MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 397/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 397         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 9 mai 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

271. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 69 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 

280. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului” desfăşurat în perioada 2015-2018

 

283. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Caraş-Severin, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Bacău, Giurgiu, Alba, Braşov, Sibiu, Argeş şi Ilfov, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

287. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

 

288. - Hotărâre pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor bunuri imobile donate statului român

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

193. - Decizie privind sancţionarea domnului Adrian Bunoaică, secretar general în cadrul Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 69 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor clin judeţul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Stampei” la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 59 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 60, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 271.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Stampei

 

Secţiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţa

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/ Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

60.

1.6.2.

Construcţie administrativă (fost dispensar uman) şi teren aferent

Situată în intravilanul comunei Poiana Stampei, satul Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţa construită de 185 mp şi suprafaţă desfăşurată de 370 mp, regim de înălţime P + 1, zidărie din cărămidă, cu următoarele vecinătăţi: N, S, E, V - teren aferent, nr. cadastral 32562-C1 şi CF nr. 32562, şi teren aferent acesteia cu destinaţia: construire obiectiv de investiţii „Centru medical”, în suprafaţă de 1.296 mp, cu următoarele vecinătăţi:

N - proprietatea numitului Boca Ioan

S - comuna Poiana Stampei - domeniu privat

E - DN 17

V - proprietatea numitului Lostun Nistor

Carte funciară nr. 32562 a comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, nr. cadastral 32562-C1 şi nr. cadastral 32562

2017

2,4293

(imobil)

8,748

(teren)

Domeniul public al comunei Poiana Stampei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 100/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului local nr. 128/2017

Hotărârea Guvernului nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

Proces-verbal de predare-primire nr. 5.426 din 19.12.2002 încheiat între Spitalul Municipal Vatra Dornei şi Primăria Comunei Poiana Stampei şi Hotărârea Consiliului local nr. 73/2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului” desfăşurat în perioada 2015-2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare â datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului” desfăşurat în perioada 2015-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 4 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează;

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului «Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către

Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului» desfăşurat în perioada 2015-2020”

2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă finanţarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 71.953,00 mii lei pentru acţiunile multianuale necesare programului «Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului» desfăşurat în perioada 2015-2020, în scopul realizării obligaţiilor de raportare către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se acordă pentru poziţiile 1-8 şi 10-22 beneficiarului Ministerul Mediului şi pentru poziţiile 9 şi 23-55 beneficiarului Ministerul Apelor şi Pădurilor, care contractează realizarea studiilor prevăzute în anexă, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.

(2) Fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor multianuale de colectare, prelucrare şi creare de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului desfăşurate în perioada 2015-2020, prevăzute la art. 1, se suportă din sumele aprobate pentru categoria de proiecte şi programe pentru protecţia mediului «Efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice» prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale Fondului pentru mediu aprobate anual pentru perioada 2015-2020.”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Ministerul Mediului şi Ministerul Apelor şi Pădurilor coordonează implementarea acţiunilor multianuale cuprinzând serviciile de colectare, prelucrare şi creare de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului desfăşurate în perioada 2015-2020, prevăzute la art. 1 alin. (2).”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Ministerul Mediului şi Ministerul Apelor şi Pădurilor derulează, urmăresc, controlează şi răspund de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fondurilor alocate potrivit prezentei hotărâri.”

6. La anexă, poziţia 25 va avea următorul cuprins:

 

„25.

Studiu pentru elaborarea Strategiei naţionale privind prevenirea şi combaterea deşertificării şi degradării terenurilor 2019-2030

2.728,00

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 280.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Caraş-Severin, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Bacău, Giurgiu, Alba, Braşov, Sibiu, Argeş şi Ilfov, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

Art. 3. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1,705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1*) şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 283.


*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului m vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Nr. crt.

Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral

Persoana juridică - administrator al imobilului

Codul unic de înregistrare

Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

0

1

2

3

1.

