MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 412/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 412         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 15 mai 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

316. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi a altor acte normative în domeniul sănătăţii

 

318. - Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

 

319. - Hotărâre privind darea în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului, precum şi pentru modificarea şi actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

320. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa – SHAPE

 

326. - Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte

 

327. - Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

46. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

 

441. - Decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind modificarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 581/2016 pentru înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla, realizat prin Programul R023 „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni nonprivative de libertate”, finanţat de Mecanismul financiar norvegian 2009-2014

 

1.618. - Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018

 

1.619. - Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2018

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

72. - Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi a altor acte normative în domeniul sănătăţii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi este de 384, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, din care:

a) 10 posturi aferente Unităţii de Management al Proiectului Băncii Mondiale, denumită în continuare UMPBM;

b) 14 posturi, pe perioada de realizare a obiectivelor investiţionale privind construcţia a 8 spitale regionale:

c) 3 posturi pentru Unitatea de coordonare pentru evaluarea tehnologiilor medicale.”

2. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

(31) în contextul demersurilor de pregătire şi exercitare de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Sănătăţii, prevăzut la alin. (3), se suplimentează până la data de 31 august 2019 cu 15 posturi.”

3. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Statele de funcţii pentru instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, odată pe an, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, cu încadrarea în normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.”

4. La articolul 14, după alineatul (4) se Introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Organigrama pentru instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.”

5. La articolul 172, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 172. - (1) în structura Ministerului Sănătăţii funcţionează, în condiţiile legii, UMPBM, finanţată din împrumuturi externe contractate şi garantate de stat, rambursabile.”

6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

7. În anexa nr. 2, la litera A punctul I, ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat prevăzute la nr. 1-10 este de 17.479, din care:

- Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28,”

8. În anexa nr. 2, la litera A punctul II, numărul curent 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„22. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri”.

9. În anexa nr. 2, la litera A punctul II, ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-58 este de 68.131.

Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.”

10. În anexa nr. 2, la litera A punctul III, numărul curent 9 se abrogă.

11. În anexa nr. 2, la litera A punctul III, ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-8 este de 390.”

12. În anexa nr. 2, titlul literei C se modifică şi va avea următorul cuprins:

„C. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Sănătăţii:”.

Art. II. - Încadrarea în noua structură organizatorică prevăzută la art. I se realizează în termen de minimum 30 de zile, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.

Art. III. - După alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 8 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Institutul este unitatea sanitară care asigură îndrumarea tehnică şi metodologică a reţelei de sănătate publică, supraveghează starea de sănătate a populaţiei, bolile transmisibile şi netransmisibile pentru identificarea problemelor de sănătate comunitară, elaborează metodologia, instrumentele şi indicatorii de monitorizare şi evaluare a serviciilor şi programelor de sănătate publică, de promovare a sănătăţii şi de educaţie pentru sănătate şi asigură existenţa unui sistem informaţional şi informatic integrat pentru managementul sănătăţii publice.”

Art. IV. - După alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 760/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 10 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Registrul este unitatea sanitară care coordonează la nivel naţional activitatea de recrutare, testare şi donare de celule stern hematopoietice, interconectarea cu organismele similare internaţionale şi promovarea pentru donarea de celule stern hematopoietice.”

Art. V. - Alineatul (1) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 7 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Centrul este unitatea sanitară care asigură coordonarea, implementarea şi evaluarea la nivel naţional a politicilor de sănătate mintală.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 316.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 /a Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Sănătăţii

Număr maxim de posturi 384, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

Până la 31 august 2019, numărul maxim de posturi (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului) se suplimentează cu 15 posturi, pe perioadă determinată.

