazul, contractul se consideră reziliat de drept şi finanţarea nu se mai acordă. În acest caz se vor aplica penalităţi de întârziere şi dobânda legală astfel cum sunt prevăzute la lit. b) - dacă este cazul.

Art. 14. - Drepturile şi obligaţiile beneficiarului sunt următoarele:

a) să contracteze şi să efectueze plata tuturor cheltuielilor aferente realizării obiectului contractului, cu respectarea prevederilor legale în materie;

b) să asigure îndeplinirea oricărei alte activităţi legate de buna desfăşurare a manifestării/acţiunii/proiectului;

c) să prezinte finanţatorului documente justificative însoţite de rapoarte de activitate;

d) să utilizeze finanţarea numai în scopul realizării manifestării/acţiunii/proiectului care face obiectul prezentului contract şi să nu utilizeze finanţarea nerambursabilă pentru activităţi generatoare de profit;

e) să întocmească exact şi corect toate documentele justificative privind utilizarea finanţării;

f) să transmită completările solicitate de finanţator, privind documentele prezentate spre plată, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, în caz contrar plata se va efectua în limita sumelor aferente documentelor corect întocmite, prezentate iniţial la decont;

g) să specifice menţiunea „Manifestare/Acţiune/Proiect finanţat(ă) de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale” împreună cu sigla instituţiei şi elementele de identitate vizuală prevăzute în Ghidul de identitate vizuală a Centenarului României (1918- 2018) şi al Primului Război Mondial, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.232/2018, pe toate tipăriturile, afişe, cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, cărţilor şi altor bunuri similare rezultate în urma acestei/acestui manifestări/acţiuni/ proiect;

h) să accepte controlul şi verificările finanţatorului şi al altor autorităţi cu atribuţii în domeniul controlului financiar-fiscal, în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanţarea primită;

i) să facă dovada la momentul decontului a contribuţiei de ...................................... % din valoarea totală a manifestării/acţiunii/proiectului finanţate prin documente justificative şi documente de plată, dacă este cazul;

j) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

k) să notifice finanţatorul şi să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 7 zile de la apariţia unor modificări cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract sau în cazul în care va fi supus unei proceduri de dizolvare sau lichidare;

l) se obligă ca toate cheltuielile ce urmează a fi decontate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în temeiul prezentului contract să nu mai fi fost sau să nu urmeze a fi decontate la orice alte instituţii publice/organizaţii neguvernamentale.

 

CAPITOLUL VI

Modificarea, rezilierea şi încetarea contractului

 

Art. 15. - Modificarea contractului

(1) Prezentul contract poate fi modificat numai în cazuri temeinic justificate, cu acordul ambelor părţi, consemnat în scris prin act adiţional.

(2) Beneficiarul are obligaţia de a informa de îndată finanţatorul - cel mai târziu în termen de 48 de ore de la producere - cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a manifestării/acţiunii/proiectului. Informarea va conţine şi descrierea condiţiilor şi a circumstanţelor în care manifestarea/acţiunea/proiectul se va desfăşura sau a oricăror altor aspecte privind executarea prezentului contract.

(3) Dacă cererea de modificare a contractului vine din partea beneficiarului, acesta trebuie să o adreseze finanţatorului cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înaintea momentului la care doreşte ca această modificare să intre în vigoare.

(4) Schimbarea adresei şi modificarea contului bancar pot face obiectul unei simple notificări, cu toate că acest lucru nu va afecta opţiunea finanţatorului de a se opune alegerii făcute de beneficiar în privinţa contului bancar.

(5) Suma maximă a finanţării nerambursabile menţionată la art. 3 din contract nu poate fi majorată.

Art. 16. - Rezilierea contractului

(1) Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 13 lit. c) şi lit. d), ipoteză în care contractul se consideră reziliat de plin drept, fără a mai fi necesară emiterea unei notificări.

(2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 5 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale.

(3) Nerespectarea de către beneficiar a obligaţiilor asumate prin acest contract atrage obligarea acestuia la restituirea parţială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la suma acordată.

(4) Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa

Art. 17. - Încetarea contractului

Prezentul contract încetează să producă efecte:

a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

b) la data rezilierii acestuia;

c) la data prezentării de către beneficiar a documentelor justificative în condiţiile prevăzute de art. 11, art. 13 lit. c) şi d) din prezentul contract;

d) prin acordul părţilor;

e) în alte situaţii prevăzute de legislaţia în materie.

 

CAPITOLUL VII

Forţa majoră

 

Art. 18. - Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. Prevederile forţei majore se aplică şi cazului fortuit.

Art. 19. - Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 zile calendaristice de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15 zile calendaristice de la producerea evenimentului. Dacă nu se procedează la anunţare în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.

Art. 20. - Data de referinţă este ştampila poştei de expediere. Dovada va fi certificată de partea căreia i se opune cazul de forţă majoră.

 

CAPITOLUL VIII

Clauze speciale

 

Art. 21. - Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile legale în materie, aflate în vigoare.

Art. 22. - Beneficiarul va prezenta raportul narativ care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la gradul de realizare a obiectivelor propuse, precum şi la gradul de mediatizare a manifestării/acţiunii/proiectului şi reflectarea în presă a activităţilor derulate în cadrul manifestării/acţiunii/proiectului ce reprezintă obiectul prezentului contract.

Art. 23. - (1) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, finanţatorul fiind degrevat integral de orice responsabilitate.

(2) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.

(3) în nicio circumstanţă şi din niciun motiv finanţatorul nu poate fi tras la răspundere şi obligat la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, finanţatorul nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.

(4) în cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.

(5) Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a finanţatorului.

(6) Beneficiarul va adopta o conduită adecvată, prin careva evita conflictul de interese şi va informa imediat finanţatorul despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

(7) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului, care, la solicitarea finanţatorului, va acorda acestuia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.

(8) Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii finanţatorul pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

(9) Beneficiarul este de acord ca finanţatorul să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

(10) Neexercitarea de către finanţator a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar finanţatorul va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de aceasta.

(11) în cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligentele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.

 

CAPITOLUL IX

Litigii

 

Art. 24. - (1) Orice litigii apărute în legătură cu interpretarea sau executarea contractului se vor soluţiona pe cale amiabilă, prin tratative directe.

(2) Dacă după 15 zile de la începerea negocierilor părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, oricare din părţi se poate adresa, pentru competentă soluţionare, instanţelor judecătoreşti competente naţionale.

 

CAPITOLUL X

Transparenţă

 

Art. 25. - Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.

Art. 26. - Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial:

a) denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail şi număr de telefon - funcţionale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, judeţ, regiune şi, dacă proiectul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul proiectului;

b) valoarea totală a finanţării acordate, exprimată atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi valoarea plăţilor efectuate;

c) dimensiunea şi caracteristicile grupului-ţintă şi, după caz, beneficiarii finali ai proiectului;

d) informaţii privind resursele umane din cadrul proiectului: date personale, denumirea postului, timpul de lucru;

e) rezultatele estimate şi cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;

f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări contractaţi în cadrul proiectului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;

g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului.

 

CAPITOLUL XI

Confidenţialitate

 

Art. 27. - În cazul în care există documente, secţiuni, sau informaţii din proiect a căror publicare ar aduce atingere principiului concurenţei loiale, respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile, părţile vor menţiona aceste informaţii cu caracter confidenţial într-o anexă, alături de motivele pentru care este necesară confidenţialitatea.

Art. 28. - Autoritatea contractantă, beneficiarul şi, după caz, partenerii sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii stabilite de părţi ca fiind confidenţiale dacă:

a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire sau

b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

 

CAPITOLUL XII

Protecţia datelor cu caracter personal

 

Art. 29. - Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite în Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, colectate în cadrul proiectului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 30. - Datele cu caracter personal ale grupului-ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL XIII

Publicarea datelor

 

Art. 31. - Beneficiarul este de acord ca documentele şi informaţiile menţionate la cap. X art. 26 referitor la transparenţă să fie publicate de către autoritatea contractantă.

 

CAPITOLUL XIV

Clauze finale

 

Art. 32. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale.

Art. 33. - Responsabilii cu urmărirea derulării prezentului contract, prin intermediul cărora cele două părţi vor ţine legătura permanent, sunt:

- din partea finanţatorului: ......................................

Număr de telefon: ......................................

- din partea beneficiarului: ......................................

Număr de telefon: ......................................

Art. 34. - Prezentul contract s-a încheiat astăzi, în 2 exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

Beneficiar,

 

.......................................................

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

 

.......................................................

Manager general/Director general/Preşedinte etc.

Secretar de stat

.......................................................

............................/...........................

 

Secretar general,

 

............................/...........................

Director economic/Contabil-şef etc.

Director Direcţia economică,

.......................................................

.......................................................

 

Direcţia de specialitate

 

(iniţiatoare a Notei de fundamentare)

 

.......................................................

 

Serviciul juridic, contencios

 

.......................................................

 

 

ANEXA Nr. 1

la Contractul de finanţam nr. ............................/...........................

