MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 436/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 436         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 23 mai 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

941. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2018 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

2. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2018 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva

 

În temeiul prevederilor art. III din Legea nr. 333/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele din 2018 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 8 mai 2018.

Nr. 941.

 

ANEXĂ

 

Amendamente la anexele A şi B ale Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.)

 

Notă a secretariatului: Proiectele de amendament de mai jos au fost adoptate de către Grupul de lucru WP.15 drept corecturi. Cu toate acestear în urma adoptării raportului, a fost consultată secţiunea pentru tratate a Oficiului pentru Afaceri Juridice al Organizaţiei Naţiunilor Unite care şi-a exprimat opinia conform căreia majoritatea corecturilor propuse nu îndeplineau criteriile de corectare a erorilor sau a lipsei de concordanţă în originalul unui tratat multilateral, astfel cum este prevăzut în Rezumatul practicii Secretarului General în calitate de depozitar al tratatelor multilaterale, şi ar trebui trata,e ca amendamente. În consecinţă, preşedintele Grupului de lucru a informat Secretariatul că Portugalia va prezenta o propunere de modificare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (3) din A.D.R.

Capitolul 3.2, Lista mărfurilor periculoase, pentru nr. ONU 2.908, în coloana (6)

Se introduce „368”.

Capitolul 3.2, Lista mărfurilor periculoase, pentru nr. ONU 2.913, în coloana (6)

Se introduce „325”,

Capitolul 3.2, Lista mărfurilor periculoase, pentru nr. ONU 2.913, în coloana (6)

Se şterge „336”.

Capitolul 3.2, Lista mărfurilor periculoase, pentru nr. ONU 3.326, în coloana (6)

Se introduce „326”.

Capitolul 3.2, Lista mărfurilor periculoase, pentru nr. ONU 3.326, în coloana (6)

Se şterge „336”.

Capitolul 5.2, 5.2.1.9.2, în ultimul paragraf, după „negru pe alb”

Se introduce „sau de o culoare contrastantă adecvată”.

Capitolul 6.1, 61.3,1 d)

Se înlocuieşte „la cea mai apropiată zecimală” cu „inferior la zeci de kPa”.

Capitolul 6.4, 6.4.2.11

Se înlocuieşte „4.1.9.1.10 şi 4.1.9.1.11” cu „4.1.9.1.11 şi 4.1.9.1.12”.

Capitolul 6.8, 6.8.2.4.3, penultimul paragraf

Se înlocuieşte textul existent cu:

„Pentru cisternele dotate cu dispozitive de respiraţie şi cu un dispozitiv de siguranţă pentru a împiedica împrăştierea în afară a conţinutului în cazul răsturnării cisternei, încercarea de etanşeitate trebuie să fie efectuată la o presiune cel puţin egală cu valoarea cea mai ridicată dintre presiunea statică a substanţei de transportat cu densitatea cea mai mare, presiunea statică a apei şi 20 kPa (0,2 bar).”.

Capitolul 9.2, în tabelul de la 9.2.1.1, pentru 9.2.2.6, în a două coloană

Se înlocuieşte „Conexiuni electrice” cu „Conexiuni electrice dintre autovehicule şi remorci”.

Capitolul 9.2, în tabelul de la 9.2.1.1, pentru 9.2.2.6, observaţia c

Se înlocuieşte textul existent cu:

„Aplicabil autovehiculelor destinate să tracteze remorci cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone şi remorcilor cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone înmatriculate pentru prima dată (sau care au intrat în exploatare, dacă înmatricularea nu este obligatorie) după 31 martie 2018.”.

Capitolul 9.2, în tabelul de la 9.2.1.1, pentru 9.2.5, în a două coloană

Se înlocuieşte „DISPOZITIVE DE LIMITARE A VITEZEI” cu „DISPOZITIV DE LIMITARE A VITEZEI”.

Capitolul 9.2,9.2.2.6.2, în primul alineat

Se înlocuieşte „EN 15207:20141„ cu „EN 15207:2014”.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

În baza prevederilor:

- art. 88 alin. (4) şi (5) şi art. 90 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;

- art. 5 alin. (4) lit. a), art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6, art. 8 lit. I), art. 10 şi art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

cu avizul prealabil al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar din 20.04.2018,

Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunită în şedinţa din data de 21 aprilie 2018, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ciprian Teodor Mihăilescu

 

Bucureşti, 21 aprilie 2018.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, denumit în cele ce urmează Regulament, se aplică de către membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, auditori financiari şi firme de audit şi de către stagiarii în activitatea de audit financiar.

 

ARTICOLUL 2

Statutul Camerei Auditorilor Financiari din România

 

(1) Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera sau CAFR, este organizaţia profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte auditorii financiari persoane fizice şi firmele de audit care sunt autorizaţi/autorizate în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Camera este constituită ca persoană juridică autonomă, de drept privat, cu denumire, sediu, patrimoniu şi siglă proprii. Ca urmare a îndeplinirii prevederilor legale privind protecţia mărcilor, nicio altă persoană, cu excepţia Camerei, nu are dreptul de a folosi această denumire sau o denumire similară.

(3) Camera este autoritatea competentă care reglementează şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar, reprezintă interesele membrilor săi, reglementează şi monitorizează activităţile desfăşurate de către membri, mai puţin activitatea de audit statutar, asigurând exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar, potrivit legii şi prezentului regulament.

(4) Camera exercită atribuţiile care i-au fost conferite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 75/1999) şi prin celelalte acte normative incidente domeniului său de activitate.

(5) Camera exercită şi atribuţii delegate prin ordin al preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (denumită în continuare ASPAAS), în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative (denumită în continuare Legea nr. 162/2017) şi reglementările ASPAAS.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea Camerei

 

ARTICOLUL 3

Organele de conducere ale Camerei

 

Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa Camerei, Consiliul Camerei şi Biroul permanent al Consiliului Camerei.

 

ARTICOLUL 4

Conferinţa Camerei

 

(1) Conferinţa Camerei este organul superior de conducere al Camerei, formată din auditori financiari care au calitatea de membri ai Camerei şi au îndeplinite obligaţiile către Cameră în anul anterior desfăşurării Conferinţei, la termenele stabilite prin reglementările Camerei.

(2) Auditorii financiari menţionaţi la alin. (1) care la data Conferinţei deţin calitatea de membru CAFR şi nu se află într-o situaţie de suspendare din calitatea de membru CAFR au drept de vot la Conferinţă.

(3) Conferinţa Camerei se întruneşte cel puţin o dată pe an, la convocarea Consiliului Camerei, în cel mult 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar precedent, sau ori de câte ori situaţia o impune, în condiţiile stabilite la art. 5 alin. (3).

(4) Conferinţa Camerei are următoarele atribuţii:

a) dezbate şi aprobă raportul anual de activitate al Consiliului Camerei;

b) dezbate şi aprobă situaţiile financiare anuale ale Camerei pentru exerciţiul financiar încheiat;

c) dezbate raportul de audit statutar al Camerei;

d) dezbate şi aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat;

e) dezbate şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar în curs;

f) alege şi/sau revocă preşedintele Consiliului Camerei şi membrii Consiliului Camerei;

g) alege şi/sau revocă auditorii statutari ai Camerei şi membrii Comisiei de disciplină;

h) dezbate şi aprobă obiectivele strategice ale Camerei;

i) dezbate şi aprobă planul de acţiune al Consiliului Camerei pe anul în curs;

j) dezbate şi aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea reprezentanţelor din ţară şi străinătate ale Camerei;

k) dezbate şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, cu avizul prealabil al ASPAAS;

l) alte atribuţii, potrivit legii şi prezentului regulament, cu excepţia celor date în competenţa Consiliului Camerei sau a Biroului permanent al Consiliului Camerei.

 

ARTICOLUL 5

Convocarea Conferinţei Camerei

 

(1) Convocarea Conferinţei se face de către Consiliul Camerei, cu cel puţin 30 de zile înainte de data întrunirii.

(2) Anunţul privind convocarea se publică pe website-ul Camerei şi în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională şi cuprinde: locul, data de desfăşurare, ora, precum şi ordinea de zi a Conferinţei.

(3) Conferinţa Camerei poate fi convocată ori de câte ori situaţia o impune, la cererea a cel puţin două treimi din numărul membrilor Consiliului Camerei ori a unei cincimi din numărul membrilor cu drept de vot ai Camerei, care adresează Consiliului CAFR, în scris, o cerere în acest sens, specificând în aceasta subiectele propuse pentru a fi dezbătute.

(4) Conferinţa prevăzută la alin. (3) se organizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

ARTICOLUL 6

Desfăşurarea lucrărilor Conferinţei Camerei

 

(1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinţei este necesară prezenţa majorităţii simple a membrilor Camerei cu drept de vot, iar hotărârile trebuie să fie adoptate cu votul majorităţii simple a membrilor cu drept de vot prezenţi.

(2) în cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), Conferinţa întrunită la a două convocare, de regulă în aceeaşi zi şi acelaşi loc, poate să hotărască asupra subiectelor de pe ordinea de zi, prin votul majorităţii simple a membrilor cu drept de vot prezenţi.

(3) Conferinţa se deschide de către preşedintele Consiliului Camerei sau un alt membru al Consiliului Camerei desemnat de acesta.

(4) în deschidere, Conferinţa alege prin vot deschis Secretariatul tehnic al Conferinţei, format din 3 auditori financiari, care verifică îndeplinirea condiţiilor legale de întrunire, asigură consemnarea lucrărilor acesteia în procese-verbale. Secretariatul tehnic al Conferinţei este sprijinit în activitatea sa de executivul CAFR.

(5) După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale pentru desfăşurarea Conferinţei se trece la dezbaterea subiectelor înscrise pe ordinea de zi şi la adoptarea hotărârilor

(6) Conferinţa poate dispune prin vot deschis introducerea unor subiecte noi pe ordinea de zi, la propunerea celor prezenţi, cu votul majorităţii simple a membrilor cu drept de vot prezenţi.

(7) Conferinţa adoptă, de regulă, hotărâri prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea şi revocarea preşedintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului Camerei, a auditorilor statutari ai Camerei şi a membrilor Comisiei de disciplină.

