MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 407/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 407         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 14 mai 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

106. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen

 

400. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen

 

107. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

 

401. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

34. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

35. - Ordonanţă de urgenţă privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor

 

36. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM” - S.A.

 

37. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 

274. - Hotărâre pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii CRÂNGU 12, judeţul Teleorman, în proprietatea acestei organizaţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

39. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru Programul Afaceri Interne, finanţat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021

 

2.313. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice, aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108 din 20 decembrie 2017 privind prorogarea unui termen, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1018 din 22 decembrie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 mai 2018.

Nr. 106.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 400.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 8 decembrie 2017, cu următoarea modificare:

- La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la sfârşitul anului şcolar 2017-2018, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor înmatriculaţi în cele 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoare adăugată.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 mai 2018.

Nr. 107.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 401.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Având în vedere faptul că România a efectuat demersuri susţinute pentru aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare în Europa (OCDE) cu ocazia celor două valuri anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012,

ţinând cont de faptul că România se află în prezent într-o poziţie avansată de dialog şi cooperare cu OCDE datorată participării active la formatele de lucru ale organizaţiei şi a contribuţiei substanţiale din ultimii ani, precum şi faptul că obiectivul aderării la OCDE a fost relansat în iunie 2016, devenind, la momentul actual, obiectiv strategic al României,

luând în considerare că Programul de guvernare, adoptat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1 din 29 ianuarie 2018 pentru acordarea încrederii Guvernului, prevede explicit continuarea demersurilor pentru aderarea României la OCDE,

având în vedere necesitatea asigurării unui temei legal pentru plata contribuţiilor voluntare pentru participarea la formatele de lucru ale OCDE pe durata desfăşurării procesului de reflecţie strategică cu privire la extinderea organizaţiei, care se desfăşoară până în iunie 2018, dar este deja într-un stadiu avansat,

ţinând cont că evaluarea României în vederea acordării statutului de stat membru OCDE urmăreşte inclusiv confirmarea capacităţii de respectare a obligaţiilor financiare faţă de organizaţie, iar o evaluare nesatisfăcătoare a eforturilor României şi a altor state potenţial candidate poate genera chiar şi o suspendare de lungă durată a procesului de extindere a organizaţiei se impune ca măsurile să fie adoptate în regim de urgenţă, cât mai devreme pe parcursul perioadei în care membrii OCDE evaluează situaţia ţărilor potenţial candidate.

La nivel instituţional este necesară existenţa unui act normativ care să creeze baza legală la nivel primar pentru plata diferitelor tipuri de participări la formatele de lucru ale organizaţiilor internaţionale la care România nu deţine calitatea de membru, dar se află în proces de preaderare,

în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - După alineatul (3) al articolului 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, cu avizele Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Finanţelor Publice, se aprobă plata contribuţiilor financiare voluntare ale părţii române în vederea participării la formatele de lucru, proiectele şi activităţile unor organizaţii internaţionale cu care România colaborează în vederea aderării.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 34.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor

 

Având 1h vedere necesitatea armonizării legislaţiei de înfiinţare şi funcţionare a Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti (AMTB) din subordinea Ministerului Transporturilor cu legislaţia europeană şi naţională în vigoare, privind transportul public local de călători şi asigurarea cadrului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, intrat în vigoare la data de 3 decembrie 2009, prin care autoritatea publică locală şi asociaţiile autorităţilor publice locale sunt în întregime responsabile pentru planificarea serviciului de transport public local sau regional de călători,

având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prin care consiliile judeţene sunt obligate să înfiinţeze autorităţi judeţene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate, desfăşurat între localităţile judeţului, inclusiv în cazul în care acestea au înfiinţat o asociaţie de dezvoltare comunitară, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public judeţean de persoane prin curse regulate necesare, dacă acestea nu există,

având în vedere aprobarea în luna martie 2017 de către toate autorităţile locale din regiunea Bucureşti-Ilfov a Planului de mobilitate urbană durabilă 2016-2030, elaborat în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 233/2016, care vizează asigurarea implementării conceptelor europene de planificare şi management pentru mobilitate urbană durabilă, adaptate la condiţiile specifice ale regiunii, având în vedere înfiinţarea în noiembrie 2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (ADTPBI), structură cu personalitate juridică cu statut de utilitate publică compusă prin asocierea autorităţilor administraţiei publice locale din cadrul regiunii Bucureşti-Ilfov, care va asigura, în calitate de autoritate contractantă, atribuirea, conform legislaţiei în vigoare, pe bază de contracte de servicii publice sau contracte de delegare a gestiunii, rutelor de transport public de călători prevăzute în programul de transport pentru localităţile din Ilfov inclus în Planul de mobilitate urbană durabilă Bucureşti-Ilfov 2016-2030,

caracterul extraordinar al măsurii prevăzute prin prezentul act normativ este susţinut de faptul că Programul operaţional regional 2014-2020 îşi propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să îşi poată gestiona în mod eficient resursele şi să îşi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic. Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistenţă tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde euro - contribuţia naţională.

