MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 426/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 426         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 mai 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

112. - Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

410. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

113. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii

 

411. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii

 

114. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

412. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

115. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. I din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

 

413. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

 

116. - Lege pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

414. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

540. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018- 14 mai 2019

 

3.638. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfântul Dumitru - Mavrogheni” din municipiul Bucureşti

 

4.857. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

450. - Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(6) Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenurilor necesare realizării lucrărilor miniere de interes naţional şi de utilitate publică de exploatare a zăcămintelor de lignit este operatorul economic cu capital integral sau majoritar de stat, în cazul terenurilor forestiere achiziţionate de acesta, sau statul român, în cazul terenurilor care au făcut obiectul exproprierii.

(7) Prin excepţie de la alin. (2), reducerea fondului forestier naţional prin scoaterea definitivă a terenurilor pentru realizarea lucrărilor menţionate la alin. (6) se realizează fără compensare şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 mai 2018.

Nr. 112.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 410.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 4 august 2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 4 august 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 mai 2018.

Nr. 113.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 411.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 12 din 18 august 2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, adoptată în temeiul art. 1 pct. 1.3 şi pct. XI din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 22 august 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 mai 2018.

Nr. 114.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 412.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 19 din 30 august 2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, adoptată în temeiul art. I pct. I poz. 4 şi pct. XII din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 30 august 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 mai 2018.

Nr. 115.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

 

În temeiul art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 413.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Centrul educativ, respectiv centrul de detenţie înaintează către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din unitatea administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul persoana internată un raport social personalizat, pentru persoana care mai are 3 luni până la împlinirea termenului la care acesta dobândeşte vocaţia de a fi liberată, potrivit dispoziţiilor art. 124 alin. (4), respectiv ale art. 125 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 mai 2018.

Nr. 116.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 414.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 147.294 din 5.04.2018,

ţinând cont de Avizul nr. 2.758/GLG/15.05.2018 al Ministerului Mediului, precum şi de Avizul nr. 4/2018 al Consiliului Naţional de Vânătoare,

în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f). art. 34 şi 36 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019, prevăzute în anexele nr. 1-6.

Art. 2. - (1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond cinegetic de către gestionarii acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vânătorii referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic.

(2) în situaţiile în care în cursul perioadei de vânătoare gestionarii fondurilor cinegetice se schimbă, cotele de recoltă nerealizate revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.

(3) Cu respectarea cotelor de recoltă şi a numărului de exemplare înscrise în autorizaţia de vânătoare fiecare vânător înscris în autorizaţie poate recolta într-o zi de vânătoare, cumulat, maximum 50 exemplare din speciile ciocârlie (Alauda arvensis) şi prepeliţă (Coturnix coturnix), maximum 10 exemplare din speciile de gâscă de vară şi gârliţă mare şi maximum 20 exemplare din speciile de raţe admise la vânătoare

(4) În cazul speciilor cerb comun, cerb lopătar, gâscă de vară, gârliţă mare, lişiţă, sitar de pădure şi al celor de raţe admise la vânătoare,vânătoarea se poate practica şi în intervalul cuprins de la o oră înainte de răsăritul soarelui până la o oră după apusul soarelui.

Art. 3. - Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafeţele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) în cazul modificării condiţiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic şi a mişcărilor naturale de efective, în perioada cuprinsă de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 14 mai 2019, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare analizează şi aprobă, pe baza documentelor de constatare, reaşezarea cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin.

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare vor înainta organismului de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situaţia actualizată a aprobărilor de reaşezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).

Art. 5. - (1) în cazul efectuării, în cursul perioadei de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019, a unor acţiuni de populare a fondurilor cinegetice cu exemplare ce aparţin speciilor de vânat sedentar, în urma cărora să rezulte efective cel puţin egale cu efectivele optime aprobate pentru specia în cauză, pe fondul cinegetic respectiv, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare aprobă, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, solicitările gestionarilor fondurilor cinegetice pentru suplimentarea cotelor de recoltă aprobate iniţial sau pentru acordarea de cote de recoltă pentru speciile de vânat care au făcut obiectul acţiunilor de populare.

