MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 435/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 435         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 23 mai 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

62. - Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind emiterea de obligaţiuni garantate şi supravegherea publică a obligaţiunilor garantate şi de modificare a Directivei 2009/65/CE şi a Directivei 2014/59/UE - COM (2018) 94 final

 

63. - Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor faţă de terţi ale cesiunilor de creanţe - COM (2018) 96 final

 

64. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune: Finanţarea creşterii durabile - COM (2018)97 final

 

65. - Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei Autorităţi Europene a Muncii - COM (2018) 131 final

 

66. - Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind poluanţii organici persistenţi (reformare) - COM (2018) 144 final

 

67. - Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăţilor în cazul unei prezenţe digitale substanţiale - COM (2018) 147 final

 

68. - Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale - COM (2018) 148 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

349. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Hangar mentenanţă de nivel complex pentru aeronave în cazarma 546 Otopeni”

 

350. - Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului Ribeiro Carlos Henrique

 

351. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş

 

352. - Hotărâre privind trecerea unei părţi din clădirea aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea şi Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastică Focşani din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea demolării, precum şi actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

353. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Cuba, semnat la Havana la 2 decembrie 2015

 

Acord de colaborare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Cuba

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

667. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind emiterea de obligaţiuni garantate şi supravegherea publică a obligaţiunilor garantate şi de modificare a Directivei 2009/65/CE şi a Directivei 2014/59/UE - COM (2018) 94 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionali taţi i, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/216 din 3.05.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Consideră că propunerea de Directivă respectă principiul subsidiarităţii, încadrându-se în domeniul de reglementare al art. 114 TFUE, în momentul actual, caracteristicile structurale ale obligaţiunilor garantate sunt stabilite în prezent în principal la nivel naţional, tratamentul preferenţial de care acestea beneficiază în temeiul dreptului Uniunii fiind acordat în practică unor tipuri de produse diferite. Astfel, este necesară o acţiune la nivelul UE pentru a institui un cadru comun pentru obligaţiunile garantate în întreaga Uniune, care să asigure alinierea caracteristicilor structurale ale acestora cu caracteristicile de risc care justifică tratamentul preferenţial acordat la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse de UE pentru a institui un cadru comun sunt, de asemenea, necesare pentru a dezvolta pieţele obligaţiunilor garantate în întreaga Uniune şi a sprijini investiţiile transfrontaliere, în vederea îndeplinirii obiectivelor uniunii pieţelor de capital.

De asemenea, consideră că propunerea de Directivă respectă principiul proporţionalităţii deoarece creează un echilibru între flexibilitatea necesară pentru a se ţine cont de caracteristicile fiecărui stat membru şi uniformitatea necesară pentru asigurarea coerenţei la nivelul Uniunii, Propunerea include dispoziţii privind păstrarea drepturilor obţinute aferente obligaţiunilor garantate existente, vizând atenuarea costurilor pentru emitenţii acestora şi pentru pieţe.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 62.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor faţă de terţi ale cesiunilor de creanţe - COM (2018) 96 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/231 din 8.05.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Consideră că propunerea de Regulament respectă principiul subsidiarităţii, încadrându-se în domeniul de reglementare al articolul 81 TFUE. Insecuritatea juridică actuală şi riscul juridic care rezultă din aceasta sunt cauzate de normele materiale divergente ale statelor membre care reglementează efectele faţă de terţi ale cesiunilor de creanţe. Statele membre, acţionând individual, nu ar putea elimina în mod satisfăcător riscul juridic şi obstacolele din calea cesiunilor transfrontaliere de creanţe, întrucât normele şi procedurile naţionale ar trebui să fie identice sau cel puţin compatibile pentru a se putea aplica într-o situaţie transfrontalieră. De aceea, sunt necesare măsuri la nivelul Uniunii pentru a se asigura că aceeaşi lege este desemnată, pe întreg teritoriul Uniunii, ca lege aplicabilă efectelor faţă de terţi ale cesiunilor de creanţe, oricare ar fi instanţele sau autorităţile statului membru care soluţionează un litigiu cu privire la proprietatea asupra unei creanţe cesionate.