 

DEVIZ ESTIMATIV

Programul de finanţare nerambursabilă a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial

 

Denumirea beneficiarului:

Denumirea proiectului:

Perioada de desfăşurare:

Locul de desfăşurare:

Capitolele de cheltuieli eligibile:

 

 

lei

a) costuri de producţie

 

b) închirieri de spaţii şi aparatură

 

c) onorarii (drept de autor şi drepturi conexe)

 

d) prestări servicii (colaboratorii, alte servicii)

 

e) premii

 

f) cheltuieli ocazionate de cazare şi transportul intern şi internaţional ale participaţilor/invitaţilor

 

g) diurna pentru participanţi

 

h) tipărituri

 

i) acţiuni promoţionale şi de publicitate

 

TOTAL (a .. .. i) (lei):

 

 

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

Beneficiar,

Director Direcţia economică,

......................................................

......................................................

Preşedinte,

Director D. I. N,,

......................................................

......................................................

Contabil/Director economic,

 

......................................................

 

ANEXA Nr. 2

la Contractul de finanţare nr. ............................/...........................

 

GRAFIC

de finanţare nerambursabilă pe activităţi

 

Denumirea solicitantului: Denumirea manifestării/acţiunii/proiectului: ......................................................

 

 

Data depunerii cererii de tragere

Etapele manifestării/ acţiunii/proiectului

Activităţi specifice pe categorii de cheltuieli eligibile din deviz

Suma de plată

(cf. contractului de finanţare nerambursabilă)

Tranşa 1*

 

 

 

 

Etapa de pregătire a manifestării/acţiunii/proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal 1

 

 

 

 

Tranşa 2

 

 

 

 

Etapa de pregătire a manifestării/acţiunii/proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal n

 

 

 

 

Ultima tranşă**

 

 

 

 

Etapa finală a manifestării/acţiunii/proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal x

 

 

 

 

Total general

(subtotal 1 + subtotal n + subtotal x)

 

 

 

 

 

* Maximum 10% din valoarea finanţată.

** Minimum 15% din valoarea finanţată.

 

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

Beneficiar,

Director, Direcţia economică,

Manager generai/Director general/Preşedinte,

......................................................

......................................................

Direcţia de specialitate (iniţiatoare a Notei de fundamentare)

 

 

ANEXA Nr. 3

la Contractul de finanţare nr. ............................/...........................

 

CERERE DE TRAGERE

 

......................................................., cu sediul social în ......................................................., str. ....................................................... nr. ...., cod poştal ......................................................., cod fiscal ......................................................., având contul IBAN ....................................................... deschis la ......................................................., reprezentat prin ......................................................., manager general/director general/director/preşedinte/etc., şi ......................................................., director economic/contabil-şef, în calitate de beneficiar,

în baza contractului pentru finanţare nerambursabilă nr. ....................................................... din .......................................................

vă rugăm să alocaţi în baza prezentei cereri de tragere suma de ............................ lei, din finanţarea nerambursabilă în valoare de ............................ lei, reprezentând tranşa nr. .... .

Aceasta sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate în perioada .......................................................

Documentele justificative, prevăzute în anexa nr. 4 la contractul de finanţare, sunt anexate la prezenta în copii certificate pentru conformitate cu originalul.

Situaţia finanţării la data prezentei cereri de tragere:

 

Suma totală aprobată conform contractului de finanţare

Suma acordată până la data prezentei cereri de tragere

Suma solicitată prin prezenta cerere de tragere

Suma aprobată prin prezenta cerere de tragere

Suma totală trasă din finanţare, inclusiv suma aprobată prin prezenta cerere de tragere

Suma rămasă de tras din finanţarea aprobată

(col. 1-5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta cerere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

 

NOTĂ:

Coloanele nr. 1, 2 şi 3 se completează de către beneficiar, iar coloanele nr. 4, 5 şi 6 de către personalul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, după aprobare.

 

Beneficiar,

.......................................................

Manager general/Director general/Preşedinte etc.,

.......................................................

 

ANEXA Nr. 4

la Contractul de finanţare nr. ............................/...........................

 

GHID

privind plata sumelor alocate

 

1. Condiţii necesare efectuării plăţilor

Plata sumelor reprezentând finanţare nerambursabilă se efectuează prin virament bancar, din bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (MCIN), în contul bancar al beneficiarului, în baza facturilor şi a cererilor de tragere, în original, şi a documentelor justificative depuse de beneficiar.

2. Justificarea cheltuielilor efectuate

Pentru a fi acceptate drept cheltuieli eligibile, documentele prezentate în dosarul de decont trebuie să facă dovada legăturii directe dintre cheltuielile efectuate şi activităţile desfăşurate în cadrul proiectului.

Toate cheltuielile vor fi efectuate în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare nerambursabilă şi în timpul manifestării/acţiunii/proiectului şi în scopul exclusiv al acestuia.

Acceptarea cheltuielilor este condiţionată în mod obligatoriu de îndeplinirea următoarelor criterii:

- Documentele justificative (facturi, chitanţe, avize etc.) primite de la furnizorii de servicii/produse/lucrări trebuie să fie emise pe numele beneficiarului finanţării;

- Documentele justificative trebuie să fie înscrise cu toate informaţiile necesare din punctul de vedere al formei, respectiv seria şi numărul documentului, data emiterii şi cea a scadenţei, emitentul documentului cu toate datele de identificare, codul de identificare fiscală, conturile bancare şi banca unde sunt deschise acestea, şi să fie semnate;

- Angajamentele legale şi documentele justificative trebuie să aibă înscrisă denumirea exactă şi detaliată a produselor sau serviciilor achiziţionate în vederea implementării activităţilor proiectului;

- Documentele justificative trebuie sa fie însoţite de dovada plăţii, respectiv ordin de plată vizat de bancă/ordin de plată electronic evidenţiat în extrasul de cont, extrasul de cont emis de bancă în care sa fie evidenţiate plăţile aferente proiectului, chitanţă, bon fiscal, alte documente legale care să justifice plata;

- Documentele justificative emise de furnizorii bunurilor şi serviciilor din afara graniţelor României, pe numele beneficiarului, vor fi prezentate în dosarul de decont împreună cu dovada plaţii lor, însoţite de traducerea în limba română şi semnate;

- Achiziţia produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare implementării proiectelor de către beneficiari se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Nerespectarea legislaţiei referitoare la achiziţiile publice va determina stabilirea ca neeligibilă a respectivei cheltuieli.

- Achiziţionarea de produse sau servicii se poate efectua direct în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, este mai mică de 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 441.730 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

- în cazul achiziţionării directe, beneficiarul finanţării are obligaţia să facă dovada prospectării pieţei pentru produsele/serviciul/lucrarea achiziţionată, să anexeze un raport (tabel) de prezentare comparativă a ofertelor primite de la operatorii economici.

- Dovada selecţiei de oferte şi a atribuirii achiziţiei se face prin anexarea, în spatele documentelor justificative, a cererii de ofertă transmise la furnizori/prestatori (cu detalierea produselor/serviciilor solicitate, ofertele primite de la furnizori/prestatori, tabelul comparativ al ofertelor sau proces-verbal de selecţie/atribuire, asumat de către reprezentantul legal al beneficiarului sau un responsabil/comisie numit(ă) de către acesta.

3. Prezentarea dosarelor de plată de către beneficiarii finanţărilor nerambursabile

Beneficiarii vor depune documentele justificative la termenele convenite în contractele de finanţare, îndosariate în ordinea stabilită în devizul anexat la contractul de finanţare. În aceeaşi ordine vor fi înscrise şi în raportul financiar.

Dosarele de decont vor conţine, în mod obligatoriu, elementele de identificare ale manifestării/acţiunii/proiectului, respectiv denumirea beneficiarului, denumirea (titlul) proiectului, numărul contractului de finanţare.

Dosarele de decont vor conţine un OPIS al documentelor depuse, semnat de către beneficiar. În conţinutul său va fi obligatorie păstrarea ordinii în care sunt aşezate documentele în dosar.

Documentele justificative din cadrul dosarului de decont vor fi prezentate în copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” şi semnate de către beneficiar pe fiecare pagină.

Cererea de tragere întocmită de beneficiarul finanţării, în original, necesară pentru plată, va fi inclusă în dosarul de decont.

4. Modul de ordonare şi aranjare a documentelor în dosarul de decont

Documentele vor avea următoarea ordine:

1. Cererea de tragere, în original, întocmită de beneficiarul finanţării nerambursabile către MC IN în vederea decontării, semnată de către reprezentantul legal al beneficiarului finanţării;

2. OPIS-ul documentelor justificative anexate;

3. Documentele justificative, separate pe categorii de cheltuieli eligibile.

5. Lista documentelor justificative ce vor fi anexate în dosarul de decont

Aceste documente justificative ale cheltuielilor de implementare reprezintă cerinţe obligatorii pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor, în vederea decontării acestora.

