MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 425/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 425         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 mai 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

474. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 213/2013 pentru publicarea acceptării Liniilor directoare şi specificaţiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC. 107(49) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 18 iulie 2003, precum şi a Liniilor directoare şi specificaţiilor din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluţia MEPC.60(33), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011

 

3.622. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 6 din 19 martie 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 213/2013 pentru publicarea acceptării Liniilor directoare şi specificaţiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.107(49) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 18 iulie 2003, precum şi a Liniilor directoare şi specificaţiilor din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluţia MEPC.60(33), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011

 

Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 4.413/186 din 31.01.2018 prin care se solicită modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 213/2013 pentru publicarea acceptării Liniilor directoare şi specificaţiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor, adoptate de Organizaţia Maritimă internaţională prin Rezoluţia MEPC.107(49) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 18 iulie 2003, precum şi a Liniilor directoare şi specificaţiilor din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluţia MEPC.60(33), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011,

ţinând seama de prevederile Rezoluţiei MEPC.285(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016 care amendează Liniile directoare şi specificaţiile revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.107(49) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 18 iulie 2003, care au fost implementate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 213/2013, regulii 14 din anexa I la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, a art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 4 alin. (1) pct. 45 şi 70 din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 213/2013 pentru publicarea acceptării Liniilor directoare şi specificaţiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.107(49) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 18 iulie 2003, precum şi a Liniilor directoare şi specificaţiilor din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluţia MEPC.60(33), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 şi 375 bis din 25 iunie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru publicarea acceptării Liniilor directoare şi specificaţiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.107(49) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 18 iulie 2003 şi a amendamentelor la acestea, precum şi a Liniilor directoare şi specificaţiilor din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluţia MEPC.60(33), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011”.

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 1. - (1) Se publică Liniile directoare şi specificaţiile revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.107(49) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 18 iulie 2003, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se publică notele de orientare pentru implementarea armonizată a Liniilor directoare şi specificaţiilor revizuite menţionate la alin. (1), aprobate de către Comitetul pentru protecţia mediului marin la cea de-a cincizeci şi opta sesiune a sa şi difuzate prin circulara MEPC.1/Circ.643 din 12 noiembrie 2008, prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Se publică amendamentele la Liniile directoare şi specificaţiile revizuite menţionate la alin. (1), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.285(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016, prevăzută în anexa nr. 3.”

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 2. - Se publică Liniile directoare şi specificaţiile din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluţia MEPC.60(33), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011, prevăzută în anexa nr. 4.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 4. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

5. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. Anexa nr. 3 se renumerotează şi devine anexa nr. 4.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 17 aprilie 2018.

Nr. 474.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 213/2013)

 

REZOLUŢIA MEPC. 285(70)

(adoptată la 28 octombrie 2016)

 

Amendamente la liniile directoare şi specificaţiile revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor

[Rezoluţia MEPC.107(49)]

 

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

Amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin (Comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,

Notând Rezoluţia MEPC. 107(49) prin care a adoptat, în cadrul celei de-a patruzeci şi noua sesiune a sa, Liniile directoare şi specificaţiile revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor,

Luând în considerare, la cea de-a şaptezecea sesiune a sa, amendamentele propuse la Liniile directoare şi specificaţiile revizuite menţionate mai sus, referitoare la specificaţiile privind alarmele la 15 ppm pentru apa de santină,

1 Adoptă amendamentele la Liniile directoare şi specificaţiile revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;

2 Recomandă guvernelor să aplice amendamentele anexate la verificarea preciziei alarmelor la 15 ppm pentru apa de santină.

 

ANEXA

la Rezoluţia MEPC, 285(70)

 

Amendamente la liniile directoare şi specificaţiile revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor

 

1 În paragrafele 1.2.1, 1.2.2.1, 2.1 şi 3.1, referirile la „regula 16r se înlocuiesc cu „regula 14”.

2 În paragrafele 2.2 şi 3.3 şi apendicele 2, referirile la „regula 16(5)” se înlocuiesc cu „regula 14.7”.

3 Secţiunea 4.2.11 se înlocuieşte cu următoarea:

„4.2.11 Valabilitatea certificatelor de calibrare ar trebui să fie verificată la inspecţiile anuale/intermediare/de reînnoire a certificatului IOPR Precizia alarmei la 15 ppm pentru apa de santină trebuie să fie verificată prin calibrarea şi încercarea echipamentului realizate de către un producător sau de persoane autorizate de către producător şi ar trebui să se facă la intervale de cel mult cinci ani de la punerea în funcţiune sau în termenul specificat în instrucţiunile producătorului, oricare dintre aceştia este mai scurt. Unitatea poate fi, de asemenea, înlocuită cu o alarmă la 15 ppm pentru apa de santină, calibrată. Certificatul de calibrare a alarmei la 15 ppm pentru apa de santină, care indică data ultimei calibrări, ar trebui să fie păstrat la bord, în scopul inspecţiei.”

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Nota de fundamentare a planurilor-cadru pentru învăţământul special, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Lista planurilor-cadru pentru învăţământul special, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul special preşcolar, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul special preşcolar care şcolarizează elevi cu dizabilităţi intelectuale moderate, severe, profunde şi/sau asociate, pedagogie curativă (alternativă educaţională), prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar, dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate, prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar, dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate, cu predare în limbile minorităţilor naţionale, prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământul pentru învăţământul special gimnazial, dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate, prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul special gimnazial, dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate, cu predare în limbile minorităţilor naţionale, prevăzut în anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi intelectuale grave, severe sau asociate, prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi intelectuale grave, severe sau asociate, cu predare în limbile minorităţilor naţionale, prevăzut în anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi intelectuale grave, severe şi/sau asociate, pedagogie curativă (alternativă educaţională), prevăzut în anexa nr. 11, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi senzoriale multiple/surdocecitate, prevăzut în anexa nr. 12, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi auditive, prevăzut în anexa nr. 13, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi vizuale, prevăzut în anexa nr. 14, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi locomotorii, prevăzut în anexa nr. 15, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 16. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi gimnazial din unităţile şcolare şi clasele afiliate din cadrul centrelor de detenţie, centrelor educative şi penitenciarelor, prevăzut în anexa nr. 16. care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 17. - Planurile-cadru pentru învăţământul special aprobate prin prezentul ordin se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2018-2019.