De asemenea, se respectă principiul proporţionalităţii. În prezent, normele materiale, precum şi normele privind conflictul de legi ale statelor membre sunt diferite şi, în unele cazuri, normele privind conflictul de legi sunt neclare sau nu sunt prevăzute de legislaţia în vigoare. Aceste divergenţe creează insecuritate juridică, care duce la risc juridic, întrucât unei cesiuni transfrontaliere i s-ar putea aplica norme de drept material din diferite ţări. Pentru a oferi securitate juridică, UE propune securitate juridică prin armonizarea normelor privind conflictul de legi. Aceasta este o soluţie proporţională, întrucât nu interferează cu legea materială naţională şi se aplică doar cesiunilor de creanţe care au un element transfrontalier.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 63.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune: Finanţarea creşterii durabile - COM (2018) 97 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/227 din 8.05.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

Consideră că prin adoptarea, în 2015, a Acordului de la Paris privind schimbările climatice şi a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, guvernele ţărilor din întreaga lume au ales o cale mai durabilă pentru planetă şi pentru economia noastră. Agenda 2030 a ONU are în centrul său 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD).

Sistemul financiar are un rol crucial de jucat în această privinţă.

Acesta este în curs de a fi reformat pentru a putea valorifica învăţămintele desprinse în urma crizei financiare şi, în acest context, poate reprezenta o parte a soluţiei către o economie mai ecologică şi mai durabilă.

La sfârşitul anului 2016, Comisia a desemnat un grup de experţi la nivel înalt privind finanţarea durabilă,

La 31 ianuarie 2018, grupul de experţi şi-a publicat raportul final, care oferă o viziune cuprinzătoare asupra modalităţii de a elabora o strategie privind finanţarea durabilă la nivelul UE.

În raport se susţine faptul că finanţarea durabilă vizează două aspecte imperative:

1. Îmbunătăţirea contribuţiei finanţării la creşterea durabilă şi favorabilă incluziunii prin finanţarea nevoilor pe termen lung ale societăţii;

2. consolidarea stabilităţii financiare prin încorporarea factorilor de mediu, sociali şi de guvernanţă în procesul de luare a deciziilor de investiţii.

Raportul propune opt recomandări esenţiale, mai multe recomandări orizontale şi o serie de acţiuni destinate unor sectoare specifice ale sistemului financiar.

Prezentul plan de acţiune se bazează pe recomandările grupului de experţi de a stabili o strategie a UE privind finanţarea durabilă.

Conţinutul planului de acţiune propus de CE

Finanţarea sprijină economia prin furnizarea de fonduri pentru activităţi economice şi. În definitiv, sprijină crearea de locuri de muncă şi creşterea economică,

Prezentul plan de acţiune privind finanţarea durabila face parte dintr-o gamă de eforturi mai ample al căror scop este corelarea finanţării cu nevoile specifice ale economiei europene şi mondiale, în beneficiul planetei şi al societăţii noastre.

Mai precis, prezentul plan de acţiune vizează:

1. reorientarea fluxurilor de capital către investiţii durabile pentru a realiza o creştere durabilă şi favorabilă incluziunii;

2. gestionarea riscurilor financiare care decurg din schimbările climatice, epuizarea resurselor, degradarea mediului şi aspectele sociale; precum şi

3. promovarea transparenţei şi a unei viziuni pe termen lung a activităţii financiare şi economice.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 64.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei Autorităţi Europene a Muncii - COM (2018) 131 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/226 din 8.05.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Constată următoarele:

a) propunerea de regulament este întemeiată pe art. 46,48, art. 53 alin. (1), art. 62 şi art. 91 alin. (1) din TFUE, cu accent pe libera circulaţie a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de securitate socială, accesul la activităţi independente şi exercitarea acestor activităţi, libertatea de a presta servicii şi normele comune aplicabile transportului internaţional;

b) propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii, întrucât obiectivele propunerii nu pot fi realizate În mod satisfăcător de către statele membre la nivel naţional, regional sau local şi pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, din următoarele motive:

- furnizarea de informaţii şi servicii de înaltă calitate şi actualizate pentru cetăţeni cu privire la propriile drepturi şi obligaţii în situaţii transfrontaliere trebuie coordonată la nivelul Uniunii, pentru a se asigura o abordare consecventă, clară şi eficientă;

- aplicarea legislaţiei Uniunii în domeniul mobilităţii transfrontaliere a forţei de muncă şi al coordonării sistemelor de securitate socială se bazează pe cooperarea dintre statele membre, ceea ce înseamnă că niciun stat membru nu poate acţiona singur;