 

COLEGIUL

MINISTERULUI

SĂNĂTĂŢII

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

COLEGIUL CONSULTATIV AL MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet ministru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea de coordonare pentru evaluarea tehnologiilor medicale****)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul pentru pregătirea şi

exercitarea de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene***)

 

 

 

 

 

 

 

U.P.P. ****)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia control şi integritate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment documente clasificate

 

 

 

 

 

Unitatea de implementare şi coordonare programe **)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul monitorizare implementare proiecte spitale regionale **)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul audit public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

 

 

 

 

 

U.M.P.B.M***)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

Subsecretar de stat

 

Subsecretar de stat

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

 

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

Serviciul avizare interministerială şi pregătire şedinţe de Guvern

 

Secretar general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1

 

M2

 

M3

 

M4

 

M5

 

M6

 

M7

 

M8

 

M9

 

M10

 

M11

 

M12

 

M13

 

M14

 

M1 - Centrul de resurse umane în sănătate publică*)

M8 - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică

*) funcţionează la nivel de direcţie generală

M2 - Agenţia Naţională de Programe de Sănătate**)

M9 - Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale

**) funcţionează la nivel de direcţie

M3 - Serviciul medicină de urgenţă

M10 Inspecţia sanitară de stat **)

***) funcţionează la nivel de serviciu

M4 - Direcţia generală economică

M11 Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă****)

****) funcţionează la nivel de compartiment

M5 - Direcţia achiziţii, patrimoniu şi IT

M12 - Compartimentul probleme speciale, NATO şi infrastructură critică

 

M6 - Direcţia management şi structuri sanitare

M13 - Compartiment relaţia eu Parlamentul

 

M7-Direcţia generală juridică şi resurse umane

M14 - Compartiment relaţia cu patronatele şi sindicatele

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Justiţiei, în scopul construirii sediului Judecătoriei Suceava, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmis în domeniul public al statului prin hotărârile Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 14/25.01.2018 şi, respectiv, nr. 37/22.02.2018, declarându-se din bun de interes public local în bun de interes public naţional.

Art. 2. - Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Nicolae Liviu Popa,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 318.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Justiţiei

 

 

Cod fiscal

 

Ordonator principal de credite

4265841

Ministerul Justiţiei

Ordonator secundar de credite

17043928

Curtea de Apel Suceava

Ordonator terţiar de credite

4244415

Tribunalul Suceava

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică

Anul dobândirii

Baza legală

Valoarea de inventar

(lei)

Persoana juridică care deţine imobilul în administrare/C.U.I.

*)

8.29.09

Teren pentru construire sediu Judecătoria Suceava

Municipiul Suceava,

bd. George Enescu,

judeţul Suceava

Teren

Suprafaţa = 6.600 mp

C.F. nr. 45061

Nr. cadastral 45061

2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 14/25.01.2018 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 37/22.02.2018, emise de Consiliul Local al Municipiului Suceava

834.810,07

Ministerul Justiţiei/ C.U.I. 4265841


*) Nr. M.F.P. şi codul de clasificaţie se acordă odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului, precum şi pentru modificarea şi actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La poziţiile cu nr. MFP 149663 şi 149664 se aprobă modificarea descrierii tehnice a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, modificarea suprafeţelor conform măsurătorilor cadastrale şi intabulării în cartea funciară, precum şi actualizarea valorii de inventar a acestora, înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. La poziţiile cu nr. MFP 155797 şi 155798 se aprobă modificarea descrierii tehnice şi a denumirii bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a măsurătorilor cadastrale şi intabulării în cartea funciară, conform anexei nr. 2.

3. La poziţiile cu nr. MFP 155797 şi 155798 se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Mediului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 117/2003 privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 24 februarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 319.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului care se dau în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MFP

Denumirea bunului

Locul unde este situat imobilul

Anul dobândirii în administrare

Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul

Caracteristicile tehnice ale părţii de imobil care se transmite

Valoarea de inventar

- lei -

1.