Art. 18. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 19. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 27 aprilie 2018.

Nr. 3.622

 

ANEXA Nr. 1

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

a planurilor-cadru pentru învăţământul special

 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precizează că „statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare” (art. 1).

Învăţământul special, parte a sistemului naţional de învăţământ, utilizează documente şi instrumente specifice (planuri de învăţământ, programe şcolare, programe de intervenţie psihopedagogică, manuale) adaptate tipului de dizabilitate şi nivelului de severitate al acesteia.

Dizabilitatea cuprinde limitări semnificative atât ale funcţionării cognitive, cât şi ale comportamentului adaptativ exprimat prin abilităţile conceptuale, sociale şi practice.

Nivelul de severitate se stabileşte în funcţie de abilitatea funcţională, nu pe baza coeficientului intelectual sau a funcţionării adaptative în comparaţie cu normele aceluiaşi grup de vârstă, şi este necesar să fie evaluat în 3 domenii (DSM-5, 2013):

1. deficite conceptuale: limbaj, citit, scris, matematică, raţionament, cunoştinţe şi memorie, planificare, gândire abstractă, confirmate atât prin intermediul evaluării clinice, cât şi prin testarea standardizată a inteligenţei;

2. deficite sociale: deprinderi de comunicare interpersonală, prietenie, judecată socială, empatie;

3. deficite practice: îngrijire personală, organizarea activităţilor şcolare şi de muncă, managementul banilor, responsabilităţile locului de muncă.

Nivelul de severitate pentru fiecare domeniu se bazează pe nivelul de suport cerut: uşor, moderat, sever şi profund.

Conform Clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, „dizabilitatea este rezultatul sau efectul unor relaţii complexe dintre starea de sănătate a individului, factorii personali şi factorii externi care reprezintă circumstanţele de viaţă ale acestui individ, Datorită acestei relaţii, impactul diverselor medii asupra aceluiaşi individ, cu o stare de sănătate dată, poate fi extrem de diferit”. Din această perspectivă toţi copiii şi elevii trebuie să aibă acces la un curriculum care să faciliteze dezvoltarea cognitivă, socioemoţională şi a comportamentelor adaptative.

Planurile-cadru reprezintă o componentă a curriculumului naţional. Planurile-cadru pentru învăţământul special primar şi gimnazial au fost elaborate în acord cu prevederile specifice de politici educaţionale stabilite la nivel naţional şi internaţional, care promovează accesul la educaţie şi egalitatea de şanse.

Aceste planuri-cadru se aplică, după caz, în:

- unităţile de învăţământ special;

- grupele/clasele speciale integrate în învăţământul de masă,

Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul special cuprind:

- trunchiul comun (TC) - reprezintă numărul de ore care trebuie parcurse în mod obligatoriu de către toţi elevii cuprinşi într-un anumit program de educaţie, la nivelul fiecărei discipline de studiu. Acest număr de ore asigură egalitatea şanselor la educaţie;

- curriculumul le decizia şcolii (CDS) - reprezintă oferta educaţională propusă de şcoală, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, specificul şcolii, nevoile şi tradiţiile comunităţii locale, La nivelul planurilor-cadru de învăţământ, curriculumul la decizia şcolii se exprimă prin numărul de ore alocate şcolii pentru construirea propriului proiect curricular. Stabilirea CDS se realizează, în mod descentralizat, de către fiecare unitate de învăţământ şi se decide în fiecare an şcolar, pentru anul şcolar următor. CDS este rezultatul unui proces real şi transparent de consultare şi negociere cu elevii şi părinţii acestora, cu alţi actori de la nivelul comunităţii şi valorifică oportunităţi şi nevoi specifice;

- terapiile educaţionale şi activităţile specifice tipurilor de dizabilitate şi nivelelor de severitate ale acestora, grupate în două arii curriculare:

- terapii specifice şi de compensare;

- terapie educaţională complexă şi integrată.

Reperul fundamental de construcţie a planurilor-cadru pentru învăţământul special primar şi gimnazial a constat în stabilirea unui nivel optim de funcţionare cognitivă, socioemoţională şi a comportamentelor adaptative, în raport cu potenţialul psihoindividual şi cu nivelul de severitate al dizabilităţii.

Planurile-cadru pentru învăţământul special sunt un răspuns la nevoile educaţionale ale copiilor/elevilor şi tinerilor cu dizabilităţi, facilitându-le acestora dezvoltarea biopsihosocială, în vederea unei cât mai bune integrări sociale şi a unei inserţii socioprofesionale viabile, care să le asigure o viaţă autonomă şi demnă.

În concluzie, aceste planuri se bazează pe fundamentul teoretic potrivit căruia profilul de competenţe al elevilor cu dizabilităţi este unic, oferind un cadru de referinţă pentru atingerea scopurilor educaţionale şi de reabilitare. Profilul de competenţe şi graficul dezvoltării comportamentelor adaptative (conceptuale, sociale şi practice) reprezintă fundamentul planurilor educaţionale şi de intervenţie personalizată şi a programelor de sprijin şi de recuperare corectiv-compensatorie.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

planurilor-cadru pentru învăţământ special

 

Nr. crt.

Denumirea planului-cadru

 

1.

Plan-cadru de învăţământ pentru învăţământul special preşcolar

Anexa nr. 3 la ordin

2.

Plan-cadru de învăţământ pentru învăţământul special preşcolar care şcolarizează elevi cu dizabilităţi intelectuale moderate, grave, severe, şi/sau asociate, pedagogie curativă (alternativă educaţională)

Anexa nr. 4 la ordin

3.

Plan-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar, dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate

Anexa nr. 5 la ordin

4.

Plan-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar, dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate, cu predare în limbile minorităţilor naţionale

Anexa nr. 6 la ordin

5.

Pian-cadru de învăţământ pentru învăţământul special gimnazial, dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate

Anexa nr. 7 la ordin

6.

Plan-cadru de învăţământ pentru învăţământul special gimnazial, dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate, cu predare în limbile minorităţilor naţionale

Anexa nr. 8 la ordin

7.