(2) Anterior acţiunii de populare prevăzute la alin. (1), gestionarul fondurilor cinegetice în cauză are obligaţia să solicite, în scris, structurilor teritoriale competente ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare delegarea de reprezentanţi care să participe la acţiunea de populare pe care urmează să o realizeze.

(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) se va transmite cu cel puţin 5 zile calendaristice anterior acţiunii de populare, precizând data şi locul la care aceasta urmează să aibă loc.

(4) După acţiunea de populare, participanţii vor întocmi, la faţa locului, un document privind modul de desfăşurare a acţiunii de populare, precizându-se fondul cinegetic, zona din cadrul acestuia în care se face popularea, provenienţa, numărul, structura pe sexe şi vârsta exemplarelor populate.

Art. 6. - (1) Exemplarele din speciile admise la vânătoare care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recoltează în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului, de către vânători sub coordonarea personalului de specialitate angajat al gestionarului, precum şi de către acesta din urmă, după cum urmează:

a) în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare în raza căreia se află fondul cinegetic, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată:

b) în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate pe fondurile cinegetice pe care nu au fost aprobate cote de recoltă, precum şi în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată.

(2) în scopul prevenirii pagubelor produse culturilor agricole şi pentru prelevarea de probe biologice de la exemplarele de mistreţ, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare poate aproba, prin referat de aprobare, recoltarea acestora în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului sau la solicitarea direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. Recoltarea exemplarelor se realizează de către vânători sub coordonarea personalului de specialitate angajat al gestionarului, precum şi de către acesta din urmă.

(3) Aprobările prevăzute la alin. (1) şi (2) se acordă după ce personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare a verificat la faţa locului situaţia pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru situaţia prevăzută la alin. (1), precum şi nivelurile populaţionale ale speciei mistreţ şi iminenţa producerii de pagube sau solicitările direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2).

Art. 7. - Pentru diminuarea efectelor negative pe care speciile de pradă le au asupra efectivelor de căprior, iepure, fazan şi potârniche, se recomandă ca gestionarii fondurilor cinegetice să organizeze şi să desfăşoare lunar, în perioada legală de vânare, acţiuni având ca scop realizarea integrală a cotelor de recoltă aprobate pentru speciile vulpe, şacal, cioară grivă şi coţofană, precum şi combaterea câinilor hoinari şi a pisicilor sălbăticite.

Art. 8. - În scopul cooperării la îndeplinirea programelor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a pestei porcine clasice, a pestei porcine africane şi a rabiei, gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia de a lua măsurile prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniul sanitar-veterinar, conform următoarelor acte normative:

a) Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar/veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - (1) Pentru prevenirea introducerii şi răspândirii pe teritoriul României a virusului pestei porcine africane, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare modifică mărimea cotelor de recoltă la specia mistreţ prin referat de aprobare, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în conformitate cu strategia pentru pesta porcină africană în partea estică a Uniunii Europene (Working Document SANTE/7.113/2015 - Rev. 9) şi cu prevederile Deciziei Comisiei 2014/709/EU.

(2) Pe fondurile cinegetice din judeţele Satu Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Botoşani, laşi, Vaslui, Galaţi, Brăila şi Tulcea aflate pe frontiera de stat cu Ucraina şi Republica Moldova, precum şi în zone încadrate la categoria „mare risc” în ceea ce priveşte riscul de răspândire a virusului pestei porcine africane, recoltarea exemplarelor de mistreţ se realizează obligatoriu din ambele sexe, urmărindu-se realizarea în proporţie de 50% din fiecare. Recoltarea exemplarelor de femele se va realiza atât din categoria celor adulte, cât şi din categoria celor subadulte.

(3) Pe suprafaţa de teren cuprinsă de la fâşia de protecţie a frontierei de stat spre interior, recoltarea exemplarelor de mistreţ se realizează în acord cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vânătorii referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, prin metoda „la pândă”.

