MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 428/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 428         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 21 mai 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

306. - Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

307. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

577. - Ordin al ministrului sănătăţii privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului şi informaţiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piaţă în România

 

3.499. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programelor şcolare pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, nivel 5, al Cadrului naţional al calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti. denumit în continuare Institut, cu sediul în comuna Baloteşti, şos. Bucureşti-Ploieşti km 21, judeţul Ilfov, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu care se desfiinţează.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Institutului este constituit din patrimoniul actual al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti format din bunuri imobile din domeniul public şi privat al statului, pentru care exercită drept de administrare, precum şi bunuri proprii, pentru care exercită drept de proprietate, la care se adaugă bunurile din domeniul public al statului şi bunurile proprii preluate de la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din datorii şi alte active, stocuri, creanţe, disponibilităţi, evidenţiate în situaţiile financiare anuale întocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în protocolul de predare-preluare încheiat de către Institut cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu, cu care fuzionează. în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care va cuprinde şi prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul 2018 la data încheierii acestuia.

(2) Institutul administrează suprafaţa de teren din domeniul public al statului de 586,6354 ha înregistrată cu nr. MF 115970 şi 117499 în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

a) 586,4854 ha, suprafaţă înregistrată cu nr. MF 115970, preluată de la Agenţia Domeniilor Statului prin protocolul de predare-preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului nr. 88.368 din 1.02.2012, care cuprinde 569,6266 ha suprafaţa de teren minimă indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.6 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, şi 16,8588 ha reprezentând suprafaţa de teren neagricol care este în administrarea Institutului, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.342/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii

Guvernului nr. 131/2008 privind înfiinţarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti prin reorganizarea Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Bovine Baloteşti, precum şi pentru modificarea unor acte normative privind înfiinţarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, cu modificările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 1,705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, suprafaţă care nu a fost cuprinsă în anexa nr. 2.6 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) 0,15 ha, suprafaţă înregistrată cu nr. MF 117499, reprezentând teren neagricol, având categoria de folosinţă drumuri din T69/P357, de pe raza comunei Amaru, judeţul Buzău, care nu a fost cuprinsă în anexa nr. 2.6 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care, potrivit anexei nr. 5.c) la Hotărârea Guvernului nr. 35/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul zootehniei prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul zootehniei, cu modificările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006, CU modificările şi completările ulterioare, este în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu, care fuzionează cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti.

Art. 3. - (1) Institutul are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul creşterii bovinelor şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; Grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; Grupa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; Clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; Grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; Clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; Clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; Grupa 014 Creşterea animalelor; Clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; Clasa 0142 Creşterea altor bovine; Clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; Clasa 0149 Creşterea altor animale; Grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; Clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; Grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; Clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; Clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; Clasa 0163 Activităţi după recoltare; Clasa0164 Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 Industria alimentară; Grupa 101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor de carne; Clasa 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii; Clasa 1013 Fabricarea produselor din came, inclusiv din carne de pasăre; Grupa 105 Fabricarea produselor lactate; Clasa 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; Grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; Clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;

c) diviziunea 33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3312 Repararea maşinilor; Clasa 3319 Repararea altor echipamente;

d) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; Grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; Clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; Clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; Clasa 4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; Grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; Clasa 4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; Clasa 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;

e) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; Grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; Clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;

f) diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; Grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; Clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

g) diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; Grupa 682 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; Clasa 6820închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

h) diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; Grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; Clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal;

i) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; Grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; Clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;

j) diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; Grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; Grupa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

k) diviziunea 75 Activităţi veterinare; Grupa 750 Activităţi veterinare, Clasa 7500 Activităţi veterinare;

l) diviziunea 77 Activităţi de închiriere şi leasing; Grupa 773 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile; Clasa 7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole;

m) diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; Grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; Clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

n) diviziunea 85 învăţământ; Grupa 855 Alte forme de învăţământ; Clasa 8559 Alte forme de învăţământ neclasificate altundeva „n.c.a.”; Grupa 856 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; Clasa 8560 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ.

(2) Institutul desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul se poate asocia cu alte entităţi, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Institutului se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Institutul poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Institutul organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti şi cel al Staţiunii de

Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu se preia în cadrul Institutului fără concurs şi cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate.

