MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 389/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 389         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 7 mai 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

45/1.940/1.423. - Ordin al ministrului energiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MEDSERV MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

275/M.57. - Ordin al ministrului transporturilor şi al ministrului apărării naţionale pentru stabilirea limitelor zonei interzise LRP2 Cernavodă

 

444. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

 

677. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SPAR „Salturi cu paraşuta”

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

5. - Hotărâre privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 20 aprilie 2018

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

18/82. - Hotărâre privind ratificarea anexei nr. 1 - Procedura alegerilor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr.1/1995

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ENERGIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 45 din 26 martie 2018

Nr. 1.940 din 26 aprilie 2018

Nr. 1.423 din 5 aprilie 2018

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MEDSERV MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 17 alin, (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul energiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MEDSERV MIN - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul energiei,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Anton Anton

Eugen Orlando Teodorovici

Adrian Marius Rîndunică,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL ENERGIEI

Societatea MEDSERV MIN - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

4.790

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4.787

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

3

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

4.733

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.733

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

360

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

19

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4.214

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

3.794

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

3.457

 

 

 

C2

bonusuri

14

337

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

240

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

180

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

140

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

58

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

11

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

46

 

1

 

Rezerve legale

25

4

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

42

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

21

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

21

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

21

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

168

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

158

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

108

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

106

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2.884

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

2.249

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

45

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

45

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

988

9

 

Plăţi restante

56

 

10

 

Creanţe restante

57

0

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. 275 din 1 martie 2018

Nr. M.57 din 5 aprilie 2018

 

ORDIN

pentru stabilirea limitelor zonei interzise LRP2 Cernavodă

 

Având în vedere Referatul de aprobare elaborat de Direcţia transport aerian nr. 6.707 din data de 13.02.2018, ţinând seama de prevederile art. 2 lit. a) din Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului apărării naţionale nr. 1.328/M. 128/2013 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civilo-militare române privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-UFSA şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, în temeiul dispoziţiilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi ministrul apărării naţionale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se stabileşte zona interzisă LRP2 Cernavodă, având limitele orizontale şi verticale astfel:

a) limită orizontală: cerc cu raza 1NM faţă de punctul de coordonate 44°19’20”N 28°03’24,,E;

b) limită verticală: de la GND la FL40.

Art. 2. - Structura de spaţiu aerian prevăzută la art. 1 se publică în publicaţia de informare aeronautică - AIP România şi, după caz, în publicaţia de informare aeronautică militară - Mil AIP România.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ministrul apărării naţionale,

Lucian Şova

Mihai-Viorel Fifor

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

 

Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 4.574/190 din 31.01.2018 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, prevăzute în anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Tarifele prevăzute la art. 1 se stabilesc în euro şi se încasează astfel:

a) pentru serviciile în legătură cu navele, în lei pentru cele care arborează pavilion român şi în euro sau în dolari SUA pentru cele care arborează pavilion străin;

b) pentru serviciile care nu sunt în legătură cu navele, în lei de la operatorii economici şi persoanele fizice române şi în euro sau dolari SUA de la operatorii economici şi persoanele fizice străine.

(2) Tarifele prevăzute la art. 1, care se plătesc în lei, se actualizează lunar de către Autoritatea Navală Română, recalculându-se la cursul în lei al monedei euro comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi lucrătoare a lunii anterioare.

Art. 3. - (1) Plata prestaţiilor efectuate de Autoritatea Navală Română trebuie făcută de către beneficiari astfel:

a) pentru formalităţi intrare-ieşire, dirijare, supraveghere, control trafic, inspecţii control şi operare mărfuri periculoase, în maximum 15 zile de la data emiterii facturii;

b) pentru prestaţiile prevăzute în anexele nr. 1-4, care nu se regăsesc la lit. a), în momentul solicitării sau la eliberarea documentului care atestă efectuarea prestaţiei, după caz.

(2) După această perioadă, beneficiarii plătesc dobânzi şi penalităţi aplicate la suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul social în localităţile: Ceatalchioi, Pătlăgeanca, Sălceni, Plauru, Pardina, Chilia Veche, Tatanir, C.A. Rosetti, Sfiştofca, Letea, Periprava, Sulina, Sfântu Gheorghe, Crişan, Mila 23, Caraorman, Maliuc, Gorgova, Vulturu, Partizani, Ilganii de Sus, Uzlina, Băltenii de Jos, aparţinând Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării, tarifele din anexele nr. 1-4 pentru ambarcaţiunile de agrement şi ambarcaţiunile de pescuit se aplică cu o reducere de 70%.

Art. 4. - În cazul în care salariaţii Autorităţii Navale Române, la solicitarea beneficiarilor, prestează servicii în afara localităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în ţară sau în străinătate, beneficiarii suportă, pe lângă tarifele aferente prestaţiilor solicitate, şi cheltuielile de transport, asigurare medicală, diurnă şi cazare.

Art. 5. - În cazul în care un beneficiar solicită efectuarea unei prestaţii, iar la sosirea inspectorului Autorităţii Navale Române respectivul beneficiar renunţă la efectuarea prestaţiei solicitate, acesta este obligat atât la plata contravalorii prestaţiei, cât şi la plata cheltuielilor de transport, diurnă şi cazare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, când contravaloarea prestaţiei nu se plăteşte.

Art. 6. - În cazul în care pe parcursul inspecţiilor sunt necesare probe sau încercări suplimentare, precum şi analize de laborator, fotografii etc., cheltuielile ocazionate de efectuarea acestora sunt suportate de beneficiar.

Art. 7. - Autoritatea Navală Română duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.174/2015 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 18 noiembrie 2015, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 11 aprilie 2018.

Nr. 444.


*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SPAR „Salturi cu paraşuta”

 

Având în vedere Referatul Direcţiei transport aerian nr. 6.682 din data de 21.02.2018,

ţinând cont de recomandarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, cod SR-20.ACC.2012- 06.23.Cessna-207.D-EBBG.IF, în temeiul:

- prevederilor art. 4 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 4 alin. (1) pct. 21 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-SPAR „Salturi cu paraşuta”, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acestuia.

 

p. Ministrul transporturilor,

Mircea Florin Biban,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 aprilie 2018.

Nr. 677.

 

ANEXĂ

 

REGLEMENTARE

aeronautică civilă română RACR-SPAR „Salturi cu paraşuta”

 

Preambul

(1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul aerian civil), prin actele normative interne din domeniu, prin legislaţia europeană, precum şi prin prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, şi ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte.

(2) în conformitate cu prevederile Codului aerian civil şi în scopul reglementării domeniului aviaţiei civile, Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, emite reglementări aeronautice civile române, care au caracter obligatoriu pentru toţi participanţii la activităţile aeronautice civile şi conexe, precum şi pentru persoanele care desfăşoară activităţi în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă.

(3) Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organismul tehnic specializat desemnat de Ministerul Transporturilor pentru supravegherea punerii în aplicare a reglementărilor aeronautice specifice domeniilor în care deţine competenţe.

(4) Prezenta reglementare RACR-SPAR „Salturi cu paraşuta” prevede cerinţe referitoare la activităţile de salt cu paraşuta pe teritoriul naţional şi a fost elaborată ca o necesitate a menţinerii şi îmbunătăţirii siguranţei în aviaţia civilă ca urmare a dezvoltării activităţilor în acest domeniu.

 

CAPITOLUL 1

Prevederi generale

 

1.1. Scop

Scopul acestei reglementări este de a stabili cerinţe referitoare la activităţile de salt cu paraşuta dintr-o aeronavă aflată în zbor pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional.

1.2. Aplicabilitate

Prezenta reglementare se aplică participanţilor la activitatea de salt cu paraşuta, pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional, exceptând salturile cu paraşuta necesare ca urmare a unei urgenţe în zbor. De asemenea se aplică şi autorităţii competente pentru supravegherea activităţilor de salt cu paraşuta.

