MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 424/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 424         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 mai 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

415. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

 

416. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

 

417. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

 

418. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

330. - Hotărâre pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, precum şi aplicarea prevederilor Legii nr. 255/2010 în cazul procedurilor de expropriere aflate în curs de desfăşurare având ca obiect imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „LEA400 kv Oradea-Békéscsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în staţia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicaţii şi teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Békéscsaba”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

444. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile cu modificări semnificative de capacitate şi pentru instalaţiile care îşi încetează parţial sau total funcţionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020  465/2.052/1.463. - Ordin al ministrului economiei, ministrului finanţelor publice şi ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A. - unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social

 

927. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea actului adiţionai nr. 1 pe anul 2018

 

1.203. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei naţionale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de deosebită apreciere pentru activitatea remarcabilă şi constantă desfăşurată în sprijinul reformei sistemului de protecţie a copilului din România, pentru munca susţinută în asigurarea finanţării programelor dedicate acestui scop,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, doamnei Caroline Cook şi domnului Mark Cook, fondatorii Organizaţiei caritabile britanice „Hope and Homes for Children”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti. 16 mai 2018.

Nr. 415.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei naţionale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de deosebită apreciere pentru activitatea remarcabilă şi constantă desfăşurată în sprijinul reformei sistemului de protecţie a copilului din România, pentru munca susţinută în asigurarea finanţării programelor dedicate acestui scop,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, domnului Ştefan Vasile Dărăbuş, director regional al Organizaţiei caritabile britanice „Hope and Homes for Children” pentru România.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 416.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului Naţional Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,

în semn de înaltă recunoaştere şi apreciere pentru prietenia constantă arătată ţării noastre, pentru contribuţia deosebită avută la dezvoltarea relaţiilor româno-germane, pe multiple planuri, pentru înţelegerea şi interesul manifestate faţă de istoria, cultura şi tradiţiile româneşti,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Comandor doamnei Barbara Stamm, preşedintele Parlamentului Landului Bavaria.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 417.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei naţionale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,

în semn de deosebită apreciere pentru întreaga activitate, pentru talentul pus în slujba promovării tezaurului folcloric românesc, prin care a ţinut aprinsă flacăra spiritualităţii neamului, a păstrării tradiţiilor şi a identităţii fiinţei naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler maestrului Dumitru Fărcaş.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 418.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, precum şi aplicarea prevederilor Legii nr. 255/2010 în cazul procedurilor de expropriere aflate în curs de desfăşurare având ca obiect imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „LEA400 kv Oradea-Békéscsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în staţia 400 kv Oradea Sud. Echipamente de telecomunicaţii şi teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Békéscsaba”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (3) lit. d1), al art. 5 şi al art. 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi

completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01.12 „Investiţii agenţi economici cu capital de stat”, cu suma de 19 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor destinate realizării exproprierilor necesare pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes naţional „LEA 400 kV Oradea-Békéscsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în staţia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicaţii şi teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Békéscsaba”.

Art. 2. - Ministerul Economiei, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Economiei pe anul 2018.

Art. 4. - Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată expropriate, prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 1, situate pe raza municipiului Oradea, judeţul Bihor, în cuantum total de 18,037 lei, şi se asigură, în condiţiile art. 1, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, de la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”.

Art. 5. - Suma de 18.037 lei se virează de la bugetul de stat, prin Ministerul Economiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică şi de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 6. - (1) Ministerul Economiei, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 4, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare a sumei alocate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu dispoziţiile legale.

(2) Ministerul Economiei are obligaţia înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor prevăzute la art. 5.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 330.

 

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „LEA 400 kV Oradea-Békéscsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în staţia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicaţii şi teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Békéscsaba”, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului

Nr. şi tipul stâlpului LEA

Carte funciară

Număr cadastral

Număr topografic

Categoria de folosinţă

Suprafaţă totală

(mp)

Suprafaţă de expropriat (mp)

Valoarea despăgubirii, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

1

Bihor

Oradea

Pop Lucia

2 ICn 400280

168303

Oradea

Cad. 6575

intravilan

1.942

182

17.017

2

Bihor

Oradea

Meşter Traian Meşter Lavinia-Noemia

7 SnR 400150

188004

Oradea

Cad. 8630/19

arabil

636

60

1.020

Total

242

18.037

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile cu modificări semnificative de capacitate şi pentru instalaţiile care îşi încetează parţial sau total funcţionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 35.444/E.O.A.S. din 18 aprilie 2018, întocmit de Direcţia schimbări climatice şi dezvoltare durabilă,

ţinând seama de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile cu modificări semnificative de capacitate şi pentru instalaţiile care îşi încetează parţial sau total funcţionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 şi 104 bis din 21 februarie 2013, se modifică după cum urmează:

- în anexa nr. 5 la metodologie sintagma „Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice” se înlocuieşte CU sintagma „Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 444.