(2) Institutul preia pe bază de protocol de predare-preluare contractele individuale de muncă ale personalului de la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Duibanu cu care fuzionează.

(3) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.

(4) Salarizarea personalului Institutului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(5) Pentru activităţi cu caracter sezonier, institutul poate încheia contracte de prestări servicii, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institut este de 80.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Institutului se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Institutul întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şt completările ulterioare.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - Institutul efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Legea nr. 45/2009, CU modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Institutului se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Directorul general al instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Institutului este asigurată de consiliul de administraţie şi directorul general, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) şi c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Drepturile şi obligaţiile directorului general se stabilesc prin contract de management, potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Institutului este coordonată de un consiliu ştiinţific potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. - Institutul, reorganizat conform prevederilor prezentei hotărâri, preia toate drepturile şi obligaţiile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu.

Art. 16. - Institutul are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un autolaborator pentru activităţile de cercetare-dezvoltare şi un autoturism de teren.

Art. 17. - Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Institutului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.

Art. 18. - Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 pot fi închiriate, prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de Institut într-un cont de disponibil, din care aceasta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al Institutului.

Art. 19. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) actualizarea valorii de inventar, a descrierii tehnice şi, după caz, a codului de clasificare ale terenului din domeniul public al statului înregistrat cu nr. M.F. 115970 şi 117499, în baza Procesului-verbal de evaluare nr. 573/26,02.2016 şi a Raportului de evaluare din 21.02.2018, potrivit anexei nr. 1;

b) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea valorificării şi casării, după caz, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001;

c) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

d) scăderea suprafeţei de teren de 731,93 ha de la nr. M.F. 117499, din care: 462,05 ha în baza anexei nr. 5.1 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 269,84 ha în baza art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, şi 0,04 ha înscrise eronat în inventarul centralizat al bunurilor domeniului public al statului, potrivit art. 81 din Hotărârea Comisiei Judeţene Buzău nr. 363 din 1.06.2007.

Art. 20. - La data intrării în vigoare a prezentai hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 131/2008 privind înfiinţarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti prin reorganizarea Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Bovine Baloteşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

b) punctele 1-8, 10 şi 11 ale articolului I şi articolul II din Hotărârea Guvernului nr. 1.342/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 131/2008 privind înfiinţarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti prin reorganizarea Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Bovine Baloteşti, precum şi pentru modificarea unor acte normative privind înfiinţarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, cu modificările ulterioare;

c) anexele nr. 5, 5a), 5b), 5c) şi 5d) la Hotărârea Guvernului nr. 35/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul zootehniei prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul zootehniei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 şi 107 bis din 3 februarie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 21. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Nicolae Burnete

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 306.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, CUI – 2837530

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnica

(pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

0

1

2

3

4

5

115561

8.28.10

Clinică veterinară

Cărămidă, 191 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

607

115568

8.27.06

Siloz furaje

12 comp., pereţi beton, 3.250 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti

315

115585

8.28.10

Clădire amplificare (post trafo)

Cărămidă, 79 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

1.259

115586

8.28.10

Magazie cereale

Zidărie cărămidă acoperită cu ţiglă, 250 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

58

115587

8.28.10

Magazie cereale

Beton acoperit cu azbociment, 1.241 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti

179

115588

8.28.10

Clădire depozit motorină

Cărămidă acoperită cu ţiglă, 250 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti

19

115600

8.28.10

Magazie şi moară cereale

Pereţi cărămidă acoperită cu ţiglă, 792 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti

51

115648

8.28.10

Baraj II lac peşte

1,32 ha

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

7.292

115649

8.28.10

Baraj I Jac peşte

1,30 ha

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

4.855

115671

8.28.03

Laborator lapte şi turn răcire

Cărămidă acoperită cu plăci beton, 533 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

4.601

115696

8.28.03

Pavilion laboratoare

Suprafaţă construită = 779 mp, regimul de înălţime = 2 nivele, din cărămidă

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

1.046.327

115710

8.29.08

Clădire administrativă, sediu fermă

Cărămidă acoperită cu tablă, 421 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

139

115759

8.28.12

Clădire locuinţe de serviciu

Cărămidă acoperită cu ţiglă, 92 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti; şos. Bucureşti

110

115831

8.27.07

Maternitate 38 capete

Cărămidă acoperită cu azbociment, 578 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti; şos. Bucureşti