- pentru a spori sinergiile şi a sprijini cooperarea dintre statele membre în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei Uniunii în domeniul mobilităţii forţei de muncă şi al coordonării securităţii sociale - astfel încât să se asigure securitatea juridică, atât pentru administraţii, cât şi pentru persoanele fizice, şi să se ajungă la o înţelegere comună a necesităţilor în materie de asigurare a respectării legii - este necesară dezvoltarea unei abordări coordonate şi comune la nivelul Uniunii, în locul utilizării unei reţele de acorduri bilaterale sau multilaterale care se poate dovedi complexă;

c) propunerea de regulament respectă principiul proporţionalităţii, întrucât:

- iniţiativa este un răspuns proporţional cu nevoia de sprijin Operaţional şi nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv;

- iniţiativa nu impune noi obligaţii statelor membre, persoanelor fizice sau angajatorilor, ci se concentrează mai degrabă pe susţinerea mobilităţii transfrontaliere şi pe crearea de noi oportunităţi;

- propunerea nu aduce atingere deciziilor, legislaţiei sau activităţilor de asigurare a respectării legii la nivel naţional, care rămân de competenţa statelor membre;

- propunerea lasă în mare măsură la discreţia statelor membre modalitatea de utilizare a posibilităţilor create de iniţiativă;

d) forma juridică aleasă este cea de regulament, întrucât regulamentul se va baza pe abordarea comună privind agenţiile descentralizate ale UE, aprobată în 2012 de Parlamentul European, Consiliu şi Comisie. Un regulament oferă certitudinea juridică necesară instituirii Autorităţii, fapt ce nu ar putea fi realizat cu ajutorul altor instrumente juridice.

2. Consideră:

- că sunt binevenite demersurile Comisiei Europene şi este necesară o Autoritate Europeană a Muncii, ca rezultat al consolidării cooperării dintre autorităţile de pe piaţa muncii pe toate nivelurile, şi gestionarea mai eficientă a situaţiilor transfrontaliere;

- regretă că pachetul privind echitatea socială, din care face parte şi prezenta propunere de regulament, cuprinde doar măsuri paliative, marginale de combatere a inegalităţilor în contextul în care există o piaţă unică europeană, dar cu 27 de sisteme sociale distincte.

3. Apreciază:

- crearea unei Autorităţi Europene În domeniul Muncii, ca entitate necesară pentru depăşirea provocărilor legate de îmbunătăţirea cooperării la nivelul UE în materie de ocupare a forţei de muncă transfrontaliere şi de securitate socială;

- că instituirea Autorităţi Europene în domeniul Muncii ar putea reprezenta şi o oportunitate pentru găzduirea agenţiei europene într-un stat membru care nu deţine, pe teritoriul său, până la acest moment, un sediu de agenţie europeană.

4. Recomandă următoarele:

- clarificarea aspectelor legate de modalitatea în care Autoritatea Europeană în domeniul Muncii ELA va realiza obiectivul global al propunerii;

- clarificarea aspectelor legate de modalitatea în care seva face trecerea de la actuala organizare a activităţii, atât la nivelul instituţiilor europene, cât şi la nivelul statelor membre;

- clarificarea prevederilor art. 5, 6, 7 din actuala propunere de regulament prin care se aduce atingere majoră Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013 (JO L 107, 22.4.2016, p. 1) care îşi încheie perioada tranzitorie în data de 13 mai 2018, iar prevederile lor intră deplin în vigoare de la data menţionată. Prevederile articolelor menţionate nu clarifică cum anume va furniza Autoritatea Europeană în domeniul Muncii aceste informaţii şi care sunt obligaţiile statelor membre în realizarea acestei iniţiative;

- clarificarea aspectelor legate de entitatea cu care va colabora instituţia din statul membru responsabilă cu furnizarea

serviciilor, aşa cum sunt ele definite de Regulamentul EURES nr. 589/2016 - atât cu Autoritatea Europeană în domeniul Muncii, cât şi cu Comisia Europeană, pentru funcţionarea tehnică şi dezvoltarea portalului EURES. Există riscul unei multiplicări a responsabilităţilor statului membru;

