MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 394/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 394         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 8 mai 2018

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

33. - Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană

 

281. - Hotărâre pentru modificarea unor acte normative

 

285. - Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

 

286. - Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

 

289. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

414/1.975/1.455. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Şantierul Naval Mangalia” - S.A.

 

798. - Ordin al ministrului turismului pentru modificarea anexei nr. 1.5 la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

432. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

11. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Mihai Viteazul, precursor al Marii Uniri

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană

 

Luând notă de faptul că bazele de cost multianuale şi anuale care stau la baza construirii bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” se întocmesc în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană,

având în vedere că Regulamentul (UE) nr. 391/2013 prevede aplicarea unor mecanisme de împărţire a unor riscuri legate de trafic, inflaţie şi costuri necontrolabile care necesită constituirea de către ROMATSA a unor provizioane care nu sunt recunoscute ca deductibile de legislaţia românească,

luând în considerare că deşi ipotezele şi prognozele ele trafic luate în calcul la stabilirea bazelor de cost multianuale, cuprinse în planul de performanţă elaborat şi aprobat pentru perioada de referinţă 2015-2019, au suferit modificări majore ca urmare a contextului internaţional, ROMATSA, datorită cadrului legislativ naţional, nu a beneficiat decât de o mică pale din veniturile suplimentare, nerecuperând nici costurile efectuate cu dirijarea unui trafic aerian superior,

ţinând cont de faptul că execuţia bugetară preliminată pentru ROMATSA pentru anul 2017 arată că pierderea brută va fi de peste 60 de milioane lei, în ciuda faptului că veniturile din prestarea serviciilor de navigaţie aeriană au înregistrat depăşiri cu aproximativ 12% faţă de prognozat, iar cheltuielile cu personalul şi cu investiţiile au fost ţinute sub control, fiind înregistrate economii faţă de proiectul de buget aprobat, iar limitarea cheltuielilor cu personalul şi cu investiţiile riscă să afecteze pe termen mediu şi lung performanţa regiei şi modul de prestare a serviciilor de navigaţie aeriană, cu impact negativ asupra respectării obligaţiilor asumate de România la nivel european, cât şi pentru dezvoltarea economică a ţării noastre, având în vedere conectivitatea pe care o asigură traficul aerian,

în vederea implementării unor mecanisme interne la construcţia bugetului de venituri şi cheltuieli al ROMATSA care să permită derularea serviciilor de navigaţie aeriană în condiţii de eficienţă şi siguranţă şi care să permită ca anumite categorii de costuri să fie modificate faţă de cele stabilite prin planul de performanţă şi bazele de cost, în conformitate cu evoluţia principalelor prognoze şi ipoteze şi cu necesităţile reale ale regiei,

având în vedere că în lipsa unor măsuri urgente de ordin legislativ, există riscul de agravare a situaţiei financiare, ROMATSA închizând anul financiar 2016 cu o pierdere netă de 53,835 823 lei, iar pentru exerciţiul financiar al anului 2017 se estimează o pierdere netă de 80 550.314 lei, care poate avea implicaţii negative asupra asigurării continuităţii în condiţii de siguranţă a serviciilor de control al traficului aerian în spaţiul aerian naţional, respectiv poate afecta grav traficul pe toate aeroporturile din România cu efecte directe asupra populaţiei deservite de aceste aeroporturi,

în considerarea faptului că elementele de mai sus vizează interesul public şi strategic a! României, constituindu-se într-o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Costurile aferente furnizării serviciilor de navigaţie aeriană asigurate în zona de responsabilitate a României, stabilită potrivit tratatelor internaţionale la care este parte, se includ în bazele de cost multianuale, incluse în planurile de performanţă a serviciilor de navigaţie aeriană, şi anuale, luate în calcul pentru determinarea tarifelor pentru serviciile de navigaţie aeriană.

