MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 411/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 411         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 15 mai 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

303. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bereni, Corunca şi Crăciuneşti, judeţul Mureş

 

304. - Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare

 

305. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Andrid, Halmeu, Supur şi Vama, judeţul Satu Mare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

128. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vădastra, judeţul Olt

 

286. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

 

1.907. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia

 

ACTE ALE AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE

 

4.587. - Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Bereni, Corunca şi Crăciuneşti, judeţul Mureş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Bereni, Corunca şi Crăciuneşti, judeţul Mureş, prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 1.3.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1, 2.2 şi 2.3.

(3) Anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3,2.1, 2.2 şi 2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti. 3 mai 2018.

Nr. 303.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Bereni, judeţul Mureş

 

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Bereni, judeţul Mureş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Bereni se compune, conform anexei nr. 1.1, dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat, cu bordură albastră încărcată cu şapte flori de Campanula (clopoţel) stilizate, de argint.

În partea de sus, în câmp verde, se află un urs privind spre dreapta, de aur.

În vârf, în câmp negru, se află trei brăzdare de plug dispuse în furcă, de argint.

Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint, cu un turn crenelat

Semnificaţiile elementelor însumate

Bordura albastră cu cele şapte flori de Campanula indică numărul satelor componente ale comunei, acestea fiind stilizate ca în friza exterioară a bisericii din Bara (sec. XIV), şi reprezintă valorile de patrimoniu ale comunei, făcând aluzie la botanistul din zonă, cunoscut prin descrierea florei din zona Transilvaniei (1790).

Verdele şi ursul reprezintă bogăţia silvică şi cinegetică a zonei.

Negrul simbolizează pământul roditor cultivat de localnici, iar cele trei brăzdare de plug reprezintă agricultura comunei şi descoperirile arheologice de la Mărculeni (bogatul depozit antic, cu atelier de fierărie).

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.2*)

STEMA

comunei Corunca, judeţul Mureş

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Corunca, Judeţul Mureş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Corunca, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite şi cu o bandă crenelată de argint.

În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află un motiv solar de aur.

În partea inferioară, în dreapta, în câmp verde, se află o flacără de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un singur turn.

Semnificaţiile elementelor însumate

Banda crenelată simbolizează importantele construcţii ale comunei (clădiri, monumente) din diferite perioade istorice.

Motivul solar, reprodus după cel al unei porţi de biserică din Corunca sculptate în lemn la 1740, face aluzie la o legendă locală şi reprezintă agricultura şi dezvoltarea armonioasă a comunei. Câmpul albastru simbolizează credinţa locuitorilor.

Flacăra reprezintă bogăţia gazului metan, resursă de interes naţional, exploatată industrial pe teritoriul localităţii.

Coroana murală cu un turn crenelat, de argint, este simbolul unei aşezări comunale.


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.3*)

 

STEMA

comunei Crăciuneşti, judeţul Mureş

 

ANEXA Nr. 2.3

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Crăciuneşti, judeţul Mureş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Crăciuneşti se compune, conform anexei nr. 1.3, dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.

În partea dreapta, în câmp verde, se află o frunză de carpen de aur.

În partea stânga, în câmp negru, se află un brăzdar de plug de argint.

În vârful scutului, în câmp albastru, se află un potir ornamentat cu un arabesc, de argint, flancat la dreapta şi la stânga de câte un spic de grâu de aur.

Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Frunza de carpen pe fond verde reprezintă bogăţia şi specificul pădurilor comunei.

Brâzdarul de plug pe fond negru simbolizează valorile arheologice ale zonei şi pământul roditor.

Potirul pe fond de azur reprezintă credinţa localnicilor şi valorile de patrimoniu, iar grâul simbolizează agricultura locală.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.3 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţârii şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MI NISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 304.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare

 

Descrierea stemei

Stema oraşului Negreşti-Oaş, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.

În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află un clop de aur cu borul mic, cu patru rânduri ornamentale colorate după cum urmează:

- rândul 1 - triunghiuri roşii cu vârful în jos;

- rândul 2 - triunghiuri roşii cu vârful în jos cu romburi verzi intercalate;

- rândul 3 - pătrate roşii şi albastre, intercalate, ornate cu mărgele roşii şi de aur;

- rândul 4 - mărgele albastre surmontate de mărgele roşii, mai mici.

Pălăria are în dreapta o pană de aur, orientată spre stânga.

În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află un fag cu ramuri şi frunze, totul de aur.