4.077

115858

8.28.10

Depozit carburanţi

Cărămidă acoperită cu ţiglă, 46 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; satul Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

62

115859

8.28.10

Filtru sanitar, sediu fermă

Zid de cărămidă acoperit cu plăci beton. 312 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; satul Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

1.290

115861

8.28.10

Staţie pompare apă lac

41 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; satul Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

4.458

115862

8.27.07

Grajd vaci 108 capete

Cărămidă acoperită cu ţiglă, 811 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti; şos. Bucureşti

2.082

115873

8.27.07

Grajd vaci 108 capete

Cărămidă acoperită cu ţiglă, 822 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti; şos. Bucureşti

2.919

115874

8.27.07

Grajd vaci 108 capete

Cărămidă acoperită cu ţiglă, 825 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti; şos. Bucureşti

3.128

115892

8.27.07

Grajd vaci

Prefabricate acoperite cu tablă, 260 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti; şos. Bucureşti

921

115907

8.27.07

Maternitate 38 capete

Cărămidă acoperită cu azbociment, 581 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; satul Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

6.017

115951

8.27.07

Grajd tineret viţei 115 capete

Cărămidă acoperită cu azbociment, 446 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti; şos. Bucureşti

2.970

115957

8.27.07

Grajd tineret 68 capete

Cărămidă acoperită cu azbociment, 807 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti; şos. Bucureşti

1.964

115966

8.27.07

Grajd tineret viţei 120 capete

Cărămidă acoperită cu ţiglă, 867 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti; şos. Bucureşti

1.895

115970

8.05.03

Suprafaţă totală

586,4854 ha

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti

67.802.238

117499

8.05.03

Total suprafaţă

0,15 ha

Tara: România; judeţul Buzău; satul Dulbanu

3.000

 

 

TOTAL

 

 

68.902.834

 

2. Bunurile din domeniul privat al statului

 

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

1

Construcţii

2.572.211

în administrare

 

TOTAL

2,572,211

 

 

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 – Construcţii

 

Nr. crt.

Nr. inventar P4000

Denumire mijloace fixe

Descrierea tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea contabilă netă la 31.12.2016

0

1

2

3

4

5

6

1.

INVPPS-24382811-2016

Grajd vaci tineret

Cărămidă, cu azbociment, S = 867 mp

Baloteşti, Săftica, staţie tehnol.

1965

2.999,07

2.

INVPPS-24382833-2016

Grajd tineret

Prefabricate + plăci azbociment, S = 1.570 mp

Incintă sediu ICDCB - Baloteşti

1964

3.517,67

3.

INVPPS-24382849-2016

Şopron fân

Stâlpi beton, acoperiţi cu azbociment, S = 722 mp

Baloteşti, satul Săftica - ferma 1

1976

623,33

4.

INVPPS-24382859-2016

Filtru sanitar

Prefabricate + plăci azbociment, S = 312 mp

Baloteşti, Preoţeşti-ferma 4

1975

167.588,68

5.

INVPPS-24382865-2016

Grajd vaci 102 capete

Prefabricate + plăci azbociment, S = 828 mp

Baloteşti, satul Săftica - ferma 1

1966

2.537,11

6.

INVPPS-24382875-2016

Grajd vaci

Prefabricate + plăci azbociment, S = 828 mp

Baloteşti, satul Săftica - ferma 1

1965

2.240,04

7.

INVPPS-24382881-2016

Grajd tineret

Prefabricate + plăci azbociment, S = 828 mp

Baloteşti, satul Săftica - ferma 1

1948

2.282,09

8.

INVPPS-24382895-2016

Grajd vaci pentru 100 capete

Prefabricate + plăci azbociment, S = 828 mp

Baloteşti, satul Săftica - ferma 1

1976

6.001,98

9.

INVPPS-24382899-2016

Grajd

Prefabricate + plăci beton S = 828 mp

Baloteşti, Săftica, staţie tehnol.

1976

6.010,74

10.

INVPPS-24382905-2016

Grajd vaci pentru 150 capete

Cărămidă acoperită cu azbociment, S = 1.728 mp

Baloteşti, Săftica, staţie tehnol.

1986

5.106,75

11.

INVPPS-24383141-2Q16

Grajd tineret femei

Cărămidă acoperită cu azbociment, S = 715 mp

Baloteşti, Săftica, staţie tehnol.

1986

3.192,96

12.

