MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 393/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 393         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 8 mai 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

390. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de extrădare dintre România şi Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

278. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „CUPRU MIN” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

279. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea BĂIŢA - S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

290. - Hotărâre privind transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local

 

291. - Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, şi termenele de clasificare aferente acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

408. - Ordin al ministrului transporturilor pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/ atestare şi efectuare a serviciului de cart. adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.416(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016

 

409. - Ordin al ministrului transporturilor pentru acceptarea amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A. 1049(27) din 30 noiembrie 2011, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.412(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016

 

587. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de extrădare dintre România şi Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 49 din 12 aprilie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul de extrădare dintre România şi Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 7 mai 2018.

Nr. 390.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „CUPRU MIN” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participate majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii „CUPRU MIN” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 278.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI Societatea „CUPRU MIN” - S A.

Abrud, Piaţa Petru Dobra nr. 1, judeţul Alba

Cod unic de înregistrare 11551757

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

193.784

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

193.534

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

250

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

179.115

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

178.915

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

85.155

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

10.891

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

52.856

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

42.378

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

38.314

 

 

 

C2

bonusuri

14

4.064

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

6,430

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

4.048

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

30.013

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

200

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

14.669

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

3.249

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

11.420

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

11.420

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

1.142

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

6.281

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

6.281

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

5.139

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

76.110

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

76.110

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

575

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

572

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

6.047

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

4.867

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

338

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

338

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

924

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

42.570

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea BĂIŢA - S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea BĂIŢA - S A Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 279.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea BĂIŢA - S.A. Ştei

Str. Cuza Vodă nr. 9, judeţul Bihor

CU114322197

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

11.825

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

11.825

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

 

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

11.791

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11.791

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

4.481

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

452

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4.777

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

3.730

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

3.730

 

 

 

C2

bonusuri

14

 

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

320

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

444

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.081

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

34

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

4

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

30

 

1

 

Rezerve legale

25

2

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

28

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

530

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

530

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

75

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

75

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.145

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

3.258

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

157,66

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

996

9

 

Plăţi restante

56

90

10

 

Creanţe restante

57

135

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, având datele de identificare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, declarându-se din bun de interes public naţional în bun de interes public local, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nu cuprinde numărul cărţii funciare pentru imobile.

Art. 3. - Predarea-preluarea sectorului de drum naţional şi a terenului aferent acestuia, prevăzute la art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 290.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale sectorului de drum naţional, inclusiv ale terenului aferent, care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea sectorului de drum care se transmite

Descrierea tehnică

Valoarea de inventar

(lei)

Persoana juridică care predă sectorul de drum

Persoana juridică care preia sectorul de drum

Indicativ vechi

Indicativ nou

153177

8.12.04

Varianta trafic greu intravilan Cluj

km 0 + 000- km 3 + 000; L = 3 km

1

Ministerul Transporturilor (CU113633330)

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca (CUI 4541580)

Varianta trafic greu intravilan Cluj

Str. Bună Ziua, Str. Fagului

153178

8.12.04

Teren varianta trafic greu intravilan Cluj

S = 1,5940 ha

1

Ministerul Transporturilor (CU113633330)

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca (CUI 4541580)

Teren varianta trafic greu intravilan Cluj

Teren Str. Bună Ziua, Str. Fagului

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, si termenele de clasificare aferente acestora

 

Având în vedere prevederile art. 6 şi art. 86 alin. (1) lit. e) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (2) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, şi termenele de clasificare aferente acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Categoriile de informaţii cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) se detaliază prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul pentru românii de pretutindeni,

Natalia-Elena Intotero

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 291.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, şi termenele de clasificare aferente acestora

 

a) Informaţiile încadrate în nivelul de secretizare strict secret, a căror divulgare este de natură să producă daune grave securităţii naţionale, sunt sau se referă la:

1. hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării clasificate strict secret - conform precizărilor emitentului;

2. documentele elaborate pe baza integrării, coroborării, prelucrării sau procesării informaţiilor clasificate nivel de secretizare strict secret comunicate de instituţiile, autorităţile publice şi celelalte persoane juridice de drept public sau privat - 50 de ani;

3. extrasele din documentele clasificate strict secret a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securităţii naţionale - 50 de ani;

4. aspecte ale poziţiei României în problematica românilor de pretutindeni cu caracter strict secret - 50 de ani;