(8) în procesul-verbal al lucrărilor Conferinţei, semnat de membrii Secretariatului tehnic, sunt constatate cel puţin: îndeplinirea formalităţilor referitoare la convocare, data şi locul de desfăşurare a Conferinţei, numărul membrilor prezenţi, hotărârile adoptate, numărul de voturi valabil exprimate şi rezumatul dezbaterilor

(9) Hotărârile Conferinţei sunt obligatorii pentru toţi membrii Camerei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ARTICOLUL 7

Depunerea candidaturilor pentru structurile Camerei

 

(1) Orice persoană fizică, membru al Camerei, poate fi aleasă preşedinte al Consiliului Camerei, membru în Consiliul Camerei, auditor statutar al Camerei sau membru ai Comisiei de disciplină, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

a) are capacitate deplină de exerciţiu;

b) îndeplineşte condiţiile de bună reputaţie stabilite prin reglementările legale aplicabile;

c) îndeplineşte cerinţele de pregătire profesională în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi a achitat Camerei cotizaţiile fixe şi/sau variabile de la dobândirea calităţii de membru al Camerei până la data depunerii candidaturii;

d) nu a fost sancţionată disciplinar de Cameră sau ASPAAS, după caz, în ultimii cinci ani anteriori datei depunerii candidaturii, printr-o hotărâre irevocabilă;

e) nu este ales sau nu deţine o funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul unui organism profesional în domeniul financiar-contabil sau în cadrul ASPAAS;

f) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în normele emise de Cameră;

g) a deţinut mai puţin de două mandate pentru structura pentru care îşi depune candidatura, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din prezentul regulament.

(2) Candidaturile se depun la Cameră până la termenul stabilit şi cu respectarea normelor emise de Cameră.

(3) Auditorul financiar, membru CAFR, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) din prezentul regulament poate depune candidatura atât pentru preşedinte al Consiliului Camerei, cât şi pentru membru al Consiliului Camerei.

(4) Auditorul financiar care a depus candidatura pentru preşedinte al Consiliului Camerei şi/sau pentru membru al Consiliului Camerei nu poate depune candidatura pentru a fi ales auditor statutar al Camerei sau pentru membru al Comisiei de disciplină. Auditorul care a depus candidatura pentru a fi ales auditor statutar al Camerei nu poate depune candidatura pentru membru al Comisiei de disciplină.

(5) Candidaţii dau o declaraţie privind respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la alin. (1).

(6) Candidaturile persoanelor care nu respectă condiţiile de eligibilitate stabilite la alin. (1) şi cerinţele prevăzute la alin. (2) sunt respinse.

(7) în cazul în care un candidat a fost ales preşedinte al Consiliului Camerei, membru al Consiliului Camerei, auditor statutar al Camerei sau membru al Comisiei de disciplină pe baza unei declaraţii false sau incorecte, alegerea acestuia este nulă. Consiliul Camerei constată prin hotărâre nulitatea alegerii şi comunică această hotărâre persoanei respective, care se publicaşi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ARTICOLUL 8

Procedura de alegeri

 

(1) Votul pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului Camerei, a auditorilor statutari ai Camerei sau a membrilor Comisiei de disciplină se exprimă pe bază de buletin de vot, a cărui formă este cea aprobată de Consiliul Camerei.

(2) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei poate vota un număr de candidaţi dintre cei propuşi, care nu trebuie să depăşească numărul locurilor eligibile

(3) Votul prin reprezentare sau împuternicire nu este permis.

(4) În vederea alegerii preşedintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului Camerei, a auditorilor statutari ai Camerei sau a membrilor Comisiei de disciplină, Conferinţa alege dintre membrii săi o comisie de vot, care are următoarele atribuţii:

a) primirea buletinelor de vot şi distribuirea acestora;

b) numărarea voturilor exprimate şi stabilirea voturilor valabile şi a celor nule;

c) prezentarea listei candidaţilor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obţinute şi comunicarea candidaţilor care au fost aleşi;

d) întocmirea unui proces-verbal cu privire la rezultatele votului, care se prezintă Conferinţei;

e) predarea buletinelor de vot reprezentanţilor desemnaţi ai Camerei, în vederea sigilării şi păstrării acestora pe o perioadă egală cu durata mandatului respectivelor structuri alese;

f) alte atribuţii stabilite prin normele adoptate de către Cameră, cu avizul ASPAAS.

(5) Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au întrunit numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate, în ordine descrescătoare.

(6) în situaţia în care persoana care a obţinut cel mai mare număr de voturi pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Camerei a candidat şi pentru funcţia de membru al Consiliului Camerei, sunt declaraţi admişi primii 10 candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi pentru funcţia de membru al Consiliului Camerei, cu excepţia celui care a obţinut cel mai mare număr de voturi pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Camerei.

(7) în situaţia în care persoana care a obţinut cel mai mare număr de voturi pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Camerei nu a candidat şi pentru funcţia de membru al Consiliului Camerei, sunt declaraţi admişi primii 10 candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi pentru funcţia de membru al Consiliului Camerei.

(8) în caz de egalitate de voturi, candidaţii aflaţi în această situaţie pe ultima poziţie a structurii respective sunt supuşi din nou votului, în cadrul aceleaşi Conferinţe, urmând a fi declarat ales candidatul care a întrunit numărul cel mai mare de voturi. Votul este secret şi se efectuează după prezentarea de către Comisia de vot a procesului-verbal cu privire la rezultatele votului Conferinţei. Votul final se consemnează în procesul-verbal privind alegerile.

(9) în vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol, Camera adoptă norme, cu avizul ASPAAS.

(10) Camera poate organiza alegeri şi prin vot electronic, potrivit normelor adoptate de CAFR, cu avizul ASPAAS.

 

ARTICOLUL 9

Revocarea preşedintelui Consiliului Camerei şi a membrilor aleşi în structurile Camerei

 

(1) Preşedintele Consiliului Camerei, orice membru al Consiliului Camerei, oricare dintre auditorii statutari ai Camerei sau orice membru al Comisiei de disciplină pot fi revocaţi prin votul secret a jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi la Conferinţă.

(2) Declanşarea revocării se face prin cerere scrisă adresată Camerei cu cel puţin 20 de zile înainte de data la care se organizează Conferinţa, asumată de un număr de cel puţin 25% din numărul auditorilor financiari cu drept de vot convocaţi la Conferinţa respectivă, în situaţia în care Conferinţa Camerei a fost deja convocată. Cererea de revocare se aduce la cunoştinţă membrilor Camerei.

(3) în situaţia în care odată cu solicitarea revocării se solicită prin cerere scrisă şi organizarea Conferinţei Camerei, se aplică prevederile art. 5 alin. (3) din prezentul regulament.

(4) Constarea vacantării unui loc prin revocare se face prin hotărâre a Conferinţei Camerei.

(5) în cazul vacantării unui loc prin revocare, pentru membrii Consiliului Camerei, auditorii statutari ai Camerei şi membrii Comisiei de disciplină, locui vacant se ocupă de următorul candidat în ordinea descrescătoare a numărului de voturi întrunit la Conferinţă, potrivit procesului-verbal al comisiei de vot, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 alin. (1).

(6) în cazul vacantării funcţiei de preşedinte al Consiliului Camerei ca urmare a revocării de către Conferinţă, Camera organizează alegeri pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Camerei, în termen de cel mult 120 de zile de la data revocării.

(7) în aplicarea alin. (6), Camera adoptă norme cu avizul ASPAAS.

 

ARTICOLUL 10

Încetarea calităţii de preşedinte al Consiliului Camerei sau membru ales într-o structură a Camerei

 

(1) Calitatea de preşedinte al Consiliului Camerei, de membru al Consiliului Camerei, de auditor statutar al Camerei sau de membru al Comisiei de disciplină încetează în una dintre următoarele situaţii:

a) pierderea calităţii de membru al Camerei;

b) pierderea capacităţii de exerciţiu;

c) existenţa unei situaţii de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de auditor financiar;

d) demisia din calitatea deţinută;

e) prin ajungerea la termen a mandatului;

f) sancţionarea disciplinară a persoanei respective, în condiţiile legii, printr-o hotărâre irevocabilă;

g) nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, prevăzute la art. 7 alin. (1) pe toată durata mandatului;

h) absenţa nejustificată de la 4 şedinţe consecutive ale Consiliului CAFR, în cazul preşedintelui Consiliului Camerei şi al membrilor Consiliului Camerei;

i) în cazul în care preşedintele Consiliului Camerei sau oricare dintre auditorii statutari ai Camerei sau un membru al Comisiei de disciplină devine în perioada mandatului incompatibil cu această calitate, potrivit legii;

j) în cazul în care preşedintele Consiliului Camerei s-a aflat în incapacitate temporară de exercitare a atribuţiilor pentru o perioadă mai mare de 120 de zile;

k) decesul titularului.

(2) Constatarea vacantării unui loc ca urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (1) se face prin hotărâre a Consiliului Camerei.

(3) în cazul vacantării unui loc prin încetarea calităţii de preşedinte al Consiliului Camerei sau de membru ales într-o structură a Camerei, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9 alin. (5)-(7).

 

ARTICOLUL 11

Suspendarea din funcţia de membru al Consiliului Camerei

 

(1) Membrii Consiliului Camerei, cu excepţia preşedintelui Consiliului Camerei, care, potrivit legii, în perioada mandatului devin incompatibili cu această calitate sunt obligaţi să solicite suspendarea lor din funcţia pe care o deţin în Consiliu, pe o durată care nu poate depăşi durata mandatului pentru care au fost aleşi.

(2) Pe perioada suspendării membrului din funcţia pe care o deţine în Consiliu, postul vacantat temporar nu se ocupă de către o altă persoană.

 

ARTICOLUL 12

Durata mandatului preşedintelui Consiliului Camerei şi al membrului ales într-o structură a Camerei

 

(1) Durata unui mandat este de trei ani şi începe de la data încetării mandatului anterior sau de la data organizării Conferinţei, după caz, pentru toate structurile Camerei, dacă între timp nu încetează calitatea respectivă, în condiţiile prezentului regulament.

(2) Se consideră mandat complet îndeplinit atunci când persoana a început să îşi exercite mandatul indiferent de durată. Prevederea se aplică pentru toate structurile alese în cadrul Camerei, respectiv preşedinte al Consiliului Camerei, membru al Consiliului Camerei, auditor statutar al Camerei şi membru al Comisiei de disciplină.

