MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 395/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 395         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 9 mai 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.633. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

 

4.758. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

 

4.759. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea Metodologiei privind selecţia participanţilor la programele de formare specializată organizate de Institutul Naţional de Administraţie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

 

În baza prevederilor art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 9 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 3.633.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA ŞI CRITERIILE

privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează procedura şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2018.

(2) Gradaţia de merit se acordă personalului didactic definit la art. 88 alin, (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

(3) Prin unităţi/instituţii de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile conexe şi inspectoratele şcolare, cu personalitate juridică.

Art. 2. - (1) Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare şi a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente în luna martie 2018 la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2018, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani. fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1)-(6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.

(2) Procentul de 16% se aplică, separat, fiecărei categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar).

(3) în situaţia în care personalului didactic i se modifică locul sau felul muncii cu păstrarea calităţii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit

(4) Personalul didactic beneficiar al gradaţiei de merit, detaşat în alt judeţ/municipiul Bucureşti, îşi păstrează gradaţia de merit, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit pretransferate/transferate în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-au pretransferat/ transferat.

(6) La solicitarea unităţii/instituţiei de învăţământ în care cadrul didactic beneficiar al gradaţiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris în alt judeţ/municipiul Bucureşti în timpul anului şcolar, inspectoratul şcolar îi acordă gradaţie de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(7) Candidatul care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit în alt judeţ decât cel în care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detaşează în alt judeţ îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care a revenit sau s-a detaşat.

(8) în situaţia în care cadrele didactice, menţionate la alin. (5), (6) şi (7), beneficiare ale gradaţiei de merit, nu se încadrează în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-au pretransferat/transferat, acordarea gradaţiei de merit se suspendă până la data de 1 septembrie a următorului an şcolar, cu respectarea condiţiei încadrării în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care persoana respectivă s-a pretransferat/transferat, dată la care acordarea gradaţiei de merit se reia, până la împlinirea celor 5 ani de plată efectivă.

(9) Personalul didactic auxiliar, beneficiar al gradaţiei de merit, având norma de bază constituită din fracţii de post corespunzătoare unor funcţii didactice auxiliare diferite, beneficiază de gradaţia de merit calculată la întreaga normă de bază.

Art. 3. - (1) Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2018 şi reprezintă o creştere cu 25% a salariului de bază deţinut.

(2) Gradaţia de merit se calculează raportat la norma didactică de bâză conform actului de numire/transfer/repartizare.

Art. 4. - (1) Personalul didactic din învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit până la 31 august 2018 poate participa la un nou concurs.

(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradaţie de merit de la încetarea, în vederea pensionării, a contractului individual de muncă.

(3) Personalul didactic titular menţinut în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în condiţiile prevăzute la art. 284 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de gradaţie de merit până la încheierea perioadei de acordare a gradaţiei de merit, dar nu mai mult de încheierea perioadei de menţinere ca titular în învăţământul preuniversitar.

 

CAPITOLUL II

Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit

 

Art. 5. - (1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa:

a) personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu calificativul „Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată şi care a dovedit performanţe deosebite în:

(i) inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile şcolare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale/inspectoratele şcolare judeţene/inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, etapa sector/ judeţeană şi a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, etapa naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017;

(ii) prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune;

b) personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017, şi calificativul „Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată.

(2) Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2012- 31 august 2017, au îndeplinit şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care optează pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control depun toate calificativele primite în urma evaluării activităţii din perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017.

(3) Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017, a avut contractul de muncă suspendat este evaluat doar pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2012- 31 august 2017, precum şi pentru o perioadă corespunzătoare duratei suspendării, anterioară intervalului mai sus menţionat, astfel încât să se asigure evaluarea efectivă pe o perioadă de 5 ani. În acest caz, perioada evaluată din afara intervalului 1 septembrie 2012-31 august 2017 se stabileşte astfel încât să nu fi fost luată în considerare la acordarea unei alte gradaţii de merit. În cazul în care nu se pot constitui în acest mod cei cinci ani necesari evaluării, personalul respectiv este evaluat doar pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2012-31 august 2017.

(4) Personalul didactic încadrat pe două sau mai multe specializări/funcţii pe perioada evaluării poate participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline/funcţii, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

 

CAPITOLUL III

Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit

 

Art. 6. - (1) Pentru acordarea gradaţiei de merit, inspectoratul şcolar evaluează activitatea candidaţilor înscrişi, inclusă în fişa de (auto)evaluare, susţinută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017 sau pentru perioadele corespunzătoare conform art. 5 alin. (3).

(2) Fişa în baza căreia se realizează (auto)evaluarea se elaborează ţinându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat.

(3) Fişele de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar, precum şi din palatele şi cluburile copiilor se elaborează de către Ministerul Educaţiei Naţionale, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de muncă la acest nivel. Având în vedere specificul activităţii personalului didactic de predare şi al celui de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar, precum şi din palatele şi cluburile copiilor, fişa de (auto)evaluare pentru această categorie de personal se elaborează cu respectarea doar a criteriilor generale pe care candidatul trebuie să le îndeplinească.

(4) Fişele de (auto)evaluare pentru celelalte discipline/ domenii se elaborează de către inspectoratele şcolare, cu consultarea organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de muncă la acest nivel, cu respectarea criteriilor generale şi a recomandărilor din prezenta metodologie.

