MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 421/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 421         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 17 mai 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

61. - Hotărāre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 īn ceea ce priveşte aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roti şi a cvadriciclurilor - COM (2018) 137 final

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

26. - Hotărāre privind modificarea anexei la Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

282. - Hotărāre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea Agenţiei Naţionale de īmbunătăţiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

328. - Hotărāre privind transmiterea unui imobil aparţinānd domeniului public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Vaslui īn administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

563. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din Romānia

 

3.503. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea profesională Tehnician transporturi de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin īnvăţămāntul profesional şi tehnic

 

3.631. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea componenţei Grupului de revizuire a planurilor-cadru de īnvăţămānt pentru īnvăţămāntul primar şi a componenţei Comisiei de validare a planurilor-cadru de īnvăţămānt revizuite pentru īnvăţămāntul primar

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 īn ceea ce priveşte aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor - COM (2018) 137 final

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, īn baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/212 din 26.04.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Senatul Romāniei constată că Regulamentul (UE) nr. 168/2013 care cuprinde cerinţe pentru omologarea UE se bazează pe conceptul armonizării totale.

(2) Modificările care urmează să fie introduse īn cerinţele din regulamentul menţionat pe baza constatărilor din studiul cuprinzător asupra efectelor de mediu sunt considerate cele mai adecvate pentru a atinge obiectivul subliniat īn considerentul (9) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, pentru a obţine un nivel ridicat de protecţie a mediului.

Art. 2. - (1) Senatul Romāniei constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului respectă principiul subsidiarităţii.

(2) Senatul Romāniei constată că Propunerea de regulament respectă principiul proporţionalităţii, dar există rezerve faţă de anumite aspecte din textul propunerii.

Art. 3. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 9 mai 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI.

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 9 mai 2018.

Nr. 61.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea anexei la Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

Īn temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Sorin-Dan Moldovan, aparţinānd Grupului parlamentar al PNL, este desemnat īn calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor īn locul domnului deputat Glad-Aurel Varga;

- domnul deputat Ionuţ-Marian Stroe, aparţinānd Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare īn masă, īn calitate de membru.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor īn şedinţa din 16 mai 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 26.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea Agenţiei Naţionale de īmbunătăţiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Avānd īn vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate īn patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea Agenţiei Naţionale de īmbunătăţiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale īşi va actualiza īn mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, īmpreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu  modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 282.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate īn domeniul public al statului şi īn administrarea Agenţiei Naţionale de īmbunătăţiri Funciare pentru care se actualizează valorile de inventar