 

CAPITOLUL III

Structurile Camerei:

Consiliul Camerei, Biroul permanent al Consiliului Camerei, preşedintele Consiliului Camerei, auditorii statutari ai Camerei şi Comisia de disciplină

 

ARTICOLUL 13

Consiliul Camerei

 

(1) Consiliu) Camerei este format din unsprezece membri, inclusiv preşedintele acestuia, aleşi în cadrul Conferinţei dintre auditorii financiari, pentru un mandat de trei ani, potrivit procedurii de alegeri aprobate de Cameră, cu avizul prealabil al ASPAAS. Atât membrii Consiliului Camerei, cât şi preşedintele Consiliului Camerei pot îndeplini cel mult două mandate.

(2) Mandatul de preşedinte al Consiliului Camerei se asimilează mandatului de membru al Consiliului Camerei, în vederea stabilirii eligibilităţii pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Camerei sau de membru al Consiliului Camerei, îndeplinirea a două mandate de membru al Consiliului Camerei sau de preşedinte al Consiliului Camerei constituie îndeplinirea cerinţei de la alin. (1) şi persoana în cauză nu mai poate candida pentru un mandat de preşedinte al Consiliului Camerei sau un mandat de membru al Consiliului Camerei.

(3) Consiliul Camerei coordonează, conduce şi controlează activitatea Camerei şi are următoarele atribuţii:

a) asigură executarea hotărârilor Conferinţei şi informează Conferinţa asupra modului de îndeplinire a acestora, în conformitate cu prevederile legii;

b) asigură condiţiile pentru administrarea şi gestionarea eficientă a patrimoniului Camerei, potrivit legii;

c) adoptă şi prezintă Conferinţei propuneri privind obiectivele strategice ale Camerei;

d) adoptă şi prezintă spre aprobare Conferinţei raportul de activitate, situaţiile financiare anuale şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli privind exerciţiul încheiat, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi cel al programului de activitate pentru exerciţiul în curs;

e) adoptă şi prezintă spre analiză ASPAAS raportul anual cu privire la activitatea Camerei, cu 30 de zile înainte de data Conferinţei;

f) înaintează spre aprobare Conferinţei proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei cu avizul prealabil al ASPAAS;

g) aprobă normele de reprezentare la Conferinţa Camerei;

h) aprobă normele pentru organizarea procesului de alegeri;

i) adoptă Codul etic, Standardele internaţionale de audit, revizuire, alte misiuni de asigurare şi servicii conexe pentru alte misiuni decât cele de audit statutar, standardele de audit intern şi alte norme sau standarde profesionale;

j) adoptă norme pentru organizarea şi urmărirea programului de formare continuă a membrilor săi şi pentru organizarea controlului de calitate al activităţilor membrilor săi pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din O.U.G. nr. 75/1999;

k) aprobă alte reglementări necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor Camerei;

l) alege şi revocă membrii Biroului permanent al Consiliului Camerei, cu excepţia preşedintelui Consiliului Camerei, care este ales de către Conferinţa Camerei;

m) aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a aparatului executiv al Camerei, care cuprind atribuţiile şi responsabilităţile structurilor executive, precum şi raporturile dintre acestea, contractul colectiv de muncă, statul de funcţii şi politica de personal;

n) aprobă acordarea titlului de „Auditor financiar de onoare”, „Preşedinte de onoare”, membru al Comitetului de excelenţă, în condiţiile procedurilor privind acordarea de titluri onorifice adoptate de Cameră;

o) înfiinţează comitete de lucru pe domenii de activitate;

p) stabileşte indemnizaţia preşedintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului Camerei, Biroului permanent al Consiliului Camerei şi Comisiei de disciplină şi onorariul de audit pentru auditorii statutari ai Camerei;

r) desemnează reprezentantul Camerei în Consiliul superior al ASPAAS;

s) duce la îndeplinire atribuţiile delegate de ASPAAS;

ş) poate acorda derogări pentru membrii CAFR pentru activităţile pentru care CAFR are competenţă potrivit legii;

t) acordă şi retrage calitatea de membru al Camerei;

ţ) dezbate şi aprobă raportul anual de activitate al Comisiei de disciplină;

u) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament, alte norme şi reglementări adoptate de Cameră, cu excepţia celor date în competenţa Conferinţei sau a Biroului permanent al Consiliului Camerei.

(4) Consiliul Camerei îşi stabileşte un regulament propriu de funcţionare, potrivit prevederilor prezentului regulament.

(5) Consiliul Camerei poate delega atribuţii Biroului permanent al Consiliului Camerei şi preşedintelui Consiliului Camerei, după caz.

 

ARTICOLUL 14

Şedinţele Consiliului Camerei

 

(1) Consiliul Camerei se întruneşte o dată la două luni şi ori de câte ori se consideră necesar, la cererea preşedintelui Consiliului Camerei sau a cel puţin o treime din numărul membrilor săi. Convocarea şedinţelor se face prin executivul Camerei prin fax, e-mail, telefon sau orice alte mijloace de comunicare.

(2) Şedinţele sunt conduse de preşedintele Consiliului Camerei, prim-vicepreşedinte sau de un vicepreşedinte desemnat de preşedintele Consiliului Camerei sau de Biroul permanent al Consiliului Camerei.

(3) Pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului Camerei este necesară prezenţa â cel puţin şapte membri din cei unsprezece membri ai Consiliului Camerei.

(4) Procesele-verbale ale tuturor şedinţelor se semnează de toţi membrii Consiliului Camerei prezenţi la şedinţă şi se păstrează la Registratura Camerei.

(5) în baza proceselor-verbale de şedinţă ale Consiliului Camerei, aparatul executiv al Camerei redactează hotărârile adoptate de Consiliu şi le înaintează spre semnare preşedintelui Consiliului Camerei

(6) Convocarea primei şedinţe de Consiliu după alegeri se realizează de către aparatul executiv al CAFR.

 

ARTICOLUL 15

Hotărârile Consiliului Camerei

 

(1) în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Camerei emite hotărâri.

(2) Consiliul Camerei adoptă hotărâri valabile cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi la şedinţa de Consiliu.

(3) Fiecare membru al Consiliului Camerei are dreptul la un singur vot, iar în cazul egalităţii voturilor, cel al preşedintelui de şedinţă este decisiv.

(4) Consiliul Camerei poate adopta hotărâri şi prin vot electronic, organizat potrivit reglementărilor adoptate de CAFR.

(5) Hotărârile Consiliului Camerei cu impact asupra profesiei de auditor financiar se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu avizul prealabil al ASPAAS, după caz.

 

ARTICOLUL 16

Biroul permanent al Consiliului Camerei

 

(1) Biroul permanent al Consiliului Camerei are în componenţa sa preşedintele Consiliului Camerei, ales de către Conferinţă, prim-vicepreşedintele şi cei trei vicepreşedinţi ai Consiliului Camerei.

(2) Prim-vicepreşedintele şi cei trei vicepreşedinţi sunt aleşi de către Consiliul Camerei, dintre membrii acestuia, în prima şedinţă ce urmează alegerii noului Consiliu.

(3) Biroul permanent al Consiliului Camerei asigură conducerea curentă a Camerei şi exercită următoarele atribuţii:

a) elaborează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli pe care îl înaintează spre dezbatere şi adoptare Consiliului Camerei, nu mai târziu de luna decembrie a fiecărui an anterior anului la care se referă bugetul respectiv;

b) supraveghează execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

c) propune spre adoptare Consiliului Camerei programul de activitate al Camerei pe anul în curs;

d) adoptă şi transmite spre informare ASPAAS planul trimestrial de inspecţie în ceea ce priveşte controlul de calitate

în domeniul auditului statutar, la alte entităţi decât cele de interes public, pe perioada în care această activitate este delegată;

e) aprobă programul deplasărilor în străinătate;

f) angajează, promovează, sancţionează şi concediază personalul cu funcţii de conducere din cadrul aparatului executiv al Camerei;

g) propune spre aprobare Consiliului Camerei organigrama aparatului executiv al Camerei, normele privind activitatea acestuia şi politica de personal;

h) monitorizează întocmirea şi actualizarea Registrului public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, în cazul delegării acestei activităţi de către ASPAAS;

i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Regulament sau hotărâte de Consiliu, cu excepţia celor date în competenţa Conferinţei sau a Consiliului Camerei.

(4) în exercitarea atribuţiilor sale, Biroul permanent al Consiliului Camerei emite decizii.

(5) Biroul permanent al Consiliului Camerei se întruneşte o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar şi ia decizii valabile cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi la şedinţa Biroului permanent al Consiliului Camerei.

(6) Pentru desfăşurarea şedinţelor Biroului permanent al Consiliului Camerei este necesară prezenţa a cel puţin patru dintre cei cinci membri ai Biroului permanent.

(7) Şedinţele sunt conduse de preşedintele Consiliului Camerei, iar în absenţa acestuia de prim-vicepreşedinte sau de un alt membru al Biroului permanent al Consiliului Camerei, desemnat de preşedintele Consiliului Camerei.

(8) Fiecare membru al Biroului permanent al Consiliului Camerei are dreptul la un singur vot, iar, în cazul egalităţii voturilor, cel al preşedintelui de şedinţă este decisiv.

(9) Procesele-verbale ale tuturor şedinţelor se semnează de toţi membrii Biroului permanent al Consiliului Camerei prezenţi la şedinţă şi se păstrează la Registratura Camerei.

(10) în baza proceselor-verbale de şedinţă ale Biroului permanent, aparatul executiv al Camerei redactează deciziile adoptate de Biroul permanent şi le înaintează spre semnare preşedintelui Consiliului Camerei.

(11) Biroul permanent al Consiliului Camerei poate adopta un regulament propriu de organizare şi funcţionare.

 

ARTICOLUL 17

Preşedintele Consiliului Camerei

 

(1) Preşedintele ales de Conferinţă este membru al Consiliului Camerei, preşedintele Camerei, preşedintele Consiliului Camerei şi preşedinte al Biroului permanent al Consiliului Camerei.

(2) Preşedintele Consiliului Camerei poate fi ales pentru un mandat de trei ani şi poate îndeplini cel mult două mandate cu respectarea prevederilor de la art. 13 alin. (2).

