MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 410/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 410         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 14 mai 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

312. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2018

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

198. - Decizie pentru numirea preşedintelui şi a patru membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România

 

199. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Florin Daniel Moroşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

200. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Mădălina Minciunescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

201. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către domnul Petre Neacşa

 

202. - Decizie privind numirea domnului Mihail Doru Dediu în funcţia de comisar general al Secţiunii Române pentru Expoziţia mondială 2020 „Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

1. - Hotărâre privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Pârtiei participaţiilor Statului pe anul 2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 123/2015, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 312.

 

ANEXĂ

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

aferent activităţii de privatizare pe anul 2018

 

Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI

Cod

Prevederi an 2018

I.

VENITURI TOTALE, din care:

 

73.604

 

1. Venituri carenţe

 

69.497

 

Venituri nefiscale

 

69.497

 

Venituri din proprietate

30.10

69.497

 

- Alte venituri din proprietate

30.10.50

69.497

 

2. Venituri din capital

 

4.107

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

4.107

 

Venituri din privatizare

39.10.04

4.107

II.

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

 

73.604

 

Alte acţiuni economice

S7.10.50

73.604

 

1. Cheltuieli curente, din care:

 

73.604

 

1.1. Cheltuieli administrare, privatizare

20.30

13.066

 

1.1.1. Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatura şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale

20.30.30.1

2.515

 

1.1.2. Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi postprivatizare pentru: expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli

20,30.302

1.370

 

1.1.3. Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţii comerciale

20.30.30.3

1.152

 

1.1.4 Cheltuieli destinate cofinanţării proiectelor PHARE

20.30.30.4

0

 

1.1.5 Sumele cu care instituţia publica implicata participa, cu respectarea cadrului legal în vigoare în domeniul societar. La majorarea capitalului social al unor societăţi la care Ministerul Economiei exercita, iu numele statului, calitatea de acţionar;

20.30.30.5

6.147

 

1.1.6 Sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de instituţia publică implicată ca urmare a garanţiilor acordate de aceasta în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni şi/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărător, precum şi despăgubirile acordate potrivit art. 27-29 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

20.30.30.6

0

 

1.1.7 Cheltuieli legate de plata serviciilor contractate cu un expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţii corporatistă a întreprinderilor publice şi a art. 11 alin (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/2015

20.30.30.7

381

 

1.1.8 Cheltuieli cu înfiinţarea, în condiţiile legii, în numele statului, de societari cu capital de stat

20.30.30.8

1.501

 

1.2 Alte transferuri

55.01

60.538

 

Vărsăminte din privatizare în contul general al trezoreriei statului

55.01.20

60.538

 

EXCEDENT/ DEFICIT (I.-II.)

 

0

III.

Informaţii privind disponibilul din care:

1. Disponibil la începutul perioadei

 

6.533

 

2. Disponibil constituit în cursul anului

 

0

3. Disponibil rămas de restituit de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2009

 

7.597

 

4. Vărsăminte în contul curent general al trezoreriei statului din disponibilul încasat de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006. predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ea urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008. aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2009

 

7.597

 

5.Total disponibil la sfârşitul anului, conform art. 11 alin (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economiei cu capital de stat. pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionara statului la anumiţi operatori economiei, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/2015 (1 + 2 + 3 - 4 )

 

6.533

IV

Informaţii privind transferul către bugetul de stat

 

159.649

 

Dividende

 

102.548

Penalităţi, majorări de întârziere, dobânzi penalizatoare aferente dividendelor

 

7.506

Creanţă de recuperat cf. Sentinţei nr. 7.278/2012, reprezentând sprijin financiar acordat de minister Societăţii ROMPLUMB S.A. Baia Mare de recuperat cf. Sentinţei nr. 7278/2012

 

49.202

Disponibil constituit conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 380/2002. rămas de restituit de către AAAS în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a sumelor existente în conturile acestuia La data de 31 decembrie 2006. predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2009

 

393

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea preşedintelui şi a patru membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Afacerilor Externe prin Adresa nr. B1-2/1.296 din 12 martie 2018, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/2.786 din 8 mai 2018,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1998 privind Institutul European din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/1998, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu se numeşte în calitatea de preşedinte al Consiliului de administraţie al Institutului European din România, pentru un mandat de 4 ani.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, următoarele persoane se numesc în calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România, pentru un mandat de 4 ani:

- domnul acad. Răzvan Emil Theodorescu;

- domnul prof. univ. dr. Dan Oancea;

- domnul ambasador Sergiu Celac;

- doamna Simona Moagăr-Poladian.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 14 mai 2018.

Nr. 198.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Florin Daniel Moroşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere Adresa Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 116 din 11 aprilie 2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Florin Daniel Moroşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 14 mai 2018.

Nr. 199.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Mădălina Minciunescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere Adresa Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 116 din 11 aprilie 2018 şi Avizul favorabil nr. 19.746/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, â funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului de către doamna Mihaela Mădălina Minciunescu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela Mădălina Minciunescu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 14 mai 2018.

Nr. 200.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către domnul Petre Neacşa

 

Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministrul, ministrul mediului, prin Adresa nr. 2.513/G.LG. din 7 mai 2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2,754 din 7 mai 2018, şi Avizul favorabil nr. 26.783/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către domnul Petre Neacşa,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (2) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Petre Neacşa exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 14 mai 2018.

Nr. 201.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Mihail Doru Dediu în funcţia de comisar general al Secţiunii Române pentru Expoziţia mondială 2020 „Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite

 

Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Externe formulată prin Adresa nr. Z/160 din 4 mai 2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.764 din 7 mai 2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 241/2018 pentru aprobarea participării României la Expoziţia mondială 2020 „Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite.

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihail Doru Dediu se numeşte în funcţia de comisar general al Secţiunii Române pentru Expoziţia mondială 2020 „Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 14 mai 2018.

Nr. 202.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România

 

În baza prevederilor:

- art. 88 alin. (5) şi art. 90 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6, art. 8 lit. a)-e), j), art. 10 şi art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunită în şedinţa din data de 21 aprilie 2018, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă:

a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul 2017;

b) situaţiile financiare anuale ale Camerei Auditorilor Financiari din România la data de 31 decembrie 2017,

c) execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017;

d) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;

e) programul de activitate al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul 2018.

Art. 2. - Se împuterniceşte Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România să rectifice bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, atunci când se impune.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ciprian Teodor Mihăilescu

 

Bucureşti, 21 aprilie 2018.

Nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.