(5) Criteriile generale pe care candidatul trebuie să le îndeplinească sunt:

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă, pentru personalul didactic de predare - maximum 77 de puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control - maximum 30 de puncte:

a) rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor, materializate în progresul copiilor pe domenii de dezvoltare, înregistrate în Fişa de apreciere a progresului copilului preşcolar înainte de intrarea în clasa pregătitoare, ca o confirmare a parcurgerii coerente şi cu consecvenţă a curriculumului pentru educaţie timpurie în vigoare şi a atingerii obiectivelor/ elementelor de competenţă menţionate în acesta, respectiv rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor materializate în progresul elevilor la clasă sau în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu/rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul tehnologic şi vocaţional, pe baza datelor statistice de la nivelul unităţii de învăţământ, ca o confirmare a atingerii obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar în vigoare - maximum 6 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

b) iniţierea şi/sau aplicarea la grupă/clasă a unor metode, procedee şi tehnici de abordare a predării-învăţării-evaluării inovative, preluate din cercetarea educaţională de profil, promovate în cadrul unor proiecte cu finanţare externă (inclusiv schimburi de experienţă sau mobilităţi), al unor proiecte la nivel judeţean (în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior de profil sau organizaţii neguvernamentale cu experienţă relevantă în domeniu) şi/sau promovate de Ministerul Educaţiei Naţionale la nivel naţional, prin scrisorile metodice - maximum 6 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

c) performanţe dovedite în pregătirea preşcolarilor şi elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil corelat cu disciplina predată, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III, menţiunilor/premiilor şi menţiunilor speciale la etapa judeţeană şi a municipiului Bucureşti/interjudeţeană/naţională/ internaţională, incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale şi/sau pregătirea loturilor olimpice de elevi - maximum 20 de puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 4 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

d) rezultate deosebite obţinute în centrele de excelenţă, în centrele de resurse pentru educaţie şi dezvoltare, în centrele multifuncţionale pentru educaţie timpurie, certificate de inspectorul de specialitate/organizaţia coordonatoare, şi/sau rezultate deosebite obţinute cu preşcolarii sau elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare, certificate de directorul unităţii de învăţământ/inspectorul de specialitate sau directorul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională - maximum 4 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 3 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

e) participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele şi concursurile de profil, etapele pe sector, judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale - maximum 8 puncte pentru personalul didactic de predare/ maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

f) rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor/ elevilor din categorii dezavantajate (preşcolari sau elevi cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, copii din familii monoparentale, copii în plasament, copii din comunităţi sărace, comunităţi izolate, părinţi plecaţi în străinătate, copii şcolarizaţi la domiciliu sau în spital, copii cu HIV etc.) - maximum 12 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

g) implicare în activitatea de tratare diferenţiată a preşcolarilor/elevilor din grupele/clasele cu regim simultan/ alternative educaţionale şi/sau în implementarea programelor sociale (de exemplu, rechizite şcolare, tichet social, masă caldă, programul pentru şcoli etc.) - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

h) implementarea unor proiecte educaţionale inovatoare, recunoscute şi aprobate la nivel local/judeţean/interjudeţean/ naţional/internaţional (de exemplu, domenii precum: educaţie parentală, educaţie ecologică, educaţie pentru sănătate, educaţie financiară, educaţie emoţională, educaţie incluzivă, educaţie remedială - inclusiv prin elaborarea şi operaţionalizarea planurilor individualizate de învăţare, educaţie interculturală, învăţare cooperativă, educaţie pentru mişcare etc.) şi/sau implicarea în implementarea programului „Şcoala după şcoală” ca activitate în norma didactică, respectiv a programului „A două şansă” - maximum 3 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

i) participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale sau la conceperea unor resurse educaţionale deschise/auxiliare curriculare pentru disciplinele de studiu, oferite gratuit pentru a asigura accesul elevilor, profesorilor şi părinţilor la materiale educaţionale de calitate - maximum 16 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 16 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control:

1.1) câte 14 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de predare/8 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control pentru fiecare manual şcolar elaborat în calitate de autor/coautor;

1.2) câte 8 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de predare/4 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control pentru fiecare auxiliar curricular la elaborarea căruia a participat;

1.3) câte 4 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de predare/2 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control pentru fiecare resursă educaţională publicată în format electronic pe platforme educaţionale destinate elevilor la elaborarea căreia a participat; câte 1 punct/număr de autori pentru fiecare actualizare a materialului care a presupus o modificare cu cel puţin 25% a conţinutului.

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială, pentru personalul didactic de predare - maximum 14 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control - maximum 30 puncte:

a) elaborarea/participarea la elaborarea de programe şcolare (inclusiv cele pentru discipline opţionale noi), regulamente, metodologii, proceduri, studii/cercetări în domeniu (nivel naţional şi judeţean) - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 8 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

b) elaborarea/participarea la elaborarea de îndrumătoare/ ghiduri metodice, suporturi de curs avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei Naţionale, articole în reviste/publicaţii de specialitate, înregistrate cu ISBN/ISSN - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 5 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

c) realizarea/participarea la realizarea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-leaming pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale - maximum 1 punct pentru personalul didactic de predare/ maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

d) activitatea de mentorat, de formator în formarea continuă a personalului din învăţământ, activitatea susţinută în cadrul cercurilor pedagogice în vederea promovării accesului la o educaţie de calitate pentru toţi (se punctează programele de formare şi mentorat care răspund cerinţei) - maximum 3 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

e) activitate în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog social, comisii de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie, comisii de sănătate şi securitate în muncă, activitate în organismele de conducere ale organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar (doar pentru cadrele didactice care nu beneficiază de degrevare de la norma de predare pentru această activitate), precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judeţean/naţional/internaţional - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/ maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

f) activitate de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar, coordonator de cerc pedagogic, certificată, după caz, de inspectorul de specialitate şi de inspectorul şcolar general sau de director - maximum 1 punct pentru personalul didactic de predare/ maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

g) activitate desfăşurată, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în cadrul Comisiei Naţionale de Specialitate, al unor comisii tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor acte normative/administrative, în calitate de reprezentant desemnat de către comisiile naţionale de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale, activitatea de evaluator de manuale şcolare/auxiliare didactice/mijloace de învăţământ/resurse educaţionale deschise/portofolii pentru Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

h) participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe zonale, judeţene, naţionale şi/sau internaţionale, cursuri de perfecţionare în domeniu sau în management educaţional, dovedite prin documente oficiale ale manifestării şi care demonstrează performanţele deosebite ale cadrului didactic în inovarea didactică - maximum 1 punct pentru personalul didactic de predare/maximum 7 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control.

3. Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare)/programe de formare profesională pentru personalul didactic de predare - maximum 14 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control - maximum 10 puncte, astfel:

a) iniţierea/participarea la proiecte/programe de formare profesională - maximum 6 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control - maximum 3 puncte, astfel:

a.1) maximum 4 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control care iniţiază proiecte/programe de formare profesională;

a. 2) maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control care participă în proiecte/ programe de formare profesională;

b) iniţierea/participarea la proiecte zonale, judeţene, naţionale sau internaţionale care vizează domeniul activităţilor extraşcolare şi care sunt relevante din perspectiva prevenirii şi combaterii abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii sau pentru dezvoltarea personală a preşcolarilor/elevilor profesională - maximum 4 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control - maximum 3 puncte, astfel:

b. 1) maximum 3 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control care iniţiază proiecte din această categorie;

b.2) maximum 1 punct pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control care participă în proiecte din această categorie;

c) participarea la activităţi de voluntariat, inclusiv participarea la activităţile din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară, îndrumarea de formaţiuni/ansambluri de elevi cu activităţi în domeniul artistic/programare/modelare/robotică, performanţe dovedite în pregătirea elevilor la concursuri cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi sportive etc. - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

d) iniţierea/organizarea/participarea la schimburi de experienţă cu alte unităţi de învăţământ, reţele sau proiecte interşcolare - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control.

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională, pentru personalul didactic de predare - maximum 5 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control - maximum 40 de puncte:

a) atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă (Erasmus+-, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare), de alte finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii activităţii instituţionale şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, încadrarea în bugetul alocat calculat conform formulei de finanţare - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 20 de puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

b) existenţa unui progres semnificativ în privinţa dotării spaţiilor unităţii de învăţământ, a mijloacelor de învăţământ şi a altor resurse educaţionale, conform nevoilor comunităţii şcolare (beneficiari ai educaţiei, cadre didactice şi personal administrativ) şi ţintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională - maximum 1 punct pentru personalul didactic de predare/maximum 10 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control;

c) participare şi implicare în activitatea comisiilor şi consiliilor la nivel de unitate/instituţie/local/judeţean/naţional, precum şi/sau în realizarea de parteneriate instituţionale în concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite, cu efecte pozitive în domeniul incluziunii sociale şi dezvoltării durabile, inclusiv în calitate de observator - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 10 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control.

Art. 7. - (1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcţiile didactice, respectându-se criteriile/subcriteriile şi punctajele maxime, acolo unde acestea sunt menţionate la art. 6.

(2) în baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă de evaluare specifică fiecărei categorii de candidaţi:

a) educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar;

b) învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar;

c) profesori;

d) maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică;

e) cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;

f) cadre didactice din învăţământul special;

g) personal de conducere, îndrumare şi control;

h) personal didactic auxiliar; se elaborează grile de evaluare distincte pentru fiecare funcţie didactică auxiliară prevăzută în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Inspectoratele şcolare pot elabora şi aplica proceduri specifice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor din etapele concursului, cu respectarea strictă a prevederilor prezentei metodologii.

(4) Defalcarea punctajului maxim şi elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenţa comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar. În cadrul criteriilor şi punctajelor maxime prevăzute la art. 6 şi la alin. (1), comisia paritară poate stabili şi alte activităţi (de exemplu: activitatea dovedită în calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedită în calitate de profesor de discipline nonlingvistice sau profesor documentarist în liceele cu secţii bilingve francofone, activitatea sindicală).

(5) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit, altele decât cele din fişa postului, sunt stabilite în fişa de (auto)evaluare a activităţii pentru gradaţie de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.

(6) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar stabileşte numărul gradaţiilor de merit pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar), precum şi pe discipline/domenii, raportat la numărul total de gradaţii, conform art. 2 alin. (1), şi poate hotărî un punctaj minim de acordare a gradaţiei de merit pentru fiecare categorie de personal, nu mai mic de 65 de puncte.

(7) Numărul de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii se aprobă de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare. Consiliul de administraţie aprobă punctajele candidaţilor pentru fiecare categorie de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii, în ordinea descrescătoare a punctajului, şi hotărăşte rezultatul concursului, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii.

(8) Responsabilitatea privind caicului numărului de locuri pentru acordarea gradaţiei de merit şi încadrarea în numărul de locuri revine inspectoratului şcolar.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de acordare a gradaţiei de merit

 

Art. 8. - (1) Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, în următoarea componenţă:

a) preşedinte - un inspector şcolar general adjunct/ directorul casei corpului didactic/directorul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;

b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare;

c) membri - inspectori şcolari sau metodişti selectaţi din corpul de metodişti ai inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ.

(2) Pentru Palatul Naţional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, numită prin ordin de serviciu, are următoarea componenţă:

a) preşedinte - un inspector din Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;

b) secretar - un inspector din Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;

c) membri - inspectori şcolari din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ.

(3) în situaţiile în care nu se pot aplica prevederile alin. (1) lit. a), inspectoratul şcolar propune Ministerului Educaţiei Naţionale o altă persoană pentru funcţia de preşedinte al comisiei. În baza avizului Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectorul şcolar general emite decizia de numire a comisiei de evaluare.

(4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările comisiei de evaluare, au drept de acces la toate documentele comisiei şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. Neparticiparea observatorilor, deşi au fost convocaţi cu 72 de ore înainte de evaluare, nu viciază procedura.

Art. 9. - (1) Candidatul întocmeşte şi depune dosarul întocmit în vederea participării la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit la conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ în care este titular/detaşat/angajat la data depunerii dosarului. Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi/instituţii de învăţământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ.

(2) Dosarul cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină şi consemnate în opis:

a) opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente:

b) cererea-tip, elaborată de inspectoratul şcolar, în care candidatul îşi precizează opţiunea;

c) adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anii şcolari evaluaţi;

d) adeverinţă de vechime;

e) fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;

f) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;

g) declaraţia pe propria răspundere prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform anexei nr. 4;

h) documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit, elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ la care candidatul depune dosarul. Inspectoratul şcolar poate să stabilească, prin procedură proprie, ca documentele justificative să fie prezentate doar în format electronic, scanate.