Plan-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi intelectuale grave, severe şi/sau asociate

Anexa nr. 9 la ordin

8.

Plan-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi intelectuale grave, severe şi/sau asociate, cu predare în limbile minorităţilor naţionale

Anexa nr. 10 la ordin

9.

Plan-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi intelectuale grave, severe şi/sau asociate, pedagogie curativă (alternativă educaţională)

Anexa nr. 11 la ordin

10.

Plan-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi senzoriale multiple/surdocecitate

Anexa nr. 12 la ordin

11.

Plan-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi auditive

Anexa nr. 13 la ordin

12.

Plan-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi vizuale

Anexa nr. 14 la ordin

13.

Plan-cadru de învăţământ pentru învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi locomotorii

Anexa nr. 15 la ordin

14.

Plan-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi gimnazial din unităţile şcolare şi clasele afiliate din cadrul centrelor de detenţie, centrelor educative şi penitenciarelor

Anexa nr. 16 la ordin

 

ANEXA Nr. 3

 

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT

pentru învăţământul special preşcolar

 

Domenii/Categorii de activităţi de învăţare/Terapii

I

II

III

 

Nr. de ore/săptămână

I. Domeniul limbaj şi comunicare

6-7

6-7

7-8

Activităţi de comunicare şi interacţiune în diferite contexte

 

 

 

Activităţi de dezvoltare a limbajului oral

II. Domeniul cognitiv-experienţial

5-6

6-7

7-8

Activităţi de cunoaştere

 

 

 

Activităţi de explorare a mediului

Activităţi de rezolvare de probleme situaţionale

III. Domeniul socioemoţional

6-7

6-7

5-6

Activităţi ludice

 

 

 

Activităţi de autonomie personală şi socială

Activităţi de dezvoltare a comportamentelor adaptative

IV. Domeniul psihomotric

6-7

5-6

5-6

Activităţi de dezvoltare a motricităţii grosiere şi fine

 

 

 

Activităţi de dezvoltare senzoriomotorie

Activităţi de expresie grafică şi plastică

Număr total de ore copil/număr total de ore normă educatoare sau profesor învăţământ preprimar

25

25

25

V. Terapii specifice şi de compensare

18-19

18-19

18-19

Kinetoterapie*

2-3

2-3

2-3

Evaluare şi consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză

1

1

1

Terapii şi programe de intervenţie**

15

15

15

 

NOTĂ:

Prezentul plan-cadru se aplică în toate unităţile de învăţământ special care organizează învăţământ preşcolar, pentru dizabilităţi intelectuale, dizabilităţi senzoriale (de auz şt de văz), dizabilităţi severe, grave, asociate şi dizabilităţi senzoriale multiple/surdocecitate.

În organizarea şi desfăşurarea activităţilor de la nivelul fiecărui domeniu se va ţine cont de particularităţile de vârstă, de dezvoltarea individuală şi de specificul grupului.

Activităţile din cele 4 domenii vor fi realizate de educatoare/profesor pentru învăţământul preprimar (un post pe grupă - program normal; 2 posturi/grupă - program prelungit).

Activităţile de terapii specifice şi de compensare se realizează de către profesorul psihopedagog şi profesorul kinetoterapeut.

 

* Activităţile din categoria Kinetoterapie se vor realiza individual sau în grup, cu o durată de minimum 15 minute - maximum 45 de minute în funcţie de particularităţile de vârstă, de dezvoltarea individuală şi specificul grupului.

La grupele cu dizabilităţi asociate, la recomandarea Comisiei interne de evaluare continuă, se vor norma 4 ore/săptămână/grupă, cu încadrarea în nr. total de ore pe aria curriculară.

** Activităţile din categoria Terapii şi programe de intervenţie se vor realiza individual sau în grup, cu o durată de minimum 15 minute - maximum 45 de minute în funcţie de particularităţile de vârstă, de dezvoltare individuală şi de specificul grupului:

1. dizabilităţi intelectuale uşoare sau moderate: stimulare multisenzorială, educaţie perceptiv-motrică, terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare, dezvoltarea limbajului, stimulare cognitivă etc.;

2. dizabilităţi intelectuale severe, grave şi asociate: stimulare multisenzorială, educaţie psihomotrică, structurarea şi dezvoltarea limbajului, tehnici alternative de comunicare, educaţie ritmică, stimulare cognitivă, tehnici de modelare comportamentală etc.;

3. dizabilităţi auditive: stimulare multisenzorială, educaţia psihomotrică, antrenament auditiv, antrenament verbal, abilitare-reabilitare auditiv-verbală, structurarea şi dezvoltarea limbajului, ortofonia, limbaj mimico-gestual, labiolectură, tehnici alternative de comunicare, educaţie ritmică, tehnici de modelare comportamentală etc.;

4. dizabilităţi vizuale: stimulare multisenzorială, educaţie psihomotrică, educaţie perceptiv-vizuală, orientare spaţială şi mobilitate, dezvoltarea sensibilităţii tactil-kinestezice, formarea reprezentărilor tactil-kinestezice, dezvoltarea limbajului, terapia tulburărilor de limbaj, educaţie pre-Braille, tehnici de modelare comportamentală etc.;

5. dizabilităţi senzoriale multiple/surdocecitate: stimulare multisenzorială, educaţie psihomotrică, educaţie perceptiv-vizuală, orientare spaţială şi mobilitate, antrenament auditiv, antrenament verbal, abilitare-reabilitare auditiv-verbală, terapia tulburărilor de limbaj, dezvoltarea sensibilităţii tactil-kinestezice, formarea reprezentărilor tactil-kinestezice, structurarea şi dezvoltarea limbajului, ortofonia, limbaj mimico-gestual, labiolectură, tehnici alternative de comunicare, educaţie ritmică, educaţie pre-Braille, tehnici de modelare comportamentală etc.