(4) Gestionarii fondurilor cinegetice completează şi transmit la solicitarea structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărei rază de activitate se află fondul cinegetic situaţia recoltării exemplarelor de mistreţ conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

Art. 10. - Pentru protecţia stocului de reproducători şi a femelelor gestante, în cazul fondurilor cinegetice pe care se înregistrează o scădere a efectivelor în ultimii 3 ani, se recomandă ca recoltarea exemplarelor de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) să se realizeze până în data 31 decembrie 2018.

Art. 11. - (1) Trofeele aparţinând exemplarelor recoltate în condiţiile prezentului ordin se evaluează conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 418/2005 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internaţional de Vânătoare şi Protecţie a Vânatului.

(2) Comisiile de evaluare a trofeelor se stabilesc prin decizie a conducătorului executiv al gestionarului fondului cinegetic şi se comunică structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare.

(3) Din comisiile prevăzute la alin. (2) face parte şi un reprezentant de specialitate al structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărei rază de activitate are sediul gestionarul sau pe a cărei rază de activitate se află fondul cinegetic, după caz.

Art. 12. - Pentru aplicarea prevederilor art. 34 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care cotele de recoltă au fost realizate şi/sau nu este perioadă de vânătoare, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare aprobă, prin referat de aprobare, suplimentarea cotei de recoltă şi/sau recoltarea în perioada cuprinsă de la intrarea în vigoare a prezentului ordin până la data de 14 mai 2019, la propunerea structurilor teritoriale ale acesteia, care verifică în acest scop solicitările primite.

Art. 13. - (1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi al structurilor teritoriale ale acesteia.

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare vor verifica semestrial şi ori de câte ori este necesar ca urmare a unor sesizări modul de îndeplinire de către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor prezentului ordin.

(3) Situaţia centralizată cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin, constatate în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) şi cu privire la măsurile luate, va fi transmisă la autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare în primele 5 zile lucrătoare din semestrul următor, pentru verificările din semestrul anterior.

Art. 14. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii şi clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.

Art. 15. - Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2) şi (3) atrage răspunderea disciplinară şi/sau administrativă, după caz, a celor vinovaţi.

Art. 16. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 17. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 mai 2018.

Nr. 540.


*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfântul Dumitru - Mavrogheni” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie şi ale Hotărârii Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 12 din 14 decembrie 2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 7 iunie-29 noiembrie 2017,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.256/2011* privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Parohiei „Cişmeaua - Mavrogheni” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfântul Dumitru - Mavrogheni” din municipiul Bucureşti,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfântul Dumitru - Mavrogheni”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Strada Monetăriei nr. 4, sectorul 1, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”, cod de identificare fiscală 32643217.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfântul Dumitru - Mavrogheni” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2018-2019.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfântul Dumitru - Mavrogheni” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2022- 2023.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Sfântul Dumitru - Mavrogheni” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfântul Dumitru - Mavrogheni” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Parohia „Izvorul Tămăduirii - Mavrogheni” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Sfântul Dumitru - Mavrogheni” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 4 mai 2018.

Nr. 3.638.


* Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.256/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018

 

Luând în considerare Adresa Institutului Naţional de Administraţie nr. 1.715 din 15.05.2018 înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. 54.806 din 15.05.2018 prin care se solicită aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018,

văzând Hotărârea nr. 4 din 14.05.2018 a Consiliului de Coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie, prin care s-a avizat tariful de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018, şi s-a propus spre aprobare viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.707 din 15.05.2018 a proiectului Ordinului privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018,

ţinând cont de dispoziţiile art. 7 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare,

în baza art. 2 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018.

Art. 2. - Direcţia generală management financiar, resurse umane şi administrativ va comunica prezentul ordin Institutului Naţional de Administraţie.

Art. 3. - Institutul Naţional de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Institutului Naţional de Administraţie.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 17 mai 2018.

Nr. 4.857.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018

 

Art. 1. - Institutul Naţional de Administraţie, denumit în continuare institutul, organizează Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Admiterea la program se face prin concurs naţional la care pot participa:

a) persoanele care ocupă o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, conform legislaţiei în vigoare;

b) persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la: art. 16 alin. (2) lit. b) şi art. 54 lit. a), b), d), h)-j) din Legea nr. 188/1999 plivind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au cel puţin 4 ani vechime în specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite.

