MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 445/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 445         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 29 mai 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

27. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - COM(2018) 28

 

28. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opţiuni pentru abordarea interfeţei dintre legile privind substanţele chimice, produsele şi deşeurile - COM(2018) 32

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

347. - Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 689/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Târgu Jiu”, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2014

 

348. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 martie 2018

 

Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării la 9 martie 2018

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

320. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea costului serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public, la nivelul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

321. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Logreşti şi Berleşti, judeţul Gorj, în unitatea administrativ-teritorială Pieleşti, judeţul Dolj, şi în unitatea administrativ-teritorială Pătulele, judeţul Mehedinţi

 

1.054. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurilor specifice privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi nominalizaţi membrii Consiliului regiunilor viticole

 

1.056. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole

 

o20622.062. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - COM(2018) 28

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/212 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 mai 2018, Camera Deputaţilor:

1. Susţine fundamentarea acţiunilor la nivelul Uniunii Europene pe contribuţia materialelor plastice uşoare şi inovatoare, a celor izolatoare de înaltă performanţă şi a celor ce asigură siguranţa alimentară la soluţionarea multiplelor provocări cu care se confruntă societatea.

2. Consideră că mai sunt încă multe de făcut la nivelul Uniunii Europene pentru a se asigura rezultate durabile tranziţiei către materialele plastice ale viitorului şi pentru consolidarea unei noi economii a materialelor plastice şi recomandă un ritm mai rapid al intervenţiei în acest sens, care ar reduce costurile ulterioare ale reabilitării de mediu.

3. Recomandă sporirea eforturilor în direcţia standardizării, inclusiv a celei voluntare a societăţilor comerciale producătoare din sectorul bunurilor de larg consum, pentru a reduce consumul de materiale plastice, a elimina riscul defectelor de proiectare intenţionate şi a sprijini repararea, ca alternativă la înlocuirea prematură.

4. Recomandă încurajarea ambalării reduse, la ceea ce este necesar, şi scurtarea lanţurilor comerciale alimentare pentru a scădea în acest mod proliferarea ambalării.

5. Recomandă derularea de schimburi de experienţă şi sprijinirea acţiunilor la nivelul Uniunii în direcţia promovării în sistemele de educaţie a comportamentului responsabil în ceea ce priveşte colectarea selectivă şi mai ales în direcţia promovării unei educaţii tehnologice, în conformitate cu obiectivele economiei circulare.

6. Subliniază că vulnerabilitatea deosebită a anumitor zone la impactul deşeurilor din plastic poate avea atât cauze naturale, legate de sensibilitatea ecosistemelor respective, cât şi cauze antropice, legate de subdezvoltare, de activităţi monoindustriale sau de precaritatea infrastructurii de apă şi canalizare, şi recomandă alocarea unor resurse sporite pentru înlăturarea acestor cauze antropice, în special în zonele rurale cu o dezvoltare sub media Uniunii.

7. Subliniază că sunt necesare cercetări ştiinţifice în domeniul materialelor plastice ce permit mai multe utilizări, sterilizare şi curăţare, dar că apariţia pe piaţă a acestora impune şi intervenţia la nivelul Uniunii, prin norme în domeniul sănătăţii publice, atât în sensul înlăturării riscurilor nou-apărute, cât şi în sensul eliminării acelora care se dovedesc excesive sau nu mai sunt de actualitate.

8. Recomandă etichetarea şi marcarea unitară la nivelul Uniunii, pentru consumatori, a materialelor plastice, din punctul de vedere al căilor şi modalităţilor de reciclare, precum şi al capacităţii lor de a fi reciclate, după modelul etichetării energetice,

9. Subliniază că microplasticele afectează negativ atât oceanele, cât şi apele stătătoare şi chiar pe cele temporare şi cheamă la o abordare cât mai extinsă în vederea combaterii acestora de către Uniunea Europeană, spre a include în special zonele rurale şi pe cele montante, dar şi zonele marina cu o sensibilitate deosebită din cauza caracteristicilor fizico-geografice.