 

Tip cheltuială

Document justificativ

Documentul care atestă efectuarea plăţii

Costuri de producţie

- dovada procedurii de achiziţie;

- contract sau comandă, dacă este cazul;

- factură, cu detalierea bunurilor achiziţionate, UM, cantitate, preţ;

- avizul de expediţie, pentru bunurile livrate, ataşat la factura aferentă;

- N.I.R. (nota internă de recepţie);

- bonul de consum pentru materialele achiziţionate şi consumate;

- raportul de producţie sau de activitate periodică, dacă din bunurile consumate a rezultat un alt bun;

- dovada plăţii

- ordin de plată;

- chitanţă, bon fiscal, dispoziţia de plată (în cazul plăţilor în numerar);

- extras de cont din care să rezulte viramentele/registrul de casă

Închirieri de spaţii şi aparatură

închiriere săli, spaţii pentru derularea unor spectacole, închiriere aparatură pentru sonorizare; iluminare; video-proiecţie;

- cereri de oferte;

- oferte;

- document justificativ de prospecţie a pieţei sau proces-verbal de selecţie a ofertelor, după caz;

- contract de închiriere cu deţinătorul spaţiilor/echipamentelor;

- proces-verbal de predare-primire a bunurilor închiriate;

- factura emisă de deţinătorul spaţiilor/echipamentelor;

- dovada plăţii

- ordin de plată;

- chitanţă, dispoziţia de plată (în cazul plăţilor în numerar);

- extras de cont din care să rezulte viramentele/registrul de casă

Onorarii (drepturi de autor/conexe)

- contractul de drept autor/drepturi conexe cu respectarea prevederilor legale, încheiat în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturi conexe, cu modificările şi completările ulterioare, în care se menţionează dar obiectul contractului, valoarea contractului, modalitatea de piaţă, perioada de valabilitate a contractului şi termenele de predare;

- statul de plată a onorariilor, cu înscrierea în clar a sumelor reţinute la sursă (semnat de titularul dreptului de autor/drepturi conexe - în cazul plăţilor în numerar), semnat de beneficiarul finanţării nerambursabile;

- dovada achitării sumelor reţinute la sursă, potrivit legislaţiei în vigoare;

- raport vizat de beneficiar/proces-verbal de recepţie a lucrării, în care se specifică îndeplinirea obiectului contractului;

- dovada plăţii către beneficiarul de contract

- ordin de plată - pentru onorarii, contribuţii şi impozite;

- dispoziţia de plată (în cazul plăţilor în numerar) şi registrul de casă;

- extras de cont din care să rezulte viramentele;

- stat de plată care să conţină semnătura titularului dreptului de autor, pentru confirmarea primirii banilor

Diurnă

- la nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare aplicabilă pentru salariaţii instituţiilor publice

- tabel nominal cu datele de identitate ale beneficiarilor de diurnă, cu precizarea sumelor primite, perioada şi semnăturile beneficiarilor diurnei;

- copia actului de identitate;

- dovada plăţii

- ordin de plată/dispoziţia de plată (în cazul plăţilor în numerar);

- extras de cont/registrul de casă

Prestări servicii (colaboratori, alte servicii)

Colaboratori:

- contractele de prestări servicii încheiate, în baza Codului civil, cu respectarea prevederilor legale, pe perioada derulării proiectului finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, în care se vor menţiona obligatoriu obiectul şi valoarea contractului, tipul activităţii, perioada de valabilitate a contractului şi termenele de finalizare;

- statul de plată, cu înscrierea în clar a sumelor reţinute la sursă (semnat de colaborator - În cazul plăţilor în numerar), semnat de beneficiarul finanţării;

- dovada achitării sumelor reţinute la sursă, potrivit legislaţiei în

vigoare;

- dovada plăţii către beneficiarul de contract;

- copia actului de identitate a colaboratorului;

- raport/proces-verbal de recepţie a serviciului, vizat de beneficiar, în care se specifică îndeplinirea obiectului contractului.

Alte servicii:

- cereri de ofertă;

- oferte;

- document justificativ de prospecţie a pieţei sau proces-verbal de selecţie a ofertelor, după caz;

- contract de prestări servicii sau comandă;

- factură, cu detalierea serviciilor prestate;

- proces-verbal de recepţie a serviciilor (acolo unde este cazul);

- alte documente, după caz (aviz de expediţie, notă de intrare-recepţie, bon de consum etc.);

- dovada plăţii

- ordin de plată - pentru remuneraţii, sumele reţinute la sursă (contribuţii şi impozite);

- dispoziţia de plată şi registrul de casă (în cazul plăţilor în numerar);

- stat de plată care să conţină semnătura prestatorului, pentru confirmarea primirii banilor;

- extras de cont din care să rezulte viramentele;

- ordin de plată - pentru valoarea achitată şi extras de cont;

- chitanţă/bon fiscal, dispoziţia de plată,

- registrul de casă - pentru plăţile în numerar

Premii

- regulament de premiere;

- proces-verbal de jurizare;

- stat de plată cu înscrierea în clar a sumelor reţinute la sursă (semnat de titularul dreptului de autor/drepturi conexe - în cazul plăţilor în numerar), semnat de beneficiar;

- copia actului de identitate a titularilor premiilor;

- dovada achitării sumelor nete şi a sumelor reţinute la sursă, potrivit legislaţiei în vigoare

- ordin de plată - pentru onorarii, contribuţii şi impozite;

- dispoziţia de plată şi registrul de casă (În cazul plăţilor în numerar);

- extras de cont din care să rezulte viramentele

 

Cazare

* cereri de ofertă;

* oferte;

* document justificativ de prospecţie a pieţei sau proces-verbal de selecţie a ofertelor, după caz;

* contract de prestări servicii;

* factură emisă de prestatorul de servicii;

* diagrama locurilor de cazare pe perioadele vizate, numărul persoanelor cazate, durata cazării, confirmată de prestatorul serviciilor hoteliere şi de către beneficiarul finanţării nerambursabile;

* dovada plăţii

- ordin de plată - pentru onorarii, contribuţii şi impozite;

- dispoziţia de plată şi registrul de casă (în cazul plăţilor în numerar);

- extras de cont din care să rezulte viramentele

Transport intern şi internaţional

Transportul rutier cu autoturism/microbuz sau alte autovehicule destinate transportului de persoane (auto personal/vehicule închiriate/servicii prestate de către firme de transport) - se decontează consumul legal, potrivit certificatului de înmatriculare al vehiculului (consum legal exprimat în litri/ 100 km x preţ/1 litru de benzină x nr. de km. parcurşi);

- certificatul de înmatriculare al vehiculului sau declaraţie pe propria răspundere privind consumul autoturismului/ microbuzului;

- ordin de plată;

- chitanţă, dispoziţia de plată, biletul/tichetul de călătorie, bonul fiscal, BCF (în cazul plăţilor în numerar);

- extras de cont din care să rezulte viramentele/registrul de casă (pentru plăţi în numerar)

 

- contract de închiriere a autovehiculelor/de prestări servicii, după caz;

- dovada aplicării procedurii de achiziţie, în condiţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (închirieri auto/prestări servicii de către firme de transport);

- factură, care trebuie să conţină toate informaţiile despre rută şi numărul de persoane transportate;

- foale de parcurs, după caz, completată potrivit legii;

- tabel centralizator întocmit, semnat de beneficiar, cuprinzând numele şi prenumele persoanelor care au călătorit, ruta, data, km parcurşi (pentru transport cu microbuz, autocar etc.);

- ordin de deplasare (delegaţie), după caz;

- bonul fiscal de combustibil, ştampilat, datat cu cel mult 24 de ore înainte de efectuarea deplasării sau datat în timpul programului;

- dovada plăţii;

Pentru transport feroviar:

- ordin de deplasare (delegaţie), după caz;

- tichetele/biletele de călătorie;

- tabel centralizator întocmit, semnat şi ştampilat de beneficiar, cuprinzând numele şi prenumele persoanelor care au călătorit, ruta, seria şi numărul biletului, data, preţul biletului;

Pentru transport aerian:

- oferte;

- cereri ofertă;

- document justificativ de prospecţie a pieţei sau proces verbal de selecţie a ofertelor, după caz;

- tichetele/biletele de călătorie;

- ordin de deplasare (delegaţie), după caz;

- talonul de îmbarcare;

- contract de prestări servicii;

- factură, cu descrierea explicită a cheltuielii efectuate;

- dovada plăţii

 

Tipărituri

Acţiuni promoţionale şi de publicitate

Afişe, pliante, programe, broşuri, bannere, mesh-uri, roll-up, publicitate în presa scrisă:

- cereri de ofertă;

- oferte;

- document justificativ de prospecţie a pieţei sau proces-verbal de selecţie a ofertelor, după caz;

- contract de prestări servicii sau comandă;

- aviz de însoţire a mărfii şi/sau proces-verbal de predare-primire;

- factură, cu detalierea serviciilor prestate;

- note intrare recepţie (N.I.R);

- bon consum, pentru materiale achiziţionate şi consumate;

- 1 exemplar din fiecare material tipărit;

- prinţ screen prezentări online;

- declaraţie pe propria răspundere conform căreia tipăriturile s-au distribuit cu titlu gratuit;

- în cazul contractelor de promovare prin spoturi publicitare (radio, tv, online) se vor preciza timpii de difuzare/intervalul orar pe zile şi se va prezenta dovada acestora de la televiziunea/ postul radio care le-a difuzat;

- declaraţie unde au fost amplasate bannerele şi fotografii;

- toate materialele vor fi achiziţionate şi consumate în timpul proiectului şi în scopul exclusiv al acestuia;

- dovada plăţii

- ordin de plată;

- chitanţa, bon fiscal, dispoziţia de plată (în căzui plăţilor în numerar);

- extras de cont din care să rezulte viramentele/registrul de casă

 

 

ANEXA Nr. 3

la ghid

 

Solicitant: .......................................................