5. studii şi analize privind fenomenul migraţionist şi posibilele efecte destabilizatoare ale acestuia cu caracter strict secret - 50 de ani;

6. componente ale infrastructurii informatice şi de comunicaţii destinate procesării, stocării şi/sau transmiterii informaţiilor clasificate - 50 de ani;

7. parole de acces la sisteme informatice acreditate pentru lucrul cu informaţii secrete de stat - 50 de ani;

8. planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate - 50 de ani;

9. programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate - 50 de ani;

10. alte informaţii provenind de la alte instituţii cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securităţii naţionale - conform precizărilor emitentului;

11. actele normative interne care reglementează activităţile cu caracter strict secret, cheile şi combinaţiile încuietorilor de la încăperile de securitate, combinaţiile încuietorilor autorizate utilizate la containerele clasele „A” şi „B” - 50 de ani.

b) Informaţiile încadrate în nivelul de secretizare secret, a căror divulgare este de natură să producă daune securităţii naţionale, sunt sau se referă la:

1. hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării clasificate secret - conform precizărilor emitentului;

2. documente şi telegrame primite de la Ministerul Afacerilor Externe care au ca nivel de secretizare secret - conform precizărilor emitentului;

3. planurile de evacuare ale Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în situaţii de urgenţă şi în caz de conflict armat cu caracter secret - 30 de ani;

4. actele normative interne care reglementează activităţile cu caracter secret, cheile şi combinaţiile încuietorilor de la încăperile de securitate, combinaţiile încuietorilor autorizate utilizate la containerele clasele „A” şi „B” - 30 de ani;

5. studii şi analize privind fenomenul migraţionist şi posibile efecte destabilizatoare cu caracter secret - 30 de ani;

6. componente ale infrastructurii informatice şi de comunicaţii destinate procesării, stocării şi/sau transmiterii informaţiilor clasificate - 30 de ani;

7. documentele elaborate în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pe baza integrării, coroborăii sau procesării informaţiilor clasificate nivel de secretizare secret, comunicate de instituţiile, autorităţile publice şi celelalte persoane juridice de drept public sau privat - 30 de ani;

8. strategii şi programe în problematica comunităţilor româneşti cu caracter secret - 30 de ani;

9. aspecte privind atitudinea faţă de comunităţile româneşti de pe teritoriul altor state, contrară intereselor României şi normelor internaţionale cu caracter secret - 30 de ani;

10. anchete privind incidentele de securitate - 30 de ani;

11. evenimente stocate de anumite sisteme tehnice de asigurare a securităţii obiectivelor, sectoarelor, locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate - 30 de ani;

12. documentaţii de securitate privind descrierea sistemelor informatice şi de comunicaţii destinate procesării, stocării şi transmiterii informaţiilor clasificate cu nivel de secretizare secret - 30 de ani;

13. alte informaţii provenind de la alte instituţii cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni a căror divulgare neautorizată sau compromitere în orice mod, potrivit legii, este de natură să aducă daune securităţii naţionale - conform precizărilor emitentului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.416(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016

 

Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 48.418/2.668 din 19.12.2017 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.416 (97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016,

ţinând seama de prevederile:

- art. XII(1)(a)(vii)(2) şi ale art. XII(1)(a)(ix) din Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978) la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992, cu modificările ulterioare;

- art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 pct. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se publică acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.416(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2018.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 2 aprilie 2018.

Nr. 408.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.416(97)

(adoptată la 25 noiembrie 2016)

 

Amendamente la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind art. 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile comitetului, amintind, de asemenea, art. XII din Convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart („Convenţia*), referitor la procedurile de amendare a Convenţiei,

amintind, în continuare, că prin Rezoluţia MSC.386(94) Comitetul a adoptat, printre altele, noul cap. XIV din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS), aşa cum a fost amendată,

de asemenea, amintind că prin Rezoluţia MSC.385(94) Comitetul a adoptat Codul internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul polar), care va avea efect de la 1 ianuarie 2017 la intrarea în vigoare a noului cap. XIV din Convenţia SOLAS, constatând că va exista o perioadă de tranziţie între intrarea în vigoare a Codului polar şi amendamentele la Convenţia STCW şi că secţiunea B-V/g din Codul STCW conţine îndrumări referitoare la instruirea comandanţilor şi ofiţerilor pentru nave care operează în apele polare care ar trebui să fie aplicate de administraţii în perioada de tranziţie,

de asemenea, amintind că în cadrul celei de-a nouăzeci şi şasea sesiuni a sa Comitetul a decis să ofere statelor membre cu o singură rezoluţie amendamentele la Convenţie, inclusiv cele referitoare la Codul polar şi la instruirea şi certificarea specifică pe navele de pasageri,

luând în considerare, în cadrul celei de-a nouăzeci şi şaptea sesiuni a sa, amendamentele la Convenţie propuse şi difuzate în conformitate cu art. XII(1 )(a)(i) din aceasta,