(2) Bazele de cost anuale prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către ROMATSA separat pentru serviciile de navigaţie aeriană de rută şi pentru serviciile de navigaţie aeriană terminală prestate pe aeroporturile cărora li se aplică Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 391/2013.

(3) ROMATSA elaborează bazele de cost prevăzute la alin. (2) cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 391/2013, asigură consultarea beneficiarilor serviciilor de navigaţie aeriană şi transmiterea bazelor de cost către EUROCONTROL şi Comisia Europeană, în vederea evaluării, avizării sau, după caz, aprobării tarifelor aferente serviciilor de navigaţie aeriană.

(4) Transmiterea de către ROMATSA a bazelor de cost anuale la EUROCONTROL şi Comisia Europeană, întocmite potrivit dispoziţiilor alin. (2) şi (3), se face la termenele stabilite de Regulamentul (UE) nr. 391/2013, după obţinerea avizului favorabil al autorităţii naţionale de supervizare competentă.

(5) Prin derogare de la prevederile legale privind fundamentarea şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli la nivelul regiilor autonome, bugetul de venituri şi cheltuieli al ROMATSA cuprinde bazele de cost transmise la EUROCONTROL şi Comisia Europeană, potrivit dispoziţiilor alin. (4), consolidate cu bugetul de venituri şi cheltuieli aferent serviciilor de navigaţie aeriană furnizate de ROMATSA pe aeroporturile care nu intră sub incidenţa Regulamentului (UE) nr. 391/2013, precum şi cu bugetul de venituri şi cheltuieli aferent altor activităţi prestate de ROMATSA în conformitate cu obiectul de activitate şi se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului finanţelor publice, la propunerea consiliului de administraţie al ROMATSA.

(6) Modelul formularelor bugetului de venituri şi cheltuieli, specific ROMATSA, se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului finanţelor publice.

(7) Veniturile suplimentare rezultate ca urmare a depăşirii prognozelor şi ipotezelor stabilite prin planul de performanţă şi bazele de cost şi care nu trebuie reportate pentru anul n + 2 potrivit mecanismelor de împărţire a riscurilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 391/2013 se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli curent al regiei.

(8) în situaţia în care la momentul elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli se constată că unele costuri, de natura celor prevăzute la art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 391/2013, sau unele elemente de cost, neprevăzute şi neincluse în planul de performanţă aprobat, dar care au fost cuprinse ulterior în planul de afaceri revizuit al ROMATSA, aprobat de consiliul de administraţie, nu pot fi acoperite prin veniturile incluse în bazele de cost transmise anterior la EUROCONTROL şi Comisia Europeană, ROMATSA va iniţia procedurile de revizuire a planului de performanţă şi va întocmi şi supune aprobării un buget de venituri şi cheltuieli care să prevadă veniturile corespunzătoare prognozelor şi ipotezelor actualizate, în vederea acoperirii costurilor suplimentare, inclusiv provizionarea, dacă este cazul, a sumelor care trebuie reportate pentru anul n + 2 potrivit mecanismului de împărţire a riscului de trafic prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 391/2013.

(9) Dacă în situaţia prevăzută la alin. (8) nu se poate acoperi prin venituri impactul costurilor suplimentare, până la reintrarea în echilibru financiar ROMATSA va putea supune aprobării un buget de venituri şi cheltuieli cu pierderi.

(10) Pe parcursul anului, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, dacă apar deviaţii de la prognozele şi ipotezele stabilite prin planul de performanţă şi bazele de cost anuale sau deviaţii ale veniturilor şi cheltuielilor din activitatea de bază, se poate proceda la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, cu respectarea dispoziţiilor prezentului articol.”

2. Articolul 5 se abrogă.

3. Articolul 8 se abrogă.

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Costurile cu personalul, care vor fi avute în vedere la elaborarea, respectiv revizuirea planului de performanţă multianual sau a bugetelor de venituri şi cheltuieli anuale, vor face obiectul unei informări şi consultări cu partenerul social, în condiţiile legii.