Nr. de înregistrare la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a dosarului de finanţare: .......................................................

 

Grilă de evaluare

 

Nr. crt.

Criterii de punctaj

Condiţii

Punctaj

Punctaj acordat

Observaţii

1.

Proiectul are anvergură

regională

5 P

 

 

naţională

10 p

 

 

internaţională

15 p

 

 

2.

Solicitantul are parteneri

regionali

5 P

 

 

naţionali

10p

 

 

internaţionali

15 p

 

 

3.

Dimensiunea grupului-ţintă

< 500 persoane

5 P

 

 

s 500 persoane şi < 1.000 persoane

10p

 

 

> 1.000 persoane

15 p

 

 

4.

Experienţa organizaţiei neguvernamentale în proiecte privind manifestări/acţiuni/proiecte culturale

1-2 proiecte

3 P

 

 

3-5 proiecte

5 P

 

 

mai mult de 5 proiecte

10 p

 

 

5.

Experienţa echipei de realizare a proiectului în realizarea altor proiecte (numărul total de proiecte în care au fost implicaţi membrii echipei de realizare a proiectului)

1-2 proiecte

5 P

 

 

3-5 proiecte

10 p

 

 

mai mult de 5 proiecte

15 p

 

 

6.

Diversitatea activităţilor eligibile propuse prin proiect

1-2 activităţi eligibile

3 P

 

 

3-5 activităţi eligibile

5 P

 

 

mai mult de 5 activităţi eligibile

10 p

 

 

7.

Diversitatea grupului-ţintă

1-2 categorii eligibile

3 P

 

 

3 sau mai multe categorii eligibile

5 P

 

 

8.

Contribuţia proprie se acordă

1-2,99%

1 P

 

 

3-4,99%

2p

 

 

5-6,99%

4 p

 

 

7-9,99%

7p

 

 

10-11,99%

10p

 

 

12-14%

12 p

 

 

15%

15 p

 

 

PUNCTAJ OBŢINUT

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la ghid

 

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE

 

Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................., domiciliară) în ......................................................., posesor al BI/CI seria ...................... nr. ......................................................., eliberat(ă) de ......................................................., la data de ......................................................., în calitate de preşedinte/membru titular/membru supleant al Comisiei de selecţie/Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, cunoscând prevederile legale referitoare la falsul în declaraţii, declar că:

- nu sunt soţ, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv, cu niciunul dintre solicitanţi;

- nu am avut în ultimii 2 ani şi nu am în perioada de derulare a selecţiei raporturi contractuale încheiate cu niciunul dintre solicitanţi;

- nu fac parte din consiliul de administraţie sau din orice alt organ de conducere sau de administrare al vreunuia dintre solicitanţi,

- nu am niciun interes patrimonial sau nepatrimonial care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îmi revin în calitate de membru, în legătură cu ofertele culturale depuse în cadrul sesiunii de selecţie.

În cazul în care, pe durata activităţii Comisiei, voi constata că mă aflu în vreuna din situaţiile de incompatibilitate enumerate, voi declara imediat acest lucru preşedintelui Comisiei de selecţie/Comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau secretarului şi mă voi retrage din Comisie.

Declar că am verificat datele din prezenta declaraţie, pe care o declar completă şi corectă.

 

Semnătura,

Data,

 

ANEXA Nr. 5

la ghid

 

Grila pentru analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului

 

Solicitant: .......................................................

Nr. de înregistrare la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a dosarului de finanţare: .......................................................

 

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Da

Nu

Observaţii

Solicitantul

I. Conformitate

 

 

 

1.

Dosarul de finanţare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizată de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare

 

 

 

2.

Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:

 

 

 

2.1

cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal

 

 

 

2.2

actul de înfiinţare, în copie certificat㠄conform cu originalul” (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească, actul constitutiv şi statutul etc., după caz)

 

 

 

2.3

certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în copie certificat㠄conform cu originalul”; în situaţia în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înfiinţat;

 

 

 

2.4

certificatul de atestare fiscală emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi certificatul fiscal emis de administraţiile locale, aflate în termen de valabilitate, în original

 

 

 

2.5

certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificat㠄conform cu originalul”;

 

 

 

2.6

adeverinţă/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, eliberat de către instanţa competentă/Ministerul Justiţiei, care atestă că acesta nu se află în procedură de dizolvare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice, în copii certificate „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină

 

 

 

2.7

dovada existenţei altor surse atrase/proprii, după caz

 

 

 

2.8

CV-urile membrilor echipei

 

 

 

II. Eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Da

Nu

Observaţii

3.

Orientarea manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor este în acord cu tematica Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial.

 

 

 

4.

Este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale.

 

 

 

5.

Nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local.

 

 

 

6.

Nu se află în stare de dizolvare.

 

 

 

 

Rezultatul evaluării:

Selectat

Respins

 

NOTE:

1. Lipsa unui document, depunerea acestuia sub o altă formă, precum şi neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate atrag respingerea dosarului de finanţare.

2. La rubrica „îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu „Da” sau „Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

 

DECIZIA Nr. 4

din 5 martie 2018

 

Dosar nr. 2.876/1/2017

 

Gabriela Elena Bogasiu - vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele Completului

Lavinia Curelea - preşedintele delegat al Secţiei I civile

Eugenia Voicheci - preşedintele Secţiei a II-a civile

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal

Mirela Sorina Popescu - preşedintele delegat al Secţiei penale

Gheza Atilla Farmathy - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Luiza Maria Păun - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Ana Hermina Iancu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Cristian Daniel Oana - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Iuliana Măiereanu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Veronica Năstasie - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Cezar Hîncu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Carmen Maria Ilie - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Emilia Claudia Vişoiu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Viorica Trestianu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Laura-Mihaela Ivanovici - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Florentina Dinu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

LilianaVişan - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Eugenia Marin - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Romaniţa Ecaterina Vrînceanu - judecător la Secţia I civilă

Alina Iuliana Ţuca - judecător la Secţia I civilă

George-Bogdan Florescu - judecător la Secţia a II-a civilă

Marian Budă - judecător la Secţia a II-a civilă

Ioana Bogdan - judecător la Secţia penală

Valentin Horia Şelaru - judecător la Secţia penală

 

Completul competent să judece recursul în interesul legii este constituit conform art. 516 alin. (1) din Codul de procedură civilă şi art. 271 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul Î.C.C.J.).

Şedinţa este prezidată de doamna judecător Gabriela Elena Bogasiu, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este reprezentat de doamna procuror Diana Berlic.

La şedinţa de judecată participă domnul Aurel Segărceanu, magistrat-asistent desemnat în conformitate cu dispoziţiile art. 273 din Regulamentul Î.C.C.J.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj cu privire la „interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportate la cele ale art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii subiectului activ al contravenţiei ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabilă, în cazul în care se face dovada, cu un înscris înregistrat cu dată certă la o instituţie publică, că vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contravenţiei”.

Magistratul-asistent prezintă referatul privind obiectul recursului în interesul legii, arătând că la dosar au fost depuse raportul comun întocmit de judecătorii-raportori, precum şi punctele de vedere formulate de Ministerul Public şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. - CESTRIN.

Preşedintele completului de judecată, constatând că nu există chestiuni prealabile sau excepţii, acordă cuvântul reprezentantului procurorului general, pentru expunerea punctului de vedere cu privire la recursul în interesul legii.

Doamna procuror arată că, în opinia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, orientarea jurisprudenţială ce corespunde literei şi spiritului legii este cea minoritară, potrivit căreia, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, răspunderea contravenţională pentru fapta de a circula fără rovinietă valabilă revine persoanelor fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, până la momentul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate; doamna procuror pune concluzii de admitere a recursului în interesul legii, în sensul arătat, făcând referire la argumentele prezentate în punctul de vedere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, exprimat în scris şi ataşat la dosar.

Preşedintele completului de judecată declară dezbaterile închise, iar completul de judecată rămâne în pronunţare asupra recursului în interesul legii.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

I. Problema de drept care a generat practica neunitară

1. Recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj vizează interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, în sensul stabilirii subiectului activ al contravenţiei ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabilă, în cazul în care se face dovada că vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contravenţiei

II. Dispoziţiile legale relevante în cauză

2. Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 - aici şi în continuare este avută în vedere forma în vigoare a dispoziţiilor legale la data sesizării):

»Art. 1. - (1) în înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

(...)

b) utilizatori - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini;

(...)