1 adoptă, în conformitate cu art. XII(1)(a)(iv) din Convenţie, amendamentele la Convenţie, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;

2 stabileşte, în conformitate cu art. XII(1)(a)(vii)(2) din Convenţie, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2018, cu excepţia cazului în care până la această dată mai mult de o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale de nave de 100 TRB sau mai mult au notificat secretarului general al Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;

3 invită părţile să ia notă că, în conformitate cu articolul XII(1)(a)(ix) din Convenţie, amendamentele anexate la prezenta vor intra în vigoare la 1 iulie 2018, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4 îndeamnă părţile să implementeze mai repede amendamentele la regula 1/1.1, regula 1/11 şi regula V/4;

5 invită părţile să recunoască certificatele navigatorilor eliberate mai repede de o Parte în conformitate cu paragraful 4 de mai sus şi înainte de intrarea în vigoare a amendamentelor la regula V/4;

6 solicită secretarului general, în sensul articolului XII(1)(a)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor cuprinse în anexă tuturor părţilor la Convenţie;

7 solicită, de asemenea, Secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Convenţie.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.416(97)

 

Amendamente la Convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW1978),

aşa cum a fost amendată

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

1 În regula 1/1.1 se adaugă următoarele definiţii noi:

„.42 Cod polar înseamnă Codul internaţional pentru nave care operează în ape polare, aşa cum a fost definit în regula XIV/1.1 din SOLAS.

.43 Ape polare înseamnă apele arctice si/sau zona Antarctica, aşa cum au fost definite în regulile XIV/1.2. la XIV/1.4. din SOLAS.”

2 în regula 1/11, după paragraful 3 existent se introduce următorul paragraf nou şi paragrafele următoare se renumerotează în consecinţă:

„4 Fiecare comandant sau ofiţer trebuie, pentru continuarea serviciului pe mare la bordul navelor care operează în apele polare, să îndeplinească cerinţele de la paragraful 1 din prezenta regulă şi va trebui ca, la intervale de cel mult cinci ani, să dovedească continuitatea competenţei profesionale pentru navele care operează în apele polare în conformitate cu paragraful 4, secţiunea A-1/11 din Codul STCW.”

 

CAPITOLUL V

Cerinţe speciale de instruire pentru personalul de pe anumite tipuri de nave

 

3 În cap. V, regula existentă V/2 se înlocuieşte cu următoarea:

Regula V/2

Cerinţe minime obligatorii pentru instruirea şi calificarea comandanţilor; ofiţerilor, personalului nebrevetat şi a altor categorii de personal de pe navele de pasageri

1 Această regulă se aplică comandanţilor, ofiţerilor, personalului nebrevetat şi altor categorii de personal care execută serviciul la bordul navelor de pasageri care efectuează voiaje internaţionale, Administraţiile trebuie să determine aplicabilitatea acestor cerinţe la personalul care execută serviciul la bordul navelor de pasageri care efectuează voiaje interne,

2 înainte de a li se repartiza sarcini la bordul navelor, tot personalul care execută serviciul pe o navă de pasageri trebuie să îndeplinească cerinţele din paragraful 1, secţiunea A-VI/1 din Codul STCW.

3 Comandanţii, ofiţerii, personalul nebrevetat şi alte categorii de personal care execută serviciul la bordul navelor de pasageri trebuie să termine pregătirea şi familiarizarea cerute prin paragrafele 5-9 de mai jos, în conformitate cu funcţia, sarcinile şi responsabilităţile lor.

4 Comandanţii, ofiţerii, personalul nebrevetat şi alte categorii de personal care trebuie să fie instruiţi în conformitate cu paragrafele 7-9 de mai jos trebuie, la intervale care nu depăşesc cinci ani, să efectueze un curs de perfecţionare corespunzător sau să prezinte dovada că au atins standardul de competenţă necesar în cursul ultimilor cinci ani,

5 Personalul care execută serviciul la bordul navelor de pasageri trebuie să termine familiarizarea cu situaţiile de urgenţă pe navele de pasageri corespunzător cu funcţia, sarcinile şi responsabilităţile lui, aşa cum este specificat în paragraful 1, secţiunea A-V/2 din Codul STCW.