(2) După aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, cheltuielile cu personalul prevăzute în buget vor constitui limite pentru negocierea contractului colectiv de muncă.”

5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Ajustările calculate la finele fiecărui an, potrivit mecanismelor de ajustare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 391/2013, se constituie în provizioane deductibile şi vor fi utilizate pentru acoperirea ulterioară a cheltuielilor de exploatare.”

Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate !a nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea acesteia prin lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 33.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 637/2017 pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Coordonarea Industriei Naţionale de Apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 13 septembrie 2017, se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în vederea nominalizării prin decizie a prim-ministrului, reprezentanţii entităţilor componente ale Consiliului trebuie să deţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel minim Secret, potrivit legislaţiei specifice domeniului. Participarea reprezentaţilor entităţilor componente la şedinţele Consiliului se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 174/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al drepturilor salariale pentru salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat din industria naţională de apărare care nu desfăşoară activităţi de bază din lipsă de comenzi sau contracte, precum şi pentru stabilirea activităţilor prevăzute la art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 31 martie 2017, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:

„(2) Fondul lunar pentru plata drepturilor salariale şi a contribuţiilor datorate de angajator pentru activităţile desfăşurate în conformitate cu prevederile art. 1 este stabilit de către operatorii economici pe baza încărcării personalului aferent capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare potrivit anexei nr. 1, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

..........................................................................................................................

(5) Sumele solicitate se alocă operatorilor economici în baza decontului justificativ, prevăzut la alin. (4), avizat de direcţia coordonatoare din cadrul ministerului de resort şi aprobat de ordonatorul principal de credite.”

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 281.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 /a Hotărârea Guvernului nr. 174/2017)

 

Operator economic

 

 

Aprob.

 

Ordonator principal de credite,

Avizat

 

Ministerul de resort

 

Direcţia coordonatoare

 

 

DECONT JUSTIFICATIV

pentru stabilirea fondului lunar potrivit art. 1

pe luna ..................................

 

I.

Nr. ore aferente activităţilor desfăşurate potrivit art. 1, din care:

Total ore Activitatea a)

Total ore Activitatea b)

Total ore Activitatea c)

Total ore Activitatea d)

 

 

 

 

 

 

II.

Nr. crt.

Date de fundamentare

U.M.

Valoare

 

1.

Total ore aferente activităţilor potrivit pct. I

ore

 

 

2.

Număr de ore lucrătoare în luna de raportare

ore

 

 

3.

Nr. mediu de personal rezultat

nr. personal

 

 

 

(rd. 1: rd. 2)

 

 

 

4.

75% din salariul mediu brut pe economie comunicat de INS pentru luna anterioară, respectiv ................................................

lei

 

 

5.

Sume completare fond salarii (rd. 3 x rd. 4)

lei

 

 

6.

Contribuţii datorate de angajator pentru sumele de la punctul 5, din care:

lei

 

 

6.1.

CAS

lei

 

 

6.2.

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

lei

 

 

6.3.

Fond pentru accidente de muncă şi boli profesionale

lei

 

 

6.4.

Fond asigurări de sănătate

lei

 

 

6.5.

Fond şomaj

lei

 

 

6.6.

Fond garantare pentru plata creanţelor salariale

lei

 

 

6.7.

Contribuţia asiguratorie pentru muncă

lei

 

 

7.

Total sume alocate conform art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare (rd. 5 + rd. 6)

lei

 

 

NOTE:

1. La nivel anual nu poate fi depăşit numărul mediu maxim care se aprobă prin Hotărârea Guvernului nr. calculat astfel: E nr. de personal lunar/12 < număr mediu maxim anual aprobat.

2. Conducerea executivă a operatorului economic confirmă realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor din decontul justificativ prezentat la plată şi arată că măsurile sunt necesare şi limitate la menţinerea capacităţilor de producţie pentru apărare.

3. Contribuţiile prevăzute la nr. crt. 6.1-6.6 sunt calculate pentru veniturile realizate până la 31 decembrie 2017.

4. Contribuţia prevăzută la nr. crt. 6.7 se calculează pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Director general,

Director economic,

..............................................