 

ANEXA Nr. 4

 

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT

pentru învăţământul special preşcolar care şcolarizează elevi cu dizabilităţi intelectuale moderate, grave, severe şi/sau asociate, pedagogie curativă (alternativă educaţională)

 

Domenii/Categorii de activităţi de învăţare/Terapii

I

II

III

 

Nr. de ore/săptămână

I. Domeniul limbaj şi comunicare

8-10

8-10

8-10

Stimularea şi dezvoltarea comunicării

 

 

 

Basm

II. Domeniul cognitiv experienţial

6-8

6-8

6-8

Cunoaşterea mediului

 

 

 

Activităţi matematice

Expresie grafică şi plastică

Expresie muzicală

III. Domeniul socioemoţional

6-8

6-8

6-8

Joc liber

 

 

 

Joc în aer liber

Autonomie personală

Autonomie socială

Activităţi de dezvoltare a comportamentelor adaptative

IV. Domeniul psihomotric

3-4

3-4

3-4

Educaţie psihomotrică

 

 

 

Abilitare manuală

Număr total de ore copil/număr total de ore normă educatoare sau profesor învăţământ preprimar

25

25

25

V. Terapii specifice şi de compensare

18-20

18-20

18-20

Kinetoterapie*

2-3

2-3

2-3

Euritmie**

0-1

0-1

0-1

Evaluare şi consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză

1

1

1

Terapii şi programe de intervenţie***

15

15

15

 

NOTĂ:

Prezentul plan-cadru se aplică în toate unităţile de învăţământ special care organizează învăţământ preşcolar în alternativa educaţională pedagogie curativă, cu program normal, prelungit sau săptămânal.

În organizarea şi desfăşurarea activităţilor de la nivelul fiecărui domeniu se va ţine cont de particularităţile de vârstă, de dezvoltarea individuală şi de specificul grupului, durata unei activităţi fiind de 15-30 de minute.

Activităţile din cele 4 domenii vor fi realizate de educatoare/profesor pentru învăţământul preprimar (un post/grupă - program normal; 2 posturi/grupă - program prelungit), respectând rutinele şi specificul alternativei educaţionale.

Activităţile de terapii specifice şi de compensare se realizează de către profesorul psihopedagog şi profesorul kinetoterapeut.

 

* Activităţile din categoria Kinetoterapie se vor realiza individual sau în grup, cu o durată de minimum 15 minute - maximum 45 de minute în funcţie de particularităţile de vârstă, de dezvoltarea individuală şi de specificul grupului. La recomandarea Comisiei interne de evaluare continuă se vor norma 4 ore/săptămână/grupă, cu încadrarea în numărul total de ore pe aria curriculară.

** Activităţile de euritmie se vor realiza individual de către profesorul de euritmie.

*** Activităţi le din categoria Terapii şi programe de intervenţie se vor realiza individual sau în grup, cu o durată de minimum 15 minute - maximum 45 de minute în funcţie de particularităţile de vârstă, de dezvoltarea individuală şi specificul grupului:

- terapia tulburărilor de limbaj;

- educaţie perceptiv-vizuală, orientare, mobilitate, tehnici alternative de comunicare;

- educaţie perceptiv-auditivă, labiolectură, tehnica vorbirii - audiologie educaţională, kirofonetică;

- terapii artistice: euritmie curativă, pictură, muzică, dinamica formelor prin desen, artă dramatică.

 

ANEXA Nr. 5

 

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT

pentru învăţământul special primar, dizabilităţi Intelectuale uşoare şi moderate

 

Aria curriculară/Disciplină/Terapii

P

I

II

III

IV

I. Limbă şi comunicare

4-6

4-7

4-7

4-8

4-8

Abilităţi de comunicare

4-5

2-3

1-2

1-2

1-2

Citire - scriere - comunicare

-

2-3

3-4

3-4

3-4

Limbă modernă 1*

-

-

-

0-1

0-1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

II. Matematică şi ştiinţe ale naturii

2-4

3-5

4-6

4-5

4-6

Matematică şi explorarea mediului

2-3

3-4

3-4

3-4

-

Matematică

-

-

-

-

3-4

Ştiinţele naturii

-

-

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

III. Om şi societate

2-3

2-3

2-3

3-4

5-6

Abilităţi socioemoţionale

1

1

1

1

1

Educaţie civică

-

-

-

1

1

Istorie

-

-

-

-

1

Geografie

-

-

-

-

1

Religie

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

IV. Arte

3-4

2-3

2-3

2-3

2-3

Educaţie plastică

2

1

1

1

1

Muzică, ritm şi mişcare

1

i

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

V. Tehnologii

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Abilităţi practice

2

2

2

2

2

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

VI. Educaţie fizică, sport şi sănătate

2-3

2-3

2-3

1-3

1-3

Educaţie fizică şi activităţi sportive

-

1

1

1

1

Joc şi mişcare

2

1

1

0-1

0-1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

VII. Consiliere şi orientare

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Dezvoltare personală - Consiliere

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Total ore trunchi comun**

16

16

17

17

19

Curriculum la decizia şcolii

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

Număr minim de ore pe săptămână

17

17

18

18

20

Număr maxim de ore pe săptămână

19

19

20

20

22

VIII. Terapie educaţională complexă şi integrată***

număr de ore stabilit de profesorul educator pentru fiecare elev/clasă, în norma de 20 de ore a acestuia

IX. Terapii specifice şi de compensare (individuale/de grup)****

10-12

10-12

10-12

10-12

10-12

Terapii şi programe de intervenţie

8

8

8

8

8

Kinetoterapie

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Evaluare şi consiliere psihopedagogică, psihodiagnoza

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

* Limba modernă 1 se studiază doar la clasele cu elevi cu dizabilităţi intelectuale uşoare.

** Disciplinele din prezentul plan-cadru de învăţământ fac parte din catedra de educaţie specială şi sunt realizate de profesorul de psihopedagogie specială, cu excepţia disciplinelor Religie, Educaţie fizică şi activităţi sportive şi Limbă modernă.

*** Terapia educaţională complexă şi integrată are alocată o normă de profesor educator/clasă şi cuprinde activităţi de: Formare a autonomiei personale, Socializare, Stimulare cognitivă, Terapie ocupaţională şi Ludoterapie. Aceste activităţi, realizate de profesorul-educator, sprijină şi completează programul de predare-învăţare-evaluare realizat de profesorul de psihopedagogie specială. Numărul orelor de terapie se stabileşte în mod personalizat pentru fiecare elev, în funcţie de particularităţile sale de vârstă şi de dezvoltare individuală.