Una dintre axele prioritare este axa 6, având ca beneficiari autorităţi publice locale (CJ), UAT, parteneriate între UAT-uri (UAT judeţ şi UAT oraş/municipiu/comună), axă prin care pot fi achiziţionate mijloace de transport terestru (autobuze, troleibuze, tramvaie) necesare derulării la standarde ridicate a serviciilor publice definite de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. În vederea creşterii absorbţiei fondurilor europene menţionate mai sus şi întrucât A.M.T.B. nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, este recomandată preluarea atribuţiilor de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Judeţean Ilfov şi exercitarea acestor atribuţii direct sau prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, Structură de cooperare cu personalitate juridică de drept privat şi statut de utilitate publică, constituită prin asocierea unităţilor administrativ-teritoriale respective. Guvernul României şi-a exprimat poziţia cu privire la solicitarea Primăriei Municipiului Bucureşti prin aprobarea, În şedinţa din data de 20 decembrie 2017, a memorandumului cu tema: Măsuri propuse pentru desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din cadrul Ministerului Transporturilor cu preluarea corespunzătoare a activităţilor derulate de aceasta de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov.

În considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează armonizarea legislativă şi interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Se desfiinţează Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti, denumită în continuare A.M.T.B., instituţie publică cu personalitate juridică, din subordinea Ministerului Transporturilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind persoanele juridice de drept public.

(2) De la data desfiinţării A.M.T.B., atribuţiile referitoare la înfiinţarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea şi controlul funcţionării serviciilor de transport public rutier local de călători pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov se exercită, cu respectarea principiului autonomiei locale, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Judeţean Ilfov. Acestea pot exercita atribuţiile respective direct şi/sau, în conformitate cu legislaţia în  vigoare, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, structură de cooperare cu personalitate juridică de drept privat şi statut de utilitate publică, constituită prin asocierea unităţilor administrativ-teritoriale respective.

(3) Drepturile şi obligaţiile ce revin A.M.T.B. prin proiectul european în derulare, din acte normative, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri sau acorduri izvorâte din activitatea

A.M.T.B., se exercită, cu respectarea principiului autonomiei locale, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Judeţean Ilfov. Acestea pot exercita atribuţiile respective direct şi/sau, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov.

Art. 2. - La data desfiinţării A.M.T.B., Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Judeţean Ilfov, direct şi/sau, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, preiau, în condiţiile legii, personalul contractual angajat al A.M.T.B., cu respectarea legislaţiei muncii şi protecţiei sociale.

Art. 3. - (1) Patrimoniul A.M.T.B. constituit din bunuri proprietate privată a A.M.T.B. se preia de către Ministerul Transporturilor.

(2) Activele şi pasivele aferente patrimoniului se preiau de către Ministerul Transporturilor pe baza situaţiilor financiare de încetare a activităţii întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anexate la protocolul de predare-preluare.

Art. 4. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sumele colectate de A.M.T.B. anterior desfiinţării în conturi de disponibil se fac venit la bugetul de stat.

(2) Creditele bugetare şi creditele de angajament, prevăzute în bugetul A.M.T.B., pe anul 2018, neutilizate, au destinaţia prevăzută de art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Disponibilităţile în lei şi în valută ale A.M.T.B. existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se virează integral la bugetul de stat în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) A.M.T.B. are obligaţia întocmirii şi depunerii la ordonatorul de credite ierarhic superior - Ministerul Transporturilor-a situaţiilor financiare de încetare a activităţii în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) Cheltuielile de personal aferente perioadei de până la încheierea protocolului de predare-preluare, precum şi alte cheltuieli se finanţează de către Ministerul Transporturilor, în numele A.M.T.B., din creditele bugetare prevăzute la capitolul 84.01 Transporturi, subcapitolul 84.01.01 Administraţie Centrală.

(6) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprinde prevederile bugetare utilizate şi execuţia bugetară pe anul 2018 aferente A.M.T.B., patrimoniul, celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea, precum şi situaţiile financiare de încetare a activităţii.

Art. 5.-Prezente ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la date publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 1 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2012, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 35.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM” - S.A.

 

Având în vedere că aplicarea prevederilor legale actuale privind fundamentarea şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici la care statul este acţionar unic sau majoritar impune o serie de condiţii restrictive care aplicate Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM” - S.A. pun compania în inferioritate concurenţială, creând un cadru de funcţionare necompetitiv în raport cu ceilalţi operatori aerieni, români sau străini, din domeniu, într-un mediu concurenţial complet liberalizat în ceea ce priveşte accesul pe piaţa serviciilor de transport aerian şi politicile tarifare, limitează dezvoltarea, creează deficit de personal specializat în cadrul companiei şi produce sincope în gestionarea eficientă a bugetului de venituri şi cheltuieli,

luând în considerare necesitatea eliminării de urgenţă a oricăror bariere care ar împiedica realizarea de către Societatea „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM” - S.A. a unor rezultate economice bune, în concordanţă cu specificul pieţei concurenţiale pe care activează,

ţinând cont de faptul că, în lipsa unor măsuri urgente de ordin legislativ, există riscul de agravare a situaţiei financiare a Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM” - S.A., prin imposibilitatea acesteia de a implementa politici financiare care să permită restructurarea şi eficientizarea activităţilor în domeniile-cheie (tehnic, operaţional, distribuţie şi marketing) în paralel cu menţinerea şi atragerea, după caz, în funcţie de necesităţile concrete, a unui personal propriu cu pregătire şi experienţă profesională la nivelul exigenţelor domeniului transporturilor aeriene de pasageri,

fapt ce: (i) poate avea implicaţii negative asupra asigurării continuităţii în condiţii de siguranţă a serviciilor de transport aerian; (ii) poate conduce la un impact social negativ asupra angajaţilor proprii, prin posibilitatea pierderii locurilor de muncă, dar şi asupra celor ce desfăşoară activităţi în cadrul operatorilor economici care colaborează cu Societatea „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM” - S.A.; (iii) poate afecta implementarea măsurilor prevăzute pentru Societatea „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM” - SA în Programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului,

având în vedere că agravarea situaţiei financiare a Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM” - S.A. şi pierderea cotei de piaţă în favoarea unor companii aeriene care nu au sediul principal al afacerilor în România vor conduce la creşterea diferenţei dintre produsul intern brut şi venitul naţional brut, Societatea „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM” - SA înregistrând m prezent venituri anuale de peste 1,1 miliarde lei, ceea ce reprezintă o problemă de interes public naţional,

în considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - La articolul 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/1998, cu modificările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Societatea «Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A. are drept obiectiv desfăşurarea activităţilor de transport în condiţii de siguranţă, securitate şi eficienţă.