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

0

1

2

3

4

5

1

MFP 59407

Cod 8.16.02

Berceni-Vidra-Frumuşani - judeţul Ilfov - neutilitate publică

irigaţii

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

2.034.366

2

MFP 59421

Cod 8.16.03

Lacul Morii - judeţul Ilfov - utilitate publică

desecare

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

493.381

3

MFP 59453

Cod 8.16.03

Voluntari-Pantelimon - judeţul Ilfov - utilitate publică

desecare

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

926.932

4

MFP 59457

Cod 8.16.03

Chiajna-Bragadiru-Dragomireşti - judeţul Ilfov - utilitate publică

desecare

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

247.163

5

MFP 59458

Cod 8.16.03

Berceni-Vidra-Frumuşani - judeţul Ilfov - utilitate publică

desecare

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

1.439.745

6

MFP 59461

Cod 8.16.02

Aducţiune Jilava - judeţul Ilfov - neutilitate publică

irigaţii

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

767.124

7

MFP 59462

Cod 8.16.03

Afumaţi-Runcu-Ştefăneşti - judeţul Ilfov - utilitate publică

desecare

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

2.674.582

8

MFP 59463

Cod 8.16.03

Săftica-Fierbinţi - judeţul Ilfov-utilitate publică

desecare

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

3.765.985

9

MFP 59464

Cod 8.16.02

Nuci - judeţul Ilfov - utilitate publică

irigaţii + desecare

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

2.151.756

10

MFP 59466

Cod 8.16.02

Mostiştea II - judeţul Ilfov - utilitate publică

irigaţii + desecare

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

9.910.963

11

MFP 59471

Cod 8.16.02

Otopeni-Căldăruşani - judeţul Ilfov - neutilitate publică

irigaţii

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

56.112

12

MFP 59482

Cod 8.16.02

Buftea-Căciulaţi - judeţul Ilfov - utilitate publică

irigaţii + desecare

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

6.136.771

13

MFP 59497

Cod 8.16.03

Periş-Lipia - judeţul Ilfov - utilitate publică

desecare

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

2.608.330

14

MFP 59502

Cod 8.16.02

Snagov - judeţul Ilfov - neutilitate publică

irigaţii

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

60.366

15

MFP 59535

Cod 8.28.01

Teren aferent canton Bolintin - 1.450 mp - neutilitate publică

teren aferent canton Bolintin - 1.450 mp

Ţara: Romānia; judeţul; Giurgiu

81.659

16

MFP 59558

Cod 8.16.03

Baloteşti-Moara Vlăsiei - judeţul Ilfov - utilitate publică

desecare

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

13.211.815

17

MFP 59597

Cod 8.16.03

Ştefăneştii de Sus - judeţul Ilfov - utilitate publică

desecare

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

198.539

18

MFP 59598

Cod 8.16.03

Bragadiru-Jilava - judeţul Ilfov - utilitate publică

desecare

Ţara: Romānia; judeţul; Ilfov

3.064.864

19

MFP 59666

Cod 8.16.03

Tamaşi-Corbeanca - judeţul Ilfov - utilitate publică

desecare

Ţara; Romānia; judeţul: Ilfov

13.447.166

20

MFP 59731

Cod 8.16.02

Aducţiune Grădiştea - judeţul Ilfov - neutilitate publică

irigaţii

Ţara; Romānia; judeţul; Ilfov

91.102

21

MFP 59787

Cod 8.16.03

Grădiştea-Moara Vlăsiei - judeţul Ilfov - utilitate publică

desecare

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

132.497

22

MFP 59837

Cod 8.16,03

Zona Mogoşoaia - judeţul Ilfov - utilitate publică

desecare

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

309.397

23

MFP 59866

Cod 8.16.03

Valea Vlăsiei-Săftica - judeţul Ilfov - utilitate publică

desecare

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

4.715.568

24

MFP 60094

Cod 8.16.03

Cocani-Buftea - judeţul Ilfov - utilitate publică

desecare

Ţara: Romānia; judeţul; Ilfov

1.223.049

25

MFP 60163

Cod 8.16.03

Colentina-Tărtăşeşti - judeţul Ilfov - utilitate publică

desecare

Ţara: Romānia; judeţul; Ilfov

409.236

26

MFP 60169

Cod 8.16.02

Chitila - judeţul Ilfov - neutilitate publică

irigaţii

Ţara: Romānia; judeţul; Ilfov

100

27

MFP 60305

Cod 8.16.02

Otopeni-Căldăruşani - judeţul Ilfov - utilitate publică

irigaţii

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

1.852.115

28

MFP 79319

Cod 8.16.02

Căteasca-Teiul - judeţul Argeş - neutilitate publică

aspersiune conducte, alimentare rāul Argeş, S = 22.879 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

10.957.213

29

MFP 79332

Cod 8.16.03

Merişani-Vālcelele - judeţul Argeş - utilitate publică

desecare gravitaţională, S = 592 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

3.577.450

30

MFP 79333

Cod 8.16.03

Miceşti-Mărăcineni - judeţul Argeş - utilitate publică

Desecare gravitaţională, canale căptuşite, necăptuşite, S = 895 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

2.454.692

31

MFP 79342

Cod 8.16.03

Recea-Buzoieşti - judeţul Argeş - utilitate publică

desecare gravitaţională, S = 1.149 ha, canale necăptuşite 29.690 ml

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

1.022.723

32

MFP 79343

Cod 8.16.03

Dāmbovnic - judeţul Argeş - utilitate publică

desecare gravitaţională, S = 7.279 ha, canale necăptuşite 156.000 ml

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

16.362.191

33

MFP 79350

Cod 8.16.03

Autostrada Piteşti-Bucureşti - judeţul Argeş - utilitate publică

desecare gravitaţională, S = 6.720 ha, canale necăptuşite 101.500 ml

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

5.175.467

34

MFP 79351

Cod 8.28.01

Teren canton Domneşti - 2.078,5 mp - utilitate publică

S = 2.078,50 mp

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

639

35

MFP 79352

Cod 8.16.03

Căteasca-Teiul - judeţul Argeş - utilitate publică

desecare gravitaţională, S = 10.033 ha, canale necăptuşite 81.300 ml

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

5.016.542

36

MFP 79360

Cod 8.28.01

Teren canton Piscani - 579 mp - utilitate publică

S = 579

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

16.783

37

MFP 79370

Cod 8.28.01

Teren sediu sector Oarja - 2.539,37 mp - utilitate publică

S = 2539,37 mp

Ţara: Romānia: judeţul: Argeş

44.007

38

MFP 79371

Cod 8.16.05

B.H. Vediţa - judeţul Argeş - utilitate publică

amenajare antierozională. S = 1.800 ha, desecare gravitaţională, S = 338 ha

Ţara: Romānia: judeţul: Argeş

4.640.134

39

MFP 79392

Cod 8.16.03

Ştefăneşti-Leordeni - judeţul Argeş - utilitate publică

Desecare gravitaţională, S = 7.132 ha, canale necăptuşite 137.650 ml

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

20.585.089

40

MFP 79551

Cod 8.16.02

Stolnici - judeţul Argeş - neutilitate publică

aspersiune, canale, acumulare Vlăscuţa, S = 400 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

1.176.494

41

MFP 79560

Cod 8.16.02

Izvoru - judeţul Argeş - neutilitate publică

irigaţii aspersiune conducte, foraje, S = 250 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

