MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 422/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 422         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 17 mai 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

108. - Lege pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 

406. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 

109. - Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

 

407. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

 

110. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene

 

408. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene

 

111. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

409. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

329. - Hotărâre pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru trecerea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei

 

336. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

43. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

 

652. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea preţului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul FLEBOGAMMA DIF 50 mg/ml, soluţie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon x 100 ml soluţie perfuzabilă (5 g)

 

3.557/2.053/1.459. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - După alineatul (9) al articolului 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

„(91) Pentru organizarea şi desfăşurarea fazelor zonale/regionale şi naţionale ale competiţiilor sportive şcolare, Ministerul Tineretului şi Sportului pune la dispoziţie organizatorilor, gratuit, bazele şi instalaţiile sportive din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi al cluburilor sportive, cu obligativitatea respectării desfăşurării normale a programelor şi activităţilor acestora.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 108.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 mai 2018.

Nr. 406.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 16”1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 161. - (1) în cazul pierderii, furtului sau al distrugerii cărţii de identitate a vehiculului ori al nerespectării dispoziţiilor art. 10 alin. (5), R.A.R. poate emite un duplicat al cărţii de identitate a vehiculului, după identificarea vehiculului.

(2) Procedura de eliberare a duplicatului cărţii de identitate a vehiculului, în situaţiile prevăzute la alin. (1), precum şi documentele necesare se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

(3) Pentru emiterea de către R.A.R. a unui duplicat al cărţii de identitate a vehiculului nu este necesară publicarea pierderii, flirtului sau distrugerii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.”

2. Articolul 162 se abrogă.

Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul transporturilor va actualiza Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 109.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 mai 2018.

Nr. 407.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 30 august 2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 şi pct. XII din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 31 august 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 110.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 mai 2018.

Nr. 408.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 456 alineatul (1), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuai şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;”.

2. La articolul 456, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.”

3. La articolul 464 alineatul (1), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuai şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;”.

4. La articolul 464, după alineatul (5) sa introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.”

5. La articolul 469 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul \ de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;”.

6. La articolul 469, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (1) lit. b), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.”

Art. II. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 111.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează.

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 mai 2018.

Nr. 409.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru trecerea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1), art. 869 şi art. 874 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă trecerea imobilului prevăzut la art. 1 din administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei.

Art. 3. - Se aprobă darea în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei, pe termen limitat, de 49 de ani, a imobilului prevăzut la art. 2, în vederea desfăşurării unei activităţi specifice cu caracter de continuitate,

Art. 4, - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - După preluare, imobilul transmis potrivit art. 2 se va utiliza în scopul realizării unui baze de tratament şi recuperare şi a unui centru de zi.

Art. 6. - În cazul în care nu este asigurată utilizarea imobilului conform scopului transmiterii, imobilul aflat în proprietatea publică a statului revine în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 7. - Ministerul Finanţelor Publice şi Secretariatul General al Guvernului vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi vor opera modificările corespunzătoare în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Secretariatul de Stat pentru Culte

Victor Opaschi,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 329.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

actualizate ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

25977

8.29.06

Clădire cu destinaţia de sediu al administraţiei finanţelor publice

Judeţul Vâlcea, oraşul Călimăneşti, strada Calea lui Traian nr. 445, cod poştal 245600

Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova CUI 4416952

Secretariatul de Stat pentru Culte - Arhiepiscopia Craiovei

CUI 4554378

Imobil cu nr. CF 35882/2018 Călimăneşti; suprafaţă construită = 264 mp; regimul de înălţime = parter + 2 etaje

660.331 lei

25977

8.29.06

Teren

Judeţul Vâlcea, oraşul Călimăneşti, strada Calea lui Traian nr. 445, cod poştal 245600

Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova CUI 4416952

Secretariatul de Stat pentru Culte - Arhiepiscopia Craiovei

CUI 4554378

Imobil cu nr. CF 35882/2018 Călimăneşti; suprafaţă teren = 600 mp;

CF = 214475

41.106 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 9.849 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale.

Art. 2.- Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 9.849 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018,

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare În structura bugetului de stat pe anul 2018.

 

PR1M-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 336.

 

ANEXĂ

 

Repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale

 

Nr. crt.