(3) Atribuţiile preşedintelui Consiliului Camerei sunt:

a) conduce lucrările Conferinţei, Consiliului Camerei şi Biroului permanent al Consiliului Camerei;

b) reprezintă Camera în justiţie şi în raporturile cu terţe persoane, autorităţi publice, organizaţii profesionale din alte ţări şi organisme internaţionale ale profesiei contabile;

c) susţine prestigiul şi independenţa profesională a membrilor Camerei;

d) angajează din punct de vedere legal Camera prin semnătura sa sau deleagă această atribuţie unui alt membru al Biroului permanent al Consiliului Camerei sau directorului executiv al Camerei;

e) semnează hotărârile Conferinţei, ale Consiliului Camerei şi deciziile Biroului permanent al Consiliului Camerei;

f) duce la îndeplinire atribuţiile delegate sau stabilite de către Consiliul Camerei sau Biroul permanent al Consiliului Camerei;

g) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin reglementările Camerei.

(4) în exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Consiliului Camerei emite ordine.

(5) Pentru situaţia prevăzută la art. 9 alin. (6), în perioada de 120 de zile până la organizarea alegerilor, atribuţiile preşedintelui Consiliului Camerei sunt preluate de prim-vicepreşedintele Consiliului Camerei sau de un alt membru al Consiliului Camerei desemnat de către Consiliul Camerei.

(6) în cazul în care preşedintele Consiliului Camerei se află într-o situaţie de incapacitate temporară a exercitării atribuţiilor sale, de până la 120 de zile, prim-vicepreşedintele Consiliului Camerei sau un alt membru al Biroului permanent al Consiliului Camerei, desemnat de către Consiliul Camerei, preia pe perioada incapacităţii respective atribuţiile preşedintelui Consiliului Camerei.

 

ARTICOLUL 18

Auditorii statutari ai Camerei

 

(1) Situaţiile financiare anuale ale Camerei sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari sau firme de audit, autorizate în condiţiile legii,

(2) Auditorii statutari ai Camerei sunt auditori financiari activi, membri ai Camerei, aleşi de Conferinţă.

(3) Auditorii statutari ai Camerei au următoarele atribuţii:

a) efectuează auditul situaţiilor financiare anuale ale Camerei, în condiţiile legii;

b) întocmesc, în condiţiile legii, raportul anual de audit, precum şi alte rapoarte solicitate de Consiliul Camerei, pe care le prezintă Conferinţei spre dezbatere;

c) participă la şedinţele Consiliului Camerei, fără drept de vot.

(4) Auditorii statutari sunt aleşi pentru un mandat de trei ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

 

ARTICOLUL 19

Comisia de disciplină

 

(1) Comisia de disciplină este formată din trei membri, auditori financiari aleşi de Conferinţă.

(2) Comisia de disciplină alege dintre membrii săi un preşedinte care se comunică în scris Consiliului Camerei.

(3) Durata mandatului membrilor Comisiei de disciplină este de trei ani, cu drept de reînnoire a mandatului o singură dată.

(4) Atribuţiile şi procedura de lucru a Comisiei de disciplină se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de disciplină, care se aprobă de către Consiliul Camerei.

 

ARTICOLUL 20

Titlul de „Auditor financiar de onoare”, „Preşedinte de onoare”, „Comitetul de excelenţă”

 

(1) în vederea recunoaşterii contribuţiei aduse la dezvoltarea profesiei de auditor financiar şi la îndeplinirea misiunii de utilitate publică atribuită de lege Camerei se instituie titlul onorific de „Auditor financiar de onoare”, care poate fi acordat auditorilor financiari, membri ai Camerei, care îndeplinesc condiţiile stabilite prin normele Camerei.

(2) Titlul de „Auditor financiar de onoare” se poate acorda prin hotărâre a Consiliului Camerei.

(3) Consiliul Camerei poate acorda, prin hotărâre, titlul de „Preşedinte de onoare” persoanelor care şi-au încheiat mandatul de preşedinte al Camerei.

(4) în vederea asigurării unei expertize de înaltă calitate în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor strategice ale Camerei şi dezvoltarea profesiei de auditor financiar se poate înfiinţa Comitetul de excelenţă, format din membrii Consiliului Camerei care şi-au încheiat mandatul şi s-au remarcat în mod deosebit prin contribuţia semnificativă la dezvoltarea şi evoluţia profesiei de auditor financiar şi prin prestigiul profesional dobândit.

(5) Membrii Comitetului de excelenţă sunt desemnaţi prin hotărâre a Consiliului Camerei.

(6) Criteriile de acordare a titlurilor prevăzute în prezentul articol, atribuţiile auditorilor financiari de onoare, ale preşedintelui de onoare şi ale membrilor comitetului de excelenţă, precum şi alte prevederi privind activitatea acestora se stabilesc prin norme ale Camerei.

(7) Persoanele care primesc titlul de „Auditor financiar de onoare”, „Preşedinte de onoare” sau membru al Comitetului de excelenţă nu sunt remunerate pentru activitatea desfăşurată.

 

ARTICOLUL 21

Comitetele de lucru

 

(1) Consiliul Camerei poate aproba înfiinţarea sau încetarea activităţii unor comitete de lucru în domenii specifice, stabilite de către Consiliul Camerei.

(2) Comitetele de lucru se constituie cu scopul analizării standardelor de lucru, elaborării de suporturi tehnice de lucru, acordării de consultanţă şi asistenţă de specialitate membrilor Camerei, aparatului executiv şi organelor de conducere ale Camerei. Consiliul Camerei stabileşte prin hotărâre obiectivele fiecărui comitet de lucru în parte.

(3) Comitetele de lucru sunt formate din specialişti, auditori financiari cu experienţă. În comitetele de lucru pot fi desemnaţi, cu acordul conducătorilor instituţiilor, reprezentanţi ai ministerelor sau ai altor instituţii ori organizaţii care activează în domenii relevante pentru obiectul de activitate al comitetului de lucru în care sunt desemnaţi.

(4) Membrii fiecărui comitet de lucru sunt desemnaţi de Consiliul Camerei, pe termen determinat, în baza unei proceduri aprobate în acest scop,

(5) în aplicarea prevederilor prezentului articol, Camera emite norme.

 

ARTICOLUL 22

Aparatul executiv al Camerei

 

(1) Sub coordonarea preşedintelui Consiliului Camerei, activitatea executivă a CAFR şi a reprezentanţelor regionale ale CAFR se realizează prin aparatul său executiv, condus de directorul executiv.

(2) Organizarea şi funcţionarea aparatului executiv se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Camerei.

 

CAPITOLUL IV

Calitatea de membru al Camerei.

Autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit.

Drepturile şi obligaţiile membrilor CAFR

 

ARTICOLUL 23

Statutul de membru al Camerei

 

(1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt activi sau nonactivi, precum şi firme de audit.

(2) Sunt auditori financiari nonactivi numai persoanele care sunt incompatibile cu exercitarea activităţii de audit financiar, potrivit legii.

(3) La declararea statutului de auditor financiar nonactiv se indică legea care stabileşte starea de incompatibilitate cu exercitarea activităţii de audit financiar. Nu se poate declara statutul de auditor financiar nonactiv la cerere, decât cu respectarea prevederilor alin. (2).

(4) Schimbarea statutului declarat de auditor financiar activ sau nonactiv se comunică în scris Camerei (la sediul CAFR sau

la Reprezentanţele Regionale) de către persoana în cauză, în termen de 30 zile de la modificarea situaţiei existente anterior.

 

ARTICOLUL 24

Autorizarea auditorilor financiari persoana fizice

 

(1) În situaţia delegării activităţii, Camera autorizează auditori financiari pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi reglementările ASPAAS.

(2) Auditorii financiari sunt autorizaţi prin hotărâre a Consiliului Camerei, aprobată prin ordin al preşedintelui ASPAAS, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(3) Hotărârea Consiliului CAFR prevăzută la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) în situaţia delegării activităţii, Camera organizează examenul de competenţă profesională pentru obţinerea calităţii de auditor financiar în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi reglementările ASPAAS.

(5) Auditorii financiari autorizaţi în condiţiile prezentului articol în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 şi normelor ASPAAS sunt recunoscuţi de CAFR pentru a desfăşura activităţile de audit financiar prevăzute la art. 3 alin. (3) şi (4) din O.U.G. nr. 75/1999 şi sunt înscrişi ca membri ai CAFR.

 

ARTICOLUL 25

Autorizarea auditorilor financiari din alt stai membru

 

În situaţia delegării activităţii Camera autorizează auditorii financiari din alt stat membru, în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi reglementările ASPAAS.

 

ARTICOLUL 26

Înscrierea auditorilor financiari ca membri CAFR

 

(1) Persoanele fizice care au fost autorizate ca auditori financiari în România, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pot exercita activităţi de audit financiar numai după înscrierea ca membru CAFR.

(2) înscrierea ca membru CAFR se face în baza unei solicitări scrise formulată în termen de maxim un an de la data autorizării ca auditor financiar în România, solicitare care se aprobă sau se respinge motivat prin hotărâre a Consiliului CAFR. Hotărârea Consiliului Camerei menţionată în primul paragraf se înaintează spre informare ASPAAS.

(3) Documentele care se depun pentru înscrierea ca membru CAFR se stabilesc prin norme adoptate de Cameră.

(4) Consiliul Camerei respinge solicitarea pentru înscrierea ca membru al Camerei în următoarele situaţii:

a) dosarul de înscriere nu este complet;

b) se constată că solicitantul nu are o bună reputaţie, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

c) ca urmare a nerespectării prezentului regulament sau a altor dispoziţii legale aplicabile, după caz.

(5) Auditorul financiar care din motive întemeiate nu a depus cerere pentru înscrierea ca membru al Camerei în termenul prevăzut la alin. (2) poate solicita Consiliului Camerei, prin cerere scrisă, însoţită de documente care dovedesc temeinicia acesteia, înscrierea ca membru al Camerei, în termen de 30 de zile de la data la care au încetat motivele care au justificat depăşirea termenului prevăzut la alin. (2).

(6) Cererile formulate conform alin. (5) se soluţionează prin hotărâre a Consiliului CAFR.

(7) în situaţia soluţionării favorabile a cererilor prevăzute la alin. (5), solicitantul poate depune documentele prevăzute la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data comunicării răspunsului privind aprobarea înscrierii solicitantului ca membru CAFR.