(3) Pe perioada cât statul este acţionar majoritar, bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii «Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A. se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea adunării generale a acţionarilor, societatea fiind exceptată de la aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 10 mai 2018

Nr. 36.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României

la nivelul Uniunii Europene

 

Luând în considerare dificultăţile întâmpinate în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 302 din 18 noiembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare faptul că, la acest moment, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte cadrul instituţional pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010, nu este actualizată şi nu conferă cadrul legal pentru utilizarea efectivă a sumelor obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,

în vederea finanţării proiectelor care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea tehnologiilor curate şi dezvoltarea altor tehnologii care contribuie la tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi pentru a creşte eficienţa energetică,

luând în considerare faptul că responsabilităţile cu privire la schimbările climatice necesită o abordare clară şi neîntârziată în sensul diminuării efectelor poluării, în contextul în care ţara noastră se află în procedură de infringement în ceea ce priveşte calitatea aerului, fapt ce ar putea atrage sancţionarea pecuniară a României şi, implicit, afectarea bugetului de stat, precum şi faptul că amânarea aprobării prezentului proiect de act normativ ar conduce la blocarea finanţării tehnologiilor curate şi a altor tehnologii care contribuie la tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi la întârzierea luării unor măsuri concrete de diminuare a poluării prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu grave consecinţe asupra sănătăţii populaţiei,

ţinând cont că absenţa unui cadru legal pentru utilizarea sumelor obţinute din comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră privează participarea României la mecanismul de comercializare de finalitatea conferită de legislaţia europeană, finanţarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră fiind, de fapt, scopul creării acestui mecanism,

în considerarea faptului că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi disponibilul existent în contul Ministerului Finanţelor Publice, nealocat până la momentul actual, şi care nu poate fi utilizat în lipsa unor reglementări de natură a-i permite Administraţiei Fondului pentru Mediu să îl folosească potrivit destinaţiei sale,

ţinând cont de faptul că România este obligată să raporteze Comisiei Europene modul de utilizare a veniturilor obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în anul precedent, precum şi orice alte informaţii suplimentare referitoare la utilizarea veniturilor, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 275 din 25 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,

considerând că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată.

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Regulamentului sunt: Ministerul Finanţelor Publice, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

(2) Autorităţile competente responsabile pentru utilizarea veniturilor obţinute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în scopul finanţării proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 3d alin. (4), respectiv art. 10 alin. (3) din directivă sunt: Ministerul Transporturilor, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi Administraţia Fondului pentru Mediu.”

2. La articolul 6, partea Introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6- - Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea competentă pentru:”.

3. La articolul 10 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) 71% din suma brută se face venit la Fondul pentru mediu, se reţine în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi Administraţiei Fondului pentru Mediu, în vederea finanţării proiectelor prevăzute la alin. (11), într-un cont distinct de venituri al Fondului pentru mediu, deschis la Trezoreria Statului Sector 6 pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu.”

4. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Suma prevăzută la alin. (1) lit. b) se utilizează pentru finanţarea proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea legislaţiei specifice ajutorului de stat.”

5. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.

6. La articolul 11 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) 70% din suma brută se virează de către gestionarul contului, conform prevederilor alin. (4);

b) 30% din suma brută se face venit la Fondul pentru mediu, se reţine în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi Administraţiei Fondului pentru Mediu în vederea finanţării proiectelor prevăzute la alin. (11), într-un cont distinct de venituri al Fondului pentru mediu, deschis la Trezoreria Statului Sector 6 pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu.”

7. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Suma prevăzută la alin. (1) lit. b) se utilizează pentru finanţarea proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 3d alin. (4) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea legislaţiei specifice ajutorului de stat.”

8. La articolul 11, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Ministerul Transporturilor utilizează sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) pentru finanţarea proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 3d alin. (4) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(4) Sumele se reţin în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către gestionarul contului Ministerului Transporturilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acestuia, în limita sumelor aprobate în hotărârea Guvernului prevăzuta la alin. (3), într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.”

9. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins:

„(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Transporturilor, să majoreze, la poziţii distincte, veniturile bugetului de stat, precum şi creditele bugetare cu suma virată potrivit alin. (4).

(6) Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (5) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Transporturilor, să majoreze creditele de angajament prevăzute în buget până la nivelul valorii totale a proiectelor.

(7) Se autorizează Ministerul Transporturilor să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (5) şi (6) în buget şi în anexele la acesta, să introducă proiectele în anexe şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului, conform alin. (5).

(8) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (4) şi plăţile efectuate se virează de către Ministerul Transporturilor din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.

(9) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (8) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Transporturilor în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (4), urmând procedura prevăzută la alin. (5)-(7) şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.”