Obiectivul

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocată

- mii lei -

0

1

2

3

1)

Judeţul Argeş Total, din care:

 

893

1

Refacere drum comunal DC 174 C pe o lungime de cca 50 m cu lăţime de cca 2 m şi înălţime de 0,2 m, alunecare de teren pe o suprafaţă de 3.&00 mp şi o înălţime medie de 4 m

Comuna Băbana

893

2)

Judeţul Bistriţa-Năsăud Total, din care:

 

168

1

Refacerea drumului comunal DC 38A-25 m

Comuna Târlişua

168

Refacerea drumului comunal DC 38B - 30 m

Refacere drum agricol - 80 m

3)

Judeţul Botoşani Total, din care:

 

664

1

Refacere străzi: Str. Şcolii, Str. Piscului, Str. 1907, str. D. Cânte mir, str. Ştefan cel Mare, str. Costişa, Str. Văii, Str. Teiului, Str. Ponoarelor, Str. Dealului, str. Câmpeni, Str. Vânătorilor, Str. Soarelui, str. Oituz, Str. Abatorului, Str. Agricultorului, Str. Aerodromului, str. Ion Vodă, Str. Câmpului, str. D. Brandza, str. I. Creangă, str. Lucoviţa, Str. Nucilor, str. Trifoieni, Str. Izvorului, Str. Livezii, Str. Trandafirilor - 9,60 km străzi

Oraşul Darabani

484

Refacere drum comunal DC Eşanca - 2,5 km

2

Refacere podeţ Intre De 991-992

Comuna Hilişeu-Horia

20

Refacere podeţ între De 992-1068

3

Refacere DC 84, sat Conceşti - 0,500 km

Comuna Conceşti

160

Refacere drumuri: DS 28 - sat Conceşti, DS 31 - sat Conceşti, DS 21 - sat Conceşti, DS 70 - sat Conceşti, DS 169 - sat Conceşti, DS 56 - sat Movileni, DS 69 - sat Movileni - 3,500 km

4)

Judeţul Dâmboviţa Total, din care:

 

3.100

1

Refacere drum judeţean DJ 710A şi parapet de protecţie pe raza comunei Valea Lungă, afectat de eroziunea malului şi alunecările de teren spre pârâul Strâmbu, în punctul Şcoala Haralambie - 50 m

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

1.900

Refacere drum judeţean DJ 710 în zona km 3 + 300 pe raza satului Miculeşti, oraşul Pucioasa, afectat prin ruperea părţii carosabile datorită eroziunii malului drept al pârâului Bizdidel, la limita unei apărări de mal existente, lucrările de consolidare fiind necesare pe cca 150 m şi la km 3 + 550 este afectat grav din cauza eroziunii malului drept al pârâului Bizdidel, fiind necesare lucrări de apărări de mal suplimentare pe cca 100 m

Refacere DJ 710 în zona comunei Bezdead, în zona apărării de mal drept ce protejează terasamentul drumului judeţean, precum şi refacerea malului stâng al pârâului Bizdidel prin refacerea apărării de mal drept din gabioane, în amontele podului peste Bizdidel de la km 15 + 640, punct „Râmata”, sunt avariate datorită viiturilor pe cursul de apă pe cca 75 m şi lucrări urgente de regularizare amonte şi aval pod pe cursul de apă

2

Refacere drum local ca urmare a alunecării de teren din strada Dimitrie Bolintineanu, care afectează accesul în zonă

Comuna Vulcana Băi

850

3

Refacere DC 123, satul Micloşanii Mici, în punctul „Dincă”, alunecare masivă de teren ce afectează atât accesul în sat, cât şi utilităţile publice - există risc iminent de izolare a satului

Comuna Malu cu Flori

350

5)

Judeţul Giurgiu Total, din care:

 

60

1

Refacere 2 podeţe şi refacere DC 100 m

Comuna Bucşani

60

6)

Judeţul Gorj Total, din care:

 

500

1

Refacere Şcoală Primară „Grigore Magherescu” din comuna Săcelu, satul Maghereşti, judeţul Gorj

Comuna Săcelu

500

7)

Judeţul Olt Total, din care:

 

604

1

Refacere 9,35 km străzi

Comuna Movileni

173

2

Refacere drum comunal DC 98 - 5 km

Comuna Icoana

63

3

Refacere 3,6 km străzi, refacere drum comunal DC 158-4,5 km, refacere drum comunal DC 62, 66, 67 - 4,0 km, refacere 1 pod

Comuna Bărăşti

368

8)

Judeţul Teleorman Total, din care

 