8.29.08

149663

Sediu

Municipiul Bucureşti, sectorul 6,

Splaiul Independentei nr. 294

2003

Administraţia Fondului pentru Mediu (cod de înregistrare fiscală 14715650)

Clădire S+P+2E

Suprafaţă construită - 593 mp

(586 mp - C1 şi 7 mp - C2)

Suprafaţă desfăşurată totală - 2.351 mp (C1 - 2.344 mp, C2-7 mp)

CF nr. 216053

6.661.319

2.

8.29.08

149664

Teren

Municipiul Bucureşti, sectorul 6,

Splaiul Independenţei nr. 294

2003

Administraţia Fondului pentru Mediu (cod de înregistrare fiscală 14715650)

Suprafaţă = 952 mp CF nr. 216053

1.676.960

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, la care se modifică denumirea, descrierea tehnică şi la care se actualizează valoarea de inventar

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MFP

Denumirea bunului

Locul unde este situat Imobilul

Anul dobândirii în administrare

Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul

Caracteristicile tehnice ale părţii de imobil care se transmite

Valoarea de inventar

- lei -

1.

8.29.08

149663

Sediu

Municipiul Bucureşti, sectorul 6,

Splaiul independentei nr. 294

2003

Administraţia Fondului pentru Mediu (cod de înregistrare fiscală 14715650)

Clădire S + P + 2E

Suprafaţă construită - 593 mp (586 mp - C1 şi 7 mp - C2)

Suprafaţă desfăşurată totală - 2.351 mp (C1 - 2.344 mp, C2-7 mp)

CF. nr. 216053

6.661.319

2.

8.29.08

149664

Teren

Municipiul Bucureşti, sectorul 6,

Splaiul Independenţei nr. 294

2003

Administraţia Fondului pentru Mediu (cod de înregistrare fiscală 14715650)

Suprafaţă - 952 mp CF nr. 216053

1.676.960

3.

8.29.08

155797

Clădire corp B

Municipiul Bucureşti, sectorul 6,

Splaiul Independentei nr. 294

2011

Administraţia Fondului pentru Mediu (cod de înregistrare fiscală 14715650)

Suprafaţă construită - 459mp - S + P+1E

Suprafaţă desfăşurată - 918 mp

CF nr. 216054

3.315.909

4.

8.29.08

155798

Teren aferent clădire corp B

Municipiul Bucureşti, sectorul 6,

Splaiul Independenţei nr. 294

2011

Administraţia Fondului pentru Mediu (cod de înregistrare fiscală 14715650)

Suprafaţă - 459 mp

CF nr. 216054

955.951

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 26 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

»Art. 10. - (1) Şeful Reprezentanţei militare are funcţia prevăzută în statul de organizare cu gradul de general-locotenent şi este reprezentantul militar al României pentru comitetele militare ale NATO şi Uniunii Europene.”

2. La articolul 11, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) În contextul demersurilor de pregătire şi exercitare de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene se suplimentează numărul maxim de posturi din cadrul Reprezentanţei Militare a României la NATO şi UE cu 3 funcţii, pentru perioada 1 iulie 2018 - 31 august 2019.

(12) Structura organizatorică şi structura de posturi suplimentate conform alin. (11) sunt prevăzute în anexele nr. 2a1) şi 2b1) la prezenta hotărâre.”

3. La articolul 11, după alineatul (2) se Introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Locţiitorul şefului Reprezentanţei militare are funcţia prevăzută în statul de organizare cu gradul de general de brigadă.”

4. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Şeful Reprezentanţei Statului Major al Apărării la SHAPE are funcţia prevăzută în statul de organizare cu grad de general-maior şi este reprezentantul şefului Statului Majorai Apărării la SHAPE.”

5. Anexa nr. 1b) se modifică şi se completează potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

6. Anexele nr. 2a) şi 2b) se modifică şi se înlocuiesc CU anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre.

7. După anexa nr. 2a) se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2a1), având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

8. După anexa nr. 2b) se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2b1), având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se realizează cu încadrarea în cheltuielile aprobate Ministerului Apărării Naţionale prin legile bugetare anuale.

