MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 392/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 392         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 8 mai 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 705 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, ale art. 14 şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi ale art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

268. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 363 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Vaslui

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

318. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.358/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

 

586. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

466. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S.R.L.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 705

din 9 noiembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, ale art. 14 şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi ale art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - m agi strat-a şi sten t

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin, (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, ale art. 14 şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi ale art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Filofteia Ciobanu în Dosarul nr. 280/64/2014 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 645D/2016.

2. La apelul nominal răspunde personal autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, lipsind celelalte părţi. Procedura de Citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a depus note scrise prin care învederează Curţii faptul că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a transmis înscrisul în care se găseşte efectiv motivarea excepţiilor invocate, drept care judecătorul-raportor nu le-a cuprins în raportul său, iar autorităţile au transmis punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate fără a le cunoaşte. Ataşează înscrisul şi încheieri ale instanţei prin care s-au admis, respectiv s-au respins cererile de scutire de la plata taxelor judiciare de timbru, cererea de chemare în judecată, cereri de reexaminare şi adeverinţă de venit pe anul 2014.

4. Totodată, magistratul-asistent referă asupra faptului că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a formulat cereri prealabile prin care cere Curţii Constituţionale să solicite Comisiei Europene şi Curţii de Justiţie a Uniunii Europene un punct de vedere din care să rezulte dacă în celelalte state membre ale Uniunii Europene sistemul juridic permite impunerea consumatorului vulnerabil financiar taxe judiciare de timbru, iar judecătorilor posibilitatea să refuze scutirea de la aceste taxe şi dacă, în celelalte state membre, consumatorii vulnerabili financiar sunt supuşi condiţiei de competenţă teritorială exclusivă a instanţelor judecătoreşti. De asemenea solicită Curţii Constituţionale să întrebe organizaţiile de revoluţionari, respectiv Frontul Salvării Naţionale, atunci format, dacă au avut drept ideal ca autorităţile ce urmau să funcţioneze în ţara noastră să permită ca cetăţenilor români să li se întrerupă furnizarea curentului electric - consum casnic în locuinţa şi să li se îngrădească dreptul de acces la justiţie prin perceperea de taxe judiciare de timbru.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibile, a cererilor prealabile formulate.

6. Curtea, deliberând, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992, respinge cererile formulate.

7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul autoarei excepţiei de neconstituţionalitate care arată, în esenţă, că termenul prevăzut de art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 nu mai corespunde realităţilor actuale. La edictarea normelor legale, legiuitorul trebuie să ţină cont de drepturile cetăţenilor. Termenul de 48 de ore fixat de la pronunţarea fost reglementat acum mai bine de 25 de ani, când pronunţările aveau loc în şedinţă publică, chiar şi atunci fiind insuficient pentru motivarea recursului. Or, declararea recursului împotriva unei eventuale soluţii de respingere implică şi aptitudinea textului legal de a oferi părţii motivele pe care se întemeiază. Arată că, în prezent, instanţele nu se mai pronunţă în şedinţă publică, iar atunci când se pronunţă în şedinţă publică, dar partea nu este prezentă, instanţa fiind în altă localitate, justiţiabilul nu poate să ia cunoştinţă de soluţie, întrucât acestea nu sunt publicate pe portalul instanţelor de judecată. Mai arată că există posibilitatea ca cele 48 de ore să se împlinească în zile nelucrătoare. Astfel, apreciază că termenul prevăzut de textul legal criticat nu mai este apt să satisfacă cerinţele de calitate şi de documentare impuse părţii pentru redactarea cererii de recurs. Termenul de 48 de ore nu este rezonabil nici prin comparaţie cu termenul În care se soluţionează excepţiile de neconstituţionalitate.

8. În continuare, referitor la dispoziţiile legale criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, arată că aduce elemente noi prin formularea excepţiei de neconstituţionalitate. Învederează Curţii aspecte legate de fondul cauzei, arătând, totodată, că, deşi a dovedit lipsa de venit, instanţa de judecată a respins cererea de acordare a ajutorului public judiciar, profitând de jocul normelor legale criticate, prin care a anihilat practic condiţiile obiective impuse de ordonanţa de urgenţă pentru acordarea scutirii de la plata taxelor judiciare de timbru. Astfel, arată că instanţa poate califica cererea justiţiabilului - cetăţean vulnerabil financiar, ca fiind abuzivă, întrucât a beneficiat în repetate rânduri de aceste scutiri.