(8) Hotărârile Consiliului CAFR privind înscrierea ca membru al Camerei se comunică spre informare ASPAAS.

(9) Consiliul Camerei respinge cererile de înscriere ca membru al CAFR prin hotărâre motivată. Camera comunică în scris solicitantului, cu confirmare de primire, hotărârea motivată a Consiliului Camerei şi restituie acestuia jumătate din sumele achitate la depunerea cererii de înscriere ca membru al Camerei.

(10) Reclamaţiile privind deciziile luate de Cameră referitoare la înscrierea că membru CAFR se soluţionează potrivit dispoziţiilor de drept comun şi normelor CAFR.

(11) Auditorii financiari care au fost înscrişi ca membri CAFR primesc, în vederea desfăşurării activităţii de audit financiar, certificat, carnet şi parafa de membru al Camerei.

(12) în vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol, Camera poate adopta norme specifice aprobate de Consiliul Camerei.

 

ARTICOLUL 27

Autorizarea Firmelor de audit

 

(1) în situaţia delegării activităţii, Camera autorizează firme de audit pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi reglementările ASPAAS.

(2) Firmele de audit sunt autorizate prin hotărâre a Consiliului Camerei, aprobată prin ordin al preşedintelui ASPAAS, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(3) Hotărârea Consiliului CAFR prevăzută la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Firmele de audit autorizate în condiţiile prezentului articol în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 şi normelor ASPAAS sunt recunoscute de CAFR pentru a desfăşura activităţile de audit financiar prevăzute la art. 3 alin, (3) şi (4) din O.U.G. nr. 75/1999 şi sunt înscrise ca membri CAFR, la solicitarea acestora, conform prevederilor prezentului regulament şi normelor adoptate de CAFR.

 

ARTICOLUL 28

Înscrierea Firmelor de audit ca membri CAFR

 

(1) Odată cu solicitarea autorizării ca firmă de audit, entitatea solicită prin aceeaşi cerere şi înscrierea ca membru al CAFR.

(2) Cererile firmelor de audit pentru înscrierea ca membru al Camerei se soluţionează prin hotărâre a Consiliului CAFR.

(3) Consiliul Camerei poate respinge motivat cererile persoanelor juridice pentru autorizarea ca firmă de audit şi înscrierea ca membru al Camerei în următoarele situaţii:

a) dosarul de înscriere nu este complet;

b) se constată că solicitantul nu are o bună reputaţie, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

c) ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului Regulament sau a altor dispoziţii legale aplicabile, după caz.

(4) Consiliul Camerei respinge cererile pentru înscrierea ca membru al Camerei prin hotărâre motivată. Camera comunică în scris, cu confirmare de primire, solicitantului hotărârea motivată a Consiliului Camerei.

(5) Reclamaţiile privind deciziile luate de Cameră, referitoare la înscrierea ca membru CAFR, se soluţionează potrivit dispoziţiilor de drept comun şi normelor CAFR.

(6) Firmele de audit care au fost înscrise ca membri CAFR primesc, în vederea desfăşurării activităţii de audit financiar, autorizaţie de membru al Camerei.

(7) în situaţia în care autorizarea firmelor de audit se face de către Cameră, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, prin aceeaşi hotărâre a Consiliului Camerei se aprobă atât autorizarea ca firmă de audit, cât şi înscrierea ca membru CAFR.

(8) în vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol, Camera poate adopta norme specifice aprobate de Consiliul Camerei.

 

ARTICOLUL 29

Drepturile membrilor CAFR

 

(1) Auditorii financiari, membri CAFR, au următoarele drepturi:

a) să exercite profesia de auditor financiar, în conformitate cu cerinţele legale şi profesionale;

b) să participe, ca urmare a desemnării în baza normelor de reprezentare, la conferinţele Camerei;

c) să îşi exprime prin vot punctul de vedere asupra tuturor problemelor de interes care se dezbat în cadrul conferinţelor;

d) să aleagă/revoce şi să fie aleşi în structurile Camerei, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

e) să fie informaţi şi consultaţi asupra activităţilor desfăşurate de Cameră.

(2) Firmele de audit au drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi e).

(3) în faţa organelor alese ale Camerei, punctele de vedere şi interesele firmelor de audit sunt susţinute de către reprezentanţii legali ai acestora, care sunt membri ai Camerei şi care au drepturile prevăzute de lege şi de prezentul regulament.

(4) în situaţia în care un membru CAFR pierde documentele eliberate de Cameră (certificat, carnet, parafă, autorizaţie), acesta declară pierderea documentelor într-un cotidian naţional şi are dreptul să solicite eliberarea unor duplicate/documente noi, după caz, prin depunerea la sediul CAFR sau la Reprezentanţele Regionale a unei cereri, însoţită de copia anunţului publicat în ziar.

(5) Documentele prevăzute la alin. (4), pierdute, sunt considerate nule, iar CAFR eliberează auditorului financiar sau firmei de audit duplicate ale certificatului, carnetului, autorizaţiei sau o parafă nouă, după caz.

(6) în situaţia în care un membru CAFR solicită schimbarea documentelor eliberate de Cameră (certificat, carnet, parafă, autorizaţie) din diferite motive (deteriorare, modificare nume, denumire, sediu etc.), acesta depune la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale o cerere motivată pentru eliberarea unor noi documente, împreună cu documentele vechi şi alte documente justificative, după caz.

(7) Camera eliberează documentele solicitate la alin. (6) şi arhivează documentele depuse de auditorul financiar sau firma de audit (la momentul depunerii cererii sau la momentul ridicării noilor documente), timp de cinci ani.

(8) în cazul în care auditorul financiar sau firma de audit nu mai deţineau documentele pentru care a solicitat schimbarea, se aplică prevederile prevăzute la alin. (4).

 

ARTICOLUL 30

Obligaţiile membrilor Camerei

 

(1) Membrii Camerei au în principal următoarele obligaţii:

a) să participe activ la realizarea scopului şi a obiectivelor Camerei;

b) să participe Sa cursurile de pregătire profesională, pentru persoane fizice;

c) să declare cu exactitate veniturile realizate şi să respecte termenele de depunere a raportului anual de activitate;

d) să achite la termen cotizaţiile datorate Camerei;

e) să respecte hotărârile Conferinţei Camerei şi ale Consiliului Camerei;

f) să nu devină membri ai unei alte asociaţii profesionale din România ale cărei scop şi obiect sunt identice cu acelea ale Camerei;

g) să nu aducă atingere reputaţiei şi intereselor profesiei de auditor financiar şi implicit a Camerei;

h) să respecte normele profesionale adoptate de Cameră pentru desfăşurarea activităţii de audit financiar;

i) să respecte Codul etic şi alte cerinţe etice suplimentare, potrivit prevederilor legale aplicabile;

j) să aplice şi să respecte standardele internaţionale de audit;

k) să respecte normele Camerei privind monitorizarea şi controlul activităţii de audit financiar;

l) să obţină viza anuală, potrivit normelor aprobate de Cameră, în cazul persoanelor fizice;

m) să se asigure pentru riscul profesional rezultat din exercitarea profesiei de auditor financiar, potrivit normelor adoptate de către Cameră;

n) să depună anual declaraţia privind respectarea criteriilor privind buna reputaţie a auditorului financiar, potrivit Normelor privind buna reputaţie a auditorului financiar, adoptate de Cameră sau ASPAAS, după caz;

o) să respecte alte reglementări aplicabile profesiei de audit financiar.

(2) în cazul în care apar orice modificări ale informaţiilor aflate în evidenţa Camerei, precum şi cu privire la informaţiile cuprinse în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, membrii CAFR au obligaţia comunicării acestora către Cameră.

(3) Informaţiile care trebuie comunicate Camerei de către auditorii financiari sunt:

a) statutul de auditor financiar activ sau nonactiv. Schimbarea statutului declarat de auditorul financiar activ sau nonactiv se comunică în scris Camerei de către persoana în cauză în termen de 30 zile de la modificarea situaţiei existente anterior, prin completarea declaraţiei de activ, respectiv nonactiv, după caz, prin e-mail, fax, poştă sau prin depunere la registratura Camerei (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale). Camera nu operează modificări legate de schimbarea statutului de membru anterior datei la care s-a înregistrat declaraţia de activ, respectiv nonactiv;

b) schimbarea numelui, schimbarea adresei publicate în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, precum şi orice modificare privind statutul de angajat, asociat, acţionar sau administrator al unei firme de auditori de persoană fizică autorizată să exercite în mod independent activitatea de audit financiar. Notificarea se comunică Camerei în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care are loc modificarea şi odată cu notificarea se depun la Cameră (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale) şi documentele care probează temeiul notificării, după caz;

c) aplicarea unor sancţiuni disciplinare de către o autoritate legală sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana în cauză. Notificarea se comunică Camerei (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care sancţiunea disciplinară a rămas definitivă;

d) orice condamnare penală definitivă pronunţată de instanţele competente din ţară sau din străinătate împotriva persoanei respective pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, punerea în mişcare a acţiunii penale sau trimiterea în judecată pentru fapte săvârşite cu intenţie. Notificarea se comunică Camerei (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care hotărârea de condamnare a rămas definitivă, respectiv de la data la care s-a pus în mişcare acţiunea penală sau s-a dispus trimiterea în judecată;

e) orice alte informaţii solicitate de Cameră pentru evaluarea bunei reputaţii, precum şi orice alte date care se referă la calitatea de membru.