INVPPS-2438149-2016

Grajd îngrăşătorie pentru 120 capete

Cărămidă acoperită cu azbociment, S = 420 mp

Baloteşti, Săftica, staţie tehnol.

1986

2.087,10

13.

INVPPS-24383155-2016

Grajd îngrăşătorie pentru 120 capete

Cărămidă acoperită cu azbociment. S = 990 mp

Baloteşti, Săftica, staţie tehnol.

1986

4.788,87

14.

INVPPS-24383161-2016

Filtru sanitar

Prefabricate + plăci azbociment, S = 312 mp

Baloteşti, Săftica, staţie tehnol.

1986

710,44

15.

INVPPS-24383171-2016

Clădire abator

Fundaţie, terasă placă beton, S = 277 mp

Incintă sediu ICDCB - Baloteşti

1966

1.654,07

16.

INVPPS-24383175-2016

Siloz furaje 3 compartimente

Pereţi beton, suprafaţă betonată S = 503 mp

Baloteşti, Săftica, staţie tehnol.

1986

19.356,00

17.

INVPPS-24383181-2016

Reţea electrică alimentare clinică

Reţea alimentare clinică

Baloteşti - Săftica, ferma zootehnică 1

 

980,24

18.

INVPPS-24383187-2016

împrejmuire TC Carpaţi

Gard din plăci din prefabricate

Baloteşti - Săftica, fermă zootehnică 1

 

718,68

19.

INVPPS-24383593-2016

Puţ forat

Pereţi beton, S = 10 mp

Baloteşti – Săftica - ferma 1

1989

27.745,37

20.

INVPPS-24383599-2016

Platformă dejecţii

Pereţi beton, suprafaţă betonată S = 1.392 mp

Baloteşti – Săftica - ferma 1

1989

41.107,90

21.

INVPPS-24383609-2016

Fanar

Stâlpi beton, acoperiţi cu azbociment, S = 774 mp

Baloteşti – Săftica - ferma 1

1989

80.471,63

22.

INVPPS-24383615-2016

Fânar

Stâlpi beton, acoperiţi cu azbociment, S = 774 mp

Baloteşti – Săftica - ferma 1

1989

87.509,78

23.

INVPPS-24383621 -2016

Atelier mecanic

Cărămidă acoperită cu azbociment, S = 447 mp

Baloteşti – Săftica - ferma 2

1971

81.183,29

24.

INVPPS-24383627-2016

Clădire sediu fermă

Cărămidă acoperită cu ţiglă, S = 388 mp

Baloteşti - Preoţeşti-ferma 3

1948

41,47

25.

INVPPS-24383633-2016

Drum acces

Drum pietruit

Baloteşti - Săftica, str. Sf. Troiţă nr. 5

1966

102,73

26.

INVPPS-2438639-2016

Cabină poartă

Cărămidă cu azbociment, S = 10 mp

Baloteşti - Preoţeşti-ferma 3

1968

2,44

27.

INVPPS-24383645-2016

Drum fermă beton

Drum intern din beton, în fermă

Baloteşti - Săftica, str. Sf. Troiţă nr. 5

1969

109,19

28.

INVPPS-24383651 -2016

Clădire

Cărămidă acoperită cu azbociment, S = 365 mp

Baloteşti - Săftica

1952

10,99

29.

INVPPS-24383653-2016

Clădire sediu fermă

Constr. cărămidă, tablă, S = 92 mp

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1948

10,99

30.

INVPPS-24383659-2016

Clădire sediu fermă

Cărămidă + azbociment, S - 1.406 mp

Baloteşti - Preoţeşti - ferma 3+4

1954

10,73

31.

INVPPS-24383665-2016

Clădire Petreşti

Cărămidă + azbociment, S = 92 mp

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1930

2,05

32.

INVPPS-24383675-2016

Clădire beton sediu fermă

Cărămidă, cu azbociment, S = 55 mp

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1955

5,18

33.

INVPPS-24383681-2016

Clădire din cărămidă Săftica

Cărămidă, ţiglă, S = 178 mp

Baloteşti - Săftica

1925

8,01

34.

INVPPS-24383685-2016

Clădire cămin

Cărămidă acoperită azbociment S = 386 mp

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1955

402.061,89

35.

INVPPS-24383689-2016

Cabină poartă

Beton, acoperiş, azbociment S = 8 mp

Baloteşti - Săftica Ferma 2

1930

3,68

36.