Art. 7. - (1) Responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de utilizare şi a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

(...)

Art. 8. - (1) Fapta de a circula fără rovinietă valabilă constituie contravenţie continuă şi se sancţionează cu amendă.

(-)”

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind Circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificăriie şi completările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002):

„Art. 11. - (1) Proprietarii de vehicule sau deţinătorii mandataţi ai acestora sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie, conform prevederilor legale.

(2) înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulaţie până la scoaterea definitivă din circulaţie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condiţii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, şi presupune următoarele operaţiuni:

a) înscrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar;

b) transcrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.

(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizează pe baza datelor de identificare ale vehiculului şi ale proprietarului şi condiţionează eliberarea de către autorităţile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare atribuit şi transcrierile necesare în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a vehiculului.

(4) în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidenţele autorităţilor competente simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni şi emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.”

4. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2005 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare (Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006):

„Art. 8. - (1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza următoarelor documente;

a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexă; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, semnată de fostul şi noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscala emis de autorităţile administraţiei publice locale, situaţie în care nu mai este necesară depunerea fişei de înmatriculare. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia;

c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;

d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie; în cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor;

e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;

f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia;

h) abrogată;

i) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;

j) plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar;

k) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;

l) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar;

m) abrogată;

n) procura specială, după caz.”

III. Examen jurisprudenţial - principalele coordonate ale divergenţelor de jurisprudenţă

5. Invocând considerentele Deciziei nr. 43 din 21 noiembrie 2016 1, pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al instanţei supreme, prin care a fost respinsă, ca inadmisibilă, sesizarea Tribunalului Caraş-Severin, în partea având ca obiect aceeaşi chestiune de drept, autorul sesizării arată că examinarea jurisprudenţei la nivel naţional a relevat faptul că instanţele de judecată nu au un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte problema de drept supusă dezbaterii, existând două orientări jurisprudenţiale, după cum urmează:

 A. Într-o orientare, majoritară, s-a considerat că subiect activ al contravenţiei prevăzute de dispoziţiile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 este utilizatorul, astfel cum este acesta definit de art. 1 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ, dar în cazul în care se face dovada, cu un înscris înregistrat cu dată certă la o instituţie publică, că vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contravenţiei, fostul proprietar nu poate fi subiect al răspunderii contravenţionale.

6. În sprijinul acestei orientări s-au reţinut următoarele argumente:

- în condiţiile în care contractul de vânzare-cumpărare al autovehiculului a dobândit dată certă, conform dispoziţiilor art. 278 alin, (1) din Codul de procedură civilă, nu se poate reţine răspunderea contravenţională a vânzătorului în temeiul art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002;

- o asemenea situaţie de fapt atrage admiterea plângerii şi anularea procesului-verbal de contravenţie contestat, ca urmare a netemeiniciei acestuia, pentru lipsa vinovăţiei persoanei sancţionate;

- persoana răspunzătoare pentru încălcarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 - în cazul în care vehiculul a fost înstrăinat de către persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare, printr-un contract cu dată certă, în baza art. 278 din Codul de procedură civilă, anterior comiterii faptei de a circula fără rovinietă valabilă - este persoana ce utilizează autovehiculul, una din condiţiile prevăzute de art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 nemaifiind îndeplinită;

- nu este vinovată de săvârşirea contravenţiei persoana indicată în certificatul de înmatriculare, în cazul în care contractul a dobândit dată certă anterior datei săvârşirii contravenţiei;

- în situaţia în care, în momentul constatării contravenţiei, utilizatorul înscris în certificatul de înmatriculare nu mai este proprietarul autovehiculului şi nu deţine niciun alt titlu care să îi confere folosinţa autovehiculului, acesta nu are calitatea de subiect activ al contravenţiei reţinute în sarcina sa, faptul că nu

s-a procedat la radierea autovehiculului de pe numele său şi nu s-a procedat la consemnarea acestei radieri în baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (D.R.P.C.I.V.) neînsemnând că utilizatorul a rămas proprietarul autovehiculului, întrucât, potrivit art. 1.273 din Codul civil, drepturile reale se constituie şi se transmit prin acordul de voinţă al părţilor;

- subiect activ al contravenţiei în discuţie este persoana care îndeplineşte două condiţii cumulative, respectiv să fie înscrisă în certificatul de înmatriculare şi să aibă în proprietate autovehiculul înscris în România;

- răspunderea contravenţională este înlăturată în condiţiile existenţei unui act translativ de proprietate ce poartă dată certă;

- persoana răspunzătoare pentru încălcarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, în cazul în care vehiculul a fost înstrăinat de către persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare printr-un contract cu dată certă anterioară comiterii faptei de a circula fără rovinietă valabilă, este noul proprietar al vehiculului, întrucât prin înstrăinarea autoturismului dreptul de proprietate a fost transmis cumpărătorului la data încheierii contractului, iar, prin urmare, toate obligaţiile ce decurg din utilizarea autoturismului revin noului proprietar, inclusiv obligaţia de a achiziţiona rovinietă după dobândirea bunului.

7. Se observă că una din consecinţele acestei interpretări este aceea că între momentul primirii de dată certă a înscrisului constatator al transmiterii dreptului de proprietate şi momentul, incert, al înscrierii transmiterii acestui drept în Registrul naţional de evidenţă fapta de a circula fără rovinietă valabilă nu întruneşte elementele constitutive ale contravenţiei în discuţie, deoarece în acest interval nici noul proprietar şi nici vechiul proprietar nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi consideraţi utilizatori şi, deci, pentru a răspunde contravenţional: dobânditorul nu îndeplineşte condiţia de a fi înscris în certificatul de înmatriculare, iar transmiţătorul nu mai îndeplineşte condiţia de a fi proprietar sau de a folosi vehiculul în baza unui „drept legal”.

8. Această consecinţă este rezultatul definiţiei legale a noţiunii de „utilizator”, coroborată cu împrejurarea că dispoziţiile legale nu prevăd nicio sancţiune în cazul în care noul proprietar nu îşi îndeplineşte obligaţia de a solicita autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului în termen de 30 de zile de la data dobândirii, conform art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 195/2002.

B. Într-o altă orientare s-a apreciat răspunderea pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 revine fostului proprietar al autoturismului, în situaţia în care nu s-a procedat la radierea autovehiculului de pe numele său şi la consemnarea acestei radieri în baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - D.R.P.C.I.V.

9. S-a argumentat, în sprijinul acestei orientări, că:

- persoanei înscrise în certificatul de înmatriculare a autovehiculului îi revine responsabilitatea achitării rovinietei, indiferent dacă ea este sau nu cea care conduce autovehiculul;

- vânzătorul este persoana răspunzătoare pentru încălcarea prevederilor supuse analizei, existenţa datei certe nefiind în măsură să înlocuiască omisiunea transcrierii/radierii din baza de date.

IV. Opinia autorului sesizării

10. În opinia Colegiului de conducere al Curţii de Apel Cluj, răspunderea contravenţională pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 aparţine persoanei înscrise în evidenţele Ministerului Afacerilor Interne ca fiind proprietarul autovehiculului.

11. În cazul în care vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contravenţiei, răspunderea contravenţională nu cade în sarcina vechiului proprietar doar dacă actul de înstrăinare a primit dată certă prin prezentarea la o instituţie publică.

12. În lipsa datei certe, răspunderea contravenţională poate fi angajată chiar şi faţă de vechiul proprietar, care apare ca având în proprietate autovehiculul în evidenţele Ministerului Afacerilor Interne.

13. Se arată că această soluţie corespunde celei asupra căreia s-a căzut de acord, în unanimitate, în cadrul întâlnirii preşedinţilor secţiilor de contencios administrativ şi fiscal de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi curţile de apel, desfăşurată la Oradea în 30-31 mai 2016.

14. S-a reţinut, în esenţă, că - raportat la dispoziţiile incidente din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, respectiv art. 7, referitoare la responsabilitatea achitării tarifelor, art. 1 alin. (1) lit. b), care definesc termenul de „utilizatori”, şi art. 8 alin. (1), care definesc contravenţia în discuţie ca fiind „fapta de a circula fără rovinietă valabil㔠- fapta contravenţională nu constă în neplata în sine a tarifului, ci în a circula fără rovinietă valabilă; drept urmare, în cazul în care se face dovada, cu un înscris înregistrat cu dată certă la o instituţie publică, că vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contravenţiei, fostul proprietar nu poate fi subiect al răspunderii contravenţionale.

V. Punctul de vedere al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

15. Prin Adresa nr. 2.676/C/4859/II 1-5/2017 din 21 februarie 2018, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la problema de drept ce face obiectul sesizării, potrivit căruia, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, răspunderea contravenţională pentru fapta de a circula fără rovinietă valabilă revine persoanelor fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, până la momentul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate.