În partea inferioară, în dreapta, în câmp roşu, se află o crenguţă cu două prune, floare şi frunze, orientată spre dreapta, totul de aur.

În partea inferioară, în stânga, în câmp albastru, se află trei piscuri de argint peste care broşează un brâu undat albastru.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţiile elementelor însumate

Clopul simbolizează că oraşul Negreşti-Oaş este centrul tradiţional al regiunii istorico-etnografice numit Ţara Oaşului.

Fagul reprezintă pădurile de foioase din zonă.

Crenguţa cu prune reprezintă activitatea specifică zonei, pomicultură.

Brâul undat reprezintă hidrografia localităţii - râul Tur.

Muntele cu trei piscuri semnifică forma de relief predominantă în zonă.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Andrid, Halmeu, Supur şi Vama, judeţul Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Andrid, Halmeu, Supur şi Vama, judeţul Satu Mare, prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4.

(3) Anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 305.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Andrid, judeţul Satu Mare

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Andrid, judeţul Satu Mare

 

Descrierea stemei

Stema comunei Andrid se compune, conform anexei nr. 1.1, dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bandă de un brâu undat de argint.

În prima partiţie, în câmp albastru, se află o barză din profil spre dreapta de argint, cu ciocul şi picioarele de aur, ţinând în cioc un şarpe de aur.

În a două partiţie, în câmp albastru, se află trei spice de grâu de aur.

Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Barza, reprezentată tradiţional cu şarpele în cioc, se referă la faptul că Andrid este comuna cu cele mai multe berze din ţară, unde se ţine şi un festival al berzelor.

Cele trei spice de grâu apar în sigiliul vechi al satului Andrid, precum şi în cel al satului Irina, iar numărul spicelor indică numărul satelor componente ale comunei şi simbolizează ocupaţia de bază a localnicilor, agricultura.

Brâul undat simbolizează pârâul Ier, care străbate comuna.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul ca localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.2)

 

STEMA

comunei Halmeu, judeţul Satu Mare

 

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Halmeu, judeţul Satu Mare

 

Descrierea stemei

Stema comunei Halmeu, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în şef.

În şef, în câmp de argint, se află 4 căpşuni naturale.

În partea inferioară, în câmp albastru, se află un ciorchine de strugure cu frunze de aur, iar în vârful scutului se află un brâu undat de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Brâul undat reprezintă hidrografia localităţii - râul Tur (rezervaţie naturală).

Căpşunele şi ciorchinele de strugure simbolizează activitatea specifică zonei, cultivarea căpşunilor şi a viţei-de-vie.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.3)

 

STEMA

comunei Supur, judeţul Satu Mare

 

ANEXA Nr. 2.3

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Supur, judeţul Satu Mare

 

Descrierea stemei

Stema comunei Supur, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.

În prima partiţie, în câmp roşu, se află o elice formată din şapte spice de grâu, de aur.

În a două partiţie, în câmp verde, se află un arac de aur, pe care este încolăcită o viţă-de-vie asemenea, formată din şapte frunze şi trei ciorchini de strugure.

În partiţia a treia, în vârful scutului, pe fond albastru, este reprezentat pe orizontală un brâu undat de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Spicele de grâu simbolizează activităţile specifice zonei, respectiv agricultura, morăritul, panificaţia etc., iar numărul spicelor de grâu face trimitere la cele şapte localităţi componente ale comunei.

Viţa-de-vie încolăcită pe arac reprezintă bogăţia viticolă a zonei.

Brâul undat simbolizează râul Crasna, care străbate teritoriul comunei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.4*)

 

STEMA

comunei Vama, Judeţul Satu Mare

 

 

ANEXA Nr. 2.4

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Vama, Judeţul Satu Mare

 

Descrierea stemei

Stema comunei Vama, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite; în câmp de aur, pe o terasă neagră, se află un pom cu trunchiul negru şi coroana verde, flancat de doi butuci de viţă-de-vie verzi, urcând pe câte un arac negru. Viţa-de-vie are câte patru ciorchini de strugure albaştri şi trei frunze verzi.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Figura centrală, copacul, ţine de tradiţia heraldică a comunei, pentru că apare prima dată în sigiliul din anul 1636. Compoziţia de faţă a fost folosită pe sigilii din anul 1652, localitatea având o veche tradiţie heraldică. Semnificaţia mobilelor prezente a fost deopotrivă spirituală şi aluzivă.