1 3 Definiţii şi acronime

1.3.1. Definiţii

Atunci când sunt folosiţi în prezenta reglementare, termenii de mai jos au următorul înţeles:

(1) Accident de paraşutism - eveniment, altul decât cel asociat cu operarea unei aeronave, în care sunt implicate persoane îmbarcate la bordul unei aeronave cu scopul de a executa activităţi de salt cu paraşuta, care se produce între momentul părăsirii aeronavei şi momentul în care acestea ajung la sol şi în cursul căruia cel puţin una dintre aceste persoane este rănită grav sau mortal;

(2) Autoritatea competentă - Autoritatea Aeronautică Civilă Română;

(3) Cădere liberă - parte a saltului cu paraşuta cuprinsă între momentul părăsirii aeronavei şi momentul deschiderii paraşutei;

(4) Dispozitiv de deschidere automată (AAD) - dispozitiv care iniţiază automat deschiderea paraşutei de rezervă la înălţimea prestabilită în funcţie de viteza atinsă de paraşutist în cădere liberă, cu paraşuta principală deschisă incomplet, sau în urma unei evoluţii cu paraşuta principală deschisă depăşind viteza de coborâre la înălţimea de activare a dispozitivului;

(5) Elev salt tandem - persoană îmbarcată în aeronavă cu scopul de a efectua salturi tandem, conform programelor de pregătire practică, în vederea obţinerii în cadrul unei OPA a unei licenţe/autorizaţii/calificări superioare, conform legislaţiei aplicabile;

(6) Incident de paraşutism - eveniment, altul decât accidentul de paraşutism, asociat cu utilizarea unei paraşute, care afectează sau poate afecta siguranţa persoanei care utilizează completul de paraşută. Din această categorie se exclud evenimentele/cazurile speciale care se rezolvă prin intermediul procedurilor operaţionale ale paraşutistului;

(7) încărcarea paraşutei - raportul dintre greutatea paraşutistului la părăsirea aeronavei (echipat) exprimată în livre (lb) şi suprafaţa voalurii exprimată în picioare pătrate (sqf);

(8) Organizaţie de paraşutism - persoană juridică care organizează activităţi de salt cu paraşuta şi care răspunde de desfăşurarea acestora în siguranţă potrivit reglementărilor aplicabile;

(9) Pasager salt tandem - persoană, alta decât EST, îmbarcată în aeronavă cu scopul de a efectua un salt tandem împreună cu un paraşutist deţinător de autorizaţie specifică de tandem, în termen de valabilitate;

(10) Paraşutist tandem - paraşutist deţinător de autorizaţie specifică de tandem, în termen de valabilitate, îmbarcat în aeronavă cu scopul de a executa salturi însoţit de un PST. Orice IPT poate acţiona ca PT dacă pasagerul său are calitatea de PST şi nu de EST;

(11) Pericol - situaţie care duce sau poate duce la accidente/incidente;

(12) Punct de organizare - loc atribuit de organizator necesar pentru desfăşurarea activităţii de zbor/salt;

(13) Salt în formaţie - salt al unui grup de paraşutişti, alcătuit în timpul căderii libere sau al căderii cu paraşuta deschisă (lucru relativ în cădere liberă, lucru relativ pe cupolă, freefly etc.).

(14) Salt cu paraşuta - lansarea voluntară a unei persoane sau a mai multor persoane dintr-o aeronavă aflată în zbor, utilizând paraşuta;

(15) Salt tandem - salt cu paraşuta în care două persoane, un pasager salt tandem/elev salt tandem şi un paraşutist deţinător de autorizaţie specifică de tandem/calificare superioară de instructor tandem folosesc simultan aceeaşi paraşută în timpul activităţii de salt;

(16) Salturi cu caracter special - salturi pentru care se obţin derogări, de la autoritatea competentă, de la condiţiile reglementate precum înălţimea, condiţii meteo, zonă de lansare, echipamente experimentale sau care implică riscuri mai mari faţă de un salt executat în condiţii standard;

(17) Salt în formaţie - salt al unui grup de paraşutişti, alcătuit în timpul căderii libere sau al căderii cu paraşuta deschisă (lucru relativ în cădere liberă, lucru relativ pe cupolă, freefly etc.).

(18) Skyboard - echipament ataşat de picioare şi utilizat de paraşutişti pentru executarea figurilor acrobatice în cădere liberă;

(19) Vizibilitate în zbor - vizibilitatea spre înainte stabilită din cabina de pilotaj a unei aeronave aflate în zbor;

(20) Zona de aterizare paraşutişti-zonă desemnată pentru aterizarea paraşutiştilor, zonă care trebuie să ofere la nivelul solului un spaţiu deschis, degajat de obstacole;

(21) Zona de lansare paraşutişti - zonă de spaţiu aerian, stabilită în mod continuu, în care are loc lansarea şi saltul cu paraşuta.

(22) Wingsuit - costum de zbor cu membrană între picioare şi între fiecare braţ şi trunchi, destinat zborului prin aer; datorită suprafeţei mărite â costumului, paraşutistul are posibilitatea de a avea o rată de cădere mai mică.

1.3.2. Acronime

(1) AAD - dispozitiv de deschidere automată (Automatic Activation Device)

(2) ATC - control trafic aerian (entitate responsabilă cu jurisdicţie asupra spaţiului aerian) (Air Traffic Control)

(3) COAP - Comandamentul operaţional aerian principal

(4) EST - elev salt tandem

(5) GC - conducător pentru activitatea la sol (Ground control)

(6) GPS - sistem de poziţionare globală (Global Positioning System)

(7) IPT - instructor paraşutist tandem

(8) JM - conducător pentru activitatea de salt (Jump master)

(9) NOTAM - informare pentru aviatori (Notice to Airmen)

(10) OP - organizaţie de paraşutism

(11) OPA - organizaţie de pregătire paraşutişti autorizată conform RACR LPAN-P „Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist”

(12) PIC - pilot comandant (Pilot in command)

(13) PST - pasager salt tandem

(14) PT - paraşutist tandem

(15) ROMATSA - Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian

(16) ZAP - zonă de aterizare paraşutişti

(17) ZLP - zonă de lansare paraşutişti

1.4. Generalităţi

1.4.1. Condiţii generale

(1) Pe teritoriul României, activităţile de salt cu paraşuta sunt organizate şi desfăşurate de către OP sau de persoane fizice deţinătoare de licenţă de paraşutist în termen de valabilitate.

(2) OP este persoana juridică responsabilă cu desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţilor de paraşutism care poate desfăşura:

a) activităţi de paraşutism individuale (salturi efectuate de paraşutişti deţinători de licenţă în termen de valabilitate);

b) activităţi de salt tandem;

c) activităţi de instruire paraşutişti, dacă este deţinătoare a unei Autorizaţii OPA.

(3) OP trebuie să nominalizeze prin documente proprii (de exemplu, proces-verbal, manuale ale organizaţiei etc.) un JM şi un GC, care sunt responsabili de implementarea cerinţelor prezentului regulament.

(4) Persoanele fizice menţionate la alin. (1) sunt responsabile cu desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţilor de paraşutism şi pot efectua:

a) activităţi de paraşutism individuale, în limitele calificărilor şi autorizărilor deţinute (salturi efectuate de paraşutişti deţinători de licenţă în termen de valabilitate);

b) activităţi de salt tandem, exclusiv în scop necomercial, având autorizaţia de tandem în termen de valabilitate, fără împărţirea costurilor directe sau fără alte remuneraţii/acte cu titlu oneros.

(5) în cazul în care activităţile de paraşutism sunt desfăşurate de grupuri de persoane formate din cel puţin doi paraşutişti, în afara unei OP, la începutul activităţii de salt se întocmeşte un document prin care se desemnează persoanele ce deţin responsabilităţile JM şi GC, dintre paraşutiştii participanţi la salt.

Documentul este semnat de toţi paraşutiştii participanţi la activitatea de salt şi este păstrat de persoana ce deţine responsabilităţile GC.

(6) în cazul în care activitatea de paraşutism este desfăşurată de o singură persoană, aceasta deţine responsabilitatea totală a respectării tuturor cerinţelor privind desfăşurarea în siguranţă a activităţii de salt cu paraşuta.

(7) Un PST/EST desfăşoară activităţi de paraşutism numai însoţit de un paraşutist deţinător de autorizaţie specifică de tandem/calificare superioară de instructor tandem în termen de valabilitate. Pentru executarea acestei activităţi EST trebuie să respecte condiţiile impuse prin RACR LPAN-P. PST, în cazul în care nu deţine un certificat medical corespunzător, trebuie să completeze o declaraţie pe propria răspundere referitor la starea sa de sănătate (formularul din anexa care face parte integrantă din prezenta reglementare). Informaţiile din anexă sunt informaţii minimale şi orice OP poate dezvolta declaraţia, suplimentar faţă de informaţiile din anexă.