6 Personalul care deserveşte direct pasagerii din spaţiile de pasageri de la bordul navelor de pasageri trebuie să termine instruirea de siguranţă specificată în paragraful 2, secţiunea A-V/2 din Codul STCW.

7 Comandanţii, ofiţerii, personalul nebrevetat calificaţi în conformitate cu capitolele II, III şi VII şi alte categorii de personal care au atribuţii în rolurile de echipaj de acordare de asistenţă pasagerilor în situaţii de urgenţă la bordul navelor de pasageri trebuie să termine pregătirea în managementul comunităţilor umane de pe nava de pasageri aşa cum este specificat în paragraful 3, secţiunea A-V/2 din Codul STCW.

8 Comandanţii, şefii mecanici, ofiţerii de punte secunzi, ofiţerii mecanici secunzi şi orice persoană cu responsabilităţi în rolurile de echipaj pentru siguranţa pasagerilor în situaţii de urgenţă la bordul navelor de pasageri trebuie să termine o formă de instruire aprobată în managementul situaţiilor de criză şi comportament uman, aşa cum este specificat în paragraful 4, secţiunea A-V/2 din Codul STCW.

9 Comandanţii, şefii mecanici, ofiţerii de punte secunzi, ofiţerii mecanici secunzi şi orice persoană cu responsabilităţi imediate privind îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor, încărcarea, descărcarea, amararea mărfii sau închiderea deschiderilor din corpul navelor de pasageri ro-ro trebuie să termine o formă aprobată de instruire pentru siguranţa pasagerilor, a mărfii şi integritatea corpului navei, aşa cum este specificat în paragraful 5, secţiunea A-V/2 din Codul STCW.

10 Administraţiile se vor asigura că documentul justificativ de terminare a instruirii este eliberat fiecărei persoane considerate a fi calificate în conformitate cu paragrafele 6-9 din această regulă.”

4 În capitolul V, se adaugă următoarea nouă regulă:

Regula V/4

Cerinţe minime obligatorii pentru instruirea şi calificarea comandanţilor şi ofiţerilor de punte de pe navele care operează în apele polare

1 Comandanţii, ofiţerii de punte secunzi şi ofiţerii ce au responsabilitatea cartului de navigaţie pe navele care operează în apele polare trebuie să deţină un certificat de pregătire de bază pentru navele care operează în apele polare, conform cerinţelor Codului polar.

2 Fiecare candidat pentru un certificat de pregătire de bază pentru navele care operează în apele polare trebuie să fi terminat forma de pregătire aprobată de bază pentru navele care operează în apele polare şi să îndeplinească standardul de competenţă specificat în paragraful 1, secţiunea A-V/4 din Codul STCW.

3 Comandanţii şi ofiţerii de punte secunzi de pe navele care operează în apele polare trebuie să deţină un certificat de pregătire nivel avansat pentru navele care operează în apele polare, conform cerinţelor Codului polar.

4 Fiecare candidat pentru un certificat de pregătire nivel avansat pentru navele care operează în apele polare trebuie:

.1 să îndeplinească cerinţele pentru certificarea în pregătirea de bază pentru navele care operează în apele polare;

.2 să fi efectuat cel puţin două (2) luni de stagiu de îmbarcare aprobat în compartimentul punte la nivel managerial sau în timpul îndeplinirii sarcinilor serviciului de cart la nivel operaţional în apele polare sau alt stagiu de îmbarcare echivalent aprobat; şi

.3 să fi terminat forma de pregătire aprobată ele nivel avansat pentru navele care operează în apele polare şi să îndeplinească standardele de competenţă specificate în paragraful 2, secţiunea A-V/4 din Codul STCW.

5 Administraţiile se vor asigura că un Certificat de aptitudini este emis navigatorilor care sunt calificaţi în conformitate cu paragraful 2 sau 4, după caz.