9. Referitor la art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă arată că, deşi Curtea a constatat neconstituţionalitatea acestuia pentru o anumită ipoteză, el este neconstituţional şi pentru alte aspecte.

10. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens arată că dispoziţiile legale criticate au mai fost analizate de Curtea Constituţională. Termenul imperativ de 48 de ore prevăzut de art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 este de natură a da expresie principiului celerităţii şi soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil, având în vedere că excepţia de neconstituţionalitate este un incident procedural în cadrul unui proces. Respingerea cererii de sesizarea Curţii Constituţionale poate avea loc doar în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de Legea nr. 47/1992, caz în care partea va avea de motivat doar îndeplinirea acestor cerinţe.

11. Referitor la articolele criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 arată că instanţa constituţională a reţinut că legiuitorul a reglementat o formă de asistenţă juridică acordată de stat în vederea asigurării dreptului egal de acces la justiţie, prin impunerea unor condiţii minime şi rezonabile.

12. În ceea ce priveşte art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă arată că, prin Decizia nr. 839 din 8 decembrie 2015, Curtea a reţinut că verificarea admisibilităţii căii de atac este o chestiune care nu implică fondul recursului, iar, cu privire la procedura de filtrare a recursurilor în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, aceasta îndeplineşte cerinţele de contradictorialitate prin comunicarea actelor de procedură către părţi şi a raportului întocmit cu privire la admisibilitatea în principiu a recursului.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

13. Prin încheierea din 10 martie 2016, precum şi prin Decizia nr. 690 din 10 martie 2016, pronunţate în Dosarul nr. 280/64/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, ale art. 14 şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi ale art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Filofteia Ciobanu într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva unei încheieri a Curţii de Apel Bucureşti, prin care a fost respinsă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi soluţionarea recursului formulat împotriva sentinţei Curţii de Apel Bucureşti, prin care a fost respinsă acţiunea formulată de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate.

14. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 sunt neconstituţionale în măsura în care exclud de la acordarea scutirii de la plata taxei judiciare de timbru, în calea de atac, pe justiţiabilii care au mai beneficiat de ajutorul public judiciar, chiar dacă cuantumul acestuia se situează sub valoarea a 10 salarii minime brute pe ţară.

15. În ceea ce priveşte dispoziţiile legale din Codul de procedură civilă se arată că acestea sunt neconstituţionale, întrucât nu recunosc justiţiabililor vătămaţi dreptul de a fi prezenţi în faţa instanţei şi la oralitatea dezbaterilor, contradictorialitatea dezbaterilor, elemente esenţiale ale procesului echitabil.

16. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin încheierea din 10 martie 2016, îşi exprimă opinia în sensul caracterului neîntemeiat al excepţiei de neconstituţionalitate.

17. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

18. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată.

19. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 14 şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, precum şi ale art. 493 aţin. (5) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 apreciază că aceasta este inadmisibilă, întrucât nu cuprinde motivarea ca element al său.

20. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise şi documentele depuse, susţinerile autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

21. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

22. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, ale art. 14 şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, precum şi ale art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă. Textele legale criticate au următorul cuprins:

- Art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992: „Dacă excepţia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanţa respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanţa imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Recursul se judecă în termen de 3 zile”;

- Art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008: „(1) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se formulează în scris şi va cuprinde menţiuni privind obiectul şi natura procesului pentru care se solicită ajutorul public judiciar, identitatea, codul numeric personal, domiciliul şi starea materială a solicitantului şi a familiei sale, ataşându-se înscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia şi ale familiei sale, precum şi dovezi cu privire la obligaţiile de întreţinere sau de plată. Cererea va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor.

(2) La primirea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar solicitantului i se va pune în vedere faptul că, în cazul pierderii procesului, cheltuielile de judecată ale celeilalte părţi vor fi în sarcina sa, precum şi posibilitatea restituirii sumelor primite cu titlu de ajutor public judiciar în cazul prevăzut la art. 17 alin. (2).

(3) Instanţa poate solicita orice lămuriri şi dovezi părţilor sau informaţii scrise autorităţilor competente.