(8) O paraşută poate fi utilizată pentru salturi în spaţiul aerian naţional, numai dacă este în stare de navigabilitate şi este însoţită de documentele doveditoare ale acesteia, emise, convertite sau validate conform prevederilor naţionale în vigoare.

(9) OP/GC trebuie să pună la dispoziţia operatorului aeronavei toate informaţiile necesare în vederea întocmirii documentaţiei de zbor.

(10) PIC nu permite desfăşurarea operaţiunii de lansare de paraşutişti în situaţia în care consideră că activitatea de salt duce la un potenţial pericol pentru traficul aerian sau pentru persoane le/bunurile aflate la bord/sol.

(11) Activitatea de paraşutism este interzisă persoanelor care:

a) se află sub influenţa alcoolului, a unor substanţe psihoactive sau sunt inapte din cauza unei răniri, a oboselii, a unei boli sau a altor cazuri asemănătoare sau au dubii privind capacitatea personală de a îşi îndeplini sarcinile de paraşutism atribuite într-o măsură suficientă ca viaţa şi activitatea de paraşutism să fie pusă în pericol;

b) au efectuat în ultimele 24 de ore, înaintea executării saltului, o scufundare la mare adâncime sau au donat sânge.

(12) Paraşutistul aflat în oricare din situaţiile menţionate la alin. (11) are obligaţia de a informa GC sau JM cu privire la condiţiile menţionate şi nu participă/refuză participarea la activităţile de salt.

(13) Un participant la activităţile de paraşutism trebuie să raporteze orice incident/accident, conform procedurilor prevăzute în Reglementarea aeronautică civilă română privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă RACR-REAC.

(14) Vârsta minimă pentru PST este de 14 ani. PST cu vârsta peste 60 de ani sunt admişi la activităţi de paraşutism cu condiţia deţinerii unei adeverinţe medicale care să ateste starea de sănătate sau a unui certificat medical corespunzător, conform legislaţiei aplicabile, în termen de valabilitate. O persoană cu vârsta sub 18 ani care intenţionează să execute salturi cu paraşuta sau să fie instruite în vederea executării salturilor cu paraşuta trebuie să aibă acordul scris cu semnătură legalizată al ambilor părinţi sau al tutorelui legal.

(15) Paraşutiştii participanţi la activităţile de salt cu paraşuta vor aloca minimum 8 ore de odihnă înaintea începerii activităţii de salt. Este responsabilitatea paraşutiştilor de a respecta timpul de odihnă menţionat şi de a informa OP în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea cu privire la respectarea acestuia.

(16) La începutul zilei de zbor GC întocmeşte briefingul, conform pct. 3.1.

1.4.2. Personalul implicat în desfăşurarea activităţilor de salt

(1) Persoana nominalizată pentru îndeplinirea responsabilităţilor JM trebuie să deţină licenţă de paraşutist minimum categoria B în termen de valabilitate şi o experienţă de minimum 100 de salturi, iar în cadrul salturilor în formaţie persoana nominalizată trebuie să deţină licenţă de paraşutist minimum categoria C aflată în termen de valabilitate.

(2) Persoana nominalizată pentru îndeplinirea responsabilităţilor GC este desemnată de către OP.

1.5. Atribuţii şi responsabilităţi

(1) Responsabilitatea privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor de salt cu paraşuta revine administratorului/ managerului organizaţiei de paraşutism. Acesta poate delega propriile atribuţii şi se asigură că persoanele delegate deţin competenţe necesare activităţilor ce le-au fost delegate.

(2) Responsabilitatea asupra saltului şi decizia de părăsire a aeronavei, implicit efectuarea saltului este în totalitate a fiecărui paraşutist în parte.

(3) în cadrul OP se desemnează GC şi JM.

(4) GC şi JM pot delega propriile atribuţii şi se asigură că persoanele delegate deţin competenţe necesare activităţilor ce le-au fost delegate.

(5) GC şi JM trebuie să colaboreze pentru buna desfăşurare a activităţii.

(6) GC trebuie:

a) să asigure monitorizarea activităţii de paraşutism la/de la sol;

b) să aloce un punct de organizare a activităţii de paraşutism, acest punct poate fi stabilit pentru o singură activitate sau pentru o serie de activităţi;

c) să se asigure că s-au obţinut acordurile din partea proprietarului/administratorului terenului folosit ca ZAR;

d) să se asigure că este obţinută informarea meteo corespunzătoare perioadei de operare;

e) să organizeze, să conducă şi să monitorizeze, pregătirea nemijlocită (briefingul);

f) să se asigure că documentele personalului implicat în activităţile de salt sunt în termen de valabilitate;

g) să coordoneze şi să supravegheze ZAP;

h) să observe de la sol paraşutiştii atât în timpul deschiderii paraşutei, cât şi pe perioada coborârii cu paraşuta;

i) să se asigure că activităţile de salt cu paraşuta sunt desfăşurate numai din aeronave echipate corespunzător;

j) să pună la dispoziţia operatorului aeronavei din care se face saltul datele necesare pentru obţinerea aprobărilor de trafic aerian şi pentru întocmirea documentelor obligatorii aflate la bordul aeronavei;

k) să monitorizeze intensitatea şi direcţia vântului pentru a stabili o eventuală depăşire a limitelor acceptate pentru salt;

l) să menţină legătura cu aeronava care lansează paraşutişti, prin radio sau cu ajutorul panourilor de semnalizare, dacă este cazul;

m) să comunice cu entităţile care desfăşoară activităţi de coordonare a zborului în zona aerodromului (de exemplu, ATC, COAP etc.), dacă este cazul;

n) să urmărească respectarea de către paraşutişti a regulilor de circulaţie pe aerodrom sau pe terenul unde au loc salturile cu paraşuta;

o) să nu permită desfăşurarea activităţilor de salt cu paraşuta de către persoane care nu îndeplinesc sau pe care le suspectează că nu îndeplinesc prevederile reglementărilor în vigoare;

p) să nu permită desfăşurarea activităţilor de salt fără verificarea documentelor doveditoare cu privire la starea de navigabilitate a paraşutelor utilizate în salt;

q) să îndepărteze persoanele neautorizate din zona de decolare şi aterizare;

r) să apeleze, dacă este cazul, la organizaţiile care asigură personalul şi echipamentele necesar a fi folosite în cazul situaţiilor de urgenţă (de exemplu, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia Română, Serviciul de Ambulanţă etc.);

s) să raporteze, conform prevederilor legale, incidentele/accidentele în care sunt implicaţi participanţii la activităţile de paraşutism;

t) să informeze autoritatea competentă asupra nerespectării de către paraşutişti a cerinţelor specifice desfăşurării activităţilor de salt.

(7) JM trebuie:

a) să îşi însuşească pregătirea nemijlocită (briefingul);

b) să se asigure că paraşutiştii s-au echipat corespunzător, confirmând cu aceştia că au făcut verificările necesar a fi efectuate asupra echipamentului folosit pentru salt, înaintea executării acestuia;

c) să supravegheze paraşutiştii în aeronavă;

d) să stabilească ordinea de salt şi să supravegheze modul de părăsire al aeronavei;

e) să menţină legătura cu PIC-ul aeronavei;

f) să ia în considerare toate informaţiile disponibile (inclusiv informaţiile meteo) pentru stabilirea deciziei de a abandona sau de a continua activitatea de salt şi să participe la evacuarea aeronavei în cazul unei urgenţe;

g) să nu permită desfăşurarea activităţilor de salt cu paraşuta de către persoane care nu îndeplinesc sau pe care le suspectează cu nu îndeplinesc prevederile prezentei reglementări;

h) să îndepărteze persoanele neautorizate din zona de îmbarcare;

i) să raporteze, conform prevederilor legale, incidentele/accidentele în care sunt implicaţi paraşutişti;

j) să informeze autoritatea competentă asupra nerespectării de către paraşutişti a cerinţelor specifice desfăşurării activităţilor de salt;

k) să comunice paraşutiştilor participanţilor la salt, înainte de îmbarcarea în aeronavă, următoarele:

(i) ordinea de aşezare în aeronavă;

(ii) informaţii referitor la utilizarea căştilor de protecţie, dacă este cazul;

(iii) informaţii referitor la mişcarea în interiorul aeronavei;

(iv) obligaţia de a efectua o verificare completă a echipamentului propriu, înainte de poziţionare la uşa aeronavei în vederea efectuării saltului cu paraşuta;

(v) interzicerea începerii lansării fără o indicaţie dară din partea JM, pe care a primit-o din partea PIC, şi prin care se confirmă faptul că aeronava se află în configuraţia corectă pentru începerea saltului.