Comuna Păltiniş, judeţul Caraş-Severin,

CF nr. 30938 Păltiniş, nr. cadastral 30938

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1005, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104160 – parţial

Construcţii:

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 10,00 mp

- valoarea contabilă = 36,50 lei

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 10,00 mp

- valoarea contabilă = 36,50 lei

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 7,00 mp

- valoarea contabilă = 25,42 lei

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 14,00 mp

- valoarea contabilă = 51,56 lei

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 5,00 mp

- valoarea contabilă = 15,04 lei

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 116,00 mp

- valoarea contabilă = 303,84 lei

Total valoare contabilă imobil 1005 - parţial = 468,86 lei

2.

Comuna Borcea, judeţul Călăraşi,

CF nr. 21624 Borcea, nr. cadastral 21624;

CF nr. 21673 Borcea, nr. cadastral 21673

Comuna Movila, judeţul Ialomiţa,

CF nr. 20275 Movila, nr. cadastral 20275

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 727, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103689 – parţial

Construcţii:

Pavilionul K 8:

- suprafaţa construită = 272,00 mp

- valoarea contabilă = 68.838,60 lei

Total valoare contabilă imobil 727 - parţial = 68.838,60 lei

3.

Comuna Pleniţa, judeţul Dolj,

 CF nr. 30178 Pleniţa, nr. cadastral 30178

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2359, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103901 – parţial

Construcţii:

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 43,00 mp

- valoarea contabilă = 1.174,107,68 lei

Pavilionul B 1:

- suprafaţa construită = 12,00 mp

- valoarea contabilă = 123.230,56 lei

Pavilionul B 2:

- suprafaţa construită = 12,00 mp

.-. valoarea contabilă = 123.230,56 lei

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 72,62 mp

- valoarea contabilă = 137.578,96 lei

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 18,50 mp

- valoarea contabilă = 19.679,40 lei

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 25,11 mp

- valoarea contabilă = 110.533,50 lei

Total valoare contabilă imobil 2359 - parţial = 1.688.360,66 lei

4.

Municipiul Galaţi, Strada Crizantemelor nr. 2, judeţul Galaţi,

CF nr. 112321 Galaţi, nr. cadastral 112321

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 453, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107030 – parţial

Construcţii:

Pavilionul L:

- suprafaţa construită = 2.998,00 mp

- valoarea contabilă = 227.509,38 lei

Pavilionul L 2:

- suprafaţa construită = 3.046,00 mp

- valoarea contabilă = 68.805,64 lei

Total valoare contabilă imobil 453 - parţial = 296.315,02 lei

5.

Comuna Hemeiuş, judeţul Bacău,

CF nr. 61466, nr. cadastral 1340

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1215 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106929 – parţial

Construcţii:

Drumuri şi alei interioare pavate:

- suprafaţa construită = 2.500,00 mp

- valoarea contabilă = 62.450,00 lei

Drumuri şi alei interioare cu macadam:

- suprafaţa construită = 48.007,00 mp

- valoarea contabilă = 1.199.214,86 lei

Drumuri şi alei interioare asfaltate:

- suprafaţa construită = 9.281,00 mp

- valoarea contabilă = 231.839,38 iei

Total valoare contabilă imobil 1215 - parţial = 1.493.504,24 lei

6.

Oraşul Filiaşi, judeţul Dolj,

CF nr. 30764 Filiaşi, nr. cadastral 30764

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 440, cod de clasificare 8.19,01, nr. M.F.P. = 103887 – parţial

Construcţii:

Pavilionul H:

- suprafaţa construită = 189,00 mp

- valoarea contabilă = 31.772,31 lei

Pavilionul I:

- suprafaţa construită = 187,00 mp

- valoarea contabilă = 26.485,60 lei

Total valoare contabilă imobil 440 - parţial = 58.257,91 lei

7.

Comuna Hotarele, judeţul Giurgiu,

CF nr. 30383 Hotarele, nr. cadastral 30383

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2349, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106834 – parţial

Construcţii:

Pavilionul J:

- suprafaţa construită = 32,00 mp

- valoarea contabilă = 240,00 lei

Total valoare contabilă imobil 2349 - parţial = 240,00 lei

8.

Municipiul Sebeş, judeţul Alba,

CF nr. 75941 Sebeş, nr. cadastral 75941

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 3052, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104062 – parţial

Construcţii:

Pavilionul G 6;

- suprafaţa construită = 923,00 mp

- valoarea contabilă = 1,195.955,27 lei

Total valoare contabilă imobil 3052 - parţial = 1.195.955,27 lei

9.