10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Finanţarea proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (11) şi la art. 11 alin. (11) se realizează de către Administraţia Fondului pentru Mediu în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, evidenţiate distinct în cadrul acestuia, conform listei categoriilor de proiecte prioritare, stabilită anual de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi stă la baza fundamentării creditelor de angajament şi creditelor bugetare aferente proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (11) şi la art. 11 alin. (11), aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu.

(3) Beneficiarii proiectelor prevăzute la alin. (1) pot fi persoane juridice de drept public sau privat, persoane fizice şi persoane fizice autorizate.

(4) Categoriile de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program, aprobat prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(5) Comitetul de avizare al Administraţiei Fondului pentru Mediu aprobă prin hotărâre proiectele prevăzute la alin. (1), valoarea totală a fiecărui proiect, precum şi beneficiarul acestuia.

(6) Finanţarea proiectelor aprobate potrivit prevederilor alin. (5) se realizează de către Administraţia Fondului pentru Mediu în baza contractelor pentru finanţare încheiate cu beneficiarii şi în conformitate cu graficele de finanţare anexă la acestea,

(7) Beneficiarii proiectelor prevăzute la alin. (1), alţii decât instituţii publice şi operatori economici, gestionează sumele încasate de la Administraţia Fondului pentru Mediu prin conturi deschise la instituţii de credit.”

11. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Monitorizarea proiectelor finanţate din sumele obţinute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se realizează, după caz, de către Ministerul Transporturilor şi Administraţia Fondului pentru Mediu.”

12. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.

13. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite de Comisia Europeană conform art. II alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în fiecare an, până la data de 20 a lunii februarie, Ministerul Transporturilor şi, după caz, Administraţia Fondului pentru Mediu raportează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului modul de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată îl tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în anul precedent, precum şi orice alte informaţii suplimentare referitoare la utilizarea veniturilor, necesare pentru finalizarea raportării.”

14. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) în cadrul contractelor încheiate potrivit art. 12 alin. (6), implementarea şi finanţarea proiectelor se realizează prin depunerea, de către beneficiari, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 15i, a cererilor de tragere însoţite de documentele justificative aferente cheltuielilor eligibile, urmată de analiza, aprobarea sumelor şi virarea acestora de către Administraţia Fondului pentru Mediu în conturi distincte de venituri ale bugetului din care sunt finanţaţi beneficiarii, codificate cu codul de identificare fiscală al acestora.

(2) La finalizarea proiectelor şi în termenele prevăzute în contractele de finanţare, beneficiarii depun la Administraţia Fondului pentru Mediu un raport de finalizare a proiectului, conform metodologiei prevăzute la art. 12 alin. (4).”

15. După articolul 15 se introduc şase noi articole, articolele 151-156, cu următorul cuprins:

„Art. 151. - (1) Pentru beneficiarii instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, Administraţia Fondului pentru Mediu virează anual sumele aferente proiectelor aprobate potrivit art. 12 alin. (5) în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractelor prevăzute la art. 12 alin. (6), dar nu mai devreme de 10 zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în cont distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al beneficiarilor respectivi.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze, la poziţii distincte, veniturile bugetului de stat, precum şi creditele bugetare prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma virată de Administraţia Fondului pentru Mediu pentru finanţarea proiectelor aferentă anului bugetar curent potrivit alin. (1).

(3) Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (2) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze creditele de angajament prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma necesară implementării proiectelor fără a depăşi valoarea totală a proiectului menţionată în contractul prevăzut la art. 12 alin. (6),

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (2) şi (3) în bugetele lor şi în anexele la acestea, să introducă proiectele în anexe şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare.

(5) Cererile de deschidere de credite bugetare prezentate de ordonatorii principali de credite pentru finanţarea proiectelor vor fi însoţite de avizul Administraţiei Fondului pentru Mediu cu privire la eligibilitatea cheltuielilor solicitate prin deschiderea de credite bugetare.

(6) Administraţia Fondului pentru Mediu emite avizul prevăzut la alin. (5) în baza documentelor justificative depuse de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) şi numai după stabilirea eligibilităţii cheltuielilor solicitate.

(7) în cazul în care ordonatorii principali de credite nu ataşează cererii de deschidere de credite avizul Administraţiei Fondului pentru Mediu prevăzut la alin. (5), Ministerul Finanţelor Publice restituie deschiderea de credite bugetare solicitată.

(8) Conţinutul, formatul şi termenul de emitere a avizului prevăzut la alin. (5) se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu.

(9) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (1) şi plăţile efectuate, se virează de către ordonatorii de credite beneficiari din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.

(10) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (9) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către instituţiile publice beneficiare în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (1) urmând procedura prevăzută la alin. (2)-(4) şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(11) în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea raportului de finalizare a proiectului, prevăzut la art. 15 alin. (2), beneficiarii instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat restituie sumele neutilizate din contul de venituri în care au fost încasate, la Administraţia Fondului pentru Mediu, în contul de cheltuieli din care au fost virate iniţial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate.