..............................................

CFP

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Justiţiei, în scop de edificare a sediului Curţii de Apel Craiova şi Judecătoriei Craiova, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmis în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 95/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 472/2017, declarându-se din bun de interes public local în bun de interes public naţional.

Art. 2. - Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 285.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Justiţiei

 

Ordonator principal de credite

Cod fiscal 4265841

Denumire

Ordonator secundar de credite

17015316

Ministerul Justiţiei

 

 

Curtea de Apel Craiova

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică

Anul dobândirii

Baza legala

Valoarea de inventar

(lei)

Persoana juridică care deţine imobilul în administrare/ C.U.I.

*)

8.29.09

Teren pentru construire sediu Curte de Apel Craiova şi Judecătorie Craiova

Municipiul Craiova,

bd. Decebal nr. 91B,

judeţul Dolj

Teren

Suprafaţa = 7.920 mp;

C.F. nr. 224499; nr. cadastral 22867

2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 25.08.2016 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 472 din 23.11.2017, emise de Consiliul Local al Municipiului Craiova

4.083.672,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841


*) Nr. M.F.P. se atribuie odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, bunuri aflate în administrarea Ministerului Justiţiei.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Justiţiei, în scop de edificare a sediului Judecătoriei Costeşti, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Costeşti nr. 6 din 15,02.2018, şi se declară din bun de interes public local în bun de interes public naţional.

Art. 2. - Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 286.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Justiţiei

 

Nr. M.F.P.

Codul de

clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică

Anul dobândirii

Baza legală

Valoarea de inventar

(lei)

Persoana juridică care deţine imobilul în administrare/ C.U.I.

*)

8.29.09

Judecătoria Costeşti

Oraşul Costeşti,

Str. Progresului,

judeţul Argeş

Corp principal

Sc= 185 mp

Sd = 185 mp

Garaj

Sc = 74 mp

Sd = 74 mp

Teren S = 3.049 mp

C.F. nr. 80402

2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 15.02.2018, emisă de Consiliul Local al Oraşului Costeşti

175.430,71

Ministerul Justiţiei/ C.U.1.4265841, pentru Tribunalul Argeş/

C.U.I. 4318083


*) Nr. M.F.P. se atribuie odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 507/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Braşov km 0+000-173+300”, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”, potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”, aflate pe raza localităţii Voluntari, judeţul Ilfov, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Voluntari, judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”, aflate pe raza localităţii Voluntari, judeţul Ilfov, sunt în cuantum total de 471 mit lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.12. „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 289.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de Interes naţional „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Tarlaua/parcela

Categoria de

folosinţă

Numărul cadastral

(numărul topo)

Număr carte fondară

Suprafaţa totală

(mp)

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea despăgubirii aferente terenului, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ilfov

Voluntari

Crainiceanu Gabriela

T25 P447/22/2

A

4044/1

115220

7.401

178

3.891,35

2

Ilfov

Voluntari

Becalî George

T25 P447/50

A

5180/1/1

115297

39.166

5

576,09

3

Ilfov

Voluntari

Proprietar neidentificat*

T25/A447

A

 

 

 

1.172

135 036,08

4

Ilfov

Voluntari

Marin Alexandru, De Romeo Ştefano, Vasile Radu

T25 P447/22/3

A

2261/1

115104

5.502

132

2.885,72

5

Ilfov

Voluntari

Marin Alexandru, De Romeo Ştefano, Vasile Radu

T25 P447/22/2

A

2167/3/1/1/1

115077

2.813

183

21.084,99

6

Ilfov

Voluntari

Irimia Dorin, Irimia Virginia

T25 P447/22/2

A

4057/1

115230

2.632

385

8416,68

7

Ilfov

Voluntari

Becali George

T25 P447/50

A

5180/3/2

115181

24.269

718

82 726,88

8

Ilfov

Voluntari

Marin Alexandru, De Romeo Ştefano, Vasile Radu

T25 P447/9, 447/11

A

3837/2/1/1

115408

9,748

1.839

40.203,30

9

Ilfov

Voluntari

Paraschiv Dumitru

T25/A447

A

 