“*** Orele de la Terapiile specifice şi de compensare sunt alocate pe clasă/pe săptămână. Activităţile din categoria Terapii şi programe de intervenţie se stabilesc în funcţie de tipul de dizabilitate şi nivelul de severitate şi se realizează prin planuri de intervenţie personalizată de către profesorul psihopedagog.

Activităţile din cadrul Terapiilor specifice şi de compensare se desfăşoară în şedinţe de aproximativ 15-45 de minute, individual sau cu grupuri de 2-3 elevi, în cabinete specializate sau în clasa în care este înscris elevul, în parteneriat cu profesorul de psihopedagogie specială sau cu profesorul educator.

 

ANEXA Nr. 6

 

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT

pentru învăţământul special primar, dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate, cu predare în limbile minorităţilor naţionale

 

Aria curriculară/Disciplina/Terapii

P

I

II

III

IV

1. Limbă şi comunicare

5-8

5-10

5-10

6-12

6-12

Abilităţi de comunicare în limba română

2-3

1-2

1-2

1-2

1-2

Citire - scriere - comunicare în limba română

-

1-2

1-2

2-3

2-3

Abilităţi de comunicare în limba maternă

3-4

1-2

1-2

1-2

1-2

Citire - scriere - comunicare în limba maternă

-

2-3

2-3

2-3

2-3

Limba modernă 1*

-

-

-

0-1

0-1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

II. Matematică şi ştiinţe ale naturii

2-4

3-5

4-6

4-6

4-6

Matematică şi explorarea mediului

2-3

3-4

3-4

3-4

-

Matematică

-

-

-

-

3-4

Ştiinţele naturii

-

-

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

III. Om şi societate

2-3

2-3

2-3

3-4

5-6

Abilităţi socioemoţionale

1

1

1

1

1

Educaţie civică

-

-

-

1

1

Istorie

-

-

-

-

1

Geografie

-

-

-

-

1

Religie

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

IV. Arte

3-4

2-3

2-3

2-3

2-3

Educaţie plastică

2

1

1

1

1

Muzică şi mişcare

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

V. Tehnologii

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Abilităţi practice

2

2

2

2

2

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

VI. Educaţie fizică, sport şi sănătate

3-4

3-4

3-4

2-4

2-4

Educaţie fizică şi activităţi sportive

2

2

2

2

2

Joc şi mişcare

1

1

1

0-1

0-1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

VII. Consiliere şi orientare

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Dezvoltare personală - Consiliere

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Total ore trunchi comun**

18

18

19

20

22

Curriculum la decizia şcolii

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

Număr minim de ore pe săptămână

19

19

20

21

23

Număr maxim de ore pe săptămână

21

21

22

23

25

VIII. Terapie educaţională complexă şi integrată***

număr de ore stabilit de profesorul educator pentru fiecare elev/clasă, în norma de 20 de ore a acestuia

IX. Terapii specifice şi de compensare (individuale/de grup)****

10-12

10-12

10-12

10-12

10-12

Terapii şi programe de intervenţie

8

8

8

8

8

Kinetoterapie

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Evaluare şi consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

* Limba modernă 1 se aplică doar la clasele cu elevi cu dizabilităţi intelectuale uşoare.

** Disciplinele din prezentul plan-cadru de învăţământ fac parte din catedra de educaţie specială şi sunt realizate de profesorul de psihopedagogie specială, cu excepţia disciplinelor Religie, Educaţie fizică şi activităţi sportive şi Limbă modernă.

*** Terapia educaţională complexă şi integrată are alocată o normă de profesor educator/clasă şi cuprinde activităţi de: Formare a autonomiei personale, Socializare, Stimulare cognitivă, Terapie ocupaţională şi Ludoterapie. Aceste activităţi, realizate de profesorul-educator, sprijină şi completează programul de predare-învăţare-evaluare realizat de profesorul de psihopedagogie specială. Numărul orelor de terapie se stabileşte în mod personalizat pentru fiecare elev, în funcţie de particularităţile sale de vârstă şi de dezvoltare individuală.

**** Orele de la Terapiile specifice şi de compensare sunt alocate pe clasă/pe săptămână. Activităţile din categoria Terapii şi programe de intervenţie se stabilesc în funcţie de tipul de dizabilitate şi nivelul de severitate şi se realizează prin planuri de intervenţie personalizată de către profesorul psihopedagog.

Activităţile din cadrul Terapiilor specifice şi de compensare se desfăşoară în şedinţe de aproximativ 15-45 minute, individual sau cu grupuri de 2-3 elevi, în cabinete specializate sau în clasa în care este înscris elevul, în parteneriat cu profesorul de psihopedagogie specială sau cu profesorul educator.

 

ANEXA Nr. 7

 

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT

pentru învăţământul special gimnazial, dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate

 

Aria curriculară/Disciplină/Terapii

V

VI

VII

VIII

1. Limbi şi comunicare

6-8

6-8

5-7

5-7

Limba şi literatura română

5-6

5-6

4-5

4-5

Limba modernă 1*

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

II. Matematică şi ştiinţe ale naturii

4-6

4-6

5-7

5-7

Matematică

3-4

3-4

2-3

2-3

Fizică

-

-

1

1

Chimie

-

-

1

1

Biologie

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

III. Om şi societate

4-5

4-5

4-5

4-5

Educaţie socială

1

1

1

1

Istorie

1

1

1

1

Geografie

1

1

1

1

Religie

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

IV. Arte

3-4

3-4

3-4

3-4

Educaţie plastică

2

2

2

2

Educaţie muzicală

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

V. Educaţie fizică şi sport

2-3

2-3

2-3

2-3

Educaţie fizică şi activităţi sportive

2

2

2

2

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

VI. Tehnologii

2-4

2-4

2-4

2-4

Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice

1-2

1-2

1-2

1-2

Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

VII. Consiliere şi orientare

1-2

1-2

1-2

1-2

Consiliere şi dezvoltare personală

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

6-1

0-1

Total ore trunchi comun**

22

22

22

22

Curriculum la decizia şcolii

1-2

1-2

1-2

1-2

Număr minim de ore pe săptămână

23

23

23

23

Număr maxim de ore pe săptămână

24

24

24

24

VIII. Terapie educaţională complexă şi integrată***

număr de ore stabilit de profesorul educator pentru fiecare elev/clasă, în norma de 20 de ore a acestuia

IX. Terapii specifice şi de compensare (individuale/de grup)****

10

10

10

10

Terapii şi programe de intervenţie***

7

8

8

7

Kinetoterapie

1

1

1

1

Evaluare şi consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză

2

1

1

2

 

* Limba modernă 1 se aplică doar la clasele cu elevi cu dizabilităţi intelectuale uşoare.