Semnificaţia spirituală: copacul este un simbol universal, este acel axis mundi, ce face trimitere la ideea de continuitate şi de prosperitate, în timp ce viţa-de-vie este simbolul vieţii şi al nemuririi. Aceste mobile au fost alese pentru a marca statornicia locuitorilor comunei, care au rezistat în timp în faţa vicisitudinilor (războaie, incendii, molime) şi sunt imaginea sugestivă a unităţii de diversitate a confesiunilor religioase şi etnice din comuna Vama (ortodocşi, catolici, reformaţi, evrei, protestanţi).

Semnificaţia aluzivă; copacul reprezintă bogăţia silvică a zonei, iar viţa-de-vie este imaginea uneia dintre ocupaţiile locuitorilor zonei, viticultura, Ambele simboluri se regăsesc pe cusăturile şi ţesăturile tradiţionale ale portului local din comună, pe feţele de masă, peretare sau broderii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.4 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vădastra, judeţul Olt

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vădastra, judeţul Olt, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru unitatea administrativ-teritorială Vădastra, judeţul Olt cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, în unitatea administrativ-teritorială Vădastra, judeţul Olt îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 6 februarie 2018.

Nr. 128.

 

AGENŢIA NAŢIONALA DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

 

Având În vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Brebu Nou - sectorul cadastral nr. 12;

b) unitatea administrativ-teritorială Bolvaşniţa - sectorul cadastral nr. 1;

c) unitatea administrativ-teritorială Buchin - sectoarele cadastrale nr. 1.2, 3, 4 şi 5;

d) unitatea administrativ-teritorială Bucoşniţa - sectoarele cadastrale nr. 1,2 şi 3;

e) unitatea administrativ-teritorială Ezeriş – sectorul cadastral nr. 15;

f) unitatea administrativ-teritorială Glimboca - sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2;

g) unitatea administrativ-teritorială Marga – sectorul cadastral nr. 1;

h) unitatea administrativ-teritorială Turnu Ruieni - sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2;

i) unitatea administrativ-teritorială Zăvoi - sectorul cadastral nr. 1.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 286.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală si al unităţilor aflate în subordinea acesteia

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ai unităţilor aflate în subordinea acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 19 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul articolului 10, sintagma „Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare” se înlocuieşte cu sintagma „Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare”.

2. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

,Art. 101. - (1) Cererea prin care se solicită beneficiul prevederilor art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2009, poate li depusă şi de persoanele care nu solicită aprobarea la plată a cheltuielilor de judecată decât după epuizarea procedurilor judiciare şi numai în situaţia prevăzută de art. 10 alin. (2). Dispoziţiile art. 5, art. 6, art. 8 alin. (3) şi (4), precum şi ale art. 9 se aplică în mod corespunzător.

(2) După aprobarea cererii de plată, beneficiarul transmite ordonatorului de credite, semnată, convenţia prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 1.907.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 50/2011)

 

CONVENŢIE

 

ARTICOLUL 1

Părţile contractante

 

......................................................., cu sediul în ......................................................., str. ......................................................., nr. .... , telefon ......................................................., cont bancar nr. ......................................................., deschis la ......................................................., reprezentată prin ......................................................., în calitate de ......................................................., denumită în prezentul

contract ordonator,

şi

domnul/doamna ......................................................., domiciliat(ă) în ......................................................., str. ......................................................., nr. ...., bl ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......................................................., născut(ă) în localitatea ......................................................., la data de ......................................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ..........................., nr. ......................................................., eliberat de la data de ......................................................., codul numeric personal ......................................................., cont bancar nr. ......................................................., deschis pe numele ......................................................., în calitate de persoană care ocupă sau a ocupat o funcţie de demnitate publică/înalt funcţionar public/funcţionar public/personal contractual în cadrul .......................................................,

denumit(ă) în continuare beneficiar,

au încheiat prezenta convenţie, în următoarele condiţii stabilite de comun acord:

 

ARTICOLUL 2

Obiectul convenţiei

 

Obiectul prezentei convenţii îl constituie recuperarea sumelor plătite către beneficiar de la persoana care a căzut în pretenţii şi în limita sumelor reţinute de instanţa judecătorească

sau de procuror, după caz, în cazul în care nu se constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către beneficiar, cu vinovăţie constând în culpă gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce îi reveneau.

 

ARTICOLUL 3

 

Valoarea cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce au revenit beneficiarului este de ..............................., lei (TVA inclus).

 

ARTICOLUL 4

 

Plata cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare prevăzute la art. 3 se face în limita bugetului aprobat prin legile bugetare anuale.