- că acesta cuprinde doar măsuri paliative, marginale de combatere a inegalităţilor, în contextul în care există o piaţă unică europeană, dar cu 27 de sisteme sociale distincte.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 65.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind poluanţii organici persistenţi (reformare) - COM (2018) 144 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/228 din 8 mai 2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Constată că principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii sunt respectate. Obiectivele propunerii nu pot fi realizate de statele membre deoarece este nevoie de o abordare armonizată pentru a se asigura faptul că Uniunea, ca parte la Convenţia de la Stockholm, îşi îndeplineşte obligaţiile internaţionale. Propunerea respectă principiul proporţionalităţii deoarece nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor sale. Propunerea prevede modificări numai în cazul în care acestea sunt considerate necesare şi oportune pentru buna funcţionare a regulamentului sau în cazul în care acestea se impun ca urmare a modificării altor acte legislative.

2. Consideră că:

a) Activităţile de raţionalizare, simplificare şi automatizare a procesului de raportare/monitorizare şi îmbunătăţire a furnizării

de informaţii publice nu trebuie să genereze sarcini administrative suplimentare pentru autorităţile responsabile cu implementarea prevederilor regulamentului.

b) Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) trebuie să demonstreze că deţine resursele necesare, financiare şi umane, pentru ducerea la îndeplinire a noilor atribuţii şi responsabilităţi propuse a fi transferate de la Comisia Europeană.

c) Obiectivele, conţinutul, scopul şi durata delegării de putere către Comisia Europeană trebuie să fie clar definite în propunerea de regulament.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată,

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 66.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăţilor în cazul unei prezenţe digitale substanţiale - COM (2018) 147 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/217 din 3.05.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii prin încadrarea în domeniul de reglementare al articolului 115 TFUE. Deoarece companiile digitale sunt capabile să îşi desfăşoare activitatea peste graniţe fără a avea vreo prezenţă fizică, atât în interiorul Uniunii, cât şi din ţări terţe, sunt necesare norme uniforme pentru a se asigura faptul că acestea plătesc impozite acolo unde generează profituri. Dată fiind dimensiunea transfrontalieră a activităţilor digitale, este necesară o iniţiativă a UE, care aduce valoare adăugată în comparaţie cu ceea ce s-ar putea realiza printr-o multitudine de măsuri naţionale.

De asemenea, propunerea de directivă respectă principiul proporţionalităţii deoarece nu implică o armonizare a cotelor de impozitare a societăţilor în UE şi, prin urmare, nu restricţionează capacitatea statelor membre de a influenţa cuantumul dorit al veniturilor din impozitarea societăţilor. Directiva propusă nu aduce atingere opţiunilor de politică naţională în ceea ce priveşte amploarea intervenţiei sectorului public şi alcătuirea veniturilor fiscale. Ea propune o modalitate mai eficientă de a impozita activităţile digitale ale contribuabililor persoane juridice care desfăşoară activităţi în cadrul UE, în vederea realizării unei pieţe interne mai eficiente.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 67.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale - COM (2018) 148 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/218 din 3,05.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii, încadrându-se în domeniul de reglementare al art. 113 TFUE. Doar acţiunea UE poate reduce fragmentarea pieţei unice şi apariţia de denaturări ale concurenţei în cadrul Uniunii din cauza adoptării unor măsuri unilaterale divergente de impozitare a serviciilor digitale la nivel naţional. Mai mult, existenţa unei soluţii la nivelul UE, mai degrabă decât a unor politici naţionale diferite, presupune o reducere a sarcinii de asigurare a conformităţii pentru companiile care intră sub incidenţa noilor norme şi, de asemenea, transmite comunităţii internaţionale un semnal puternic privind angajamentul UE de a acţiona atunci când este vorba despre asigurarea impozitării echitabile a economiei digitale.

De asemenea, se respectă principiul proporţionalităţii, prezenta propunere având drept scop stabilirea unei structuri comune de impozitare, lăsând în acelaşi timp o marjă de manevră suficientă pentru statele membre în ceea ce priveşte stabilirea efectivă a anumitor aspecte administrative aferente acestei măsuri, precum contabilitatea, ţinerea evidenţelor şi alte obligaţii destinate să asigure faptul că ISD datorat este efectiv plătit. De asemenea, statele membre pot adopta măsuri de prevenire a evaziunii, a eludării şi a abuzului în ceea ce priveşte ISD şi îşi menţin capacitatea de a impune plata ISD şi de a efectua audituri fiscale în conformitate cu propriile norme şi proceduri.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 68.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Hangar mentenanţă de nivel complex pentru aeronave în cazarma 546 Otopeni”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Hangar mentenanţă de nivel complex pentru aeronave în cazarma 546 Otopeni”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 349.