** Disciplinele din prezentul plan-cadru de învăţământ fac parte din catedra de educaţie specială şi sunt realizate de profesorul de psihopedagogie specială, cu excepţia disciplinelor Religie, Educaţie fizică şi activităţi sportive şi Limbă modernă.

*** Terapia educaţională complexă şi integrată are alocată o normă de profesor educator/clasă şi cuprinde activităţi de: Formare a autonomiei personale, Socializare, Stimulare cognitivă, Terapie ocupaţională şi Ludoterapie. Aceste activităţi, realizate de profesorul-educator, sprijină şi completează programul de predare-învăţare-evaluare realizat de profesorul de psihopedagogie specială. Numărul orelor de terapie se stabileşte în mod personalizat pentru fiecare elev, în funcţie de particularităţile sale de vârstă şi de dezvoltare individuală.

**** Orele de la Terapiile specifice şi de compensare sunt alocate pe clasă/pe săptămână. Activităţile din categoria Terapii şi programe de intervenţie se stabilesc în funcţie de tipul de dizabilitate şi nivelul de severitate şi se realizează prin planuri de intervenţie personalizată de către profesorul psihopedagog.

Activităţile din cadrul Terapiilor specifice şi de compensare se desfăşoară în şedinţe de aproximativ 15-45 minute, individual sau cu grupuri de 2-3 elevi, în cabinete specializate sau în clasa în care este înscris elevul, în parteneriat cu profesorul de psihopedagogie specială sau cu profesorul educator.

 

ANEXA Nr. 8

 

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT

pentru învăţământul special gimnazial, dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate, cu predare în limbile minorităţilor naţionale

 

Aria curriculară/Disciplină/Terapii

V

VI

VII

VIII

1. Limbi şi comunicare

7-10

7-10

7-10

7-10

Limba şi literatura română

3-4

3-4

3-4

3-4

Limba şi literatura maternă

3-4

3-4

3-4

3-4

Limba modernă*

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

II. Matematică şi ştiinţe ale naturii

4-6

4-6

5-7

5-7

Matematică

3-4

3-4

2-3

2-3

Fizică

-

-

1

1

Chimie

-

-

1

1

Biologie

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

III. Om şi societate

4-5

5-6

5-6

4-5

Educaţie socială

1

1

1

1

Istorie

1

1

1

1

Istoria şi tradiţiile minorităţilor

-

1

1

-

Geografie

1

1

1

1

Religie

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

IV. Arte

3-4

3-4

3-4

3-4

Educaţie plastică

2

2

2

2

Educaţie muzicală

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

V. Educaţie fizică şi sport

2-3

2-3

2-3

2-3

Educaţie fizică şi activităţi sportive

2

2

2

2

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

VI. Tehnologii

2-4

2-4

2-4

2-4

Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice

1-2

1-2

1-2

1-2

Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

VII. Consiliere şi orientare

1-2

1-2

1-2

1-2

Consiliere şi dezvoltare personală

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

Total ore trunchi comun**

23

24

25

24

Curriculum la decizia şcolii

1-2

1-2

1-2

1-2

Număr minim de ore pe săptămână

24

25

26

25

Număr maxim de ore pe săptămână

25

26

27

26

VIII. Terapie educaţională complexă şi integrată***

număr de ore stabilit de profesorul educator pentru fiecare elev/clasă, în norma de 20 de ore a acestuia

IX. Terapii specifice şi de compensare (individuale/de grup)****

10

10

10

10

Terapii şi programe de intervenţie

7

8

8

7

Kinetoterapie

1

1

1

1

Evaluare şi consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză

2

1

1

2

 

* Limba modernă 1 se studiază doar la clasele cu elevi cu dizabilităţi intelectuale uşoare.

** Disciplinele din prezentul plan-cadru de învăţământ fac parte din catedra de educaţie specială şi sunt realizate de profesorul de psihopedagogie specială, cu excepţia disciplinelor Religie, Educaţie fizică şi activităţi sportive şi Limbă modernă.

*** Terapia educaţională complexă şi integrată are alocată o normă de profesor educator/clasă şi cuprinde activităţi de: Formare a autonomiei personale, Socializare, Stimulare cognitivă, Terapie ocupaţională şi Ludoterapie. Aceste activităţi, realizate de profesorul-educator, sprijină şi completează programul de predare-învăţare-evaluare realizat de profesorul de psihopedagogie specială. Numărul orelor de terapie se stabileşte în mod personalizat pentru fiecare elev, în funcţie de particularităţile sale de vârstă şi de dezvoltare individuală.

**** Orele de la Terapiile specifice şi de compensare sunt alocate pe clasă/pe săptămână. Activităţile din categoria Terapii şi programe de intervenţie se stabilesc în funcţie de tipul de dizabilitate şi nivelul de severitate şi se realizează prin planuri de intervenţie personalizată de către profesorul psihopedagog. Activităţile din cadrul Terapiilor specifice şi de compensare se desfăşoară în şedinţe de aproximativ 15-45 de minute, individual sau cu grupuri de 2-3 elevi, în cabinete specializate sau în clasa în care este înscris elevul, în parteneriat cu profesorul de psihopedagogie specială sau cu profesorul educator.