(3) Candidatul are obligaţia să respecte ordinea criteriilor şi subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginaţia din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiţia mai sus menţionată nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării şi punctării. În cazul în care în dosarele candidaţilor există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează. Un document justificativ poate fi evaluat şi punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fişa de (auto)evaluare. După depunerea dosarului de înscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente.

(4) Candidatul îşi prezintă raportul de activitate în plenul consiliului profesoral/consiliului de administraţie. Consiliul profesoral al unităţii/instituţiei de învăţământ, respectiv consiliul de administraţie acolo unde nu există consiliu profesoral conform legii, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fişei de evaluare şi documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra rezultatelor candidatului, consemnată în procesul-verbal de şedinţă.

(5) Directorul/Delegatul desemnat de conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ depune la registratura inspectoratului şcolar dosarul candidatului, incluzând, pe lângă documentele enumerate la alin. (2), o copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral/consiliului de administraţie în care s-au formulat aprecieri sintetice asupra rezultatelor, certificată „conform cu originalul”. Pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control care participă la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit, certificarea documentelor se face de către conducerea inspectoratului şcolar.

(6) Ministerul Educaţiei Naţionale poate să stabilească o procedură de încărcare electronică pe platforma informatică dedicată a dosarului de înscriere la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit.

(7) Consiliul consultativ al disciplinei verifică existenţa documentelor enumerate la alin. (2), respectarea prevederilor alin. (3). În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, consemnată în procesul-verbal al şedinţei, inspectorul şcolar care coordonează disciplina întocmeşte un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu din fisa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit. Membrii consiliului consultativ îşi asumă, prin semnătură, în procesul-verbal al şedinţei şi în raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat este prevăzut în anexa nr. 3. Inspectorul şcolar care coordonează disciplina completează punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu în fişa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnătură.

(8) Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte documentaţia de la inspectorul şcolar care coordonează disciplina, pe care o examinează, întocmeşte raportul motivat şi stabileşte punctaje pe criterii/subcriterii şi punctajul final, pe care le consemnează în fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit. Preşedintele comisiei de evaluare îşi asumă prin semnătură raportul motivat şi punctajul stabilit. Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit întocmeşte lista cuprinzând candidaţii în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe posturi şi discipline. Lista astfel întocmită, asumată de toţi membrii comisiei, este înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

(9) în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, preşedintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit prezintă rezultatele evaluării dosarelor candidaţilor participanţi la concursul de acordare a gradaţiilor de merit.

(10) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Lista se afişează la sediul inspectoratului şcolar, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi o afişează la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale conform graficului prevăzut în anexa nr. 1.

(11) Pentru personalul didactic auxiliar, procedura de acordare a gradaţiei de merit se stabileşte la nivelul inspectoratului şcolar de către comisia paritară şi se aprobă în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

Art. 10. - (1) Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au dreptul de a contesta punctajul acordat, la inspectoratul şcolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1. Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, este formată din:

a) preşedinte - inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul Naţional al Copiilor - director pentru învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;

b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/reţea şcolară; pentru Palatul Naţional al Copiilor - un reprezentant al Direcţiei generale economică din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;

c) membri - consilierul juridic al inspectoratului şcolar, inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţile de învăţământ, alţii decât cei care au evaluat iniţial dosarele; pentru Palatul Naţional al Copiilor - inspectori din cadrul Direcţiei generale educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial şi un consilier juridic al Direcţiei generale juridic din Ministerul Educaţiei Naţionale, alţii decât cei care au făcut parte din comisia de evaluare a dosarelor.

(2) Situaţiile excepţionale în care preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu poate fi inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic se soluţionează cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.

(3) în perioada depunerii contestaţiilor, comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar poate hotărî, la nivel de principiu, ca gradaţiile de merit rămase neutilizate ca urmare a numărului insuficient de solicitări la anumite categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii să fie redistribuite pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la alte categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii.

(4) Contestaţiile se soluţionează, prin reevaluarea dosarelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora. Punctajele rezultate în urma reevaluării sunt consemnate în raportul motivat întocmit conform anexei nr. 3 şi în fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit şi sunt asumate de către preşedintele comisiei de contestaţii. La finalul lucrărilor, comisia de contestaţii generează lista cuprinzând punctajele tuturor candidaţilor, asumată de toţi membrii comisiei, care va fi înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor transmite răspunsul scris la contestaţii, argumentat, din raportul motivat.

(5) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările comisiei de contestaţii, au drept de acces la toate documentele şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. Neparticiparea observatorilor, deşi au fost convocaţi cu 48 de ore înainte de soluţionarea contestaţiilor, nu viciază procedura.

(7) După primirea listei cuprinzând punctajele acordate de comisia de contestaţii, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista finală cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, inclusiv redistribuirea gradaţiilor rămase neutilizate conform alin. (3), ţinând cont de punctajele obţinute în urma evaluării la contestaţie,

Art. 11. - Inspectorul şcolar general înaintează lista candidaţilor validaţi Direcţiei generale educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu adresa de înaintare, conţine anexele cuprinzând:

a) numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti/Palatului Naţional al Copiilor, conform situaţiei prevăzute în anexa nr. 5;

b) observaţiile liderilor de sindicat desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradaţiei de merit, cu statut de observatori;

c) tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform anexei nr. 2.

Art. 12. - (1) Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale verifică încadrarea în numărul de locuri calculat şi elaborează ordinul ministrului pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din unităţile/instituţiile de învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit.

(2) în situaţia constatării neîncadrării în numărul de locuri calculat, conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit de către inspectoratul şcolar sau reevaluarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti de către comisii constituite la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale din inspectori, consilieri, experţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi din inspectori şcolari, consilieri, experţi din cadrul inspectoratelor şcolare, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, cu statut de observatori. Aceste situaţii nu intră sub incidenţa perioadelor/termenelor prevăzute în Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2018, prevăzut în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 13. - (1) Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit, sesiunea 2018, au obligaţia de a completa o declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care participă la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit nu pot face parte din nicio comisie implicată în concurs.