Art. 152. - (1) După încheierea contractelor pentru finanţare prevăzute la art. 12 alin. (6) şi pe tot parcursul implementării proiectelor se autorizează ordonatorii principali de credite, la propunerea beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, să majoreze, la o poziţie distinctă, atât veniturile, cât şi creditele de angajament şi bugetare prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale beneficiarilor, cu suma prevăzută pentru anul respectiv în graficele de finanţare şi să modifice, după caz, anexele la buget.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru beneficiarii instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii, sumele primite potrivit art. 15 alin. (1) rămase neutilizate la sfârşitul anului se reflectă în excedentul instituţiei publice şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(3) Pentru beneficiarii instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, sumele primite potrivit art. 15 alin. (1) râmase neutilizate la sfârşitul anului se reflectă în excedentul instituţiei publice şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(4) în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea raportului de finalizare a proiectului, prevăzut la art. 15 alin. (2), beneficiarii instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat restituie sumele neutilizate din contul de venituri în care au fost încasate, la Administraţia Fondului pentru Mediu, în contul de cheltuieli din care au fost virate iniţial, daca restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate.

Art. 153. - (1) După încheierea contractelor de finanţare prevăzute la art. 12 alin. (6), în bugetele beneficiarilor ordonatori principali de credite ai bugetului local se cuprind, prin rectificare bugetară aprobată în condiţiile legii, atât veniturile, cât şi creditele de angajament şi creditele bugetare necesare finanţării valorii totale pentru anul respectiv a proiectelor proprii, precum şi a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele acestora.

(2) în bugetele beneficiarilor instituţii publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale se cuprind prin rectificare bugetară aprobată în condiţiile legii atât veniturile, cât şi creditele de angajament şi creditele bugetare necesare finanţării valorii totale pentru anul respectiv a proiectelor proprii.

(3) Sumele primite potrivit prevederilor alin. (1)-(2), rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local/al instituţiei publice locale, după caz, şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(4) în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea raportului de finalizare a proiectului, prevăzut la art. 15 alin. (2), beneficiarii ordonatori principali de credite ai bugetului local, precum şi ordonatorii instituţiilor publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale restituie sumele neutilizate din contul de venituri în care au fost încasate, la Administraţia Fondului pentru Mediu, în contul de cheltuieli din care au fost virate iniţial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate.

Art. 154. - (1) Sumele rămase neutilizate în cadrul proiectelor finanţate potrivit art. 12 alin. (1) se evidenţiază în excedentul Fondului pentru mediu, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

(2) Administraţia Fondului pentru Mediu încasează sumele reprezentând creanţe bugetare în contul de cheltuieli din care au fost virate iniţial dacă încasarea creanţei se efectuează în anul în care au fost alocate sumele sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate, după caz.

Art. 155. - Sumele prevăzute la art. 10 alin. (1) şi la art. 11 alin. (1), precum şi sumele virate cu titlu de finanţare potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă nu sunt supuse procedurii de executare silită prin poprire.

Art. 156. - Din sumele virate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) şi art. 11 alin. (1) lit. b) se reţine câte o cotă de până la 5% pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Administraţiei Fondului pentru Mediu.”

16. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagmele „Ministerul Mediului şi Pădurilor”, respectiv „Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice” se înlocuiesc cu sintagma „autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului”, iar sintagma „Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice”.

Art. II. - (1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului elaborează lista categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2018, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a senate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Din contravaloarea în lei a sumelor obţinute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, nealocate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2018 se prevăd credite de angajament şi credite bugetare pentru finanţarea proiectelor prevăzute la alin. (1).

(3) După aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2018 potrivit prevederilor alin. (2), sumele astfel aprobate se virează urmând procedura prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b), respectiv la art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Sumele virate potrivit alin. (3) se utilizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, proiectele aflate în etapa de implementare sau în etapa de monitorizare se finalizează de către ministerele beneficiara în baza prevederilor în vigoare la momentul emiterii actelor normative prin care au fost alocate sumele necesare derulării acestora.

(2) Sumele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi la art. 11 alin, (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează inclusiv pentru finanţarea programelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), q) şi w) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

p. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Paula-Marinela Pîrvănescu,

secretar de stat

p. Ministrul energiei,

Doru Vişan,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Ilie Covrig,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 37.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii CRÂNGU 12, judeţul Teleorman, în proprietatea acestei organizaţii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii CRÂNGU 12, judeţul Teleorman, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în proprietatea acestei organizaţii, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2, - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii prevăzute în anexă se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, iniţiază proiectul de hotărâre a Guvernului privind retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii secundare de irigaţii preluate de către organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizaţie a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin, (1), prin aplicarea dispoziţiilor art.293 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 274.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflată în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii CRÂNGU 12, judeţul Teleorman

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegai pentru buget nr. 668/2014

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

1

9.2.8 86/6498309

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Fundare CIFRO 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii CRÂNGU 12 Sediul: comuna Traian, judeţul Teleorman, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare 69/15.12.2005,

CIF 14700411

Amenajare interioară SPP 1 - conducte îngropate 5,770 ml

Amenajare interioară - reţea de conducte şi antene, în lungime de 5,770 m, care deserveşte suprafaţa de 270 ha

UAT Crângu,

Judeţul Teleorman

6,00

2

9.2.8 86/26447672

Amenajare interioară SPP 1 - conducte îngropate 8.654 ml

Amenajare interioară - reţea de conducte şi antene, în lungime de 8.654 m, care deserveşte suprafaţa de 402 ha

UAT Seaca,

judeţul Teleorman

9,00

3

9.2.8 86/6498293

Reţea hidro aferentă staţiei SPP2

Reţeaua de conducte şi antene cu o lungime totală de 14.368 ml, care deservesc suprafaţa de 780 ha

UAT Crângu,

Judeţul Teleorman

15,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru Programul Afaceri Interne, finanţat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021

 

Având în vedere:

- atribuţiile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017;

- dispoziţiile Memorandumului de înţelegere dintre Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, publicat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.101/2016;

- necesitatea atingerii obiectivelor generale ale Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, precum şi importanţa realizării obiectivelor Programului Afaceri Interne, gestionat de către Ministerul Afacerilor interne în calitate de operator de program,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Dispoziţii generale

 

Prin prezentul ordin se reglementează structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de Operator de program pentru Programul Afaceri Interne finanţat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021, denumit în continuare MFN.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

Pentru scopurile prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:

3) Programul Afaceri Interne - programul finanţat prin MFN, gestionai de către Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de operator de program (OP);

b) structuri desemnate - structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne desemnate să îndeplinească atribuţiile OP pentru Programul Afaceri Interne;

c) structuri de specialitate - structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, altele decât structurile desemnate, cum ar fi, dar fără a se limita la: Direcţia generală logistică, Direcţia generală juridică, Direcţia de audit public intern;

d) autorităţile desemnate - instituţiile/autorităţile/organizaţiile definite şi/sau desemnate prin Memorandumul de înţelegere dintre Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, publicat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.101/2016, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017;

e) reprezentantul operatorului de program (ROP) - persoana desemnată să reprezinte Ministerul Afacerilor Interne în raporturile juridice rezultate din calitatea de OP pentru Programul Afaceri Interne;

f) document extern - orice tip de document emis de OP către autorităţile desemnate, prin care sunt asumate angajamente şi obligaţii juridice sau financiare în numele OP;

g) angajamente legale pe program - contractele de finanţare a proiectelor sau alte acte juridice din care rezultă ori ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice aferente Programului Afaceri Interne prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de ordonator principal de credite;

h) comisia de evaluare - comisia responsabilă de evaluarea şi/sau selecţia propunerilor de proiecte.

 

ARTICOLUL 3

Sistemul de management şi control

 

În cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în calitate de OP pentru Programul Afaceri Interne, se stabileşte următorul sistem de competenţe generale:

a) secretarul general al MAI reprezintă Ministerul Afacerilor Interne în raporturile juridice rezultate din calitatea de OP pentru Programul Afaceri Interne;

b) se desemnează Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile ca structură responsabilă de managementul general al Programului Afaceri Interne, denumită în continuare DFEN;

c) se desemnează Direcţia Generală Financiară ca unitate de plată, structură responsabilă de managementul financiar al Programului Afaceri Interne, denumită în continuare DGF;

d) structurile de specialitate ale MAI vor acorda sprijin, conform atribuţiilor prevăzute în regulamentele proprii de organizare şi funcţionare, structurilor desemnate, la solicitarea acestora.

 

ARTICOLUL 4

Programarea fondurilor

 

(1) DFEN este punctul de contact al OP în relaţia cu autorităţile naţionale şi externe şi asigură informarea şi transmiterea către DGF a tuturor documentelor relevante privind Programul Afaceri Interne.

(2) DFEN organizează şi conduce reuniunile Comitetului de cooperare aferent Programului Afaceri Interne.

(3) DFEN organizează activităţile de informare şi consultare pentru elaborarea şi revizuirea documentelor de programare.

(4) Documentele privind programarea, inclusiv revizuirile ulterioare, se elaborează de DFEN, se avizează de DGF şi se aprobă de ROP înainte de a fi transmise finanţatorilor spre aprobare.

 

ARTICOLUL 5

Evaluarea şi selecţia proiectelor şi aprobarea granturilor

 

(1) Evaluarea şi selecţia proiectelor se organizează de către DFEN şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile cuprinse în capitolul 7 din Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 (denumit în continuare Regulamentul MFN 2014-2021). Comisia de evaluare a proiectelor este desemnată prin dispoziţia ROP şi este formată din minimum 3 membri, dintre care preşedintele care va face parte din DFEN şi va propune componenţa comisiei, precum şi cel puţin un membru extern structurilor desemnate ale OP. Atunci când este cazul, la solicitarea DFEN, din comisie pot face parte, în calitate de observatori, experţi din cadrul DGF, din cadrul structurilor de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne sau alţi specialişti din ţară sau din străinătate.

(2) Şedinţele de evaluare ale proiectelor predefinite se pot desfăşura în România sau în Regatul Norvegiei. Selecţia proiectelor transmise în urma apelurilor de proiecte se va efectua în România.

(3) Angajamentele legale pe program se semnează de către DFEN, se vizează de control financiar preventiv propriu şi se semnează de ROP.

(4) Angajamentele legale pe program aferente cheltuielilor efectuate direct de către OP se semnează de DFEN, se vizează

de control financiar preventiv propriu şi se semnează de ROP.

(5) DFEN are următoarele atribuţii:

a) în cadrul procesului de programare pentru proiectele predefinite şi apelurile de proiecte organizează selecţia acestora, elaborează documentaţia necesară şi primeşte aplicaţiile de proiect;

b) verifică dacă proiectele propuse contribuie la obiectivele globale, la rezultatele şi obiectivele specifice Programului Afaceri Interne;

c) verifică dacă proiectele propuse respectă Regulamentul MFN 2014-2021. Acordul de program şi legislaţia aplicabilă;

d) realizează demersurile necesare pentru desemnarea comisiei de evaluare, asigură organizarea şedinţelor şi secretariatul comisiei de evaluare şi participă în cadrul comisiei de evaluare;

e) verifică dacă cheltuielile prevăzute în propunerea de buget respectă criteriile administrative şi de eligibilitate stabilite prin Regulamentul MFN 2014-2021, Acordul de program şi legislaţia aplicabilă;

f) elaborează modelul de contract de finanţare al proiectului;

g) aprobă acordarea grantului şi iniţiază semnarea contractelor de finanţare a proiectului, în calitatea de compartiment de specialitate, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) gestionează administrativ Fondul de relaţii bilaterale la nivel de program.