 

ANEXĂ

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Hangar mentenanţă de nivel complex pentru aeronave în cazarma 546 Otopeni”

 

Titular: Ministerul Apărării Naţionale

Beneficiar: Direcţia domenii şi infrastructuri - pentru perioada realizării investiţiei

Beneficiar final: Statul Majorai Forţelor Aeriene

Amplasament: Str. Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, judeţul Ilfov

Indicatori tehnico-economici

 

1. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

 

mii lei

45.700

 

(în preţuri la data de 9.10.2017; 1 euro = 4,5780 lei), din care:

 

 

 

 

- construcţii-montaj

 

mii lei

31.971

 

2. Eşalonarea investiţiei

 

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

23.000

 

 

C+M

mii lei

16.000

 

Anul II

INV

mii lei

22.700

 

 

C+M

mii lei

15.971

 

3. Durata totală de realizare a investiţiei

 

luni

24

 

4. Capacităţi (în unităţi fizice):

 

 

 

 

Hangar -

 

 

 

 

- suprafaţă desfăşurată

 

mp

6.090

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja cu respectarea Codului de proiectare seismică - partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăţeniei române domnului Ribeiro Carlos Henrique

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 131 alin. (1) coroborat cu art. 82 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetăţenia română cu stabilirea domiciliului 1h România domnului Ribeiro Carlos Henrique, cetăţean brazilian, fiul lui Mareelo şi Almerinda de Oliveira, născut la data de 8 septembrie 1985 în localitatea Sao Paulo, Brazilia, având reşedinţa actuală în România, municipiul Deva, str. Iuliu Maniu, bl. B, sc. B, ap. 51, judeţul Hunedoara (Dosar nr. 89.409/A/2017).

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul tineretului şi sportului,

Cosmin Răzvan Butuza,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 350.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 388/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 396/2017 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 58/2018, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi darea acestora în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş.

Art. 2. - Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul tineretului şi sportului,

Cosmin Răzvan Butuza,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 351.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridica la care se transmite imobilul

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

A se atribui

8.26.02

Sala Polivalentă

„Lascăr Pană”

Domeniul public al municipiului Baia Mare (CUI 3627692)

Domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş  (CUI 4296422)

C1 - Sala Sporturilor Dacia, suprafaţă construită la sol: 2.736 mp Teren aferent în suprafaţă totală de 8.720 mp, din care:

- 4.654 mp înscris în CF122598 Baia Mare

- 4.166 mp înscris în CF 122599 Baia Mare

România, judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14.A

15.518.302

A se atribui

8.26.02

Stadion de atletism

Domeniul public al municipiului Baia Mare (CUI 3627692)

Domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş  (CUI 4296422)

C1 - Stadion de atletism cu anexe, teren de iarbă şi pistă de alergare zgură, în suprafaţă construită la sol de 21.669 mp, înscris în CF 122625 Teren aferent 12.441 mp înscris în CF 122624 Baia Mare Suprafaţă totală - 34.110 mp

România, judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14.A

26.143.872

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei părţi din clădirea aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea şi Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastică Focşani din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea demolării, precum şi actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea descrierii tehnice a bunului imobil identificat cu numărul MF 27822, potrivit înscrisurilor din cartea funciară nr. 62843 Focşani, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unei părţi din clădirea aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea şi Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastică Focşani şi având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea demolării.

Art. 3. - Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completările şi modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 352.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului, aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea şi Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastică Focşani, care îşi modifică descrierea tehnică

 

Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. crt.

Nr. M.F.