INVPPS-24383695-2016

Măcelărie

Cărămidă, azbociment, 59 mp

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1930

4,02

37.

INVPPS-24383701-2016

Clădire laborator

Cărămidă, acoperiş ţiglă, S = 120 mp

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1938

10,00

38.

INVPPS-24383707-2016

Drum piatră spartă

Drum pietruit

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1959

3,91

39.

INVPPS-24383713-2016

Rampă spălat auto

Construcţie din beton S = 26 mp

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1959

1,42

40.

INVPPS-24383719-2016

Canalizare Petreşti

Construcţie beton, S = 117 mp

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1961

5,24

41.

INVPPS-24383729-2016

Canalizare deversare Petreşti

Construcţie beton, S = 114 mp

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1965

0,80

42.

INVPPS-24383735-2016

Cabină poartă

Beton, acoperiş, azbociment, S = 32 mp

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1951

0,42

43.

INVPPS-24383737-2016

WC cărămidă

Cărămidă, S = 8 mp

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1964

0,12

44.

INVPPS-24383743-2016

WC poartă 2

Cărămidă, S = 15 mp

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1966

0,35

45.

INVPPS-24383749-2016

Canalizare, puţuri decantoare

Beton, S = 5.464 mp

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1971

4,79

46.

INVPPS-24383755-2016

Puţ forat

Puţ betonat acoperit cu capac metalic

Sediu ICDCB

1977

48,63

47.

INVPPS-24383761-2016

Drum acces Petreşti

Drum asfaltat

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1962

180,92

48.

INVPPS-24383763-2016

Drum acces centru

Drum asfaltat

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1966

184,96

49.

INVPPS-24383769-2016

Drum acces Petreşti

Drum asfaltat

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1965

1.054,74

50.

INVPPS-24383775-2016

Reţea electrică

Stâlpi beton

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1966

12.743,49

51.

INVPPS-24383781-2016

Racord canalizare abator

Beton, S = 42 mp

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1963

2.004,17

52.

INVPPS-24383787-2016

Pavilion foişor Petreşti

Cărămidă, acoperiş ţiglă, H - 5 m, S = 34 mp

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1967

18.516,75

53.

INVPPS-24383789-2016

Reţea înaltă tensiune

Stâlpi beton

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1986

11.395,95

54.

INVPPS-24384509-2016

Reţea înaltă tensiune

Stâlpi beton

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1986

11.107,60

55.

INVPPS-24384515-2016

Reţea canalizare staţie pompare

Beton, S = 69 mp

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1986

159.571,02

56.

INVPPS-24383755-2016

Puţ forat

Beton, S = 43 mp

Sediu ICDCB - satul Petreşti

1989

21.523,13

57.

INVPPS-24384531-2016

Grup social 1

Cărămidă, acoperiş, azbociment, tablă, S = 178 mp

Satul Săftica - Baloteşti

1965

8.000,00

58.

INVPPS-24384535-2016

Grup social 2

Cărămidă, acoperiş, azbociment, tablă, S = 212 mp

Satul Săftica - Baloteşti

1965

10.000,00

59.

INVPPS-24384541-2016

Grup social 3

Cărămidă, acoperiş, azbociment, tablă, S = 266 mp

Satul Săftica - Baloteşti

1965

7.000,00

60.

INVPPS-24384545-2016

Grup social 4

Cărămidă, acoperiş, tablă, S = 257 mp

Satul Săftica - Baloteşti

1965

7.000,00

61.

INVPPS-24384555-2016

Grup social 5

Cărămidă, acoperiş, tablă, S = 186 mp

Satul Săftica - Baloteşti

1965

7.000,00

62.

INVPPS-24384561-2016

Clădire Zootron

Fundaţie, terasă placă beton. S = 285

Incintă sediu ICDCB - Baloteşti

1986

1.292.068,25

63.