Oraşul Râşnov, Strada Florilor nr. 84, judeţul Braşov,

CF nr. 107135 Râşnov, nr. cadastral 107135

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1164, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104054 – parţial

Construcţii:

Pavilionul G 3;

- suprafaţa construită = 108,00 mp

- valoarea contabilă = 7.650,70 lei

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 172,00 mp

- valoarea contabilă = 2,20 lei

Pavilionul N 1:

- suprafaţa construită = 172,00 mp

- valoarea contabilă = 9.207,56 lei

Pavilionul 0:

- suprafaţa construită = 56,00 mp

- valoarea contabilă = 49.249,84 lei

Împrejmuire sârmă ghimpată pe 1 rând:

- lungime = 633,00 ml

- valoarea contabilă = 6,33 lei

Total valoare contabilă imobil 1164 - parţial = 66.116,63 lei

10.

Municipiul Sibiu, Strada Revoluţiei nr. 3-5, judeţul Sibiu,

CF nr. 127245 Sibiu, nr. cadastral 119807

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 380, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104072 – parţial

Construcţii;

Pavilionul L:

- suprafaţa construită = 242,00 mp

- valoarea contabilă = 31.388,48 lei

Pavilionul X1:

- suprafaţa construită = 160,00 mp

- valoarea contabilă = 55.387,22 lei

Total valoare contabilă imobil 380 - parţial = 86.775,70 lei

11.

Comuna Jilava, Şoseaua de Centură, judeţul Ilfov,

CF nr. 53866 Jilava, nr. cadastral 53866

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1148, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103592 – parţial

Construcţii:

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 139,80 mp

- valoarea contabilă = 40.145,76 lei

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 26,80 mp

- valoarea contabilă = 6.987,03 lei

Pavilionul H:

- suprafaţa construită = 48,00 mp

- valoarea contabilă = 3.161,90 lei

Pavilionul M:

- suprafaţa construită = 26,77 mp

- valoarea contabilă = 2.164,25 lei

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 73,09 mp

- valoarea contabilă = 9.565,44 lei Reţea de energie electrică subterană:

- lungime = 1.420 ml

- valoarea contabilă = 19.430,40 lei Reţea de energie electrică aeriană:

- lungime = 1.100 ml

- valoarea contabilă = 21.517,40 lei

Total valoare contabila imobil 1148 - parţial = 102.972,18 lei

12.

Comuna Vulcan, judeţul Braşov,

CF nr. 102880 Vulcan, nr. cadastral 102880

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 3148, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104130 – parţial

Construcţii:

Pavilionul D:

- suprafaţa construită - 9,00 mp

- valoarea contabilă = 2.307,69 lei

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 2,00 mp

- valoarea contabilă = 889,31 lei împrejmuire din beton prefabricat:

- lungime = 25,00 ml

- valoarea contabilă - 0,25 lei împrejmuire din sârmă ghimpată pe 1 rând:

- lungime = 664,00 ml

- valoarea contabilă = 6,64 lei

Total valoare contabilă imobil 3148 - parţial = 3.203,89 iei

13.

Comuna Valea laşului, judeţul Argeş,

CF nr. 80910 Valea laşului, nr. cadastral 80910

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2641, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103830 – parţial

Construcţii:

Pavilionul E - construcţia C3:

- suprafaţa construită = 10,00 mp

- valoarea contabilă = 5.675,04 iei

Pavilionul I - construcţia C10:

- suprafaţa construită= 107,00 mp

- valoarea contabilă = 1.121,60 lei

Pavilionul K - construcţia C7:

- suprafaţa construită = 100,00 mp

- valoarea contabilă = 88.044,06 lei

Pavilionul G 1 - construcţia C13:

- suprafaţa construită = 522,00 mp

- valoarea contabilă = 104.794,10 lei

Total valoare contabilă imobil 2641 - parţial = 199.634,80 lei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se actualizează datele de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocoale încheiate între părţile interesate, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 287.