Persoana juridică care administrează imobilul

Codul de clasificaţie

Denumirea

Descrierea tehnică din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Descrierea tehnică actualizată

Adresa

Valoarea de inventar din domeniul public al statului - lei -

1

27822

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea

CUI 4297738

Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastică Focşani

CUI 14093972

8.26.06

CSS Gimnastică Focşani - sală de gimnastică

Clădire P,

 Sc = 825 mp,

Steren = 1.255 mp

Clădire P,

Sc = Sd = 817 mp,

sală de sport, nr. cadastral 62843-C1,

Steren din acte = 1.255 mp,

Steren măsurată = 1.214 mp, nr. cadastral 62843,

CF 62843 Focşani

Judeţul Vrancea,

municipiul Focşani,

Aleea Şcolii nr. 47

920.596

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi din clădirea aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea şi Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastică Focşani, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea demolării

 

Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod clasificaţie

Persoana juridică care administrează bunul

Denumirea bunului

Adresa

Caracteristici tehnice ale bunului care trece în domeniul privat al statului

Valoarea de inventar a bunului care trece în domeniul privat al statului

- lei -

27822

(parţial)

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea

CUI 4297738 Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastica Focşani

CUI 14093972

CSS Gimnastică Focşani - sală de gimnastică

Judeţul Vrancea,

municipiul Focşani,

Aleea Şcolii nr. 47

Clădire P,

Sc = Sd = 129,23 mp

126.150

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Cuba, semnat la Havana la 2 decembrie 2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de colaborare dintre Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Cuba, semnat la Havana la 2 decembrie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

George Vladimir Ivaşcu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 353.

 

ACORD DE COLABORARE

între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Cuba

 

Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Cuba, denumite în continuare „părţi”, având în vedere intenţia comună a părţilor de a consolida legăturile de prietenie între cele două popoare şi de a întări relaţiile existente între cele două state,

dorind să dezvolte şi să aprofundeze colaborarea în domeniul culturii, în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale la care cele două state sunt părţi,

recunoscând rolul fundamental al culturii în dezvoltarea statelor lor şi având în vedere importanţa dialogului intercultural în relaţiile bilaterale,

în intenţia de a contribui la cunoaşterea reciprocă, la apropierea dintre cetăţenii celor două state, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Părţile vor face schimb de informaţii privind politicile culturale respective şi vor promova şi executa de comun acord acţiuni de colaborare în vederea aplicării prezentului acord de colaborare, conform legislaţiei interne din ambele state.

(2) în acest sens, părţile se vor informa reciproc cu privire la festivaluri, târguri, seminare şi forumuri internaţionale în domeniul culturii şi artelor, ce se organizează pe teritoriile ambelor state.

(3) Părţile încurajează organizarea de săptămâni/zile culturale în cele două state, pe perioada de valabilitate a prezentului acord de colaborare.

 

ARTICOLUL 2

 

Cu scopul de a dezvolta relaţiile de colaborare, părţile vor promova şi vor sprijini contactele dintre instituţiile omoloage din ambele state, prin următoarele acţiuni:

a) stagii de pregătire, schimburi de experienţă şi informaţii între instituţiile omoloage, muzee, biblioteci şi teatre, precum şi în materie de protecţie, restaurare şi conservare de monumente şi situri culturale;

b) participarea instituţiilor culturale româneşti şi cubaneze la festivaluri de muzică, artă, teatru şi film, precum şi la alte manifestări artistice de interes pentru oricare dintre părţile semnatare ale prezentului acord de colaborare.

 

ARTICOLUL 3

 

Părţile încurajează participarea reciprocă la târgurile internaţionale de carte, organizate în cele două state.

 

ARTICOLUL 4

 

Părţile favorizează schimbul de cărţi şi de publicaţii între instituţiile de cultură din cele două state, în special între Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca Naţională a Republicii Cuba.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Părţile încurajează schimburile de informaţii şi documente referitoare la muzeele şi muzeologia ambelor state, precum şi schimburile de specialişti din domeniul muzeal.

(2) Părţile sprijină schimburile de specialişti în domeniile cercetării, conservării, restaurării, gestionării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural, favorizând cooperarea între aceştia. Prin intermediul instituţiilor publice româneşti şi cubaneze, însărcinate cu restaurarea, conservarea, gestionarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, se va consolida comunicarea între experţi în acest domeniu.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Părţile încurajează organizarea de expoziţii în domeniile aferente patrimoniului cultural, inclusiv în domeniul patrimoniului cultural imaterial.

(2) Părţile pot face schimb de expoziţii în condiţii organizatorice şi financiare ce vor fi reglementate printr-un acord separat, încheiat de instituţiile direct interesate.