2.281

42

MFP 79562

Cod 8.16.05

B.H, Bascov - judeţul Argeş - utilitate publică

amenajare antierozională, S = 2.428 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

3.748.131

43

MFP 79570

Cod 8.16.05

B.H. Argeşel - judeţul Argeş - utilitate publică

amenajare antierozională. S = 4.947 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

6.836.832

44

MFP 79581

Cod 8.16.05

B.H. Tārgului - judeţul Argeş - utilitate publică

amenajare antierozională, S = 11.196 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

12.020.905

45

MFP 79583

Cod 8.16.05

B.H. Doamnei - judeţul Argeş - utilitate publică

amenajare antierozională, S = 6.947 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

9.650.919

46

MFP 79587

Cod 8.16.05

B.H. Argeş - judeţul Argeş - utilitate publică

amenajare antierozională, S = 8.662 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

4.188.008

47

MFP 79588

Cod 8.16.05

B.H. Bratia - judeţul Argeş - utilitate publică

amenajare antierozională, S = 6.800 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

10.321.488

48

MFP 79619

Cod 8.16.05

B.H. Topolog - judeţul Argeş - utilitate publică

amenajare antierozională, S = 4.716 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

5.024.620

49

MFP 79621

Cod 8.16.05

B.H. Vālsan - judeţul Argeş - utilitate publică

amenajare antierozională, S = 7.423 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

3.687.449

50

MFP 79625

Cod 8.16.05

B.H. Dāmboviţa - judeţul Argeş - utilitate publică

amenajare antierozională, S = 5.511 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

7.955.867

51

MFP 79662

Cod 8.16.05

B.H. Cārcinov - judeţul Argeş - utilitate publică

amenajare antierozională, S = 5.615 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

9.755.354

52

MFP 79666

Cod 8.16.05

B.H. Vrăneşti - judeţul Argeş - utilitate publică

amenajare antierozională, S = 789 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

1.170.571

53

MFP 79672

Cod 8.16.05

B.H. Văleni - judeţul Argeş - utilitate publică

amenajare antierozională, S = 781 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

4.884.467

54

MFP 79676

Cod 8.16.05

B.H. Ştefăneşti - judeţul Argeş - utilitate publică

amenajare antierozională, S = 341 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

6.067.531

55

MFP 79694

Cod 8.16.05

B.H. Călineşti - judeţul Argeş - utilitate publică

amenajare antierozională. S = 475 ha

Ţara: Romānia; judeţul; Argeş

2,093.742

56

MFP 79716

Cod 8.16.05

B.H. Izvorani - judeţul Argeş - utilitate publică

amenajare antierozională, S = 147 ha

Ţara: Romānia; judeţul; Argeş

367.998

57

MFP 80229

Cod 8.16.02

Ştefăneşti-Leordeni - judeţul Argeş - neutilitate publică

irigaţii canal căptuşit de aducţiune Ştefăneşti-Leordeni L= 26,20 km

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

2.142.050

58

MFP 92266

Cod 8.16.02

lazul Morilor Prahova - judeţul Prahova - neutilitate publică

irigaţii - aducţiune gravitaţională, S = 1.064 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

1.229.691

59

MFP 92268

Cod 8.16.02

Leaot - judeţul Prahova - neutilitate publică

irigaţii - aducţiune gravitaţională, S = 2,512 ha

Ţara: Romānia; judeţul; Prahova

5,818.106

60

MFP 92269

Cod 8.16.02

iazul Morilor Teleajen - judeţul Prahova - neutilitate publică

irigaţii - aducţiune gravitaţională, S = 899 ha

Ţara: Romānia; judeţul; Prahova

449.071

61

MFP 92278

Cod 8.16.02

A.H.C. Cāmpia Buzăului - judeţul Prahova - neutilitate publică

irigaţii aspersiune, Sb = 11.979 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

16.788.670

62

MFP 92279

Cod 8.28.01

Teren incintă canton Gherghiţa - 566 mp - neutilitate publică

 

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

1.257

63

MFP 92280

Cod 8.28.01

Teren incintă canton Călineşti - 1.476 mp - neutilitate publică

 

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

4.287

64

MFP 92284

Cod 8.16,02

Titu-Ogrezeni - judeţul Dāmboviţa - neutilitate publică

amenajare irigaţii aspersiune, S = 23.931 ha, SPP-uri, acumulare Zăvoiu Orbului

Ţara: Romānia; judeţul; Dāmboviţa

2.503.853

65

MFP 92285

Cod 8.28.01

Teren canton Titu - 1.986 mp - neutilitate publică

teren aferent canton Titu - 1.986 mp

Ţara; Romānia; judeţul: Dāmboviţa

99.432

66

MFP 92286

Cod 8.28.01

Teren aferent canton Nucet-1.555 mp - neutilitate publică

teren aferent canton Nucet - 1.555 mp

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

14.595

67

MFP 92287

Cod 8.28.01

Teren aferent canton Bunget-5.296 mp - neutilitate publică

teren aferent canton Bunget - 5.296 mp

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

19.883

68

MFP 92288

Cod 8.16.02

Lucrări captare a apei (priza gravitaţională) Amenajarea Brăteşti-Băleni

stăvilare

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

47.683

69

MFP 92289

Cod 8.16.02

lazul Morilor - judeţul Dāmboviţa - neutilitate publică

amenajare irigaţii gravitaţional S = 575 ha, canale necăptuşite 7.000 m rāul Ialomiţa