3.860

1

Refacere străzi 2,15 km în satul Călineşti: Str. Scolii - 200 m, Str. Lacului - 300 m, Str. Dealului - 200 m, Str. Nucilor - 250 m, str. Peco - 400 m, str. Olele - 200 m, Str. Pădurii - 200 m, Str. Bisericii - 100 m, Str. Bocănari - 300 m

Comuna Călineşti

539

Refacere str. Coreea-0,2 km în satul Antoneşti

Refacere podeţ pe str. Coreea în satul Antoneşti

Refacere podeţ la Moară la intrarea în satul Antoneşti

Refacere străzi 1 km în satul Licuriciu: Str. Fermierului - 350 m, Str. Căminului - 450 m, Str. Bisericii - 200 m

Refacere 0,600 km drum 323 în satul Mariţa

Refacere străzi 0,350 km în satul Mariţa: Str. Florilor - 200 m, Str. Fântânii - 150 m

Refacere străzi 1,250 km în satul Copăceanca: Str. Agronomului - 200 m, Str. Grădiniţei - 200 m, Str. Poienii - 300 m, Str. Bisericii - 400 m, Str. Drumul Gării - 150 m

2

Refacere DC 45 - 0,4 km

Comuna Dideşti

186

Refacere 0,3 km străzi în satul Dideşti: Str. Nuferilor - 0,150 km, Str. Cătunului - 0,150 km

 

Refacere Str. Lunca Tecuciului - 0,200 km în satul Însurăţei

 

 

3

Refacere 1 km DC 45

Comuna Dobroteşti

606

Refacere 3 km DC 105

Construcţie hidrotehnică (baraj) T71/1 R1

4

Refacere 0,6 km străzi în satul Gălăteni: Str. Principală nr. 48 - 300 m, Str. Principală nr. 64 - 300 m

Comuna Gălăteni

160

Refacere 0,3 km străzi în satul Grădişteanca: Str. Principală nr. 8 - 300 m

5

Refacere 1,7 km DS în satul Necşeşti: Ds 478 - 0,200 km, Ds 668 - 0,300 km, Ds 666 - 0,200 km, Ds 804 - 0,200 km, Ds 882 - 0,300 km, Ds 1129 - 0,300 km, Ds 985 - 0,200 km

Comuna Necşeşti

381

Refacere podeţ DS19 în satul Gârdeşti

Refacere 1,0 km DS în satul Gârdeşti: Ds 19 - 0,700 km, Ds 218- 0,200 km, Ds 36 - 0,100 km

Refacere podeţ DS 8 în satul Belciug

Refacere Ds 8 - 0,300 km în satul Belciug

6

Refacere străzi 5 km în comuna Plosca: str. Sf. Maria - 0,5 km, Str. Bârlatului - 0,5 km, Str. Luncii - 0,5 km, str. Agricultori - 0,7 km, Str. Eternităţii - 0,5 km, Str. Garoafei - 0,43 km, Str. Depozitului - 0,3 km, Str. Libertăţii - 0,3 km, Str. Stadionului - 0,32 km, Str. Înfrăţirii - 0,5 km, str. Rusca - 0,45 km

Comuna Plosca

710

Refacere 3 podeţe în comuna Plosca: 5 x 5 m situat pe str. Sf. Maria, 5 x 5 m situat pe Str. Bârlatului, 6 x 6m situat pe Str. Eternităţii

7

Refacere 1,5 km drumuri în satul Scrioaştea: Ds 884 - 0,400 km, Ds 985 - 0,100 km, Ds 1260 - 0,100 km, Ds fără număr conform Hotărârii Guvernului nr. 973/2009 - 0,500 km, DC 44 - 0,400 km

Comuna Scrioaştea

374

Refacere 1,0 km drumuri în satul Brebina: DC 46 - 0,500 km, Ds 742 - 0,300 km, Ds 404 - 0,100 km, Ds 348 - 0,100 km

Refacere 1,0 km DS în satul Cucuieţi: Ds 436 - 0,150 km, Ds 430 - 0,100 km, Ds 776 - 0,300 km, Ds 218 - 0,350 km, Ds 21 - 0,100 km