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Pe parcursul derulării acestui acord de colaborare, părţile pot organiza schimburi de expoziţii.

(2) Prin intermediul instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul artelor vizuale şi arhitecturii, părţile facilitează organizarea de manifestări specifice domeniului artelor vizuale şi arhitecturii (expoziţii, seminare, simpozioane, conferinţe, tabere de creaţie), pe teritoriul celor două părţi.

(3) Părţile pot face schimb de informaţii, experţi, expoziţii în condiţii organizatorice şi financiare ce vor fi reglementate printr-un acord separat, încheiat de instituţiile direct interesate.

 

ARTICOLUL 8

 

Părţile favorizează schimbul de materiale cu caracter informativ, precum şi colaborarea directă între instituţiile de specialitate din cele două state - grupuri muzicale profesioniste, ansambluri, teatre, trupe de balet/dans etc.

 

ARTICOLUL 9

 

Părţile sprijină colaborarea directă în domeniul cinematografiei prin:

a) schimb de informaţii şi material audiovizual între arhivele cinematografice:

b) schimburi de specialişti;

c) participarea la festivaluri;

d) organizarea de săptămâni ale filmului românesc şi ale filmului cubanez, pe bază de reciprocitate.

 

ARTICOLUL 10

 

Părţile încurajează cooperarea directă dintre autorităţile competente în materia respectării drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, pe baza convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care ambele state sunt părţi.

 

ARTICOLUL 11

 

Pentru realizarea prevederilor prezentului Acord de colaborare, părţile vor semna periodic programe de cooperare la nivel departamental, prin care se vor stabili formele concrete de cooperare, precum şi termenii şi condiţiile de realizare a acestora.

 

ARTICOLUL 12

 

(1) Acţiunile care se vor desfăşura în baza prezentului Acord de colaborare se vor realiza cu respectarea legislaţiei interne în vigoare din fiecare stat.

(2) în realizarea obiectivelor acestui Acord de colaborare, părţile vor încuraja cooperarea directă la nivelul organismelor şi/sau organizaţiilor relevante din cele două state în domeniile de aplicabilitate ale prezentului Acord de colaborare.

(3) în aceste documente de colaborare directă vor fi stabilite, potrivit legislaţiei în vigoare din statele părţilor, obiectivele, condiţiile financiare, facilităţile, programele de lucru şi obligaţiile fiecărei părţi.

 

ARTICOLUL 13

 

Eventualele divergenţe rezultând din interpretarea şi aplicarea prezentului Acord de colaborare se vor soluţiona prin intermediul instituţiilor cu competenţe în domeniile de referinţă ale Acordului, iar, în cazul în care nu se va ajunge la un rezultat, pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 14

 

(1) Prezentul Acord de colaborare va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări, transmise, pe cale diplomatică, prin care părţile se informează reciproc în legătură cu îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare.

(2) Prezentul Acord de colaborare se încheie pentru o perioadă nedeterminată.

(3) Prezentul Acord de colaborare poate fi modificat prin acordul părţilor, modificările intrând în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la alin. (1).

(4) Prezentul Acord de colaborare poate fi denunţat în scris, pe căi diplomatice, de oricare dintre cele două părţi, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părţi. În acest caz, denunţarea îşi produce efectele în termen de 6 (şase) luni de la data primirii notificării de denunţare.

(5) în caz de denunţare, valabilitatea programelor de schimb, a planurilor sau a proiectelor în derulare în baza prezentului Acord de colaborare nu va fi afectată.

 

Semnat la Havana la 2 decembrie 2015, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, spaniolă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Ministerul Culturii din România

Pentru Ministerul Culturii din Republica Cuba

Irina-Sanda Cajal-Marin

Fernando Rojas Gutierrez

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 5.500 din 18 mai 2018 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 18 mai 2018.