 

CAPITOLUL 2

Reguli de operare

 

2.1. Obligaţiile GC

(1) GC comunică PIC, în vederea transmiterii către ATC a cererii de executare a salturilor cu paraşuta, următoarele date relevante necesare pentru completarea documentaţiei de zbor:

a) data şi ora estimată pentru începerea lansării;

b) localizarea ZLP;

c) înălţimea de la care are loc lansarea;

d) durata estimată pentru activitatea de lansare;

e) numele persoanei sau OP care organizează lansarea.

(2) La începutul unei activităţii de salt cu paraşuta, GC oferă informaţiile necesare în susţinerea activităţii şi întocmeşte briefingul.

2.2. Cerinţe privind condiţiile meteorologice minime pentru desfăşurarea activităţii de salt cu paraşuta

(1) Activităţile de salt cu paraşuta nu sunt permise atunci când viteza vântului, măsurată la nivelul solului în zona prevăzută pentru aterizare, este mai mare de:

a) 7 m/s pentru elevi paraşutişti sau pentru paraşutişti cu experienţă mai mică de 50 de salturi;

b) 9 m/s pentru paraşutişti cu experienţă între 51 şi 100 de salturi;

c) 11 m/s pentru paraşutişti cu experienţă între 101 şi 500 de salturi;

d) 14 m/s pentru salturi tandem;

e) 5 m/s pentru paraşutişti ce execută salturi pe timp de noapte sau pe apă.

(2) în cazul salturilor individuale executate de paraşutiştii cu experienţă mai mare de 500 de salturi, aceştia decid executarea sau nu a unui salt în cazul în care viteza vântului măsurată la nivelul solului este mai mare de 14 m/s.

(3) Limitele de vânt stabilite la alin. (1) şi (2) nu pot depăşi specificaţiile tehnice ale paraşutei.

(4) întreruperea temporară a activităţilor de salt cu paraşuta se stabileşte, în funcţie de experienţa paraşutistului, atunci când viteza vântului depăşeşte limita maximă admisă stabilită sau dacă în decurs de 5 minute au avut loc 2 rafale de vânt peste limita stabilită pentru salt. În cazul întreruperii temporare a activităţii de paraşutism, activitatea de salt este reluată de participanţi doar în condiţia în care, timp de cel puţin 20 de minute, nu s-a înregistrat nicio rafală de vânt peste limită.

(5) în fiecare ZAP trebuie să se utilizeze un indicator pentru măsurarea vitezei vântului la sol (de exemplu, mânecă de vânt, anemometru etc.). În cazul în care mâneca de vânt aflată la nivelul solului nu poate fi văzută de la înălţimea ZLP, iar intensitatea vântului creşte peste valorile stabilite pentru salt, GC comunică aceste informaţii pilotului prin intermediul sistemului de comunicaţii sau, în cazul întreruperii sistemului de comunicaţii, comunică JM-ului prin intermediul panourilor, iar, în cazul salturilor de noapte, prin intermediul semnalelor luminoase, conform informaţiilor primite de către paraşutişti în timpul pregătirii nemijlocite.

(6) Informaţiile cu privire la viteza şi direcţia vântului trebuie obţinute:

a) înainte de a începe activitatea de paraşutism;

b) ca urmare a unei modificări semnificative a vitezei sau direcţiei vântului;

c) în urma unei pauze mai mari de 20 de minute, cauzate de rafale de vânt care depăşesc limitele stabilite.

(7) Paraşutiştii nu părăsesc aeronava dacă de la punctul de ieşire din aeronavă nu sunt vizibile ZLP şi ZAP, exceptând cazul specific al salturilor executate prin nori, caz în care JM se asigură că:

a) paraşutiştii care execută astfel de salturi deţin o experienţă de cel puţin 100 de salturi;

b) OP are o procedură în acest sens, procedură ce a fost adusă la cunoştinţa tuturor paraşutiştilor care execută astfel de salturi;

c) a inclus în briefingul efectuat la începutul activităţii, pregătirea specifică tuturor paraşutiştilor care desfăşoară astfel de salturi.

(8) Nu sunt executate activităţi de salt atunci când vizibilitatea în zbor sau distanţa faţă de nori atinge valori mai mici decât cele prevăzute în tabelul următor:

 

Spaţiu

Condiţii

Perioada

În zona de lansare

În afara zonei de aerodrom

Şes

Deal şi munte

Vizibilitate

Ziua

2 km

4 km

Noaptea

5 km

10 km

Distanţa verticală sub plafon

Ziua

300 m

300 m

300 m

Noaptea

300 m

300 m

500 m

Distanţa verticală peste plafon

Ziua

300 m

300 m

500 m

Noaptea

500 m

500 m

500 m

 

CAPITOLUL 3

Executarea salturilor cu paraşuta

 

3.1. Pregătirea nemijlocită (briefingul)

(1) Briefingul este pregătirea efectuată la sol şi furnizează participanţilor la activităţile de salt cu paraşuta informaţii necesare în activităţile ce urmează a se desfăşura în acea zi. Acesta este întocmit de către GC. Paraşutiştii licenţiaţi, elevii paraşutişti, instructorii participanţi la activitatea de salt au obligativitatea luării la cunoştinţă şi respectării briefingului. Briefingul trebuie să conţină informaţii referitoare la:

a) date generale ale activităţii:

(i) zona de desfăşurare:

(ii) data:

(iii) condiţiile meteorologice de la începutul activităţii;

(iv) înălţimile de executare;

(v) aeronavele din care se efectuează salturi şi echipamente auxiliare ale aeronavei activităţii de salt (de exemplu, echipament oxigen etc.), dacă este cazul;

(vi) zona de aterizare ZAP şi ZAP-urile alternative,

b) date specifice ale activităţii:

(i) stabilirea în scris a atribuţiunilor de salt din ziua respectivă şi preluate de către participanţi prin semnătură, în cazul în care nu sunt stabilite altfel prin intermediul manualelor/procedurilor proprii ale OP (de exemplu, Ground Control, număr licenţă, date de contact);

(ii) tipul saltului (salturi cu paraşutişti licenţiaţi/salturi tandem/salturi în cadrul OPA);

(iii) salturi în condiţii speciale (de exemplu, salturi prin nori, pe apă, de noapte, tentative şi stabilire de recorduri, încercări de echipamente noi/omologate, salturi de la mare înălţime - la peste 6.000 metri etc.);

(iv) descrierea procedurilor specifice diferitor tipuri de salturi în condiţii deosebite (de exemplu, salturi prin nori, pe apă, de noapte etc.);

(v) materiale/echipament de reclamă (de exemplu, banner, drapele, fanioane, eşarfe, fumigene, însemne, sigle etc.);

c) regulament aerodrom/activitate lansări paraşutişti:

(i) informaţii relevante cu privire la orientarea în spaţiu, circulaţia pe aerodrom şi zone interzise;

(ii) potenţiale pericole aflate în zona de aerodrom;

(iii) controlul paraşutelor şi al echipamentului;

(iv) îmbarcarea în aeronavă şi zborul pe traiect;

(v) activitatea în aeronavă;

(vi) pregătirea pentru lansare;

(vii) obiecte din aeronavă ce pot cauza răniri;

(viii) părăsirea aeronavei;

(ix) căderea liberă;

(x) deschiderea paraşutei;

(xi) coborârea cu paraşuta deschisă;

(xii) pregătirea pentru aterizare; şi

(xiii) aterizarea;

d) situaţii de urgenţă ce pot apărea în timpul activităţii de salt, dar şi în timpul zborului cu aeronava.

(2) în cazul activităţilor de salt în tandem cu pasager, PT/IPT are obligaţia de a efectua, cel puţin oral, briefingul pentru PST/EST, pregătire care trebuie să conţină informaţii referitor la:

a) echipamentele utilizate în activitatea de salt tandem;

b) poziţia stabilită de cei doi înainte de salt, poziţia la ieşire, în timpul zborului şi cea la aterizare;

c) obiectele din aeronavă ce pot cauza răniri;

d) părăsirea aeronavei;

e) căderea liberă;

f) deschiderea paraşutei şi şocul la deschidere;

g) controlul deschiderii;

h) coborârea cu paraşuta deschisă;

i) pregătirea pentru aterizare;

j) proceduri ce trebuie urmate de PST în caz de incapacitate a PT;

k) aterizarea;

l) situaţii de urgenţă ce pot apărea în timpul saltului tandem.