(3) în cazul în care inspectorul şcolar general adjunct/inspectorul şcolar general candidează în vederea obţinerii gradaţiei de merit, acesta este înlocuit cu un alt inspector şcolar, cu informarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

(4) Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, respectiv ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot avea în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiilor semnează în acest sens câte o declaraţie pe propria răspundere. Declaraţiile sunt predate preşedinţilor comisiilor implicate în concurs şi se păstrează la inspectoratul şcolar.

Art. 14. - (1) Personalul didactic militar/cu statut special din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică din sistemul de apărare, informaţii, ordine publică şi securitate naţională beneficiază de gradaţie de merit conform reglementărilor proprii.

(2) Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar se evaluează şi se validează Sa nivelul inspectoratului şcolar pe raza căruia aceste unităţi îşi desfăşoară activitatea, excedând numărului de gradaţii calculat conform art. 2 alin. (1). Inspectoratele şcolare informează instituţiile de învăţământ preuniversitar asupra rezultatului concursului.

(3) Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar se centralizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale, care le transmite Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 15. - Începând cu sesiunea 2019, de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, pentru personalul didactic de predare, respectiv pentru personalul de conducere, îndrumare şi control care a depus, în calitate de autor/coautor un proiect de manual şcolar conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.645/2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, declarat Admis din punctul de vedere al criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice şi didactice a conţinutului (art. 10 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.645/2017) se acordă punctajul maxim - 16 puncte în cadrul criteriului menţionat la art. 6 alin. (5) pct. 1 lit. i).

Art. 16. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

GRAFICUL

desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2018

 

1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ

Termen: 14 mai 2018

2. Comunicarea fişelor de evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către inspectoratul şcolar, în teritoriu

Perioada: 15-18 mai 2018

3. Depunerea, de către candidaţi, a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică şi realizarea aprecierii sintetice asupra rezultatelor candidatului, în consiliul profesoral

Perioada: 21 mai-12 iunie 2018

4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/ registratura inspectoratului şcolar

Perioada: 12-15 iunie 2018

5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate

Perioada: 18-29 iunie 2018

6. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit

Perioada: 2-13 iulie 2018

7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar

Perioada: 16-17 iulie 2018

8. Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar

Termen: 18 iulie 2018

9. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite

Zilele: 19-23 iulie 2018

10. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii

Perioada: 24-26 iulie 2018

11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către

consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare

Termen: 27 iulie 2018

12. Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat în vederea acordării gradaţiei de merit

Termen: 30 iulie 2018

13. Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale

Termen: 30 august 2018

 

NOTĂ:

Personalul didactic de la Palatul Naţional al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradaţiei de merit la registratura Ministerului Educaţiei Naţionale, respectând graficul.

 

ANEXA Nr. 2

Ia metodologie

 

 

Nr. ..........................................................

Afişat astăzi, ..........................................................

 

 

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în şedinţa consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar din data de .......................

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia didactică, de conducere, îndrumare şi control

Specialitatea

Vechimea în învăţământ

Unitatea de învăţământ

Punctaj

autoevaluare

evaluare

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit

Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar

 

..........................................................

Preşedinte,

Preşedinte,

..........................................................

..........................................................

Secretar,

Secretar,

..........................................................

..........................................................

Membri:

Membri:

..........................................................

..........................................................

 

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

RAPORT MOTIVAT

privind analiza dosarului candidatului specialitatea /personal didactic de conducere/personal didactic de îndrumare şi control/personal didactic auxiliar

 

Sesiunea ..........................................................

 

Criteriu

Subcriteriu

Punctaj autoevaluare

Documente

Pagina

Punctaj evaluare

Justificare acordare punctaj

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

i)

 

 

 

 

 

 

2

a)

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

h)

 

 

 

 

 

 

3

a)

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

d)

 

 

 

 

 

 

4

a)

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

 

 

Total:

 

X

X

 

X

X

 

Nume şi prenume

Semnătură

Membrul consiliului consultativ

 

 

Preşedintele comisiei de evaluare

 

 

Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor

 

 

 

Data ..........................................................

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................................., domiciliară) în .........................................................., str. .......................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........................................................., legitimat(ă) cu ........................ seria ................ nr. .........................................................., CNP .........................................................., încadrat(ă) la .........................................................., pe funcţia de .........................................................., declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparţin şi că prin acestea sunt confirmate/certificate activităţile desfăşurate.

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform legii.

 

Semnătura

Data

..........................................................

..........................................................

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2018 - personal didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - număr de gradaţii ieşite din plată ca urmare a pensionării, decesului, renunţării şi a altor situaţii în perioada 2014-2017;

B - număr de gradaţii rezultate pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control;

C - număr de gradaţii care vor fi acordate în sesiunea 2018 pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control.

 

Judeţul

Numărul total de posturi didactice de predare, de conducere, de

îndrumare şi control

(EDUSAL 1,03,2018)

16% din numărul total de posturi didactice de predare, de conducere, de

îndrumare şi control

Numărul gradaţiilor de merit aflate în plată pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control

Numărul gradaţiilor de merit acordate în:

A

B

c

2014

2015

2016

2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2018 - personal didactic auxiliar

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - număr de gradaţii ieşite din plată ca urmare a pensionării, decesului, renunţării şi a altor situaţii în perioada 2014-2017;

B - număr de gradaţii rezultate pentru personalul didactic auxiliar;

C - număr de gradaţii care vor fi acordate în sesiunea 2018 pentru personalul didactic auxiliar.

 

Judeţul

Numărul total de posturi didactice auxiliare

(EDUSAL 1.03.2018)

16% din numărul total de posturi didactice auxiliare

Numărul gradaţiilor de merit aflate în plată pentru personalul didactic auxiliar

Numărul gradaţiilor de merit acordate în:

A

B

C

2014

2015

2016

2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Pentru fiecare categorie de personal: col. 2 = col. 1*16%

col. 3 = col. 4 + col. 5 + col. 6 + col. 7 - col. 8 col. 9 - col. 2 - col. 3 col. 10 <= col. 9

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

 

Luând în considerare Adresa Institutului Naţional de Administraţie nr. 1.527 din 3.05.2018 înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. 49.632 din 3.05.2018, prin care se solicită aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie,

văzând Hotărârea Consiliului de coordonare nr. 1 din 2.05.2018 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie,

ţinând cont de dispoziţiile art. 6 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (6) şi art. 14 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală management financiar, resurse umane şi administrativ va comunica prezentul ordin Institutului Naţional de Administraţie.