(6) DGF are următoarele atribuţii:

a) avizează modelul de contract de finanţare al proiectului;

b) asigură verificarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, la nivelul OP, din punctul de vedere al legalităţii, regularităţii şi încadrării în limitele angajamentelor bugetare stabilite potrivit legii;

c) acordă viza de control financiar preventiv propriu pe contractele de finanţare a proiectelor.

 

ARTICOLUL 6

Informarea şi publicitatea

 

(1) DFEN are următoarele atribuţii:

a) elaborează planul de comunicare aferent Programului Afaceri Interne;

b) asigură îndeplinirea cerinţelor de comunicare şi vizibilitate aferente Programului Afaceri Interne, conform cerinţelor Regulamentului MFN 2014-2021;

c) organizează activităţile şi evenimentele de informare aferente Programului Afaceri Interne;

d) verifică dacă promotorii de proiecte îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin referitoare la informare şi publicitate în conformitate cu prevederile Regulamentului MFN 2014-2021;

e) asigură transparenţa, disponibilitatea şi diseminarea informaţiilor relevante în mediul virtual, a căror obligaţie de prezentare este menţionată în cuprinsul Regulamentului MFN 2014-2021.

(2) DGF are următoarele atribuţii:

a) comunică DFEN plăţile efectuate către promotorii de proiecte;

b) asigură transparenţa şi disponibilitatea documentelor a căror obligaţie de prezentare este menţionată în cuprinsul Regulamentului MFN 2014-2021 şi în legislaţia incidenţă.

 

ARTICOLUL 7

Monitorizare, verificare şi control

 

(1) DFEN are următoarele atribuţii:

a) elaborează planurile anuale de monitorizare şi efectuează monitorizările anuale ale tuturor proiectelor din cadrul Programului Afaceri Interne;

b) analizează şi centralizează informaţii privind progresul tehnic, financiar, fizic şi administrativ al proiectelor;

c) verifică atingerea rezultatelor pentru fiecare proiect în parte în conformitate cu Regulamentul MFN 2014-2021, cu Acordul de program şi cu legislaţia aplicabilă;

d) urmăreşte calitatea implementării Programului Afaceri Interne şi verifică progresul proiectelor raportat la rezultatele aşteptate;

e) efectuează verificări administrative şi controale/verificări la faţa locului care acoperă aspecte tehnice, financiare, fizice şi administrative ale proiectelor pentru a se asigura că cheltuielile declarate de către promotorii de proiecte au fost efectiv efectuate şi sunt în conformitate cu reglementările aplicabile;

f) efectuează controale la faţa locului care acoperă aspecte tehnice, fizice şi administrative în urma transmiterii Rapoartelor finale de către promotorii de proiecte;

g) se asigură că legislaţia naţională şi a Uniunii Europene aplicabilă, inclusiv, dar nu limitat la legislaţia privind mediul, achiziţiile publice şi ajutorul de stat, este respectată;

h) verifică din punct de vedere tehnic şi administrativ dacă contribuţia financiară este utilizată exclusiv pentru scopul Programului Afaceri Interne şi al proiectelor sale, conform prevederilor stipulate în legislaţia aplicabilă, şi dacă toate activele achiziţionate în cadrul Programului Afaceri interne sunt folosite pentru scopurile prevăzute în Acordul de program;

i) evaluează, pe baza datelor, informaţiilor şi stării de fapt prezentate şi asumate de promotorii de proiecte, angajamentul şi capacitatea acestora cu privire la implementarea proiectelor.

(2) DGF are următoarele atribuţii:

a) analizează şi centralizează informaţii privind progresul financiar al programului, prin monitorizarea regulată a sumelor angajate şi plăţilor efectuate la nivelul programului:

b) comunică DFEN plăţile efectuate la nivelul programului;

c) se asigură de existenţa unui sistem informatic pentru înregistrarea şi stocarea înregistrărilor contabile pe fiecare proiect din cadrul Programului Afaceri Interne şi de colectarea informaţiilor aferente implementării necesare pentru managementul financiar, raportări, monitorizări, verificări, audituri şi evaluări;

d) efectuează verificări pentru a se asigura că promotorii de proiecte menţin fie un sistem contabil separat, fie o evidenţă contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile aferente proiectelor.

 

ARTICOLUL 8

Autorizarea cheltuielilor şi aprobarea sumelor solicitate

 

DFEN are următoarele atribuţii:

a) primeşte, verifică şi autorizează cheltuielile eligibile declarate de promotorii de proiecte în rapoartele intermediare şi finale, prin acordarea vizei „Bun de plată”;

b) primeşte, verifică şi aprobă cererile de plată aferente avansului, plăţilor intermediare şi finale, transmise de promotorii de proiecte, prin acordarea vizei „Bun de plată”;

c) efectuează operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor şi certifică documentele justificative în privinţa realităţii şi legalităţii pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă aferente Programului Afaceri Interne, în calitate de compartiment de specialitate, conform atribuţiilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 9

Managementul financiar

 