(3) Decizia de părăsire a aeronavei şi responsabilitatea sunt în totalitate ale paraşutistului care efectuează saltul.

(4) Modul de desfăşurare a briefingului este stabilit de fiecare OP prin manuale/proceduri proprii.

(5) în cazul salturilor organizate şi desfăşurate de persoane fizice deţinătoare de licenţă de paraşutist, GC prezintă aspectele privind modul de desfăşurare a briefingului într-un document adus la cunoştinţă şi semnat de toţi paraşutiştii participanţi la activitatea de salt.

3.2. Analiza activităţii paraşutiştilor

(1) Paraşutiştii au responsabilitatea de a informa GC referitor la problemele întâmpinate în timpul saltului, iar GC va face O analiză şi, în cazul în care este necesar, va informa paraşutiştii referitor la acţiunile pe care aceştia trebuie să le întreprindă.

(2) La sfârşitul activităţilor de salt cu paraşuta, GC împreună cu JM fac o analiză a acţiunilor executate, în scopul de a identifica problemele întâmpinate de paraşutişti/elevi în timpul saltului. Această analiză poate fi discutată chiar şi în timpul pregătirii nemijlocite din ziua următoare saltului.

3.3. Separarea între paraşutişti

(1) Separarea minimă între paraşutişti este stabilită de PIC şi JM, înaintea îmbarcării în aeronavă. Aceasta se stabileşte în funcţie de numărul de aeronave implicate în lansare, de viteza acestora la atingerea altitudinii stabilite pentru salt, de altitudinea stabilită pentru salt, de experienţa paraşutiştilor participanţi, de tipul paraşutelor folosite, de tipul şi specificul salturilor executate, de viteza vântului, precum şi de ZAP. De asemenea, aceste criterii stau la baza stabilirii regulilor de lansare a grupurilor de paraşutişti şi a ordinii de părăsire a aeronavei.

(2) în funcţie de situaţiile neprevăzute/incidentele apărute în aeronavă, JM* poate modifica ordinea de salt.

(3) în cazul salturilor tandem, PT/IPT va stabili împreună cu JM momentul părăsirii aeronavei având în vedere şi faptul că nu trebuie să fie executate salturi sub înălţimea minimă de deschidere a paraşutei, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.

3.4. Limitări

(1) înălţimea minimă de deschidere a paraşutei principale este stabilită în funcţie de experienţa paraşutistului.

 

Experienţa

Înălţime minimă (metri)

Elevi şi deţinători de licenţă Ro, A

800

Deţinător de licenţă B, C, D

700

Salturi tandem

1.200

Paraşutiştii ce evoluează în demonstraţii aeriene

Conform legislaţiei aplicabile

 

(2) Fiecare participant la activitatea de salt îşi va stabili o limită privind numărul de salturi pe care le poate executa într-o zi ţinând cont de experienţa, condiţia fizică.

(3) La stabilirea numărului maxim de salturi trebuie să se ţină cont de următoarele limitări:

 

Experienţa

Maximum de salturi/zi

Elevi în vederea obţinerii licenţelor Ro şi A

6

Până la 50 salturi

8

 

3.5. Salturi executate deasupra zonelor dens populate sau a adunărilor de persoane în aer liber

Este interzisă executarea salturilor cu paraşuta deasupra zonelor dens populate ale oraşelor, aşezărilor sau a adunărilor de persoane în aer liber fără o autorizare corespunzătoare obţinută conform prevederilor legale.

3.6. Salturi executate deasupra aeroporturilor

Este interzisă executarea salturilor cu paraşuta deasupra aeroporturilor dacă între OP/persoanele fizice deţinătoare de licenţă de paraşutism şi aeroportul în cauză nu există încheiat un protocol care stabileşte responsabilităţi, atribuţii, proceduri de operare.

3.7. Salturi în zone restricţionate

(1) Pot fi executate salturi în zone restricţionate, doar în următoarele condiţii:

a) înaintea executării saltului a fost obţinută autorizarea din partea ATC-ului din zona respectivă;

b) în vederea executării saltului cu paraşuta, în bune condiţii, se înfiinţează o zonă restricţionată temporară;

c) a fost emisă o notificare NOTAM, conform prevederilor reglementărilor aplicabile aflate în vigoare, ce precizează zonele în care au loc salturile.

3.8. Salturi executate între apusul şi răsăritul soarelui/salturi de noapte

(1) Sunt permise salturi cu paraşuta între apus şi răsărit numai dacă paraşutistul care execută saltul este echipat cu mijloace tehnice ce pot genera o lumină vizibilă de la o distanţă de cel puţin 2 km. Paraşutistul foloseşte lumina vizibilă după deschiderea paraşutei atât pentru controlul voalurii, cât şi pentru a marca locaţia.

(2) Salturile de noapte pot fi executate doar în următoarele condiţii:

a) condiţiile meteo existente la momentul executării saltului sunt în limitele menţionate în prezenta reglementare;

b) paraşutiştii participanţi trebuie să fie deţinători de licenţă de paraşutist aflată în termen de valabilitate, minimum categoria B, şi să aibă o experienţă de cel puţin 100 de salturi din care 10 salturi executate în ultimele 3 luni;

c) toţi participanţii la activităţile de salt sunt informaţi cu privire la obstacolele din ZAP şi din zonele adiacente ale acestuia;

d) obstacolele din ZAP sunt marcate cu balize luminoase;

e) ZAP este vizibil marcată;

f) toţi paraşutiştii participanţi la salt vor avea asupra lor minimum o lanternă, montată astfel încât să nu incomodeze şi să nu afecteze siguranţa activităţii de salt, pentru a putea efectua controlul vizual al paraşutei după deschidere sau pentru a putea semnaliza în aer în situaţia apariţiei unui incident, precum şi pentru a ilumina locul de aterizare, atunci când aterizarea nu are loc în zona iluminată a ZAP;

g) pe timpul nopţii este permisă plierea paraşutelor numai într-un spaţiu de pliaj special amenajat şi iluminat.

3.9. Salturile pe apă

(1) Salturile pe apă (intenţionate) pot avea loc numai în următoarele condiţii:

a) paraşutiştii participanţi trebuie să fie deţinători de licenţă de paraşutist aflată în termen de valabilitate, minimum categoria B, şi să aibă o experienţă de cel puţin 100 de salturi din care 10 salturi executate în ultimele 3 luni;

b) paraşutiştii sunt echipaţi cu mijloace de plutire adecvate (de exemplu, veste de salvare) şi instruiţi cu privire la utilizarea acestor mijloace;

c) ZAP este un luciu de apă cu diametrul stabilit în funcţie de experienţa paraşutiştilor participanţi la salt şi este comunicat în timpul briefingului;

d) JM a făcut anterior parte din echipa de organizare a unor salturi similare;

e) există un indicator de vânt, pentru stabilirea corectă a direcţiei vântului;

f) există minimum o barcă de salvare, dacă adâncimea apei depăşeşte 1 m.

3.10. Salturi cu paraşuta de la mare înălţime

(1) Salturile cu paraşuta de la mare înălţime sunt permise doar în următoarele condiţii:

a) toţi participanţii implicaţi în activităţi de paraşutism cu lansare de la înălţimi de peste 6.000 m trebuie să fi participat la o sesiune de pregătire specifică în ultimele 12 luni;

b) toţi participanţii implicaţi în activităţi de paraşutism cu lansare de la înălţimi de peste 6.000 m trebuie echipaţi cu AAD operaţional;

c) nu sunt permise salturi ori de câte ori înălţimea de salt (altitudinea stabilită în cabina aeronavei) depăşeşte 3.000 metri pentru o perioadă de timp mai mare de 30 de minute şi ori de câte ori înălţimea de salt depăşeşte 4.000 metri, cu excepţia utilizării în permanenţă a oxigenului;

d) sunt exceptate de la prevederile lit. c) salturile executate atunci când înălţimea de salt depăşeşte 4.000 metri, pentru o perioadă care să nu depăşească 6 minute, sau salturile executate de la înălţimi care depăşesc 4.500 metri pentru o perioadă care să nu depăşească 3 minute;

e) PIC-ul aeronavei monitorizează nivelurile de zbor şi limitele de timp şi le comunică JM;

f) în cazul depăşirii limitelor nivelului de zbor sau timp, misiunea este abandonată şi toţi paraşutiştii trebuie să aterizeze doar cu aeronava.