 

ANEXA Nr. 1

 

ACTUALIZAREA DATELOR DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei

 

Elementele de identificare

Administratorul

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

1

145408

8.29.09

Tribunalul Alba şi Judecătoria Albă Iulia

P + M (parţial) + 2E

Sc = 1.123 mp

Sd = 2.800 mp

Steren = 1.298 mp

CF  nr. 74742

România, judeţul Alba,

municipiul Alba Iulia,

Piaţa Iuliu Maniu nr. 24

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

2

37080

8.29.09

Judecătoria Aiud

S (parţial) + P +1E

Sc = 636 mp

Sd = 1.417 mp

Steren = 1.354 mp

CF  nr. 72232

România, judeţul Alba,

municipiul Aiud,

Str. Morii nr. 7A

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

3

39805

8.29.09

Judecătoria Sebeş

S (parţial) + P

Sc = 444 mp

Sd = 772 mp

Steren = 720 mp

CF  nr. 85332

România, judeţul Alba,

municipiul Sebeş,

str. Lucian Blaga nr. 47

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

4

120832

8.29.09

Judecătoria Blaj

S (parţial) + P +1E

Sc = 279 mp

Sd = 918mp

Steren = 493 mp

CF  nr. 73658

România, judeţul Alba,

municipiul Blaj,

Str. Republicii nr. 14

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

5

37760

8.29.09

Judecătoria Hunedoara

D + P + 1E

Sc = 634 mp

Sd = 1.910 mp

Steren = 2.639 mp

CF  nr. 62339

România, judeţul Hunedoara,

municipiul Hunedoara,

Str. Victoriei nr. 10

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

6

156616

8.29.09

Teren pentru Judecătoria Horezu

S teren = 2.157 mp

CF. nr. 35133

România, judeţul Vâlcea,

oraşul Horezu,

Str. 1 Decembrie nr. 8

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

7

156241

8.29.09

Judecătoria Vatra Dornei şi construcţii anexe

P + 3E

Sc = 519 mp

Sd - 1.948 mp P

Sc = 144 mp

Sd = 144 mp

Steren = 1.288 mp

CF  nr. 34394

CF  nr. 34395

România, judeţul Suceava,

municipiul Vatra Dornei,

str. Mihai Eminescu nr. 16A

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

8

34814

8,29.09

Judecătoria Gura Humorului şi construcţii - anexe

P + 1E

Sc = 778 mp

(C1 = 441 mp; C4 = 337 mp)

Sd =1.515.26 mp

(C1 = 882 mp; C4 = 674 mp)

P

Sc = 27 mp

Sd = 27 mp

Steren = 3.099 mp

CF  nr. 31510

România, judeţul Suceava,

oraşul Gura Humorului,

bd. Bucovina nr. 21

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

9

156186

8.29.09

Palatul de Justiţie Bistriţa-Năsăud - sediu pentru; Tribunalul Bistriţa-Năsăud Judecătoria Bistriţa

D + P+3E + M

Sc = 1.783 mp

Sd = 6.859 mp

CF. nr. 58761 -C2

România,

judeţul Bistriţa-Năsăud,

municipiul Bistriţa,

str. Alba Iulia nr. 1

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

10

37894

8.29.09

Judecătoria Caracal

S + P + M + 1

Sc = 1.858 mp

Sd = 3.816 mp P

Sc = 69 mp

(C2 = 57 mp; C3 = 3 mp; C4 = 3 mp; C5 = 6 mp)

Sd = 69 mp (

C2 = 57 mp; C3 = 3 mp; C4 = 3 mp; C5 = 6 mp)

Steren = 6.927 mp

CF  nr. 54087

România, judeţul Olt,

municipiul Caracal,

str. Iancu Jianu nr. 37

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

11

37895

8.29.09

Judecătoria Corabia

S + P + 2E

Sc = 268 mp

Sd = 782 mp P

Sc = 251 mp

(C2 = 149 mp; C3 = 97 mp; C4 = 5 mp)

Sd = 251 mp

(C2 = 149 mp; C3 = 97 mp; C4 = 5 mp)

Steren = 1.670 mp

CF  nr. 52776

România, judeţul OK,

oraşul Corabia,

str. C.A. Rosetti nr. 53

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

12

37896

8.29.09

Judecătoria Balş

P+1E Sc - 430 mp

Sd = 849 mp P

Sc = 230 mp

(C2 -181 mp; C3 - 24 mp; C4 = 25 mp)

Sd = 230 mp

(C2 = 181 mp; C3 = 24 mp; C4 = 25 mp)