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

4.553

70

MFP 92290

Cod 8.16.03

Hătcărău-Drăgăneşti - judeţul Prahova - utilitate publică

desecare gravitaţională, S = 813 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

20.197

71

MFP 92292

Cod 8.16.03

Ialomiţa-Ciorani - judeţul Prahova - utilitate publică

desecare gravitaţională, S = 4.223 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

51.692

72

MFP 92293

Cod 8.16.03

Rafov-Bărcăneşti - judeţul Prahova - utilitate publică

desecare gravitaţională, S = 849 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

191.469

73

MFP 92294

Cod 8.16.03

Recea-Viişoara - judeţul Prahova -

utilitate publică

Desecare gravitaţională, S = 5.863 ha

Ţara: Romānia;

judeţul: Prahova

227.303

74

MFP 92295

Cod 8.16.03

Ciorani-Albeşti - judeţul Prahova - utilitate publică

desecare gravitaţională, S = 2 350 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

7.803

75

MFP 92296

Cod 8.16.03

Cricov-Ciorani - judeţul Prahova - utilitate publică

desecare gravitaţională, S = 2.383 ha

Ţara; Romānia; judeţul: Prahova

7.940

76

MFP 92298

Cod 8.16.03

Albeşti-Vadu Părului - judeţul Prahova - Utilitate publică

desecare gravitaţională, S = 2.886 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

4.090

77

MFP 92301

Cod 8.16.03

Şirna-Tinosu - judeţul Prahova - utilitate publică

desecare gravitaţională, S = 644 ha

Ţara: Romānia; judeţul; Prahova

260.481

78

MFP 92303

Cod 8.28.01

Teren incintă canton Slănic - 3.164 mp - utilitate publică

 

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

60.118

79

MFP 92306

Cod 8.16.03

Scārnava-Bālăcuţa - judeţul Prahova - utilitate publică

desecare gravitaţională, S = 8.535 ha

Ţara; Romānia; judeţul: Prahova

105.327

80

MFP 92307

Cod 8.16.03

Albeşti-Urlaţi - judeţul Prahova - utilitate publică

desecare gravitaţională, S = 1.234 ha

Ţara: Romānia; judeţul; Prahova

194.722

81

MFP 92308

Cod 8.16.03

Fulga-Valea Tolii - judeţul Prahova - utilitate publică

desecare gravitaţională, S = 7.217 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

573.819

82

MFP 92309

Cod 8.16.09

A.H.C. Cāmpia Buzăului - judeţul Prahova - utilitate publică

Desecare gravitaţională, canale necăptuşite, Sb = 15.221 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

1.370.713

83

MFP 92313

Cod 8.16.03

Ghighiu-Boldeşti Grădiştea - judeţul Prahova - utilitate publică

desecare prin pompare, S = 1.371 ha

Ţara: Romānia; judeţul; Prahova

1.889.369

84

MFP 92325

Cod 8.16.03

Titu-Ogrezeni - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare desecare gravitaţională S = 12.675 ha, canale necăptuşite 226.536 m

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

9.043.654

85

MFP 92326

Cod 8.16.03

Neajlov-Vānătorii Mari - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare desecare gravitaţională S = 3.212 ha, canale necăptuşite 69.402 m, amenajare CES S = 1.006 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

6.311.138

86

MFP 92327

Cod 8.16.03

Bucureşti-Nord - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare desecare gravitaţională,

S = 7.411 ha, canale necăptuşite 247.035 m

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

11.200.805

87

MFP 92328

Cod 8.16.03

Căteasca-Teiul - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

Desecare gravitaţională, canale necăptuşite

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

48.424

88

MFP 92329

Cod 8.16.03

Ioneşti-Vişina - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare desecare gravitaţională, S = 3.317 ha, canale necăptuşite 48.540 m

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

2.806.198

89

MFP 92330

Cod 8.16.03

Dāmboviţa-Slobozia - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare desecare gravitaţională S = 2.280 ha, canale necăptuşite 30.133 m

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

4.007.102

90

MFP 92331

Cod 8.16.05

Măneşti-Malu cu Flori - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare CES, S = 167 ha. BH Dāmboviţa, amenajare desecare gravitaţională S = 1.027 ha, canale necăptuşite 7.103 m

Ţara: Romānia: judeţul; Dāmboviţa

1.230.663

91

MFP 92333

Cod 8.16.03

Bălteni II - Crevedia - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare desecare gravitaţională S = 9.589 ha, canale necăptuşite 131.630 m