10. Îşi manifestă îngrijorarea cu privire la potenţialul nedorit al promovării tehnologiilor de reciclare de a stimula mai curând o economie liniară decât una circulară şi recomandă continuarea eforturilor de a identifica modificările necesare în modelele de afaceri şi în cadrul normativ al Uniunii, pentru a face din economia circulară o alternativă viabilă, prezentă în toate statele membre, în funcţie şi de caracteristicile economiilor acestora.

11. Atrage atenţia asupra necesităţii de a atinge obiectivele prevăzute într-un mod transparent pentru cetăţean, fără a spori povara administrativă şi mai ales pe cea fiscală.

12. Atrage atenţia asupra faptului că atingerea obiectivului ca până în anul 2030 toate ambalajele din materiale plastice introduse pe piaţa Uniunii Europene să fie reutilizabile sau reciclabile cu uşurinţă este condiţionată de avansul în domeniul tehnologiilor maselor plastice şi al celor de reciclare, ceea ce îi conferă un caracter imprevizibil şi drept urmare recomandă formularea unor obiective măsurabile intermediare, cu caracter voluntar, astfel încât statele membre să îşi aducă o contribuţie individuală la atingerea acestora în funcţie de posibilităţi.

13. Reaminteşte că o economie de scară nu este îl mod necesar şi cea mai potrivită să integreze considerente de mediu şi recomandă explorarea în continuare a alternativei instalaţiilor de reciclare a maselor plastice de dimensiuni reduse, care se adresează pieţei locale sau regionale.

14. Atrage atenţia asupra pericolelor multiple pentru sănătate a consumului de alimente şi băuturi „din mers” şi consideră că promovarea unui stil de viaţă sănătos este de natură să reducă tipul acesta de consum şi implicit să conducă la reducerea utilizării obiectelor din material plastic de unică folosinţă.

15. Susţine oferirea de informaţii dare şi corecte despre materialele plastice biodegradabile şi recomandă explorarea posibilităţilor alternative oferite de un design inteligent şi de materialele tradiţionale, inclusiv prin încurajarea schimbului de experienţă între statele membre în ceea ce priveşte materialele şi tehnologiile tradiţionale.

16. Semnalează oportunitatea de a utiliza potenţialul creativ al tinerilor în domeniul dezvoltării de mase plastice alternative, a potenţialului lor antreprenorial în domeniu şi recomandă identificarea de noi mijloace administrative de valorificare a acestora în cadrul programelor pentru tineri ale Uniunii, ceea ce ar contribui implicit şi la reducerea şomajului în rândul lor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 mai 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 27.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opţiuni pentru abordarea interfeţei dintre legile privind substanţele chimice, produsele şi deşeurile - COM(2018) 32

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/213 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 8 mai 2018, Camera Deputaţilor:

1. Susţine promovarea unei ample dezbateri în cadrul Uniunii cu privire la modul în care pot fi abordate în mod satisfăcător elementele majore identificate la interfaţa dintre legile privind substanţele chimice, produsele şi deşeurile, în condiţiile respectării principiului subsidiarităţii.

2. Consideră că pentru a avea eficienţă în aplicare, normele armonizate vor trebui să ţină seama de varietatea condiţiilor socioeconomice locale şi regionale, precum şi de cadrul legislativ şi instituţional al statelor membre, pentru a evita suprapunerea de atribuţii.

3. Recomandă ca sistemul de informare al Uniunii cu privire la prezenţa substanţelor chimice care prezintă motive de îngrijorare să includă o etichetare destinată publicului larg.

4. Recomandă ca produsele electronice de tipul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente şi altele de acest tip să fie proiectate în aşa fel încât componentele cu nivel ridicat de pericol din punctul de vedere al toxicităţii să fie identificabile cu uşurinţă de către cei ce dezmembrează aparatele, iar prospectele acestora să includă astfel de informaţii.

5. Consideră că bunurile importate în Uniune ar trebui să urmeze acelaşi regim ca şi cele produse pe teritoriul său, dar că, pentru a profita de avantajele pieţei globale, Uniunea ar trebui să depună eforturi în cadrul organismelor internaţionale şi pe cale bilaterală pentru a determina adoptarea de condiţii similare şi în alte zone.