 

MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 465 din 13 aprilie 2018

Nr. 2.052 din 14 mai 2018

Nr. 1.463 din 20 aprilie 2018

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A. - unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului

nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participate majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A. - unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Dănuţ Andruşcă

Eugen Orlando Teodorovici

Adrian Marius Rîndunică,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea SISTEMPLAST - S.A.

Strada Uzinei nr. 1, Râmnicu Vâlcea

Cod unic de înregistrare: RO 11438007

 

BUGETUL

de venituri şi cheltuieli pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

10.754

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

10.752

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

2

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

10.726

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

10.724

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1850

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

60

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

8.269

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

7.921

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

7.138

 

 

 

C2

bonusuri

14

783

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

183

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

165

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

545

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

4

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

26

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

26

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

26

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

74

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

74

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

216

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

206

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3.204

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.12/Rd.49)/12*1000

51

2.627

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

52,19

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

52,19

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

997

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

0

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea actului adiţional nr. 1 pe anul 2018

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei transport feroviar nr. 13.960 din data de 30.03.2018;

- Hotărârea Consiliului de administraţie al METROREX - S.A. nr. 1 din data de 15.01.2018;

- Hotărârea Consiliului de administraţie al METROREX - S.A. nr. 2 din data de 2.02.2018,

ţinând cont de prevederile:

- art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, aprobată prin Legea nr. 27/2017;

- cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016 privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Se aprobă actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 şi 340 bis din 4 mai 2016, cu modificările ulterioare, ca urmare a aprobării bugetului de stat pe anul 2018 prin Legea nr. 2/2018, prin încheierea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2018, prevăzut în anexa care face parte integrată din prezentul ordin, care se încheie în două exemplare originale.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 927.

 

ANEXĂ

 

ACT ADIŢIONAL NR. 1

pentru anul 2018 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX”- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

 

Încheiat între:

Ministerul Transporturilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Lucian Şova, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă,

Şi

Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” - S.A., denumită în continuare METROREX - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul Dumitru Şodolescu, director general, în calitate de operator,

în continuare denumite, în mod individual, „partea” şi, în mod colectiv, „părţile”.

Părţile convin, cu respectarea prevederilor cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016 privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018, ca urmare a aprobării bugetului de stat pe anul 2018 prin Legea nr. 2/2018, să actualizeze elementele prevăzute în anexele nr. 1.1,2, 7 şi 8 la contract, după cum urmează:

1. anexa nr. 1.1 „Programul de transport al operatorului” se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul act adiţional;

2. anexa nr. 2 „Programul de investiţii” se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul act adiţional;

3. anexa nr. 7 „Modul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km - lei” se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul act adiţional;

4. anexa nr. 8 „Valoarea estimată a compensaţiei cuvenite pe durata contractului” se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul act adiţional.

 

Ministrul transporturilor,

METROREX - S.A.

Lucian Şova

Director general,

 

Dumitru Şodolescu

 

ANEXA Nr.1 la Actul adiţional nr. 1

(Anexa nr. 1.1 la contract)

 

Programul de transport al operatorului

Programul anual de transport al operatorului

 

Magistrala

km efectuaţi

km estimaţi

2016

2017

2018

Pantelimon-Dristor 2

2.932.290

3.045.036

3.051.000

Berceni-Pipera

2.699.983

2.675.838

2.672.442

Anghel Saligny-Preciziei

2.086 506

2.159.300

2.171.687

Gara de Nord-Parc Bazilescu

531.379

92.480

-

Gara de Nord-Străuleşti

-

495.188

662.456

Râul Doamnei-Eroilor

0

0

5.000**

Km planificaţi

-

-

8.562.585

Total km* = pentru 2018: km planificaţi*1 ,021

8.250.158

8.467.842

8 742.399


* 1.021 reprezintă valoarea maximă a coeficientului care ţine seama de parcursul estimativ al parcului de material rulant pentru transportul tehnologic în vederea efectuării mentenanţei, trenuri suplimentare pentru preluarea fluxurilor mari de călători, asigurarea programului de circulaţie de noapte, evenimente speciale.