Prevederi tranzitorii

6 Până la 1 iulie 2020, navigatorii care au început stagiu de îmbarcare aprobat în apele polare înainte de 1 iulie 2018 trebuie să fie în măsură să dovedească faptul că îndeplinesc cerinţele de la paragraful 2 prin:

1 terminarea unui stagiu de îmbarcare aprobat la bordul unei nave care operează în apele polare sau a unui stagiu de îmbarcare echivalent aprobat, îndeplinind sarcini în compartimentul punte la nivel operaţional sau managerial, pe o perioadă de cel puţin trei luni în total în ultimii cinci ani; sau

.2 terminarea cu succes a unui curs de pregătire îndeplinind îndrumările de pregătire stabilite de Organizaţie pentru navele care operează în apele polare.*

7 Până la 1 iulie 2020, navigatorii care au început stagiu de îmbarcare aprobat în apele polare înainte de 1 iulie 2018 trebuie sa fie în măsură să dovedească faptul că îndeplinesc cerinţele de la paragraful 4 prin:

.1 terminarea unui stagiu de îmbarcare aprobat la bordul unei nave care operează în apele polare sau a unui stagiu de îmbarcare echivalent aprobat, îndeplinind sarcini în compartimentul punte la nivel managerial, pe o perioadă de cel puţin trei tuni în total în ultimii cinci ani; sau

.2 terminarea cu succes a unui curs de pregătire îndeplinind îndrumările de pregătire stabilite de Organizaţie pentru navele care operează în apele polare* şi terminarea unui stagiu de îmbarcare aprobat la bordul unei nave care operează în apele polare sau a unui stagiu de îmbarcare echivalent aprobat, îndeplinind sarcini în compartimentul punte la nivel managerial, pe o perioadă de cel puţin două luni în total în ultimii cinci ani.”


* A se vedea sancţiunea B-V/g din Codul STCW.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru acceptarea amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1049(27) din 30 noiembrie 2011, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.412(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei transport naval nr. 48.420/2.669 din 19.12.2017 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.412(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016,

ţinând seama de prevederile:

- art. VIII (b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979;

- art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul:

- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se publică acceptarea amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A. 1049(27) din 30 noiembrie 2011, cod pe care România l-a acceptat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.352/2013, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.412(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2018.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 2 aprilie 2018.

Nr. 409.

 

ANEXA

 

Rezoluţia MSC.412(97)

(adoptată la 25 noiembrie 2016)

 

Amendamente la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011)

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind art. 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,

luând notă de Rezoluţia A. 1049(27), prin care Adunarea a adoptat Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere („Codul ESP 2011”), care a devenit obligatoriu în temeiul capitolului XI-1 din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare („Convenţia”),

luând notă, de asemenea, de articolul VIII(b) şi regula XI-1/2 din Convenţie privind procedura de amendare a Codului ESP 2011, luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi şaptea sesiune a sa, amendamentele la Codul ESP 2011 propuse şi difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) din Convenţie,

1 adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Codul ESP 2011, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie:

2 stabileşte, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2016, în afară de cazul când, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecţiile lor la amendamente;

3 invită guvernele contractante la Convenţie să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2018, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4 solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă tuturor guvernelor contractante la convenţie;

5 solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.412(97)

 

Amendamente la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011)

 

ANEXA A

 

Codul privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere

 

Partea A

 

Codul privind programul intensificat de Inspecţii efectuate cu ocazia Inspecţiilor la vrachierele cu simplu bordaj

1 Paragraful 1.5 se înlocuieşte cu următorul:

1.5 Măsurători de grosime şi inspecţii amănunţite

În cadrul oricărui tip de inspecţie, şi anume inspecţiile de reînnoire, intermediare, anuale sau alte inspecţii având scopul celor menţionate anterior, pentru elementele structurale din zonele în care se prevede efectuarea inspecţiilor amănunţite, măsurătorile de grosime, atunci când sunt prevăzute de anexa 2, trebuie să fie efectuate simultan cu inspecţiile amănunţite,

2 Paragraful 2.4.4 se înlocuieşte cu următorul:

„2.4.4 Inspecţia amănunţită şi măsurarea grosimii 3 tablelor capacelor şi ramelor gurilor de magazii, precum şi a elementelor de rigidizare trebuie să fie efectuate aşa cum se indică în anexele 1 şi 2.


3 În cazul capacelor gurilor magaziilor de marfă de concepţie aprobată, a căror structură nu permite accesul la părţile interne, inspecţia amănunţită/măsurarea grosimii trebuie să fie efectuată în părţile accesibile ale structurii capacelor gurilor de magazie.”