(2) Concursul este alcătuit din două probe:

a) selectarea dosarelor de concurs;

b) interviu.

Art. 3. - (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere se constituie două comisii de concurs şi o comisie de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor sunt constituite din reprezentanţi desemnaţi de:

a) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP);

b) Institutul Naţional de Administraţie (INA);

c) Secretariatul General al Guvernului (SGG).

(3) Componenţa nominală a comisiilor de concurs este:

 

Comisia nr. 1 de concurs - membrii titulari

 

Nr. crt.

Comisia nr. 1 de concurs - membrii titulari Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Pavel Năstase

INA

Preşedinte

2.

Melania Rusnac

MDRAP

Membru

3.

Niculae Teodorescu

SGG

Membru

 

Comisia nr. 2 de concurs - membrii titulari

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Rodica Maria Picu

INA

Preşedinte

2.

Daniei Iustin Marinescu

MDRAP

Membru

3.

Dragoş Condrea

SGG

Membru

 

Comisia nr. 1 de concurs - membrii supleanţi

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Alina Sandu

INA

Preşedinte

2.

Iuliana Camelia Coporan

MDRAP

Membru

3.

Maria Zanfir

SGG

Membru

 

Comisia nr. 2 de concurs - membrii supleanţi

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Iuliana Leca

INA

Preşedinte

2.

Claudia Zdrenghea

MDRAP

Membru

3.

Mihai Vlad Gheorghe Ciortoloman

SGG

Membru

 

(4) Componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor este:

Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membrii titulari

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Dan Sachelarescu

INA

Preşedinte

2.

Mihaela Dincă

MDRAP

Membru

3.

Marin Popescu

SGG

Membru

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membrii supleanţi

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Alina Blei

INA

Preşedinte

2.

Sorin Daniel Solomon

MDRAP

Membru

3.

Mihaela Ioniţă

SGG

Membru

 

Art. 4. - Tematica pentru concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici este:

a) Constituţia României, republicată;

b) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

d) Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

h) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

i) Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

j) Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare;

k) Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

l) Tratatul privind Uniunea Europeană;

m) Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

n) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Art. 5. - Calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici este:

 

Nr. crt.

Activitate planificată

Perioadă desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

18-22.06.2018

2

Prima probă a concursului: selectarea dosarelor de concurs

25-26.06.2018

3

Afişarea rezultatelor

26.06.2018

4

Perioada de depunere a contestaţiilor la rezultatul selectării dosarelor

27.06.2018

5

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor;

- listelor nominale ale candidaţilor admişi;

- programului desfăşurării interviului.

28.06.2018

6

A două probă a concursului: interviul

3-5.07.2018

7

Afişarea rezultatelor

6.07.2018

8

Perioada de depunere a contestaţiilor la rezultatul probei de interviu

9.07.2018

9

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor;

- rezultatelor finale ale concursului.

10.07.2018

10

Completarea dosarului personal şi achitarea tarifului de şcolarizare de către candidaţii declaraţi „Admis” (termen: 15 zile lucrătoare)

11-31.07.2018

 

Art. 6. - Pentru anul 2018, cifra anuală de şcolarizare în cadrul Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici este de 100 de locuri.

Art. 7. - (1) Pentru anul 2018, tarifele de participare la program sunt:

a) tarif de înscriere la concurs - 300 lei;

b) tarif de şcolarizare - 3.700 lei.

(2) Tariful de înscriere la concurs se achită în contul R091TREZ70120G331700XXXX deschis la Trezoreria Operativă Sector 1. Dovada achitării tarifului constituie element

obligatoriu pentru dosarul de admitere conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. h) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Tariful de şcolarizare se achită în contul RO91TREZ70120G331700XXXX deschis la Trezoreria Operativă Sector 1. Tariful de şcolarizare se achită integral în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval

 

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d) şi ale art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 235/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în Plenul Consiliului Concurenţei se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

 

Bucureşti, 26 martie 2018.