3.11. Salturi în tandem

(1) Salturile în tandem sunt permise doar în următoarele condiţii:

a) sunt executate de un IPT, în cazul salturilor şcoală conform cerinţelor aplicabile;

b) sunt executate de un paraşutist deţinător de autorizaţie specifică de tandem (PT), în cazul salturilor executate fără a se intenţiona începerea pregătirii în vederea obţinerii unei licenţe de paraşutist;

c) completul paraşută tandem utilizat conţine un AAD operaţional;

d) pasagerul salt tandem poate fi o persoană sau o încărcătură (manechin, container etc.) care nu depăşeşte greutatea admisă de producătorul echipamentului.

 

CAPITOLUL 4

Zona de aterizare/zona de lansare paraşutişti

 

4.1. Zona de aterizare paraşutişti (ZAP)

(1) ZAP trebuie să fie potrivită tipului de activitate ce urmează a fi executată şi trebuie să dispună de:

a) marcaje corespunzătoare pentru a indica direcţia şi locul de aterizare pentru paraşutiştii cu o experienţă mai mică de 50 de salturi;

b) saltea pentru aterizare folosită în cazul salturilor de precizie;

c) mânecă de vânt/anemometru;

d) separare/delimitare faţă de zona specială pentru spectatori.

(2) Atunci când au loc salturi cu paraşuta, peste sau într-o zonă construită sau peste o adunare de persoane în aer liber, ZAP trebuie:

a) să fie o zonă orizontală fără obstacole, cu o rază minimă de 25 de metri, indiferent de direcţia vântului sau să fie o zonă dreptunghiulară orizontală fără obstacole, cu dimensiuni minime de 40 m lungime şi 25 de m lăţime;

b) să aibă un ZAP de rezervă adecvat, în cazul unei depăşiri, iar în acest caz locaţia ZAP de rezervă trebuie clar identificată în timpul pregătirii nemijlocite;

c) să dispună de măsuri adecvate de control al publicului spectator astfel încât să nu i se permită acestuia să ajungă în ZAP.

(3) Atunci când au loc salturi cu paraşuta peste sau într-o zonă construită sau în cazul salturilor de paraşutişti peste o adunare de persoane în aer liber, trebuie ca ZAP-ul în interiorul căruia aterizează paraşutiştii să fie marcat într-o manieră care să permită PIC-uluî aeronavei identificarea clară, de la altitudinea maximă stabilită pentru salt.

4.2. Zona de lansare paraşutişti (ZLP)

ZLP are o rază de 2 km în jurul ZAP, în funcţie de acordurile încheiate de OP/persoanele fizice deţinătoare de licenţă de paraşutism cu autorităţile locale raza poate avea valori diferite fără a pune în pericol siguranţa şi/sau securitatea participanţilor la activitatea de paraşutism, precum şi a persoanelor de la sol.

 

CAPITOLUL 5

Echipamente utilizate în saltul cu paraşuta

 

5.1. Generalităţi

(1) Toţi paraşutiştii care execută salturi cu paraşuta trebuie echipaţi cu complet paraşută, cu excepţia salturilor tandem, caz în care PST/EST trebuie ataşaţi de un PT/IPT.

(2) în cazul salturilor tandem, precum şi în cazul salturilor şcoală de mai sus este obligatorie folosirea AAD.

(3) Toţi paraşutiştii cu licenţă de tip Ro, A sau B trebuie echipaţi cu altimetru operaţional.

(4) Voalura paraşutei principale trebuie să corespundă nivelului de experienţă a paraşutistului care o utilizează, să fie conform cerinţelor producătorilor sau să respecte cel puţin cerinţele din tabelul de mai jos:

 

Nr. de salturi

Încărcarea paraşutei principale

0-100

Maximum 1,1

101-200

Maximum 1,3

201-300

Maximum 1,5

301-500

Maximum 1,7

Peste 500

Decizia paraşutistului

 

5.2. Echipament suplimentar utilizat în saltul cu paraşuta

(1) Camerele video/foto trebuie folosite numai de paraşutişti cu o experienţă mai mare de 200 de salturi. Aceste echipamente trebuie montate astfel încât să nu incomodeze şi să nu afecteze siguranţa activităţii de salt. Se recomandă existenţa unui sistem de largare pentru acest echipament.

(2) Echipamente auxiliare, cum ar fi: steaguri, fumigene, wingsuit, skyboard etc., sunt permise a fi utilizate doar de paraşutişti cu experienţă mai mare de 200 de salturi. Aceste echipamente trebuie montate astfel încât să nu incomodeze şi să nu afecteze siguranţa activităţii de salt, iar în cazuri de urgenţă să poată fi largate.

 

CAPITOLUL 6

Reguli privind siguranţa

 

6.1. Reguli de siguranţă în aeronavă şi în zona de îmbarcare

(1) Nicio persoană nu se va apropia de o aeronavă aflată în mişcare.

(2) Zonele de îmbarcare sunt stabilite în funcţie de tipul de aeronavă utilizată pentru zbor/salt.

(3) Paraşutistul care îndeplineşte la bord funcţia de JM este responsabil în faţa PIC, pentru activitatea în aeronavă a paraşutiştilor, precum şi cu poziţionarea şi informarea corectă a paraşutiştilor în aeronavă. PIC-ul poartă răspunderea asupra tuturor persoanelor aflate în aeronavă, până la momentul părăsirii aeronavei de către paraşutişti/elevi.

(4) Toţi paraşutiştii trebuie să se informeze cu privire la procedurile de urgenţă ce trebuie urmate în aeronavă.

(5) Toţi paraşutiştii trebuie să respecte poziţionarea în aeronavă, conform indicaţiilor primite înaintea îmbarcării de la JM. La stabilirea poziţionării în aeronavă se are în vedere masa şi centrajul acesteia. Masa şi centrajul aeronavei sunt calculate de operatorul acesteia în baza cerinţelor aplicabile şi a informaţiilor primite de la GC cu privire la paraşutiştii participanţi la salt.

(6) înainte de decolarea aeronavei toţi paraşutiştii trebuie să îşi fixeze şi să îşi asigure căştile de protecţie aflate pe cap.

(7) Mişcarea în interiorul aeronavei se face doar în condiţii de necesitate, acordându-se o atenţie mărită evitării declanşării accidentale a comenzilor paraşutelor.

(8) în situaţii de urgenţă, în cazul cărora în aeronavă au rămas paraşutiştii, aceştia trebuie să aterizeze împreună cu aeronava. În cazul în care paraşuta de rezervă este dotată cu AAD aflat în funcţiune, PIC va încerca să menţină viteza de coborâre a aeronavei sub limita de declanşare a AAD-ului.

(9) Atunci când aeronava este prevăzută cu centuri de siguranţă, acestea trebuie folosite atât la decolare, cât şi la aterizare.

(10) PT/IPT trebuie să efectueze un control complet al sistemului tandem înainte de deplasarea către uşa aeronavei în vederea efectuării saltului.

(11) Nu trebuie începută lansarea fără o indicaţie clară din partea PIC şi a JM.

6 2 Paraşute cu deschidere automată

(1) în cazul în care, în timpul activităţilor de paraşutism, sunt folosite paraşute dotate cu AAD, acest sistem trebuie să fie în termen de valabilitate şi să deţină lucrările de mentenanţă impuse de producător.

(2) Aeronavele din care se execută lansări automate trebuie să deţină sisteme de ataşare a cablurilor, iar paraşutistul deţinător de autorizare specială SL are responsabilitatea ataşării corecte a cablului de deschidere automată a paraşutei, urmând ca ataşarea să se facă în funcţie de specificul aeronavei din care sunt executate lansările.

(3) După lansarea tuturor paraşutiştilor participanţi la acest tip de salt, paraşutistul deţinător de autorizare specială SL asigură cablurile în aeronavă, după care poate părăsi aeronava.

6.3. Proceduri de urgenţă În aeronavă

(1) în cazul unei situaţii de urgenţă apărute în timpul zborului, JM trebuie să urmeze instrucţiunile primite din partea PIC. Persoanele prezente în aeronavă urmează instrucţiunile JM. Cu toate acestea instrucţiunile date de PIC primează.