(4) Informaţiile care trebuie comunicate Camerei de către firmele de audit sunt:

a) schimbarea denumirii sub care este înregistrată firma de audit; schimbarea sediului social ori a adresei de corespondenţă; deschiderea sau închiderea unei filiale sau a unei sucursale; orice modificare privind statutul angajaţilor, asociaţilor, acţionarilor sau administratorilor firmei de audit; orice alte date care se referă la calitatea de membru al Camerei; orice alte informaţii solicitate de Cameră pentru evaluarea bunei reputaţii se comunică Camerei (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care are loc modificarea;

b) demisia sau demiterea unui administrator ori retragerea, excluderea sau decesul unui acţionar ori asociat al firmei de audit. Notificarea se comunică Camerei (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care are loc evenimentul;

c) aplicarea unor sancţiuni disciplinare firmei de audit ori luarea de măsuri împotriva acesteia de către o autoritate sau un alt organism profesional al cărui membru este firma de audit în cauză; orice condamnare definitivă pronunţată de o instanţă competentă din ţară sau din străinătate împotriva reprezentantului legal al firmei de audit; existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care i se interzice reprezentantului legal al firmei de audit exercitarea funcţiei de administrator sau exercitarea de funcţii care privesc gestiunea ori conducerea unei societăţi. Notificarea se comunică Camerei (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care sancţiunea disciplinară este definitivă, respectiv de la data la care hotărârea de condamnare sau hotărârea judecătorească, după caz, a rămas definitivă;

d) numirea unui lichidator de către autoritatea competentă. Notificarea se comunică Camerei (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care are loc evenimentul;

e) orice alte informaţii solicitate de Cameră care se referă la calitatea de membru.

(5) Membrii Camerei au obligaţia de a transmite anual raportul de activitate sau declaraţia anuală fără activitate, după caz. Raportul anual de activitate sau declaraţia anuală fără activitate, după caz, se completează şi se transmit Camerei doar de către auditorii financiari persoane fizice active şi firme de audit, până la data de 15 februarie a fiecărui an, pentru activitatea desfăşurată în calitate de auditor financiar în anul anterior. Auditorii financiari nonactivi nu au obligaţia de a completa raportul anual de activitate sau declaraţia anuală fără activitate.

(6) Raportul anual de activitate sau declaraţia anuală fără activitate este dat(ă) pe propria răspundere a auditorului financiar, iar orice informaţie eronată sau neconformă cu realitatea atrage răspunderea disciplinară a auditorului financiar.

(7) Raportul anual de activitate sau declaraţia anuală fără activitate, după caz, se completează online, pe website-ul CAFR, în spaţiul privat al fiecărui membru al Camerei, folosind propriile date de autentificare. În urma completării online se generează automat un număr de înregistrare al documentului transmis.

(8) în cazuri excepţionale, membrii Camerei care nu pot accesa spaţiul privat de pe website-ul CAFR depun la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale raportul anual de activitate sau declaraţia anuală fără activitate, după caz.

(9) Rectificarea datelor cuprinse în raportul anual de activitate sau în declaraţia anuală fără activitate se poate face în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Cameră a acestor documente.

(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), conţinutul raportului anual de activitate se rectifică şi în urma constatărilor echipei de inspecţie din cadrul Departamentului de monitorizare, control şi competenţă profesională din cadrul Camerei sau potrivit informărilor transmise de către ASPAAS.

(11) în vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol, Camera poate adopta norme specifice aprobate de Consiliul Camerei.

 

ARTICOLUL 31

Viza anuală

 

(1) Auditorul financiar, activ sau nonactiv, solicită acordarea vizei anuale pe carnetul de membru. Viza anuală se acordă la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale începând cu prima zi lucrătoare a anului în curs până la 31 decembrie şi este valabilă până la 31 martie a anului următor.

(2) Viza anuală nu se aplică retroactiv.

(3) Pentru obţinerea vizei anuale, auditorul financiar membru al Camerei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

a) să aibă achitate la zi (de la momentul înscrierii în Cameră şi până în prezent) cotizaţia fixă şi variabilă, pentru activitatea desfăşurată în calitate de persoană fizică, potrivit normelor CAFR. În cazul în care auditorul financiar care solicită viza anuală deţine calitatea de asociat sau administrator al unei firme de audit, membru CAFR, şi firma de audit respectivă trebuie să aibă achitate la zi cotizaţia fixă şi variabilă (de la momentul înscrierii în Cameră şi până în prezent);

b) să aibă completat şi transmis la zi (de la momentul înscrierii în Cameră şi până în prezent) raportul anual de activitate pentru activitatea desfăşurată în calitate de persoană fizică, precum şi pentru activitatea desfăşurată de firma de audit în cadrul căreia auditorul financiar deţine calitatea de asociat sau administrator, dacă este cazul, sau declaraţia anuală fără activitate, după caz;

c) să îndeplinească cerinţele de pregătire profesională pentru anul precedent (atât pregătirea profesională structurată, cât şi pregătirea profesională nestructurată);

d) să facă dovada asigurării pentru risc profesional pentru activitatea desfăşurată în calitate de auditor financiar persoană fizică, contractant principal sau subcontractant (care a desfăşurat activităţi în calitate de auditor financiar, individual în oricare dintre formele legale de exercitare a activităţii din punct de vedere economic). În cazul în care auditorul financiar care solicită viza anuală deţine calitatea de asociat sau administrator al unei firme de audit, membru CAFR, se face dovada asigurării pentru risc profesional pentru activitatea desfăşurată în calitate de firmă de audit. Poliţa de asigurare pentru risc profesional trebuie să acopere întreaga perioadă a contractului, respectiva contractelor de audit;

e) să depună declaraţia de bună reputaţie.

(4) în vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol, Camera poate adopta norme specifice aprobate de Consiliul Camerei.

 

ARTICOLUL 32

Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, membri CAFR

 

În situaţia delegării activităţii, Camera înscrie auditorii financiari şi firmele de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit şi actualizează informaţiile din acest registru, în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi reglementările ASPAAS.

 

ARTICOLUL 33

Registrul membrilor CAFR

 

(1) Camera ţine un registru al membrilor săi, potrivit prevederilor prezentului regulament şi a normelor emise de Cameră, pentru următoarele categorii:

a) auditori financiari activi;

b) auditori financiari nonactiv;

c) firma de audit;

d) auditori din terţe ţări.

(2) în registrul membrilor CAFR prevăzut la alin. (1) se menţionează cel puţin următoarele informaţii privind membrii CAFR, persoane fizice:

a) numele, adresa de corespondenţă şi numărul individual de înregistrare;

b) numele, adresa, adresa paginii de internet, dacă este cazul, şi numărul de înregistrare a firmelor de audit la care este angajat auditorul financiar sau cu care este asociat ca partener sau în vreun alt mod, dacă este cazul;

c) informaţii cu privire la toate celelalte înregistrări ca auditor financiar la autorităţile competente ale altor state membre şi/sau ale altor ţări terţe, inclusiv numele autorităţilor de înregistrare şi, dacă este cazul, numerele de înregistrare la acestea.

(3) în registrul membrilor CAFR prevăzut la alin. (1) se menţionează cel puţin următoarele informaţii privind membrii CAFR, firme de audit:

a) denumirea, adresa sediului social şi numărul individual de înregistrare;

b) forma juridică;

c) informaţii de contact, persoana principală de contact şi, acolo unde este cazul, adresa paginii de internet;

d) adresa fiecărui birou deschis în România;

e) numele şi numărul de înregistrare ale tuturor auditorilor financiari angajaţi, asociaţi ca parteneri sau în alt mod cu firma de audit;

f) numele şi adresele profesionale ale tuturor acţionarilor sau asociaţilor;

g) numele şi adresele profesionale ale tuturor membrilor organului administrativ sau de conducere;

h) dacă este cazul, apartenenţa la o reţea şi o listă cu denumirea şi adresele firmelor membre şi afiliate sau o indicare a locului unde aceste informaţii sunt disponibile public;

i) informaţii cu privire la toate celelalte înregistrări ca firmă de audit la autorităţile competente ale altor state membre şi ca entitate de audit pe lângă ţări terţe, inclusiv denumirea şi adresa autorităţii de înregistrare şi, după caz, numerele de înregistrare;

j) dacă firma de audit este înregistrată la o autoritate competentă din alt stat membru.

(4) în registrul membrilor CAFR prevăzut la alin. (1) se menţionează şi modalitatea în care auditorii financiari, persoane fizice, îşi desfăşoară activitatea din punct de vedere economic (persoană fizică autorizată, persoană fizică independentă, alte forme de exercitare a activităţii din punct de vedere economic prevăzute de lege).

(5) Auditorul financiar persoană fizică declară la înscrierea ca membru CAFR sau în termen de 30 de zile de la înregistrarea la autorităţile statutului în vederea desfăşurării activităţii economice, după caz, modalitatea în care îşi desfăşoară activitatea din punct de vedere economic.

(6) în vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol Camera poate adopta norme specifice aprobate de Consiliul Camerei.

 

ARTICOLUL 34

Calitatea de membru CAFR: încetare, suspendare, retragere

 

(1) Auditorii financiari şi firmele de audit pot solicita suspendarea activităţii pentru o perioadă de maximum trei ani consecutivi din motive întemeiate, dovedite cu documente justificative, în conformitate cu normele aprobate de ASPAAS sau Cameră, după caz.

(2) Auditorii financiari şi firmele de audit pot fi suspendaţi pe o perioadă cuprinsă între unu şi trei ani, ca urmare a aplicării de către CAFR sau ASPAAS, după caz, a unei hotărâri de sancţionare disciplinară irevocabilă.

(3) Pe perioada suspendării, auditorul şi firma de audit nu pot exercita activităţi de audit financiar, nu achită cotizaţia fixă datorată Camerei şi nu au obligaţia de a depune raportul anual de activitate, respectiv declaraţia fără activitate, pentru perioada aferentă suspendării. Pe perioada suspendării, auditorul financiar nu are obligaţia de a participa la programul anual de pregătire profesională.

(4) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) se menţionează în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit.

(5) Retragerea calităţii de membru al Camerei, încetarea calităţii de membru al Camerei şi redobândirea calităţii de membru al Camerei se stabilesc prin norme aprobate de CAFR.

 

ARTICOLUL 35

Perioada de pregătire practică a stagiarilor În activitatea de audit financiar

 

În situaţia delegării activităţii, Camera organizează testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar, pregătirea profesională a stagiarilor, precum şi verificarea desfăşurării stagiului de pregătire practică în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi reglementările ASPAAS.

 

ARTICOLUL 36

Pregătirea profesională a auditorilor financiari

 

(1) în situaţia delegării activităţii, Camera organizează programe de formare continuă pentru auditorii financiari pentru activitatea de audit statutar, în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi reglementările ASPAAS.

(2) Camera organizează şi monitorizează programul de pregătire profesională pentru membrii săi pentru activităţile prevăzute în O.U.G. nr. 75/1999 la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) şi alin. (4) lit. a)-c).