16. În susţinerea punctului de vedere, Ministerul Public invocă, în principal, următoarele argumente:

17. Răspunderea juridică pentru neplata rovinietei este prevăzuta în art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, care dispune că responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de utilizare şi a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului; conform alin. (2) al aceluiaşi articol, responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de trecere revine în exclusivitate utilizatorilor, fără a se distinge între utilizatori, respectiv conducători auto, ca în cazul obligaţiei de plată a rovinietei prevăzute la alin. (1).

18. Termenul „utilizatori” este definit de dispoziţiile art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 ca fiind „persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini.

19. În acelaşi sens, dar într-o altă formă, prevăd şi dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu precizarea că persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare sunt considerate utilizatori numai dacă pe certificatul de înmatriculare nu sunt înscrise şi persoanele care pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România/în alte state, conform alin. (2) al aceluiaşi articol.

20. Această precizare prezintă o deosebită importanţă în sublinierea ideii că nu doar în cazul proprietarului de iure este necesară înscrierea acestuia în certificatul de înmatriculare al vehiculului, dar şi în cazul titularului unui drept legal de folosinţă care, pentru a putea fi considerat „utilizator” în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, trebuie să fie înscris, şi el, în certificatul de înmatriculare.

21. O persoană care foloseşte vehiculul cu orice titlu - proprietar, posesor sau simplu detentor -, dar care nu este şi înscrisă în certificatul de înmatriculare nu are calitatea de utilizator şi nici obligaţia de a achita contravaloarea rovinietei, în această situaţie putându-se afla chiar dobânditorul prin contract de vânzare-cumpărare al autovehiculului, care, deşi devine proprietar încă de la data încheierii acordului de voinţă, conform regulii generale prevăzute de art. 1.674 din Codul civil, nu este încă înscris în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, pentru a dobândi calitatea de „utilizator”, în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 şi al normelor metodologice mai sus indicate.

22. Din acest motiv, teza conform căreia obligaţia de plată a rovinietei îi revine noului proprietar nu poate fi reţinută, întrucât, din punctul de vedere al răspunderii contravenţionale întemeiate de dispoziţiile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, condiţia ca acesta să fi fost proprietarul autovehiculului la data săvârşirii faptei este, într-adevăr, necesară, dar nu şi suficientă, legea cerând în plus şi condiţia cumulativă a înscrierii acestuia în certificatul de înmatriculare.

23. Termenul de utilizator nu se confundă, aşadar, cu termenul de conducător auto.

24. Atât operaţiunea de înregistrare în evidenţele autorităţilor competente a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, în cazul primului dobânditor, cât şi operaţiunea de transcriere în evidenţe a transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, în cazul dobânditorilor succesivi - astfel cum acestea sunt reglementate la ari. 11 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 - reprezintă aplicarea în domeniul circulaţiei rutiere a principiului opozabilităţii faţă de terţi a contractelor, înscris în dispoziţiile art. 1.281 din Codul civil, conform cărora contractul este opozabil terţilor, care nu pot aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor născute din acesta.

25. Cum, prin ipoteză, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului nu a fost încă efectuată în evidenţele autorităţii competente, legea dând un răgaz de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate pentru efectuarea acestei operaţiuni, subzistă obligaţia vechiului proprietar de a achita tariful de utilizare prin plata rovinietei, chiar dacă acesta nu mai este, în fapt, proprietarul vehiculului şi nici nu l-a utilizat la data constatării contravenţiei.

26. Dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 instituie, aşadar, un caz de răspundere obiectivă, independentă de ideea de culpă.

27. Prin edictarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 s-a urmărit colectarea unor taxe, pentru construirea, amenajarea, operarea şi întreţinerea şoselelor, a drumurilor publice din România, de la cei care le utilizează, adică de la conducătorii auto în genere, astfel încât întreţinerea şi construirea şoselelor să nu fie suportate de toţi contribuabilii la bugetul statului, ci doar de aceia care utilizează în mod efectiv drumurile naţionale.

28. Proprietarul autovehiculului este considerat a fi şi utilizatorul reţelei naţionale de drumuri publice, iar atunci când înstrăinează autovehiculul este obligat să facă demersuri pentru a fi radiat din baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare nu este înscris în evidenţele acestui serviciu, proprietarul menţionat în cartea de identitate a vehiculului este considerat în continuare utilizator şi are obligaţia de a achita rovinieta. Calitatea de utilizator aparţine proprietarului autoturismului numai dacă acesta este singura persoană menţionată în certificatul de înmatriculare ca deţinător, chiar dacă autoturismul este folosit de către o altă persoană fizică sau juridică.

29. Instituirea sancţiunii amenzii şi a plăţi) tarifului de despăgubire îşi are raţiunea în protejarea integrităţii infrastructurii reţelei de drumuri naţionale, fiind stabilite în funcţie de tipul autovehiculului folosit fără a deţine rovinieta.

30. Totodată, deţinătorul sau, după caz, cel care foloseşte în mod legal autovehiculul are acţiunea în regres împotriva persoanei căreia i-a fost încredinţat autovehiculul, dacă aceasta a depăşit termenii şi condiţiile în care i-a fost încredinţat autovehiculul şi a circulat pe reţeaua de drumuri naţionale fără rovinieta.

VI. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale

31. Curtea Constituţională s-a pronunţat cu privire la constituţionalitatea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 prin mai multe decizii, următoarele trei fiind relevante, într-o oarecare măsură, pentru soluţionarea problemei de drept a cărei dezlegare se solicită:

32. Astfel, prin Decizia nr. 623 din 12 iunie 2012 2, Curtea Constituţională a apreciat ca neîntemeiată critica potrivit căreia sancţiunea pentru nerespectarea obligaţiei de a deţine rovinietă pentru circulaţia pe reţeaua de drumuri naţionale din România aplicată persoanelor fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, iar nu conducătorului auto, ar conduce la crearea unei discriminări între cele două categorii de persoane. Curtea a reţinut, pe de o parte, că certificatul de înmatriculare al autovehiculului este acel act în baza căruia autovehiculul poate circula legal pe drumurile publice, astfel încât se poate prezuma că autovehiculul se află în proprietatea persoanei sau, după caz, în folosinţa persoanei înscrise în acest certificat, iar, pe de altă parte, nicio normă legală nu interzice încredinţarea spre folosinţă a autovehiculului unei alte persoane, cu singura condiţie ca aceasta să posede permis de conducere valabil pentru categoria respectivă de autovehicul. În acest din urmă caz, persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare îşi asumă întreaga responsabilitate, inclusiv riscul ca autovehiculul să fie folosit şi pe reţeaua de drumuri naţionale, unde deţinerea unei roviniete este obligatorie, aşa încât vina de a nu deţine rovinietă îi aparţine. Totodată, deţinătorul sau, după caz, cel care foloseşte în mod legal autovehiculul are acţiunea în regres împotriva persoanei căreia i-a fost încredinţat autovehiculul dacă aceasta a depăşit termenii şi condiţiile în care i-a fost încredinţat autovehiculul şi a circulat pe reţeaua de drumuri naţionale fără rovinietă.

33. De asemenea, prin Decizia nr. 459 din 16 iunie 2015 3, Curtea Constituţională a statuat c㠄prezumţia legală referitoare la sfera persoanelor care sunt considerate a fi utilizatori este o prezumţie relativă, care poate fi răsturnată prin orice mijloc de probă, persoana sancţionată contravenţional având posibilitatea de a demonstra că, la data constatării săvârşirii contravenţiei, nu întrunea condiţiile precizate în art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 pentru a fi considerată utilizator al autovehiculului care a circulat în lipsa achitării tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale şi a fi sancţionată în consecinţă.”

34. Prin aceeaşi decizie, Curtea Constituţională a reţinut c㠄certificatul de înmatriculare al autovehiculului este acel act în baza căruia autovehiculul poate circula legal pe drumurile publice, astfel încât se poate prezuma că autovehiculul se află în proprietatea persoanei sau, după caz, în folosinţa persoanei înscrise în acest certificat” şi c㠄deşi în limbajul comun termenul de «utilizator» poate evoca acea persoană care conduce la un moment dat autovehiculul, legiuitorul a oferit o definiţie legală, circumscrisă domeniului în care norma a fost edictată. Astfel, acesta a optat pentru stabilirea obligaţiei de plată a tarifului de utilizare în sarcina celui înscris în certificatul de înmatriculare în considerarea faptului că, teoretic, acelaşi autovehicul poate fi folosit, temporar şi succesiv, de mai multe persoane. Or, ar fi avut loc o relativizare a obligaţiei plăţii acestui tarif în ipoteza în care legiuitorul ar fi conferit responsabilitatea plăţii persoanei care era conducător al autovehiculului la momentul depistării acestuia în trafic fără a fi fost achitat acest tarif Stropul introducerii unui asemenea tarif l-a reprezentat îmbunătăţirea calităţii reţelei de drumuri naţionale, obiectiv preconizat a fi îndeplinit inclusiv prin contribuţia fiecărui deţinător legal de autovehicule (proprietar sau titular al unui contract de leasing). Soluţia legislativă aleasă este optimă pentru realizarea finalităţii menţionate şi, în acelaşi timp, nu este de natură să contravină prevederilor art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituţie, constituind, în fapt, una dintre modalităţile prin care statul îşi duce la îndeplinire obligaţia stabilită în textul constituţional menţionat”.