(2) Fiecare OP îşi dezvoltă proceduri pentru a acoperi posibile situaţii de urgenţă apărute în timpul zborului cu aeronava, care pot afecta activitatea paraşutiştilor.

(3) Persoanele fizice deţinătoare de licenţă de paraşutism vor analiza cu ocazia briefingului posibile situaţii de urgenţă ce pot apărea în timpul zborului.

(4) Aeronava trebuie echipată cu un dispozitiv de tăiere pentru material textil, suspante, chingi, a cărui amplasare este cunoscută doar de instructorii care acţionează în cadrul OP, JM şi PIC. Dispozitivul este folosit doar în cazul în care un paraşutist rămâne agăţat de aeronavă prin intermediul paraşutei sau a cablului folosit în cazul unei deschideri automate.

6.4. Reguli de siguranţă în timpul saltului cu paraşuta

6.4.1. Cădere liberă

(1) Responsabilitatea privind evitarea coliziunilor între paraşutişti revine tuturor paraşutiştilor şi în mod special paraşutistul ui aflat la o înălţime mai mare.

(2) Responsabilitatea de a respecta timpul de cădere liberă stabilit în funcţie de înălţimea lansării, precum şi de a respecta înălţimea de deschidere a paraşutei ţinând cont de spaţiul de siguranţă revine în totalitate paraşutistului.

6.4.2. Paraşuta deschisă

(1) După deschiderea paraşutei principale, paraşutiştii trebuie sa verifice deschiderea completă şi corectă a paraşutei, iar în cazul în care paraşuta nu s-a deschis normal, se vor aplica procedurile de urgenţă.

(2) Paraşutiştii trebuie să fie atenţi la toţi ceilalţi paraşutişti aflaţi în aer şi, în cazul în care este necesar, vor efectua manevre pentru evitarea coliziunilor.

(3) Responsabilitatea privind evitarea coliziunilor revine tuturor paraşutiştilor, în special paraşutistului aflat la o înălţime mai mare, Nu este permisă forţarea coborârii pentru a dobândi prioritate în faţa altui paraşutist.

(4) Este recomandat ca aterizarea să se facă cu vânt de faţă, iar voalura paraşutei să fie deasupra paraşutistului, în configuraţie de zbor drept.

6.5. Documente personale

(1) Ori de câte ori au loc salturi cu paraşuta din aeronave aflate în zbor, înainte de îmbarcare, la locul de organizare a activităţii de paraşutism, GC se asigură că paraşutiştii licenţiaţi deţin: licenţa de paraşutist şi certificatul medical corespunzător emis/recunoscut conform cerinţelor naţionale, iar elevii deţin certificatul medical corespunzător emis/recunoscut conform cerinţelor naţionale, sunt înscrişi într-un program de pregătire şi că PST a dat declaraţia referitoare la starea de sănătate. GC se asigură de existenţa acordului ambilor părinţi sau a tutorelui legal în cazul persoanelor sub 18 ani, dat în forma prevăzută la cap. 1 pct. 1.4subpct. 1.4.1 alin. (14).

(2) Paraşutiştii îşi menţin evidenţa salturilor executate într-un carnet de zbor/salt sau într-un document echivalent, iar acest document conţine cel puţin informaţii referitoare la data, locul, numărul saltului, tipul saltului (individual, tandem etc.), tipul aeronavei din care s-a efectuat saltul, timpul de cădere liberă. Evidenţa salturilor trebuie certificată de o persoană aflată la faţa locului (de exemplu, JM, instructor, PIC, reprezentant desemnat de OP, GC, IPT, PT).

6.6. Incidente/accidente

(1) GC şi JM au dreptul să oprească de la zbor/salt orice paraşutist care încalcă prevederile cerinţelor legale şi este obligat să informeze autoritatea competentă cu privire la aceste încălcări.

(2) Incidentele şi/sau accidentele în care sunt implicaţi paraşutişti se raportează conform prevederilor legale aplicabile.

(3) OP/Persoanele fizice deţinătoare de licenţă de paraşutism analizează incidentele de paraşutism în vederea luării măsurilor necesare pentru a evita repetarea incidentului în cauză, cu excepţia cazurilor când este necesară efectuarea investigaţiilor de către organismele competente.

(4) Documentele şi înregistrările privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de paraşutism în care au avut loc incidente/accidente sunt puse la dispoziţia organismelor desemnate pentru investigarea acestora şi sunt păstrate cel puţin până la finalizarea anchetelor chiar dacă se depăşeşte termenul legal de arhivare.

 

CAPITOLUL 7

Supravegherea activităţilor de paraşutism

 

(1) în scopul asigurării siguranţei activităţilor de salt cu paraşuta, autoritatea competentă îşi rezervă dreptul de a efectua audituri/inspecţii, atât la locul de organizare al activităţilor, cât şi la bordul aeronavelor din care se efectuează saltul, pentru a verifica conformarea cu cerinţele prezentei reglementări.

(2) OP, prin oricare dintre membrii săi, precum şi persoanele fizice deţinătoare de licenţă de paraşutist permit accesul personalului desemnat de autoritatea competentă la ZAP, incluzând participarea la activitate, precum şi accesul la documentele şi înregistrările referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţii de paraşutism.

(3) Documentele şi înregistrările referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţii de paraşutism sunt arhivate/păstrate cel puţin 5 ani de la data finalizării activităţii şi puse la dispoziţia personalului desemnat de autoritatea competentă la cerere, şi ulterior arhivate.

(4) Supravegherea unei activităţi de salt cu paraşuta de către personalul autorităţii competente trebuie efectuată astfel încât să nu afecteze organizarea/desfăşurarea activităţii de paraşutism, cu excepţia necesităţii aplicării unor măsuri de siguranţă.

 

CAPITOLUL 8

Exercitarea atribuţiilor de supraveghere

 

8.1. Cadru general

(1) Exercitarea atribuţiilor de supraveghere a activităţii de salt cu paraşuta se desfăşoară de către autoritatea competentă direct prin personalul propriu sau prin intermediul unor persoane fizice sau juridice autorizate corespunzător de către aceasta Să execute această activitate în numele şi sub supravegherea autorităţii competente.

(2) Delegarea de competenţe, asociată proceselor de supraveghere a activităţii de salt cu paraşuta, către persoane fizice sau juridice autorizate, nu exclude dreptul autorităţii de a exercita inspecţii/audituri, direct, prin personal propriu.

(3) Dacă în urma inspecţiei/auditului se constată că documentele aferente activităţilor de salt cu paraşuta nu sunt disponibile la locul de desfăşurare, acestea trebuie înaintate persoanei ce execută inspecţia/auditul, în termen de 15 zile lucrătoare.

8.2. Condiţii de autorizare

(1) Persoana juridică care solicită autorizare pentru efectuarea supravegherii activităţilor de salt cu paraşuta trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să fie constituită şi să funcţioneze în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabile;

b) personalul desemnat pentru efectuarea activităţii de supraveghere să deţină licenţă de paraşutism categoria D;

c) să deţină mijloacele necesare în vederea îndeplinirii în mod adecvat a sarcinilor tehnice şi administrative legate de activitatea pentru care solicită autorizarea;

d) să deţină proceduri pentru desfăşurarea activităţilor ce urmează a fi efectuate, avizate de autoritatea competentă;

e) să dezvolte cel puţin o separare definită la nivel funcţional între structura din cadrul persoanei juridice care este autorizată corespunzător pentru a executa activităţi de supraveghere în numele autorităţii competente şi compartimentele auditate, astfel încât între persoanele care execută activitatea de salt, personalul de conducere al organizaţiei şi structura din cadrul persoanei juridice autorizate pentru activităţi de supraveghere să nu existe niciun fel de conflicte de interese, iar personalul care efectuează supravegherea să nu fie influenţat în niciun fel de către persoanele supravegheate sau afectate în vreun fel de rezultatele proceselor de supraveghere;

f) să fie înregistrată, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform legislaţiei aplicabile, aflate în vigoare;

g) personalul solicitantului trebuie să respecte secretul profesional cu privire la informaţiile dobândite în cursul îndeplinirii atribuţiilor lor în conformitate cu prezentul regulament.