Steren = 2.707 mp

CF  nr. 51914

România, judeţul OK,

oraşul Balş,

str. N. Bălcescu nr. 1

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

13

26700

8.29.09

Palatul Justiţiei Galaţi: Curtea de Apel Galaţi Tribunalul Galaţi Judecătoria Galaţi

D + P + 4E

Sc = 1.915 mp

Sd = 11.681 mp

CF. nr. 120848-C1

România, judeţul Galaţi,

municipiul Galaţi,

Str. Brăilei nr. 153

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

14

39151

8.29.09

Judecătoria însurăţei

P

Sc = 592 mp

(C1 = 98 mp; C2 = 457 mp; C3 = 22 mp; C4 = 15 mp)

Sd = 592 mp

(C1 = 98 mp; C2 = 457 mp; C3 = 22 mp; C4 = 15 mp)

CF  nr. 83201

România, judeţul Brăila,

oraşul însurăţei,

str. Lacu Rezii nr. 97

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

15

36281

8.29.09

Judecătoria Panciu

S + P + 2E

Sc = 992,99 mp

Sd = 992,99 mp

Steren = 958,31 mp

CF. nr. 50039 C1-U17

România, judeţul Vrancea,

oraşul Panciu,

8d. Independenţei nr. 3

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

16

40037

8.29.09

Judecătoria Hârlău

S + P + 1E

Sc = 288 mp

Sd - 676 mp P

Sc = 8 mp

Sd = 8 mp

Steren - 1.603 mp

CF  nr. 60148

România, judeţul Iaşi,

oraşul Hârlău,

str. Gheorghe Doja nr. 1

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

17

40038

8.29.09

Judecătoria Răducăneni

P + 1E

Sc = 365 mp

Sd = 730 mp P

Sc = 105 mp

(C2 = 76 mp; C3 = 25 mp; 04 = 2 mp; C5 = 2 mp)

Sc = 105 mp

(C2 = 76 mp; C3 = 25 mp; C4 = 2 mp; C5 = 2 mp)

Steren = 1.505 mp

CF  nr. 60409

România, judeţul Iaşi,

comuna Răducăneni

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

18

26623

8.29,09

Judecătoria Câmpina

S+P+1E

Sc = 638 mp

Sd = 1.138 mp D + P

Sc = 45 mp

Sd = 90 mp P

Sc = 40 mp

Sd = 40 mp

Steren = 1.673 mp

CF. nr. 23019

România, judeţul Prahova,

municipiul Câmpina,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 14

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

19

163512

8.29.09

Judecătoria Ineu

D + P + 1E + M

Sc = 333 mp

Sd = 1.332 mp

Steren = 512 mp

CF  nr. 300141

România, judeţul Arad,

oraşul Ineu,

Str. Narciselor nr. 7

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

 

Transmiterea imobilelor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

 

ANEXA Nr. 2

 

