MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 417/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 417         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 16 mai 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

105. - Lege pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017

 

Contract-cadru de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020)

 

394. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

203. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan Samoilă din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

204. - Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Tămăşoi-Moisil Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

205. - Decizie privind eliberarea domnului Dan Iliovici din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

206. - Decizie privind numirea domnului Marius-Sebastian Ionescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Contracta lui-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), în valoare de 1 miliard euro, semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017, denumit în continuare Contract de finanţare.

Art. 2. - (1) în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, Ministerul Transporturilor este desemnat agenţie de implementare (Promotor). În această calitate va asigura, între altele, respectarea prevederilor Contractului de finanţare în ceea ce priveşte implementarea Programului operaţional Infrastructură mare referitor la axele prioritare menţionate în Contractul de finanţare, furnizarea informaţiilor tehnice şi financiare necesare alocării subproiectelor eligibile, monitorizarea şi raportarea către Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Europeană de Investiţii a stadiului fizic şi financiar al acestora.

(2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Transporturilor un acord subsidiar prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea prevederilor Contractului de finanţare.

Art. 3. - (1) Tragerile în cadrul împrumutului se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice conform prevederilor Contractului de finanţare,

(2) Sumele trase din împrumut se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, plata dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale.

Art. 5. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca Europeană de Investiţii, să introducă pe parcursul utilizării împrumutului în raport cu condiţiile concrete de derulare a Contractului de finanţare, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificarea descrierii tehnice, a procedurii de alocare, diminuarea sumei împrumutului, precum şi alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană de Investiţii sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.

(2) Amendamentele la Contractul de finanţare convenite cu Banca Europeană de Investiţii, conform alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 8 mai 2018.

Nr. 105.

 

FI N° 86.955(RO)

Serapis N° 2015-0712

 

ROMÂNIA UE COFINANŢARE PENTRU TRANSPORT 2014 – 2020

Contract-cadru de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii

Luxemburg, 18 iulie 2017

 

Acest contract a fost încheiat între:

România, acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucureşti, reprezentată de ministrul finanţelor publice, domnul Ionuţ Mişa („Împrumutatul”), pe de o parte, şi

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul în bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxemburg, L-2950, reprezentată de vice-preşedinte, domnul Andrew McDowell („Banca”), pe de altă parte.

Întrucât:

(1) Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare 2014-2020 adoptat de Comisia Europeană împreună cu România în data de 6 august 2014 (.Acordul de parteneriat”) stabileşte strategia, precum şi prevederile comune şi generale referitoare la utilizarea finanţării FESI în România în perioada de programare 2014-2020. Politica în cadrul Acordului de parteneriat este asigurată prin programe operaţionale (fiecare dintre acestea fiind „Programul operaţional”). Politicile de infrastructură majore şi investiţiile în sectorul transporturilor convenite în temeiul acordului de parteneriat sunt indicate în axele prioritare 1 şi 2 din Programul operaţional Infrastructura mare („POIM”) şi urmăresc obiectivele referitoare la mobilitatea reţelei de transport transeuropene de bază (TEN-T) şi sistemul de metrou urban (la Bucureşti), conectivitatea TEN-T şi problemele legate de accesibilitate, în special prin mijloace de transport mai durabile şi deficienţele din sectorul feroviar. Entitatea guvernamentală din România responsabilă de investiţiile din POIM sectorul transporturi vizate în cadrul acestui contract este Promotorul. Implementarea componentei legate de transport a POIM este în responsabilitatea organismului intermediar şi sub coordonarea autorităţii de management POIM (AM”-ul).

(2) România realizează investiţiile indicate în componentele legate de transport ale POIM, prin cofinanţare împreună cu fondurile FESI şi prin implementarea subproiectelor de investiţii (fiecare un „subproiect” şi luate împreun㠄subproiecte”), conform descrierilor mai detaliate din descrierea tehnică („Descrierea tehnică”) menţionată în anexa A („Proiectul”).

_(3) Costul total al Proiectului, estimat de Bancă, se ridică la 6.809.000.000 EUR (şase miliarde opt sute nouă milioane de euro) şi împrumutatul a declarat că intenţionează să finanţeze Proiectul după cum urmează:

 

Sursa

Valoarea (milioane euro)

Contribuţie de la bugetul statului:

1.702

FESI

5.107

Total

6.809

 

(4) Pentru a furniza parţial contribuţia bugetului de stat destinată Proiectului conform planului de finanţare stabilit în preambul (3), împrumutatul a solicitat din partea Băncii un credit în valoare de 1.000.000.000 EUR (un miliard euro).

(5) Considerând că finanţarea Proiectului_ intră în sfera atribuţiilor sale şi având în vedere declaraţiile şi faptele arătate în acest preambul, Banca a decis aprobarea cererii împrumutatului prin acordarea unui credit în valoare de 1.000.000.000 EUR (un miliard euro) prin prezentul contract de finanţare („contractul”), cu condiţia ca suma împrumutului acordat de Bancă să nu depăşească, în nicio situaţie, 50% (cincizeci la sută) din costul total al Proiectului stabilit în preambul (3) şi cu condiţia, de asemenea, ca valoarea cumulată a finanţării din FESI şi împrumutul acordat de Bancă să nu depăşească, în nicio situaţie, 90% (nouăzeci la sută) din costul total al Proiectului prevăzut în preambul (3).

(6) Împrumutatul se va asigura că partea din contribuţia bugetului de stat care este asigurată din fondurile disponibilizate de Bancă în cadrul acestui contract este pusă la dispoziţia beneficiarilor finali, incluzând aici entităţi publice şi private care implementează Proiectul (fiecare un „beneficiar final”), prin intermediul Promotorului.

(7) Statutul Băncii prevede ca Banca să se asigure că fondurile sale sunt folosite cât mai raţional posibil în interesul Uniunii Europene; şi, în consecinţă, termenii şi condiţiile privind derularea operaţiunilor de împrumut ale Băncii trebuie să fie în concordanţă cu politicile UE relevante.

(8) Banca este de părere că accesul la informaţii joacă un rol esenţial în reducerea riscurilor legate de mediu şi a celor sociale, inclusiv încălcarea drepturilor omului, aferente proiectelor pe care le finanţează şi, în consecinţă, a aprobat politica de transparenţă al cărei scop este îmbunătăţirea gradului de responsabilitate al Grupului BEI în ceea ce priveşte acţionarii săi şi cetăţenii Uniunii Europene în general.

(9) Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza de către Bancă în conformitate cu legislaţia UE aplicabilă privind protejarea persoanelor în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organismele Uniunii Europene şi în contextul liberei circulaţii a acestor date.

Drept urmare s-a convenit după cum urmează:

Interpretare şi definiţii

(a) Interpretare

în acest contract:

(i) Trimiterile la articole, preambul şi anexe sunt, cu excepţia cazurilor în care în mod explicit se prevede altfel, considerate ca fiind trimiteri la articolele, preambulul şi, respectiv, anexele acestui contract.

(ii) Trimiterile la o prevedere legală constituie trimiteri la respectiva prevedere aşa cum a fost modificată sau reaprobată.

(iii) Trimiterile la orice alt acord sau instrument constituie trimiteri la acel alt acord sau instrument aşa cum acesta a fost amendat, novat, suplimentat, extins sau reconfirmat.

(b) Definiţii

În acest contract:

„Termen de acceptare” a unei notificări înseamnă:

(a) ora 16,00, ora din Luxemburg, din ziua transmiterii notificării, dacă aceasta este transmisă până la ora 14,00, ora din Luxemburg, într-o zi lucrătoare; sau

(b) ora 11,00, ora din Luxemburg, din ziua următoare care este următoarea zi lucrătoare, dacă notificarea este transmisă după ora 14,00, ora din Luxemburg, într-o astfel de zi sau într-o zi care nu este o zi lucrătoare.

„Scrisoare de alocare” are înţelesul atribuit în articolul 1.09B.

„Procedură de alocare” este procedura stabilită în articolul 1.09A.

„Raport de alocare” are înţelesul atribuit în articolul 1 09B(b).

„Cerere de alocare” este cererea transmisă Băncii conform articolului 1.09A(a).

„Autorizare” înseamnă autorizaţie, permis, consimţământ, aprobare, rezoluţie, licenţă, scutire, declarare, autentificare la notariat sau înregistrare.

„Directiva Păsări” este Directiva CE 2009/147 a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la conservarea păsărilor sălbatice, cu modificările, adăugările şi consolidările ulterioare.

„Zi lucrătoare” înseamnă o zi (alta decât sâmbăta şi duminica) în care Banca şi băncile comerciale sunt deschise în Luxemburg pentru public.

„Eveniment de modificare legislativ㔠are înţelesul atribuit în articolul 4.03A(4).

„Regulamentul dispoziţiilor comune” este Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 17 decembrie 2013 care prevede dispoziţiile comune privind

Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Afaceri Maritime şi Pescuit şi care prevede dispoziţiile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European, Fondului de Coeziune şi ale Fondului European pentru Afaceri Maritime şi Pescuit şi care abrogă Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.083/2006, cu modificările, completările şi consolidările periodice ulterioare.

„Contract” are înţelesul atribuit în preambul (5).

„Credit” are înţelesul atribuit în articolul 1.01.

„Infracţiune” poate fi oricare dintre următoarele infracţiuni, după caz: fraudă, corupţie, constrângere, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, obstrucţie, spălare de bani, finanţarea terorismului.

„Compensaţia pentru amânare” înseamnă o compensaţie calculată asupra sumei aferente tragerii amânate sau suspendate la o rată a dobânzii (dacă aceasta este mai mare decât zero) cu care:

- rata dobânzii care ar fi fost aplicabilă respectivei sume în cazul în care aceasta ar fi fost trasă de către împrumutat la data planificată de tragere este mai mare decât

- EURIBOR (la o lună) minus 0,125% (12,5 puncte de bază), dacă această valoare nu este mai mică decât zero, caz în care se va stabili la zero.

Această compensaţie se va acumula de la data planificată de tragere şi până la data tragerii sau, după caz, până la data anulării tranşei notificate, în conformitate cu prezentul contract.

„Data tragerii” este data la care Banca transferă efectiv o tranşă.

„Notificare de tragere” înseamnă o notificare din partea Băncii adresată împrumutatului ca urmare şi în conformitate cu articolul 1.02C.

„Cerere de tragere” înseamnă o notificare substanţial prezentată în forma inclusă în anexa C.

„Disput㔠are înţelesul stabilit la articolul 11.

„Eveniment de perturbare” reprezintă una sau ambele situaţii de mai jos:

(a) o defecţiune fizică a acelor sisteme de plăţi sau de comunicaţii sau a acelor pieţe financiare care, în fiecare caz, trebuie să fie operaţionale pentru a permite efectuarea plăţilor în conformitate cu prezentul contract; sau

(b) apariţia oricărei altei situaţii care generează o perturbare (de natură tehnică sau legată de sisteme) a operaţiunilor de trezorerie sau a operaţiunilor de plată, ale Băncii sau ale împrumutatului, şi care împiedică respectiva parte:

(i) să îşi respecte obligaţiile de plată asumate în conformitate cu prezentul contract; sau

(ii) să comunice cu celelalte părţi,

iar respectiva perturbare [în fiecare dintre situaţiile (a) sau (b) de mai sus] nu este provocată şi nu se află sub controlul părţii ale cărei operaţiuni sunt perturbate.

„Mediul” are următoarele înţelesuri, în măsura în care acestea afectează sănătatea umană şi bunăstarea socială:

(a) fauna şi flora;

(b) solul, apa, aerul, clima şi relieful; şi

(c) patrimoniul cultural şi clădirile

şi include, fără limitare, siguranţa şi sănătatea la locul de muncă şi în comunitate.

„Permis de mediu” reprezintă orice autorizare necesară conform legislaţiei de mediu.

„Plângere în domeniul mediului” reprezintă orice plângere, acţiune, înştiinţare oficială sau anchetă efectuată de către orice persoană cu privire la orice prevedere a legislaţiei de mediu.

„Evaluarea impactului asupra mediului” sau „EIM” reprezintă orice evaluare privind impactul asupra mediului care este necesar să fie executată în legătură cu Proiectul în conformitate cu prevederile legislaţiei UE, în special în conformitate cu prevederile Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului şi legislaţia sau instrumentele de implementare a acesteia în România, fiecare cu modificările ulterioare.

„Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului” sau „Directiva EIM” este Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu amendamentele aduse prin directivele 97/11/CE, 2003/35/CE şi 2009/31/CE şi în special Directiva 2011/92/UE, după cum au fost amendate, suplimentate şi consolidate periodic.

„Legea de mediu” are înţelesul de:

(a) legea Uniunii Europene, inclusiv standardele şi principiile;

(b) legile şi reglementările naţionale; şi

(c) tratatele internaţionale aplicabile

al căror obiectiv principal este conservarea, protecţia sau îmbunătăţirea mediului.

„FESI înseamnă:

(a) Fondul European pentru Dezvoltare Regională („FEDR”);

(b) Fondul de Coeziune („FC”);

în fiecare caz aşa cum este definit în regulamentele FESI relevante.

„Eveniment FESI” are înţelesul atribuit în articolul 4.03A(7).

„Regulamente FESI” înseamnă:

(a) Regulamentul prevederilor comune;

(b) cu privire la FEDR: Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 cu privire la Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi anumite prevederi specifice referitoare la investiţiile destinate obiectivelor de creştere şi crearea locurilor de muncă, cu abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;

(c) cu privire la FC: Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 cu privire Sa Fondul de Coeziune, cu abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.084/2006

şi include toate amendamentele la acestea şi orice ale acte normative ale Uniunii Europene aplicabile periodic, relevante pentru FEIS.

„EURIBOR” are înţelesul atribuit în anexa B.

„EUR” sau „euro” reprezintă valuta legală a statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă sau au adoptat această valută ca fiind moneda naţională în conformitate cu prevederile relevante din Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene sau tratatele succesoare acestora.

„Situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale” înseamnă oricare dintre circumstanţele, evenimentele sau întâmplările specificate în articolul 10.01.

„Data finală de disponibilizare” este 31 decembrie 2024.

„Beneficiar final” are înţelesul atribuit în preambul (6).

„Rată fix㔠înseamnă rata anuală a dobânzii stabilită de către Bancă în conformitate cu principiile aplicabile aşa cum sunt prevăzute periodic de organismele care guvernează Banca în privinţa împrumuturilor acordate la o rată fixă de dobândă, denominate în moneda tranşei şi având aceiaşi termeni de rambursare a capitalului şi de plată a dobânzii.

„Tranşă cu rată fix㔠înseamnă o tranşă pentru care se aplică o rată fixă a dobânzii.

„Rată variabil㔠înseamnă o rată a dobânzii variabilă cu marjă fixă, adică rată anuală a dobânzii stabilită de Bancă pentru fiecare perioadă succesivă de referinţă a ratei variabile egală cu EURIBOR plus marja.

„Perioadă de referinţă a ratei variabile” înseamnă orice perioadă cuprinsă între o dată a plăţii şi următoarea dată relevantă a plăţii; prima perioadă de referinţă a ratei variabile va începe la data tragerii tranşei.

„Tranşă cu rata variabil㔠înseamnă o tranşă pentru care se aplică o rată variabilă a dobânzii.

„Formularele A/B” înseamnă oricare dintre formularele A sau B conform Directivei Habitate şi Directivei Păsări şi prevăzute în anexa A. 1.8.

„Instrument de datorie guvernamental㔠are înţelesul atribuit în articolul 7.01.

„Directiva Habitate” este Directiva 92/43/EEC a Consiliului European cu privire la conservarea habitatelor naturale, florei şi faunei, cu modificările, adăugările şi consolidările ulterioare.

„Eveniment de rambursare anticipată cu plata unei compensaţii” înseamnă un eveniment de rambursare anticipată, altul decât cele specificate în paragrafele 4.03A(2)(Pari passu pentru finanţări diferite de cele ale BEI) sau 4.03A(5)(ilegalitate).

„Revizuirea/Conversia dobânzii” înseamnă stabilirea noilor condiţii financiare cu privire la rata dobânzii, mai exact aceeaşi bază a ratei dobânzii (revizuire) sau o bază diferită a ratei dobânzii (conversie) care pot fi oferite pe perioada rămasă a unei tranşe sau până la următoarea dată de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, pentru o sumă care, la data propusă pentru revizuire/conversie, nu este mai mică de 10.000.000 EUR (zece milioane euro) sau echivalentul acestei sume.

„Data de revizuire/conversie a dobânzii” înseamnă data, care va fi o dată a plăţii, specificată de Bancă conform articolului 1.02C în Notificarea de tragere sau conform articolului 3 şi anexei D.

„Propunerea de revizuire/conversie a dobânzii” este o propunere a Băncii conform anexei D.

„Cerere de revizuire/conversie a dobânzii” este notificarea scrisă din partea împrumutatului, transmisă cu cel puţin 75 (şaptezeci şi cinci) de zile înainte de o dată de revizuire/conversie a dobânzii, prin care se solicită Băncii o propunere de revizuire/conversie a dobânzii. În cererea de revizuire/conversie a dobânzii se vor specifica de asemenea:

(a) datele de plată alese în conformitate cu prevederile articolului 3.01;

(b) scadenţarul preferat pentru rambursare, ales în conformitate cu articolul 4.01; şi

(c) orice altă dată de revizuire/conversie a dobânzii aleasă în conformitate cu articolul 3.01.

„ POIM” are înţelesul atribuit în preambul (1).

„Împrumut” înseamnă suma cumulată a tranşelor eliberate periodic de către Bancă, conform acestui contract.

„AM” fire înţelesul atribuit în preambul (1).

„Eveniment de perturbare a pieţei” înseamnă oricare dintre circumstanţele de mai jos:

(a) existenţa, în opinia rezonabilă a Băncii, a unor circumstanţe sau evenimente care afectează în mod negativ accesul Băncii la resursele sale de finanţare;

(b) în opinia Băncii, fondurile din resursele sale obişnuite nu sunt disponibile pentru finanţarea respectivei tranşe, în valuta corespunzătoare şi/sau pe perioada corespunzătoare şi/sau în conformitate cu profilul de rambursare al respectivei tranşe;

(c) în legătură cu o tranşă pentru care dobânda se aplică sau se va aplica la o rată variabilă a dobânzii:

(A) costul Băncii pentru obţinerea de fonduri din sursele sale de finanţare, după cum este stabilit de către Bancă, pentru o perioadă egală cu perioada de referinţă a ratei variabile a tranşei (respectiv, pe piaţa valutară) ar fi mai mare decât EURIBOR; sau

(B) Banca stabileşte/constată că nu există mijloace adecvate şi corecte de evaluare a EURIBOR sau nu este posibilă stabilirea EURIBOR conform definiţiei menţionate în anexa B.

„Modificare substanţială negativ㔠înseamnă orice eveniment sau schimbare de situaţie care, în opinia Băncii, are un efect advers important asupra:

(a) capacităţii împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile, conform prezentului contract;

(b) situaţia (financiară sau de altă natură) sau perspectivele împrumutatului; sau

(c) valabilitatea aplicării sau prioritizarea corespunzătoare a drepturilor sau despăgubirilor datorate Băncii conform acestui contract.

„Data scadenţei” înseamnă ultima dată de rambursare a unei tranşe, specificată conform articolului 4.01A(b)(iv) sau articolului 4.01 B.

„Comitetul de monitorizare” înseamnă comitetul de monitorizare al POIM organizat sub formă de structură naţională de parteneriat fără personalitate juridică, având un rol strategic de decizie în implementarea POIM, constituite în conformitate cu Regulamentul prevederilor comune.

„Site-ul Natura 2000” reprezintă orice zonă desemnată ca (i) zonă specială de conservare conform Directivei Habitate şi/sau

(ii) o zonă specială protejată conform Directivei Păsări.

„Finanţare care nu este acordată de BEI” are înţelesul atribuit în articolul 4.03A(2).

„Tranşă notificat㔠înseamnă o tranşă în legătură cu care Banca a emis o notificare de tragere.

„Program operaţional” are înţelesul atribuit în preambul (1).

„Acordul de parteneriat” are înţelesul atribuit în preambul (1).