 

ANEXA I

 

Cerinţe privind inspecţia amănunţită efectuată cu ocazia inspecţiilor de reînnoire

 

3 Nota (D) se înlocuieşte cu următoarea:

„(D) Capacele şi ramele gurilor magaziilor de marfă. În cazul capacelor gurilor magaziilor de marfă de concepţie aprobată a căror structură nu permite accesul la părţile interne, inspecţia amănunţită/măsurarea grosimii trebuie să fie efectuată în părţile accesibile ale structurii capacelor gurilor de magazie.”

 

Partea B

 

Codul privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachierele cu dublu bordaj

4 Paragraful 1.5 se înlocuieşte cu următorul:

1.5 Măsurători de grosime şi inspecţii amănunţite

În cadrul oricărui tip de inspecţie, şi anume inspecţiile de reînnoire, intermediare, anuale sau alte inspecţii având scopul celor menţionate anterior, pentru elementele structurale din zonele în care se prevede efectuarea inspecţiilor amănunţite, măsurătorile de grosime, atunci când sunt prevăzute de anexa 2, trebuie să fie efectuate simultan cu inspecţiile amănunţite.”

5 Paragraful 2.4.4 se înlocuieşte cu următorul:

„2.4.4 Inspecţia amănunţită şi măsurarea grosimii^ tablelor capacelor şi ramelor gurilor de magazii, precum şi a elementelor de rigidizare trebuie să fie efectuate aşa cum se indică în anexele 1 şi 2.


3 În cazul capacelor gurilor magaziilor de marfă de concepţie aprobată, a căror structură nu permite accesul la părţile interne, inspecţia amănunţită/măsurarea grosimii trebuie să fie efectuată în părţile accesibile ale structurii capacelor gurilor de magazie.”

 

ANEXA 1

 

Cerinţe privind inspecţia amănunţită efectuată cu ocazia inspecţiilor de reînnoire

 

Apendice 1 - Cerinţe minime privind inspecţia amănunţită efectuată cu ocazia inspecţiei de reînnoire la vrachierele cu dublu bordaj, cu excepţia mineralierelor

5 ani < Vechime < 10 ani - Inspecţia de reînnoire nr. 2

6 Al treilea paragraf din coloană se înlocuieşte cu următorul:

„25% din coastele transversale simple în cazul sistemului transversal de osatură sau 25% din longitudinale în cazul sistemului longitudinal de osatură, situate pe învelişul bordajului şi dubiu bordajului în părţile dinspre prova, pupa şi din mijloc ale tancurilor din dublu bord situate cei mai în prova. (B),r

10 ani < Vechime 5 15 ani - Inspecţia de reînnoire nr. 3

7 Al treilea paragraf din coloană se înlocuieşte cu următorul:

„25% din coastele transversale simple în cazul sistemului transversal de osatură sau 25% din longitudinale în cazul sistemului longitudinal de osatură, situate pe învelişul bordajului şi dublu bordajului în părţile dinspre prova, pupa şi din mijloc ale tuturor tancurilor din dublu bord. (B)”

Vechime > 15 ani - Inspecţia de reînnoire nr. 4 şi următoarele

8 Al treilea paragraf din coloană se înlocuieşte cu următorul:

„Toate coastele transversale simple în cazul sistemului transversal de osatură sau toate longitudinalele în cazul sistemului longitudinal de osatură, situate pe învelişul bordajului şi dublu bordajului în părţile dinspre prova, pupa şi din mijloc ale tuturor tancurilor din dublu bord. (B)”

9 Nota (D) se înlocuieşte cu următoarea:

„(D) Capacele şi ramele gurilor magaziilor de marfă. În cazul capacelor gurilor magaziilor de marfă de concepţie aprobată, a căror structură nu permite accesul la părţile interne, inspecţia amănunţită/măsurarea grosimii trebuie să fie efectuată în părţile accesibile ale structurii capacelor gurilor de magazie.”

Apendice 2 - Cerinţe minime privind inspecţia amănunţită efectuată cu ocazia inspecţiei de reînnoire la mineraliere

10 Nota (D) se înlocuieşte cu următoarea:

„(D) Capacele şi ramele gurilor magaziilor de marfă. În cazul capacelor gurilor magaziilor de marfă de concepţie aprobată, a căror structură nu permite accesul la părţile interne, inspecţia amănunţită/măsurarea grosimii trebuie să fie efectuată în părţile accesibile ale structurii capacelor gurilor de magazie.”