Elementele de identificare

Administratorul de la care se transmite imobilul

Administratorul la care se transmite imobilul

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

1

145408

8.29.09

Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba Iulia

P + M (parţial) + 2E

Sc = 1.123 mp

Sd = 2.800 mp

Steren = 1.298 mp

CF  nr. 74742

România, judeţul Alba,

municipiul Aibă Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr. 24

3.758.842,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Alba/

C.U.I. 4765863

2

37080

8.29.09

Judecătoria Aiud

S (parţial) + P + 1E

Sc = 636 mp

Sd = 1.417 mp

Steren = 1.354 mp

CF  nr. 72232

România, judeţul Alba,

municipiul Aiud, str. Morii nr. 7A

1.168.033,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Alba/

C.U.I. 4765863

3

39805

8.29.09

Judecătoria Sebeş

S (parţial) + P

Sc = 444 mp

Sd = 772 mp

Steren = 720 mp

CF  nr. 85332

România, judeţul Alba,

municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga nr. 47

676.187,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Alba/

C.U.I. 4765863

4

120832

8.29.09

Judecătoria Blaj

S (parţial) + P + 1E

Sc = 279 mp

Sd = 918 mp

Steren = 493 mp

CF  nr. 73658

România, judeţul Alba,

municipiul Blaj,

Str. Republicii nr. 14

2.767.245,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Alba/

C.U.I. 4765863

5

37760

8.29.09

Judecătoria Hunedoara

D + P + 1E

Sc = 634 mp

Sd = 1.910 mp

Steren = 2.639 mp

CF  nr. 62339

România, judeţul Hunedoara,

municipiul Hunedoara,

Str. Victoriei nr. 10

5.019.580,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Hunedoara/

C.U.I. 4374440

6

156616

8.29.09

Teren pentru Judecătoria Horezu

S teren = 2.157 mp

CF. nr. 35133

România, judeţul Vâlcea,

oraşul Horezu,

str. 1 Decembrie nr. 8

204.100,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Vâlcea/

C.U.I. 2540767

7

156241

8.29.09

Judecătoria Vatra Dornei şi construcţii-anexe

P + 3E

Sc = 519 mp

Sd = 1.948 mp P

Sc = 144 mp

Sd = 144 mp

Steren = 1.288 mp

CF  nr. 34394

CF  nr. 34395

România, judeţul Suceava,

municipiul Vatra Dornei,

str. Mihai Eminescu nr. 16 A

4.281.000,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Suceava/

C.U.I. 4244415

8

34814

8.29.09

Judecătoria Gura Humorului şi construcţii-anexe

P + 1E

Sc = 778 mp

(C1 = 441 mp; C4 = 337 mp)

Sd =1.515,26 mp

(C1 = 882 mp; C4 = 674 mp)

P

Sc = 27 mp

Sd = 27 mp

Steren = 3.099 mp

CF. nr. 31510

România, judeţul Suceava,

oraşul Gura Humorului,

bd. Bucovina nr. 21

2 694.000,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Suceava/

C.U.I. 4244415

9

156186

8.29.09

Palatul de Justiţie Bistriţa-Năsăud - sediu pentru: Tribunalul Bistriţa-Năsăud Judecătoria Bistriţa

D + P+ 3E + M

Sc = 1.783 mp

Sd = 6.859 mp

CF  nr. 58761 - C2

România, judeţul Bistriţa-Năsăud,

municipiul Bistriţa,

str. Alba Iulia nr. 1

24.874.843,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Bistriţa-Năsăud/

C.U.I. 4426832

10

37893

8.29.09

Judecătoria Slatina

S + P + M

Sc = 677 mp

Sd = 1.456 mp

Steren = 1.035 mp

CF  nr. 57544

România, judeţul Olt,

municipiul Slatina,

str. Lipscani nr. 49

2 036.662,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Olt/

C.U.I. 4394943

11

37894

8.29.09

Judecătoria Caracal

S+P+M+1

Sc = 1.858 mp

Sd = 3.816 mp P

Sc = 69 mp

(C2 = 57 mp; C3 = 3 mp; C4 = 3 mp; C5 = 6 mp)

Sd = 69 mp

(C2 = 57 mp: C3 = 3 mp; C4 = 3 mp; C5 = 6 mp)

Steren = 6.927 mp

CF  nr. 54087

România, judeţul Olt,

municipiul Caracal,

str. Iancu Jianu nr. 37

4.497.325,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Olt/

C.U.I. 4394943

12

37895

8.29.09

Judecătoria Corabia

S + P + 2E

Sc = 268 mp

Sd = 782 mp P

Sc = 251 mp

(C2 = 149 mp; C3 = 97 mp; C4 = 5 mp)

Sd = 251 mp

(C2 = 149 mp; C3 = 97 mp; C4 = 5 mp)

Steren = 1.670 mp

CF  nr. 52776

România, judeţul Olt,

oraşul Corabia,

str. C. A. Rosetti nr. 53

629.842,64

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Olt/

C.U.I. 4394943

13

37896

8.29.09

Judecătoria Balş

P + 1E

Sc = 430 mp

Sd = 849 mp P

Sc = 230 mp

(C2 = 181 mp; C3 = 24 mp; C4 = 25 mp)

Sd = 230 mp

(C2 = 181 mp; C3 = 24 mp; C4 = 25 mp)

Steren = 2.707 mp

CF  nr. 51914

România, judeţul Olt,

oraşul Balş,

str. N. Bălcescu nr. 1

1 412.801,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Olt/

C.U.I. 4394943

14

26700

8.29.09

Palatul Justiţiei Galaţi Curtea de Apel Galaţi Tribunalul Galaţi Judecătoria Galaţi