** S-a ţinut cont de faptul că punerea în funcţiune a Magistralei 5, secţiunea Râul Doamnei-Eroilor (PS Operă), inclusiv staţia Valea Ialomiţei, este estimată pentru trimestrul I 2019, s-a estimat nr. de km necesar a fi parcurşi de TEM la probele tehnologice din luna decembrie 2018, probe necesare pentru testarea instalaţiilor aferente staţiilor şi tunelului, precum şi pentru efectuarea tonajului de stabilizare a căii de rulare.

 

ANEXA Nr. 2 la Actul adiţionai nr. 1

(Anexa nr. 2 la contract)

 

Programul de investiţii

milioane lei cu TVA

 

Denumirea proiectului

Descrierea proiectului

Durata până la finalizare/ Valoare respectivă

Termen

Realizat

2017

2018

Început

Finalizare

Alocat cf. BVC

Sursa de finanţare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Magistrala 4, tronson Parc Bazilescu-Străuleşti

2,24 km linie dublă cu 2 staţii şi 1 depou

1 an/318

2014

31.03.2017 - staţiile Laminorului şi Străuleşti 2018 - depou şi terminal Străuleşti

106,00

45

POIM

Buget de Stat

2.

Magistrala 5, Drumul Taberei-Pantelimon

- secţiunea 1 Râul Doamnei–Eroilor, inclusiv staţia şi depoul Valea Ialomiţei

- secţiunea 2 Eroilor-Iancului

- secţiunea Iancului-Pantelimon

16,2 km linie dublă cu 22 staţii şi 2 depouri

- 7 km, 10 staţii, 1 depou

- 5,4 km, 6 staţii

- 3,8 km, 6 staţii, 1 depou

 

2 ani/1.814

8 ani/2.908

13 ani/2.989

 

2013

2018

2023

 

2019

Orizont 2023

Orizont 2030

430.00

430.00

0,00

0,00

627

616

11

0

POIM

Credite externe

Buget de stat

3.

Magistrala 6, legătura cu Aeroportul Henri Coandă

Hotărârea Guvernului nr. 930/2016

14,2 km linie dublă cu 12 staţii

4 ani/5.899

2019

2022

0,00

71

POIM

JICA

Buget de stat

4.

Îmbunătăţirea condiţiilor de transport pe Magistrala 2 - Faza II

- cale de rulare pe Magistrala 2

- acces nou la staţia Tineretului

- Achiziţie material rulant M2

18 km linie dublă cu 14 staţii şi 1 depou

18 km linie dublă 1 acces 16 + 8 trenuri

5 ani/544

5 ani/523

1 an/21

2014

2018

2016

2014

2022

2022

2018

Finalizat 2016

3.00

0,00

3.00

0,00

17

0

17

0

POIM

Buget de stat - finalizat

5.

Modernizarea instalaţiilor pe M 1, 2, 3 şi TL

Instalaţii de ventilaţie.

Tr. Petrache Poenaru - Timpuri Noi

6 staţii

 

2015

Finalizat 2017

0,03

0

POIM

Buget de stat

Proiect finalizat

6.

Modernizarea instalaţiilor pe M 1, 2, 3 şi TL

Instalaţii de ventilaţie

Rest de implementat

35 staţii

5 ani/216

2017

2023

 

0

POIM

Buget de stat

7.

Modernizarea instalaţiilor pe M 1,2, 3 şi TL

Instalaţii de control acces

41 staţii

 

2016

2018

140,00

18

POIM

Buget de Stat

8.

Magistrala 4, tronson Gara de Nord - Gara Progresu

SPF, SF

2 ani/43

2017

2019

 

3

Grant Elveţia POST

9.

Achiziţie material rulant M5, S1

13 trenuri

2 ani/487

2018

2020

 

1

BEI IV

Buget de Stat

10.

Facilităţi pentru accesul persoanelor cu handicap în reţeaua de metrou

Montaj lift la staţia Tineretului

 

2017

Finalizat 2017

0,06

0

Buget de stat - finalizat

 

NOTĂ:

Prin „Îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 de metrou, Berceni-Pipera” se finanţează din fonduri externe nerambursabile următoarele:

- Modernizarea instalaţiilor pe magistralele 1, 2, 3 şi TL de metrou - Cale de rulare pe Magistrala 2,

- Magistrala 2 - acces nou la Staţia Tineretului şi

- achiziţia a 8 trenuri noi de metrou - componentă finalizată în anul 2016.