„Data plăţii” înseamnă: datele anuale, bianuale sau trimestriale specificate în Notificarea de tragere până la data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, sau până la data scadenţei, cu excepţia situaţiei în care oricare dintre aceste date nu este o zi lucrătoare relevantă, caz în care semnificaţia va fi următoarea:

(a) pentru o tranşă cu rată fixă, următoarea zi lucrătoare relevantă, fără ajustare la dobânda datorată conform articolului 3.01, cu excepţia cazurilor în care rambursarea este efectuată într-o singură rată conform articolului 4.01 B, atunci când ziua lucrătoare relevantă precedentă se aplică acestei unice rate şi plăţii finale de dobândă şi doar în acest caz, cu ajustarea dobânzii datorate conform articolului 3.01; şi

(b) pentru o tranşă cu rată variabilă, ziua următoare, dacă există, a lunii calendaristice respective care este o zi lucrătoare relevantă sau, dacă nu există, cea mai apropiată zi precedentă care este o zi lucrătoare relevantă, în toate cazurile ajustându-se corespunzător dobânda datorată conform articolului 3.01.

„Suma rambursată anticipat” înseamnă suma unei tranşe care este rambursată în avans de către împrumutat în conformitate cu articolul 4.02A.

„Data rambursării anticipate” înseamnă data, care va fi o dată a plăţii, la care împrumutatul propune efectuarea unei rambursări anticipate a unei sume rambursate anticipat.

„Eveniment de rambursare anticipat㔠înseamnă oricare dintre evenimentele descrise în articolul 4.03A.

„Compensaţie pentru rambursarea anticipat㔠reprezintă, în legătură cu orice sumă din principalul datoriei care va fi rambursată anticipat sau anulată, suma comunicată de către Bancă împrumutatului ca şi valoare actualizată (faţă de data plăţii anticipate) a diferenţei, dacă există, dintre:

(a) dobânda care s-ar percepe asupra sumei plătite anticipat în perioada dintre data plăţii anticipate şi data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, sau data scadenţei, dacă aceasta nu ar fi plătită anticipat; şi

(b) dobânda care s-ar percepe pe parcursul respectivei perioade, dacă aceasta ar fi calculată la rata de redistribuire, minus 0,15% (cincisprezece puncte de bază).

Respectiva valoare actualizată se va calcula cu o rată de discontare egală cu rata de redistribuire, aplicată la fiecare dată a plăţii relevantă.

„Notificare de rambursare anticipat㔠înseamnă o notificare scrisă din partea Băncii adresată împrumutatului, în conformitate cu articolul 4.02C.

„Cerere de rambursare anticipat㔠înseamnă o cerere scrisă din partea împrumutatului adresată Băncii de a putea rambursa anticipat creditul, în întregime sau în parte, în conformitate cu articolul 4.02A.

„Proiect” are înţelesul atribuit în preambul (2).

„Promotor” înseamnă Ministerul Transporturilor şi orice succesor legal al acestuia sau al oricărei altei entităţi care este responsabilă pentru implementarea globală a investiţiilor din POIM sectorul transporturi vizate în cadrul acestui contract şi desfăşoară activitatea organismului intermediar (aşa cum sunt menţionate în Regulamentul privind dispoziţiile comune) cu atribuţii delegate de AM pentru investiţiile din POIM sectorul transporturi.

„Rata de redistribuire” înseamnă rata fixă în vigoare în ziua calculării compensaţiei pentru împrumuturile cu rată fixă exprimate în aceeaşi valută şi care va respecta aceiaşi termeni de plată a dobânzii şi acelaşi profil de rambursare faţă de data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, sau data scadenţei ca şi tranşa pentru care este propusă sau este solicitată a se efectua o rambursare anticipată. Pentru situaţiile în care perioada este mai mică de 48 (patruzeci şi opt) luni sau 36 (treizeci şi şase) tuni în absenţa rambursării principalului datoriei pe parcursul respectivei perioade, se va folosi cea mai apropiată rată corespunzătoare a pieţei valutare, respectiv EURIBOR minus 0,125% (12,5 puncte de bază) pentru perioade de maximum 12 (douăsprezece) luni. Pentru perioade cuprinse între 12 (douăsprezece) şi 36/48 (treizeci şi şase /patruzeci şi opt) luni, după caz, se va folosi punctul de ofertă pe ratele swap publicatele Reuters pentru valuta corespunzătoare şi folosit de către Bancă la momentul calculului.

„Zi lucrătoare relevant㔠înseamnă o zi în care este deschis pentru efectuarea operaţiunilor de decontare a plăţilor în EUR sistemul de plăţi Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer, care utilizează o platformă comună unică şi care a fost lansat pe 19 noiembrie 2007 (TARGET2),1

„Data planificată de tragere” înseamnă data la care o tranşă este planificată să fie trasă în conformitate cu articolul 1 02C.

„Măsură asiguratorie” înseamnă o ipotecă, garanţie cu sau fără intrarea în posesie, sarcină, afectare, ipotecare sau orice altă garanţie reală prin care se asigură o obligaţie a unei persoane sau orice alt acord sau aranjament care are un efect similar.

„Marja” este marja fixă faţă de rata EURIBOR (cu plus sau minus) determinată de Bancă şi comunicată împrumutatului prin intermediul notificării de tragere sau propunerii de revizuire/conversie a dobânzii.

„Subproiect” are înţelesul atribuit în preambul (2).

„Impozit” înseamnă orice impozit, impunere, taxă sau altă sarcină sau reţinere la sursă de aceeaşi natură (inclusiv orice penalitate sau dobândă datorată în legătură cu orice neplată sau întârziere la plată a acestora).

„Descrierea tehnic㔠are înţelesul atribuit acesteia în preambul (2).

„Tranşă” înseamnă fiecare tragere efectuată sau care trebuie efectuată în cadrul prezentului contract. În cazul în care nu se transmite nicio notificare de tragere, tranşa înseamnă o tranşă solicitată în conformitate cu articolul 1.02B.


1 Pe 14 decembrie 2000, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis ca, începând cu anul 2002 până la noi instrucţiuni, sistemul de plăţi TARGETS2 să fie închis, pe lângă zilele de sâmbătă şi duminică, în următoarele zile: Ziua Anului Nou, Vinerea Mare şi a Doua Zi de Paşte, 1 mai, prima şi a două zi de Crăciun.

 

ARTICOLUL 1

Credit şi trageri

 

1.01 Valoarea creditului

Prin prezentul contract, Banca acordă împrumutatului, iar împrumutatul acceptă un credit în sumă de 1.000.000.000 EUR (un miliard euro) în vederea finanţării Proiectului („Creditul”).

1.02 Procedura de tragere

1.02A Tranşe

Banca va acorda Creditul în cel mult 20 (douăzeci) tranşe. Valoarea fiecărei tranşe, dacă nu este soldul netras din Credit, va fi de minimum 25.000.000 EUR (douăzeci şi cinci milioane euro).

1.02B Cerere de tragere

(a) Până cel târziu cu 15 (cincisprezece) zile înainte de data finală de disponibilizare, împrumutatul poate înainta Băncii o cerere de tragere pentru tragerea unei tranşe. Cererea de tragere va avea forma indicată în anexa C şi în aceasta se vor menţiona următoarele:

(i) suma şi moneda tranşei;

(ii) data preferată pentru tragerea tranşei respective; această dată va fi o zi lucrătoare relevantă care va cădea cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile mai târziu faţă de data cererii de tragere şi, în orice caz, în ziua sau preziua datei finale de disponibilizare, înţelegându-se că indiferent de data finală de disponibilizare Banca poate acorda tranşa în termen de cel mult 4 (patru) luni calendaristice de la data cererii de tragere;

(iii) dacă tranşa este o tranşă cu rată fixă sau o tranşă cu rată variabilă, conform prevederilor din articolul 3.01 aplicabile în fiecare caz;

(iv) periodicitatea preferată pentru plata dobânzii pentru transa respectivă, aleasă în conformitate cu articolul 3.01;

(v) condiţiile preferate de rambursare a principalului datoriei aferent tranşei, alese în conformitate cu articolul 4.01;

(vi) datele preferate pentru prima şi ultima zi de rambursare a principalului datoriei aferent tranşei respective^

(vii) alegerea împrumutatului în ceea ce priveşte data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, pentru tranşa respectivă; şi

(viii) codul IBAN (sau formatul corespunzător practicii bancare locale) şi SWIFT BIC aferent contului bancar în care urmează să fie efectuată tragerea tranşei în conformitate cu articolul 1.02D.

(b) în cazul în care Banca, în urma unei solicitări a împrumutatului, a acordat împrumutatului, înainte de transmiterea cererii de tragere, o rată fixă a dobânzii neobligatorie sau o cotaţie de marjă aplicabilă tranşei, împrumutatul poate de asemenea, în funcţie de propria sa decizie, să menţioneze în cererea de tragere respectiva cotaţie, respectiv:

(i) în cazul tranşei cu rată fixă, rata fixă a dobânzii menţionată mâi sus, cotată anterior de către Bancă; sau

(ii) în cazul tranşei cu rată variabilă, marja menţionată mai sus, cotată anterior de către Bancă, aplicabilă tranşei până la data scadenţei sau data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există.

(b/bis) împrumutatul poate, pe baza unei decizii proprii, să specifice în cererea de tragere o rată fixă maximă a dobânzii sau o marjă maximă aplicabilă tranşei până la data scadenţei sau până la data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există.

(c) Fiecare cerere de tragere va fi însoţită de documentele doveditoare ale autorităţii persoanei sau persoanelor autorizate să semneze şi de specimenul de semnătură ale acestei/acestor persoane sau, dacă Banca va solicita, o declaraţie din partea împrumutatului că nu a survenit nicio modificare în legătură cu împuternicirea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze cereri de tragere în cadrul acestui contract.

(d) Sub rezerva prevederilor articolului 1.02C(b), fiecare cerere de tragere este irevocabilă.

1.02C Notificarea de tragere

(a) Cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de data planificată de tragere a unei tranşe, Banca va înainta împrumutatului, în cazul în care cererea de tragere este conformă cu prevederile acestui articol 1.02, o notificare de tragere în care va specifica următoarele:

(i) suma şi valuta tranşei:

(ii) data planificată de tragere:

(iii) baza ratei dobânzii pentru tranşa respectivă, respectiv: (i) o tranşă cu rată fixă; sau (ii) o tranşă cu rată variabilă, toate în conformitate cu prevederile relevante ale articolului 3.01;

(iv) prima dată de plată a dobânzii şi periodicitatea plăţii dobânzii pentru tranşa respectivă;

(v) condiţiile de rambursare a principalului datoriei pentru transa respectivă;

(vi) prima şi ultima dată de rambursare a principalului datoriei pentru transa respectivă;

(vii) datele de plată aplicabile pentru tranşa respectivă;

(viii) data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă acest lucru este solicitat de împrumutat; şi

(ix) pentru o tranşă cu rată fixă - rata fixă, iar pentru o tranşă cu rata variabilă - marja aplicabilă tranşei până la data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, sau până la data scadenţei.

Banca nu va emite o notificare de tragere dacă maximul ratei fixe a dobânzii sau marja maximă indicate de împrumutat în cererea de tragere conform articolului 1.02B(b/bis) de mai sus nu poate fi pusă la dispoziţia împrumutatului de către Bancă la data propusă de tragere indicată de împrumutat în cererea de tragere şi va informa împrumutatul de această situaţie de indisponibilitate folosind procedura obişnuită.

(b) Dacă unul sau mai multe dintre elementele indicate în notificarea de tragere nu este în concordanţă cu elementul corespunzător, în cazul în care acesta există, din cererea de tragere, împrumutatul poate, în urma primirii notificării de tragere, să revoce cererea de tragere printr-o înştiinţare scrisă adresată Băncii, care urmează să fie primită de către aceasta din urmă nu mai târziu de ora 12,00, ora locală din Luxemburg, din ziua lucrătoare următoare, situaţie în care atât cererea de tragere, cât şi notificarea de tragere nu vor mai produce niciun efect. În situaţia în care împrumutatul nu a revocat în scris cererea de tragere în perioada menţionată, se va considera că împrumutatul a acceptat toate elementele specificate în notificarea de tragere.

(c) în cazul în care împrumutatul înaintează Băncii o cerere de tragere în care nu specifică rata fixă a dobânzii sau marja, în conformitate cu prevederile articolului 1.02B(b), se va considera că împrumutatul a acceptat dinainte rata fixă sau marja, care vor fi specificate ulterior în notificarea de tragere.

În cazul în care împrumutatul a înaintat Băncii o cerere de tragere în care a specificat maximul ratei fixe a dobânzii sau marja maximă la care se face referire în articolul 1.02B(b/bis), se va considera că împrumutatul a acceptat dinainte rata fixă sau marja aşa cum sunt specificate ulterior în notificarea de tragere, în măsura în care această rată fixă sau marjă este egală sau mai mică decât maximul ratei fixe a dobânzii şi marja maximă care au fost specificate de către împrumutat în cererea de tragere.

1.02D Contul tragerii

Tragerea va fi efectuată în acel cont al împrumutatului, pe care împrumutatul îl va aduce la cunoştinţa Băncii în scris cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data stabilită pentru tragere (cu codul IBAN sau în formatul corespunzător practicii bancare locale).

Pentru fiecare tranşă se va specifica un singur cont.

1.03 Moneda tragerii

Tragerea fiecărei tranşe se va face în EUR.

1.04 Condiţii de tragere

1.04 A Prima tranşă

Tragerea primei tranşe conform articolului 1.02 este condiţionată de conformarea cu limitările stabilite în articolul 1.04D şi de primirea de către Bancă, în forma şi conţinutul satisfăcătoare pentru Bancă, la sau cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data planificată a tragerii, a următoarelor documente sau înscrisuri doveditoare:

(a) o dovadă cu privire la faptul că semnarea prezentului contract de către împrumutat a fost autorizată în mod corespunzător şi că^ persoana sau persoanele care semnează contractul în numele împrumutatului este autorizată/sunt autorizate în mod corespunzător să facă acest lucru, împreună cu specimenul de semnătură al persoanei/persoanelor respective;

(b) dovada faptului că împrumutatul a obţinut toate aprobările necesare în legătură cu prezentul contract;

(c) opinia juridică a departamentului juridic al împrumutatului cu privire Sa (i) capacitatea, competenţa şi implementarea corespunzătoare a prezentului contract de către împrumutat şi (ii) valabilitatea şi legalitatea obligaţiilor împrumutatului asumate în contextul prezentului contract în România; şi

(d) numirea unui coordonator al proiectului de către Promotor, pentru POIM, coordonator care are şi responsabilitatea în ceea ce priveşte întocmirea documentaţiei necesare împrumutatului pentru cererile de alocare ca şi pentru întocmirea rapoartelor de progres în cadrul contractului de finanţare.

1.04B A două tranşă şi tranşele ulterioare

Tragerea celei de-a două tranşe şi a celor următoare conform articolului 1,02 (dacă există) este condiţionată de conformarea cu limitările stabilite în articolul 1.04D şi primirea de către Bancă, în forma şi conţinutul satisfăcătoare pentru Bancă, la cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data planificată a tragerii, a următoarelor documente în scris, satisfăcătoare pentru Bancă, prin care dovedeşte că fie:

(i) 80% (optzeci la sută) din întreaga sumă trasă anterior în cadrul contractului s-a alocat pentru subproiectele eligibile incluse în scrisoarea/scrisorile de alocare; sau

(ii) 50% (cincizeci la sută) din întreaga sumă trasă anterior în cadrul contractului s-a plătit efectiv beneficiarilor finali în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru oricare dintre subproiectele alocate incluse în scrisoarea/scrisorile de alocare.

1.04C Toate Tranşele

Tragerea fiecărei tranşe conform articolului 1.02, inclusiv prima tranşă, este condiţionată de următoarele:

(a) primirea de către Bancă într-o formă şi conţinut satisfăcătoare pentru aceasta, la data sau înainte cu 5 (cinci) zile lucrătoare faţă de data planificată de tragere pentru tranşa respectivă, a următoarelor documente sau dovezi:

(i) un certificat din partea împrumutatului în forma prezentată în anexa E, semnat de reprezentantul autorizat al împrumutatului şi datat nu mai devreme de data care cade cu 7  (şapte) zile lucrătoare premergătoare datei planificate a tragerii; şi

(ii) o copie a oricărei alte autorizări sau oricărui alt document, opinie sau confirmare despre care Banca a înştiinţat împrumutatul că sunt necesare sau de dorit în legătură cu semnarea şi implementarea contractului şi a tranzacţiilor prevăzute de acesta, precum şi valabilitatea şi aplicabilitatea acestora;

(b) faptul că la data planificată de tragere pentru tranşa propusă:

(i) confirmările şi garanţiile repetate conform articolului 6.08 sunt corecte sub toate aspectele materiale; şi

(ii) niciun eveniment sau nicio circumstanţă care constituie sau ar putea constitui, în timp sau pe baza unei notificări în cadrul contractului:

(aa) un eveniment de nerespectare a obligaţiilor contractuale sau

(bb) un eveniment de rambursare anticipată, nu s-a produs şi nu este în desfăşurare fără a fi remediat sau fără a se fi primit derogare sau nu ar putea rezulta din tragerea tranşei propuse.

1.04D Limitări ale tragerilor aferente alocării Suma din credit care poate fi trasă fără ca Banca să fi confirmat alocările respective într-o scrisoare de alocare nu va depăşi valoarea cumulată a 15% (cincisprezece la sută) din Credit. Această sumă reprezintă suma maximă cumulată din Credit disponibilă în orice moment pentru tragere de către împrumutat în cadrul acestui contract, fără emiterea în prealabil a unei scrisori de alocare care să confirme alocarea unei sume echivalente.

1.05 Amânarea tragerii

1.05A Cauzele amânării

La cererea scrisă a împrumutatului, Banca va amâna tragerea oricărei tranşe notificate, în întregime sau în parte, până la o dată specificată de către împrumutat care nu va fi mai târziu de 6 (şase) luni de la data planificată de tragere şi nu mai târziu de 60 zile înainte de prima dată de rambursare a tranşei indicată în notificarea de tragere. În această situaţie, împrumutatul va achita compensaţia de amânare calculată pe baza sumei amânate din respectiva tragere.

Orice cerere de amânare va produce efecte cu privire la o anumită tranşă doar dacă este efectuată cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data planificată de tragere.

Dacă pentru o tranşă notificată oricare dintre condiţiile la care se face referire în articolul 1.04 nu este îndeplinită la data specificată şi la data planificată de tragere (sau data preconizată pentru tragere în situaţia unei amânări anterioare), tragerea va fi amânată până la o dată stabilită de comun acord de Bancă şi împrumutat, dar nu mai devreme de 5 (cinci) zile lucrătoare după îndeplinirea tuturor condiţiilor de tragere (fără a aduce atingere dreptului Băncii de a suspenda si/sau anula partea netrasă a Creditului integral sau parţial în conformitate cu articolul 1 06B). În această situaţie, împrumutatul va achita compensaţia de amânare calculată pe baza sumei amânate din respectiva tragere.

1.05B Anularea unei trageri amânate timp de 6 (şase) luni Banca poate, prin înştiinţarea în scris a împrumutatului, să anuleze o tragere care a fost amânată în conformitate cu prevederile articolului 1.05A cu mai mult de 6 (şase) luni cumulat. Suma anulată va continua să fie disponibilă pentru tragere în condiţiile stipulate la articolul 1.02.

1.06 Anularea şi suspendarea

1.06A Dreptul împrumutatului la anulare împrumutatul poate, în orice moment, în baza unei notificări scrise adresate Băncii, să anuleze, în totalitate sau în parte şi cu efect imediat, partea de credit rămasă netrasă. Totuşi, notificarea nu va produce efecte în privinţa (i) unei tranşe notificate pentru care data planificată de tragere cade în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data notificării sau (ii) o tranşă pentru care a fost transmisă o cerere de tragere, dar pentru care nu s-a emis notificarea de tragere.

1.06B Dreptul Băncii de a suspenda şi anula

(a) Banca poate, prin notificarea scrisă a împrumutatului, să suspende şi/sau să anuleze partea de credit rămasă netrasă, în totalitate sau în parte, în orice moment şi cu efect imediat, la apariţia unui eveniment de rambursare anticipată sau eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale sau a unui eveniment sau circumstanţă care, în timp sau în baza unei notificări conform acestui contract, ar constitui un eveniment de rambursare anticipată sau un eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale.