 

ANEXA 2

 

Cerinţe privind măsurătorile de grosime efectuate cu ocazia inspecţiilor de reînnoire

 

5 ani < Vechime Ł 10 ani - Inspecţia de reînnoire nr. 2

11 Paragraful 3 se înlocuieşte cu următorul:

„3 Măsurătoarea, pentru evaluarea generală şi înregistrarea caracteristicilor de coroziune, a acelor elemente structurale supuse inspecţiei amănunţite conform anexei 1/apendicele 1 sau anexei 1/apendicele 2, după caz.”

10 ani < Vechime ≤ 15 ani - Inspecţia de reînnoire nr. 3

12 Paragraful 3 se înlocuieşte cu următorul:

„3 Măsurătoarea, pentru evaluarea generală şi înregistrarea caracteristicilor de coroziune, a acelor elemente structurale supuse inspecţiei amănunţite conform anexei 1/apendicele 1 sau anexei 1/apendicele 2, după caz.”

 

ANEXA B

 

Codul privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la petroliere

 

Partea A

Codul privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la petrolierele cu dublu corp

 

13 Paragraful 1.5 se înlocuieşte cu următorul:

1.5 Măsurători de grosime şi inspecţii amănunţite

În cadrul oricărui tip de inspecţie, şi anume inspecţii de reînnoire, intermediare, anuale sau alte inspecţii având scopul celor menţionate anterior, pentru elementele structurale din zonele în care se prevede efectuarea inspecţiilor amănunţite, măsurătorile de grosime, atunci când sunt prevăzute de anexa 2, trebuie să fie efectuate simultan cu inspecţiile amănunţite.”

14 Paragraful 2.5.6 se înlocuieşte cu următorul:

„2.5.6 în cazul în care trebuie să fie măsurate două sau trei secţiuni, cel puţin una trebuie să includă un tanc de balast situat la o distanţă mai mică sau egală cu 0,5 L faţă de mijlocul navei. În cazul petrolierelor cu lungimea mai mare sau egală cu 130 m (aşa cum s-a definit în Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare în vigoare) şi cu vechimea peste 10 ani, pentru evaluarea rezistenţei longitudinale a navei, conform prevederilor de la 8.1.2, metoda de prelevare a probelor în cadrul măsurătorilor de grosime este indicată în anexa 12.”

15 Paragraful 2.6.1.1 se înlocuieşte cu următorul:

„.1 procedura de încercare a tancului, care specifică înălţimile de umplere, tancurile ce urmează să fie umplute şi pereţii ce urmează să fie supuşi încercării, a fost transmisă de către armator şi revizuită de către Administraţie sau organizaţia recunoscută, înainte ca încercarea să fie realizată;”.

 

ANEXA 1

 

Cerinţe minime privind inspecţia amănunţită efectuată cu ocazia inspecţiei de reînnoire la petrolierele cu dublu corp

 

16 Nota (7) se înlocuieşte cu următoarea:

„(7) Coasta întărită dintr-un tanc de marfă de hidrocarburi înseamnă traversa de punte, elementele structurale ale peretelui longitudinal şi traversele nepuntite, dacă există, inclusiv elementele structurale adiacente.”

 

Partea B

Codul privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la petroliere, altele decât petrolierele cu dublu corp

 

17 Paragraful 1.5 se înlocuieşte cu următorul:

1.5 Măsurători de grosime şi inspecţii amănunţite

În cadrul oricărui tip de inspecţie, şi anume inspecţii de reînnoire, intermediare, anuale sau alte inspecţii având scopul celor menţionate anterior, pentru elementele structurale din zonele în care se prevede efectuarea inspecţiilor amănunţite, măsurătorile de grosime, atunci când sunt prevăzute de anexa 2, trebuie să fie efectuate simultan cu inspecţiile amănunţite.”

18 Paragraful 2.6.1.1 se înlocuieşte cu următorul:

„.1 procedura de încercare a tancului, care specifică înălţimile de umplere, tancurile ce urmează să fie umplute şi pereţii ce urmează să fie supuşi încercării, a fost transmisă de către armator şi revizuită de către Administraţie sau organizaţia recunoscută, înainte ca încercarea să fie realizată;”.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 4.402 din 25.04.2018 al Direcţiei generale juridice şi resurse umane, având în vedere prevederile art. 176 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2017 se realizează până la data de 30.05.2018.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi managerii spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 587.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.