Art. 3. - Consiliul de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 8 mai 2018.

Nr. 4.758.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare, se înfiinţează Institutul Naţional de Administraţie, denumit în continuare Institutul, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art. 2. - Pe lângă institut funcţionează Consiliul de coordonare, denumit în continuare Consiliul, constituit în condiţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Structura şi organizarea Consiliului de coordonare

 

Art. 3. - (1) Consiliul este format din:

a) un reprezentant desemnat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

b) un reprezentant desemnat de Secretariatul General al Guvernului;

c) un reprezentant desemnat de Camera Deputaţilor;

d) un reprezentant desemnat de Senat;

e) un reprezentant desemnat de Administraţia Prezidenţială;

f) preşedintele Institutului Naţional de Administraţie;

g) câte un reprezentant al fiecărei structuri asociative a autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la alin. (2);

h) un reprezentant al mediului academic desemnat de Consiliul Naţional al Rectorilor;

i) un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale/ sindicatelor reprezentative pentru administraţia publică,

(2) Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) lit. g) sunt:

a) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;

b) Asociaţia Municipiilor din România;

c) Asociaţia Oraşelor din România;

d) Asociaţia Comunelor din România.

Art. 4. - (1) Membrii desemnaţi potrivit art. 3 alin. (1) lit. c),

d), e), g), h) şi i) sunt persoane cu experienţă în formarea profesională sau în managementul funcţiei publice.

(2) Membrii desemnaţi potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. h) şi i) nu sunt funcţionari publici, înalţi funcţionari publici sau nu ocupă funcţii de demnitate publică.

(3) Instituţiile şi organizaţiile prevăzute la art. 3 desemnează câte un membru titular şi un membru supleant în Consiliu.

Art. 5. - (1) Consiliul se constituie prin decizie a prim-ministrului, pe baza propunerilor scrise ale conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor prevăzute la art. 3, pentru un mandat de 5 ani.

(2) Selecţia membrilor Consiliului prevăzuţi la art. 4 alin. (1) şi (2) şi a supleanţilor acestora se face în baza unor criterii de selecţie aprobate prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Criteriile de selecţie sunt publicate pe paginile de internet ale Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Institutului Naţional de Administraţie. Membrii Consiliului nu pot face parte din secretariatul acestuia.

(3) Prin decizia prim-ministrului prevăzută la alin. (1) sunt desemnaţi preşedintele Consiliului din rândul membrilor desemnaţi potrivit prevederilor art. 3, precum şi vicepreşedintele acestuia.

(4) Membrii Consiliului primesc, în condiţiile legii, o indemnizaţie de şedinţă reprezentând 10% din indemnizaţia preşedintelui Institutului.

Art. 6. - (1) Secretariatul Consiliului reprezintă aparatul tehnic de lucru al acestuia, cu activitate permanentă, şi este asigurat de Institut, iar componenţa nominală a acestuia este stabilită prin ordin al preşedintelui Institutului.

(2) Secretariatul Consiliului are în componenţa sa:

a) 2 membri titulari, respectiv 1 secretar şi 1 secretar tehnic;

b) 2 membri supleanţi, respectiv 1 secretar şi 1 secretar tehnic.

Art. 7. - Logistica necesară funcţionării Consiliului este asigurată de Institut,

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile Consiliului de coordonare

 

Art. 8. - Consiliului îndeplineşte următoarele atribuţii principale;

a) avizează grilele de programe de formare profesională organizate de Institut şi tematica specifică a acestora;

b) avizează regulamentele de organizare şi desfăşurare a programelor de formare specializată derulate de Institut;

c) avizează standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează Institutul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) avizează tematica programelor de formare specializată pentru ocuparea, în condiţiile legii, a funcţiilor corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici;

e) avizează propunerile de standarde ocupaţionale elaborate de Institut;

f) elaborează proiectul de regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului, pe care îl propune spre aprobare ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;

g) avizează proiectul de buget ai Institutului, precum şi execuţia bugetară a acestuia;

h) avizează propunerile preşedintelui Institutului privind tarifele de participare la programele de formare profesională organizate de institut, în condiţiile legii, anterior înaintării lor spre aprobare prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;

i) avizează acordurile de colaborare, de parteneriat sau asociere încheiate de Institut;

j) avizează înfiinţarea/desfiinţarea centrelor teritoriale,

k) avizează modelele certificatelor de participare la seminare şi conferinţe organizate de Institut, precum şi modalitatea de gestionare a acestora.

Art. 9. - Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii:

a) convoacă membrii Consiliului în şedinţe ordinare şi extraordinare;

b) propune ordinea de zi a şedinţelor Consiliului;

c) asigură efectuarea lucrărilor pregătitoare şedinţelor Consiliului;

d) conduce şedinţele Consiliului;

e) semnează hotărârile şi celelalte documente ale Consiliului şi le transmite conducerii Institutului;

f) reprezintă Consiliul în raporturile sale cu Institutul;

g) urmăreşte şi comunică modul de implementare a hotărârilor Consiliului;

h) coordonează activitatea Consiliului.

Art. 10. - Vicepreşedintele Consiliului are următoarele atribuţii:

a) îl asistă pe preşedintele Consiliului în conducerea şedinţelor acestuia;

b) colaborează cu preşedintele Consiliului şi cu secretariatul Consiliului în vederea redactării minutelor Consiliului, precum şi a hotărârilor şi a celorlalte documente ale acestuia;

c) ţine locul preşedintelui Consiliului când acesta nu este prezent sau este în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia;

d) îndeplineşte atribuţiile care îi sunt delegate de preşedintele Consiliului.