Nr. 667.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018, se fac următoarele rectificări:

- la Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017, rândul 7, în loc de:

 

„7

BOTOŞANI”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se va citi:

 

„7

BOTOŞANI

3.883,00

3.260,00

26.756,00

22.310,00

2.629,00

9.262,00

7.771,00

13.315,00

17.296,00

10.139,00

fg.232,00

13.038,00”

 

- la Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017, rândul 18, în loc de:

 

„18

GALAŢI

16.615,81

18.294,33

25.763,72

40.775,44

8.112,83

8.881,91

27.166,86

18.936,84

16.952,69

16.302,42

25.042,11

19.011,16

 

- se va citi:

 

„18

GALAŢI

14.601,00

15.365,00

22.384,00

37.499.00

5.342.00

7.876,00

26,136,00

17,496,00

16.507,00

14.870,00

24.377,00

18 528,00”

 

- la Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017, rândul 19, în loc de:

 

„19

GIURGIU

30,00

 

 

7,020,00

18.00

 

 

 

 

 

 

40,00”

 

- se va citi:

 

„19

GIURGIU

2.280,00

1.000.00

0,00

9.130,00

5,508,00

2.450,00

550.00

0,00

1.950,00

4.135,00

1.200,00

3.460,00”

 

- la Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017, rândul 32, în loc de:

 

„32

SATU MARE

2.586,00

1.722.00

2.573.00

5.470,00

550.00

100.00

1.000,00

1.298,00

1.312,00

8.850,00

4.972,00

10 650,00”

 

- se va citi:

 

„32

SATU MARE

2.236,00

1.722.00

2.573.00

5.470,00

550,00

100,00

1.000,00

1.298,00

1.312,00

8.850,00

6.172,00

10.650,00”

 

- la Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017, rândul 42, în loc de:

 

„42

BUCUREŞTI SECTOR 1”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- se va citi:

 

„42

BUCUREŞTI SECTOR 7

1.032,00

2.168,00

46.481,00

2,940,00

6.627,00

13,785,00

5,196,00

4.306.00

28.291,00

16.805,00

1,950,00

7.730,00”

 

- la Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017, rândul 46, în loc de:

 

„46

BUCUREŞTI SECTOR 5

1.971,00

5.357,00

9.887,00

11.793.00

12.600,00

2.921.00

3.036,00

36.00

7.144,50

813,00

3.604,00

8.948,00”

 

- se va citi:

 

„46

BUCUREŞTI SECTOR 5

1.971,00

5.357.00

9,887.00

11.793,00

4.600,00

2.921.00

3.036,00

36,00

7.144,50

813,00

3.604,00

8.948,00”

 

- la Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017, rândul 48, în loc de:

 

„48

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00”

 

- se va citi:

 

„48

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

7.000,00

8.500,00

0,00

14.000,00

7.000,00”

 

- la Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017, rândul Total lunar, în loc de:

 

„Total lunar

524.902,22

335.737,87

899.974,81

999.228,70

332.191,28

246.407,92

375.540,86

412.254,80

548.992,19

519.275,25

529.069,23

600.468,89

 

- se va citi:

 

„Total lunar

529.702,41

339.237,54

969.832,09

1.021312,26

336.166,45

270.899,01

400.027,00

435.434,96

603.083,50

548.921,83

565.986,12

631.173,73”

 

- la Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017, rândul Cuantumul total, în loc de:

 

„Cuantumul total

6.324.044,02”

 

- se va citi:

 

„Cuantumul total

6.653.776,90”

 

- la Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2017 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe ţară, după nr. crt. 9 se va citi:

 

„10

B - Sediul Central BUCUREŞTI SECTOR 1

ORBAN

LUDOVIC

Română

14.436,00

30.10.2017

13.11.2017

11.12.2017

08.03.2017

09.03.2017

 

- la Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2017 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în loc de:

 

Nr. crt.

Organizaţia/

Filiala judeţeană

Activitatea generatoare de venit

 

 

Sursa venitului

Cuantum anual

 

 

„Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare

 

258.161,65

 

 

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

 

178.780,00

.........................................................................................................................................................................

 

 

Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru organizarea birourilor parlamentare

 

240.309,65

.........................................................................................................................................................................

 

 

Dobânzi bancare

 

26,96

 

Cuantumul total

833.583,36”

 

- se va citi:

 

Nr. crt.

Organizaţia/

Filiala judeţeană

Activitatea generatoare de venit

Sursa venitului

Cuantum anual

 

 

„închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare

 

285.292,00

 

 

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

 

1.116.780,00

 .........................................................................................................................................................................

 

 

Subînchirierea spaţiilor primita conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru organizarea birourilor parlamentare

 

272.625,05

.........................................................................................................................................................................

 

 

Dobânzi bancare

 

294,87

 

 

Alte venituri

 

1.070,17

 

Cuantumul total

1.832.367,19”

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.