(3) în vederea aplicării prevederilor alin. (2), Camera emite norme pentru organizarea programului de pregătire profesională pentru membrii săi.

 

CAPITOLUL V

Exercitarea profesiei de auditor financiar

 

ARTICOLUL 37

Exercitarea profesiei de auditor financiar

 

(1) Profesia de auditor financiar se exercită numai de către auditorii financiari sau firmele de audit care sunt autorizaţi/autorizate în România, în condiţiile legii, sunt membri activi ai Camerei, sunt înregistraţi în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit şi îndeplinesc şi respectă principiile de etică profesională, care se referă cel puţin la funcţia lor în interesul public, integritatea şi obiectivitatea lor, competenţa lor profesională şi atenţia cuvenită, precum şi de auditorii financiari şi firmele de audit din alte state membre sau terţe ţări, în conformitate reglementările legale aplicabile.

(2) Profesia de auditor financiar se exercită având la bază:

a) viza anuală obţinută pentru anul în care se desfăşoară misiunea de audit;

b) contractul de audit încheiat cu clientul;

c) documentaţia privind respectarea cerinţelor prevăzute în standardele profesionale în domeniu.

(3) Auditorii financiari activi şi firmele de audit pot desfăşura activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a)-e) din O.U.G. nr. 75/1999 prin forme de asociere fără personalitate juridică, în condiţiile stabilite prin reglementări adoptate de Consiliul Camerei.

(4) Profesia de auditor financiar se exercită numai în condiţii de independenţă, obiectivitate şi integritate prevăzute de legislaţia aplicabilă.

(5) în exercitarea profesiei, auditorii financiari şi firmele de audit iau în considerare prevederile art. 8 alin. (3) din O.U.G. nr. 75/1999.

(6) Exercitarea independentă a profesiei se face în oricare dintre formele de exercitare prevăzute de prezentul regulament, ca auditor financiar sau firmă de audit.

(7) Auditorii financiari nonactivi nu au dreptul să exercite profesia de auditor financiar în nume propriu sau în numele unei firme de audit, ca asociat, administrator sau angajat.

(8) Auditorul sau auditorii financiari care semnează raportul de audit sau alte rapoarte prevăzute de standardele internaţionale de audit, în nume propriu sau în numele unei firmei de audit, trebuie să aibă statutul de auditor financiar activ.

 

ARTICOLUL 38

Cerinţe de independenţă şi integritate profesională

 

(1) Auditorii financiari, membri activi ai Camerei, şi firmele de audit, în exercitarea independentă a profesiei trebuie să fie percepuţi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independenţă, obiectivitate şi integritate profesională.

(2) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, şi firmele de audit nu pot să îşi exercite profesia în cazul în care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 9 din O.U.G. nr. 75/1999.

(3) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, şi firmele de audit nu pot desfăşura activităţi de audit financiar, audit intern, alte misiuni de asigurare şi servicii conexe în situaţii care prejudiciază sau care le pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenţa ori reputaţia profesională, astfel cum acestea sunt definite în Codul etic.

(4) Independenţa auditorilor financiari şi a firmelor de audit este necesară atât în perioada acoperită de situaţiile financiare sau perioada efectivă care face obiectul auditului, cât şi în perioada în care se efectuează respectiva misiune de audit.

(5) Dacă pe durata exercitării independente a profesiei de auditor financiar nu se mai îndeplinesc condiţiile pentru exercitarea acesteia, auditorul financiar are obligaţia să renunţe imediat la contractul său şi să notifice clientului încetarea acestuia, precum şi motivul renunţării.

(6) Auditorii financiari activi şi firmele de audit trebuie să dea dovadă de integritate în toate relaţiile profesionale, de afaceri şi personale. Integritatea implică onestitate, justeţe şi corectitudine şi nu trebuie să fie afectată de niciun interes de natură familială sau personală sau conflict de interese.

(7) Auditorii financiari activi şi firmele de audit sunt obligaţi să dea dovadă de obiectivitate în exercitarea profesiei, la evaluarea acestei cerinţe urmând a fi avute în vedere toate considerentele relevante pentru încheierea fiecărui angajament profesional.

(8) Auditorii financiari activi şi firmele de audit trebuie să dea dovadă de independenţă în exercitarea profesiei. Prin independenţă se înţelege exercitarea profesiei de către auditorii financiari activi şi firmele de audit care nu au raporturi juridice de muncă sau civile ori comerciale cu clienţii şi nu au niciun fel de alte interese materiale directe sau indirecte în raport cu aceştia, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în calitate de auditor financiar.

(9) Orice ameninţare la adresa independenţei se analizează în conformitate cu prevederile Codului etic, ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014, ale Legii nr. 162/2017 şi ale altor reglementări legale aplicabile.

(10) Auditorii financiari activi şi firmele de audit trebuie să accepte şi să desfăşoare doar activităţile pentru care sunt competenţi. În cazurile în care este necesar, auditorii financiari şi firmele de audit pot colabora cu specialişti şi din alte domenii.

(11) Auditorii financiari activi şi firmele de audit trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională cu respectarea confidenţialităţii asupra informaţiilor cu care operează; confidenţialitatea nu operează pentru solicitările exprese de informaţii, formulate de către organele competente, în temeiul unei dispoziţii legale exprese care le conferă acest drept. În condiţiile păstrării confidenţialităţii informaţiilor asupra clienţilor, Camera are acces la acestea ca urmare a atribuţiei sale privind controlul calităţii auditului financiar.

 

ARTICOLUL 39

Reguli generale pentru respectarea cerinţelor etice

 

(1) Pentru asigurarea respectării principiilor etice fundamentale de desfăşurare a activităţii de audit financiar, auditorii financiari activi şi firmele de audit trebuie să se conformeze următoarelor reguli generale:

a) să nu încheie contractul dacă în ultimii doi ani anteriori acceptării acestuia au fost administratori sau au avut statut de salariaţi ai clientului ori ai unei entităţi economice din cadrul aceluiaşi grup;

b) să nu încheie contractul dacă în conducerea sau în acţionariatul semnificativ al clientului ori al unei entităţi economice din cadrul aceluiaşi grup se regăsesc rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv al auditorului financiar;

c) să nu se implice direct sau indirect în desfăşurarea activităţii financiare a clientului, neavând dreptul să deţină acţiuni ori părţi sociale, să încheie contracte de împrumut sau de garantare a unor împrumuturi;

d) să nu presteze pentru acelaşi client servicii de audit statutar decât în condiţiile stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 537/2014, prin Legea nr. 162/2017 şi prin alte reglementări legale aplicabile;

e) să cuprindă în contractul de audit financiar încheiat cu clientul clauza de confidenţialitate şi eventualele condiţii speciale, adaptate de la caz la caz;

f) să respecte recomandările Camerei sau ale ASPAAS, după caz, referitoare la eventualele limitări în timp ale numărului contractelor care pot fi încheiate cu acelaşi client;

g) să îşi organizeze propriile proceduri şi politici de control potrivit standardelor internaţionale de audit, adoptate de ASPAAS sau CAFR, după caz, pentru a asigura acceptarea sau continuarea în mod corespunzător a misiunilor de audit;

h) să respecte şi să aplice cerinţele Codului etic şi ale standardelor internaţionale de audit.

(2) Nerespectarea prevederilor cuprinse la art. 38 şi la alin. (1) din prezentul articol, precum şi a cerinţelor cuprinse în Codul etic constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prezentului regulament şi a normelor emise de CAFR sau ASPAAS, după caz.

 

ARTICOLUL 40

Sistemul de asigurare a calităţii activităţii de audit financiar

 

(1) Toţi auditorii financiari şi firmele de audit fac obiectul unui sistem de asigurare a calităţii, care se organizează şi se desfăşoară potrivit Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, emise de Cameră, pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din O.U.G. nr. 75/1999.

(2) CAFR organizează şi desfăşoară inspecţii pentru asigurarea calităţii la auditorii financiari şi firmele de audit care au efectuat misiuni de audit statutar, altele decât cele de interes public în condiţiile prevederilor legale aplicabile şi reglementărilor ASPAAS.

(3) Camera verifică prin inspecţii realitatea şi conformitatea cu cerinţele legale a informaţiilor cuprinse în rapoartele anuale

de activitate înaintate Camerei de către auditorii financiari activi şi firmele de audit membri ai CAFR.

(4) Sistemul de asigurare a calităţii de la nivelul Camerei trebuie să fie organizat astfel încât să fie independent de auditorii financiari şi de firmele de audit inspectate.

(5) Finanţarea sistemului de asigurare a calităţii trebuie să fie sigură şi fără eventuale influenţe necorespunzătoare din partea auditorilor financiari sau a firmelor de audit.

(6) Sistemul de asigurare a calităţii trebuie să dispună de resurse corespunzătoare.

(7) Persoanele care efectuează inspecţii pentru asigurarea calităţii trebuie să aibă pregătire profesională şi cunoştinţe relevante în domeniul auditului financiar; să aibă pregătire specifică cu privire la efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calităţii şi să respecte cerinţele de etică şi conduită profesională astfel încât să se evite orice conflict de interese între cei care fac inspecţiile pentru asigurarea calităţii şi auditorul financiar sau firma de audit care face obiectul inspecţiei de asigurare a calităţii.

(8) Aria de aplicabilitate a inspecţiilor pentru asigurarea calităţii trebuie să fie susţinută de testarea adecvată a dosarelor de audit selectate şi să includă o evaluare a conformităţii cu standardele de audit aplicabile, cu cerinţele de independenţă, precum şi o evaluare a cantităţii şi calităţii resurselor cheltuite, a onorariilor de audit percepute şi a sistemului intern de control al calităţii din cadrul firmei de audit,

(9) Concluziile inspecţiilor pentru asigurarea calităţii sunt cuprinse într-o Notă de inspecţie sau Notă de constatare, după caz.

(10) Inspecţiile pentru asigurarea calităţii trebuie să fie adecvate şi proporţionale cu amploarea şi complexitatea activităţii auditorului financiar sau a firmei de audit care face obiectul verificării.

 

ARTICOLUL 41

Exercitarea activităţii de audit intern

 

(1) Responsabilii pentru organizarea activităţii de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar, membru activ al Camerei.

(2) CAFR adoptă Standardele internaţionale pentru practica profesională a auditului intern emise de Institutul Auditorilor Interni (HA), precum şi celelalte componente ale Normelor obligatorii din Cadrul internaţional de practici profesionale ale auditului intern (IPPF).