 

5.000

1.523

175.477,78

10

Ilfov

Voluntari

Proprietar neidentificat*

 

HC

 

 

 

319

697.02

 

Total

6.454

470.995,89

 

NOTĂ:

Alte date de identificare a proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii vor fi identificate ulterior, în vederea colectării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.

Legendă:

- A - arabil

- HC – canal


* Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „proprietar neidentificat” astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 414 din 3 aprilie 2018

Nr. 1.975 din 3 mai 2018

Nr. 1.455 din 18 aprilie 2018

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Şantierul Naval Mangalia” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Şantierul Naval Mangalia” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Dănuţ Andruşcă

Eugen Orlando Teodorovici

Adrian Marius Rîndunică,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA - S.A.

Adresa: Intrarea Portului nr. 1, Mangalia Cod unic de înregistrare RO 14325290

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

4.829

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4.828

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

1

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

4.511

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.511

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

 

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

10

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.445

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

912

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

867

 

 

 

C2

bonusuri

14

45

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

316

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

194

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

23

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

853

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

118

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

24

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

94 ,

 

1

 

Rezerve legale

25

5

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

89

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

0

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

36

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

30

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.533

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

1.794

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

154

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

147

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

X

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

573

9

 

Plăţi restante

56

2.623

10

 

Creanţe restante

57

150

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1.5 la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1.5 la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 şi 353 bis din 14 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „4. În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse majoritar naturale din gospodăria proprie (inclusiv produse piscicole) sau de la producători/pescari autorizaţi de pe plan local. Gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune şi vor însoţi turiştii care participă la activităţile tradiţionale, gospodăreşti sau meşteşugăreşti.”

2. Punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „5. În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate legată de agricultură, piscicultură, pescaturism, recoltat de stuf, creşterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfăşoară o activitate meşteşugărească, cu un atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării activităţile tradiţionale includ, fără a se limita la, excursii cu barca pe lacurile şi canalele din Delta Dunării, pescuitul tradiţional (montarea sculelor de pescuit şi recoltarea peştelui) sau pescuitul sportiv. Activităţile în cauză trebuie să se desfăşoare în mod continuu sau în funcţie de specific şi sezonalitate, să aibă caracter de repetabilitate.”

3. Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. Amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizată în locuri ferite de surse de poluare şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau siguranţa turiştilor, pe un teren cu o suprafaţă 1 minimă compactă calculată prin înmulţirea numărului camerelor din Incinta acestora cu 100 mp. La pensiunile agroturistice cu o capacitate de cazare de până la 5 camere inclusiv, suprafaţa terenului nu poate fi mai mică de 500 mp 2. Suprafeţele destinate activităţilor agricole sau meşteşugăreşti pot fi desfăşurate şi în altă locaţie proprie faţă de amplasamentul pensiunii agroturistice, cu condiţia ca aceste suprafeţe să fie cuprinse pe raza administrativ-teritorială a aceleiaşi localităţi. Suprafaţa aferentă pensiunii agroturistice împreună cu suprafaţa destinată activităţilor agricole sau meşteşugăreşti trebuie să fie de minimum 1.000 mp. Prin excepţie, suprafaţa aferentă pensiunilor agroturistice situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este de minimum 200 mp, iar activităţile tradiţionale se pot desfăşura cu barca pe întreg teritoriul rezervaţiei.

 

1 Suprafaţa construita + suprafaţa terenului din jurul construcţiei.

2 Idem 1.”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul turismului,

Bogdan Gheorghe Trif

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 798.

 

 

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRI

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 48 alin. (9), ale art. 49 alin. (9) şi ale art. 57 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şt procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 15, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Atunci când Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază necesar, judecătorul a cărui delegare se propune susţine un interviu în faţa Secţiei.