Ârt. 11. - Secretariatul Consiliului are următoarele atribuţii:

a) asigură evidenţa membrilor Consiliului, precum şi a datelor de contact ale acestora;

b) participă, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului;

c) redactează şi transmite convocările şedinţelor Consiliului;

d) redactează proiectul ordinii de zi a şedinţelor Consiliului, în baza informaţiilor primite de la preşedintele Consiliului;

e) pregăteşte materialele necesare fiecărei şedinţe;

f) transmite în termenul stabilit de preşedintele Consiliului către membrii Consiliului ordinea de zi şi materialele pe baza cărora vor avea loc dezbaterile;

g) redactează minutele şedinţelor Consiliului, pe care le transmite spre aprobare preşedintelui Consiliului şi, ulterior, spre informare membrilor Consiliului;

h) redactează hotărârile Consiliului;

i) comunică hotărârile Consiliului conducerii institutului, membrilor Consiliului şi persoanelor interesate;

j) completează şi gestionează registrul de intrări-ieşiri ale documentelor primite/elaborate în cadrul Consiliului;

k) completează şi gestionează registrul de hotărâri ale Consiliului;

l) gestionează şi arhivează documentele Consiliului;

m) asigură înregistrarea şi transmiterea corespondenţei scrise şi electronice de la şi către Consiliu;

n) consemnează prezenţa membrilor Consiliului şi ţine evidenţa participării la şedinţe;

o) actualizează conţinutul paginii web a Consiliului, cu sprijinul structurilor de specialitate din cadrul Institutului;

p) asigură suport tehnic şi logistic pentru activitatea Consiliului;

q) se asigură de pregătirea sălii de şedinţă şi a logisticii necesare desfăşurării în condiţii optime a şedinţelor Consiliului;

r) asigură administrarea platformei de comunicare a Consiliului.

 

CAPITOLUL IV

Funcţionarea Consiliului de coordonare

 

Art. 12. - (1) Consiliul se reuneşte trimestrial în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie.

(2) Şedinţele extraordinare ale Consiliului pot fi convocate şi la solicitarea scrisă, adresată preşedintelui Consiliului, a unei treimi din numărul membrilor acestuia.

(3) Şedinţele Consiliului se convoacă în scris, prin e-mail, de către preşedintele Consiliului, convocatorul fiind transmis cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită, fiind menţionate informaţii privind data, locul, ora de începere şi ordinea de zi a şedinţei, precum şi modul în care se pot consulta documentele supuse dezbaterii, cu excepţia şedinţelor extraordinare, când acest termen se reduce la 48 de ore.

(4) La cererea oricărui membru al Consiliului, formulată la începutul şedinţei, ordinea de zi poate fi completată cu puncte suplimentare, cu aprobarea majorităţii membrilor prezenţi.

(5) Consiliul este legal constituit şi poate adopta hotărâri dacă numărul membrilor prezenţi  reprezintă majoritatea membrilor în funcţie a Consiliului.

(6) Dacă membrii titulari se află în imposibilitatea de a participa la şedinţa Consiliului, aceştia vor anunţa membrii supleanţi şi vor notifica secretariatul Consiliului.

(7) Dacă, în cadrul unei şedinţe ordinare sau extraordinare, cvorumul nu se întruneşte la data şi ora stabilite, preşedintele Consiliului poate solicita o reprogramare a şedinţei sau aplicarea prevederilor art. 13 alin. (6).

(8) Membrii Consiliului certifică participarea la lucrările fiecărei şedinţe prin semnarea listei de prezenţă înainte de începerea şedinţei Consiliului.

Art. 13. - (1) Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorităţii simple (jumătate +1) a membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Consiliului este hotărâtor.

(2) Dreptul la vot se exercită personal şi direct. Dreptul la vot nu poate fi delegat.

(3) Hotărârile Consiliului se adoptă, de regulă, prin vot deschis, prin ridicarea mâinii. Prin excepţie, prin aplicarea procedurii de la alin. (6), membrii Consiliului pot decide ca unele hotărâri să fie adoptate prin vot secret,

(4) Numărarea voturilor se face de către secretariatul Consiliului.

(5) Semnificaţia votului este: pentru, împotrivă sau abţinere. Un membru al Consiliului poate opta doar pentru una dintre aceste exprimări.

(6) în cazuri excepţionale, pentru probleme punctuale şi foarte urgente, Consiliul poate hotărî, la propunerea preşedintelui Consiliului, exprimarea unui vot prin intermediul e-mailului. În acest caz, hotărârea se adoptă pe baza voturilor exprimate În primele 48 de ore de la momentul transmiterii solicitării, cu respectarea condiţiilor de cvorum şi de majoritate.

Art. 14. - (1) Discuţiile din cadrul şedinţelor Consiliului se înregistrează şi se consemnează în minuta de şedinţă care este întocmită de secretariat, semnată de preşedinte şi comunicată membrilor.

(2) Hotărârile Consiliului sunt redactate de secretariat conform modelului-cadru prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament şi semnate de preşedinte.

Art. 15. - La şedinţele Consiliului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Institutului, desemnaţi de către preşedintele Institutului, precum şi alte persoane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, sindicate, organizaţii neguvemamentale, instituţii din mediul academic, la invitaţia scrisă a preşedintelui Consiliului, în funcţie de ordinea de zi.

 

CAPITOLUL V

Circuitul documentelor

 

Art. 16. - (1) înregistrarea intrării şi ieşirii tuturor documentelor primite/elaborate în cadrul Consiliului se realizează într-un registru unic de intrări-ieşiri sau prin intermediul sistemelor informatice de gestiune a documentelor.

(2) Hotărârile Consiliului se emit în scris şi se semnează olograf, într-un singur exemplar.

(3) Evidenţa hotărârilor adoptate de către Consiliu se realizează de către secretarul Consiliului în Registrul de hotărâri.

(4) Hotărârile Consiliului se comunică conducerii Institutului şi se publică pe pagina web a Consiliului.

(5) Ordonarea şi inventarierea documentelor Consiliului în vederea arhivării se efectuează de către secretariatul tehnic al Consiliului.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 17. - (1) Membrii Consiliului trebuie să dea dovadă de corectitudine şi să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cu privire la activitatea Consiliului.

(2) Modificarea şi completarea prezentului regulament poate fi făcută ori de câte ori este necesar, la propunerea membrilor Consiliului.