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

6.857.677

92

MFP 92334

Cod 8.28.01

Teren aferent canton Bărbuleţu - 500 mp - utilitate publică

Teren aferent canton Bărbuleţu - 500 mp

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

3.754

93

MFP 92335

Cod 8.28.01

Canton Găieşti - utilitate publică

P + 1, suprafaţă construită = 145 mp

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

60.456

94

MFP 92336

Cod 8.16.03

Aval Tărtăşeşti - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare desecare gravitaţională S = 9.099 ha, canale necăptuşite L = 101.748 m

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

571.787

95

MFP 92337

Cod 8.16.03

Potopu-Răstoaca - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare desecare gravitaţională, S = 6.287 ha, canale necăptuşite 72.832 m

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

892.934

96

MFP 92338

Cod 8.16.03

Mircea Vodă - Bolovani - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare desecare gravitaţională, S = 2.182 ha, canale necăptuşite L = 16.079 m

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

170.034

97

MFP 92339

Cod 8.16.03

Bilciureşti - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare desecare gravitaţională, S = 4,458 ha, canale necăptuşite 97.880 m

Ţara: Romānia; judeţul; Dāmboviţa

1.719.384

98

MFP 92340

Cod 8.16.03

Ulmi - Văcăreşti - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare desecare gravitaţională, S = 495 ha, canale necăptuşite 10.902 m

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

176.975

99

MFP 92341

Cod 8.16.03

Brăteşti-Comişani - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare desecare gravitaţională, S = 2.725 ha, canale necăptuşite 10.675 m

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

169.346

100

MFP 92342

Cod 8.28.01

Teren aferent canton Găieşti - 870 mp - utilitate publică

teren aferent canton Găieşti - 870 mp

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

53.895

101

MFP 92343

Cod 8.16.02

Păşune - Dragomireşti - judeţul Dāmboviţa - neutilitate publică

amenajare irigaţii aspersiune, S = 494 ha, acumulare Cobia

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

123.297

102

MFP 92344

Cod 8.16.02

Văcăreşti-Nucet - judeţul Dāmboviţa - neutilitate publică

amenajare irigaţii aspersiune, S = 1.105 ha, canale necăptuşite 59.600 m, canale căptuşite 7.880 m, acumulare Bunget II

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

41.371

103

MFP 92345

Cod 8.16.02

Mărceşti-Dobra - judeţul Dāmboviţa - neutilitate publică

amenajare irigaţii aspersiune, S = 1.450 ha, canale necăptuşite 40.000 m, canale căptuşite 4.350 m, acumulare Adunaţi

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

34.741

104

MFP 92346

Cod 8.16.02

Bunget-Hăbeni - judeţul Dāmboviţa - neutilitate publică

amenajare irigaţii aspersiune S = 1.540 ha, canale necăptuşite 44.400 m, canale căptuşite 7,100 m, acumulare Bunget I

Ţara: Romānia: judeţul: Dāmboviţa

70.987

105

MFP 92347

Cod 8.16.05

Măneciu-Dumbrăveşti - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea solului, S = 5.483 ha

Ţara: Romānia; judeţul; Prahova

152.017

106

MFP 92355

Cod 8.16.05

Breaza judeţul Prahova - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea solului, S = 528 ha

Ţara: Romānia: judeţul: Prahova

17.523

107

MFP 92358

Cod 8.16.05

Filipeştii de Pădure - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea solului, S = 202 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

12.650

108

MFP 92359

Cod 8.16.05

Ţintea - Băicoi - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea soiului, S = 152 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

21.550

109

MFP 92360

Cod 8.16.05

Valea Doftanei - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea soiului, S = 2.722 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

17.567

110

MFP 92364

Cod 8.16.05

Stimnic - Zeletin - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea soiului, S = 4.144 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

98.336

111

MFP 92367

Cod 8.16.05

Bertea-Slănic - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea soiului, S = 1,008 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

43.635

112

MFP 92368

Cod 8.16.05

Glăvana-Bordeni - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea solului, S = 88 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

3.115

113

MFP 92369

Cod 8.16.05

Boldeşti-Lipăneşti - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea solului, S = 525 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

175.060

114

MFP 92377

Cod 8.16.05

Chiojoceanca - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea solului, S = 6.141 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

789.375

115

MFP 92378

Cod 8.16.05

Seciu-Pleaşa - Chiţorani - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea soiului, S = 1.191 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

2.995

116

MFP 92380

Cod 8.16.05

Budureasa - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea solului, S = 3.663 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

1.007.725

117

MFP 92382

Cod 8.16.05

Urloi - Semăn - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea solului, S = 1.041 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

21.080

118

MFP 92385

Cod 8.16.05

Urlaţi-Nucet - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea solului, S = 34 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

534.360

119

MFP 92386

Cod 8.16.05

Nicovani - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea solului, S = 1.007 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

463.877

120

MFP 92391

Cod 8.16.05

Ceptura Rotari - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea solului, S = 1.017 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

336.249

121

MFP 92392

Cod 8.16.05

Nucet - Cărbuneşti - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea solului, S = 3.014 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