D + P + 4E

Sc = 1.915 mp

Sd = 11.681 mp

CF  nr. 120848 - C1

România, judeţul Galaţi,

municipiul Galaţi,

Str. Brăilei nr. 153

13.627.454,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Curtea de Apel Galaţi/

C.U.I. 17043103

15

39151

8.29.09

Judecătoria însurăţei

P

Sc = 592 mp

(C1 = 98 mp; C2 = 457 mp; C3 = 22 mp; C4 = 15 mp)

Sd = 592 mp

(C1 = 98 mp; C2 = 457 mp; C3 = 22 mp; C4 = 15 mp)

CF  nr. 83201

România, judeţul Brăila,

oraşul însurăţei,

str. Lacu Rezii nr. 97

348.334,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Brăila/

C.U.I. 4584867

16

39152

8.29.09

Teren

Steren = 2.916 mp

CF  nr. 83201

România, judeţul Brăila,

oraşul Însurăţei,

str. Lacu Rezii nr. 97

58.407,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Brăila/

C.U.I. 4584867

17

36281

8.29.09

Judecătoria Panciu

S + P + 2E

Sc = 992,99 mp

Sd = 992,99 mp

Steren = 958,31 mp

CF. nr. 50039-C1-U17

România, judeţul Vrancea,

oraşul Panciu,

Bd. Independenţei nr. 3

1.036.263,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Vrancea/

C.U.I. 4297673

18

40037

8.29.09

Judecătoria Hârlău

S + P+ 1E

Sc = 288 mp

Sd = 676 mp P

Sc = 8 mp

Sd = 8 mp

Steren = 1.603 mp

CF  nr. 60148

România, judeţul Iaşi,

oraşul Hârlău,

str. Gheorghe Doja nr. 1

1.069.705,21

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul laşi/

C.U.I.4981212

19

40038

8.29.09

Judecătoria Răducăneni

P + 1E

Sc = 365 mp

Sd = 730 mp P

Sc = 105 mp

(C2 = 76 mp; C3 = 25 mp; C4 = 2 mp; C5 = 2 mp)

Sc = 105 mp

(C2 = 76 mp; C3 = 25 mp; C4 = 2 mp; C5 = 2 mp)

Steren= 1.505 mp

CF  nr. 60409

România, judeţul Iaşi,

comuna Răducăneni

992.598,02

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul laşi/

C.U.I. 49812Î2

20

26623

8.29.09

Judecătoria Câmpina

S + P+ 1E

Sc = 638 mp

Sd = 1.138 mp D + P

Sc = 45 mp

Sd = 90 mp P

Sc = 40 mp

Sd =40 mp

Steren = 1.673 mp

CF. nr. 23019

România, judeţul Prahova,

municipiul Câmpina,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 14

2.423.941,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Prahova/

C.U.I. 2998315

21

163512

8.29.09

Judecătoria Ineu

D + P + 1E + M

Sc = 333 mp

Sd = 1.332 mp S teren = 512 mp

CF  nr. 300141

România, judeţul Arad,

oraşul Ineu,

Str. Narciselor nr. 7

165.923,74

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

Tribunalul Arad/

C.U.I. 3519798

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor bunuri imobile donate statului român

 

Având în vedere Memorandumul nr. 20/18.571/F.M.T. din 29.11.2016 cu tema „Propunerea de mandatare a Ministerului Transporturilor de a accepta în numele statului român unele donaţii, precum şi mandatarea de a realiza procedurile legale privind încheierea donaţiilor în favoarea statului român, aprobat de Guvernul României, şi contractele de donaţie încheiate între Societatea PORR CONSTRUCT - S.R.L. şi statul român, prin Ministerul Transporturilor, şi, respectiv, Societatea PORR BAU GMBH VIENA şi statul român”, prin Ministerul Transporturilor, autentificate cu nr. 1.449 din 23.12.2016, respectiv nr. 1.448 din 23.12.2016, în aplicarea prevederilor art. 1 din Decretul nr. 478/1954 privitor la donaţiile făcute statului, ale art. 20 şi art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 863 lit. c), art. 1.011 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor bunuri imobile - constituite din terenuri şi/sau construcţii - donate, în condiţiile legii, statului român de Societatea PORR CONSTRUCT - S.R.L. şi Societatea PORR BAU GMBH VIENA, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Transporturilor şi Societatea PORR CONSTRUCT - S.R.L., respectiv Ministerul Transporturilor şi Societatea PORR BAU GMBH VIENA, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 288.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor ce au făcut obiectul contractelor de donaţie nr. 1.448 şi 1.449 din 23.12.2016 în vederea realizării variantei ocolitoare a municipiului Arad, care trec în administrarea Ministerului Transporturilor Ordonator principal de credite:

Ministerul Transporturilor - CUI =13633330 Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. - CUI = 16054368

 

Nr.

crt.

Codul de clasificaţie

Datele de identificare

Anul dobândirii

Valoare inventar

(lei)

Situaţie Juridică

Tip bun

Denumirea

Descrierea tehnica

Vecinătăţi

Adresa

Baza legală

Administrare/

Concesiune

Situaţie juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

8.12.04.

Teren variantă ocolire municipiul Arad

S=19.077 mp,

CF nr. 335181, 334115, 334119, 317394, 317395, 317390, 315904, 315945,315914, 315939, 315941, 315901, 315898, 306910, 322181, 322184. 322187, 335162, 334116, 315936, 315937, 315938, 315943, 315907, 307264, 317724, 318392, 317731, 315947, 315948, 316365, 315920, 307209, 316633, 316636, 316651. 316656, 316730, 316739, 317057. 315931, 322273, 322277, 317789, 321614, 317975

Judeţul Arad

Ţara: România,

judeţul Arad

2017

2138575

Contract donaţie nr. 1.448 din 23.12.2016; Contract donaţie nr. 1.449 din 23.12.2016; Memorandum nr. 0/18.571/F.M.T. din 29.11.2016

 

 

Imobil

2

8.29.08

Clădire DSVSA Arad

Construcţii administrative,

CF nr. 331004 - C1,

Sc =

Sd = 682 mp, S teren = 5.181 mp

Judeţul Arad

Ţara: România,

judeţul Arad,

str. L. Rebreanu nr. 98C

2017

5004151

Contract donaţie nr. 1.448 din 23.12.2016; Memorandum nr. 20/18.571/F.M.T. din 29.11.2016

 

 

Imobil

3

8.29.08

Clădire DSVSA Arad

Construcţii industriale şi edilitare,

CF  nr. 331004 - C2,

Sc =

Sd = 22 mp, S teren =5.181 mp

Judeţul Arad

Ţara: România,

judeţul Arad,

str. L Rebreanu nr. 98C

2017

33107

Contract donaţie nr. 1.448 din 23.12.2016; Memorandum nr. 20/18.571/F.M.T. din 29.11.2016

 

 

Imobil

4

6.28.03

Clădire laborator fitosanitar

Construcţii administrative,

CF  nr. 314643 - C1,

Sc =

Sd = 327 mp

Judeţul Arad

Ţara: România, judeţul Arad,

Calea Bodrogului, FN

2017

827593

Contract donaţie nr. 1.448 din 23.12.2016; Memorandum nr. 20/18.571/F.M.T. din 29.11.2016

 

 

Imobil

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind sancţionarea domnului Adrian Bunoaică, secretar general în cadrul Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării

 

Având în vedere Raportul de cercetare administrativă al Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici nr. 955 din 17 aprilie 2018 cu privire la sesizarea formulată de domnul Asztalos Csaba Ferenc, preşedintele Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării, împotriva domnului Adrian Bunoaică, secretar general al Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării, înregistrată la secretariatul Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici cu nr. 269 din 24 august 2017, prin care se propune, în unanimitate, aplicarea sancţiunii disciplinare constând în diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe o perioadă de o lună, domnului Adrian Bunoaică, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv absenţe nemotivate de la serviciu în perioada 2-18 august 2017, faptă dovedită de foaia colectivă de prezenţă pe luna august 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 77 alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. b) şi art. 78 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Domnul Adrian Bunoaică, secretar general în cadrul Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării, se sancţionează cu diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe o perioadă de o lună pentru absenţe nemotivate de la serviciu în perioada 2-18 august 2017.

Art. 2. - Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare la instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 9 mai 2018.

Nr. 193.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.