- Art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008: „(1) Ajutorul public judiciar poate fi refuzat când este solicitat abuziv, când costul său estimat este disproporţionat faţă de valoarea obiectului cauzei, precum şi atunci când acordarea ajutorului public judiciar nu se solicită pentru apărarea unui interes legitim ori se solicită pentru o acţiune care contravine ordinii publice sau celei constituţionale.

(2) Dacă cererea pentru a cărei soluţionare se solicită ajutor public judiciar face parte din categoria celor care pot fi supuse medierii sau altor proceduri alternative de soluţionare, cererea de ajutor public judiciar poate fi respinsă, dacă se dovedeşte că solicitantul ajutorului public judiciar a refuzat anterior începerii procesului să urmeze o asemenea procedură.

(3) Ajutorul public judiciar poate fi refuzat atunci când solicitantul pretinde despăgubiri pentru atingeri aduse imaginii, onoarei sau reputaţiei sale, în condiţiile în care acesta nu a suferit vreun prejudiciu material, precum şi în cazul în care cererea decurge din activitatea comercială sau dintr-o activitate independentă desfăşurată de solicitant

- Art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă: „în cazul în care completul este în unanimitate de acord că recursul nu îndeplineşte cerinţele de formă, că motivele de casare invocate şi dezvoltarea lor nu se încadrează în cele prevăzute la art. 488 [...], anulează sau, după caz, respinge recursul printr-o decizie motivată, pronunţată, fără citarea părţilor, care nu este supusă niciunei căi de atac. Decizia se comunică părţilor.”

23. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil.

24. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţia de neconstituţionalitate nu conţine motivarea ca element al său, şi nici indicarea normei constituţionale pretins a fi încălcate. Or, simpla invocare a normei legale criticate pentru neconstituţionalitate nu poate reprezenta o excepţie de neconstituţionalitate. În aceste condiţii, Curtea a reţinut, prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, că orice excepţie de neconstituţionalitate trebuie să aibă o anumită structură inerentă şi intrinsecă care va cuprinde trei elemente: textul contestat din punctul de vedere al constituţionalităţii, textul de referinţă pretins încălcat, precum şi motivarea de către autorul excepţiei a relaţiei de contrarietate existente între cele două texte, cu alte cuvinte, motivarea neconstituţionalităţii textului criticat. În condiţiile în care primele două elemente pot fi determinate absolut, al treilea element comportă un anumit grad de relativitate determinat tocmai de caracterul său subiectiv. Astfel, motivarea în sine a excepţiei, ca element al acesteia, nu este neapărat un criteriu material sau cantitativ, ci, dimpotrivă, ea rezultă din dinamica primelor elemente. Prin urmare, materialitatea motivării excepţiei nu este o condiţie sine qua non a existenţei acesteia. De aceea, Curtea a constatat că, în situaţia în care textul de referinţă invocat este suficient de precis şi clar, astfel încât instanţa constituţională Să poată reţine în mod rezonabil existenţa unei minime critici de neconstituţionalitate, ea este obligată să analizeze pe fond excepţia de neconstituţionalitate şi să considere deci că autorul acesteia a respectat şi a cuprins în excepţia ridicată cele trei elemente menţionate.

25. Aşa fiind, Curtea reţine că, în condiţiile lipsei explicitării pretinsei relaţii de contrarietate a dispoziţiilor legale criticate faţă de prevederile constituţionale, nu se poate identifica îi mod rezonabil nicio critică de neconstituţionalitate, astfel încât excepţia este inadmisibilă,

26. Invocarea în susţinerea excepţiei a unor dispoziţii constituţionale direct în faţa Curţii, şi nu în faţa instanţei de judecată, contravine art. 10 alin. (2) şi art. 29 alin. (1)-(4) din Legea nr. 47/1992, întrucât cadrul procesual specific excepţiei de neconstituţionalitate rezultă din încheierea de sesizare şi din motivarea scrisă a autorului, iar aceasta din urmă nu poate fi completată în faţa Curţii Constituţionale cu elemente noi, ce nu au fost puse în discuţia părţilor în faţa instanţei de judecată.

27. În continuare, Curtea constată că, în jurisprudenţa sa, reprezentată, de exemplu, prin Decizia nr. 426 din 24 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 15 noiembrie 2013, a reţinut că ajutorul public judiciar în materie civilă este un sprijin acordat de stat pentru persoanele fizice care sunt sau care urmează să devină parte într-un litigiu aflat pe rolul instanţelor ori al altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale, legiuitorul propunându-şi să reglementeze această instituţie ca o formă de asistenţă acordată de stat în vederea asigurării dreptului la un proces echitabil şi garantării accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti ori a altor titluri executorii.