Art. III. - Anexele nr. 1-5*) se comunică de către Ministerul Apărării Naţionale instituţiilor interesate.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Dusa,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 320.


*) Anexele nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 şi art. 65 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a

Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 2 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul energiei,

Doru Vişan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 326.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri

din cadrul Turneului final

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După punctul 17 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi puncte, punctele 18 şi 19 cu următorul cuprins:

„18. Secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice - membru 19. Consilier onorific al prim-ministrului - membru.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul tineretului şi sportului,

Ioana Bran

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 327.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 16 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Situaţia centralizată a clădirilor necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie se actualizează anual şi se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, până la data de 1 mai a fiecărui an sau ori de câte ori este necesar ca urmare a apariţiei unor modificări de natură a conduce la reclasificarea acestora.

(2) Comisia de evaluare a condiţiilor de detenţie, în raport cu fiecare clădire care are ca destinaţie spaţii de cazare pentru persoanele private de libertate, denumită în continuare Comisia, se desemnează, după cum urmează;

a) pentru centrele de reţinere şi arestare preventivă care sunt organizate şi funcţionează la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin dispoziţie comună a directorului Direcţiei medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române;

b) pentru centrele de reţinere şi arestare preventivă care sunt organizate şi funcţionează la nivelul unităţilor teritoriale de poliţie, prin dispoziţie comună a directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv a inspectorilor-şefi ai inspectoratelor judeţene de poliţie şi a directorului centrului medical de diagnostic şi tratament ambulator «Dr. N. Kretzulescu» Bucureşti, a directorului centrului medical de diagnostic şi tratament ambulator Ploieşti sau a directorului centrului medical de diagnostic şi tratament ambulator Oradea, după caz, inclusiv pentru centrele medicale judeţene din structura lor.

(3) Comisia este compusă din:

a) adjunctul inspectorului general, al directorului general sau al inspectorii Iu i-şef, după caz, ce are în coordonare centrul/ centrele de reţinere şi arestare preventivă, în calitate de preşedinte;

b) şeful structurii cu roi de coordonare a centrelor de reţinere şi arestare preventivă, prevăzută la art. 234 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

c) şeful structurii cu rol de coordonare, îndrumare şi control al centrelor de reţinere şi arestare preventivă, prevăzută la art. 5 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2018, după caz;

d) şeful centrului de reţinere şi arestare preventivă;

e) şeful structurii de logistică;

f) medicul/medicii desemnat/desemnaţi prin dispoziţia comună prevăzută la alin. (2);

g) inspectorul de muncă pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, din cadrul structurilor de resurse umane, în calitate de secretar.

(4) Comisia inventariază şi analizează clădirile în care sunt organizate şi funcţionează centre de reţinere şi arestare preventivă şi întocmeşte un raport prin care stabileşte care dintre acestea sunt sub incidenţa art. 551 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte condiţiile necorespunzătoare de detenţie. Raportul se avizează de către persoanele prevăzute la alin. (2).

(5) În vederea reactualizării anuale, raportul prevăzut la alin. (4), avizat de către persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b), se înaintează Inspectoratului General al Poliţiei Române, până la data de 20 martie a fiecărui an.

(6) Inspectoratul General al Poliţiei Române, în baza rapoartelor înaintate în condiţiile alin. (5), transmite Ministerului Afacerilor Interne propunerea de reactualizare a situaţiei prevăzute la alin. (1) până la data de 5 aprilie a fiecărui an.”