8

Refacere DC 1 - 1,0 km în comuna Tătărăştii de Jos

Comuna Tătărăştii de Jos

183

Refacere pod pe DC 1,11 x 6 m, în comuna Tătărăştii de Jos

9

Refacere 1,9 km DS în satul Vităneşti: Ds 195 - 0,400 km, Ds 694 - 0,050 km, Ds 599 - 1 km, Ds 665 - 0,100 km, Ds 1328 - 0,250 km, Ds665 - 0,100 km

Comuna Vităneşti

721

 

Refacere 1,5 km DS în satul Siliştea: Ds 137 - 0,800 km, Ds 136 - 0,100 km, Ds 22 - 0,100 km, Ds 55 - 0,100 km, Ds 52 - 0,200 km, Ds902 - 0,200 km

 

 

 

Refacere 2 km DS în satul Purani: Ds 2064 - 1,100 km, Ds 2187 - 0,050 km, Ds 2225 - 0,050 km, Ds 2140 - 0,050 km, Ds 2343 - 0,200 km, Ds 2387 - 0,200 km, Ds 2434 - 0,100 km, Ds 2519 - 0,100 km, Ds 2552 - 0,150 km

 

 

 

Refacere 1,1 km DS în satul Schitu Poienari: Ds 333 - 0,600 km, Ds 332 - 0,400 km, Ds 119 - 0,100 km

 

 

 

Refacere podeţ situat pe Ds 2064 în satul Purani

 

 

 

TOTAL

 

9.849

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 976 din 28 februarie 2018 al Direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5) şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 29 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Tariful aferent activităţii de control oficial stabilit pe baza documentelor justificative este virat de unităţi în contul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi suma rezultată este evidenţiată distinct în contabilitate, constituind pentru acestea venituri proprii care se utilizează conform legii.”

2. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă unitatea de prelucrare, procesare, depozitare sau valorificare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală deţine puncte de lucru, fără personalitate juridică distinctă, fie pe raza aceluiaşi judeţ, fie în mai multe judeţe, dar a căror activitate se încadrează în aceeaşi clasă CAEN, suma care trebuie plătită se calculează pentru fiecare punct de lucru în parte.”

3. La articolul 14, alineatul (3) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Traian Petcu

 

Bucureşti, 19 aprilie 2018.

Nr. 43.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea preţului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul FLEBOGAMMA DIF 50 mg/ml, soluţie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon x 100 ml soluţie perfuzabilă (5 g)

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 5.333 din 15.05.2018 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională „Unifarm” - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prin excepţie de la prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă preţul cu ridicata maximal fără TVA pentru medicamentul FLEBOGAMMA DIF 50 mg/ml, soluţie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon x 100 ml soluţie perfuzabilă (5 g), prevăzut în următorul tabel:

 

Nr.

crt.

Cod_cim

obs

Denumire produs

Formă

Concentraţie

Firmă/ţară

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Preţ cu ridicata maximal fără TVA

(lei)

Valabilitate

preţ

1

W64350001

 

Flebogamma

DIF 50 mg/ml

Soluţie perfuzabilă

50 mg/ml

Instituto Grifolos S.A. - Spania

Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară

Cutie cu 1 flacon x 100 ml soluţie perfuzabilă (5 g)

J06BA02

1.159,09

15 05.2019

 

(2) Preţurile se aprobă pentru medicamentele achiziţionate şi distribuite de Compania Naţională „UNIFARM” - S.A. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională „Unifarm” - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru îndeplinirea serviciului de interes economic general.

(3) Preţul este valabil pe o perioadă limitată de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 2. - Preţurile intră în vigoare odată cu publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României. Partea I.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 652.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 3.557 din 13 aprilie 2018

Nr. 2.053 din 14 mai 2018

Nr. 1.459 din 19 aprilie 2018

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici

la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Valentin Popa

Eugen Orlando Teodorovici

Adrian Marius Rîndunică,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ - S.A.

Str. Spiru Haret nr. 10-12, Bucureşti, sectorul 1

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

31026,35

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

31024,79

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

1,56

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

30611,47

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

30606,47

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

24706,78

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

5,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4012,13

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

3573,12

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

3282,52

 

 

 

C2

bonusuri

14

290,60

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

357,12

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

81,89

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1882,58

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

5,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

414,88

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

353,99

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

60,89

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

60,89

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

30,45

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

30,45

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

30,44

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

150,00

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

150,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

62,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

54,00

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

5233,98

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

4867,03

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

574,53

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

574,53

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

986,63

9

 

Plăţi restante

56

0,00

10

 

Creanţe restante

57

0,00

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.