28. Prin reglementarea cadrului legal al ajutorului public judiciar se urmăreşte asigurarea afectivităţii dreptului de acces la justiţie, prin stabilirea anumitor condiţii, minime şi rezonabile. Astfel, prin Decizia nr. 264 din 24 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, Curtea a constatat că stabilirea unor limite şi condiţii privind acordarea ajutorului public judiciar a fost determinată de posibilitatea asigurării resurselor financiare publice necesare acordării ajutorului, de realizarea unei distribuiri echitabile a acestuia, de prevenirea exercitării abuzive a cererii de ajutor şi a prejudicierii altor categorii de persoane fizice care ar fi în nevoie de susţinere din partea statului şi l-ar solicita, fără a se îngrădi în acest mod accesul efectiv la justiţie.

29. Aceste consideraţii sunt în concordanţă şi cu cele statuate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care, în jurisprudenţa sa, a subliniat că dispoziţiile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu obligă la acordarea de ajutor judiciar în toate contestaţiile în materie civilă (Hotărârea din 26 februarie 2002, pronunţată în Cauza Essaadi împotriva Franţei, paragraful 30).

30. Textul de lege supus controlului de constituţionalitate în cauza de faţă stabileşte reperele pe care judecătorul cauzei - care, potrivit art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, este competent să soluţioneze şi cererea de acordare a ajutorului public judiciar - trebuie să le aibă în vedere atunci când apreciază cu privire la acordarea acestuia. Astfel, dispoziţiile de lege criticate stabilesc că ajutorul public judiciar poate fi refuzat atunci când este solicitat abuziv, când costul său estimat este disproporţionat faţă de valoarea obiectului cauzei, precum şi atunci când acordarea ajutorului public judiciar nu se solicită pentru apărarea unui interes legitim ori se solicită pentru o acţiune care contravine ordinii publice sau celei constituţionale. Întrucât ajutorul public judiciar în materie civilă este acordat de către stat, este firesc ca acesta să stabilească anumite condiţii, precum şi o procedură de urmat pentru acordarea acestui ajutor. Aşadar, Curtea a constatat că furnizarea datelor şi a documentelor prevăzute la art. 14 alin. (1) din actul normativ criticat a fost impusă în scopul asigurării accesului unei sfere cât mai largi de persoane la ajutorul public judiciar şi a unei transparenţe ridicate în acordarea acestui ajutor, precum şi pentru o bună administrare a fondurilor ce au această destinaţie (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 400 din 13 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 8 septembrie 2017, paragraful 18).

31. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă, autoarea excepţiei apreciază că sunt neconstituţionale, întrucât îngrădesc principiul oralităţii şi contradictorialităţii. Referitor la aceste susţineri, Curtea observă că, spre exemplu, prin Decizia nr. 201 din 30 martie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 12 iulie 2017, a reţinut, reiterând jurisprudenţa sa - Decizia nr. 839 din 8 decembrie 2015, paragrafele 12-17, că dispoziţiile art. 493 din Codul de procedură civilă reglementează procedura de filtrare a recursurilor, care este aplicabilă numai în cazul în care calea extraordinară de atac este de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Potrivit art. 493 alin. (1) din Codul de procedură civilă, filtrarea recursurilor se face de un complet de 3 judecători:, desemnat în mod aleatoriu, care va pregăti dosarul de recurs şi va decide asupra admisibilităţii în principiu a recursului. Curtea, prin aceeaşi decizie, a mai reţinut că procedura de filtrare, astfel cum a fost configurată de legiuitor prin art. 493 din Codul de procedură civilă, este o procedură scrisă, lipsită de oralitate, principiile contradictorialităţii şi al dreptului la apărare fiind respectate, de principiu, prin comunicarea către părţi a actelor de procedură şi a raportului întocmit asupra admisibilităţii în principiu a recursului. Această opţiune a legiuitorului este în acord cu esenţa procedurii de filtrare a recursurilor care constă în statuarea asupra admisibilităţii în principiu a recursului de către completul de trei judecători stabilit în acest sens, scop care rezultă din chiar primul alineat al art. 493 din Codul de procedură civilă.

32. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicată de Filofteia Ciobanu în Dosarul nr. 280/64/2014 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceeaşi autoare în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 14 şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 noiembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 363 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Vaslui

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 363, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.P. 106891, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestuia potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unei suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului 363, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Vaslui, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

(2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea realizării obiectivelor „Complex de servicii comunitare” şi „Parc - Grădina Botanică”, într-un termen de

20 de ani de la data preluării imobilului, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 41/2016, completată cu Hotărârea nr. 84/2017.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului şi termenul, prevăzute la art. 2 alin. (2), acesta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 268.

 

ANEXA Nr.: 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilului 363 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unei suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/ Cartea funciară/ Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea corespunzătoare suprafeţei de teren constatată în plus în urma intabulării bunului în cartea funciară (lei/ha)

Valoarea de Inventar actualizată a bunului imobil, ca urmare a reevaluării şi a constatării unei suprafeţe de teren în plus după intabularea bunului în cartea funciară

(lei)

Administratorul

bunului/CUI

106891

8.19.01

Imobil 363

Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui,

str. Mareşal Constantin Prezan nr. 23

CF 75664 Nr. cad. 75664

Construcţii şi teren*

1.529.295

9885,07/1,0757

1.613.094

Ministerul Apărării Naţionale

CUI - 4183229

 

- Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat şi bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nn 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 363 care se transmite din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Vaslui şi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Valoarea de inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/ Nr. cadastrale

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică acare se transmite imobilul/CUI

106891

8.19.01

Imobil 363

Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui,

str. Mareşal Constantin Prezan nr. 23

1.613.094

1. Construcţii

Pavilionul A

- Suprafaţă construită -414 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 828 mp

- Valoare contabilă - 483.433,39 lei

Pavilionul A1

- Suprafaţă construită - 810 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 2.430 mp

- Valoare contabilă - 426,04 lei

Pavilionul B1

- Suprafaţă construită - 1.405 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 2.810 mp

- Valoare contabilă - 239.74 lei

Pavilionul C

- Suprafaţă construită - 765 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 878 mp

- Valoare contabilă - 192.178,08 lei

Pavilionul D

- Suprafaţă construită - 524 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 524 mp

- Valoare contabilă - 339.446,88 lei

Pavilionul E

- Suprafaţă construită - 617 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 617 mp

- Valoare contabilă - 69,62 lei

Pavilionul E1

- Suprafaţă construită - 316 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 316 mp

- Valoare contabilă - 40,2 lei

Pavilionul F

- Suprafaţă construită - 211 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 334 mp

- Valoare contabilă - 61,77 lei

Pavilionul F1

- Suprafaţă construită - 454 mp

- Suprafaţă desfăşurată-454 mp

- Valoare contabilă - 24,51 lei

Pavilionul F2

- Suprafaţă construită - 574 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 574 mp

- Valoare contabilă - 28,44 lei

Pavilionul G

- Suprafaţă construită - 352 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 390 mp

- Valoare contabilă - 52.95 lei

Pavilionul H

- Suprafaţă construită - 78 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 78 mp

- Valoare contabilă - 18,63 lei

Pavilionul 11

- Suprafaţă construită - 196 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 196 mp

- Valoare contabilă - 25.836,72 lei

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Domeniul public al municipiului Vaslui

CUI - 3337532

 

 

 

 

 

 

Pavilionul L

- Suprafaţă construită - 98 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 98 mp

- Valoare contabilă - 10,79 iei

Pavilionul M

- Suprafaţă construită - 436 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 436 mp

- Valoare contabilă - 107,86 lei

Pavilionul M1

- Suprafaţă construită - 552 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 552 mp

- Valoare contabilă - 30,40 iei

Pavilionul M2

- Suprafaţă construită - 552 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 552 mp

- Valoare contabilă - 30,40 lei

Pavilionul N

- Suprafaţă construită - 444 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 444 mp

- Valoare contabilă - 49,184,37 lei

Pavilionul N1

- Suprafaţă construită - 648 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 648 mp

- Valoare contabilă - 132.637,74 lei

Pavilionul N2

- Suprafaţă construită - 192 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 192 mp