(b) Banca poate de asemenea, prin notificarea scrisă a împrumutatului, suspenda partea de credit pentru care nu a fost emisă o notificare de tragere cu efect imediat în cazul în care se produce un eveniment de perturbare a pieţei.

(c) Orice suspendare va continua să rămână în vigoare până când Banca ridică suspendarea sau anulează suma suspendată.

1.06C Compensaţii pentru suspendarea şi anularea unei tranşe

1.06C(1) SUSPENDARE

în situaţia în care Banca suspendă o tranşă notificată, fie datorită unui eveniment de rambursare anticipată cu plata unei compensaţii sau unui eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale, împrumutatul va achita Băncii compensaţia de amânare calculată în baza sumei suspendate din tragere.

1.06C(2) ANULARE

Dacă în conformitate cu articolul 1.06A, împrumutatul anulează:

(a) o tranşă cu rată fixă care este tranşă notificată, acesta va achita Băncii compensaţia prevăzută la articolul 4.02B;

(b) o tranşă cu rată variabilă care este tranşă notificată sau orice parte a creditului, alta decât o tranşă notificată, împrumutatul nu va plăti nicio compensaţie.

În situaţia în care Banca anulează

(i) o tranşă cu rată fixă care este tranşă notificată în baza unui eveniment de rambursare anticipată cu plata de compensaţii sau în conformitate cu articolul 1.05B, împrumutatul va achita Băncii compensaţia de rambursare anticipată: sau

(ii) o tranşă notificată în baza unui eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale, împrumutatul va despăgubi Banca în conformitate cu articolul 10.03.

Cu excepţia acestor situaţii, nu se plăteşte nicio compensaţie la anularea unei tranşe de către Bancă.

Compensaţia va fi calculată ca şi cum suma anulată se consideră a fi fost trasă şi rambursată la data planificată de tragere sau, în măsura în care tragerea tranşei este amânată sau suspendată, la data notificării privind anularea.

1.07 Anulare după expirarea creditului

în ziua următoare datei finale de disponibilizare, cu excepţia situaţiei în care Banca a agreat altfel specific în scris, partea de credit pentru care nu a fost efectuată nicio cerere de tragere în conformitate cu articolul 1.02B va fi în mod automat anulată, fără nicio obligaţie pentru niciuna dintre părţi. Banca nu are nicio obligaţie să transmită o notificare de anulare către împrumutat. La solicitarea scrisă a împrumutatului, Banca va emite o confirmare a anulării.

1.08 Sume datorate conform articolului 1

Sumele datorate conform articolelor 1.05 şi 1.06 se vor plăti în EUR. Acestea se vor plăti în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea de către împrumutat a cererii din partea Băncii sau într-un termen mai lung specificat de Bancă în cerere.

1.09 Alocare

1.09A Cererea de alocare

Cel mai târziu la 31 august 2024, împrumutatul poate transmite Băncii o cerere de alocare („cererea de alocare”).

Creditul va fi alocat doar pentru subproiecte cofinanţate din fonduri UE în cadrul POIM, identificate ca fiind eligibile pentru finanţare, în descrierea tehnică.

Fondurile Băncii vor fi alocate după cum urmează:

(a) Fără a aduce atingere prevederilor articolului 6.05(e) şi (j), subproiectele al căror cost de investiţie nu depăşeşte 25.000. 000 EUR (douăzeci şi cinci milioane euro) pot fi selectate şi alocate fără aprobarea prealabilă a Băncii. Împrumutatul va transmite o cerere de alocare în forma anexei A. 1.6 sau orice altă formă acceptabilă de către Bancă care include subproiectele selectate pentru Bancă. Alocarea va fi ulterior confirmată de Bancă.

(b) Subproiectele al căror cost de investiţie se situează între 25.000. 000 EUR (douăzeci şi cinci milioane euro) şi 50.000.000 EUR (cincizeci milioane euro) vor fi transmise pentru aprobare Băncii înainte de alocare. Împrumutatul va transmite o cerere de alocare în forma anexei A.1.7 care include subproiectele propuse Băncii. Banca îşi rezervă dreptul de a derula o evaluare parţială sau totală a sub proiecte lor. Alocarea va fi ulterior aprobată de Bancă.

(c) Subproiectele al căror cost de investiţie depăşeşte 50.000. 000 EUR (cincizeci milioane euro) vor fi transmise Băncii pentru evaluare şi aprobare ex-ante, conform procedurilor şi regulilor interne ale Băncii. Împrumutatul va prezenta aceste subproiecte Băncii în conformitate cu formularul de aplicaţie pentru proiecte majore după cum cere Regulamentul de implementare al Comisiei Europene (UE) 2015/207. În cazul în care un astfel de subproiect nu este considerat a fi proiect major în sensul art. 100 din Regulamentul comun, împrumutatul va prezenta subproiectul Băncii folosind formularul de aplicaţie cerut de sistemul relevant de management şi control al respectivei AM.

Fiecare cerere de alocare va fi însoţită de:

- Respectarea Directivei EIM 2011/92/EU:

(i) Pentru subproiectele ce necesită o evaluare a impactului de mediu (anexa II sau anexa I a Directivei EIM): copie a deciziei(ilor) de mediu (aşa cum este definit în Directiva EIM) (sau echivalent) şi a evaluării impactului de mediu cu o descriere sumară a măsurilor de mediu adoptate (ameliorare, compensare etc.), precum şi o copie a rezumatului nontehnic corespondent (aşa cum este definit în Directiva EIM) sau o trimitere la versiunea publică a site-ului web oficial al entităţii publice relevante.

(ii) Pentru subproiectele care intră sub incidenţa anexei II a Directivei EIM şi care nu necesită o evaluare a impactului asupra mediului: împrumutatul se va asigura că Promotorul garantează efectuarea unei proceduri de evaluare, ţinând cont de criteriile listate în anexa III a Directivei EIM de către autoritatea competentă pentru mediu. Decizia de evaluare (sau echivalentul acesteia) poate fi comună pentru mai multe subproiecte. O copie a acestei decizii ar putea fi solicitată de BEI.

- Respectarea Directivelor Habitat şi Păsări ale UE:

(iii) Pentru subproiectele cu efecte potenţiale sau probabil semnificative asupra unui sit de importanţă comunitară (aşa cum este definit în Directiva Habitate) (Natura 2000 sau de altă natură) şi care fac obiectul unei evaluări conform Directivelor Habitat şi Păsări ale UE: formularul A sau echivalent (prevăzut în anexa A.1.8) semnat de autoritatea competentă responsabilă cu monitorizarea Natura 2000. Această declaraţie va confirma faptul că au fost efectuate evaluările impuse de Directivele Habitat şi Păsări ale UE (dacă este cazul), faptul că subproiectul nu are impact semnificativ asupra vreunui sit protejat şi că au fost identificate măsurile de atenuare corespunzătoare,

(iv) pentru subproiectele cu un impact semnificativ, potenţial sau probabil asupra unui sit de importanţă comunitară (aşa cum este definit în Directiva Habitate), ce necesită o evaluare conform articolului 6(4) din Directiva Habitate: formularul B sau echivalent (prevăzut în anexa A. 1.8) semnat de autoritatea competentă responsabilă cu monitorizarea siturilor Natura 2000, împreună cu justificarea interesului public ce prevalează, precum şi opinia Comisiei Europene, dacă este cazul.

Împrumutatul se va asigura că Promotorul va depozita şi va păstra la zi documentele relevante, inclusiv documentele ce probează respectarea legislaţiei de mediu. În cazul în care BEI solicită aceste documente pentru oricare dintre subproiectele incluse în această operaţiune, împrumutatul se va asigura că Promotorul va furniza cu promptitudine documentele solicitate.

Împrumutatul va transmite Băncii un raport de alocare în forma anexei A. 1.6 („raport de alocare”) în ziua în care se împlinesc 12 (douăsprezece) luni de la tragerea tranşei precedente, dacă în această perioadă nu a fost transmisă nicio cerere de alocare.

Împrumutatul se va asigura că Promotorul va furniza Băncii orice informaţie suplimentară privind subproiectele, la solicitarea Băncii, din iniţiativa acesteia, în mod rezonabil.

1.09B Scrisoarea de alocare

În cazul în care cererea de alocare sau subproiectele aflate sub incidenţa articolului 1,09A sunt confirmate/aprobate de către Bancă, Banca va livra împrumutatului, în termen de 30 (treizeci) de zile de la aprobarea cererii de alocare, o scrisoare de alocare („scrisoarea de alocare”) prin care va informa împrumutatul în privinţa confirmării/aprobării şi a valorii creditului care a fost alocată. În cazul în care Banca solicită informaţii suplimentare privind subproiectele incluse în cererea de alocare, perioada de transmitere a scrisorii de alocare se va suspenda până la primirea acestor informaţii satisfăcătoare pentru Bancă.

În cazul în care Banca nu va aproba, în întregime sau în parte, cererea de alocare, Banca va informa împrumutatul în această privinţă.

Banca poate, cu notificarea împrumutatului, să propună (i) modificarea procedurii de alocare aşa cum este descrisă în acest articol 1.09 în vederea alinierii acesteia la politica Băncii privind împrumuturile-cadru sau pentru a reflecta rezultatele evaluării capacităţii de implementare şi a rezultatelor implementării: şi (ii) un calendar de discuţii, semnare şi implementare a unui astfel de amendament. Nu se pot face alocări sau realocări şi nu pot fi emise scrisori de alocare de către Bancă înainte ca amendamentul relevant la contractul de finanţare să_ fie aprobat şi să devină obligatoriu pentru împrumutat.

În acest scop, termenul de 30 (treizeci) de zile stabilit în primul alineat din acest articol 1.09B va începe să curgă de la data la care amendamentul respectiv la contractul de finanţare este aprobat şi devine obligatoriu pentru împrumutat, în cazul în care Banca şi împrumutatul nu realizează amendamentul privind procedura de alocare în termenul prevăzut în notificarea Băncii sau în situaţia în care împrumutatul nu implementează amendamentul procedurii de alocare în termenul prevăzut în notificarea Băncii, împrumutatul nu mai are dreptul de a face alocări sau de a transmite subproiecte pentru evaluare şi/sau alocare.

1.10. Procedura de realocare

1.10A Realocare la cererea împrumutatului împrumutatul poate, prin notificare adresată în scris Băncii, care va include şi motivaţia, să propună realocarea, nu mai târziu de 31 august 2024, â oricărei porţiuni a creditului, care a fost alocată.

Împrumutatul va specifica în scris care dintre subproiectele deja alocate trebuie eliminate şi/sau care dintre sumele alocate trebuie diminuate. Cererea de alocare a noilor subproiecte va conţine informaţiile specificate în articolul 1.09Aşi va fi evaluată de către Bancă în conformitate cu articolul 1.09B. Dacă realocarea nu este posibilă sau este posibilă doar parţial, Banca poate, proporţional cu suma care nu a fost realocată, cu notificarea împrumutatului, să anuleze creditul şi/sau să solicite plata anticipată a împrumutului în conformitate cil articolul 4.03A(6).

1.10B Realocare la cererea Băncii

Dacă, în opinia Băncii, oricare dintre subproiectele alocate sau propuse în conformitate cu articolul 1.09A de mai sus este neeligibil pentru finanţare conform statutului Băncii, politicii sau ghidurilor sale sau în conformitate cu articolul 309 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, împrumutatul, la solicitarea Băncii, va înlocui aceste subproiecte cu alte subproiecte care sunt acceptabile pentru Bancă. Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii împrumutatul nu a înlocuit aceste subproiecte într-un mod care să fie satisfăcător pentru Bancă, Banca poate, proporţional cu suma care nu a fost realocată, cu notificarea împrumutatului, să anuleze creditul şi/sau să solicite plata anticipată a împrumutului în conformitate cu articolul 4.03A(6).

 

ARTICOLUL 2

Împrumutul

 

2.01 Suma împrumutului

împrumutul va include suma cumulată a tranşelor disponibilizate de către Bancă în cadrul creditului, confirmate de către Bancă în conformitate cu articolul 2.03.

2.02 Valuta de rambursare, dobânzi şi alte taxe

Dobânda, sumele rambursate şi alte speze datorate pentru fiecare tranşă se vor plăti de împrumutat în valuta în care a fost disponibilizată tranşa. Orice altă plată se va efectua în valuta specificată de Bancă, ţinând cont de valuta cheltuielilor de rambursat prin intermediul plăţii respective.

2.03 Confirmarea din partea Băncii

În termen de 10 (zece) zile de la tragerea fiecărei tranşe, Banca va pune la dispoziţia împrumutatului graficul de amortizare menţionat în articolul 4.01, dacă este cazul, indicând data tragerii, valuta, suma trasă, condiţiile de rambursare şi rata dobânzii pentru tranşa respectivă.

 

ARTICOLUL 3

Dobânda

 

3.01 Rata dobânzii

Ratele şi marjele fixe sunt disponibile pentru perioade de cel puţin 4 (patru) ani sau, dacă în această perioadă nu se achită nimic din principalul datoriei, de cei puţin 3 (trei) ani.

3.01A Tranşe cu rată fixă

Împrumutatul va plăti trimestrial, semestrial sau anual, pentru perioada scursă, o dobândă cu rată fixă pentru soldul fiecărei tranşe cu rată fixă, la datele relevante de plată aşa cum sunt acestea specificate în notificarea de tragere, începând cu prima dată relevantă a plăţii ulterioară datei de tragere a tranşei respective. În cazul în care perioada cuprinsă între data tragerii şi prima dată de plată este de 15 (cincisprezece) zile sau mai puţin atunci plata dobânzii acumulate în decursul unei astfel de perioade va fi amânată până la următoarea dată de plată.

Dobânda se va calcula în conformitate cu articolul 5.01 (a).

3.01 B Tranşe cu rată variabilă

Împrumutatul va plăti trimestrial, semestrial sau anual, pentru perioada scursă, o dobândă cu rată variabilă pentru soldul fiecărei tranşe cu rată variabilă, la datele de plată relevante aşa cum sunt acestea specificate în notificarea de tragere, începând cu prima dată de plată relevantă ulterioară datei de tragere a tranşei respective. În cazul în care perioada cuprinsă între data tragerii şi prima dată de plată este de 15 (cincisprezece) zile sau mai puţin, atunci plata dobânzii acumulate în decursul unei astfel de perioade va fi amânată până la următoarea dată de plată.

Banca va comunica împrumutatului rata variabilă a dobânzii în termen de 10 (zece) zile de la începutul fiecărei perioade de referinţă a dobânzii variabile.

În cazul în care conform articolelor 1.05 şi 1.06 tragerea unei tranşe cu rată variabilă se efectuează după data planificată de tragere, rata EURIBOR aplicabilă în prima perioadă de referinţă a dobânzii variabile se va utiliza ca şi cum tragerea s-ar fi făcut la data planificată de tragere.

Dobânda se va calcula pentru fiecare perioadă de referinţă a dobânzii variabile în conformitate cu articolul 5.01 (b). Dacă rata variabilă a dobânzii valabilă pentru orice perioadă de referinţă a dobânzii variabile este sub 0 (zero), aceasta va fi considerată ca fiind 0 (zero).

3.01 C Revizuirea sau conversia tranşelor

Acolo unde împrumutatul exercită opţiunea de a revizui sau converti baza ratei dobânzii unei tranşe, acesta va plăti dobânda la o rată determinată în conformitate cu prevederile anexei D, de la data efectivă a revizuirii/conversiei dobânzii (în conformitate cu procedura stabilită în anexa D).

3.02 Dobânda aferentă sumelor restante

Fără a aduce atingere prevederilor articolului 10 şi prin excepţie de la prevederile articolului 3.01, în cazul în care împrumutatul nu achită la scadenţă orice sumă pe care are obligaţia de a o achita în cadrul prezentului contract, dobânda se va acumula (cu respectarea prevederilor obligatorii din legile aplicabile, inclusiv articolul 1154 din Codul civil al Luxemburgului) pentru orice sumă restantă plătibilă în concordanţă cu termenii acestui contract, de la data scadentă până la data efectivă a plăţii, la o rată anuală egală cu:

(i) pentru sumele restante din tranşele cu dobândă variabilă, rata variabilă aplicabilă plus 2% (200 puncte de bază);

(ii) pentru sumele restante din tranşele cu dobândă fixă, suma care este mai mare dintre (a) rata fixă aplicabilă plus 2% (200 puncte de bază) sau (b) EURIBOR plus 2% (200 puncte de bază);

(iii) pentru sumele restante, altele decât cele prevăzute la punctele (i) sau (ii) de mai sus, EURIBOR plus 2% (200 puncte de bază)

şi se vor achita conform cererii Băncii. Pentru stabilirea EURIBOR în contextul acestui articol 3.02, perioadele relevante în sensul anexei B vor fi perioade succesive de o lună curgând de la data scadenţei. Dacă suma restantă este denominată într-o altă valută decât valuta împrumutului, va fi aplicabilă următoarea rată anuală, respectiv rata interbancară relevantă care este în general utilizată de către Bancă pentru tranzacţiile în valuta respectivă plus 2% (200 puncte de bază), calculată în conformitate cu practicile de piaţă pentru astfel de rate.

3.03 Eveniment de perturbare a pieţei

Dacă în orice moment (i) de la data emiterii de către Bancă a notificării de tragere aferente unei anumite tranşe şi (ii) până la data care cade cu cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data planificată de tragere are loc un eveniment de perturbare a pieţei, Banca poate notifica împrumutatul cu privire la activarea prezentei clauze. Într-o astfel de situaţie, rata dobânzii aplicabile unei tranşe notificate până la data scadenţei sau data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, va fi rata (exprimată ca rată procentuală pe an) care este stabilită de către Bancă ca fiind costul total suportat de Bancă pentru finanţarea tranşei relevante în baza ratei de referinţă generată intern de către Bancă şi aplicabilă în acel moment sau în baza unei metode alternative de stabilire a ratei dobânzii stabilite în mod rezonabil de către Bancă. Împrumutatul va avea dreptul de a refuza în scris respectiva tragere până la data-limită menţionată în notificare şi va suporta comisioanele aferente, în cazul în care acestea există, caz în care Banca nu va elibera suma aferentă tragerii, iar creditul corespunzător va rămâne disponibil pentru a fi tras în conformitate cu prevederile articolului 1.02B. În cazul în care împrumutatul nu refuză la timp tragerea, părţile convin că tragerea şi condiţiile aferente acesteia vor fi obligatorii în totalitate pentru ambele părţi.

În oricare dintre situaţii, marja sau rata fixă notificată anterior de către Bancă în notificarea de tragere nu vor mai fi aplicabile.

 

ARTICOLUL 4

Rambursare

 

4.01 Rambursarea normală

4.01 A Rambursarea în rate

(a) împrumutatul va rambursa fiecare tranşă în rate la datele de plată specificate în notificarea de tragere în conformitate cu termenii graficului de amortizare transmis conform prevederilor articolului 2.03.

(b) Fiecare grafic de amortizare se va alcătui plecând de la următoarele considerente:

(i) în cazul unei tranşe cu rată fixă fără o dată de revizuire/conversie a dobânzii rambursarea se va face în rate anuale, semestriale sau trimestriale egale în contul principalului datoriei sau în rate constante de principal şi dobânzi;

00 în cazul unei tranşe cu rată fixă şi o dată de revizuire/conversie a dobânzii sau în cazul unei tranşe cu rată variabilă, rambursarea se va face în rate egale anuale, semestriale sau trimestriale în contul principalului;

(iii) prima dată de efectuare a unei rambursări pe fiecare tranşă va fi o dată a plăţii care nu va fi mai devreme de 60 (şaizeci) de zile de la data planificată de tragere şi nu mai târziu de prima dată de plată care urmează după a 7-a (a şaptea) aniversare a datei planificate de tragere a transei; si

(iv) ultima dată de rambursare pentru fiecare tranşă va fi o dată a plăţii care nu va fi mas devreme de 4 (patru) ani şi nici mai târziu de 25 (douăzeci şi cinci) ani de la data planificată de tragere.

4.01 B Rată unică

Ca o alternativă, împrumutatul poate rambursa tranşa într-o singură rată la o dată a plăţii specificată în notificarea de tragere, care va fi o dată care cade între minimum 3 (trei) ani şi maximum 16 (şaisprezece) ani de la data planificată a tragerii.