6. Consideră că în privinţa deşeurilor care conţin substanţe ce prezintă motive de îngrijorare ar trebui prevăzută o etapă intermediară, în care acestea să fie eliminate, în loc de a fi reciclata.

7. Consideră că ar trebui să aliniem în continuare normele privind clasificarea pericolelor, astfel încât deşeurile să poată li considerate periculoase pe baza aceloraşi norme aplicabile produselor, iar procesul de aliniere este o ocazie de a identifica eventuale situaţii în care protecţia prevăzută apare ca exagerată prin prisma experienţei acumulate.

8. Consideră că o mai bună armonizare a normelor privind încetarea statutului de deşeu ar putea include un statut intermediar, în care să fie aplicabilă o combinaţie de prevederi ce au ca obiect deşeurile şi prevederi ce au ca obiect produsele, cu caracter temporar, abordare ce ar oferi timp statelor membre mat puţin avansate în această direcţie de a ajunge în etape superioare ale economiei circulare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 mai 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 28.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 689/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Târgu Jiu”, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2014

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Târgu Jiu”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 689/2014, cu suma totală de 3.056 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (POIM)”.

(2) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, respectiv construcţie, situat pe terenul supus exproprierii prin Hotărârea Guvernului nr. 689/2014, aflat la nr. crt. 482 din anexa nr. 2, corespondent nr. crt. 7 din anexa la prezenta hotărâre.

(3) Suma prevăzută la alin. (1), în care se include şi suma necesară justei despăgubiri pentru imobilul care face obiectul exproprierii potrivit alin, (2), este aferentă despăgubirii, în condiţiile legii, a unor imobile cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2014, respectiv nr. crt. 118, 155, 157,326, 329, 330, 482,483, 500, 606, 608, 727, 730, 860, 863 şi 865, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Târgu Jiu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din data de 26 august 2014, se modifică în sensul actualizării sumelor individuale aferente despăgubirilor, precum şi a datelor de identificare a imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) cu suma suplimentată conform art. 1 alin, (1), în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Sumele individuale prevăzute la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 347.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând Imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Târgu Jiu”, situate pe raza localităţilor Târgu Jiu şi Bumbeşti-Jiu, din judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Nr. cri din Hotărârea Guvernului nr. 689/2014

Judeţul

Unitatea

administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietara lui/deţinătorului/ terenului

Tarla/Parcelă

Categoria de folosinţă

Număr

carte

fondară

Număr

cadastral/

Număr

topografic

Suprafaţa de expropriat

(m2)

Despăgubire conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

118

Gorj

Târgu Jiu

BISTREANU CALIN

-

Arabil (A)

46759

46759

383

153.597,00

2

155

Gorj

Târgu Jiu

VĂDUVĂ VONELIA POLI NA, VĂDUVĂ DUMITRU

T.20

Curţi-construcţii

49992

2795

536

619.972,00

3

157

Gorj

Târgu Jiu

POP MARGALINA, POPA ELENA

T.20

Curţi-construcţii

48682

48682

28

145.159,00

Arabil (A)

77

2.618,00

Curţi-construcţii

44

4552,00

4

326

Gorj

Târgu Jiu

TRAISTARU GHEORGHE

T8, P.21.24, 25

Arabil (A)

40297

40297

766

22 980,00

Curţi-construcţii

902

94.141,00

5

329

Gorj

Târgu Jiu

POPESCU ION, POPESCU IULIANA

T.7, P.49, 50

Arabil (A)

36125

36125

217

6.510,00

Curţi-construcţii

370

119.304,00

6

330

Gorj

Târgu Jiu

DRĂGUŢ MIRCEA

T.7, P.49, 51

Curţi-construcţii

AARR7

44887

209

138.285,00

Vie

164

4.920,00

Fâneaţă

 

556

16.680,00

Neproductiv

156

4 680,00

7

482

Gorj

Târgu Jiu

ANCUTA CONSTANTIN

T.231a, P1/13

Arabil (A)

45608

45608

2058 teren

53 508,00

287,36 (casa) 505,5 (anexe)

738.705,00

pomi fructiferi şi viţă-de-vie

10,950,00

8

483

Gorj

Târgu Jiu

ANCUTA CONSTANTIN

T.231a, P1/13

Arabil (A)

48895

48895

1029

11.319,00

9

500

Gorj

Târgu Jiu

CLENCIU CONSTANTIN, CLENCIU GABRIELA

T.224a, 13/4

Arabil (A)

42550

42550

131

36.626,00

10

606

Gorj

Târgu Jiu

S.C. BARBUTU IMPEX - S.R.L.