 

ANEXA Nr. 9

 

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT

pentru învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi intelectuale grave, severe şi/sau asociate

 

Aria curriculară/Disciplină/Terapii

P

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

I. Limbă şi comunicare

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

Abilităţi de comunicare şi limbaj

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

II. Matematică şi ştiinţe ale naturii

2-3

3-4

3-4

3-4

3-4

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

Educaţie senzorială şi psihomotorie

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Elemente de matematică

-

i

i

i

î

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Cunoaşterea şi igiena corpului uman

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

Explorarea mediului înconjurător

-

-

-

-

-

i

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

III. Om şi societate

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Abilităţi socioemoţionale

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Religie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

IV. Educaţie fizică, sport şi sănătate

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Educaţie fizică şi activităţi sportive

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Joc şi mişcare

1

i

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

V. Arte

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Educaţie plastică

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Muzică, ritm şi mişcare

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

VI. Tehnologii

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

3-4

3-4

4-5

6-7

7-8

7-8

Abilitare manuală

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Activităţi practice şi de preprofesionalizare

-

-

-

-

-

2

2

3

5

6

6

Tehnologii informatice asistive şi de acces*

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

VII. Consiliere şi orientare

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Consiliere şi dezvoltare personală

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Total ore trunchi comun

14

15

15

15

15

18

18

19

21

22

22

Curriculum la decizia şcolii

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Număr minim ore pe săptămână

16

17

17

17

17

19

19

20

22

23

23

Număr maxim ore pe săptămână

17

18

18

18

18

20

20

21

23

24

24

Aria curriculară/Disciplină/Terapii

P

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

VIII. Terapie educaţională complexă şi Integrată**

număr de ore stabilit de profesorul educator pentru flecare elev/clasă, în norma de 20 de ore a acestuia

IX. Terapii specifice şi de compensare (individuale/ de grup)***

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Terapii şi programe de intervenţie

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Kinetoterapie****

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Evaluare şi consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

NOTĂ:

Prezentul plan-cadru se aplică în toate unităţile de învăţământ special care organizează învăţământ primar şi gimnazial, pentru dizabilităţi intelectuale severe, grave, asociate.

 

* Disciplina Tehnologii informatice asistive şi de acces presupune utilizarea unor programe informatice specifice, în scopul accesibilizării informaţiilor, utilizării operaţionale a acestora în diverse contexte şi adaptării comunicării receptive şi expresive.

** Terapia educaţională complexă şi integrată are alocată o normă de profesor educator/clasă şi cuprinde activităţi de: Formare a autonomiei personale, Socializare, Stimulare cognitivă, Terapie ocupaţională şi Ludoterapie. Aceste activităţi, realizate de profesorul-educator, sprijină şi completează programul de predare-învăţare-evaluare realizat de profesorul de psihopedagogie specială. Numărul orelor de terapie se stabileşte în mod personalizat pentru fiecare elev, în funcţie de particularităţile sale de vârstă şi de dezvoltare individuală.

*** Orele de la Terapiile specifice şi de compensare sunt alocate pe clasă/pe săptămână. Activităţile din categoria Terapii şi programe de intervenţie se stabilesc în funcţie de tipul de dizabilitate şi de nivelul de severitate. Acestea se realizează prin planuri de intervenţie personalizată de către profesorul psihopedagog şi pot include: stimulare muitisenzorială, educaţie psihomotrică, structurarea şi dezvoltarea limbajului, tehnici alternative de comunicare, educaţie ritmică, stimulare cognitivă, tehnici de modelare comportamentală etc.

Activităţile din cadrul Terapiilor specifice şi de compensare se desfăşoară în şedinţe de aproximativ 15-45 de minute, individual sau cu grupuri de 2-3 elevi, în cabinete specializate sau în clasa în care este înscris elevul, în parteneriat cu profesorul de psihopedagogie specială sau cu profesorul educator.

**** Activităţile din categoria Kinetoterapie se vor realiza individual sau în grup, cu o durată de minimum 15 minute şi maximum 45 de minute în funcţie de particularităţile de vârstă, de dezvoltarea individuală şi specificul grupului

La clasele în care dizabilităţile intelectuale severe, grave sunt asociate cu deficienţe locomotorii se vor norma câte 4 ore de Kinetoterapie pe clasă, cu alocarea în numărul total de ore pe aria curriculară, astfel:

 

IX. Terapii specifice şi de compensare

11

11

111

11

11

11

11

11

11

11

11

Terapii şi programe de intervenţie

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Kinetoterapie

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Evaluare şi consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

ANEXA Nr. 10

 

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT

pentru învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi intelectuale grave, severe şi/sau asociate, cu predare În limbile minorităţilor naţionale

 

Aria curriculară/Disciplină/Terapii

P

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

I. Limbă şi comunicare

5-8

5-8

5-8

5-8

5-8

6-9

6-9

6-9

6-9

6-9

6-9

Abilităţi de comunicare şi limbaj în limba română

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

Abilităţi de comunicare şi limbaj în limba maternă

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

6-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

II. Matematică şi ştiinţe ale naturii

2-3

3-4

3-4

3-4

3-4

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

Educaţie senzorială şi psihomotorie

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Elemente de matematică

-

1

1

1

1

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Cunoaşterea şi igiena corpului uman

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

Explorarea mediului înconjurător

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

III. Om şi societate

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Abilităţi socioemoţionale

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Religie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

IV. Educaţie fizică, sport şi sănătate

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Educaţie fizică şi activităţi sportive

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Joc şi mişcare

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

V. Arte

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Educaţie plastică

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Muzică, ritm şi mişcare

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

VI. Tehnologii

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

3-4

3-4

4-5

6-7

7-8

7-8

Abilitare manuală

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Activităţi practice şi de preprofesionalizare

-

-

-

-

-

2

2

3

5

6

6

Tehnologii informatice asistive şi de acces*

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

VII. Consiliere şi orientare

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Consiliere şi dezvoltare personală

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Total ore trunchi comun

16

17

17

17

17

20

20

21

23

24

24

Curriculum la decizia şcolii

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Număr minim ore pe săptămână

18

19

19

19

19

21

21

22

24

25

25

Număr maxim ore pe săptămână

19

20

20

20

20

22

22

23

25

26

26

Aria curriculară/Disciplină/Terapii

P

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

VIII. Terapie educaţională complexă şi Integrată**

număr de ore stabilit de profesorul educator pentru flecare elev/clasă, în norma de 20 de ore a acestuia

IX. Terapii specifice şi de compensare (individuale/ de grup)***

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Terapii şi programe de intervenţie

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Kinetoterapie****

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Evaluare şi consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

NOTĂ:

Prezentul plan-cadru se aplică în toate unităţile de învăţământ special care organizează învăţământ primar şi gimnazial, pentru dizabilităţi intelectuale severe, grave, asociate, în limbile minorităţilor naţionale

 

* Disciplina Tehnologii informatice asistive şi de acces presupune utilizarea unor programe informatice specifice, În scopul accesibilizării informaţiilor, utilizării operaţionale a acestora în diverse contexte şi adaptării comunicării receptive şi expresive,

** Terapia educaţională complexă şi integrată are alocată o normă de profesor educator/clasă şi cuprinde activităţi de: Formare a autonomiei personale, Socializare, Stimulare cognitivă, Terapie ocupaţională şi Ludoterapie. Aceste activităţi, realizate de profesorul-educator, sprijină şi completează programul de predare-învăţare-evaluare realizat de profesorul de psihopedagogie specială. Numărul orelor de terapie se stabileşte în mod personalizat pentru fiecare elev, în funcţie de particularităţile sale de vârstă şi de dezvoltare individuală.