35. Prin Decizia nr. 217 din 9 mai 2013 4, referitor la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, Curtea Constituţională a reţinut c㠄dreptul de proprietate privată nu este un drept absolut, aşa încât, potrivit art. 44 alin. (1) teza a două din Constituţie, conţinutul şi limitele acestuia sunt stabilite de lege, iar alin. (7) al aceluiaşi articol obligă proprietarul la «respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului», îi revin. Aşa fiind, nu se poate susţine că prin instituirea unei sancţiuni contravenţionale în sarcina persoanelor fizice ori juridice se aduce atingere dreptului de proprietate, chiar dacă în mod automat executarea contravenţiei înseamnă diminuarea patrimoniului”.

VII. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

36. Prin Decizia nr. 43 din 21 noiembrie 2016, pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, instanţa supremă a admis, în parte, sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, stabilind că:

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare:

- termenul de «cel mult două luni» nu reprezintă termen special de prescripţie, în sensul art. 13 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- prin «data constatării contravenţiei» se înţelege data întocmirii procesului-verbal de contravenţie.”

37. Prin aceeaşi decizie a fost respinsă ca inadmisibilă întrebarea referitoare la următoarea chestiune de drept: „dacă, în sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea contravenţională pentru contravenţia prevăzută de art. 8 alin. (1) din acelaşi act normativ revine persoanelor fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare care îndeplinesc, la momentul săvârşirii contravenţiei, condiţia de a fi proprietare ale autovehiculului sau răspunderea contravenţională revine persoanelor fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, ca proprietare, chiar dacă la momentul săvârşirii faptei respectivul autovehicul era înstrăinat, în baza unor acte translative de proprietate purtând dată certă prin prezentarea la o autoritate publică, însă acesta nu a fost înmatriculat pe numele noului proprietar”.

38. S-a arătat de către instanţa supremă că această chestiune de drept „a dat naştere unei practici neunitare care nu poate fi înlăturată decât prin mecanismul recursului în interesul legii (control a posteriori)”.

VIII. Raportul asupra recursului în interesul legii

39. Raportul analizează sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj, apreciind că s-a făcut dovada existenţei unei jurisprudenţe neunitare în privinţa problemei de drept ce constituie obiectul recursului în interesul legii, conform dispoziţiilor art. 515 din Codul de procedură civilă, respectiv că autorul sesizării este legitimat procesual, potrivit prevederilor art. 514 din acelaşi cod.

40. În ceea ce priveşte fondul problemei de drept supuse dezbaterii, prin raport se apreciază că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale supuse analizei, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, fostul proprietar pierde calitatea de utilizator şi de subiect activ al contravenţiei constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă, dovada transmiterii dreptului de proprietate făcându-se potrivit dreptului comun.

IX. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

41. Verificarea regularităţii învestirii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie impune analizarea condiţiilor de admisibilitate a recursului în interesul legii, în conformitate cu dispoziţiile art. 515 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora „recursul în interesul legii este admisibil numai dacă se face dovada că problemele de drept care formează obiectul judecăţii au fost soluţionate în mod diferit prin hotărâri judecătoreşti definitive, care se anexează cererii”, precum şi ale art. 514 din acelaşi cod, referitoare la obiectul recursului şi la titularul dreptului de sesizare.

42. Analiza implică, aşadar, mai multe aspecte:

- cel al cerinţei de ordin formal, prevăzută de dispoziţiile art. 515 din Codul de procedură civilă - dovada că problemele de drept care formează obiectul sesizării au fost soluţionate în mod diferit prin hotărâri judecătoreşti definitive, care se anexează cererii; această cerinţă de admisibilitate se constată a fi îndeplinită, având în vedere jurisprudenţa anexată sesizării, ilustrată prin hotărâri judecătoreşti definitive, din care rezultă că practica neunitară se identifică la nivelul mai multor curţi de apel din ţară;

- sub aspectul obiectului recursului în interesul legii, în sensul că acesta trebuie să se circumscrie dispoziţiilor art. 514 din Codul de procedură civilă, respectiv să privească probleme de drept soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti, întrucât finalitatea acestei instituţii juridice o constituie asigurarea interpretării şi aplicării unitare a legii, condiţie care se constată a fi, de asemenea, îndeplinită;

- sub aspectul titularului dreptului de a formula recursul în interesul legii se constată că autorul sesizării, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj, se regăseşte printre titularii dreptului de sesizare prevăzuţi de art. 514 din Codul de procedură civilă.

43. Se constată, aşadar, că recursul în interesul legii este admisibil.

44. În ceea ce priveşte fondul problemei de drept supuse dezbaterii se observă că din analiza practicii judiciare ce justifică prezentul recurs în interesul legii rezultă o diversitate de opinii referitoare la interpretarea art. 8 alin. (1) raportat la art. 7 şi art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002; aceste opinii au fost grupate în două categorii, majoritară şi minoritară, din motive de sistematizare, în raport cu criteriul admiterii, respectiv respingerii plângerii contravenţionale, în cazul în care se face dovada transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului prin înscris cu dată certă anterioară săvârşirii faptei. Niciuna din cele două categorii nu are însă considerente unitare.

45. Astfel, în cazul opiniei majoritare, unele instanţe au arătat că răspunderea contravenţională este înlăturată de plano pentru ipoteza în discuţie, deoarece lipseşte vinovăţia, ca element esenţial al contravenţiei, iar altele că nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru ca fostul proprietar să fie subiect activ al contravenţiei; unele instanţe au considerat că nu mai sunt îndeplinite condiţiile art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 referitoare la calitatea de utilizator, iar altele au considerat că odată cu transmiterea dreptului de proprietate se transmite şi calitatea de subiect activ al contravenţiei de la vechiul la noul proprietar.

46. De asemenea, dintre instanţele care au respins plângerea, unele au apreciat că răspunderea contravenţională revine întotdeauna persoanei înscrise în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate (denumit în continuare Registrul naţional de evidenţă), constituit de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în temeiul art. 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare; altele au considerat că, în condiţiile existenţei Registrului naţional de evidenţă, înscrisul cu dată certă nu este suficient pentru înlăturarea răspunderii contravenţionale.

47. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie porneşte de la observaţia că această diversitate de opinii izvorăşte din modul diferit de înţelegere, pe de o parte, a semnificaţiei juridice a transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, iar, pe de altă parte, a regimului juridic probator.

48. Referitor la prima chestiune, relevantă este dispoziţia art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, potrivit căreia responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi a deţinerii rovinietei valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar, în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului; potrivit art. 8 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, fapta de a circula fără rovinietă valabilă constituie contravenţie continuă şi se sancţionează cu amendă.

49. Aşadar, rezultă, fără nicio îndoială, că subiectul activ al contravenţiei este utilizatorul român al vehiculului (denumit în continuare utilizatorul; ipoteza utilizatorului străin nu a ridicat probleme în practica judiciară şi excedează limitelor sesizării).

50. Potrivit art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, prin expresia „utilizatori români” se înţelege „persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România”.

51. Aşadar, pentru a fi utilizator, persoana fizică sau juridică trebuie sa îndeplinească două condiţii:

- să fie înscrisă în certificatul de înmatriculare;

- să fie proprietara vehiculului sau să o poată folosi în baza unui „drept legal” (expresia, uşor surprinzătoare, provine din textul ordonanţei de urgentă).

52. Or, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, aşa cum bine au arătat o parte din instanţe, cea de-a două condiţie nu mai este îndeplinită, ceea ce atrage pierderea calităţii de utilizator şi, pe cale de consecinţă, pe cea de subiect al contravenţiei.

53. Referitor la regimul probator se observă că Registrul naţional de evidenţă nu are conferite caracteristicile unui registru de publicitate şi nicio dispoziţie legală relevantă în speţă nu derogă de la dreptul comun în materie de probaţiune. Instanţele care-în încercarea de a înlătura consecinţa mai sus amintită - au condiţionat transmiterea dreptului de proprietate sau opozabilitatea faţă de terţi a transmiterii dreptului de proprietate de înscrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului în Registrul naţional de evidenţă au procedat astfel fără bază legală, derogând de la dreptul comun în materie de probaţiune, în lipsa oricărei dispoziţii speciale derogatorii.

54. Aşadar, în cazul în care dreptul de proprietate asupra vehiculului a fost transmis anterior datei săvârşirii contravenţiei, printr-un înscris sub semnătură privată, înscrisul face dovada până la proba contrară, potrivit art. 273 din Codul de procedură civilă, şi este opozabil altor persoane decât celor care l-au întocmit, din ziua în care data înscrisului a devenit certă prin una dintre modalităţile arătate de dispoziţiile art. 278 din Codul de procedură civilă.