4.02 Rambursarea anticipată voluntară

4.02A Opţiunea de rambursare anticipată

Cu condiţia respectării articolelor 4.02B, 4.02C şi 4.04, împrumutatul poate rambursa anticipat orice tranşă, în întregime sau parţial, plus dobânda acumulată şi compensaţiile, dacă există, pe baza unei cereri de rambursare anticipată transmisă cu cel puţin 1 (una) lună de preaviz în care se vor specifica: (a) suma rambursată anticipat, (b) data rambursării anticipate, (c) dacă este cazul, metoda de aplicare aleasă pentru suma rambursată anticipat, în conformitate cu articolul 5.05c(i) şi (d) numărul contractului („FI nr”) menţionat pe prima pagină a acestui contract. Sub rezerva articolului 4.02C, cererea de rambursare anticipată constituie obligaţie contractuală şi este irevocabilă.

4.02B Compensaţia pentru rambursarea anticipată

4.02B(1) TRANŞA CU RATĂ FIXĂ

Sub rezerva articolului 4.02B(3) de mai jos, în cazul în care împrumutatul rambursează anticipat o tranşă cu rată fixă, împrumutatul va achita Băncii, la data rambursării anticipate, compensaţia de rambursare anticipată aferentă tranşei cu rată fixă care se rambursează anticipat.

4.02B(2) TRANŞA CU RATĂ VARIABILĂ Sub rezerva articolului 4.02B(3) de mai jos, împrumutatul poate rambursa anticipat o tranşă cu rată variabilă fără nicio compensaţie, la orice dată de plată relevantă.

4.02B(3) Cu excepţia cazului în care împrumutatul a acceptat în scris o rată fixă pentru o propunere de revizuire/conversie a dobânzii conform anexei D, rambursarea anticipată a unei tranşe la data revizuirii/conversiei dobânzii a fost notificată conform articolului 1.02C(a)(viii) sau în concordanţă cu anexele C sau D, după caz, se poate efectua fără plata unei compensaţii. 4.02C Mecanismul rambursării anticipate La prezentarea de către împrumutat a unei cereri de rambursare anticipată adresată Băncii, Banca va emite către împrumutat o notificare de rambursare anticipată, cel târziu cu 15 (cincisprezece) zile înainte de data rambursării anticipate. În notificare vor fi specificate suma rambursată anticipat, dobânda acumulată datorată aferentă acestei sume, valoarea compensării pentru rambursarea anticipată plătibilă în conformitate cu articolul 4.02(B) sau, după caz, lipsa obligaţiei de a plăti o compensaţie, precum şi metoda de aplicare a sumei rambursate anticipat şi termenul-limită de acceptare.

Dacă împrumutatul acceptă notificarea de rambursare anticipată nu mai târziu de termenul limită de acceptare, va efectua rambursarea anticipată. În orice alt caz, împrumutatul nu poate efectua rambursarea anticipată. Împrumutatul va însoţi rambursarea anticipată de piaţa dobânzii acumulate şi â compensaţiei, dacă este cazul, datorate la suma rambursată anticipat, aşa cum se specifică în notificarea de rambursare anticipată.

4.03 Rambursarea anticipată obligatorie

4.03A Evenimente de rambursare anticipată 4.03A(1) REDUCEREA COSTULUI PROIECTULUI în cazul în care costul total al proiectului este sub valoarea stabilită în preambul (3), astfel încât suma creditului depăşeşte 50% (cincizeci la sută din acest cost, Banca poate imediat, cu înştiinţarea împrumutatului, să anuleze partea netrasă din credit şi/sau să solicite rambursarea anticipată a împrumutului, în limita sumei cu care creditul depăşeşte 50% (cincizeci la sută) din costul total al Proiectului. Împrumutatul va achita suma solicitată, inclusiv dobânda acumulată şi alte sume datorate şi plătibile din contract, la data specificată de către Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data notificării solicitării de către Bancă.

4.03A(2) PARI PASSU PENTRU FINANŢĂRI DIFERITE DE CELE ALE BEI

În cazul în care împrumutatul alege să ramburseze anticipat voluntar (pentru a se evita orice neclaritate, rambursarea anticipată va include răscumpărarea sau anularea atunci când este cazul), în întregime sau în parte, orice finanţare, alta decât cea acordată de BEI, respectiva rambursare anticipată nu se va realiza din veniturile obţinute dintr-un împrumut cu scadenţa cel puţin egală cu termenul neexpirat al finanţării, alta decât cea acordată de BEI şi care este rambursată anticipat, Banca poate, prin notificarea împrumutatului, să anuleze partea netrasă din credit şi să solicite rambursarea anticipată a împrumutului. Partea din împrumut pe care Banca o poate solicita să fie rambursată anticipat va fi egală cu ponderea sumei rambursate anticipat din finanţare, alta decât cea acordată de BEI în valoarea cumulată rămasă nerambursată a tuturor finanţărilor obţinute de la alte instituţii decât BEI. Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate, inclusiv dobânda acumulată şi orice alte sume datorate şi plătibile din acest contract, la data specificată de către Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data notificării solicitării. În înţelesul acestui articol, „împrumut obţinut de la alte instituţii decât BEI” înseamnă orice împrumut, cu excepţia împrumutului sau orice alte împrumuturi directe obţinute de la Bancă de către împrumutat, acordat iniţial împrumutatului pe un termen mai mare de 5 (cinci) ani.

4.03A(3) IMPLICAREA UE

Împrumutatul se va asigura că suma agregată a creditului şi orice fel de finanţare UE, de orice tip, primită în legătură cu proiectul (cum este finanţarea FESI) nu vor depăşi în niciun moment 90% (nouăzeci la sută) din costurile proiectului. În cazul în care suma cumulată a creditului şi a oricărui tip de finanţare UE primită în legătură cu proiectul depăşeşte 90% (nouăzeci la sută) din costurile proiectului, Banca poate imediat, cu notificarea împrumutatului, să anuleze partea netrasă a creditului şi/sau să ceară plata anticipată a împrumutului până la o sumă care este egală cu cea cu care valoarea cumulată a creditului şi orice tip de finanţare UE primită în legătură cu proiectul depăşeşte 90% (nouăzeci la sută) din costurile proiectului. Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate, inclusiv dobânda acumulată şi alte sume datorate şi plătibile în cadrul acestui contract, la data specificată de către Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării.

4.03A(4) MODIFICAREA LEGII

Împrumutatul va informa cu promptitudine Banca dacă a avut loc sau este posibil să aibă loc un eveniment de modificare legislativă. Într-o astfel de situaţie sau dacă Banca are un motiv rezonabil să creadă că un eveniment de modificare legislativă s-a produs sau este pe cale să se producă, Banca poate solicita ca împrumutatul să se consulte cu aceasta. Respectiva consultare va avea loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii în acest sens. Dacă, după trecerea celor 30 (treizeci) de zile de la data solicitării consultării, Banca este de părere că efectele evenimentului de modificare legislativă nu pot fi remediate într-un mod care să fie satisfăcător pentru Bancă, Banca poate, prin notificare adresată împrumutatului, să anuleze partea netrasă din credit şi să solicite rambursarea anticipată a împrumutului, plus dobânda acumulată şi toate celelalte sume acumulate şi neachitate în cadrul acestui contract. Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de Sa data solicitării de către Bancă. În înţelesul acestui articol, „Eveniment de modificare legislativ㔠înseamnă emiterea, promulgarea, semnarea sau ratificarea ori o modificare sau completare a unei legi, norme sau reguli (sau în aplicarea ori interpretarea oficială a unei legi, norme sau reguli) care se produce după data acestui contract şi care, în opinia Băncii, ar afecta în mod substanţial capacitatea împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile în cadrul acestui contract.

4.03A(5) ILEGALITATE

În cazul în care va deveni ilegală, în orice jurisdicţie aplicabilă, îndeplinirea de către Bancă a obligaţiilor prevăzute în acest contract sau finanţarea sau menţinerea împrumutului, Banca va notifica imediat împrumutatul şi poate, neîntârziat (i) să suspende sau să anuleze porţiunea de credit care nu a fost trasă şi/sau (ii) să ceară rambursarea anticipată a împrumutului, plus dobânda şi alte sume acumulate sau plătibile în cadrul contractului la data indicată de Bancă în notificarea adresată împrumutatului.

4.03A(6) NEALOCARE ŞI NEELIGIBILITATE

Dacă:

(a) la data imediat următoare datei prevăzute în articolul 1 09A (i) valoarea agregată a tuturor sumelor alocate la data respectivă este mai mică decât (ii) sumele trase până la o astfel de dată în cadrul acestui contract; sau

(b) nu are loc nicio realocare către alte subproiecte eligibile în intervalul prevăzut de art. 1.10, după notificarea împrumutatului, Banca poate solicita rambursarea anticipată a împrumutului. În cazul acestui articol 4.03A(6)(a), suma pentru care poate fi solicitată rambursarea anticipată va fi egală cu suma cu care suma calculată la paragraful (a)(ii) de mai sus depăşeşte suma calculată la paragraful (a)(i), plus dobânda acumulată şi alte sume acumulate şi plătibile în cadrul acestui contract. În cazul acestui articol 4.03A(6)(b), suma pentru care poate fi solicitată rambursarea anticipată va fi cea care corespunde cu suma finanţată de Bancă a subproiectelor pentru care nu se realizează realocarea, plus dobânda acumulată şi alte sume acumulate şi plătibile în cadrul acestui contract. Împrumutatul va efectua plate sumei solicitate la date specificată de Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data notificării solicitării de către Bancă.

4.03A(7) EVENIMENT FESI

În cazul în care împrumutatul este informat sau are motive rezonabile să creadă că un eveniment FESI s-a produs sau urmează să se producă, împrumutatul va informa Banca neîntârziat. La primirea acestei informări Banca poate solicita consultarea cu împrumutatul. Respectiva consultare va avea loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la date solicitării Băncii în acest sens. După trecerea perioadei de 30 (treizeci) de zile de ţa date unei astfel de cereri, Banca poate, cu notificarea împrumutatului, să anuleze imediat, proporţional, o parte din credit sau să ceară plata anticipată a unei părţi proporţionale din împrumut plus dobânda acumulată şi orice alte sume acumulate şi neachitate în cadrul acestui contract. Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la date notificării solicitării de către Bancă.

În înţelesul acestui articol „eveniment FESI” înseamnă oricare dintre cele enumerate mai jos:

(a) orice ajutor financiar din partea FESI este anulat şi/sau

(b) împrumutatul a rambursat sau este obligat să ramburseze, în întregime sau în parte, orice asistenţă financiară din partea FESI, cu excepţia cazului în care un astfel de eveniment apare ca urmare a aplicării regulii de dezangajare în conformitate cu articolele 136 şi 144(5) din Regulamentul prevederilor comune.

4.03B Proceduri de rambursare anticipată

Orice sumă cerută de Bancă conform articolului 4.03A, plus dobânda sau alte sume acumulate şi neachitate în contextul prezentului contract, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, orice compensaţie datorată în conformitate cu prevederile articolului 4.03C şi ale articolului 4.04, se vor plăti la date indicată de Bancă în notificarea sa de solicitare.

4.03C Compensaţia de rambursare anticipată

În cazul unui eveniment de rambursare anticipată cu compensaţie, această compensaţie, dacă există, se va stabili în conformitate cu articolul 4.02B.

4.04 Termeni generali

O sumă rambursată sau rambursată anticipat nu poate fi reîmprumutată. Prezentul articol 4 nu va aduce atingere prevederilor articolului 10. Dacă împrumutatul rambursează anticipat o tranşă la o altă dată decât data relevantă a plăţii, împrumutatul va despăgubi Banca cu o sumă pe care Banca o va confirma drept compensaţie pentru primirea fondurilor în alt mod decât la data plăţii.

 

ARTICOLUL 5

Plăţi

 

5.01 Convenţia privind calculul numărului de zile

Orice sumă datorată sub formă de dobândă, compensaţie sau comision de către împrumutat în cadrul acestui contract şi calculată proporţional cu o fracţiune dintr-un an se va calcula pe baza următoarelor convenţii:

(a) pentru dobânda şi compensaţiile datorate în contextul unei tranşe cu rată fixă, un an de 360 (trei sute şaizeci) de zile şi o lună de 30 (treizeci) de zile;

(b) pentru dobânda şi compensaţiile datorate în contextul unei tranşe cu rată variabilă, un an de 360 (trei sute şaizeci) de zile, şi numărul de zile scurse;

(c) pentru comisioane, un an de 360 (trei sute şaizeci) de zile şi numărul de zile scurse.

5.02 Data şi locul plăţii

Dacă nu se specifică altfel în acest contract sau în solicitarea Băncii, toate sumele care nu reprezintă dobânzi, compensaţii şi plăţi de capital se plătesc în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea de către împrumutat a cererii din partea Băncii. Fiecare sumă datorată de împrumutat în cadrul acestui contract se va plăti în contul comunicat de Bancă împrumutatului. Banca va indica acest cont cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data scadentă a primei plăţi ce trebuie efectuată de împrumutat şi va comunica orice modificare legată de cont cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de prima plată la care se aplică modificarea respectivă. Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul unei plăţi conform articolului 10. Împrumutatul va indica, pentru fiecare plată efectuată, numărul contractului („FI nr”) care se regăseşte pe prima pagină a acestui contract. O sumă datorată de împrumutat va fi considerată plătită atunci când este primită de Bancă.

5.03 Plăţi fără deduceri din partea împrumutatului

Toate plăţile care vor fi efectuate de către împrumutat în cadrul acestui contract vor fi calculate şi efectuate fără (nu vor include nicio deducere) regularizări sau cereri reconvenţionale.

5.04 Perturbarea sistemelor de plată

În cazul în care fie Banca stabileşte (pe baza propriei decizii) că a avut loc un eveniment de perturbare sau dacă Banca este înştiinţată de către împrumutat cu privire la apariţia unui eveniment de perturbare:

(a) Banca poate, şi o va face dacă i se va solicita acest lucru de către împrumutat, să se consulte cu împrumutatul în vederea agreării cu împrumutatul a unor modificări de funcţionare sau administrare a contractului pe care Banca le va considera necesare în condiţiile date;

(b) Banca nu va fi obligată să se consulte cu împrumutatul cu privire la orice modificări menţionate în paragraful (a) dacă, în opinia sa, nu este practic să facă acest lucru în condiţiile date şi, în orice caz, nu va avea nicio obligaţie de a accepta astfel de modificări; si

(c) Banca nu va fi responsabilă pentru niciun fel de pagube, costuri sau pierderi de orice tip rezultate în urma unui eveniment de perturbare sau pentru că a luat sau nu măsuri în urma sau în legătură cu prevederile prezentului articol 5.04.

5.05 Utilizarea sumelor încasate

(a) Generalităţi

Sumele primite de la împrumutat vor putea stinge obligaţiile de plată ale acestuia doar dacă sunt primite în conformitate cu termenii acestui contract.

(b) Plăţi parţiale

Dacă Banca încasează o plată care nu este suficientă pentru a acoperi toate sumele datorate şi neachitate la momentul respectiv şi care trebuie achitate de către împrumutat în contextul prezentului contract, Banca va utiliza respectiva plată pentru a stinge obligaţiile de plată:

(i) în primul rând, pentru achitarea pro-rata a oricăror comisioane neachitate, costuri, compensaţii şi cheltuieli datorate în conformitate cu prezentul contract;

(ii) în al doilea rând, pentru achitarea dobânzilor acumulate, datorate şi neachitate în contextul prezentului contract;

(iii) în al treilea rând, pentru plata oricărei părţi din principalul datoriei datorate şi neachitate în contextul prezentului contract; şi

(iv) în al patrulea rând, pentru plata oricărei alte sume datorate, dar neachitate în contextul prezentului contract.

(c) Alocarea sumelor aferente tranşelor

(i) în situaţia în care:

- o rambursare anticipată voluntară parţială a unei tranşe face obiectul rambursării în mai multe rate, suma rambursată anticipat va fi aplicată proporţional pentru fiecare rată scadentă sau, la cererea împrumutatului, în ordinea inversă a scadenţei,

- o rambursare parţială anticipată obligatorie a unei tranşe face obiectul rambursării în mai multe rate, suma rambursată anticipat va fi aplicată prin reducerea ratelor scadente în ordinea inversă a maturităţii.

(ii) Sumele primite de către Bancă, în urma unei solicitări în conformitate cu articolul 10.01 şi aplicate unei tranşe, vor reduce ratele scadente în ordinea inversă a scadenţei. Banca poate utiliza sumele primite între tranşe, la libera sa latitudine.

(iii) în cazul primirii unor sume care nu pot fi identificate drept aplicabile unei anumite tranşe şi^asupra cărora nu a existat un acord între Bancă şi împrumutat cu privire la utilizarea lor, Banca le poate utiliza între transe, la libera sa alegere,

 

ARTICOLUL 6

Angajamente şi reprezentări ale împrumutatului şi Promotorului

 

Angajamentele conţinute în acest articol 6 vor rămâne în vigoare de la data acestui contract atât timp cât va exista o sumă neachitată conform acestui contract sau atât timp cât creditul este în vigoare, fiind înţeles faptul că o conformare totală cu aceste angajamente prevăzute la articolul 6.01,6.02 şi 6.03 este aşteptată să se materializeze anterior acestei date.

6.01 Utilizarea împrumutului şi disponibilitatea altor fonduri

Împrumutatul va utiliza toate sumele împrumutate în cadrul împrumutului pentru executarea proiectului, pentru asigurarea parţială a contribuţiei de la bugetul statului pentru finanţarea subproiectelor pentru care au fost efectuate alocările în conformitate cu articolul 1.09. Împrumutatul se va asigura că celelalte fonduri menţionate în preambul (3) sunt disponibile şi sunt cheltuite, în măsura în care este necesar, pentru finanţarea proiectului.

6.02 Finalizarea proiectului

Împrumutatul se va asigura că proiectul este implementat de Promotor şi/sau beneficiari finali în conformitate cu descrierea tehnică, care poate fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii, şi finalizat până la data finală specificată în aceasta.

6.03 Majorarea costului proiectului

În cazul în care costul total al proiectului depăşeşte cifra estimată stabilită în preambul (3), împrumutatul va lua măsuri ca Promotorul să obţină fonduri pentru finanţarea costului fără a recurge la Bancă, astfel încât să permită finalizarea proiectului în conformitate cu descrierea tehnică. Planurile privind finanţarea diferenţei de cost vor fi comunicate Băncii fără întârziere.

6.04 Procedura de achiziţie

Împrumutatul se va asigura că Promotorul garantează că echipamentele, serviciile şi lucrările pentru proiect sunt achiziţionate, respectiv asigurate şi comandate de beneficiarii finali,

(a) în conformitate cu legislaţia UE în general şi în special în concordanţă cu directivele relevante ale UE, în măsura în care acestea i se aplică, inclusiv Promotorului, beneficiarilor finali şi/sau proiectului, şi

(b) prin proceduri de achiziţie care, într-un mod satisfăcător pentru Bancă, respectă criteriile de economie şi eficienţă şi, în cazul contractelor publice, principiile de transparenţă, tratament echitabil şi nediscriminatoriu pe baza naţionalităţii, în măsura în care directivele UE nu se aplică, şi se vor asigura că Promotorul şi beneficiarii finali respectă aceleaşi legi, reguli şi proceduri.