INVPPS-24384567-2016

Modul experimental grajd 10 capete

Cărămidă, magazie furaje beton, S = 157 mp

Incintă sediu ICDCB - Baloteşti

1995

49.997,56

 

 

TOTAL

 

 

 

2.572.211,38

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti,

CUI - 2837530, care trec în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării/valorificării, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar actualizată (lei)

0

1

2

3

4

5

115567

8.27.06

Siloz furaje

3 comp., pereţi beton 500 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti

51.230

115601

8.28.08

Garaj

Zidărie cărămidă acoperită cu ţiglă 373 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

239.777

115623

8.28.10

Sistem irigaţii cu staţii pompare

664 ha

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

221.131

115630

8.28.10

Bazin colectat dejecţii

Beton, 78 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

195

115711

8.29.08

Clădire administrativă sediu fermă

Cărămidă acoperită cu tablă 388 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti

50

115712

8.29.08

Clădire administrativă

Construcţie beton acoperită cu ţiglă, 2 nivele, 377 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti; şos. Bucureşti

798

115715

8.28.10

Clădire cameră oficială

Cărămidă acoperită cu ţiglă 129 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti; şos. Bucureşti

110

115760

8.28.03

Clădire administrativă şi laborator

Cărămidă acoperită cu ţiglă 120 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti; şos. Bucureşti

107

115766

8.29.08

Pavilion administrativ

Zid, 1 etaj, acoperit cu ţiglă, 471 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti; şos. Bucureşti

210

115813

8.29.08

Complex administrativ format din bibliotecă şi cantină

Zid cărămidă acoperit cu ţiglă, 441 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti; şos. Bucureşti

1.014

115826

8.28.10

Rezervor cu reţea staţie pompare

Beton armat, 85 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; satul Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21, şos. Bucureşti

51.022

115913

8.27.07

Grajd tineret 120 capete

Cărămidă acoperită cu tablă, 884 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; satul Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21,

6.428

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

alo bunurilor Imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti,

CUI - 2837530, care pot fi închiriate, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

115586

8.28.10

Magazie cereale

Zidărie cărămidă acoperită cu ţiglă, 250 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

58

115587

8.28.10

Magazie cereale

Beton acoperit cu azbociment, 1.241 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti

179

115588

8.28.10

Clădire depozit motorină

Cărămidă acoperită cu ţiglă, 250 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti

19

115671

8.28.03

Laborator lapte şi turn răcire

Cărămidă acoperită cu plăci beton, 533 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

4.601

115696

8.28.03

Pavilion laboratoare

Suprafaţă construită = 779 mp, regimul de înălţime = 2 nivele, din cărămidă

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

1.046.327

115710

8.29.08

Clădire administrativă sediu fermă

Cărămidă acoperită cu tablă, 421 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21

139

115759

8.28.12

Clădire locuinţe de serviciu

Cărămidă acoperită cu ţiglă, 92 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; comuna Baloteşti; şos. Bucureşti

110

115858

8.28.10

Depozit carburanţi

Cărămidă acoperită cu ţiglă, 46 mp

Ţara: România; judeţul Ilfov; satul Baloteşti, Calea Bucureşti, km 21,

62

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu,

CUI - 2808933, situate pe terenuri proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care au trecut în domeniul privat al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu şi s-au transmis în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care se scad din inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

(în lei)

Nr. cadastral

0

1

2

3

4

5

6

7

1

117482

8.2707

Grajd taurine

Cărămidă, acoperiş ţiglă, 550 mp 75 cap.

Comuna Dulbanu, judeţul Buzău

1.500

CF 21835-C16

2

117484

8.27.03

Siloz de suprafaţă

2 celule din plăci beton, 2.442 mp

Comuna Dulbanu, judeţul Buzău

32.506

CF 21835 -C8

3

117485

8.29.08

Sediu administrativ

Cărămidă acoperită cu ţiglă, 1.974 mp

Comuna Dulbanu, judeţul Buzău

272.448

CF 21835 -C23

4

117488

8.2810

Anexe atelier

Cărămidă acoperită cu placă beton armat, 382 mp

Comuna Dulbanu, judeţul Buzău

4.720

CF 21835 -C11

5

117493

8.27 07

Grajd tineret taurin

Cărămidă, acoperiş azbest, 686 mp 108 cap.

Comuna Dulbanu, judeţul Buzău

94.397

CF 21835 -C27

6

117494

8.27.07

Grajd vaci

Cărămidă, acoperiş azbociment, 682 mp

Comuna Dulbanu, judeţul Buzău

154.887

CF 21835 -C28

7

117495

8.27.07

Grajd vaci

Cărămidă, acoperiş azbociment, 691 mp 108 cap.

Comuna Dulbanu, judeţul Buzău

154.887

CF 21835 -C25

8

117497

8.27 07

Grajd maternitate taurine

Cărămidă, acoperiş azbest, 775 mp 170 cap.