82.159

122

MFP 92410

Cod 8.16.05

Iordăcheanu - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea solului, S = 5.035 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

520.272

123

MFP 92469

Cod 8.16.05

Valea Largă - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

Amenajare CES S = 1.600 ha, BH Dāmboviţa

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

236.075

124

MFP 92470

Cod 8.16.05

Valea Largă - Aval Pucheni - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare CES S = 25 ha, BH Dāmboviţa

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

179.731

125

MFP 92471

Cod 8.16.05

Valea Preotesei - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare CES S = 397 ha, BH Dāmboviţa

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

94.695

126

MFP 92472

Cod 8.16.05

Valea Tunului - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare CES S = 210 ha, BH Dāmboviţa

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

40.569

127

MFP 92473

Cod 8.16.05

Aninoasa Doiceşti - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare CES S = 109 ha, BH Ialomiţa

Ţara: Romānia: judeţul: Dāmboviţa

44.074

128

MFP 92474

Cod 8.16.05

Cricovul Dulce - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare CES S = 91 ha, BH Ialomiţa

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

17.177

129

MFP 92475

Cod 8.16.05

Ludeşti - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare CES S = 760 ha, BH Potopu

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

2.318

130

MFP 92477

Cod 8.16.05

Muscel - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare CES S = 1.574 ha, BH Dāmboviţa

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

250.593

131

MFP 92479

Cod 8.16.05

Picior de Munte - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare CES S = 512 ha, BH Potopu

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

693.837

132

MFP 92480

Cod 8.16.05

Potopu Perim. III - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare CES S = 1.617 ha, BH Potopu

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

235.240

133

MFP 92481

Cod 8.16.05

Rāul Alb - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare CES S - 861 ha. BH Dāmboviţa

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

308.993

134

MFP 92482

Cod 8.16.05

Pucioasa - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare CES S = 1.553 ha, BH Ialomiţa

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

1 949.377

135

MFP 92483

Cod 8.16.05

Valea Mare - Dāmboviţa - judeţul Dāmboviţa - utilitate publică

amenajare CES S = 131 ha. BH Ialomiţa

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

45.973

136

MFP 92507

Cod 8.28.01

teren aferent canton Mizil - 989.00 mp

intravilan

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

9.397

137

MFP 92512

Cod 8.16.02

Gherghiţa - Brazi - judeţul Prahova - neutilitate publică

irigaţii - aducţiune prin pompare, distribuţie prin canale gravitaţionale,

S = 375 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

269.252

138

MFP 92517

Cod 8.16.02

Drăgăneşti - judeţul Prahova - neutilitate publică

irigaţii - aducţiune prin conductă sub presiune şi restul sistemului canale gravitaţionale, S =1.286 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

1.226.377

139

MFP 92519

Cod 8.16.02

Dumbrava I + II - judeţul Prahova - neutilitate publică

irigaţii prin conducte sub presiune,

S = 70 ha, degradată

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

12.690

140

MFP 92520

Cod 8.28.01

teren incintă canton Colceag - 28.570 mp - utilitate publică

 

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

201.032

141

MFP 92522

Cod 8.16.02

Podeni-Măgurele - judeţul Prahova - neutilitate publică

irigaţii prin conducte sub presiune, S = 115 ha, degradată

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

74.450

142

MFP 92523

Cod 8.16.02

Ciorani - judeţul Prahova - neutilitate publică

irigaţii prin canale gravitaţionale, S = 1 097 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

483.167

143

MFP 92526

Cod 8.16.02

Gorgota - judeţul Prahova - neutilitate publică

irigaţii prin conducte sub presiune şi canale, S = 684 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

8.416

144

MFP 92528

Cod 8.16.02

Movila Vulpii - judeţul Prahova - neutilitate publică

irigaţii prin conducte sub presiune, S = 1.852 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

431.143

145

MFP 92529

Cod 8.16.03

Dumbrava - Drăgăneşti - judeţul Prahova - utilitate publică

desecare gravitaţională, S = 3.206 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

255.479

146

MFP 92587

Cod 8.28.09

terenuri

total 922,28 ha, din care: 1. agricol 0 ha;

2. neagricol 922,28 ha, din care: canale 550,37 ha; drumuri 57,63 ha; curţi-construcţii 3,73 ha; plantaţii antierozionale 286,75 ha; ape şi bălti 23,80 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

2.305.000

147

MFP 124342

Cod 8.16.05

Telega-Meliceşti - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea soiului, S = 8 ha

Ţara: Romānia; judeţul; Prahova

174.523

148

MFP 145064

Cod 8.16.05

Breaza-Mălăele - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea solului, S = 37 ha