6.05 Angajamente continue cu privire la proiect

Împrumutatul se va asigura că Promotorul

(a) mentenanţă: se angajează să se asigure că toate proprietăţile care fac parte din proiect beneficiază de mentenanţă, reparaţii, revizii şi reînnoiri aşa cum este necesar pentru ca acestea să fie păstrate în stare bună de funcţionare;

(b) activele proiectului: se angajează să se asigure că, exceptând cazul în care Banca şi-a dat anterior consimţământul în scris, beneficiarii finali vor avea dreptul şi posesia asupra tuturor activelor proiectului sau majorităţii acestora şi că beneficiarii finali înlocuiesc şi reînnoiesc aceste active şi menţin proiectul în stare de funcţionare continuă şi în conformitate cu scopul iniţial al acestuia; cu rezerva că Banca poate refuza acordarea consimţământului doar acolo unde acţiunile propuse ar aduce prejudicii intereselor Băncii ca instituţie finanţatoare sau ar avea drept consecinţă neeligibilitatea proiectului pentru finanţare din partea Băncii conform statutului sau articolului 309 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

(c) asigurare: se angajează să se asigure că toate lucrările şi proprietăţile care fac parte din proiect sunt asigurate de beneficiarii finali, după cum este prevăzut de legile aplicabile şi reglementările din România;

(d) drepturi şi autorizaţii: se angajează să asigure păstrarea valabilităţii tuturor drepturilor de utilizare şi a tuturor autorizaţiilor necesare pentru executarea şi derularea proiectului, de către beneficiarii finali; şi

(e) mediu: se angajează să se asigure că

(i) proiectul şi fiecare subproiect sunt implementate şi operate de beneficiarii finali în conformitate cu Legea mediului;

(ii) permisele de mediu necesare pentru subproiecte sunt obţinute şi menţinute de beneficiarii finali, acolo unde este necesar;

(iii) aceste permise de mediu sunt respectate de beneficiarii finali; si

(iv) fondurile acordate de Bancă nu vor fi folosite pentru subproiectele care necesită o EIM sau o evaluare a biodiversităţii conform legii UE şi a legislaţiei naţionale fără/anterior (x) să fi efectuat o evaluare a impactului de mediu conform definiţiilor şi criteriilor conţinute în directivele UE relevante; (y) să aibă consimţământul autorităţii competente, (z) rezumatul nontehnic al EIM (aşa cum este definit în Directiva EIM) care a fost publicat şi furnizat Băncii şi (w) obţinerea şi furnizarea către Bancă a formularului A sau B aşa cum este stabilit în anexa A.1.8 sau echivalentul acestuia;

(f) legea Uniunii Europene: se angajează să se asigure că proiectul ca şi fiecare dintre subproiecte sunt implementate şi exploatate de beneficiarii finali în conformitate cu legile relevante şi standardele Uniunii Europene;

(g) integritate: se angajează să întreprindă, într-un orizont de timp rezonabil, şi se angajează să se asigure că beneficiarii finali iau măsurile corespunzătoare faţă de orice persoană oficială sau într-un funcţie publică care a fost condamnată printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă pentru o infracţiune comisă în exercitarea atribuţiilor profesionale, pentru a se asigura că acest membru este exclus din activităţile Promotorului sau beneficiarului final în legătură cu împrumutul sau proiectul;

(h) dreptul la auditul de integritate: se angajează să asigure şi să se asigure că beneficiarii finali se vor asigura că toate contractele din cadrul proiectului care vor fi achiziţionate după data semnării acestui contract în conformitate cu directivele UE privind achiziţiile vor include:

(i) obligaţia contractorului relevant de a informa cu promptitudine Banca despre orice acuzaţie, plângere sau informaţie reală cu privire la infracţiunile legate de proiect;

(ii) obligaţia contractorului relevant de a ţine evidenţa contabilă a tuturor tranzacţiilor financiare şi cheltuielilor legate de proiect; şi

(iii) dreptul Băncii, în legătură cu o infracţiune presupusă, de a verifica evidenţele contabile ale contractorului relevant în legătură cu proiectul şi de a primi copii după documente, în măsura în care legea permite acest lucru;

(i) Conturi: se angajează că beneficiarii finali primesc orice fonduri sau plăţi în legătură cu sursele de finanţare la care se face referire în preambul (3) prin conturile folosite în transferurile publice şi mecanismele de plată care implică Trezoreria Statului; fi) alte angajamente şi garanţii/confirmări: împrumutatul se va asigura în continuare că Promotorul:

(i) se angajează să se asigure că documentaţia relevantă, care include:

1. pentru subproiectele care necesită EIM, studii de mediu legate de EIM, rezumatele nontehnice ale EIM (aşa cum sunt definite în Directiva EIM), precum şi evaluări ale naturii/biodiversităţii (aşa cum sunt definite în Directivele Habitate şi Păsări) sau documente echivalente care sprijină conformarea cu Directivele Păsări şi Habitate ale Uniunii Europene; şi

2. pentru subproiectele care nu necesită EIM, fie o declaraţie motivată din partea autorităţii competente cu privire la motivele pentru care nu este nevoie de EIM sau o declaraţie din partea beneficiarului final, în care se explică de ce subproiectul respectiv nu se încadrează în sfera de acoperire a Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului, este arhivată, păstrată şi actualizată de către beneficiarii finali şi/sau Promotor şi că aceste documente vor fi furnizate Băncii cu promptitudine, la cererea acesteia;

(ii) se angajează să se asigure că nu există dublă finanţare a subproiectelor, prin alte împrumuturi acordate împrumutatului de către Bancă;

(iii) se angajează să invite Banca în calitate de observator la reuniunile Comitetului de monitorizare;

(iv) În cazul în care Banca suspectează, în mod rezonabil, existenţa unei nereguli în implementarea unui subproiect sau unui grup de subproiecte, se angajează să stabilească o procedură de monitorizare riguroasă printr-un consultant independent la cererea Băncii pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a fondurilor. În cazul în care această neregulă se confirmă, împrumutatul va realoca porţiunea afectată din credit sau împrumut, după caz, altor subproiecte anterior agreate de Bancă, pe baza documentelor furnizate de Promotor;

(v) confirmă şi este de acord cu dreptul pe care Banca şi-l rezervă de a verifica, împreună cu împrumutatul şi dacă Banca solicită acest lucru, împreună cu Promotorul şi AM-ul, procedurile de alocare, având în vedere orice schimbare cerută, inter alia, de Comisia Europeană sau de derularea proiectului sau subproiectelor; şi

(vi) se angajează să verifice conformarea beneficiarilor finali cu regulile relevante şi aplicabile din legislaţia Uniunii Europene, în special în domeniile mediu, ajutoare de stat şi achiziţii publice şi informează Banca despre orice nereguli apărute în acest sens în timpul implementării proiectului.

6.06 Respectarea legislaţiei

Împrumutatul îşi ia angajamentul de a se conforma şi de a se asigura că Promotorul se conformează în toate privinţele cu toate legile şi reglementările de care atât acesta, cât şi proiectul şi finanţarea acestora sunt condiţionate.

6.07 Angajamentul privind integritatea

Împrumutatul garantează şi dă asigurări că nici el, nici Promotorul şi nicio altă persoană, din câte cunoaşte în prezent el sau Promotorul, nu au comis niciuna din faptele de mai jos şi că nici el, nici Promotorul şi nicio altă persoană nu vor comite, cu consimţământul sau cunoştinţa prealabilă a sa sau a Promotorului, vreuna din aceste fapte, după cum urmează:

(i) oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea de avantaje necorespunzătoare pentru a influenţa acţiunile unei persoane care deţine o funcţie sau un post public, un director sau angajat al unei autorităţi publice sau întreprinderi publice, sau un director sau reprezentant oficial al unei organizaţii publice internaţionale, în legătură cu orice proces de achiziţie sau semnarea oricărui contract în legătură cu aceste elemente ale Proiectului descrise în Descrierea tehnică; sau

(ii) orice act care influenţează în mod necorespunzător sau are scopul de a influenţa în mod necorespunzător procesul de achiziţie sau implementarea proiectului în detrimentul împrumutatului sau al Promotorului, inclusiv înţelegerea secretă între ofertanţi.

În acest sens, cunoştinţele deţinute de oricare dintre angajaţii împrumutatului, Promotorului sau AM-ul vor fi considerate ca fiind cunoştinţele Împrumutatului, Promotorului şi AM-ului. Împrumutatul se angajează să informeze Banca şi să se asigure că Promotorul informează Banca, în cazul în care i se aduc la cunoştinţă orice fapte sau informaţii care privesc comiterea oricărui astfel de act. Împrumutatul se angajează să întreprindă, într-un orizont de timp rezonabil, măsurile corespunzătoare faţă de orice persoană oficială sau într-un funcţie publică care a fost condamnată printr-o sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru o infracţiune comisă în exercitarea atribuţiilor sale profesionale, pentru a se asigura că acest membru este exclus din orice activităţi ale împrumutatului în legătură cu împrumutul sau proiectul.

6.08 Confirmări şi garanţii generale

Împrumutatul confirmă şi garantează Băncii următoarele:

(a) are autoritatea să semneze, să livreze şi să îndeplinească obligaţiile care îi revin în cadrul prezentului contract, precum şi că au fost întreprinse toate acţiunile necesare în vederea autorizării semnării, livrării şi îndeplinirii obligaţiilor de către împrumutat;

(b) prezentul contract constituie pentru împrumutat un set de Obligaţii legal valabile, obligatorii şi aplicabile;

(c) semnarea şi livrarea, îndeplinirea obligaţiilor din contract şi conformarea cu prevederile acestui contract nu contravin şi nu intră în conflict, în prezent şi în viitor, cu următoarele:

(i) legi, statute, reguli sau norme sau vreo hotărâre, decret sau autorizaţie care i se aplică;

(ii) vreun acord sau alt instrument legal în cadrul căruia are obligaţii ce ar putea în mod rezonabil duce la un efect substanţial negativ asupra capacităţii de îndeplinire a obligaţiilor în cadrul acestui contract;

(d) nu s-a produs nicio modificare substanţială negativă de la data de 16 mai 2017;

(e) niciun eveniment sau circumstanţă care constituie eveniment de nerespectare a obligaţiilor contractuale nu s-a produs şi nu se află în derulare neremediat sau fără a se fi primit derogare;

(f) nu există actualmente şi din cunoştinţa sa nu se află pe rolul niciunei instanţe, organism de arbitraj sau agenţie vreun litigiu, procedură de arbitraj, proceduri administrative sau investigaţii, după cum nu a existat şi nu se continuă o sentinţă sau decizie împotriva sa sau împotriva Promotorului care să fi condus sau care, în cazul unei sentinţe nefavorabile, există probabilitatea rezonabilă să poată conduce la o modificare substanţială negativă;

(g) a obţinut şi a avut grijă ca Promotorul şi/sau beneficiarii finali, după caz, să fi obţinut toate autorizaţiile necesare în legătură cu acest contract şi pentru a-şi putea îndeplini în legalitate obligaţiile din acest document şi proiectul şi toate aceste autorizaţii sunt în vigoare şi au efect integral şi sunt admisibile ca dovezi;

(h) (doar în ceea ce priveşte împrumutatul) obligaţiile sale de plată în cadrul acestui contract sunt considerate cel puţin pari passu ca drept de plată faţă de toate celelalte obligaţii negarantate şi nesubordonate, prezente şi viitoare, în cadrul oricăror alte instrumente de datorie, cu excepţia celor a căror prioritate este obligatorie prin lege;

(i) el şi Promotorul respectă prevederile articolului 6.05(e) şi din câte ştie şi are la cunoştinţă (după o investigaţie corespunzătoare şi atentă) nu a fost depusă nicio plângere în domeniul mediului şi nici nu există ameninţarea unei astfel de plângeri împotriva sa sau a Promotorului;

(j) respectă toate obligaţiile asumate prin prezentul articol 6; şi

(k) fondurile investite în proiect provin numai din sursele specificate în preambul (3). Confirmările şi garanţiile stabilite mai sus rămân valabile după semnarea acestui contract şi se consideră a fi repetate la fiecare cerere de tragere, dată planificată de tragere şi fiecare dată a plăţii, cu excepţia reprezentărilor prevăzute în paragraful (d) de mai sus.

 

ARTICOLUL 7

Garanţii

 

Obligaţiile din cadrul acestui articol 7 sunt valabile începând cu data încheierii contractului pe toată durata de timp cât vor exista sume neachitate în cadrul contractului sau pe durata valabilităţii creditului.

7.01 Tratament pari passu

Împrumutatul se va asigura că obligaţiile sale de plată din cadrul prezentului contract nu au şi nu vor avea un rang mai mic decât pari passu faţă de dreptul la plată al altor obligaţii negarantate şi nesubordonate, prezente şi viitoare, în cadrul oricăror instrumente de datorie guvernamentală.

În particular, dacă Banca adresează o solicitare în conformitate cu prevederile articolului 10.01 sau dacă a avut loc şi continuă să existe un eveniment sau potenţial eveniment de nerespectare a obligaţiilor asumate în contextul oricărui instrument de datorie guvernamentală negarantat şi nesubordonat al împrumutatului sau al oricăreia dintre agenţiile sau instituţiile sale, împrumutatul nu va efectua (sau autoriza) nicio plată aferentă oricărui alt instrument de datorie guvernamentală (fie planificată în mod normal sau de altă natură) fără a achita în mod simultan sau fără a aloca separat într-un cont special pentru plata la următoarea dată scadentă a unei sume reprezentând aceeaşi pondere din datoria restantă în contextul prezentului contract ca şi ponderea pe care plata în contextul acestui instrument de datorie guvernamentală o reprezintă în totalul datoriei plătibile în cadrul respectivului instrument de datorie guvernamentală. În acest sens, orice plată pentru un instrument de datorie guvernamentală care este efectuată din veniturile generate de emisiunea unui alt instrument, pentru care au subscris aproximativ aceleaşi persoane ca şi cele care deţin creanţele din contextul Instrumentului de datorie guvernamentală, va fi ignorată.

În acest contract, «instrument de datorie guvernamental㔠are semnificaţia de:

(a) un instrument, inclusiv o chitanţă sau extras de cont, prin care se evidenţiază sau se constituie o obligaţie de rambursare a unui împrumut, depozit, avans sau prelungiri similare ale creditelor (incluzând, fără a fi limitate la aceasta, orice prelungire a unui credit prin refinanţare sau rescadenţare),

(b) o obligaţie evidenţiată printr-o obligaţiune, titlu de creanţă sau un înscris doveditor similar de îndatorare sau

(c) o garanţie acordată de împrumutat pentru o obligaţie a unui terţ.

7.02 Garanţii suplimentare

În cazul în care împrumutatul acordă unui terţ o garanţie pentru realizarea oricărui instrument de datorie guvernamentală sau orice preferinţă sau prioritate în legătură cu aceasta, împrumutatul - dacă Banca solicită acest lucru - va pune la dispoziţia Băncii o garanţie echivalentă pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin prin acest contract sau va acorda Băncii o preferinţă ori prioritate echivalentă.

7.03 Clauze prin incluziune

Dacă împrumutatul încheie, cu orice alt creditor financiar pe termen mediu sau lung, un acord de finanţare care include o clauză legată de pierderea ratingului şi/sau o clauză încrucişată şi/sau o clauză pari passu care nu fac parte din acest contract sau este mai favorabil creditorului financiar respectiv decât prevederea/prevederile echivalentă(e) ale prezentului contract, împrumutatul va informa Banca în consecinţă şi, la solicitarea Băncii, va semna un acord pentru amendarea prezentului contract astfel încât să asigure o prevedere echivalentă în favoarea Băncii.

 

ARTICOLUL 8

Informaţii şi vizite

 

8.01 Informaţii privind proiectul

Împrumutatul va întreprinde următoarele sau se va asigura că Promotorul va:

(a) transmite Băncii:

(i) informaţiile în conţinutul şi forma şi la intervalele de timp menţionate în anexa A.2 sau în alt mod ce va fi agreat în mod periodic de către părţile la prezentul contract;

(ii) dacă este necesar, în concordanţă cu articolul 1.09A, un raport de alocare;

(iii) orice informaţii sau documente privind subproiectele incluse în cererile de alocare pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil, într-un interval de timp rezonabil; si

(iv) orice informaţii sau documente ulterioare privind finanţarea, achiziţiile, implementarea, funcţionarea şi impactul de mediu în legătură cu proiectul, pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil, într-un interval de timp rezonabil, cu condiţia ca întotdeauna, dacă aceste informaţii sau documente nu sunt transmise Băncii la timp, iar împrumutatul nu rectifică omisiunea într-un interval de timp rezonabil stabilit de Bancă în scris, Barca să poată remedia deficienţa, în măsura în care este fezabil, prin utilizarea propriului personal, a unui consultant sau a unui alt terţ, pe cheltuiala împrumutatului sau a Promotorului, iar împrumutatul să acorde sau să se asigure că Promotorul va acorda acestor persoane toată asistenţa necesară;

(b) va transmite spre aprobare Băncii, fără întârziere, orice schimbare substanţială a proiectului, având în vedere de asemenea informaţiile prezentate Băncii în legătură cu proiectul înainte de semnarea prezentului contract, în legătură cu, inter alia, preţul, proiectul, planurile, calendarul sau programul de cheltuieli ori planul de finanţare a proiectului;

(c) va informa cu promptitudine Banca în privinţa următoarelor:

(i) orice acţiuni sau proteste iniţiate sau orice tip de contestaţii făcute de oricare terţă parte sau reclamaţii primite de împrumutat sau de Promotor, precum şi orice litigiu în domeniul protecţiei mediului înconjurător care s-a produs sau ameninţă să se producă împotriva sa cu privire la chestiuni de mediu sau alte chestiuni care afectează proiectul;

(ii) orice fapte sau evenimente cunoscute de împrumutat sau de Promotor, care ar putea aduce prejudicii substanţiale ori ar putea afecta condiţiile de executare sau operare a proiectului;

(iii) orice presupusă acuzaţie, plângere sau informaţie privind infracţiuni legate de proiect;

(iv) orice neconformare a acestuia cu orice legislaţie aplicabilă în domeniul mediului înconjurător; şi

(v) orice modificări ce afectează buna implementare şi coordonare a proiectului; şi

(vi) orice suspendare, revocare sau modificare a unui permis de mediu şi va organiza acţiunile care trebuie întreprinse în privinţa acestor probleme;

(d) va furniza Băncii, dacă i se solicită acest lucru, documentele specificate în articolul 6.05 (h) şi toate informaţiile solicitate cu privire la aceste documente în termen de 30 (zece) zile lucrătoare de la data solicitării Băncii;

(e) va livra Băncii, în forma şi conţinutul acceptate de Bancă:

(i) rapoarte de progres anuale ale proiectului (inclusiv situaţia fiecărui subproiect) pe durata implementării proiectului, care vor fi transmise în cel mult 30 (treizeci) de zile de la finele fiecărei perioade de raportare; şi;

(ii) un raport final al proiectului;

(f) va informa prompt Banca în cazul în care fondurile investite în proiect provin dintr-o altă sursă decât cele prevăzute în preambul (3);

(g) va informa prompt Banca atunci când implementarea oricărui subproiect alocat este suspendată sau subproiectul este anulat;

(h) să informeze Banca cu privire la modificările aduse POIM relevante pentru acest proiect, cum ar fi, fără a se limita la acesta, modificările intervenite şi afectând buna gestionare şi coordonare a POIM;

(i) să informeze Banca cu privire la rezultatul procedurii de desemnare (în conformitate cu articolul 123 din Regulamentul privind dispoziţiile comune) şi la orice modificări ulterioare;

(j) să informeze Banca cu privire la orice rapoarte de audit efectuate de Autoritatea independentă de audit, de Comisia Europeană şi de Curtea de Conturi;

(k) să informeze Banca cu privire la eventualele nereguli în ceea ce priveşte achiziţiile în timpul implementării proiectului, care au drept rezultat (sau este posibil să se producă) corecţii financiare;

(l) să informeze Banca cu privire la îndeplinirea condiţiilor ex-ante pentru subproiectele stabilite în temeiul Acordului de parteneriat 2014-2020; şi

(m) să informeze Banca cu privire la orice suspendare a plăţilor sau procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar (infringement) iniţiate de Comisia Europeană în legătură cu punerea în aplicare a subproiectelor.

8.02 Informaţii privind împrumutatul şi Promotorul

Împrumutatul va informa neîntârziat Banca cu privire la:

(i) orice fapt care îl obligă să ramburseze anticipat o obligaţie de natura datoriei publice orice fonduri acordate de Uniunea Europeană;

(ii) orice eveniment ori decizie care constituie sau ar putea conduce la un eveniment de rambursare anticipată;

(iii) orice intenţie a sa de a acorda unui terţ o garanţie reală asupra unora dintre activele sale;

(iv) orice intenţie din partea sa sau a Promotorului sau a beneficiarilor finali de a renunţa la proprietatea asupra oricărei componente materiale a proiectului;

(v) orice fapt sau eveniment care, în mod rezonabil, ar putea împiedica îndeplinirea obligaţiilor împrumutatului conform acestui contract;

(vi) orice eveniment menţionat în articolul 10.01 care s-a produs, ameninţă să se producă sau este anticipat a se produce;

(vii) în măsura permisă de lege, orice litigiu important, arbitraj, proceduri administrative sau investigaţii derulate de o instanţă, administraţie sau autoritate publică similară care, din cunoştinţele şi convingerile sale, sunt curente, iminente sau urmează a se produce în legătură cu Promotorul, beneficiarii finali sau AM-ul sau cu reprezentanţii oficiali ai Promotorului beneficiarilor finali sau AM-ul sau persoane aflate în funcţii publice în legătură cu o infracţiune legată de împrumut sau proiect;

(viii) orice măsură luată de împrumutat, Promotor sau de beneficiarii finali conform articolului 6.05(g) şi articolului 6.07 din acest contract; si

(ix) orice litigiu, arbitraj, proceduri administrative sau investigaţii în derulare, care ameninţă să se producă sau sunt în aşteptare, care ar putea să conducă la o modificare substanţială negativă, în cazul în care ar primi o sentinţă negativă.