DGF are următoarele atribuţii:

a) deschide şi utilizează conturi bancare şi de trezorerie, purtătoare de dobândă, dedicate exclusiv primirii grantului şi efectuării de cheltuieli aferente Programului Afaceri Interne din aceste sume;

b) deschide şi utilizează conturi bancare şi de trezorerie, dedicate gestionării costurilor de management;

c) virează dobânda aferentă sumelor reprezentând grantul, conform Regulamentului MFN 2014-2021;

d) efectuează pe parcursul exerciţiului bugetar, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, virări de credite de la acelaşi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condiţiile legii;

e) verifică operaţiunile specifice angajării şi ordonanţării cheltuielilor şi completează documentele aferente cu informaţiile din responsabilitatea compartimentului de contabilitate;

f) organizează evidenţa contabilă a angajamentelor bugetare şi legale la nivelul programului;

g) organizează contabilitatea cheltuielilor efectuate direct de operatorul de program;

h) asigură verificarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, la nivelul OP, din punctul de vedere al legalităţii, regularităţii şi încadrării în limitele angajamentelor bugetare stabilite potrivit legii;

i) acordă viza de control financiar preventiv propriu pe toate operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu, la nivelul OP;

j) transferă sumele cuvenite promotorilor de proiecte;

k) efectuează plăţile şi transferurile aferente operaţiunilor Programului Afaceri Interne.

 

ARTICOLUL 10

Raportare

 

(1) DFEN are următoarele atribuţii;

a) este punctul de contact al OP în relaţia cu autorităţile naţionale şi externe;

b) elaborează rapoartele intermediare, anuale şi raportul final şi estimarea cererilor de plată, conform dispoziţiilor relevante din Regulamentul MFN 2014-2021, şi le propune spre aprobarea ROP;

c) completează informaţiile solicitate şi încarcă documentele relevante în sistemul informatic DoRIS şi le transmite autorităţii desemnate, conform prevederilor legale aplicabile.

(2) DGF are următoarele atribuţii:

a) verifică şi avizează documentele menţionate la alin. (1) lit. b), transmise de DFEN;

b) comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice virările şi redistribuirile de credite efectuate;

c) raportează dobânda aferentă sumelor reprezentând grantul, acumulată în conturile prevăzute la art. 9 lit. a);

d) transmite către DFEN informaţiile financiare gestionate care sunt necesare completării rapoartelor intermediare la nivel de program şi raportului final şi care sunt solicitate de către autorităţile competente.

 

ARTICOLUL 11

Evaluare

 

Structurile desemnate şi promotorii de proiecte au obligaţia să transmită informaţiile şi documentele solicitate de evaluatorii independenţi pentru îndeplinirea cerinţelor de evaluare ale Programului Afaceri Interne, conform prevederilor

Regulamentului MFN 2014-2021.

 

ARTICOLUL 12

Nereguli

 

(1) Structurile desemnate asigură toate măsurile necesare şi adecvate pentru prevenirea neregulilor, în conformitate cu obligaţiile şi atribuţiile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,  constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare se efectuează prin echipe de control, formate din reprezentanţi din cadrul structurilor desemnate.

(3) Componenţa nominală a echipelor de control, durata, mandatul şi structura/structurile verificate se stabilesc prin dispoziţii ale ROP.

(4) Echipa de control elaborează procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare sau nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, care se avizează de către structurile desemnate şi se aprobă de către ROP.

(5) DFEN are următoarele atribuţii:

a) înregistrarea şi evidenţa informaţiilor în Registrul neregulilor şi în Registrul debitorilor;

b) desemnarea ofiţerului de nereguli pe program, responsabil de activitatea de înregistrare, monitorizare şi raportare a neregulilor;

c) raportarea către autoritatea desemnată a tuturor suspiciunilor de nereguli, neregulilor constatate şi măsurilor întreprinse pentru recuperarea sumelor afectate de nereguli, conform prevederilor relevante cuprinse în capitolul 12 al Regulamentului MFN 2014-2021.

(6) DGF are următoarele atribuţii:

a) recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli;

b) monitorizarea stingerii creanţelor bugetare rezultate din nereguli.

 

ARTICOLUL 13

Proceduri şi instrucţiuni

 

(1) Modul de realizare a activităţilor din responsabilitatea OP, etapele şi verificările efectuate de DFEN şi DGF se stabilesc prin proceduri proprii sau comune aprobate de ROP, după caz;

(2) în aplicarea prezentului ordin, structurile desemnate pot emite precizări şi instrucţiuni proprii sau comune aprobate de ROP, după caz.

 

ARTICOLUL 14

 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 19 aprilie 2018.

Nr. 39.

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice, aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

 

Având în vedere prevederile ari. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice, aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017.

(2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezentul ordin, respectiv valoarea titlului executoriu, cuprinde sumele aferente drepturilor de natură salarială, actualizate cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Art. 2. - (1) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor de credite vor transmite Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale datele aferente tranşelor stabilite potrivit art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătoreşti şi pe alineatele clasificaţiei economice.

(2) Pe baza datelor transmise de ordonatorii de credite, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va suplimenta bugetele instituţiilor publice subordonate şi va transfera în conturile de trezorerie deschise pe numele acestora sumele aferente plăţii tranşelor stabilite potrivit art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016, aprobată prin Legea nr. 152/2017.

Art. 3. - Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezentul ordin se realizează eşalonat, în anul 2018 urmând a fi achitate tranşele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016, aprobată prin Legea nr. 152/2017.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

George Vladimir Ivaşcu

 

Bucureşti, 26 aprilie 2018.

Nr. 2.313.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.