Nr. 450.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval

 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Consiliul de supraveghere din domeniul naval funcţionează pe baza prevederilor art. 661 şi 662 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999,

Art. 2. - (1) Consiliul de supraveghere din domeniul naval este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei.

(2) Consiliul de supraveghere din domeniul naval este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi cu privire la deciziile de ordin financiar faţă de administraţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, faţă de utilizatorii de infrastructură de transport naval, precum şi faţă de operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport naval prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999. Din punct de vedere decizional, Consiliul de supraveghere din domeniul naval este independent faţă de orice autoritate publică.

 

CAPITOLUL II

Atribuţiile Consiliului de supraveghere din domeniul naval, ale membrilor, ale preşedintelui acestuia şi ale Serviciului de supraveghere din domeniul naval

 

Art. 3. - (1) Consiliul de supraveghere din domeniul naval acţionează în domeniul transportului naval, fără a aduce atingere competenţelor Consiliului Concurenţei de a aplica dispoziţiile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Consiliul de supraveghere din domeniul naval are următoarele atribuţii:

a) urmăreşte în ce măsură administraţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 respectă prevederile art. 24 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999;

b) avizează normele de fundamentare a tarifelor prevăzute la art. 37 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, a chiriei şi redevenţei pentru închirierea şi concesiunea/subconcesiunea terenurilor portuare care aparţin domeniului public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, percepute de către administraţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, precum şi structura pe elemente de cheltuieli a acestora şi urmăreşte aplicarea lor în mod nediscriminatoriu;

c) avizează normele de fundamentare a tarifelor percepute pentru efectuarea serviciilor de siguranţă şi structura pe elemente de cheltuieli a acestor tarife şi verifică proporţionalitatea acestora cu costul serviciului furnizat, precum şi aplicarea lor în mod nediscriminatoriu;

d) analizează şi se pronunţă, prin decizie, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea tuturor informaţiilor necesare, cu privire la plângerile formulate în legătură cu un tratament inechitabil sau discriminatoriu, aplicat, prin deciziile administratorului infrastructurii de transport naval, în ceea ce priveşte:

(i) procedura de alocare a infrastructurii de transport naval;

(ii) nivelul şi/sau structura chiriilor/redevenţelor/tarifelor de utilizare, aplicate în legătură cu infrastructura de transport naval, precum şi efectuarea serviciilor de siguranţă;

(iii) cerinţele minime aplicate pentru furnizarea serviciilor de siguranţă;

(iv) procedura de acordare/refuz a/al dreptului de a furniza servicii de siguranţă.

În îndeplinirea acestei atribuţii, Consiliul de supraveghere din domeniul naval exercită o activitate administrativ-jurisdicţională;

e) impune prin decizie măsurile care să asigure remedierea situaţiei, în situaţia în care se constată că printr-o decizie a administratorului de infrastructură navală a fost aplicat un tratament inechitabil şi/sau discriminatoriu în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre elementele prevăzute la lit. d);

f) monitorizează şi avizează procedura de elaborare a contractelor-cadru prevăzută la art. 4Q1 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999;

g) formulează recomandări pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea domeniului transportului naval;

h) colaborează cu alte autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;

i) analizează periodic respectarea cadrului legal în domeniul său de activitate şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene;

j) efectuează schimburi de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la activitatea, principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât acestea să fie armonizate.

(3) în exercitarea atribuţiilor sale, ori de câte ori Consiliul de supraveghere din domeniul naval constată că pot fi incidente prevederile legislaţiei în materia ajutorului de stat, informează Consiliul Concurenţei.

(4) în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, Consiliul de supraveghere din domeniul naval poate apela, în cazuri speciale, la specialişti externi din domeniul naval sau conex.

(5) Consiliul de supraveghere din domeniul naval poate să solicite administratorului infrastructurii, precum şi oricăror altor operatori economici şi/sau autorităţi publice furnizarea informaţiilor şi documentelor relevante necesare exercitării atribuţiilor sale. Informaţiile solicitate se furnizează într-un termen rezonabil care nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării acestora. În situaţii excepţionale, Consiliul de supraveghere din domeniul naval poate acorda o prelungire a acestui termen.