Comuna Dulbanu, judeţul Buzău

227.407

CF 21835 -C17

9

117498

8.28,10

Filtru sanitar

Cărămidă, acoperiş cu placă beton, 189 mp

Comuna Dulbanu, judeţul Buzău

35.915

CF 21835 -C22

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017- 2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 4 iulie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019, este de 99.340 mii lei, din care suma de 49.670 mii lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale, potrivit prevederilor Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1.102 a Comisiei din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi distribuită astfel:

a) pentru anul 2017: 32.542 mii lei;

b) pentru anul 2018: 33.399 mii lei;

c) pentru anul 2019: 33.399 mii lei.”

2. La anexa nr. 1, capitolul VI, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Contribuţia Uniunii Europene la Programul de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1.102 a Comisiei din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, faptul generator al cursului de schimb este stabilit la art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, iar cursul euro este stabilit potrivit prevederilor art. 40 din acelaşi regulament la valoarea de 4,5390 lei pentru plăţile aferente anului 2017, respectiv la valoarea de 4,6585 lei pentru plăţile aferente anului 2018.”

3. La anexa nr. 1, capitolul IX litera A, alineatul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Documente transmise după plata ajutorului: depunerea anuală până la data de 1 martie, pe o perioadă de 3 ani de la achiziţionarea maturatorului, centrifugei, topitorului de ceară cu abur din inox, a proceselor-verbale încheiate între cooperativă şi apicultorul/apicultorii care a/au beneficiat de utilizarea utilajelor achiziţionate. În cazul netransmiterii proceselor-verbale în termenul prevăzut, se va recupera de la cooperativă sprijinul financiar acordat prin Program.”

4. La anexa nr. 1, capitolul IX litera B alineatul 3, după punctul 4 se Introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

„5. Prin Program se decontează maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea varoozei şi maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea nosemozei, în limita cantităţilor/dozelor menţionate în prospectul acestora pentru un stup cu familie de albine.”

5 La anexa nr. 1, capitolul IX litera B, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Cheltuieli eligibile:

1. În cazul apiculturii convenţionale:

a) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii cererii de plată de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, conform adeverinţei eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;

b) preţui fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii cererii de plată de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea nosemozei, conform adeverinţei eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor.

2. În cazul apiculturii ecologice:

a) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii cererii de plată de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, conform adeverinţei eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;

b) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii cererii de plată de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea nosemozei, conform adeverinţei eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor.”

6. La anexa nr. 1, capitolul IX litera B alineatul 5, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) copia facturii de achiziţie a medicamentelor şi copia documentelor de efectuare a plăţii medicamentelor pentru tratarea varoozei sau nosemozei, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare;”.

7. La anexa nr. 1, capitolul IX litera B alineatul 5, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) copia documentului care atestă autorizarea sanitar-veterinară pentru comercializare a furnizorilor de medicamente.”

8. La anexa nr. 1, capitolul IX litera C poziţia C.1 alineatul 3, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. apicultorul să deţină comunicarea pentru deplasare în pastoral, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul program, avizată şi datată de către consiliul local, iar achiziţia să se facă ulterior datei de deplasare în pastoral;”.

9. La anexa nr. 1, capitolul IX litera C poziţia C.1 alineatul 5, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii cutiilor, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare;”.

10. La anexa nr. 1, capitolul IX litera C poziţia C.1 alineatul 5, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului a furnizorilor de cutii”

11. La anexa nr. 1, capitolul IX litera C poziţia C.2, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Cheltuieli eligibile:

1. preţui fără TVA pentru decontarea achiziţiei de colectoare de polen şi/sau colectoare de propolis, dar nu mai mult de 20% colectoare din totalul stupilor cu familii de albine deţinuţi de apicultor la data eliberării adeverinţei ANZ, cu condiţia să păstreze minimum 3 ani accesoriile achiziţionate, începând de la data achiziţiei;

2. până la 75% din preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de uscător de polen şi/sau încălzitor miere, cu condiţia să păstreze minimum 3 ani accesoriile achiziţionate. Începând de la data achiziţiei.”

12. La anexa nr. 1, capitolul IX litera C poziţia C.2 alineatul 5, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii accesoriilor apicole, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare;”.