8.03 Vizite ale Băncii

Împrumutatul va permite şi se va asigura că Promotorul şi beneficiarii finali vor permite persoanelor desemnate de către Bancă, precum şi persoanelor desemnate de către alte instituţii sau agenţii UE atunci când este impus de prevederile obligatorii relevante ale legislaţiei Uniunii Europene,

(a) să viziteze locaţiile şi lucrările care intră în componenţa proiectului,

(b) să intervieveze reprezentanţii împrumutatului sau ai Promotorului şi/sau beneficiarilor finali şi să nu obstrucţioneze contactele cu orice persoană implicată în sau afectată de proiect; şi

(c) să verifice evidenţele şi registrele împrumutatului şi/sau ale Promotorului şi/sau beneficiarilor finali în legătură cu implementarea proiectului şi să poată obţine copii după documentele relevante în măsura permisă de lege.

Împrumutatul va furniza Băncii sau se vor asigura că i se vor furniza Băncii toată asistenţa necesară pentru scopurile descrise în acest articol. Împrumutatul acceptă faptul că Banca poate fi obligată să dezvăluie astfel de informaţii referitoare la împrumutat şi proiect către orice instituţie sau agenţie competentă a UE, în conformitate cu prevederile obligatorii relevante ale legislaţiei Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 9

Taxe şi cheltuieli

 

9.01 Impozite, taxe şi comisioane

Împrumutatul va plăti toate impozitele, taxele şi alte impuneri de orice natură, inclusiv taxele de timbru şi taxe de înregistrare, generate de executarea sau implementarea acestui contract sau a oricărui altui document, precum şi pentru crearea, perfecţionarea, înregistrarea sau aplicarea unei garanţii în cadrul acestui împrumut, în măsura în care se aplică. Împrumutatul va plăti capitalul, dobânda, compensaţiile şi alte sume datorate în cadrul acestui contract în sumă brută, fără deducerea vreunor impuneri naţionale sau locale; cu condiţia ca dacă împrumutatul are obligaţia de a efectua astfel de deduceri, plata să fie transformată în sumă brută pentru Bancă, astfel încât după deducere suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02 Alte taxe

Împrumutatul va suporta toate taxele şi cheltuielile, inclusiv cele profesionale, bancare sau de schimb valutar efectuate în legătură cu pregătirea, executarea, implementarea şi rezilierea acestui contract sau a oricărui document, amendament, act adiţional sau derogare aferente prezentului contract sau oricărui document legat de acest contract, precum şi pentru modificarea, crearea, administrarea sau realizarea unei garanţii pentru împrumut.

9.03 Costuri majorate, compensaţii şi regularizare

(a) împrumutatul va plăti Băncii orice sume sau cheltuieli efectuate sau suportate de Bancă ca urmare a introducerii unei sau oricărei modificări sau producerii unei schimbări în (sau în interpretarea, administrarea sau aplicarea) orice lege sau reglementare sau conformarea cu orice lege sau reglementare apărută după data semnării acestui contract, în conformitate cu care sau care are ca rezultat (i) obligaţia Băncii de a efectua costuri suplimentare pentru finanţarea sau executarea obligaţiilor sale în cadrul acestui contract sau (ii) reducerea sau eliminarea oricărei sume datorate Băncii în cadrul acestui contract sau a venitului financiar obţinut din acordarea creditului sau a împrumutului de către Bancă împrumutatului.

(b) Fără a aduce atingere altor drepturi ce revin Băncii prin acest contract sau prin orice altă lege aplicabilă, împrumutatul va despăgubi şi va exonera Banca de orice pierdere înregistrată ca urmare a oricărei plăţi sau descărcări parţiale care are loc de o manieră diferită faţă de ceea ce este prevăzut în mod specific în acest contract. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, anularea care survine după data de expirare a creditului în conformitate cu prevederile art. 1.07 al prezentului contract nu este considerată ca fiind o plată sau o descărcare parţială care are loc într-o altă manieră decât cea prevăzută în mod expres în prezentul contract.

(c) Banca poate compensa orice obligaţie a împrumutatului ajunsă la scadenţă în cadrul acestui contract (în măsura în care Banca este beneficiarul efectiv al acestei obligaţii) cu orice obligaţie (fie că a ajuns sau nu la scadenţă) datorată de Bancă împrumutatului, indiferent de locul plăţii, sucursala de înregistrare sau valuta fiecăreia dintre obligaţii, Dacă obligaţiile sunt exprimate în valute diferite, Banca poate transforma, în scopul compensării, oricare dintre obligaţii la un curs al pieţei utilizat în operaţiunile sale uzuale. Dacă vreuna dintre obligaţii nu este lichidată sau confirmată, Banca poate efectua compensarea într-o sumă estimată de către aceasta, cu bună-credinţă, a fi valoarea respectivei obligaţii.

 

ARTICOLUL 10

Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale

 

10.01 Dreptul de a solicita rambursarea

Împrumutatul va rambursa integral sau parţial împrumutul

(conform solicitării Băncii) imediat, împreună cu dobânda acumulată şi alte sume acumulate sau plătibile conform prezentului contract, la cererea scrisă a Băncii în conformitate cu prevederile de mai jos.

10.01 A Cererea imediată

Banca poate efectua o astfel de cerere, imediat:

(a) în cazul în care împrumutatul nu rambursează la scadenţă oricare dintre sumele datorate conform acestui contract, în locul şi valuta exprimate pentru plată, cu excepţia situaţiilor în care (i) faptul că nu a plătit este cauzat de către o eroare administrativă sau tehnică sau de către un eveniment de perturbare şi (ii) plata se realizează în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data scadenţei;

(b) dacă o informaţie sau un document transmise Băncii de către împrumutat sau în numele acestuia sau dacă o reprezentare, garanţie sau declaraţie efectuată sau considerată a fi efectuată de împrumutat în cadrul prezentului contract sau ca urmare a acestuia este sau se dovedeşte a fi incorectă, incompletă sau de natură a induce în eroare cu privire la orice aspect important;

(c) dacă, în urma neîndeplinirii unei obligaţii contractuale de către împrumutat în legătură cu orice împrumut sau orice obligaţie rezultată din orice tranzacţie financiară, alta decât împrumutul,

(i) împrumutatul este obligat sau ar putea deveni obligat sau după expirarea oricărei perioade de graţie contractuale aplicabile este obligat sau ar putea deveni obligat să ramburseze anticipat, să stingă, să închidă sau să înceteze înainte de scadenţă orice alte împrumuturi sau obligaţii; sau

(ii) orice angajament financiar legat de orice alte împrumuturi sau obligaţii este anulat sau suspendat;

(d) dacă împrumutatul nu îşi poate plăti datoriile la scadenţă sau îşi suspendă datoriile sau încheie o înţelegere sau intenţionează să încheie o înţelegere cu creditorii săi, inclusiv un moratoriu, sau începe negocierile cu unul sau mai mulţi dintre creditorii săi în vederea restructurării oricăreia dintre datoriile sale financiare;

(e) dacă împrumutatul nu îşi îndeplineşte orice obligaţie din cadrul oricărui altui împrumut acordat de Bancă sau instrument de datorie guvernamentală încheiat cu Banca;

(f) dacă împrumutatul nu îşi îndeplineşte orice obligaţie din cadrul oricărui altui împrumut acordat din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene;

(g) dacă se produce o modificare substanţială negativă, în comparaţie cu situaţia împrumutatului la data contractului; sau

(h) dacă executarea vreuneia dintre obligaţiile asumate de către împrumutat sau Promotor, aşa cum sunt stabilite în contract, este ilegală sau devine ilegală, ori contractul nu este în vigoare în conformitate cu termenii acestuia sau este declarat de împrumutat sau Promotor ca nefiind aplicabil în conformitate cu termenii acestuia.

10.01B Cererea după notificarea de remediere

Banca poate, de asemenea, să facă astfel de cereri:

(a) dacă împrumutatul sau Promotorul nu respectă orice obligaţie din prezentul contract, care nu este o obligaţie menţionată în articolul 10.01 A; sau

(b) dacă orice aspect în legătură cu împrumutatul, Promotorul sau proiectul declarat în preambul se modifică substanţial şi nu este remediat şi dacă modificarea fie prejudiciază interesele Băncii ca instituţie finanţatoare pentru împrumutat, fie afectează în mod negativ implementarea sau funcţionarea proiectului, cu excepţia cazului în care neconformarea sau circumstanţele care duc la neconformare pot fi remediate sau sunt remediate într-un interval de timp rezonabil specificat într-o notificare transmisă împrumutatului de către Bancă.

10.02 Alte drepturi legale

Articolul 10.01 nu va limita alte drepturi legale ale Băncii de a solicita rambursarea anticipată a împrumutului.

10.03 Daune

10.03A Tranşe cu rată fixă

În cazul unei cereri conform articolului 10.01 în legătură cu orice tranşă cu rată fixă, împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată plus compensaţia de rambursare anticipată pe baza oricărei valori din principal care a ajuns la scadenţă. Această sumă se va acumula de la data scadentă specificată în notificarea Băncii şi va fi calculată considerând că rambursarea anticipată se efectuează la data astfel specificată.

10.03B Tranşe cu rată variabilă

În cazul unei cereri conform articolului 10.01 în legătură cu orice tranşă cu rata variabilă, împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată plus o sumă egală cu valoarea actuală de 0,15% (cincisprezece puncte de bază) calculată anual şi aferentă valorii principalului datoriei care trebuie rambursată anticipat în mod similar cu dobânda ce ar fi fost calculată şi acumulată dacă suma respectivă ar fi rămas de plată conform graficului iniţial de amortizare al tranşei până la data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă este cazul, sau la data scadenţei. Valoarea se va calcula cu o rată de discont egală cu rata de redistribuire aplicată pentru fiecare dată de plată relevantă.

10.03C Aspecte generale

Sumele datorate de împrumutat în conformitate cu acest articol 10.03 se vor plăti la data rambursării anticipate specificată în cererea Băncii.

10.04 Nederogare

Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere, exercitarea parţială sau singulară de către Bancă a oricărui drept sau solicitare a unei remedieri conform acestui contract nu vor fi interpretate ca o derogare de la aceste drepturi sau solicitări de remediere. Drepturile şi remedierile prevăzute în acest contract sunt cumulative şi nu exclud alte drepturi sau remedieri prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 11

Lege şi jurisdicţie, diverse

 

11.01 Legea care guvernează

Prezentul contract, precum şi toate obligaţiile necontractuale (obligaţii extracontractuale) ce rezultă din acest contract sau sunt în legătură cu acest contract vor fi guvernate de legile Marelui Ducat al Luxemburgului. Pentru evitarea oricărui dubiu, împrumutatul şi Promotorul vor stabili legislaţia care guvernează relaţia lor contractuală şi relaţiile cu beneficiarii finali în conformitate cu cadrul legal aplicabil acestora.

11.02 Jurisdicţia

(a) Curtea de Justiţie a Uniunii Europene are jurisdicţie exclusivă pentru soluţionarea oricărei dispute (disputa) generată de acest contract sau în legătură cu acesta (inclusiv o dispută care priveşte existenţa, valabilitatea sau încetarea valabilităţii acestui contract sau consecinţele nulităţii acestuia) sau orice obligaţie necontractuală generată de acest contract sau având legătură cu acesta.

(b) Părţile sunt de acord cu faptul că Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este instanţa cea mai potrivită şi convenabilă pentru a soluţiona disputele dintre ele şi, ca urmare, nu vor susţine contrariul.

(c) Acest articol 11.02 are în vedere doar beneficiul Băncii. Ca o consecinţă şi fără a fără a se ţine seama de prevederile articolului 11 02(a), nu împiedică Banca să întreprindă proceduri cu privire la o dispută (inclusiv o dispută legată de existenţa, valabilitatea sau încetarea valabilităţii acestui contract sau orice obligaţie necontractuală generată sau având legătură cu acest contract) într-o altă instanţă care are jurisdicţie. În măsura permisă de lege, Banca poate deschide proceduri simultane în mai multe jurisdicţii.

11.03 Locul executării

Dacă Banca nu aprobă, în scris, în mod specific, altceva, locul executării în cadrul acestui contract va fi sediul Băncii.

11.04 Dovada sumelor datorate

În orice acţiune juridică generată de acest contract, certificatul emis de Bancă cu privire la orice sumă sau rată datorată Băncii în cadrul acestui contract va constitui, în absenţa unei erori evidente, dovada prima facie a sumei sau ratei respective.

11.05 Acord indivizibil

Acest contract constituie acordul indivizibil dintre părţi în legătură cu acordarea creditului la care face referire, prevalând faţă de orice alt acord anterior având acelaşi obiect, fie în mod expres sau implicit.

11.06 Lipsa validităţii

Dacă la un moment dat oricare dintre termenii acestui contract devine ilegal, invalid sau neaplicabil în orice privinţă sau dacă acest contract încetează sau urmează să înceteze a mai produce efecte în orice privinţă, în conformitate cu legile oricărei jurisdicţii, ilegalitatea, lipsa validităţii, neaplicabilitatea sau încetarea producerii de consecinţe juridice nu va afecta:

(a) legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea în jurisdicţia respectivă a oricăror altor termeni ai acestui contract sau capacitatea de a produce efecte juridice în orice altă privinţă a acestui contract în jurisdicţia respectivă; sau

(b) legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea în alte jurisdicţii a acelui sau a oricăror altor termeni ai acestui contract sau capacitatea de a produce efecte juridice a acestui contract în legislaţia altor astfel de jurisdicţii.

11.07 Amendamente

Orice amendament adus prezentului contract se va realiza în scris şi va fi semnat de părţile la prezentul.

11.08 Neaplicabilitatea anumitor evenimente

Împrumutatul renunţă la orice drept de a se baza pe orice:

(a) impreviziune, însemnând o schimbare excepţională de circumstanţe care ar face ca îndeplinirea oricărei obligaţii sau a tuturor obligaţiilor din acest contract să devină excesiv de împovărătoare, conform reglementării acestui tip de eveniment de impreviziune prin, dar fără limitare la, articolul 1271 paragraful 3 lit. (c) din Codul civil român; sau

(b) un alt eveniment care ar putea avea un efect similar asupra capacităţii împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile din acest contract.

 

ARTICOLUL 12

Clauze finale

 

12.01 Notificări între părţi

Notificările şi alte comunicări transmise în cadrul acestui Contract, adresate părţilor din contract, se vor efectua la adresele sau numerele de fax stabilite mai jos sau la orice alte adrese sau numere de fax pe care o parte le notifică în prealabil, în scris, celeilalte părţi:

Pentru Bancă în atenţia: OPS/CSEE-4 PUB SEC

(BG, RO,TUR)

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Nr. fax: +352 4379 55186

Pentru împrumutat în atenţia: Direcţiei generale relaţii financiare internaţionale

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti

Nr. fax:+4021 312 67 92

12.02 Forma notificărilor

Orice notificare sau comunicare transmisă în cadrul acestui contract se va efectua în scris.

Notificările şi alte comunicări pentru care în acest contract se specifică perioade fixe sau care stabilesc ele însele perioade obligatorii pentru destinatar se pot efectua prin livrare personală, prin fax sau prin scrisoare recomandată. Respectivele notificări şi comunicări se va considera a fi fost primite de către cealaltă parte la data livrării pentru scrisorile transmise personal sau cele recomandate sau la data confirmării transmiterii pentru cele transmise prin fax. Alte notificări sau comunicări pot fi efectuate prin livrare personală, scrisoare recomandată sau fax sau în măsura în care părţile stabilesc acest lucru prin acord scris, prin e-mail sau o altă formă de comunicare electronică. Fără a afecta validitatea unei notificări transmise prin fax conform paragrafelor de mai sus, o copie a fiecărei notificări transmise pe fax va fi de asemenea expediată părţii relevante prin poştă, cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare. Notificările emise de împrumutat conform unei prevederi din acest contract vor fi, atunci când Banca solicită acest lucru, transmise Băncii împreună cu dovezi satisfăcătoare privind autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze astfel de notificări din partea împrumutatului, precum şi specimenele de semnătură ale acestei persoane/acestor persoane.

12.03 Preambul şi anexe

Preambulul şi următoarele anexe fac parte integrantă din contract:

Anexa A Specificaţiile proiectului şi raportare

Anexa B Definiţia EURIBOR

Anexa C Formularul de cerere de tragere

Anexa D Revizuire şi conversia ratei dobânzii

Anexa E Certificatul împrumutatului

Acest contract reprezintă rezultatul negocierilor extinse dintre părţi, fiecare dintre acestea fiind reprezentată de consilieri juridici interni sau din afara instituţiei. Fără a aduce atingere acestui fapt şi dacă se solicită conform oricărei legi aplicabile, precum articolul 1.203 din Codul civil al României, împrumutatul acceptă prin prezenta toate clauzele din acest contract care (A) asigură în favoarea Băncii (i) limitarea răspunderii, (ii) dreptul de a denunţa unilateral contractul,

(iii) dreptul de a suspenda îndeplinirea obligaţiilor Băncii sau (B) asigură în defavoarea împrumutatului, după caz (i) decăderea din drepturi, (ii) decăderea din beneficiul termenului, (iii) limitarea dreptului de a opune excepţii, (iv) limitarea dreptului de contractare cu terţe părţi, (v) reînnoirea tacită a acordului, (vi) legea aplicabilă, (vii) supunerea la arbitraj (clauzele compromisorii) sau derogatorii de la regulile jurisdicţiei instanţelor, incluzând şi fără a se limita Sa următoarele articole: articolul 1.06 Anulare şi suspendare, articolul 1.07 Anulare după expirarea creditului, articolul 4 Rambursarea, articolul 5 Plăţi, articolul 1.04 Condiţii de tragere, articolul 6.07 Angajament de integritate, articolul 10.01 Dreptul de a solicita rambursarea, articolul 10.04 Nederogare, articolul 11.01 Legea care guvernează, articolul 11.02 Jurisdicţie şi articolul 11.08 Neaplicabilitatea anumitor evenimente.

Ca mărturie a celor de mai sus, părţile au încheiat prezentul contract în 3 (trei) exemplare originale în limba engleză cu iniţializarea fiecărei pagini a prezentului contract de către reprezentanţii respectivi, în numele lor.

 

Luxemburg, 18 iulie 2017

 

Semnat pentru şi în numele României

Semnat pentru şi în numele

Ministrul finanţelor publice,

Băncii Europene de Investiţii

Ionuţ Mişa

Vicepreşedinte,

 

Andrew McDowell

 

ANEXA  A

 

Specificaţiile proiectului şi raportare

 

A.1. Descrierea tehnică

A. 1.1 Scopul, locaţia

Operaţiunea constă într-un împrumut de program structural (SPL) pentru cofinanţarea investiţiilor în transporturi în România în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare (POIM) 2014-2020. Împrumutatul va fi România, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, iar beneficiarii în cadrul SPL vor fi autorităţile naţionale relevante şi companiile care implementează subproiecte în sectorul transporturilor.