 

ANEXA Nr. 3 la Actul adiţional nr. 1

(Anexa nr. 7 la contract)

 

Modelul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km – lei

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

BVC 2017 aprobat

BVC 2017 rectificat cf. Adresei Direcţiei Economice - M.T. nr. 44494/20.11.2017

BVC 2018 aprobat cf. H.G. nr. 225/18.04.2018

0

1

2

3

4

I

A. VENITURI TOTALE (I+II)

1320.147,53

1.003.123,06

1.377.879,98

I. Venituri din exploatare (1+2+3)

1.319.302,78

1.002.035,39

1.376.679,98

1.Venituri proprii, din care:

286.840,00

288.423,53

295.590,00

- Venituri din activitatea de transport (a.1 x a.2 )

258.440,00

262.948,18

267.540,00

a. 1. Tarif mediu practicat - lei -

1.42

1.48

1.47

a.2. Număr de calatori transportaţi

182.000.000

177.210.884

182.000.000

- Venituri din alte activităţi

28.400,00

25.475,35

28.050,00

2.Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

 

12,94

 

3.Alte venituri din exploatare, din care:

1.032.462,78

713.598,91

1.081.089,98

- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii)

107.447.47

107.648,43

105.777,90

- din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital

884.683.15

569.373,67

936.227,08

II. Venituri financiare:

844,74

1.087,67

1.200,00

II

B. CHELTUIELI TOTALE (I+II)

1.733.888,18

1.376.623,06

1.833,562,56

I. Cheltuieli de exploatare (A+B+C+D+E)

1.732.866,18

1.375.811,40

1.832.690,56

A. CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII, din care:

282.781,77

250.339,56

291.269,42

1.Cheltuieli privind stocurile

79.543,62

69.738,21

78.414,12

2.Cheltuieli privind serviciile executate de terţi, din care:

158.296,53

148.362,53

161.584,61

- repar. REM cf. contract ALSTOM

151.980,00

146.461,72

156.000,00

3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi

44.941,62

32.238,82

51.271,09

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE SI VĂRSĂMINTE ASIMILATE

2.265,50

2.096,68

3,309,63

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL

418.577,75

412.367,11

468.737,65

D. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:

1.029.241,15

711.008,04

1.069.373,87

- cheltuieli privind activele imobilizate

884.683.15

569.373.67

936.227,08

- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

136.359.01

137.581,69

132.442,04

II. Cheltuieli financiare

1.022,00

811,66

872,00

III

Profit / Pierdere

1.259,35

0

-95.363,98

IV

Compensaţia (Costuri eligibile (2)+Profit/Pierdere (III)-(venituri proprii+venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie+alte venituri din exploatare-venituri din subvenţii pentru investi ţii-venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital))

415.000,00

373.500,00

360.319

1.

Număr total de tren km - mii tren km

8.739.00

8.485.51

8.742,40

2.

Costuri eligibile: cost total - costurile cu amortizarea mijloacelor fixe puse în funcţiune ce au ca sursă de finanţare alocaţii de la bugetul de stat şi/sau credite externe garantate de stat (valoarea se regăseşte la poziţia “venituri din subvenţii pentru investiţii” conform OMFP nr.1802/2014) - mii lei - venituri financiare

740.912,81

698.513,29

790.357,98

3.

Cost unitar per kilometru - lei

84,78

82,32

90,41


* Certificăm pe proprie răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.

 

ANEXA Nr. 4 la Actul adiţional nr. 1

(Anexa nr. 8 la contract)

 

Valoarea estimată a compensaţiei cuvenite pe durata contractului

 

Calculul compensaţiei pentru prestarea serviciilor de transport public în perioada 2016-2018

 

Concept

Aprobat

Realizat

Aprobat

Rectificat cf. Adresei Direcţiei economice - M.T. nr. 44.494/ 20.11.2017

Aprobat

Anul

2016

2016

2017

2017

2018

Număr total de tren km - mii km

8.324,75

8.250,16

8.739,00

8.485,51

8.742,40

(C unitar) Cost unitar per tren km - lei

79,24

74,62

84,78

82,32

90,41

(I) Cheltuieli eligibile totale (tren km efectuaţi x C unitar) - mii lei

659.621,36

615.592,47

740.912,81

698.513,29

790.357,98

(II) (Pr) Profit rezonabil/pierdere

0

0

1.259,35

0

-95.3B3.98

Venituri din servicii de transport public din: - mii lei

 