*** Orele de la Terapiile specifice şi de compensare sunt alocate pe clasă/pe săptămână. Activităţile din categoria Terapii şi programe de intervenţie se stabilesc în funcţie de tipul de dizabilitate şi de nivelul de severitate. Acestea se realizează prin planuri de intervenţie personalizată de către profesorul psihopedagog şi pot include: stimulare mulţi senzorială, educaţie psihomotrică, structurarea şi dezvoltarea limbajului, tehnici alternative de comunicare, educaţie ritmică, stimulare cognitivă, tehnici de modelare comportamentală etc.

Activităţile din cadrul Terapiilor specifice şi de compensare se desfăşoară în şedinţe de aproximativ 15-45 de minute, individual sau cu grupuri de 2-3 elevi, în cabinete specializate sau în clasa în care este înscris elevul, în parteneriat cu profesorul de psihopedagogie specială sau cu profesorul educator,

**** Activităţile din categoria Kinetoterapie se vor realiza individual sau în grup, cu o durată de minimum 15 minute - maximum 45 de minute în funcţie de particularităţile de vârstă, de dezvoltarea individuală şi specificul grupului.

La clasele în care dizabilităţile intelectuale severe, grave sunt asociate cu deficienţe locomotorii se vor norma câte 4 ore de Kinetoterapie pe clasă, cu alocarea în numărul total de ore pe aria curriculară, astfel:

 

IX. Terapii specifice şi de compensare

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Terapii şi programe de intervenţie

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Kinetoterapie

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Evaluare şi consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

ANEXA Nr. 11

 

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT

pentru învăţământul special primar şi gimnazial, dizabilităţi intelectuale grave, severe şi/sau asociate, pedagogie curativă (alternativă educaţională)

 

Aria curriculară/disciplina

P

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

I. Limbă şi comunicare

4-6

5-8

5-8

5-8

5-8

3-6

3-6

3-5

3-5

3-5

3-5

Abilităţi de comunicare şi limbaj

3-4

2-3

2-3

2-3

2-3

1-2

1-2

-

-

-

-

Citire-scriere-comunicare

-

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

3-4

3-4

3-4

3-4

Desenul formelor

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

II. Matematică şi ştiinţe ale naturii

3-4

3-4

3-4

4-7

3-6

3-6

3-7

4-8

4-8

5-9

5-9

Educaţie senzorială şi psihomotorie

2

2

2

2

1

-

-

-

-

-

-

Elemente de matematică şi explorarea mediului

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elemente de matematică

-

1

1

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Cunoştinţe despre om şi mediu

-

-

-

0-1

0-1

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Elemente de fizică/chimie

-

-

-

-

-

-

0-1

1-2

1-2

2-3

2-3

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

III. Om şi societate

2-3

2-3

2-3

2-3

3-4

3-5

4-5

4-5

4-5

4-6

4-6

Abilităţi socioemoţionale

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Educaţie socială

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

Cunoştinţe despre istorie/geografie

-

-

-

-

1

1-2

2

2

2

2-3

2-3

Religie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

IV. Educaţie fizică, sport şi sănătate

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Educaţie fizică şi activităţi sportive

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

V. Arte

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

Educaţie plastică

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Muzică şi mişcare

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Educaţie muzicală

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Euritmia

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

VI. Tehnologii

1-2

1-2

1-2

1-3

1-3

4-6

4-6

5-7

6-8

6-8

6-8

Abilitare manuală

1

1

1

1-2

1-2

-

-

-

-

-

-

Activităţi de preprofesionalizare şi meşteşuguri

-

-

-

-

-

3-4

3-4

4-5

5-6

5-6

5-6

Tehnologii informatice asistive şi de acces

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Aria curriculară/disciplina

P

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

VII. Consiliere şi orientare

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Consiliere şi dezvoltare personală

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Opţionale

0-1

o-i

0-1

0-1

0-1

o-i

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Total ore trunchi comun

15

16

16

17

17

18

19

21

22

23

23

Curriculum la decizia şcolii

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Număr minim de ore pe săptămână

16

17

17

18

18

19

20

22

23

24

24

Număr maxim de ore pe săptămână

17

18

18

19

19

20

21

23

24

25

25

VIII. Terapie educaţională complexă şi integrată *

număr de ore stabilit de profesorul educator pentru fiecare elev/clasă, în norma de 20 de ore a acestuia

IX. Terapii specifice şi de compensare **

21-23

18-21

18-21

12-15

12-15

9-12

9-12

9-12

9-12

6-9

6-9

Evaluare şi consiliere psihopedagogia, psihodiagnoză

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kinetoterapie, elemente de gimnastică Bothmer, fricţionări ritmice

4

3-4

3-4

2-3

1-2

1-2

1-2

1-2

0-1

0-1

2

Terapii şi programe de intervenţie

15-17

13-15

13-15

8-10

8-10

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

4-6

1.a.** Terapia tulburărilor de limbaj

14-15

12-13

12-13

7-8

7-8

6-7

6-7

6-7

6-7

4-5

4-5

1.b.** Educaţie perceptiv-vizuală, orientare, mobilitate, tehnici alternative de comunicare

1.c.** Educaţie perceptiv-auditivă, labiolectură, tehnica vorbirii - audiologie educaţională, kirofonetică

2. Terapii artistice: euritmie curativă, pic