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) în cazul în care, în situaţia clădirilor destinate cazării persoanelor private de libertate, intervin modificări de natură a determina includerea sau scoaterea în sau din categoria clădirilor care asigură condiţii corespunzătoare de detenţie, Comisia reevaluează situaţia acestora şi întocmeşte un raport de constatare a modificărilor intervenite şi de reclasificare a clădirii analizate, în condiţiile prezentului ordin. Raportul avizat de către persoanele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) se înaintează de îndată Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(2) Inspectoratul General al Poliţei Române, în baza rapoartelor înaintate în condiţiile alin. (1), transmite Ministerului Afacerilor Interne propunerea de reclasificare a stadiului clădirilor din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie, până la data de 5 a lunii curente pentru propunerile primite în luna anterioară.”

3. Articolul 3 se modifici şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Directorul Direcţiei medicale şi directorii centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulator, inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române şi şefii unităţilor teritoriale de poliţie din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române la nivelul cărora sunt organizate şi funcţionează centre de reţinere şi arestare preventivă vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.”

4. În anexă, numărul curent 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Centrul de reţinere şi arestare preventivă din cadrul

Condiţii corespunzătoare

Condiţii necorespunzătoare

Criterii de neconformitate potrivit art. 551 din Legea nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare

0

1

2

3

4

„18.

I.P.J. Galaţi

-

Începând cu data de 24.07.2012

art. 551 alin. (3) lit. a), c), e) şi f)”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 11 mai 2018.

Nr. 46.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

DECIZIE

privind modificarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 581/2016 pentru înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla, realizat prin Programul R023 „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni nonprivative de libertate”, finanţat de Mecanismul financiar norvegian 2009-2014

 

În conformitate cu prevederile art. 89 alin. (8) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 202 alin (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penai, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (3) din Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.322/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 581/2016 pentru înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla, realizat prin Programul R023 „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni nonprivative de libertate”, finanţat de Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 29 august 2016, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 1. - (1) începând cu data prezentei decizii, în Penitenciarul Gherla se înfiinţează Centrul terapeutic pentru femei cu depresie, anxietate, tulburări de personalitate şi nevoi de optimizare personală.

(2) Centrul terapeutic este un spaţiu special amenajat, cu structură rezidenţială, destinat femeilor diagnosticate cu depresie, anxietate şi tulburări de personalitate, precum şi celor identificate cu nevoi de optimizare personală.”

2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Ocuparea locurilor libere se realizează prin transferul deţinutelor diagnosticate cu depresie, anxietate şi tulburări de personalitate şi a celor identificate cu nevoi de optimizare personală, din alte unităţi penitenciare.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Marian Dobrică

 

Bucureşti, 2 mai 2018.

Nr. 441.

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018

 

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 218/2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare;

- art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul I al anului 2018, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate depăşi cuantumul de 15,18 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 2 mai 2018.

Nr. 1.618.

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2018

 

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul I al anului 2018, începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificările ulterioare, este de 450 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 2 mai 2018.

Nr. 1.619.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV

 

Având în vedere prevederile art. 118 alin. (2), ale art. 119 pct. 3 lit. a) şi ale art. 122 alin. (1) lit. g) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 18 din Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Titularii licenţelor pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV vor respecta condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Titularii licenţelor pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 72.

 

ANEXĂ

 

Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV, denumită în continuare Licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă.

Art. 2. - Obiectul Licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului Licenţei în vederea desfăşurării activităţii de furnizare de GNC/GNCV,

Art. 3. - Nu fac obiectul Licenţei activităţile titularului Licenţei privind consultanţa, finanţarea, prestarea de servicii şi executarea de lucrări pentru clienţii săi, care nu sunt specifice activităţii de furnizare de GNC/GNCV.

Art. 4. - Titularul Licenţei este responsabil cu respectarea prezentelor Condiţii de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV, denumite în continuare Condiţii.

Art. 5. - (1) în sensul prezentelor Condiţii se utilizează următoarele abrevieri şi termeni:

1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. GNC - gaz natural comprimat;

3. GNCV - gaz natural comprimat pentru vehicule;

4. client - orice persoană fizică sau juridică ce cumpără GNC/GNCV de la titularul Licenţei;

5. furnizarea de GNC/GNCV - activitatea comercială de vânzare de GNC/GNCV către clienţi;

6. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Abrevierile şi termenii de la alin. (1) se completează CU termenii definiţi prin Lege.