A. 1.2 Descriere

Operaţiunea va cofinanţa investiţiile în transporturi în cadrul axelor prioritare 1 şi 2 din POIM 2014-2020 în România. Unul dintre obiectivele-cheie ale POIM este abordarea nevoilor de dezvoltare în România prin susţinerea investiţiilor în infrastructura de transport, în special pentru drumurile strategice, căile ferate, metroul urban, căile navigabile interioare, porturile şi aeroporturile. Localizarea subproiectelor va varia, deşi majoritatea va fi amplasată în regiunile mai puţin dezvoltate din România şi/sau pe TEN-T. Axele prioritare 1 şi 2 vor fi finanţate din Fondul de coeziune şi, respectiv, din FEDR şi ambele vor acoperi obiectivul tematic: promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în infrastructurile de reţea-cheie. Fiecare axă prioritară vizează obiective specifice şi priorităţi de investiţii. Subproiectele de transport care vor fi sprijinite de POIM au fost identificate în Maşter Planul general al Transporturilor din România (MPGT) şi includ în principal infrastructura de transport, în special pentru subproiectele TEN-T şi sectoarele strategice de drumuri, calea ferată, metroul urban, căile navigabile interioare, porturile şi aeroporturile.

 

Axe prioritare

Fond

Obiective specifice

1

Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a metroului

Fond de coeziune

1.1

Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua centrală TEN-T

1.2

Creşterea mobilităţii pe reţeaua centrală TEN-T feroviară

1.3

Creşterea utilizării căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua centrală TEN-T

1.4

Creşterea utilizării mijloacelor de transport subteran din Bucureşti-Ilfov, dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor conexe

2

Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de înaltă calitate, durabil şi eficient

FEDR

2.1

Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T

2.2

Creşterea zonelor de acces cu conectivitate redusă la infrastructura rutieră TEN-T

2.3

Creşterea utilizării durabile a aeroporturilor

2.4

Creşterea volumului mărfurilor care tranzitează prin porturi şi terminale intermodale

2.5

Creşterea siguranţei şi a securităţii în toate modurile de transport şi reducerea impactului transportului asupra mediului

2.6

Reducerea blocajelor la comunicaţiile transnaţionale

2.7

Creşterea durabilităţii şi a calităţii transportului feroviar

 

A.1.3 Calendar

SPL acoperă perioada de programare POIM 2014-2020. Toate subproiectele sau etapele subproiectelor vor fi puse în aplicare între 2014 şi 2020, plus o prelungire de timp. Operaţiunea BEI va fi pentru perioada de implementare 2014-2024.

A.1.4 Dispoziţii generale

- Banca îşi va aloca fondurile pentru subproiectele eligibile care sunt justificate din punct de vedere economic, tehnic şi financiar şi ecologice. Toate subproiectele trebuie să respecte legislaţia UE în materie de mediu, de achiziţii publice şi de ajutor de stat, precum şi să respecte principiile şi standardele de mediu şi sociale ale BEI 2 şi politica BEI privind creditarea transporturilor. 3


2 http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_statement_esps_en.pdf

3 http://www.eib.org/infbcentre/publication5/all/eib-transport-lending-policy.htn1

 

- Valoarea împrumutului din cadrul setului de subproiecte finanţate în cadrul operaţiunii nu trebuie să depăşească 50% din costul investiţiei proiectului şi 100% din costul eligibil al investiţiei, astfel cum este definit de Bancă.

- Sprijinul cumulat acordat de UE (finanţarea BEI şi subvenţiile UE) în cadrul operaţiunii nu trebuie să depăşească 90% din costul investiţiei proiectului.

- Costul investiţiei proiectului include (listă neexhaustivă) terenuri, studii şi inginerie, lucrări civile, echipamente şi instalaţii, TVA nerecuperabil, cheltuieli tehnice şi neprevăzute.

- Următoarele costuri nu sunt eligibile pentru Bancă: TVA şi alte taxe şi impozite, achiziţionarea de terenuri, achiziţionarea de clădiri, întreţinerea, repararea şi alte costuri de exploatare, achiziţionarea de bunuri second-hand, dobânda în timpul construcţiei, achiziţionarea de licenţe pentru utilizarea resurselor publice negenerate (de exemplu licenţe de telecomunicaţii), brevete, mărci şi mărci comerciale. Tranzacţiile financiare pur şi simplu nu sunt eligibile.

- Eligibilitatea pentru finanţarea BEI va fi verificată de Bancă în etapa de alocare, în conformitate cu criteriile standard de eligibilitate ale băncii.

- Banca îşi rezervă dreptul de a revizui procedurile de alocare.

A.1.5 Proceduri de alocare Vezi articolele 1.09 şi 1.10.

A1.6 Model pentru solicitarea/monitorizarea alocării Tabele rezumative de tragere şi alocare (pentru toate subproiectele incluse în operaţiunea BEI)

Data: zz/ll/aaaa

Numele operaţiunii BEI: ROMÂNIA UE Cofinanţare pentru transport 2014-2020

Numărul operaţiunii BEI: 2015-0712 Contract de finanţare nr.:

Valuta: EUR

 

Tabel rezumativ al tragerilor

 

Nr.

Rezumat trageri

Suma trasă de la BEI (EUR)

Referinţă(e) de alocare

Suma trasă de la BEI alocată subproiectelor eligibile (EUR)

Procent al sumai trase de la BEI alocată subproiectelor eligibile (EUR)

1

Referinţe tragere, data

EUR

Alocaţia nr.

EUR

%

2

Referinţe tragere, data

EUR

 

EUR

%

 

...

.......

 

.......

.......

Total la data

EUR

 

EUR

%

 

Tabel rezumativ al alocărilor

 

Nr.

Rezumat alocări

Suma alocată de BEI (EUR)

Numele beneficiarului final

Suma alocată de BEI plătită beneficiarului final (EUR)

Procent al sumei alocate de BEI plătită beneficiarului final (EUR)

1

Referinţe alocare, data

EUR

Nume

EUR

%

2

Referinţe alocare, data

EUR

Nume

EUR

%

 

.............

.......

 

.......

.......

Total la data

EUR

 

EUR

%

 

Persoana responsabilă

Numele şi prenumele

Funcţia

Departament

Organizaţia

Semnătura:

Data:

Locaţia:

 

Tabel de alocare şi monitorizare Alocarea nr.

Data: zz/ll/aaaa

Numele operaţiunii BEI: ROMÂNIA UE COFINANŢARE PENTRU TRANSPORT 2014-2020 Numărul operaţiunii BEI: 2015-0712 Contract de finanţare nr. :

Valuta: EUR

 

Referinţe subproiect nr.

Axa prioritară

(1)

Sectorul transporturi

(2)

Numele subproiectului

Descrierea subproiectului

Beneficiar final

(3)

EIM

(4)

Natura 2000

(5)

Situaţia achiziţiei

Cosi

(EUR 000s)

(7)

Cost eligibil

(EUR 000s)

(8)

Implementare lucrări

(9)

Grant UE

BEI

Contribuţia naţională/

Alţii

Data început

Data sfârşit

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

 

1 Axa prioritară

Vezi POIM 2014-2020 pentru referinţe. Axe prioritare 1/2

2 Sector transport

1) Rutier 2) Feroviar 3) Transport urban 4) Porturi 5) Căi navigabile interioare 6) Aeroporturi

3 Beneficiar final

Numele beneficiarului

4 EIM

Este subproiectul subiect al EIM ? Da/Nu

5 Natura 2000

Are subproiectul impact pe siturile Natura 2000 Da/Nu

6 Situaţia achiziţiei

Etapa de achiziţie a subproiectului pentru lucrări/fumizare. Dacă este în curs de pregătire, în curs de achiziţie sau finalizată

7 Cost

Costul subproiectului EUR (000s) fără TVA

8 Finanţare

Detalii privind finanţarea. Acest lucru ar trebui să fie egal cu costul subproiectului din coloana (7)

9 Implementare lucrări

Data estimată a începutului şi a sfârşitului implementării (zz/ll/aaaa)

 

A. 1.7 Fişa proiectului (Cost total între 25 şi 50 mii. EUR)

 

Fişa proiectului

(pentru subproiectele ale căror costuri totale se situează între 25 milioane şi 50 milioane EUR)

 

ROMÂNIA UE COFINANŢARE PENTRU TRANSPORT 2014-2020 (2015-0712)

 

Numele subproiectului:

Promotor subproiect (beneficiar):

Numărul de referinţă al subproiectului:

Locaţie:

Persoană de contact:

Sector:

Contact (e-mail, telefon):

Tip: proiect nou/extindere/reabilitare

 

Data:

 

Semnătura Promotorului

 

1. Subproiect

1.1 Istoric

1.2 Fundamentarea alegerii subproiectului şi principalelor obiective ale acestuia

1.3 Descrierea tehnică a subproiectului, inclusiv principalele capacităţi şi dimensiuni relevante

1.4 Entitatea/Entităţile responsabilă(e) pentru a proiecta, construi şi superviza subproiectul

1.5 Costul investiţiei (total)

 

în EUR

 

Proiectare şi supervizare

-

Teren

-

Lucrări civile (lucrări de construcţie)

-

Echipament

-

Diverse

-

Neprevăzute tehnice

-

Depăşiri de preţ (...% la sută creştere pe an), dacă se aplică

-

Dobânda pe timpul construcţiei

-

Total

-

 

1.5.1 Planul financiar al alocării solicitate

 

Surse de finanţare

În EUR

Buget naţional

 

Fonduri UE

 

Altele

 

Total

 

din care împrumutul BEI solicitat

 

 

1.6 Grafic cheltuieli preconizate (în EUR, exclus TVA)

 

an

2014

.......

.......

n

Total

EUR

 

 

 

 

 

 

1.7 Durata de viaţă tehnică/economică prevăzută (în ani)

1.8 Perioada de implementare (date: lună, an)

a) demarare:

b) finalizare:

1.9 Autorizarea necesară pentru implementarea/exploatarea subproiectului

Vă rugăm să specificaţi denumirea/denumirile autorităţii/autorităţilor care emit(e) autorizaţiile relevante şi dacă acestea au fost deja emise. Dacă autorizaţiile nu au fost emise, vă rugăm să specificaţi data preconizată a eliberării acestora.

1.10 Locuri de muncă asupra cărora investiţia are impact

Numărul de locuri de muncă preconizate a li create, asigurate/menţinute sau pierdute ca urmare a implementării subproiectului

 

a) pe durata construcţiei:

 

b) ulterior perioadei de construcţie (exploatare şi mentenanţă) - asigurare/menţinere:

 

 

1.11 Indicatori fizici

Vă rugăm să specificaţi (cuantificaţi) efectele fizice/rezultatele planificate ale subproiectului

 

Denumirea şi definiţia indicatorului

Anul de referinţă

(anul)

Valoarea-ţintită

(anul)

a)

 

 

b)

 

 

c)

 

 

 

1.12 Achiziţie

Tipul şi specificaţiile ofertei(lor):

1.13 Impact de mediu

a) Vă rugăm să explicaţi pe scurt efectele subproiectului asupra mediului.

b) Acest subproiect are anumite riscuri sau beneficii specifice de mediu ?

c) Respectarea cerinţelor de mediu (local, naţional, UE) şi descrierea sumară a măsurilor de atenuare adoptate, dacă este cazul; indicaţi dacă este necesară o evaluare a impactului asupra mediului şi dacă subproiectul este amplasat în cadrul/impactul în siturile Natura 2000 - în cazuri afirmative, furnizaţi informaţii cu privire la deciziile şi deciziile administrative relevante pentru acest subproiect, serviciile Băncii pot solicita informaţii suplimentare (cum ar fi o copie a rezumatului nontehnic al EIM, analiza impactului asupra siturilor Natura 2000).

d) Furnizaţi amprenta de carbon a subproiectului în momentul finalizării şi emisiile/economiile preconizate în timpul funcţionării.

1.14 Exploatarea şi mentenanţa:

a) organizaţia care se ocupă de exploatarea şi mentenanţa subproiectului:

b) costurile de exploatare şi mentenanţa şi bugetul disponibil pentru exploatare şi mentenanţa:

1.15 Aspecte economice şi financiare

a) populaţia deservită de subproiect sau alte analize pertinente ale cererii (de exemplu, traficul);

b) dacă se aplică, un rezumat al analizei cost-beneficii sau al analizei de fezabilitate economică;

c) dacă se aplică, mecanismul de recuperare a costurilor (Utilizatorii vor fi solicitaţi să contribuie la costul subproiectului? Politica tarifară ?)

2. Concluzii şi recomandări generale

 

 

 

 

 

 

Amplasarea:

Data:

Promotor:

Persoana responsabilă:

 

 

A. 1.8 Formularul A/B conform Directivelor UE Habitate şi Păsări

 

PARTEA I

Formularul A - Nu a fost necesară o evaluare adecvată prevăzută la articolul 6 alineatul (3)

 

DECLARAŢIA AUTORITĂŢII RESPONSABILE PENTRU MONITORIZAREA SITURILOR DE IMPORTANŢĂ PENTRU CONSERVAREA NATURII 4

Autoritatea responsabilă: ........................................................................................................

în urma examinării 5 cererii proiectului ..................................................................................

ce va fi amplasat în .................................................................................................................,

declară că este puţin probabil ca proiectul să aibă un efect semnificativ asupra sitului NATURA 2000 din următoarele motive:

.................................................................................................................................................

Prin urmare, nu a fost considerată ca fiind necesară o evaluare corespunzătoare conform articolului 6(3).

O hartă la dimensiunea 1:100.000 (sau oricare altă cea mai apropiată scală) este ataşată, indicând amplasarea proiectului şi a siturilor NATURA 2000 vizate, dacă este cazul.

 

Data (zz/ll/aaaa):

 

Semnat: ...................................................................................

Numele: ..................................................................................

Funcţia: ..................................................................................

Organizaţia: ...........................................................................

(Autoritatea responsabilă de monitorizarea siturilor NATURA2000)

Ştampila:


4 Aici sunt incluse siturile protejate care fac parte din reţeaua Natura 2000 (inclusiv zonele speciale de conservare şi de protecţie), siturile potenţiale din programul Natura 2000, siturile Ramsar, siturile Păsări importante, siturile Reţelei Smarald, precum şi altele relevante.

5 Având în vedere cerinţele din articolul 6(3) din Directiva 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale şi florei şi faunei sălbatice.

 

PARTEA II

Formularul A - Evaluarea efectelor asupra NATURA 2000 - Niciun risc de efect semnificativ

 

DECLARAŢI A AUTORITĂŢII RESPONSABILE PENTRU MONITORIZAREA SITURILOR DE IMPORTANŢĂ PENTRU CONSERVAREA NATURII 6

 

Autoritatea responsabilă ....................................................................................................

după examinarea cererii de proiect 7 ..................................................................................

care trebuie să fie localizată la ..........................................................................................,

declară că, în urma unei evaluări adecvate cerute de articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE, proiectul nu va avea efecte semnificative asupra unui sit de importanţă pentru conservarea naturii. Vă rugăm să furnizaţi un rezumat al concluziilor evaluării corespunzătoare efectuate în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE:

 

Prezentaţi un rezumat al măsurilor de atenuare necesare pentru proiect:

 

Se ataşează o hartă la scară de 1.100.000 (sau cea mai apropiată scară posibilă), indicând locaţia proiectului, precum şi siturile importante pentru conservarea naturii.

 

Semnat:

Numele şi funcţia:

Organizare (autoritatea responsabilă de monitorizarea siturilor NATURA 2000)

Oficial

Ştampila:


6 Aici sunt incluse siturile protejate care fac parte din reţeaua Natura 2000 (inclusiv zonele speciale de conservare şi de protecţie), siturile potenţiale din programul Matura 2000, siturile Ramsar, siturile Păsări importante, siturile Reţelei Smarald, precum şi altele relevante.

7 Având în vedere cerinţele din articolul 6(3) din Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi florei şi faunei sălbatice.

 

Formularul B - Riscul apariţiei unor efecte semnificative

 

INFORMAŢII DE LA AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU ACTIVITATEA DE MONITORIZAREA SITURILOR DE IMPORTANŢĂ PENTRU CONSERVAREA NATURII 8

 

Autoritatea responsabilă: .......................................................................................................

în urma examinării 9 cererii proiectului ..................................................................................

ce va fi amplasat în ................................................................................................................,

furnizează următoarele informaţii şi documente care trebuie trimise Comisiei Europene (Bifaţi caseta corespunzătoare.):

informaţii (art. 6(4). 1) 

opinie (art. 6(4).2) 

 

Ţara:

Autoritatea naţională competentă: Adresa:

Persoana de contact: Tel., fax, e-mail:

Data:

 

Notificarea conţine informaţii sensibile Dacă da, vă rugăm să specificaţi şi să justificaţi:

 

 

8 Aici sunt incluse siturile protejate care fac parte din reţeaua Natura 2000 (inclusiv zonele speciale de conservare şi zonele speciale de protecţie), siturile potenţiale din programul Natura 2000, siturile Ramsar, siturile Păsări internaţionale, siturile Reţelei Smarald, precum şi altele relevante.

9 Având în vedere cerinţele din articolul 6(4) din Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi florei şi faunei sălbatice.

 

 

1. Planul sau proiectul

 

Numele planului/proiectului:

Promovat de:

Rezumatul planului sau proiectului cu efect asupra sitului:

Descrierea şi localizarea elementelor şi acţiunilor proiectului cu impact potenţial şi identificarea zonelor afectate (inclusiv hărţi):

 

 

2. Evaluarea efectelor negative 10

Numele şi codul site-ului Natura 2000 afectat(e):

Vă rugăm să bifaţi corespunzător:

- o SPA în temeiul Directivei privind păsările

- un SCI/SAC în temeiul Directivei privind habitatele

- găzduirea unui habitat/specii prioritare

- sunt afectate habitatele/speciile prioritare

- o zonă umedă de importanţă internaţională desemnată în temeiul Convenţiei Ramsar sau care se califică pentru o astfel de protecţie

- un sit înscris în ultimul inventar privind zonele importante pentru păsări (IBA) sau (dacă este disponibil) într-un inventar ştiinţific echivalent mai detaliat aprobat de autorităţile naţionale

- un sit la care se referă Convenţia de la Berna privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale europene (articolul 4), în special un sit care îndeplineşte criteriile reţelei Emerald

- zone protejate de legislaţia naţională de conservare a naturii

Obiectivele de conservare a sitului şi caracteristicile-cheie care contribuie la integritatea site-ului:

- habitatele şi speciile care vor fi afectate în mod negativ (de exemplu, indică reprezentativitatea acestora, dacă este cazul, statutul lor de conservare în conformitate cu articolul 17 la nivel naţional şi biogeografic şi gradul de izolare, rolurile şi funcţiile lor în situl în cauză);

- importanţa sitului pentru habitatele şi speciile care vor fi afectate (de exemplu, explicarea rolului sitului în regiunea naţională şi biogeografică şi în coerenţa reţelei Natura 2000);

- descrierea efectelor adverse aşteptate (pierderea, deteriorarea, perturbarea, efectele directe şi indirecte etc.); amploarea efectelor (suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor sau zonele de apariţie afectate de proiect); importanţa şi magnitudinea (de exemplu, luând în considerare zona sau populaţia afectată în raport cu suprafaţa şi populaţia totală din zonă şi, eventual, în ţară) şi locaţia (inclusiv hărţile).

Impactul cumulativ potenţial şi alte efecte care ar putea apărea ca urmare a acţiunii combinate a planului sau proiectului care face obiectul evaluării şi a altor planuri sau proiecte.

Măsurile de atenuare incluse în proiect (indicaţi modul în care acestea vor fi implementate şi modul în care acestea vor evita sau vor reduce impactul negativ asupra sitului).

 

 

3. Soluţii alternative

Identificarea şi descrierea soluţiilor alternative posibile, inclusiv opţiunea zero (indicaţi modul în care au fost identificate, procedura, metodele)

Evaluarea alternativelor luate în considerare şi justificarea alternativei alese (motivele pentru care autorităţile naţionale competente au ajuns la concluzia că nu există soluţii alternative)

 

4. Motive imperative ale priorităţii interesului public

Motivul pentru realizarea acestui plan sau proiect, în ciuda efectelor sale negative:

 motive imperative referitoare la prioritatea interesului public, inclusiv cele de natură economică sau socială (în absenţa habitatelor/speciilor prioritare)

 sănătate umană

 siguranţă publică

 consecinţe benefice de primă importanţă pentru mediul înconjurător

 alte motive imperative de interes public prevalent Descrierea şi justificarea şi motivul pentru care sunt prioritare 11:

 

 

5. Măsuri de compensare 12

Obiectivele, caracteristicile-ţintă (habitate şi specii) şi procesele/funcţiile ecologice care trebuie compensate (motivele pentru care aceste măsuri sunt adecvate pentru a compensa efectele negative)

Extinderea măsurilor compensatorii (ariile de suprafaţă, numărul populaţiei)

Identificarea şi localizarea zonelor de compensare (inclusiv hărţile)

Situaţia anterioară şi condiţiile în zonele de compensare (habitatele existente şi statutul lor, tipul de terenuri, utilizările existente ale terenurilor etc.)