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

1.175.392

149

MFP 151113

Cod 8.28.10

sediu sistem Buftea - utilitate publică

clădire din cărămidă

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

498.324

150

MFP 151120

Cod 8.16.02

Buftea-Căciulaţi - judeţul Ilfov - neutilitate publică

irigaţii

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

10

151

MFP 151121

Cod 8.16.02

Chiajna-Bragadiru-Dragomireşti - judeţul Ilfov - neutilitate publică

irigaţii

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

10

152

MFP 151122

Cod 8.16.02

Pantelimon - judeţul Ilfov - neutilitate publică

irigaţii

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

10.891

153

MFP 151131

Cod 8.28.10

clădire secţie administrativă Berceni - utilitate publică

clădire din cărămidă

Ţara: Romānia; judeţul: Ilfov

386.558

154

MFP 151164

Cod 8.28.01

canton Piscani - utilitate publică

S = 115,34 mp

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

12.505

155

MFP 151165

Cod 8.28.01

canton Domneşti - utilitate publică

suprafaţa construită atelier 71,88 mp, suprafaţa construită canton 39,79 mp

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

95.620

156

MFP 151166

Cod 8.28.01

sediu sector Oarja - utilitate publică

S = 799,57 mp

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

227.236

157

MFP 151168

Cod 8.28.01

canton Bolintin - neutilitate publică

p + 1 suprafaţă construită 205 mp

Ţara: Romānia; judeţul: Giurgiu

84.709

158

MFP 151169

Cod 8.28.01

canton Bărbuleţu - utilitate publică

p + 1 suprafaţă construită 109 mp

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

41.088

159

MFP 151170

Cod 8.28.01

canton Bunget - neutilitate publică

p suprafaţă construită 66 mp

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

10.438

160

MFP 151171

Cod 8.28.01

canton Nucet - neutilitate publică

p + 1 suprafaţă construită 116 mp

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

26.821

161

MFP 151172

Cod 8.28.01

canton Titu - neutilitate publică

p +1 suprafaţă construită 205 mp

Ţara: Romānia; judeţul: Dāmboviţa

343.294

162

MFP 151173

Cod 8.16.05

Negraş - Valea Doftanei - judeţul Prahova - utilitate publică

combatere eroziunea solului, S = 30 ha

Ţara: Romānia; judeţul; Prahova

519.685

163

MFP 151174

Cod 8.28.01

canton Slănic - utilitate publică

parter plus etaj

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

251.811

164

MFP 151175

Cod 8.28.01

canton Călineşti - neutilitate publică

parter

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

417

165

MFP 151179

Cod 8.28.01

canton Gherghiţa - neutilitate publică

parter

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

62.259

166

MFP 151184

Cod 8.28.01

canton Colceag - utilitate publică

parter plus etaj

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

203.258

167

MFP 151212

Cod 8.28.01

canton Mizil - neutilitate publică

p + 1

Ţara: Romānia; judeţul: Prahova

109.463

168

MFP 152884

Cod 8.16.05

Cornu Prahova amenajare CES - judeţul Prahova

amenajare antierozională versanţii Bazinului Hidrografic Prahova - Lăcşoare-Sinoiului

Ţara: Romānia; judeţul Prahova

911.470

169

MFP 153148

Cod 8.29.08

clădire sediu ANIF RA

 

Ţara: Romānia; judeţul: Bucureşti

13.036.555

170

MFP 153652

Cod 8.29.08

sediu administrativ

P; Sc = Sd = 135 mp; S curte - 561 mp; beton, cărămidă

Ţara: Romānia; judeţul: Argeş

310.490

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind transmiterea unui imobil aparţinānd domeniului public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Vaslui īn administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului aparţinānd domeniului public al statului, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării

Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Vaslui īn administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol īncheiat īntre părţile interesate, īn termen de 60 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

Art. 3. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Vaslui şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui īşi vor actualiza īn mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, īmpreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 şi a anexei nr. 10 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 328.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat īn domeniul public al statului care se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Vaslui īn administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

 

Nr. MFP

codul de clasificare

Denumire

Persoana juridica de la care sa transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Datele de identificare

Valoarea de inventar īn lei

Descrierea tehnică

Adresa

34446

8.28.13

Centrală combustibil

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Vaslui

CUI 4226346

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui CUI 9793988

Sc = Sd = 44 mp, parter,

Carte funciară 73652 Vaslui

Nr. cadastral 73652-C3

Ţara: Romānia; municipiul Vaslui,

judeţul: Vaslui;

Str. Eternităţii nr. 1

12.800

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din Romānia

 

Văzānd Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. SP 4.465 din 26.04.2018, avānd īn vedere adresa Comisiei de specialitate genetică medicală a Ministerului Sănătăţii şi a Societăţii Romāne de Genetică Medicală, īnregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. SP/2.583/2018,

īn temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei cabinete) ale unităţilor sanitare din Romānia, publicat m Monitorul nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 551 din 4 septembrie 2001, cu structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, completările ulterioare, se completează după cum urmează:

 

- După poziţia

 

„Medicale

1

Staţionar de zi

48

148

Adulţi/Copii

3

1483”

 

se introduce o nouă poziţie, cu următorul cuprins:

 

„Medicale

1

genetică medicală

49

149

Adulţi/Copii

3

1493”.

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică Īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 26 aprilie 2018.