Art. 6. - Titularul Licenţei nu poate deţine, simultan, mai mult de o licenţă pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV.

 

CAPITOLUL II

Drepturi ale titularului Licenţei

 

Art. 7, - Pe durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei beneficiază de drepturile stabilite prin Lege, precum $i prin legislaţia incidenţă activităţii acestuia.

Art. 8. - Titularul Licenţei are dreptul, în condiţiile reglementărilor specifice, să desfăşoare activitatea de furnizare de GNC/GNCV prin operaţiuni/tranzacţii angro sau cu amănuntul.

Art. 9. - Titularul Licenţei are dreptul să încaseze contravaloarea GNC/GNCV vândute.

Art. 10. - Deciziile ANRE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Licenţei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor, generate de încălcarea prevederilor prezentelor Condiţii sau ale Legii, pot fi atacate de titularul Licenţei la instanţa judecătorească de contencios administrativ, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL III

Obligaţii ale titularului Licenţei

 

Art. 11. - Pe durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei are toate obligaţiile stabilite prin Lege, prin legislaţia incidenţă, precum şi prin reglementările în vigoare aprobate de ANRE.

Art. 12. - (1) Pe toată durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei va respecta prevederile:

a) Legii;

b) reglementărilor emise de ANRE;

c) Licenţei, împreună cu condiţiile asociate acesteia;

d) altor acte normative în vigoare în sectorul gazelor naturale sau impuse de cadrul normativ în vigoare.

(2) La cererea scrisă a ANRE, titularul Licenţei participă, în condiţiile prevăzute în cerere, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor aprobate de ANRE ori a altor acte normative din sectorul gazelor naturale.

Art. 13. - (1) Titularului Licenţei îi este interzis să facă propuneri şi să încheie contracte care să conţină prevederi ce contravin obligaţiilor din Licenţă sau reglementărilor ANRE.

(2) Titularului Licenţei îi este interzis să utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare.

Art. 14. - Facturile emise clienţilor de către titularul Licenţei trebuie să respecte prevederile legale aplicabile, emise de autorităţile competente

Art. 15. - Titularul Licenţei este obligat să transfere instituţiilor în drept, conform actelor normative în vigoare, taxele colectate şi impozitele.

Art. 16. - (1) Titularul Licenţei, inclusiv prin structurile teritoriale, are obligaţia să furnizeze orice informaţii, înregistrări şi documente solicitate de reprezentanţii ANRE, în condiţiile Legii, folosind tipul de date, periodicitatea, formatul de transmitere a datelor şi altele asemenea, specificate de ANRE şi/sau reglementările în vigoare.

(2) Titularul Licenţei are obligaţia să implementeze şi să menţină un sistem de comunicare/ notificare cu clienţii şi cu ANRE.

(3) Titularul Licenţei are obligaţia să implementeze şi să menţină un sistem de colectare şi de rezolvare a reclamaţiilor clienţilor.

Art. 17. - Titularul Licenţei are obligaţia să notifice ANRE, cu privire la intenţia de modificare a obiectului de activitate al unei societăţi la care deţine acţiuni sau părţi sociale şi care urmează să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale, în termen de 15 zile de la adoptarea unei asemenea decizii.

Art. 18. - Titularul Licenţei are obligaţia să notifice ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea unei decizii de:

a) schimbare/constituire/desfiinţare a sediului/sediilor principale sau secundare;

b) schimbare a structurii acţionariatului sau a capitalului social;

c) schimbare a formei juridice;

d) schimbare a datelor de contact;

e) fuziune/divizare.