(2) Persoana fizică care solicită autorizare pentru efectuarea supravegherii activităţilor de salt cu paraşuta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă licenţă de paraşutism categoria D;

b) să aibă la dispoziţie mijloacele necesare îndeplinirii în mod adecvat a sarcinilor tehnice şi administrative legate de activitatea pentru care se solicită autorizarea;

c) să fie înregistrată, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform legislaţiei aplicabile, aflate în vigoare;

d) să respecte secretul profesional cu privire la informaţiile dobândite în cursul îndeplinirii atribuţiilor lor în conformitate cu prezentul regulament

(3) Persoana juridică sau persoana fizică, care solicită autorizare pentru efectuarea activităţilor de supraveghere, este auditată de autoritatea competentă în maximum 60 de zile lucrătoare de la depunerea cererii de autorizare şi a documentelor aferente.

(4) Autorizaţia pentru efectuarea activităţilor de supraveghere trebuie să cuprindă:

a) denumirea organizaţiei şi sediul acesteia, în cazul persoanelor juridice;

b) numele titularului şi domiciliul acestuia, în cazul persoanelor fizice;

c) perioada de autorizare;

d) activitatea autorizată.

8.3. Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor autorizate care exercită activitatea de supraveghere, în numele autorităţii competente

(1) Nu poate delega efectuarea activităţilor de supraveghere pentru care a fost autorizat.

(2) Răspunde direct în faţa autorităţii competente de respectarea cerinţelor conţinute în reglementările aplicabile, de calitatea şi obiectivitatea activităţilor efectuate.

(3) Permite accesul autorităţii competente la inspecţiile efectuate în vederea verificării conformării cu cerinţele de autorizare.

(4) Transmite, la solicitarea autorităţii competente, orice date şi informaţii care au legătură cu activităţile efectuate.

(5) Colaborează cu autoritatea competentă privind activitatea de supraveghere.

(6) Notifică evenimentele raportabile conform RACR-REAC, privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă.

(7) Cunoaşte şi aplică prevederile reglementărilor specifice domeniului paraşutismului.

(8) Răspunde solicitărilor autorităţii competente şi colaborează cu aceasta la eventualele inspecţii de siguranţa zborului.

(9) Asigură desfăşurarea activităţilor pentru care a fost autorizată în mod transparent şi nediscriminatoriu.

8.4. Înregistrări

Atât persoana fizică, cât şi persoana juridică, autorizată în baza prezentei reglementări, trebuie să păstreze în mod adecvat documentele întocmite ca urmare a inspecţiilor/auditurilor pe care le efectuează şi orice alte documente conexe acestor activităţi 2 ani de la diata întocmirii acestora.

8.5. Suspendarea/revocarea autorizaţiei

8.5.1. Suspendarea autorizării la solicitare

(1) Persoana juridică sau fizică poate solicita autorităţii competente în scris suspendarea autorizaţiei pe o durată de maximum 6 luni. Cererea conţine motivele pentru care solicită suspendarea şi termenul de suspendare solicitat.

(2) Reluarea activităţii, anterior expirării termenului de suspendare, se efectuează la solicitarea persoanei juridice sau fizice cu prezentarea modului de soluţionare a motivelor care au stat la baza cererii de suspendare, dacă este cazul.

8.5.2. Suspendarea autorizării de către autoritatea competentă

(1) în cazul în care, în urma unui audit, autoritatea competentă constată necesitatea suspendării autorizaţiei, decizia de suspendare este notificată în scris în cel mult trei zile lucrătoare de la data auditului.

(2) în perioada de suspendare este interzisă desfăşurarea activităţilor care intră sub incidenţa suspendării.

(3) Autoritatea competentă menţine suspendarea autorizării până la înlăturarea cauzelor care au condus la decizia suspendării, dar nu mai mult de 6 luni.

(4) Atât persoana juridică, cât şi persoana fizică a cărei autorizare a fost suspendată trebuie să facă dovada înlăturării cauzelor care au condus la decizia suspendării şi a implementării de acţiuni corective.

(5) Dacă, în urma verificărilor efectuate, autoritatea competentă constată că au fost înlăturate cauzele apariţiei neconformităţii care a condus la suspendarea autorizării şi au fost implementate măsuri corective corespunzătoare, notifică persoana juridică/fizică referitor la încetarea suspendării autorizării.

8.5.3. Revocarea autorizării de către autoritatea competentă

Autorizaţia emisă în baza prezentei reglementări poate fi revocată de autoritatea competentă în următoarele cazuri:

(1) la solicitarea scrisă a deţinătorului autorizaţiei;

(2) în cazul în care în termen de 6 luni de la data notificării suspendării persoana juridică nu face dovada înlăturării cauzelor apariţiei neconformităţii care a condus la suspendarea autorizării;

(3) în urma constatării unor deficienţe majore, constatate în urma unui audit de supraveghere, cu privire la nerespectarea reglementărilor şi a procedurilor specifice aplicabile domeniului paraşutismului, de natură a prejudicia siguranţa zborului;

(4) dacă, în termen de 6 luni de la data solicitării suspendării de către persoana fizică sau juridică autorizată în baza acestei reglementări, acesta nu solicită reluarea activităţii.

 

ANEXĂ

la RACR-SPAR

 

 

Elemente minime obligatorii din declaraţia pasagerului salt tandem şi informaţii medicale ale acestuia

 

1. Nume, prenume:

2. Data naşterii:

3. Document de identitate:

4. Greutate:

5. Înălţime:

6. Declaraţii:

6.1. Declar prin prezenta că sunt apt fizic, nu sufăr şi nu am suferit de următoarele afecţiuni care pot conduce la situaţii periculoase pentru mine şi pentru alte persoane în timpul saltului cu paraşuta:

- epilepsie, convulsii, leziuni craniene severe, pierderea cunoştinţei sau ameţeli, boli ale creierului sau ale sistemului nervos, tensiune arterială ridicată, boli de inimă, boli pulmonare, slăbiciuni sau luxaţii periodice ale membrelor, boli mentale, dependenţă de droguri, dependenţă de alcool.

6.2. De asemenea menţionez faptul că nu am executat scufundări la mare adâncime şi nu am donat sânge în ultimele 24 de ore.

6.3. Înţeleg, cunosc şi accept faptul că în general activitatea de salt cu paraşuta şi activitatea de zbor prezintă riscuri ridicate, inclusiv de rănire sau deces, atât faţă de propria persoană, cât şi faţă de terţi.

6.4. În timpul pregătirii pentru zbor, decolării, zborului, saltului cu paraşuta şi aterizării voi respecta întocmai instrucţiunile PIC-ului aeronavei/JM şi ale paraşutistului tandem cu care voi efectua saltul.

6.5. Accept toate riscurile şi înţeleg că orice condiţie medicală agravată poate creşte riscul de rănire sau deces;

6.6. Înţeleg că trebuie să iau în considerare sfatul medicului înainte de a sări cu paraşuta dacă am îndoieli cu privire la orice condiţie medicală.

7. Acceptarea termenilor şi condiţiilor:

Am înţeles şi garantez că înţeleg pe deplin ce mi s-a prezentat în timpul briefingului şi am fost instruit corespunzător.

8. Semnătura:

9. Data:

10. Contrasemnătură din partea OP cu date de identificare personale:

 

Această declaraţie a fost completată şi semnată în faţa mea/noastră:

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 20 aprilie 2018

 

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (1) lit. c) şi d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017, şi în baza materialelor supuse dezbaterilor,

Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunită în şedinţa din 20 aprilie 2018, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2017, situaţiile financiare anuale ale Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2017 şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2017.

Art. 2. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, precum şi programul de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2018.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică m Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 20 aprilie 2018.

Nr. 5.

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA CONFERINŢA NAŢIONALĂ

 

HOTĂRÂRE

privind ratificarea anexei nr. 1 - Procedura alegerilor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995

 

În temeiul:

- art. 27 alin. (1) şi art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- pct. 3, 4, 7 şi pct. 147 paragraful 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 11 din Hotărârea Conferinţei naţionale extraordinare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 18/78 din 9 ianuarie 2018 1,

Conferinţa naţională a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se ratifică anexa nr. 1 - Procedura alegerilor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995, în forma modificată prin art. I din Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 18/443/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 3 aprilie 2018, cu consultarea preşedinţilor de filiale.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.

Art. 3. - Structurile alese şi executive vor întreprinde demersurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,

Robert Aurelian Şova

 

Alba Iulia, 14 aprilie 2018.

Nr. 18/82.


1 Hotărârea Conferinţei naţionale extraordinare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 18/78 din 9 ianuarie 2018 nu a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.