(6) Membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval au obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor şi documentelor primite pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999.

(7) în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, inspectorii de concurenţă din cadrul

Serviciului de supraveghere din domeniul naval exercită puterile de inspecţie potrivit dispoziţiilor Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Consiliul de supraveghere din domeniul naval deliberează şi decide valabil în cvorum de cel puţin 3 membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele sau reprezentantul său desemnat.

(2) Deciziile Consiliul de supraveghere din domeniul naval se adoptă cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi. Fiecare membru dispune de un vot. În caz de paritate de voturi, prevalează soluţia votată de preşedinte sau, după caz, de reprezentantul care îl înlocuieşte.

(3) Şedinţele Consiliului de supraveghere din domeniul naval sunt convocate de preşedinte.

(4) Membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval au următoarele atribuţii:

a) participă obligatoriu la şedinţele Consiliului de supraveghere din domeniul naval; în situaţia absenţei de la şedinţele acestuia, indemnizaţia prevăzută la art. 661 alin. (15) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 va fi diminuată în mod corespunzător;

b) participă la dezbaterile din cadrul şedinţelor, deliberează şi îşi exprimă votul în conformitate cu atribuţiile legale conferite;

c) pot sesiza Consiliul Concurenţei cu privire la aspectele constatate în cadrul analizelor efectuate, potrivit atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, în care pot fi incidente prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) îndeplinesc orice alte atribuţii conform delegării dispuse de preşedintele Consiliului de supraveghere din domeniul naval.

Art. 5. - (1) Preşedintele Consiliului de supraveghere din domeniul naval are următoarele atribuţii:

a) reprezintă Consiliul de supraveghere din domeniul naval în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, din ţară şi străinătate, precum şi a organismelor şi organizaţiilor internaţionale din domeniul naval;

b) convoacă, conduce şedinţele Consiliului de supraveghere din domeniul naval şi supune la vot propunerile membrilor acestuia;

c) semnează corespondenţa, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor, potrivit prevederilor art. 661 şi 662 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999;

d) semnează deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval prin care se dispun măsuri şi se aplică sancţiuni;

e) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.

(2) Preşedintele Consiliului de supraveghere din domeniul naval poate delega puteri de reprezentare, prin mandat, oricăruia dintre membri, şefului de serviciu sau inspectorilor de concurenţă, în mandat fiind menţionate expres puterile delegate şi durata exercitării lor.

Art. 6. - (1) Serviciul de supraveghere din domeniul naval asigură aparatul tehnic necesar desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere din domeniul naval, fiind subordonat acestuia în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor Consiliului de supraveghere din domeniul naval prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999.

(2) Serviciul de supraveghere din domeniul naval exercită atribuţiile prevăzute la art. 211 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 376/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul naval

 

SECŢIUNEA 1

Deliberarea şi decizia în cadrul şedinţelor Consiliului de supraveghere din domeniul naval

 

Art. 7. - Activitatea Consiliului de supraveghere din domeniul naval se desfăşoară în şedinţe lunare sau ori de câte ori este necesar.

Art. 8. - (1) Şedinţele Consiliului de supraveghere din domeniul naval sunt conduse de preşedintele acestuia.

(2) în cazul în care preşedintele nu îşi poate îndeplini atribuţiile din motive obiective, şedinţele Consiliului de supraveghere din domeniul naval vor fi conduse de un membru al Consiliului desemnat de preşedinte pe durata absenţei sau a indisponibilităţii acestuia.

Art. 9. - (1) Convocările şedinţelor sunt aprobate de preşedintele Consiliului de supraveghere din domeniul naval şi cuprind data, locul şi ordinea de zi, împreună cu documentele care vor fi supuse dezbaterilor.

(2) Convocările prevăzute la alin. (1) vor fi redactate de Serviciul de supraveghere din domeniul naval şi vor fi difuzate membrilor Consiliului de supraveghere din domeniul naval cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă.

(3) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă la începutul fiecărei şedinţe şi poate fi completată sau modificată, la propunerea preşedintelui prin votul a cel puţin 3 membri pentru lucrările a căror soluţionare nu suportă amânare.