 

 

 

 

- Venituri din vânzări de titluri de călătorie - mii lei

235.266,36

254.080,50

258.440,00

262.948,18

267.540,00

- Diferenţe de tarif cuvenite operatorului - mii lei

35.000,00

36.742,42

38.000,00

35.347,29

38.000,00

- Alte venituri în cadrul reţelei unde se prestează OSP - mii lei

29.290,00

27.238,64

30.732,16

26.717,81

29.135,00

(III) TOTAL VENITURI PLANIFICATE - mii lei

299.556,36

318.061,57

327.172,16

325.013,29

334.675,00

(C) TOTAL COMPENSAŢIE ANUALĂ PLANIFICATĂ (I + li - III) - mii iei

360.065,00

297.530,91

415.000,00

373.500,00

360.319,00

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 

Având în vedere prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 71.324/748.993 din 10.05.2018,

în temeiul prevederilor art. 101 şi art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se Introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Se aprobă Nomenclatorul obligaţiilor scutite de la plată, potrivit legii, prevăzut în anexa nr. 31.”

2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Anexele nr. 1-3,31,4-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Anexa nr. 1 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

4. La anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat”, poziţiile 74-78 se elimină.

5. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 31 „Nomenclatorul obligaţiilor scutite de la plată, potrivit legii”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

6. Anexa nr. 4 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” se modifică şi se completează, după cum urmează:

a) La capitolul I „Depunerea declaraţiei”, punctul 1 „Termenul de depunere a declaraţiei”, subpunctul 1.1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;”;

b) La capitolul I „Depunerea declaraţiei”, punctul 1 „Termenul de depunere a declaraţiei”, subpunctul 1.2, litera g) se elimină.

c) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, punctul 3 „Secţiunea B «Date privind creanţa fiscală», textul de la subpunctul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite şi taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 1-10,12-24. 28,72 şi 73 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

Rândul 1 «Suma datorată» - se înscrie suma reprezentând impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii

Contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor înscriu la acest rând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat înainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizări înscrise la rândui 1.1.

Rândul 1.1. «Suma deductibilă» - se înscrie, dacă este cazul, suma reprezentând sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări.

Rândul 2 «Suma de plată» - se înscrie suma de la rândul 1 sau diferenţa dintre suma înscrisă la rândul 1 şi suma înscrisă la rândul 1.1, după caz.

Rândul «Total obligaţii de plată» - se înscrie suma reprezentând obligaţiile de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plăteşte în contul unic corespunzător, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 «Suma de plată», pentru fiecare impozit/taxă declarat(ă) în perioada de raportare.”

d) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, punctul 3 „Secţiunea B «Date privind creanţa fiscal㻓, textul de la subpunctul 3.1.3 alin. (1) se elimină.

e) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, punctul 3 „Secţiunea B «Date privind creanţa fiscal㻓, după subpunctul 3.2.6 se introduce subpunctul 3.3, cu următorul cuprins:

„3.3. Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează şi se depune şi de către contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile declarative pentru impozitele, taxele şi obligaţiile scutite de la plată, cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor scutite de la plată, potrivit legii.

Tabelul de la punctul III «Impozite, taxe şi alte obligaţii scutite de la plată, potrivit legii» din formular se completează pentru declararea obligaţiilor scutite de la plată, cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 31 la ordin.

Contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, în conformitate cu prevederile Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin Legea nr. 164/2016, declară trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, suma reprezentând facilitatea fiscală, prevăzută de lege.”

7. La anexa nr. 5 „Instrucţiuni de completare a formularului 710 «Declaraţie rectificativă», cod 14.13.01,00/r”, la capitolul II „Completarea declaraţiei”, punctul 3 „Secţiunea B «Date privind creanţa fiscal㻓, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„«Denumire creanţă fiscală» - se completează denumirea impozitului sau taxei care se rectifică. Se va prelua denumirea exactă a obligaţiei de plată din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, sau a obligaţiei scutite de la plată din Nomenclatorul obligaţiilor scutite de la plată, potrivit legii, prevăzut în anexa nr. 31 la prezentul ordin.”

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 1.203.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 587/2016)

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 31 la Ordinul nr. 587/2016)

 

Nomenclatorul obligaţiilor scutite de la plată, potrivit legii

 

Nr. crt.

Denumirea creanţei fiscale

Temeiul legal

1.

Impozit pe profit scutit

Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare

2.

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor scutit

Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.