 

ANEXĂ

la regulament

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE

Consiliul de coordonare

 

- Model-cadru -

 

HOTĂRÂREA Nr. ......................... din ....................................

privind .........................................................................................

 

Analizând prevederile ..........................................................................................................................,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.758/2018,

 

Consiliul de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.

...............................................................................................................................................................

Art. II. - Preşedintele Institutului Naţional de Administraţie, prin Direcţia .......................................................... duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedintele Consiliului de coordonare,

..........................................................

Secretarul Consiliului de coordonare,

..........................................................

 

Prezentul model-cadru se adaptează 1h mod corespunzător cerinţelor reglementării, precum şi evenimentelor legislative ce intervin.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind selecţia participanţilor la programele de formare specializată organizate de Institutul Naţional de Administraţie

 

Luând în considerare Adresa Institutului Naţional de Administraţie nr. 1.583 din 7.05.2018 înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. 51.244 din 7.05.2018 prin care se solicită aprobarea Metodologiei privind selecţia participanţilor la programele de formare specializată organizate de Institutul Naţional de Administraţie,

văzând Referatul Institutului Naţional de Administraţie nr. 1.565 din 7.05.2018 privind aprobarea Metodologiei privind selecţia participanţilor la programele de formare specializată organizate de Institutul Naţional de Administraţie,

ţinând cont de dispoziţiile art. 2 alin. (2) lit. a) şi art. 7 alin. (1), (12) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind selecţia participanţilor la programele de formare specializată organizate de Institutul Naţional de Administraţie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală management financiar, resurse umane şi administrativ va comunica prezentul ordin Institutului Naţional de Administraţie.

Art. 3. - Institutul Naţional de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Institutului Naţional de Administraţie.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 8 mai 2018.

Nr. 4.759.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind selecţia participanţilor la programele de formare specializată organizate de Institutul Naţional de Administraţie

 

Art. 1. - Institutul Naţional de Administraţie, denumit în continuare Institut, organizează programe de formare specializată în administraţia publică centrală şi locală pentru funcţionari publici, personal contractual, personal care îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte de management, persoane alese sau numite în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora, aleşii locali, managerii publici, precum şi alte categorii de persoane stabilite prin lege conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Participarea la programele de formare profesională menţionate la art. 1 se face pe bază de selecţie organizată de Institut.

Art. 3. - Prezenta metodologie reglementează cadrul general pentru efectuarea selecţiei participanţilor la programele de formare specializată organizate de către Institut.

Art. 4. - Prezenta metodologie se aplică de către personalul desemnat pentru această activitate în vederea realizării unei selecţii cât mai corecte, transparente şi obiective a participanţilor la programele de formare specializată organizate de Institut.

Art. 5. - Selecţia participanţilor la programele de formare specializată organizate de Institut se realizează ţinând cont de următoarele principii:

a) egalitatea de tratament - principiul potrivit căruia, în procesul de selecţie, vor fi aplicate aceleaşi criterii de selecţie pentru fiecare participant;

b) obiectivitate - principiul conform căruia selecţia este asigurată prin metode specifice şi orice decizie luată trebuie să aibă o motivaţie clară şi demonstrabilă;

c) egalitatea de şanse - principiul conform căruia selecţia participanţilor se va realiza fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situaţie sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Art. 6. - Selecţia participanţilor la programele de formare specializată respectă următoarele etape:

a) informarea potenţialilor participanţi - se va asigura prin aplicarea următoarelor măsuri:

a.1) postarea anunţurilor cu privire la organizarea programelor de formare specializată şi a metodologiei privind selecţia participanţilor la programele de formare specializată organizate de Institut pe site-ul oficial al Institutului;

a.2) diseminarea informaţiilor cu privire la lansarea programelor de formare specializată către grupul-ţintă de către personalul Direcţiei programe de formare specializată şi al centrelor teritoriale de formare profesională pentru administraţia publică, după caz;

a. 3) alte căi de informare/comunicare;

b) înscrierea potenţialilor participanţi - se va realiza prin depunerea online a următoarelor documente:

b. 1) formularul de înscriere;

b.2) dovada apartenenţei persoanei la grupul-ţintă căruia i se adresează programul de formare specializată;

c) selecţia - se va realiza de către personalul desemnat de conducerea Institutului, pe baza criteriilor de selecţie menţionate în prezenta metodologie;

d) rezultatul selecţiei - constă în întocmirea unui proces-verbal care va cuprinde informaţii privind procesul de selecţie. Procesul-verbal se aprobă de către conducerea Institutului şi se publică pe site-ul oficial al acestuia.

Art. 7. - Principalele atribuţii ale personalului desemnat pentru efectuarea selecţiei participanţilor la programele de formare specializată sunt:

a) analizarea şi evaluarea documentelor depuse în vederea îndeplinirii criteriilor de selecţie;

b) elaborarea procesului-verbal privind rezultatele procesului de selecţie.

Art. 8. - (1) Criteriile privind selecţia persoanelor înscrise în vederea participării la programele de formare specializată organizate de Institut sunt:

a) depunerea în termenul stabilit şi în formatul stabilit a formularelor de înscriere;

b) apartenenţa persoanei care a transmis formularul de înscriere la grupul-ţintă căruia i se adresează programul de formare specializată;

c) data transmiterii formularului de înscriere (se aplică principul „primul venit, primul servit*);

d) respectarea criteriului numeric (numărul maxim de participanţi stabilit pentru fiecare program în parte).

(2) Criteriile de selecţie prevăzute la alin. (1) se aplică în ordinea enumerării lor.

Art. 9. - Vor fi declarate „Selectat” la programele de formare specializată persoanele care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 8.

Art. 10. - Pentru programele de formare specializată care presupun îndeplinirea unor criterii specifice prin raportare la specificul programului şi la grupul-ţintă, altele decât criteriile generale, acestea vor fi definite pentru fiecare program în parte în cadrul Regulamentului de organizare şi desfăşurare a programului de formare specializată, aprobat prin ordin al preşedintelui Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.

Art. 11. - Pentru programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.