 

ARTICOLUL 5

Drepturile şi obligaţiile ordonatorului

 

5.1. Ordonatorul are următoarele drepturi:

a) să refuze plata cheltuielilor de judecată efectuate anterior datei depunerii cererii prin care se solicită plata cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare;

b) să solicite beneficiarului cesionarea tuturor drepturilor aferente cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în care acesta a participat;

c) să se îndrepte împotriva persoanei care a căzut în pretenţii, ca urmare a cesionării tuturor drepturilor aferente cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în care a participat beneficiarul, astfel cum au fost reţinute de instanţa judecătorească sau de procuror, după caz;

d) să solicite beneficiarului încuviinţarea executării silite a hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile sau a actului procurorului, după caz, în cazul în care instanţele judecătoreşti sau procurorul nu constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii, cu vinovăţie constând în culpă gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce îi reveneau.

5.2. Ordonatorul are următoarele obligaţii:

a) să plătească beneficiarului cheltuielile cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare, pe baza documentelor justificative, în limita bugetului angajat;

b) în situaţia în care bugetul aprobat prin legile bugetare anuale nu permite încheierea actului adiţional sau angajarea de noi Cheltuieli în cursul unui an bugetar, după caz, să facă demersurile necesare pentru a identifica sursele de finanţare, conform prevederilor legale, în termen de 6 luni de la data constatării lipsei fondurilor.

 

ARTICOLUL 6

Drepturile şi obligaţiile beneficiarului

 

6.1. Beneficiarul are dreptul la plata cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce îi reveneau, în limita bugetului aprobat prin legile bugetare anual, efectuate după depunerea cererii.

6.2. Beneficiarul are următoarele obligaţii;

a) să transmită ordonatorului documentele pentru care solicită plata, în original sau certificate pe propria răspundere „conform cu originalul”;

b) să solicite în cadrul procesului civil sau penal, inclusiv în faza urmăririi penale din cadrul procesului penal, acordarea tuturor cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare la care a participat, indiferent de modul de soluţionare a acestora;

c) să solicite încuviinţarea executării silite a hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile sau a actului procurorului, după caz, în cazul în care instanţele judecătoreşti sau procurorul nu constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii, cu vinovăţie constând în culpă gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce îi reveneau, în termen de 30 de zile de la momentul soluţionării definitive/irevocabile a cauzei;

d) să notifice persoana care a căzut în pretenţii despre cesionarea dreptului de creanţă către ordonator.

6.3. Prin prezenta convenţie, beneficiarul cesionează ordonatorului toate drepturile aferente cheltuielilor cu serviciile avocaţiale şi cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în care participă, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă sau prin actul procurorului, după caz.

 

ARTICOLUL 7

Modalitatea de plată

 

Beneficiarul va depune la sediul ordonatorului, la solicitarea de plată, o cerere, însoţită de documente justificative, în original. Cererea va conţine, în mod obligatoriu, confirmarea beneficiarului că cheltuielile de judecată au intervenit după data depunerii cererii prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi că acestea au fost efectuate în legătură cu procedura judiciară în care este implicat, cu precizarea expresă a sumelor care pot fi plătite pentru serviciile respective, precum şi indicarea contului bancar, aflat la dispoziţia solicitantului, în care urmează a se face plata.

 

ARTICOLUL 8

Modificarea convenţiei

 

Modificarea oricărei clauze a prezentei convenţii se poate face numai prin acordul părţilor,

 

ARTICOLUL 9

Încetarea convenţiei

 

Prezenta convenţie încetează prin acordul părţilor sau de drept, după îndeplinirea tuturor obligaţiilor de către părţi.

 

ARTICOLUL 10

Dispoziţii finale

 

Beneficiarul acceptă expres, potrivit art. 1.203 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, caracterul de titlu executoriu al convenţiei.

 

Prezenta convenţie a fost încheiată în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Ordonator,

Beneficiar,

. .................................................

.................................................

 

 

ACTE ALE AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 28 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 8 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Agenţia este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică.”

2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Activitatea de evaluare efectuată de către inspectorii de integritate se desfăşoară cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.”

3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Mecanismul de verificare ex ante se exercită de către inspectorii de integritate din cadrul Serviciului analiză şi prevenţie, în scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice.”