- Valoare contabilă -12,26 lei

Pavilionul N3

- Suprafaţă construită -144 mp

- Suprafaţă desfăşurată -144 mp

- Valoare contabilă -12,26 lei

Pavilionul N4

- Suprafaţă construită - 360 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 360 mp

- Valoare contabilă -15,20 lei

Pavilionul N5

- Suprafaţă construită - 360 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 360 mp

- Valoare contabilă -15,20 lei

Pavilionul N6

- Suprafaţă construită -189 mp

- Suprafaţă desfăşurată -189 mp

- Valoare contabilă -14,71 lei

Pavilionul 0

- Suprafaţă construită - 44 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 44 mp

- Valoare contabilă -12,75 lei

Pavilionul 01

- Suprafaţă construită -17 mp

- Suprafaţă desfăşurată -17 mp

- Valoare contabilă - 15,316,14 lei

Pavilionul P

- Suprafaţă construită - 96 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 96 mp

- Valoare contabilă - 26,96 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilionul Q

- Suprafaţă construită - 87 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 87 mp

- Valoare contabilă - 1,30 lei

Pavilionul R

- Suprafaţă construită - 159 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 159 mp

- Valoare contabilă - 37,26 lei

Pavilionul S2

- Suprafaţă construită - 315 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 315 mp

- Valoare contabilă - 9.512,63 lei

Pavilionul S1

- Suprafaţă construită - 560 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 560 mp

- Valoare contabilă - 13.523,98 lei

Pavilionul T1

- Suprafaţă construită - 554 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 554 mp

- Valoare contabilă - 54,42 lei

Pavilionul T2

- Suprafaţă construită - 554 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 554 mp

- Valoare contabilă - 54,42 lei

Pavilionul T3

- Suprafaţă construită - 276 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 276 mp

- Valoare contabilă - 15,20 iei

Pavilionul T4

- Suprafaţă construită - 276 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 276 mp

- Valoare contabilă -15,20 lei

Pavilionul T5

- Suprafaţă construită - 276 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 276 mp

- Valoare contabilă -15,20 lei

Pavilionul T6

- Suprafaţă construită - 276 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 276 mp

- Valoare contabilă -15,20 lei

Pavilionul Y11

- Suprafaţă construită -173 mp

- Suprafaţă desfăşurată -173 mp

- Valoare contabilă -14.160,96 lei

Pavilionul Y

- Suprafaţă construită - 51 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 51 mp

- Valoare contabilă -11,28 lei

Pavilionul Y3

- Suprafaţă construită - 79 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 79 mp

- Valoare contabilă - 2,80 lei

Pavilionul Y4

- Suprafaţă construită - 79 mp

- Suprafaţă desfăşurată -79 mp

- Valoare contabilă - 2,80 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilionul Y5

- Suprafaţă construită - 15 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 15 mp

- Valoare contabilă - 10.608,72 lei

Pavilionul Y6

- Suprafaţă construită - 104 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 104 mp

- Valoare contabilă - 29,42 lei

Pavilionul Y7

- Suprafaţă construită - 21 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 21 mp

- Valoare contabilă - 29.538,27 lei

Pavilionul Y8

- Suprafaţă construită - 27 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 27 mp

- Valoare contabilă - 0,6 lei

Total suprafaţă construită -14.730 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 19,739 mp

Total valoare contabilă construcţii - 1.316.883,67 lei

2. Amenajări la terenuri

Drumuri şi alei interioare betonate - 2.060 m2

Valoare contabilă - 20,60 lei

Drumuri şi alei interioare cu pământ - 4.800 m2

Valoare contabilă - 48 lei

Drumuri şi alei interioare pavate - 3.624 m2

Valoare contabilă - 36,24 lei

Împrejmuire beton (prefabricate) - 1.160 ml

Valoare contabilă -11,60 lei

Împrejmuire scândură - 70 mi

Valoare contabilă - 0,70 lei

Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rd. st. - 1.043 ml

Valoare contabilă -10,43 lei

Platforme betonate, asfaltate -125 m2

Valoare contabilă - 1,25 lei

Platouri pavate cu macadam - 300 m2

Valoare contabilă - 0,01 lei

Reţea alimentare cu apă -1.354 ml

Valoare contabilă -12.619,28 lei

Reţea canalizare - 850 ml

Valoare contabilă -17.000 lei

Reţea electrică aeriană - 350 ml

Valoare contabilă -11.200 lei

Reţea electrică subterană - 335 ml

Valoare contabilă -10.050 lei

Reţea Termoficare - 370 ml

Valoare contabilă - 7.400 lei

Valoare contabilă amenajări - 58.398,11 lei

3. Suprafaţa terenului -17,7026 ha

Valoare contabilă teren -15.4012,62 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alte active fixe:

Maşină de gătit cu combustibil lichid - 1 buc.