(3) în susţinerea aplicării corespunzătoare a standardelor de audit intern şi a aplicării celor mai bune practici în domeniu, Camera poate emite ghiduri şi îndrumări practice şi include tematici specifice auditului intern în programele anuale de pregătire profesională ale membrilor săi.

(4) Exercitarea activităţii de audit intern desfăşurată de către membrii Camerei face obiectul controlului de calitate desfăşurat de către Cameră, potrivit normelor emise de CAFR.

(5) Exercitarea activităţii de audit intern de către membrii Camerei, cu nerespectarea prevederilor standardelor internaţionale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii şi adoptate de Cameră, a codului etic, precum şi a altor norme adoptate de CAFR în domeniul auditului intern, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 75/1999, cu prevederile prezentului regulament şi ale normelor adoptate de Cameră.

(6) în vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol, Camera poate adopta norme specifice aprobate de Consiliul Camerei.

 

CAPITOLUL VI

Investigaţii şi sancţiuni

 

ARTICOLUL 42

Comisia de disciplină a Camerei

 

(1) Camera este competentă pentru constatarea abaterilor disciplinare, stabilirea răspunderii disciplinare şi aplicarea sancţiunilor pentru auditorii financiari şi firmele de audit care desfăşoară activităţi în exercitarea independentă a profesiei, cu excepţia activităţii de audit statutar, în conformitate cu prevederile legii.

(2) în vederea constatării abaterilor disciplinare şi stabilirii răspunderii disciplinare, în cadrul Camerei se constituie şi funcţionează Comisia de disciplină.

(3) Comisia de disciplină a Camerei este competentă cu soluţionarea sesizărilor disciplinare referitoare la abaterile disciplinare săvârşite de auditorii financiari şi firmele de audit, în exercitarea activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) şi alin. (4) lit. a)-c) din O.U.G. nr. 75/1999.

(4) Derularea procedurii administrativ-disciplinare se efectuează în numele Comisiei de disciplină de către Departamentul de etică, conduită profesională şi investigaţii din cadrul Camerei, care asigură şi secretariatul tehnic al Comisiei de disciplină.

(5) Şedinţele Comisiei de disciplină nu sunt publice, iar lucrările şedinţei se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă, prin grija secretariatului comisiei.

(6) Hotărârile Comisiei de disciplină a Camerei se comunică persoanei reclamate şi reclamantului şi devin executorii la data expirării termenului de contestaţie.

(7) Hotărârile Comisiei de disciplină a Camerei se pot contesta la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data comunicării, fără îndeplinirea unei proceduri prealabile.

(8) Contestaţia formulată potrivit alin. (7) suspendă executarea hotărârii Comisiei de disciplină a Camerei.

(9) Hotărârile Comisiei de disciplină a Camerei rămase irevocabile se publică pe website-ul Camerei şi se comunică AS PA AS spre informare sau aprobare, după caz,

(10) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de disciplină a Camerei, care cuprinde şi procedura disciplinară, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Camerei.

 

ARTICOLUL 43

Abaterile disciplinare

 

(1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor Codului etic, ale Standardelor internaţionale de audit, ale standardelor de audit intern şi alte norme sau standarde profesionale adoptate de către Cameră;

b) desfăşurarea activităţii de auditor financiar în condiţii care au avut ca efect prejudicierea gravă a reputaţiei profesionale;

c) încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament, ale hotărârilor şi reglementărilor emise de Cameră, aplicabile activităţii desfăşurate de către auditorii financiari, firmele de audit sau orice angajat, asociat/acţionar, administrator ori partener din cadrul unei firme de audit;

d) nerespectarea cerinţelor privind pregătirea profesională continuă (atât pregătirea profesională structurată, cât şi pregătirea profesională nestructurată), stabilite prin programul de formare continuă a auditorilor financiari;

e) necomunicarea la termen a documentelor care implică modificări ale informaţiilor cuprinse în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit;

f) încălcarea prevederilor legale referitoare la independenţă, obiectivitate, conflicte de interese, competenţă profesională.

(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă şi va fi luată în considerare la aplicarea sancţiunii de către Comisia de disciplină.

(3) Prin excepţie de la alin. (1), neachitarea cotizaţiilor de membru al Camerei la termenele stabilite prin reglementările adoptate de către Cameră nu constituie abatere disciplinară şi duce direct la retragerea calităţii de membru al Camerei prin hotărâre a Consiliului Camerei.

(4) în aplicarea prevederilor alin. (3), Camera emite norme.

 

ARTICOLUL 44

Sancţiunile disciplinare

 

(1) Comisia de disciplină din cadrul Camerei aplică auditorilor financiari şi firmelor de audit următoarele sancţiuni disciplinare:

a) avertisment public în care sunt identificate persoana responsabilă şi natura încălcării, publicată pe pagina de internet proprie a Camerei;

b) penalitate disciplinară cuprinsă între 2 şi 6 salarii minime brute pe economie, pentru auditorii financiari;

c) penalitate disciplinară cuprinsă între 0,5% şi 2,5% din cifra de afaceri anuală aferentă activităţii de audit statutar, pentru firmele de audit;

d) suspendarea activităţii cuprinsă între un an şi 3 ani, conform căreia îi este interzis auditorului financiar sau firmei de audit să efectueze una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) şi alin. (4) lit. a)-c) din O.U.G. nr. 75/1999.

(2) în situaţia în care Comisia de disciplină din cadrul Camerei consideră că auditorului financiar sau firmei de audit i se poate aplica sancţiunea de retragere a autorizării, pentru abateri grave, înaintează propunerea către ASPAAS, spre competentă soluţionare, în conformitate cu prevederile legii.

(3) în aplicarea alin. (2), CAFR şi ASPAAS emit norme proprii.

(4) în cazul aplicării sancţiunii disciplinare de retragere a autorizării de către ASPAAS sau de suspendare de către Cameră sau ASPAAS, după caz, se fac menţiunile corespunzătoare în Registrul public electronic.

 

ARTICOLUL 45

Procedura disciplinară

 

(1) Procedura disciplinară se derulează şi se finalizează de către Comisia de disciplină în cel mult 2 ani de la data luării la cunoştinţă de către aceasta despre fapta săvârşită.

(2) Orice persoană care este afectată de acţiunile şi/sau de activitatea unui membru al Camerei poate depune o sesizare Împotriva acestuia, la registratura Camerei (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale).

(3) Pentru a fi luată în considerare o sesizare adresată Camerei, aceasta trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

a) numele, prenumele şi domiciliul (denumirea şi sediul) autorului sesizării;

b) numele şi prenumele auditorului financiar reclamat/denumirea firmei de audit;

c) obiectul sesizării;

d) documente sau informaţii care susţin faptele sesizate;

e) semnătura autorului sesizării şi data întocmirii.

(4) Cercetarea faptelor reclamate se face numai după înştiinţarea în scris a persoanei reclamate şi comunicarea către aceasta a sesizării primite

(5) în situaţiile în care din cercetări rezultă că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru atragerea răspunderii disciplinare, se transmite persoanei reclamante şi auditorului financiar sau firmei de audit reclamat/reclamante o notificare corespunzătoare.

(6) Procedura disciplinară se suspendă în situaţia în care împotriva auditorului financiar sau firmei de audit cercetat/cercetată disciplinar s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru aceeaşi faptă.

(7) în situaţia punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva unui auditor financiar sau a unei firme de audit cercetat/cercetată disciplinar, Camera declanşează pentru auditorul financiar/firma de audit în cauză procedura specifică stabilită prin Normele privind buna reputaţie a auditorului financiar, adoptate de Cameră sau ASPAAS, după caz.

 

CAPITOLUL VII

Veniturile Camerei

 

ARTICOLUL 46

Veniturile Camerei

 

(1) Camera îşi asigură veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare din următoarele surse:

a) cotizaţii anuale fixe şi variabile de la membrii săi;

b) cotizaţii de la stagiarii în activitatea de audit financiar;

c) taxe în vederea desfăşurării activităţii, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

d) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;

e) sancţiuni pecuniare aplicate conform prevederilor O.U.G. nr. 75/1999;

f) donaţii, sponsorizări şi alte venituri, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.

(2) Cuantumul cotizaţiilor, taxelor şi al altor venituri ale Camerei, precum şi modalitatea şi termenele la care se încasează se aprobă de Consiliul Camerei.

(3) Membrii Camerei datorează acesteia cotizaţii anuale fixe şi variabile.

(4) Membrii Camerei, persoane fizice nonactive, datorează numai cotizaţie fixă, conform normelor adoptate de CAFR.

(5) Cotizaţiile variabile sunt stabilite ca procent aplicat la cifra de afaceri realizată de membrii CAFR din activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) şi alin. (4) lit. a)-c) din O.U.G. nr. 75/1999.

(6) Auditorii financiari persoane fizice şi firmele de auditoare sunt suspendaţi din calitatea de membru CAFR, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pe perioada suspendării nu au obligaţia plăţii cotizaţiei fixe şi cotizaţiei variabile către Cameră.

(7) Neplata la termen a cotizaţiilor fixe şi variabile atrage penalităţi de întârziere calculate potrivit normelor emise de CAFR.

(8) Neachitarea cotizaţiilor datorate Camerei duce la retragerea calităţii de membru al Camerei, potrivit prezentului Regulament şi a normelor adoptate de către Cameră, şi atrage răspunderea administrativă chiar şi după ce aceştia îşi pierd calitatea de membru al Camerei, pentru obligaţiile neîndeplinite.

(9) în vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol, Camera poate adopta norme specifice aprobate de Consiliul Camerei,

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

ARTICOLUL 47

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

(1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Orice modificare adusă prezentului regulament se adoptă prin hotărâre a Conferinţei Camerei, cu avizul prealabil al ASPAAS.

(3) în aplicarea prezentului regulament, Camera emite norme, cu avizul ASPAAS, după caz.

(4) Până la intrarea în vigoare a normelor emise de către Cameră în aplicarea prezentului regulament, reglementările emise de Cameră îşi păstrează valabilitatea, aplicându-se numai acele prevederi care nu sunt contrare prezentului regulament şi prevederilor Legii nr. 162/2017.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.