4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Orientările strategice în activitatea Agenţiei sunt următoarele:

a) consolidarea capacităţii de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute de lege pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice;

b) consolidarea capacităţii administrative;

c) prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

d) implementarea şi consolidarea sistemelor informatice necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, precum şi a celor decizionale;

e) consolidarea componentelor de prevenţie şi de conştientizare în activitatea de combatere a corupţiei prin mijloace administrative, prin crearea mecanismelor de acţiune proactive adecvate;

f) revizuirea permanentă a cadrului legal, formularea de puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative care reglementează activitatea Agenţiei, crearea şi implementarea mecanismelor de aplicare efectivă a legii;

g) monitorizarea permanentă a soluţiilor date de către entităţile jurisdicţionale, judiciare şi disciplinare relevante în privinţa cauzelor înaintate de Agenţie;

h) pregătirea profesională continuă a inspectorilor de integritate şi a personalului din cadrul departamentelor administrative;

i) dezvoltarea relaţiilor de colaborare prin încheierea de protocoale cu entităţi din ţară sau din străinătate;

j) îndeplinirea obiectivelor care vizează activitatea Agenţiei, prevăzute prin angajamentele asumate de România la nivel european prin acte normative şi alte documente programatice;

k) elaborarea, monitorizarea şi îndeplinirea documentelor programatice - Strategii generale şi sectoriale.”

5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - În realizarea scopului pentru care a fost înfiinţată, Agenţia organizează în mod unitar şi instituţionalizat activitatea de evaluare a situaţiei averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, conform prevederilor acesteia, şi exercită printr-un mecanism de verificare ex ante prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, prin raportare exclusivă la persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.”

6. La articolul 15 punctul 1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare, cu următoarele structuri funcţionale:

- Serviciul avizare şi legislaţie;

- Serviciul contencios;

- Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie;

- Serviciul comunicare şi relaţii publice;

- Biroul comunicare;

- Compartimentul relaţii publice;

- Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii.”

7. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 68. - Activitatea de evaluare cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare, se efectuează de către inspectorii de integritate din cadrul Agenţiei, cu excepţia inspectorilor de integritate din cadrul Serviciului analiză şi prevenţie.”

8. După articolul 68 se Introduce un nou articol, articolul 681, cu următorul cuprins:

«Art. 681. - Serviciul analiză şi prevenţie analizează informaţiile cuprinse în Sistemul prevenţie cu scopul de a preveni conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri/

9. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 70. - Inspecţia de integritate desfăşoară următoarele activităţi:

a) primeşte, colectează, centralizează şi procesează date şi informaţii cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese privind persoanele care ocupă funcţii sau demnităţi publice;

b) evaluează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese;

c) efectuează controlul depunerii la termen a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese de către persoanele prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare;

d) evaluează, în condiţiile prezentului capitol, diferenţele semnificative, în sensul prevederilor art. 18 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, dintre modificările intervenite în avere pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă;

e) evaluează conflicte de interese sau incompatibilităţi ale persoanelor care ocupă demnităţi ori funcţii publice;

f) întocmeşte rapoarte de evaluare în cazul în care în urma evaluării identifică elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilităţilor, precum şi, după caz, a legislaţiei disciplinare fiscale, contravenţionale sau penale;

g) întocmeşte rapoarte de evaluare în cazul în care în urma evaluării nu identifică elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilităţilor;

h) aplică sancţiunile şi ia măsurile prevăzute de lege în competenţa acesteia;

i) efectuează analiza datelor şi informaţiilor cuprinse în Sistemul prevenţie monitorizând sistemul, prin raportare la toate reglementările specifice aplicabile fiecărei proceduri de atribuire şi la persoanele comunicate în formularul de integritate şi care fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

j) transmite avertismente de integritate în cazul în care, în urma analizei specifice, detectează elemente ale unui potenţial conflict de interese;

k) propune sesizarea din oficiu în vederea efectuării evaluării respectării regimului juridic al conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, ca urmare a neluării unei măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate.”

10. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 75. - Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare este o structură de specialitate din cadrul Agenţiei, care cuprinde:

- Serviciul avizare şi legislaţie;

- Serviciul contencios;

- Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie;

- Serviciul comunicare şi relaţii publice;

- Biroul comunicare;

- Compartimentul relaţii publice;

- Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii.”

11. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 76. - Managementul Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare este asigurat de un director general, un şef serviciu pentru Serviciul avizare şi legislaţie, un şef serviciu pentru Serviciul contencios, un director pentru Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie, un şef serviciu pentru Serviciul comunicare şi relaţii publice, un şef birou pentru Biroul comunicare şi un şef serviciu pentru Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii.”

12. Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 81. - (1) Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie este organizată şi funcţionează în subordinea directă a directorului general al Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare şi în coordonarea preşedintelui Agenţiei.

(2) în structura Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie sunt incluse Serviciul comunicare şi relaţii publice în cadrul căruia funcţionează Biroul comunicare şi Compartimentul relaţii publice, precum şi Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii.”

13. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 82. - Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie este structura de specialitate care asigură interfaţa de comunicare între Agenţie şi opinia publică, analizează, elaborează şi propune spre avizare strategii generale sau sectoriale şi politici de comunicare, asigura îndeplinirea atribuţiilor ce rezulta din cooperarea naţională şi internaţională în care Agenţia este implicată, derulează activităţi de cercetare şi asigură implementarea diverselor proiecte cu finanţare extrabugetară.”

14. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 83. - Misiunea Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie este de a realiza activităţile de comunicare internă, externă şi internaţională, de a identifica şi de a pune în practică abordările strategice ale Agenţiei în materie de cooperare naţională şi internaţională, relaţii publice, comunicare, de a derula activităţi de cercetare şi de a asigura implementarea diverselor proiecte cu finanţare extrabugetară.”

15. Articolul 85 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 85. - Serviciul comunicare şi relaţii publice are următoarele atribuţii:

a) identifică şi analizează oportunităţile de stabilire a colaborării interne şi internaţionale, precum şi de afiliere la organizaţii internaţionale;

b) elaborează politica de comunicare a Agenţiei;

c) identifică şi propune măsurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din politica de comunicare a Agenţiei;

d) efectuează statistici şi rapoarte prin centralizarea datelor din sistemul informatic integrat;

e) centralizează datele şi informaţiile colectate de la nivelul structurilor Agenţiei, în vederea elaborării rapoartelor de activitate şi de progres;

f) monitorizează îndeplinirea angajamentelor asumate de către Agenţie la nivel naţional şi internaţional.”

16. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 86. - Biroul comunicare are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte politica de comunicare a Agenţiei;

b) elaborează răspunsuri la solicitările primite în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, repartizate de conducerea Agenţiei Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie;

c) transmite prin e-mail documente în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, repartizate de conducerea Agenţiei Direcţiei comunicare, relaţii publice şi strategie;

d) acordă fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditare ziariştilor la Agenţie;

e) pune la dispoziţia cetăţenilor, în vederea consultării, documente ce conţin informaţii de interes public, prin punctul de informare-documentare (avizier);

f) elaborează şi actualizează permanent baza de date referitoare la reprezentanţii mass-mediei;

g) monitorizează permanent mijloacele naţionale şi internaţionale de informare în masă (mass-media) şi a surselor de informare publică definitorie şi evaluează imaginea publică a Agenţiei;

h) informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de Agenţie;

i) organizează conferinţele de presă ale Agenţiei;

j) elaborează discursurile oficiale pentru evenimente speciale;

k) redactează şi emite drepturile la replică;

l) asigură întocmirea corespondenţei cu caracter protocolar adresată de preşedintele Agenţiei cu diverse ocazii şi redactează răspunsurile la corespondenţa de acest tip primită de conducerea Agenţiei;

m) colaborează cu serviciile şi direcţiile similare din celelalte instituţii naţionale, comunitare, internaţionale;

n) participă la toate acţiunile Agenţiei care au relevanţă informaţională, în funcţie de situaţie;

o) după caz, elaborează, actualizează şi asigură difuzarea de pliante, ghiduri şi materiale documentare, în colaborare cu structurile instituţiei;

p) elaborează sau, după caz, avizează machetele materialelor de informare în domeniul de competenţă, necesare activităţilor şi programelor organizate de către Agenţie sau în parteneriat;

q) informează cu operativitate conducerea Agenţiei în legătură cu evenimentele relevante;

r) este singura structură abilitată să elaboreze şi să transmită comunicate de presă, colaborând în acest sens cu toate compartimentele Agenţiei;

s) avizează materiale care urmează a fi publicate sau postate pe pagina de internet a instituţiei (www.integritate.eu) sub orice formă;

t) publică pe reţelele de socializare ale Agenţiei materiale de informare publică, referitoare la activitatea instituţiei;

u) organizează şi/sau coordonează pregătirea şi specializarea profesională a personalului Agenţiei prin programe/proiecte internaţionale;

v) relaţionează cu reprezentanţii mass-mediei;

w) propune şi monitorizează relaţiile de cooperare/colaborare cu instituţiile publice, organizaţiile nonguvernamentale, societatea civilă;