(4) Proiectele înscrise pe ordinea de zi vor fi dezbătute în ordinea în care au fost înscrise. Consiliul de supraveghere din domeniul naval deliberează şi decide valabil în cvorum de cel puţin 3 membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele sau reprezentantul său desemnat.

Art. 10. - (1) Dezbaterile din cadrul şedinţelor Consiliului de supraveghere din domeniul naval sunt înregistrate audio şi video şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

(2) Procesul-verbal al şedinţei se redactează de către o persoană desemnată din cadrul Serviciului de supraveghere din domeniul naval, pe baza înregistrării audio şi video şi a consemnărilor din cadrul şedinţei. Procesul-verbal va fi înregistrat în Registrul de procese-verbale al Consiliului de supraveghere din domeniul naval.

Art. 11. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de supraveghere din domeniul naval emite decizii ce constituie titlu executoriu fără vreo altă formalitate şi aprobă regulamente şi instrucţiuni, care vor fi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval se adopta prin vot deschis cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi. Fiecare membru dispune de un vot. În caz de paritate de voturi, prevalează soluţia votată de preşedinte sau, după caz, de reprezentantul care îl înlocuieşte.

(3) în cazuri urgente şi temeinic justificate, participarea la şedinţele de plen a unui membru al plenului care nu este prezent în instituţie din motive obiective poate avea loc, cu aprobarea preşedintelui Consiliului de supraveghere din domeniul naval, şi prin mijloace de comunicare la distanţă care să întrunească condiţiile tehnice necesare pentru identificarea celui ce participă şi care, totodată, garantează securitatea comunicării.

(4) Deliberările Consiliului de Supraveghere din domeniul naval nu sunt publice. Soluţiile adoptate se publică pe propria pagină web.

(5) Membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval se retrag din procesul decizional, motivând în scris retragerea, în cazurile care privesc o întreprindere cu care au avut legătură directă sau indirectă, respectiv soţul/soţia, rudele sau afinii de gradul II inclusiv, sau un interes personal de natură patrimonială.

(6) Membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval care au votat împotriva luării deciziei vor solicita menţionarea opiniilor lor separate în procesul-verbal al şedinţei.

(7) Deciziile se redactează de către persoana desemnată din cadrul Serviciului de supraveghere din domeniul naval, conform procesului-verbal al şedinţei, şi se semnează de membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval, exemplarul care se comunică părţilor fiind semnat doar de preşedinte.

(8) Deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval sunt obligatorii pentru toate părţile vizate de acestea.

(9) Deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval pot fi contestate la Curtea de Apei Bucureşti, secţia contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare. Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate, în condiţiile legii. În cazul amenzilor, suspendarea se poate dispune cu condiţia plăţii unei cauţiuni stabilite conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la creanţele bugetare.

(10) Procesele-verbale de constatare şi de aplicare a unor sancţiuni, întocmite în conformitate cu prevederile art. 6/1 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucureşti - Secţia contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Registrele Consiliului de supraveghere din domeniul naval

 

Art. 12. - Registrele Consiliului de supraveghere din domeniul naval comune cu cele ale Consiliului Concurenţei sunt următoarele:

a) Registrul general de intrare şi de ieşire a corespondenţei;

b) Registrul special, în care se înregistrează plângerile prevăzute de normele în vigoare;

c) Registrul de arhivă.

Art. 13. - Registrele specifice Consiliului de supraveghere din domeniul naval sunt următoarele;

a) Registrul de şedinţă, în care se consemnează convocatoarele, ordinea de zi şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de supraveghere din domeniul naval;

b) Registrul deciziilor, în care se înregistrează deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval;

c) alte registre necesare desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere din domeniul naval, după caz.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 14. - (1) Consiliul de supraveghere din domeniul naval întocmeşte şi publică anual, pe pagina web proprie, raportul privind activitatea desfăşurată.

(2) Deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval vor fi comunicate părţilor şi vor fi publicate pe pagina web proprie. La publicare se va ţine seama de interesele legitime ale părţilor în cauză, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.