Nr. 563.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea profesională Tehnician transporturi de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin īnvăţămāntul profesional şi tehnic

 

Īn temeiul prevederilor art. 331 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

īn conformitate cu Hotărārea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Standardul de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea profesională Tehnician transporturi de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin īnvăţămāntul profesional şi tehnic, cuprins īn anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Standardul de pregătire profesională pentru calificarea profesională Tehnician transporturi aprobat prin prezentul ordin se va aplica de către unitatea de īnvăţămānt īncepānd cu anul şcolar 2018-2019.

Art. 3. - Direcţia generală īnvăţămānt secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a īnvăţămāntului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de īnvăţămānt profesional şi tehnic duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 3.503.


*) Anexa se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 421 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea componenţei Grupului de revizuire a planurilor-cadru de īnvăţămānt pentru īnvăţămāntul primar şi a componenţei Comisiei de validare a planurilor-cadru de īnvăţămānt revizuite pentru īnvăţămāntul primar

 

Īn conformitate cu prevederile art. 65 alin (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 din Metodologia privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de īnvăţămānt şi programe şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.593/2014,

īn temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1.-Se aprobă componenţa grupului de revizuire a planurilor-cadru de īnvăţămānt pentru īnvăţămāntul primar, prevăzută īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă componenţa comisiei de validare a planurilor-cadru de īnvăţămānt revizuite pentru īnvăţămāntul primar, prevăzută īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 3. - Direcţia generală educaţie timpurie, īnvăţămānt primar şi gimnazial, Direcţia minorităţi, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4, - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 2 mai 2018.

Nr. 3.631.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

COMPONENŢA

Grupului de revizuire a planurilor-cadru de īnvăţămānt pentru īnvăţămāntul primar

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia

Instituţia

1.

Ionel Florian Lixandru

Secretar de stat

Ministerul Educaţiei Naţionale

2.

Cecilia Iuga

Director

Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia generală educaţie timpurie, īnvăţămānt primar şi gimnazial

3.

Gabriela Droc

Inspector

Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia generală educaţie timpurie, īnvăţămānt primar şi gimnazial

4.

Iuliana Vartic Mayla

Inspector

Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia minorităţi

5.

Angela Mihăilescu

Cercetător ştiinţific III, Coordonator departament curriculum

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

6.

Monica Cuciureanu

Cercetător ştiinţific dr. II

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

7.

Irina Georgescu

Consilier principal

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

8.

Mirela Mihăescu

Inspector şcolar

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dāmboviţa

9.

Ştefan Pacearcă

Inspector şcolar

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

10.

Stoican Dorin

Director

Şcoala Gimnazială nr. 152, Bucureşti

11.

Romulus Rizon

Director

Şcoala Gimnazială nr. 102, Bucureşti

12.

Mihaela Bucinschi

Cadru didactic

Şcoala Gimnazială nr. 36, Bucureşti

13.

Elena Berende

Cadru didactic

Liceul Tehnologic Maieru, Bistriţa-Năsăud

 

NOTĂ:

Grupul de revizuire a planurilor-cadru de īnvăţămānt pentru īnvăţămāntul primar poate implica şi alţi experţi/specialişti īn curriculumul pentru īnvăţămāntul primar sau alte arii relevante pentru activitatea grupului.

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENŢA

Comisiei de validare a planurilor-cadru de īnvăţămānt revizuite pentru īnvăţămāntul primar

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia

Instituţia

1.

Valentin Popa

Ministru

Ministerul Educaţiei Naţionale

2.

Petru Andea

Secretar de stat

Ministerul Educaţiei Naţionale

3.

Elisabeta Kovįcs

Secretar de stat

Ministerul Educaţiei Naţionale

4.

Mihaela Tania Irimia

Director general

Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia generală educaţie timpurie, īnvăţămānt primar şi gimnazial

5.

Liliana Preoteasa

Director

Ministerul Educaţiei Naţionale, Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

6.

Alexandru Szepesi

Director

Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia minorităţi

7.

Adrian Bărbulescu

Director

Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia generală īnvăţămānt secundar superior şi educaţie permanentă

8.

Magdalena Balica

Director adjunct

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

9.

Simona Velea

Cercetător ştiinţific dr. I

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

10.

Marian Şuţă

Director

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

11.

Nicolae Neagu Emilian

Prof. univ. dr., preşedintele Comisiei naţionale de specialitate educaţie fizică şi sport/kinetoterapie

Universitatea de Medicină şi Farmacie Tārgu Mureş

12.

Ion Albulescu

Prof. univ. dr., preşedintele Comisiei naţionale de specialitate īnvăţămānt primar

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

13.

Marin Cazacu

Prof. univ. dr., preşedintele Comisiei naţionale de specialitate - muzică, arta actorului, coregrafie

Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti

14.

Cornelia Popa - Stavri

Vicepreşedinte

Federaţia Sindicatelor Libere din īnvăţămānt

15.

Lidia Antoniu

Prim-vicepreşedinte

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.