x) elaborează periodic, în colaborare cu celelalte compartimente ale Agenţiei, documente de progres în domeniul de competenţă;

y) produce, editează şi difuzează pliante, ghiduri şi materiale informative pentru uz internaţional, după caz;

z) asigură confecţionarea tipăriturilor necesare desfăşurării activităţii de protocol: ecusoane, invitaţii, programe de vizită etc.;

aa) asigură formalităţile necesare pentru confecţionarea, obţinerea şi, după caz, prelungirea paşapoartelor diplomatice şi de serviciu şi pentru obţinerea vizelor necesare personalului Agenţiei care călătoreşte în misiuni oficiale în afara ţării;

bb) propune transmiterea unor mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe ori interne (Anul Nou, Sfintele Sărbători de Paşti şi Crăciun, zile naţionale etc.);

cc) organizează ceremoniile de depunere a jurământului în faţa conducerii Agenţiei de către funcţionarii publici şi inspectorii de integritate.”

17. După articolul 86 se introduc două noi articole, articolele 861 şi 862, cu următorul cuprins:

„Art. 861. - Compartimentul relaţii publice are următoarele atribuţii:

a) informează conducerea Agenţiei asupra aspectelor conexe domeniului de activitate aflate pe agenda naţională şi internaţională;

b) menţine legătura cu instituţiile şi entităţile naţionale şi internaţionale în domeniul de activitate;

c) elaborează agenda şi obiectivele în relaţiile naţionale şi internaţionale şi le propune conducerii Agenţiei;

d) organizează şi asigură participarea la reuniuni, comitete şi grupuri de lucru interinstituţionale interne şi internaţionale pe tematici conexe domeniului de activitate al Agenţiei;

e) coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor care decurg din acordurile bilaterale la care Agenţia este parte;

f) efectuează demersurile şi lucrările pregătitoare pentru încheierea, monitorizarea şi respectarea prevederilor protocoalelor bilaterale şi multilaterale în domeniul de competenţă şi participă la acestea;

g) monitorizează îndeplinirea angajamentelor asumate de către Agenţie la nivel internaţional şi urmăreşte respectarea obligaţiilor asumate prin tratatele internaţionale la care România este parte, în domeniul de activitate al Agenţiei;

h) colaborează cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare române acreditate în străinătate, cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare străine acreditate în România şi, după caz, cu organizatori ai evenimentelor interne şi internaţionale;

i) propune şi/sau asigură, după caz, participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domeniile de interes pentru Agenţie;

j) aplică şi respectă normele specifice de protocol şi ceremonial, pe baza reglementărilor naţionale şi a practicii internaţionale, la acţiunile organizate de Agenţie;

k) asigură organizarea acţiunilor protocolare (primiri, recepţii, mese oficiale şi de lucru, cadouri) la nivelul conducerii Agenţiei;

l) acordă asistenţă de specialitate în organizarea unor acţiuni de protocol la nivelul direcţiilor şi serviciilor de specialitate;

m) asigură amenajarea corespunzătoare a saloanelor în care urmează să aibă loc activităţi oficiale ale conducerii Agenţiei;

n) colaborează cu celelalte structuri ale Agenţiei pentru organizarea vizitelor oficiale directe în România sau la invitaţia conducerii Agenţiei;

o) întocmeşte, în colaborare cu celelalte structuri ale Agenţiei, documentaţia aferentă deplasărilor în ţară şi în străinătate ale delegaţiilor oficiale ale Agenţiei;

p) organizează protocolul sosirii şi plecării invitaţilor la/de la aeroport, gară, port; rezolvă problemele de protocol în colaborare cu instituţiile abilitate pentru buna desfăşurare a vizitelor invitaţilor oficiali ai conducerii Agenţiei;

q) efectuează demersurile necesare aferente deplasărilor interne şi internaţionale ale delegaţiilor oficiale ale Agenţiei (corespondenţă protocolară, asigurarea cazării, transportului etc.);

r) propune/avizează deplasările sau participările reprezentanţilor Agenţiei la reuniunile, comitetele şi grupurile de lucru interinstituţionale interne şi internaţionale pe probleme specifice activităţii Agenţiei, precum şi la cursuri de formare şi specializare profesională;

s) participă la întruniri/misiuni pregătitoare în vederea planificării, organizării şi desfăşurării acţiunilor din ţară şi din străinătate la care participă conducerea Agenţiei;

t) colaborează cu celelalte structuri ale Agenţiei pentru organizarea conferinţelor, seminarelor sau altor evenimente internaţionale;