Valoare contabilă - 2.156,20 lei

Injector a 9 L - 1 buc.

Valoare contabilă - 1.570 tei

Rampă metalica - 1 buc.

Valoare contabilă - 1 leu

Rezervor apă a 25 mc - 1 buc.

Valoare contabilă - 2.500 lei

Rezervor apă a 50.000 L - 4 buc.

Valoare contabilă - 4.800 lei

Rezervor cilindric a 100 L - 1 buc.

Valoare contabilă - 150 lei

Rezervor comb. consum zilnic a 150 L - 1 buc.

Valoare contabilă - 850 lei

Rezervor condens, a 1.500 L - 1 buc.

Valoare contabilă - 550 lei

Rezervor condens. a 2.000 L - 1 buc.

Valoare contabilă - 750 lei

Cazan metalic 25 elemenţi - 1 buc.

Valoare contabilă - 16.800 lei

Electropompă CRIS 125 W - 1 buc.

Valoare contabilă - 3.160,41 lei

Rezervor metalic a 30.000 L - 1 buc.

Valoare contabilă - 3.000 lei

Rezervor metalic a 30.000 L - 1 buc.

Valoare contabilă - 3.000 lei

Rezervor metalic a 30 mc - 1 buc.

Valoare contabilă - 3.000 lei

Rezervor metalic a 301 - 1 buc.

Valoare contabilă - 3.000 lei

Rezervor metalic a 30 t - 1 buc.

Valoare contabilă - 3.000 lei

Rezervor metalic a 32 mc - 1 buc.

Valoare contabilă - 3.000 lei

Rezervor metalic a 32 mc - 1 buc.

Valoare contabilă - 4.680 lei

Rezervor metalic a 32 mc - 1 buc.

Valoare contabilă - 25.812,19 lei

Caişi -4 buc.

Valoare contabilă - 24,40 lei

Cireşi -12 buc.

Valoare contabilă - 85,20 lei

Meri -11 buc.

Valoare contabilă - 67,10 lei

Nuci - 4 buc.

Valoare contabilă - 29,32 lei

Peri - 6 buc.

Valoare contabilă - 36,60 lei

Plopi - 87 buc.

Valoare contabilă - 380,19 lei

Pruni - 6 buc.

Valoare contabilă-43,20 lei

Salcâmi -138 buc.

Valoare contabilă - 819,72 lei

Tei - 61 buc.

Valoare contabilă-420,29 lei

Vişini - 6 buc.

Valoare contabilă-42,60 lei

Zarzări - 3 buc.

Valoare contabilă -18,30 lei

Sălcii -15 buc.

Valoare contabilă - 52,39 lei

Valoare contabilă alte active fixe - 83.799,11 lei

Total valoare contabilă imobil - 1.613.094 lei

CF 75664 Nr. cad. 75664

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.358/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă lit. c) a art. 1 şi anexa nr. 3 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara nr. 1.358/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 3 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 318.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene si a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 4.678 din 2.05.2018 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După poziţia nr. 6255 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 6256 şi 6257, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

cod_cim

Obs.

Denumire produs

formă

Concentrare

Firmă, Ţară

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_frm

statut_anm

Preţ producător

(tei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(tei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA

(lei)

stare

Observaţii

Valabilitate preţ

6256

W6416001

 

Epoprostenol

0.5 mg

Pulb. + solv. pt. sol. perf.

0.5 mg

Pharmnet Plus - S.R.L. - România

Epoprostenolum

Cutie x 1 flacon epoprostenol 0.5 mg. un flacon cu soluţie de tampon glicină sterilă, un filtru steril de unică folosinţă pentru prepararea aseptică a soluţiei perfuzabile (3 ani)

B01AC09

MI

 

296.54

326.19

393.70

N

Cant. 20 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 8 februarie 2019.

6257

W64278001

 

Kidrolase

10000 UI

Pulb. + solv. pt. sol. in j.