(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul în care se propune delegarea succesivă a aceluiaşi judecător în aceeaşi funcţie de conducere.”

2. La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Judecătorul a cărui delegare se propune susţine un interviu în faţa Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.”

3. La articolul 17, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

(5) în cazul în care se propune delegarea succesivă a aceluiaşi judecător în aceeaşi funcţie de conducere, susţinerea interviului nu mai este necesară, cu excepţia cazului în care Secţia pentru judecători dispune altfel.

(6) Dispoziţiile art. 16 se aplică în mod corespunzător,”

4. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Atunci când Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază necesar, judecătorul propus pentru numirea în funcţia de preşedinte de secţie va susţine în faţa Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu care constă în:

a) susţinerea planului managerial sub următoarele aspecte:

- prezentarea sintetică a secţiei pentru a cărei conducere candidează;

- identificarea unor eventuale disfuncţii şi vulnerabilităţi, precum şi a soluţiilor propuse pentru prevenirea şi înlăturarea acestora;

- propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii manageriale a secţiei pentru a cărei conducere candidează;

- compatibilitatea planului managerial întocmit de candidat cu cel al preşedintelui instanţei, dacă este cazul;

b) verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare, vizând în esenţă capacitatea de organizare, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativă, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaţionare şi comunicare;

c) verificarea cunoştinţelor specifice funcţiei pentru care s-a depus candidatura.”

5. La articolul 191, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(4) Candidaţii vor susţine în faţa Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu, care constă în:

a) susţinerea planului managerial sub următoarele aspecte:

- prezentarea sintetică a instanţei sau a secţiei pentru a cărei conducere candidează;

- identificarea unor eventuale disfuncţii şi vulnerabilităţi, precum şi a soluţiilor propuse pentru prevenirea şi înlăturarea acestora;

- propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii manageriale a instanţei sau a secţiei pentru a cărei conducere candidează;

- compatibilitatea planului managerial întocmit de candidat cu cel ai preşedintelui instanţei, daca este cazul,

b) verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare, vizând în esenţă capacitatea de organizare, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativă, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaţionare şi comunicare;

c) verificarea cunoştinţelor specifice funcţiei pentru care s-a depus candidatura.”

6. La articolul 21, alineatul (9) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„(9) Procurorul propus pentru numirea în funcţia de conducere vacantă va susţine în faţa Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu, în condiţiile art. 191 alin. (4), care se aplică în mod corespunzător.”

7. La articolul 21, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:

„(10) Membrii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pot adresa candidatului întrebări referitoare la conduita şi deontologia profesională, precum şi la împrejurări rezultate din cuprinsul propunerii motivate întocmite de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, al recomandării conducătorului direcţiei ori, după caz, al secţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv al Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau al avizului motivat primit din partea colegiului de conducere şi pot consulta ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale a candidatului.

(11) Prevederile art. 19 alin. (2), (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecător

Simona Camelia Marcu

 

Bucureşti, 19 aprilie 2018.

Nr. 432.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Mihai Viteazul precursor al Marii Uniri

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 30 aprilie 2018, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema Mihai Viteazul, precursor al Marii Uniri.

Art. 2. - Caracteristice monedei sunt următoarele:

Metal

aur

Valoare nominală

100 lei

Titlu

900%o

Formă

rotundă

Diametru

21 mm

Greutate

6,452 g

Calitate

proof

Cant

zimţat

Aversul monedei redă scena intrării lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „100 LEI”, stema României şi anul de emisiune „2018”.

Reversul monedei prezintă portretul lui Mihai Viteazul şi inscripţiile „MIHAI VITEAZUL” şi „PRECURSOR AL MARII UNIRI”.

Art. 3. - Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din aur cu tema Mihai Viteazul, precursor al Marii Uniri au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din aur se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 20 aprilie 2018.

Nr. 11.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.