u) colaborează cu structurile de protocol ale instituţiilor centrale şi, după caz, cu misiunile diplomatice, în vederea aplicării unitare a normelor de protocol şi ceremonial;

v) elaborează şi execută programul detaliat al vizitelor oficiale ale conducerii Agenţiei;

w) organizează în ţară sau în străinătate ceremoniile de semnare a acordurilor, convenţiilor, protocoalelor de colaborare sau colaborează la organizarea acestora;

x) menţine legătura cu Cabinetul preşedintelui Agenţiei pentru rezolvarea unor probleme curente specifice de protocol, inclusiv traducerea documentelor sau asigurarea serviciilor de translare.

Art. 862. - (1) Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii are următoarele atribuţii pe palierul activităţilor de cercetare:

a) derulează activităţi de cercetare relevante pentru activitatea Agenţiei;

b) întocmeşte analize statistice şi chestionare (cu destinaţie internă sau externă) pentru utilizarea acestora în activităţile de cercetare solicitate de către conducerea Agenţiei;

c) realizează rapoartele de cercetare şi studiile de impact necesare, după caz;

d) diseminează anumite rezultate obţinute ca urmare a activităţilor de cercetare prin intermediul articolelor publicate în reviste internaţionale de specialitate sau în cadrul conferinţelor/evenimentelor naţionale sau internaţionale;

e) participă la reuniuni interne şi internaţionale pe probleme specifice activităţii Agenţiei.

(2) Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii are următoarele atribuţii pe palierul proiectelor cu finanţare extrabugetară şi strategii:

a) identifică posibilităţi de finanţare pentru implementarea diverselor proiecte, în funcţie de nevoile instituţionale;

b) întocmeşte aplicaţii pentru finanţare din surse extrabugetare, precum fondurile structurale europene sau granturile;

c) realizează activităţi de cercetare în vederea elaborării aplicaţiilor pentru programe cu finanţare externă;

d) realizează graficele activităţilor pentru implementarea proiectelor cu finanţare din surse extrabugetare;

e) realizează bugetele necesare pentru implementarea proiectelor cu finanţare din surse extrabugetare, în colaborare cu celelalte structuri specializate din cadrul Agenţiei;

f) coordonează şi implementează (în colaborare cu celelalte structuri implicate din cadrul Agenţiei) proiectele cu finanţare din surse extrabugetare;

g) monitorizează stadiul implementării proiectelor cu finanţare externă în care Agenţia este implicată;

h) asigură asistenţa de specialitate în activitatea privind aplicarea pe programe cu finanţare externă sub incidenţa proiectelor implementate;

i) elaborează şi implementează programele de formare/specializare profesională a personalului Agenţiei, cu finanţare/cofinanţare externă;

j) monitorizează stadiul implementării strategiilor şi a planurilor de acţiune stabilite la nivelul Agenţiei;

k) coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor care decurg din strategiile şi programele naţionale din care Agenţia este parte,”

18. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija Serviciului resurse umane şi a conducătorilor compartimentelor din cadrul Agenţiei Naţionale de integritate.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate,

Bogdan Stan

 

Bucureşti, 2 aprilie 2018.

Nr. 4.587.

 

ANEXĂ 1)

(Anexa la regulament)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agenţiei Naţionale de Integritate

Număr de posturi . 200,. inclusiv demnitari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet Preşedinte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul audit public intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul informaţii clasificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul de tehnologia informaţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registratura generală şi arhivă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECŢIA DE INTEGRITATE *)

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ, RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE

 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECŢIA DE INTEGRITATE **)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul avizare şi legislaţie

 

Serviciul contencios

 

Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie

 

Serviciul financiar şi contabilitate

 

Serviciul achiziţii publice, investiţii, gestionarea patrimoniului şi administrativ

 

 

Biroul resurse umane

 

Comparti-mentul protecţia muncii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Inspecţie de Integritate 1

 

Serviciul Inspecţie de Integritate 2

 

Serviciul Inspecţie de Integritate 3

 

Serviciul Inspecţie de Integritate 4

 

Serviciul Inspecţie de Integritate 3

 

Serviciul analiză şi prevenţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul comunicare  şi relaţii publice

 

Serviciul implementare fonduri structurale, studii şi strategii

 

Comparti-mentul contabilitate

 

Biroul achiziţii publice, investiţii şi gestionarea patrimoniului

 

Comparti-mentul administrativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul comunicare

 

Comparti-mentul relaţii publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.