10000 UI

Direct Pharma Logistics - S.R.L. - România

Asparaginazum

Cutie cu 10 flacoane cu pulbere pentru soluţie injectabilă (2 ani)

L01XX02

MI

 

3206.93

3236.98

3566.46

N

Cant. 200 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 30 martie 2019.”

 

2. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 5759, 5894 şi 6045 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

.Nr. crt.

cod_cim

 

Denumire produs

formă

Concentraţi

Firmă/Ţară

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_frm

statut_anm

Preţ producător

(lei)

Preţ ridicata maximal rara tva (tei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA

(lei)

stare

Observaţii

Valabilitate preţ

5759

W54315001

 

Hydrocortisone Roussel

10 mg

Compr. diviz.

10 mg

CN Unifarm -

S.A. România

Hydrocortisonum

Cutie x 25 comprimate divizabile (3 ani)

H02AB09

MI

 

8.30

9.46

12.79

N

Cant. 7200 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 28 octombrie 2018.

5894

W62537001

 

Dexamethason

0.5 mg

Compr.

0.5 mg

CN Unifarm -

S.A. România

Dexamethasonum

Cutie cu 10 compr. în blist. (5 ani)

H02AB02

MI

 

3.17

3.61

4.88

N

Cant. 1028 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 25 octombrie 2018.

6045

W54011001

 

Exacyl

0.5 g/5 ml

Sol. 1nj.

0.5 g/5 ml

CN Unifarm -

S.A. România

Acidum Tranexamicum

Cutie x 5 fiole x 5 ml (5 ani)

B02AA02

MI

 

7.51

8.56

11.57

N

Cant. 1629 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 25 octombrie 2018”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 586.

 

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2612 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 21.03.2018, a rezultatelor controlului inopinat efectuat la Societatea STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, tronson 8, bloc D1, camera B4;2, B4;3, scara 9, etaj 4, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/19604/2006, cod unic de înregistrare 19274740/2006 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 409/17.05.2007, reprezentată de către domnul Giuglea Viorel, asociat şi fost director general al societăţii,

s-au constatat următoarele:

1. Prin hotărârea adunării generale a asociaţilor Societăţii STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE - S R L. din data de 22.11.2017 s-a decis:

- „Revocarea deciziilor luate la punctele 1 şi 3 din hotărârea adunării generale a asociaţilor din data de 11.05.2017,

- Începând cu data de 1 ianuarie 2018 hotărâm suspendarea activităţii Societăţii STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. până la data de 1.12.2020 “,

2. A fost verificată situaţia financiară a Societăţii STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., astfel că, la data de 31,12.2017, aceasta a înregistrat pierdere în sumă de 149,411 lei.

3. Societatea STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. a notificat societare de asigurare si/sau reasigurare, cu privire la rezilierea contractelor de intermediere/brokeraj şi încetarea colaborării.

4. Societatea STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. a notificat asiguraţii (clienţii) cu privire faptul că societatea îşi încetează activitatea de intermediere în asigurări, aceştia fiind totodată îndrumaţi, ca pentru plata primelor de asigurare la contractele de asigurare în curs de derulare, să se adreseze direct societăţilor de asigurare emitente ale acestora.

5. Societatea STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., conform precizărilor făcute de către reprezentantul legal, nu are înregistrate litigii/reclamaţii pe rolul instanţelor de judecată din România, cu societăţi de asigurare/intermediari în asigurări/clienţi sau foşti clienţi/angajaţi sau foşti angajaţi/asistenţi în brokeraj/alte persoane fizice/juridice.

6. La data de 31.12.2017, Societatea STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f) şi art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, suspendarea pentru perioada 1.01.2018 - 1.12.2020 a activităţii Societăţii STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, tronson 8, bloc D1, camera B4;2, B4;3, scara 9, etaj 4, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/19604/2005, cod unic de înregistrare 19274740/2006 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 409/17.05.2007, reprezentată de către domnul Giuglea Viorel, asociat şi fost director general al societăţii.

Art. 2. - (1) După data suspendării activităţii, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cu cel puţin 30 zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea este obligată să comunice Autorităţii de Supraveghere Financiare fie reluarea activităţii de asigurare, fie încetarea activităţii de broker de asigurare.

(3) Reluarea activităţii Societăţii se va dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi suspendarea activităţii societăţii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în cure de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 16 aprilie 2018.

Nr. 466.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.