Art. 19. - Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei, despre intenţia de înfiinţare a unui nou operator economic sau a unei noi filiale, având ca obiect desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale, dacă:

a) aceasta aparţine în totalitate titularului Licenţei;

b) titularul Licenţei deţine acţiuni sau părţi sociale ale acesteia;

c) aceasta aparţine parţial sau în totalitate unui operator economic afiliat/integrat titularului Licenţei.

Art. 20. - În desfăşurarea activităţii de furnizare de GNC/GNCV titularului Licenţei îi este interzis să se angajeze în practici anticoncurenţiale şi să împiedice sau să încerce să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de licenţe sau potenţiali competitori să se angajeze în activitatea de furnizare de GNC/GNCV, având obligaţia de a respecta prevederile legale referitoare la concurenţă.

Art. 21. - Titularului Licenţei îi este interzisă subvenţia încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate.

Art. 22. - Transferul activităţii ce face obiectul Licenţei, precum şi a unor drepturi sau obligaţii prevăzute în prezentele Condiţii,în întregime sau în parte, către un alt operator economic se poate face numai cu avizul prealabil al ANRE.

Art. 23. - (1) Titularul Licenţei notifică ANRE, cu 60 de zile înainte, intenţia de a efectua operaţiuni (inclusiv fuziuni sau divizări), în urma cărora activele corporale destinate activităţilor autorizate prin Licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane.

(2) Efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul Licenţei. ANRE va comunica titularului Licenţei modalitatea prin care va

fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul Licenţei.

 

CAPITOLUL IV

Sancţiuni

 

Art. 24. - Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a prezentelor Condiţii se sancţionează potrivit Legii;.

 

CAPITOLUL V

Suspendarea/Retragerea licenţei

 

Art. 25. - (1) ANRE poate suspenda/retrage Licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia

(2) ANRE comunică titularului Licenţei suspendarea/ retragerea Licenţei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul Licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.

(3) ANRE poate dispune încetarea suspendării Licenţei după ce titularul Licenţei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării.

(4) ANRE notifică în scris titularului Licenţei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenţionează să emită o decizie cu privire la suspendarea/retragerea licenţei, precum şi motivul care determină această măsură.

(5) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea licenţei, titularul Licenţei poate transmite ANRE o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea Licenţei, precum şi orice dovezi pe care le consideră adecvate pentru a temporiza/opri emiterea deciziei de suspendare/ retragere a Licenţei.

(6) Notificarea prealabilă din partea ANRE nu este necesară dacă suspendarea/retragerea Licenţei se face ca urmare a solicitării titularului licenţei sau în cazul falimentului acestuia.

 

CAPITOLUL VI

Modificarea licenţei

 

Art. 26. - (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului Licenţei sau din proprie iniţiativă, ANRE poate modifica Licenţa procedând conform prevederilor Regulamentului.

(2) în cazul unor modificări ale statutului titularului Licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, ANRE examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

a) modificarea Licenţei;

b) acordarea unei licenţe noi.

Art. 27. - Modificările Licenţei iniţiate de ANRE ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia, a legislaţiei primare şi secundare, a hotărârilor judecătoreşti sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa de GNC/GNCV vor fi notificate titularului Licenţei conform prevederilor Regulamentului.

 

CAPITOLUL VII

Căi de comunicare

 

Art. 28. - (1) Orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele Condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă prin fax sau e-mail, cu condiţia ca, în cazurile prevăzute în reglementările în vigoare sau în solicitările transmise de ANRE, originalul să se depună direct sau prin servicii poştale la sediul ANRE.

(2) Titularul Licenţei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, dacă aceasta este înregistrată ca punct de lucru al societăţii.

 

CAPITOLUL VIII

Tarife şi contribuţii

 

Art. 29. - (1) Pe toată durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei va plăti contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui ANRE. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare poate atrage suspendarea Licenţei.

(2) în cazul în care titularul Licenţei nu plăteşte sumele datorate conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, ANRE poate retrage licenţa.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.