13. La anexa nr. 1, capitolul IX litera D alineatul 3, punctul 5 se abrogă.

14. La anexa nr. 1, capitolul IX litera D alineatul 3, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. pentru a fi eligibilă achiziţia de material biologic, beneficiarul trebuie să achiziţioneze şi tratamentul pentru tratarea varoozei necesar întregului efectiv de familii de albine, atât cel deţinut, cât şi cel achiziţionat.”

15. La anexa nr. 1, capitolul IX litera D, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Cheltuieli eligibile:

1. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de 75 de familii de albine şi pentru achiziţia medicamentelor

necesare pentru tratarea acestora de varooză, în cazul apicultorilor care deţin maximum 75 de familii de albine la data eliberării adeverinţei ANZ;

2. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de familii de albine egal cu 40% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinţei ANZ, dar nu mai mult de 100 de familii, şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea acestora de varooză, în cazul apicultorilor care deţin peste 75 de familii de albine;

3. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci egal cu 40% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinţei ANZ, în cazul apicultorilor care deţin maximum 75 de familii de albine;

4. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci egal cu 40% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinţei ANZ, dar nu mai mult de 100 de mătci, în cazul apicultorilor care deţin peste 75 de familii de albine.”

16. La anexa nr. 1, capitolul IX litera D alineatul 5, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) copia documentelor de efectuare a plăţii mătcilor şi/sau familiilor de albine, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare la data efectuării plăţii;1.

17. La anexa nr. 1, capitolul IX litera D, litera h) a alineatului 5 şi alineatul 6 se abrogă.

18. La anexa nr. 1, după capitolul IX se introduce o anexă, având conţinutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

19. La anexa nr. 2, după alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru evitarea creării condiţiilor artificiale, furnizorii de medicamente, mătci, familii de albine sau stupi nu pot fi şi beneficiari ai produsului pentru care sunt furnizori în Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019. De asemenea, un solicitant prin Program care este şi furnizor constituit sub o altă formă de organizare decât cea prin care solicită sprijin nu este eligibil,”

20. La anexa nr. 2, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor care o însoţesc este data de 1 august a fiecărui an.”

Art. II. - Prin derogare de la prevederile alin. 6 al lit. A din capitolul IX al anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, pentru plata aferentă anului 2017, procesele-verbale încheiate între cooperativă şi apicultorul/apicultorii care a/au beneficiat de utilizarea utilajelor achiziţionate se vor transmite în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 307.

 

ANEXĂ

(Anexă la Program)

 

AVIZAT

 

 

..........................................

 

 

(primărie/consiliu local)

 

 

 

COMUNICARE PENTRU DEPLASARE ÎN PASTORAL

 

Nr. de înregistrare şi dată primărie/consiliul local ......................................................

 

Subsemnatul (nume şi prenume apicultor/denumire) .........................................., domiciliat în .........................................., vă comunic că, în perioada .........................................., amplasez în pastoral pe raza localităţii .........................................., stupina având codul de identificare .........................................., cu un nr. de ..................... stupi cu familii de albine deplasaţi în pastoral, pavilion/remorcă apicolă având nr. de înmatriculare .........................................., mijloc de transport cu nr. de înmatriculare ..........................................

În cazul aplicării unor tratamente fitosanitare în zonă, vă rog să mă anunţaţi la locul de amplasare a stupinei sau la adresa ..........................................

 

Telefon ..........................................

 

Cu stimă,

Data ..........................................

Semnătură apicultor

 

..........................................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului şi informaţiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piaţă în România

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale nr. SP4.401 din 25.04.2018 şi adresele Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 45.690E/2014, respectiv 31.793E/2017, înregistrate la Ministerul Sănătăţii cu nr. 61.160/2014, respectiv 54.811/2017,

având în vedere prevederile art. 16 şi ale 64 alin. (4) şi din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) şi ale art. 12 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului şi informaţiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piaţă în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 20 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 2 mai 2018.

Nr. 577.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programelor şcolare pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, nivel 5, al Cadrului naţional al calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal

 

În temeiul prevederilor art. 331 alin. (4) şi art. 44 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă standardul de pregătire profesională pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, nivel 5, al Cadrului naţional al calificării pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă planul de învăţământ pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă programele şcolare pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Standardul de pregătire profesională, planul de învăţământ şi curriculumul aprobate prin prezentul ordin se aplică de către unităţile de învăţământ începând cu anul şcolar 2018-2019.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 3.499.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial*, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.