Rezultatele aşteptate şi explicarea modului în care măsurile propuse vor compensa efectele negative asupra integrităţii sitului şi vor permite păstrarea coerenţei reţelei Natura 2000

Calendarul de timp pentru punerea în aplicare a măsurilor compensatorii (inclusiv punerea în aplicare pe termen lung), indicând momentul în care vor fi obţinute rezultatele aşteptate

Metodele şi tehnicile propuse pentru punerea în aplicare a măsurilor compensatorii, evaluarea fezabilităţii şi posibila eficacitate a acestora

Costurile şi finanţarea măsurilor compensatorii propuse Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a măsurilor compensatorii

Monitorizarea măsurilor compensatorii, atunci când acestea sunt avute în vedere (de exemplu, dacă există incertitudini cu privire la eficacitatea măsurilor), evaluarea rezultatelor şi urmărirea lor


10 NB: Se concentrează asupra efectelor adverse aşteptate asupra habitatelor şi speciilor pentru care situl a fost propus pentru reţeaua Natura 2000. Includeţi toate informaţiile care ar putea fi relevante în fiecare caz, în funcţie de impacturile identificate pentru speciile şi habitatele afectate.

11 Pot fi necesare diferite niveluri de detaliere în funcţie de faptul că notificarea este transmisă spre informare sau pentru aviz.

12 Pot fi necesare diferite niveluri de detaliere în funcţie de faptul că notificarea este transmisă spre informare sau pentru aviz.

 

A.2. Informaţii despre proiect ce vor fi transmise Băncii şi metoda de transmitere a lor

 

1. Expedierea informaţiilor: desemnarea persoanei responsabile

Informaţiile de mai jos trebuie transmise Băncii sub responsabilitatea:

 

 

Contact financiar

Contact tehnic

Entitatea

Ministerul Finanţelor Publice

Ministerul Transporturilor

Persoana de contact

Boni Cucu

Carmen Moraru

Titlul

Director general

Director general

Funcţia/Departament financiar şi tehnic

Director general/Direcţia generală Relaţii financiare internaţionale

Organism intermediar

Adresă

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Telefon

+ 4021-319.98.54

+ 40372 825 570

Fax

+ 4021-312.67.92

+ 4021-319.61.72

E-mail

boni.cucu@mfinante.ro

carmen.moraru@mt.ro

 

Persoana(ele) de contact menţionată(e) mai sus este (sunt) persoana(ele) de contact responsabilă(e) pentru moment.

Împrumutatul va informa BEI imediat în cazul oricărei modificări.

 

2. Informaţii privind subiecte specifice

Împrumutatul va furniza Băncii următoarele informaţii cel târziu până la termenul-limită indicat mai jos.

 

Documentare/Informare

Termen-limită

Informaţii privind îndeplinirea condiţiilor ex-ante aplicabile subproiectelor stabilite în cadrul POIM 2014-2020

Atunci când este aprobată de Comisia Europeană

Informaţii cu privire la suspendarea sau anularea implementării oricărui subproiect alocat

Imediat fără întârziere

Informaţii privind orice suspendare a plăţilor sau proceduri privind încălcarea dreptului comunitar iniţiate de Comisia Europeană în legătură cu punerea în aplicare a unui subproiect în cadrul acestei operaţiuni şi/sau a legilor şi regulamentelor relevante

Imediat fără întârziere

Informaţii privind rezultatul procedurii de desemnare a autorităţilor (în conformitate cu articolul 123 din Regulamentul privind dispoziţiile comune 1013/2013) şi orice modificări ulterioare

Imediat fără întârziere

Informaţii privind rapoartele de audit realizate de Autoritatea Independentă de Audit, de Comisia Europeană şi de Curtea de Conturi

Imediat fără întârziere

Informaţii cu privire la orice nereguli privind achiziţiile în timpul implementării proiectului care rezultă (sau pot avea ca rezultat) corecţii financiare

Imediat fără întârziere

 

3. Informaţii cu privire la implementarea proiectului

Împrumutatul va furniza Băncii următoarele informaţii privind progresul proiectului în timpul implementării, cel târziu până la termenul-limită indicat mai jos.

 

Documentare/Informare

Termen-limită

Frecvenţa de raportare

Raport de progres al proiectului

- o scurtă actualizare a descrierii tehnice, explicând motivele schimbărilor semnificative faţă de domeniul de aplicare iniţial;

- sinteza sumară a progresului fizic şi financiar al proiectelor de transport POIM, explicând motivele posibilei întârzieri sau modificări semnificative ale costurilor faţă de costul iniţial al bugetului;

- actualizarea procedurilor de achiziţii publice (modificări relevante în legislaţie, probleme semnificative întâlnite);

- informaţii privind orice problemă majoră cu impact asupra mediului pentru subproiectele de transport al POIM;

- informaţii privind orice acţiune în justiţie referitoare la subproiectele de transport POIM care ar putea fi în desfăşurare;

- informaţii privind orice altă problemă semnificativă sau risc (riscuri) care ar putea afecta implementarea subproiectelor de transport POIM;

- imagini neconfidenţiale legate de proiect, dacă acestea sunt disponibile

Până la data de 31 martie a fiecărui an, între 2018 şi 2024

Anual, după cum este necesar

- tabelele de alocare şi monitorizare a BEI actualizate (a se vedea apendicele A. 1.6)

Cu raportul anual de progres al proiectului, între 2018 şi 2024

Anual, după cum este necesar

- o copie a raportului anual de monitorizare privind punerea în aplicare a POIM (astfel cum este definit în Regulamentul privind dispoziţiile comune nr. 1.303/2013)

Cu raportul anual de progres al proiectului, între 2018 şi 2024

Anual, după cum este necesar

- o actualizare a situaţiei condiţiilor ex-ante legate de POIM 2014-2020. Pentru acele condiţii ex-ante încă restante trebuie furnizate informaţii despre planul şi programul de îndeplinire a acestora.

Cu raportul anual de progres al proiectului, între 2018 şi 2024

Anual, după cum este necesar

- un rezumat al responsabilităţilor şi funcţiilor asupra organizaţiilor implicate în furnizarea subproiectelor de transport în cadrul POIM 20Î4- 2020 - în special, orice schimbări de la ultima raportare

Cu raportul anual de progres al proiectului, între 2018 şi 2024

Anual, după cum este necesar

 

4. Informaţii la finele lucrărilor şi în primul an de operare

Împrumutatul trebuie să transmită Băncii următoarele informaţii privind finalizarea proiectului şi funcţionarea iniţială cel târziu în termenul-limită indicat mai jos.

 

Document/Informare

Data furnizării către Bancă

Raport de finalizare a proiectului, incluzând:

- o descriere tehnică finală a proiectului astfel cum a fost finalizată, explicând motivele pentru orice modificare semnificativă în comparaţie cu descrierea tehnică din A.1;

- data finalizării fiecăreia dintre componentele principale ale proiectului, explicând motivele posibilei întârzieri;

- costul final al proiectului, explicând motivele pentru eventualele variaţii de cost faţă de costul iniţial al bugetului;

- efectele de angajare ale proiectului: persoane-zile necesare în timpul implementării, precum şi crearea de noi locuri de muncă permanente;

- o descriere a oricărei probleme majore cu impact asupra mediului sau a impactului social;

- actualizarea cererii sau utilizării proiectului şi a comentariilor acestuia;

- orice problemă semnificativă care a avut loc şi orice risc semnificativ care ar putea afecta funcţionarea proiectului;

- orice acţiune legată de proiect care ar putea fi în curs de desfăşurare;

- imagini neconfidenţiale legate de proiect, dacă acestea sunt disponibile.

Până la 30 iunie 2025

- Raport/Rapoarte final(e) privind punerea în aplicare a programului operaţional (astfel cum este definit la articolul 50 din Regulamentul privind dispoziţiile comune)

Până la 30 iunie 2025

- declaraţia de închidere (astfel cum este definită la articolul 141 din Regulamentul privind dispoziţiile comune), împreună cu raportul final de control şi aprobarea/comentariile Comisiei

Ca şi pentru Comisia Europeană

- tabele finale de alocare şi monitorizare a BEI (a se vedea apendicele A.1.6)

Până la 30 iunie 2025

 

 

Limba rapoartelor

Engleză

 

ANEXA B

 

Definiţia EURIBOR

 

A. „EURIBOR” înseamnă:

(a) pentru o perioadă relevantă mai mică de o lună, rata afişată a dobânzii (definită mai jos) la depozitele în EUR pe o lună:

(b) pentru o perioadă relevantă de una sau mai multe luni pentru care rata afişată este disponibilă, rata afişată a dobânzii la depozitele în EUR pe termenul care corespunde numărului de luni; şi

(c) pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună pentru care nu este disponibilă o rată afişată, rata ce rezultă din interpolarea liniară prin referinţă la două rate afişate, dintre care una este aplicabilă pe o perioadă care este perioada imediat mai scurtă decât durata perioadei relevante, iar cealaltă este rata aplicabilă pe o perioadă care este perioada imediat mai lungă decât durata perioadei relevante (perioada pentru care se ia rata sau din care se face interpolarea ratelor fiind „perioada reprezentativă”).

În sensul alineatelor (b) şi (c) de mai sus, „disponibil” înseamnă ratele, pentru maturităţile date, care sunt calculate şi publicate de Global Rate Set Systems Ltd (GRSS) sau un alt furnizor de servicii selectat de European Money Markets Institute (EMMI), sub sponsorizarea EMMI şi EURIBOR ACI, sau orice succesor la această funcţie EMMI şi EURIBOR ACI, după cum este stabilit de către Bancă.

„Rata afişat㔠este rata dobânzii pentru depozitele în EUR pe perioada relevantă, aşa cum este publicată la ora 11 am ora Bruxelles-ului sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru Bancă în ziua („data redeterminării”) care cade cu 2 (două) zile lucrătoare relevante înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 sau pagina succesoare sau, dacă acestea nu sunt posibile, o altă publicaţie aleasă de Bancă în acest scop.

Dacă această rată afişată nu este publicată, Banca va solicita birourilor principale din zona euro a patru bănci de prim rang, selectate de Bancă, cotaţia ratei la care depozitele în EUR cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre aceste bănci la aproximativ ora 11,00, ora Bruxelles-ului, la data redeterminării, pentru băncile din piaţa interbancară din zona euro, pe o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cei puţin 2 (două) cotaţii, rata la data redeterminării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotaţii. Dacă sunt oferite mai puţin de 2 (două) cotaţii în urma solicitării, rata la data redeterminării va reprezenta media aritmetică a cotaţiilor băncilor importante din zona euro, selectate de către Bancă, la aproximativ ora 11,00 ora Bruxelles-ului în ziua care cade după 2 (două) zile lucrătoare relevante de la data redeterminării, pentru împrumuturile în EUR cu o valoare comparabilă cu cea a celor mai importante bănci europene pe o perioadă egală cu perioada reprezentativă.

Dacă rata rezultantă din cele de mai sus este sub zero, EURIBOR va fi considerat a fi zero.

Dacă niciuna din ratele de mai sus nu este disponibilă, EURIBOR va fi rata (exprimată ca procent pe an) care este stabilită de către Bancă ca fiind costul total suportat de Bancă pentru finanţarea tranşei relevante în baza ratei de referinţă generată intern de către Bancă şi aplicabilă în acel moment sau în baza unei metode alternative de stabilire a ratei dobânzii stabilite în mod rezonabil de către Bancă.

B. Generalităţi

În înţelesul definiţiilor de mai sus:

(a) Toate procentele care rezultă din calculele la care se face referire în această anexă se vor rotunji, dacă este necesar, la cea mai apropiată sută de mii parte dintr-un punct procentual, cu rotunjirea jumătăţilor.

(b) Banca va informa împrumutatul fără întârziere cu privire la cotaţiile primite de Bancă.

(c) Dacă oricare dintre prevederile anterioare devine neconcordantă cu prevederile adoptate sub egida EMMI şi EURIBOR ACI (sau orice succesor la această funcţie în cadrul EMMI şi EURIBOR ACI aşa cum va stabili Banca), Banca poate modifica, în baza unei notificări transmise împrumutatului, aceste prevederi pentru a le armoniza cu celelalte prevederi.

 

ANEXA C

 

Formularul cerere de tragere

 

Cerere de tragere

ROMÂNIA UE COFINANŢARE PENTRU TRANSPORT 2014-2020

 

 

Data:

 

Vă rugăm să eliberaţi]următoarea tragere:

Denumirea Împrumutului (*):

 

 

 

Data semnării (*):

 

Număr Contract FI:

86.95

5

 

Valuta şi suma solicitată

 

Data propusă pentru tragere:

Valuta

Suma

 

 

 

 

 

 

 

DOBÂNDA

Baza ratei dob. (Art. 3.01)

 

 

Rezervat Băncii

(valuta contractului)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata (% sau marja)

 

 

 

 

 

 

SAU (vă rugăm să indicaţi doar UNA)

..............................

 

Valoarea totală a Creditului:

 

 

 

Rata maximă (% sau marja maximă)13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL

 

Anuală

 

 

 

 

 

Frecvenţă (Art. 3.01)

Semianuală

 

Tras până la data de faţă:

 

 

 

 

Trimestrială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele de plată (Art. 5)

 

 

Rămas de tras:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data revizuirii/conversiei dobânzii

 

 

Tragerea curentă:

 

 

 

(dacă se aplică)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuală

 

 

 

 

 

Frecvenţa rambursării

Semianuală

 

Rămas de tras după tragere:

 

 

 

 

Trimestrială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate egale

 

Termen de tragere:

 

 

 

Metodologia de rambursare (Art. 4.01)

Anuităţi constante

 

 

 

 

 

 

Rata unică

 

Numărul max. de trageri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data primei rambursări

 

 

Transă minimă:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data scadenţei:

 

 

Total alocări până în prezent:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiţii preliminare:

Da / Nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contul Împrumutatului pentru creditare:

Cont nr.: .....................................................

(Vă rugăm să specificaţi formatul IBAN în cazul tragerilor în EUR sau formatul corespunzător pentru moneda relevantă.)

....................................................................

Denumirea şi adresa băncii:

....................................................................

Vă rugăm să transmiteţi informaţiile relevante la:

Denumirea/denumirile şi semnătura/semnăturile autorizate ale împrumutatului: 1

 

13 Dacă împrumutatul nu specifică o rată a dobânzii sau o marjă aici, se va considera că împrumutatul a agreat rata dobânzii sau marja transmise corespunzător de către Bancă în notificarea de tragere, în conformitate cu prevederile articolului 1.02C(c).

 

ANEXA D

 

Revizuire şi conversia ratei dobânzii

 

Dacă o rată de revizuire/conversie a fost indusă în notificarea de tragere a unei tranşe, se vor aplica următoarele prevederi.

A. Mecanismul revizuirii/conversiei dobânzii

La primirea unei cereri de revizuire/conversie a dobânzii, Banca, pe parcursul perioadei care începe cu 60 (şaizeci) de zile şi se termină cu 30 (treizeci) de zile înainte de data de revizuire/conversie a dobânzii, va transmite împrumutatului o propunere de revizuire/conversie a dobânzii în care va menţiona:

(a) rata fixă şi/sau marja care s-ar aplica acestei tranşe sau unei porţiuni din aceasta indicată în cererea de revizuire/conversie a dobânzii conform articolului3.01; şi

(b) această rată se va aplica până la data scadenţei sau până la o nouă dată de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, iar această dobândă se datorează trimestrial, semianual sau anual în arierate, pentru perioada scursă, la datele de plată stabilite.

Împrumutatul poate accepta în scris o propunere de revizuire/conversie a dobânzii până la termenul specificat. Orice modificare a contractului solicitată de Bancă în legătură cu acest aspect se va efectua prin acord care va fi încheiat cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data revizuirii/conversiei relevantă.

B. Efectele revizuirii/conversiei dobânzii

În cazul în care împrumutatul acceptă în mod oficial, în scris, o rată fixă sau o marjă cu privire la o propunere de revizuire/conversie a dobânzii, împrumutatul va plăti dobânda acumulată la data de revizuire/conversie a dobânzii şi ulterior la datele de plată desemnate.

Premergător datei de revizuire/conversie a dobânzii, prevederile relevante din contract şi din notificarea de tragere se vor aplica fiecărei tranşe în totalitate. De la data de revizuire/conversie a dobânzii inclusiv, prevederile conţinute în propunerea de revizuire/conversie a dobânzii privind noua rată sau marjă se vor aplica tranşei (sau unei părţi din aceasta) până la o nouă dată de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, sau până la data scadenţei.

C. Neîndeplinirea revizuirii/conversiei dobânzii

În cazul în care împrumutatul nu transmite o cerere de revizuire/conversie a dobânzii sau nu acceptă, în scris, o propunere de revizuire/conversie a dobânzii pentru o tranşă sau dacă părţile nu încheie amendamentul solicitat de Bancă în condiţiile paragrafului A de mai sus, împrumutatul va rambursa tranşa (sau o parte din ea) la data de revizuire/conversie a dobânzii, fără plata unei compensaţii. Împrumutatul va rambursa la data de revizuire/conversie a dobânzii orice parte dintr-o tranşă care nu este afectată de revizuirea/conversia dobânzii.

 

ANEXA E

 

Formular certificatul împrumutatului

 

Către: Banca Europeană de Investiţii

De la: [Împrumutat]

Data:

Subiectul: Contract de finanţare între Banca Europeană de Investiţii şi [împrumutat] din data - („Contract de finanţare”)

Număr FI 86,955 Număr Serapis 2015-0712

 

Stimaţi domni,

Termenii definiţi în Contractul de finanţare au acelaşi înţeles atunci când sunt folosiţi în această scrisoare. În înţelesul articolului 1.04 din Contractul de finanţare dorim să vă confirmăm/certificăm următoarele:

(a) nu s-a produs şi nu este în derulare niciun eveniment de rambursare anticipată;

(b) nicio măsură asigurătorie de tipul celor interzise prin articolul 7.02 nu a fost instituită şi nu există în prezent;

(c) nu s-a produs nicio modificare materială importantă referitor la niciun aspect din proiect sau în legătură cu care avem obligaţia de a raporta în conformitate cu articolul 8.01, cu excepţia celor comunicate anterior de noi;

(d) dispunem de fonduri suficiente pentru a asigura finalizarea la timp şi implementarea proiectului în conformitate cu anexa A.1;

(e) niciun eveniment sau circumstanţă care, prin trecerea timpului sau notificare conform Contractului de finanţare, ar constitui un eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale nu s-a produs şi nu se află în derulare fără a fi remediat sau fără să se fi acordat derogare;

(f) niciun/nicio litigiu/procedură administrativă de arbitraj sau investigaţie nu există actualmente şi din cunoştinţa noastră nu se află sau nu ar putea să se afle pe rolul niciunei instanţe, organism de arbitra) sau agenţie, după cum nu existată nicio sentinţă sau decizie neîndeplinită împotriva noastră care să fi condus sau care, în cazul unei sentinţe nefavorabile, conduce la probabilitatea rezonabilă a unei modificări substanţiale negative;

(g) confirmările şi garanţiile care vor fi efectuate sau repetate conform articolului 6.08 sunt corecte sub toate aspectele materiale; şi

(h) nu s-a produs nicio modificare substanţială negativă faţă de situaţia de la data semnării Contractului de finanţare.

 

Cu stimă,

Pentru şi în numele [denumirea Împrumutatului]

Data:

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 mai 2018.

Nr. 394.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan Samoilă din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

Având în vedere Cererea domnului Bogdan Samoilă nr. 248.678 din 10 mai 2018 şi Adresa Ministerului Afacerilor Interne înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.885 din 11 mai 2018,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Samoilă se eliberează, la cerere, din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 203.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Tămăşoi-Moisil Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 98 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept, la data de 4 mai 2018, a raportului de serviciu al domnului Tămăşoi-Moisil Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 204.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Dan Iliovici din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Iliovici se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 205.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Marius-Sebastian Ionescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius-Sebastian Ionescu se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 206.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.