55. Aprecierea probelor se supune regulilor prevăzute de art. 264 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă, ceea ce înseamnă că instanţele vor examina probele administrate, pe fiecare în parte şi pe toate în ansamblul lor, în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei faptelor pentru a căror dovedire probele au fost încuviinţate; judecătorul va aprecia în mod liber, potrivit convingerii sale, în afară de cazul când legea stabileşte puterea doveditoare a probei.

56. De asemenea, potrivit art. 22 alin. (2) din Codul de procedură civilă, „Judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale, în acest scop, cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept pe care părţile le invocă, judecătorul este în drept să le ceară să prezinte explicaţii, oral sau în scris, să pună în dezbaterea acestora orice împrejurări de fapt sau de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în cerere sau în întâmpinare, să dispună administrarea probelor pe care le consideră necesare, precum şi alte măsuri prevăzute de lege, chiar dacă părţile se împotrivesc”.

57. Aplicarea coroborată a acestor dispoziţii legale în cauzele având ca obiect contravenţia prevăzută de art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 obligă instanţele, în raport cu actele şi lucrările dosarului şi cu datele concrete ale fiecărei cauze, să efectueze verificări privind realitatea transmiterii dreptului de proprietate ori de câte ori apreciază că există îndoială în legătură cu această chestiune, iar transmiterea a operat doar formal, în scopul eludării obligaţiei de achitare a tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.

58. Actul sub semnătură privată cu dată certă nu are valoare probatorie absolută şi, aşa cum s-a arătat, poate fi înlăturat prin proba contrară, inclusiv prin prezumţii judiciare.

59. În acest scop, instanţele pot lua în considerare intervalul de timp dintre data dobândirii proprietăţii asupra vehiculului şi data transmiterii acestui drept, frecvenţa transmiterilor, relaţiile juridice dintre părţi şi orice alte elemente asemănătoare.

60. Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 517 alin. (1) cu referire la art. 514 din Codul de procedură civilă,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apei Cluj şi, în consecinţă, stabileşte că, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 şi art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare:

- în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, fostul proprietar pierde calitatea de utilizator şi de subiect activ al contravenţiei constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă;

- dovada transmiterii dreptului de proprietate se face potrivit dreptului comun.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 5 martie 2018.

 

VICEPREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

GABRIELA ELENA BOGASIU

Magistrat-asistent,

Aurel Segărceanu


1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 7 februarie 2017.

2 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 23 iulie 2012.

3 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 13 august 2015.

4 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 18 iunie 2013.

 

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 10 aprilie 2018, se fac următoarele rectificări:

- la pct. 17, nr. crt. 2 şi 3, în loc de:

 

„2

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

A

IF

240

150

Calculatoare (în limba engleză)

A

IF

240

150

Tehnologia informaţiei

A

IF

240

160

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

A

IF

240

210

 

Automatică şi informatică aplicată (în limba engleză)

A

IF

240

90

 

Automatică şi informatică aplicată (la Satu Mare)

A

IF

240

45

3

Facultatea de Construcţii

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

A

IF

240

60

Căi ferate, drumuri şi poduri

A

IF

240

130

Construcţii civile, industriale şi agricole

A

IF

240

200

 

Construcţii civile, industriale şi agricole (în limba engleză)

A

IF

240

50

Construcţii civile, industriale şi agricole (la Baia Mare)

A

IF

240

50

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

A

IF

240

60

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

A

IF

240

50

 

Măsurători terestre şi cadastru (la Baia Mare)

A

IF

240

50

inginerie şi management

Inginerie economică în construcţii

A

IF

240

50”

 

se va citi:

 

„2

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Calculatoare şi tehnologia

informaţiei

Calculatoare

A

IF

240

150

Calculatoare (în limba engleză)

A

IF

240

150

Tehnologia informaţiei

A

IF

240

160

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

A

IF

240

210

Automatică şi informatică aplicată (în limba engleză)

A

IF

240

90

Automatică şi informatică aplicată (la Satu Mare)

A

IF

240

45

3

Facultatea de Construcţii

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

A

IF

240

60

Căi ferate, drumuri şi poduri

A

IF

240

130

Construcţii civile, industriale şi agricole

A

IF

240

200

Construcţii civile, industriale şi agricole (în limba engleză)

A

IF

240

50

Construcţii civile, industriale şi agricole (la Baia Mare)

A

IF

240

50

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

A

IF

240

60

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

A

IF

240

50

Măsurători terestre şi cadastru (la Baia Mare)

A

IF

240

50

Inginerie şi management

Inginerie economică în construcţii

A

IF

240

60”

 

- la pct. 17, nr. crt. 6, în loc de:

 

„6

Facultatea de Inginerie Electrică

Inginerie electrică

Electromecanică

A

IF

240

50

Electronică de putere şi acţionări electrice

A

IF

240

60

Electrotehnică

A

IF

240

60

Instrumentaţie şi achiziţii de date

A

IF

240

60

Inginerie energetică

Managementul energiei

A

IF

240

75

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A

IF

240

60

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală

A

IF

240

75

 

Inginerie medicală (la Bistriţa)

A

IF

240

50”

 

se va citi:

 

„6

Facultatea de Inginerie

Electrică

Inginerie electrică

Electromecanică

A

IF

240

50

Electronica de putere şi acţionări electrice

A

IF

240

60

Electrotehnică

A

IF

240

60

Instrumentaţie şi achiziţii de date

A

IF

240

60

inginerie energetică

Managementul energiei

A

IF

240

75

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A

IF

240

60

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală

A

IF

240

75

Inginerie medicală (la Bistriţa)

A

IF

240

50”

 

- la pct. 19, nr. crt. 6, în loc de:

 

„6

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Ingineria mediului

Ingineria mediului

A

IF

240

60

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

A

IF

240

30

Ştiinţa mediului

Geografia mediului

A

IF

180

25

Ştiinţa mediului

A

IF

180

140

Ştiinţa mediului (în limba maghiară)

A

IF

180

40

Ştiinţa mediului (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

AP

IF

180

40

Management şi audit de mediu

AP

IF

180

50”

 

se va citi:

 

„6

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Ingineria mediului

Ingineria mediului

A

IF

240

60

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

A

IF

240

30

Ştiinţa mediului

Geografia mediului

A

IF

180

25

Ştiinţa mediului

A

IF

180

140

Ştiinţa mediului (îh limba maghiară)

A

IF

180

40

Ştiinţa mediului (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

AP

IF

180

40

Management şi audit de mediu

AP

IF

180

50”

 

- la pct. 19, nr. crt. 9, în loc de:

 

„9

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Filosofie

Filosofie

A

IF

180

75

Filosofie

A

ID

180

25

Filosofie (în limba maghiară)

A

IF

180

50

Istorie

Arheologie

A

IF

180

50

Arheologie (în limba maghiară)

A

IF

180

25

Arhivistică

A

IF

180

20

Arhivistică (îh limba maghiară)

A

IF

180

15

Istoria artei

A

IF

180

30

Istoria artei (în limba maghiară)

A

IF

180

20

Istorie

A

IF

180

210

Istorie

A

ID

180

50

Istorie (în limba maghiară)

A

IF

180

40

Istorie (în limba maghiară)

A

ID

180

50

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

A

IF

180

125

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba maghiara)

A

IF

180

40

Studii culturale

Etnologie

A

IF

180

15

Turism cultural

A

IF

180

75

Turism cultural (în limba maghiară)

A

IF

180

40

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe ale informării şi documentării

Ă

IF

180

25

Ştiinţe ale informării şi documentării (în limba maghiară)

A

IF

180

20

Ştiinţe politice

Studii de securitate

A

IF

180

200

Studii de securitate

AP

ID

180

50

Studii de securitate (în limba engleză)

AP

IF

180

100”

 

se va citi:

 

„9

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Filosofie

Filosofie

A

IF

180

75

Filosofie

A

ID

180

25

Filosofie (în limba maghiară)

A

IF

180

50

Istorie

Arheologie

A

IF

180

50

Arheologie (în limba maghiară)

A

IF

180

25

Arhivistică

A

IF

180

20

Arhivistică (în limba maghiară)

A

IF

180

15

Istoria” artei

A

IF

180

30

Istoria artei (în limba maghiară)

A

IF

180

20

Istorie

A

IF

180

210

Istorie

A

ID

180

50

Istorie (în limba maghiară)

A

IF

180

40

Istorie (în limba maghiară)

A

ID

180

50

Relaţii internaţionale şi studii europene

Reiaţii internaţionale şi studii europene

A

IF

180

125

Reiaţii internaţionale şi studii europene (în limba maghiara)

A

IF

180

40

Studii culturale

Etnologie

A

IF

180

15

Turism cultural

A

IF

180

75

Turism cultural (în limba maghiară)

A

IF

180

40

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe ale informării şi documentării

A

IF

180

25

Ştiinţe ale informării şi documentării (în limba maghiară)

A

IF

180

20

Ştiinţe politice

Studii de securitate

A

IF

180

200

Studii de securitate

AP

ID

180

50

Studii de securitate (în limba engleză)

AP

IF

180

100”

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.