-

Curţi-construcţii

37063

37063

886

2 178 259,00

11

608

Gorj

Târgu Jiu

MOTORAN ANCA DANIELA

T.203A; CC.3

Curţi-construcţii

42951

3322

4096

1.161.145,00

12

727

Gorj

Târgu Jiu

SPINU MARIA, SPINU ROBERT COSMIN

T. 123; A,2/3/4

Curţi-construcţii

35946

35946

231

585.475,00

Arabil (A)

447

11 622,00

13

730

Gorj

Târgu Jiu

GREERE IOANA

T.123; P.2/3/4

Arabil (A)

-

35949

35949

298

1.208 536,00

14

880

Gorj

Târgu Jiu

CARUNTU CONSTANTIN, CARUNTU EMILIA

T29, P1146/7, P1146/S

Curţi-construcţii

37857

37857

405

586.481,00

Arabil (A)

577

17.310,00

15

863

Gorj

Târgu Jiu

DRAGOI LUCIAN DUMITRU,

CRETU CRISTINA ANCUTA

T29, P1/1, T30, P2/1

Curţi-construcţii

48703

48703

321

441.562,00

Vie

51

1.530,00

Drum

360

10.800,00

Vie

188

5.640,00

Livadă

329

9.870,00

16

865

Gorj

Târgu Jiu

DRAGOI ION

T.397, 9.21

Curţi-construcţii

48605

48605

235

371.982,00

Vie

310

9.300,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 martie 2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 martie 2018.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 16 mai 2018,

Nr. 348.

 

ACORD

între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării

 

Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, denumite în continuare

„părţi”,

reafirmând relaţiile lor apropiate bazate pe interese comune stabilite pe cooperarea de succes de lungă durată şi prietenie, recunoscând şi împărtăşind o viziune comună privind construcţia unei apărări solide, a unor capabilităţi militare şi strategice în ambele state,

luând în considerare prevederile „Acordului dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord privind Statutul Forţelor lor (NATO SOFA), încheiat la Londra la 19 iunie 1951”,

având în vedere „Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind participarea personalului român la Centrul de Pregătire pentru Operaţiunile Multinaţionale de Sprijinire a Păcii (CPOMSP), semnat la Salonic la 5 iunie 2001”,

având în vedere „înţelegerea generală de securitate dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate, semnată la Bucureşti la 13 iunie 2003”,

având în vedere „Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul medico-militar, semnat la Bucureşti la 15 mai 2003 şi la Atena la 3 iulie 2003”,

având în vedere „Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea de operaţiuni şi exerciţii NATO, semnat la Atena la 10 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2006”,

având în vedere „Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă cu privire la cooperarea dintre Ministerul Apărării din România şi Centrul Multinaţional de Coordonare a Transportului Strategic Maritim Atena, semnat la Atena la 11 septembrie 2008”,

dorind să întărească şi să diversifice cooperarea în domeniul apărării, militar, strategic şi al tehnologiei, recunoscând faptul că înţelegerea reciprocă, schimbul de informaţii şi cooperarea reciprocă sporită între ministere şi forţele armate, incluzând dialogul strategic pe probleme de apărare, poate intensifica construirea unor capabilităţi de apărare industriale şi militare ale ambelor părţi,

exprimând intenţia comună să definească prin prezentul acord baza, structura şi instituţiile referitoare la cooperarea în domeniul apărării, militară, strategică şi tehnologică, între părţi, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Scopul prezentului acord îl constituie crearea cadrului juridic necesar pentru cooperarea între părţi în domeniul apărării.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

În înţelesul acestui acord:

2.1 partea primitoare înseamnă partea care primeşte personalul celeilalte părţi pe teritoriul statului său;

2.2 partea trimiţătoare înseamnă partea care trimite personal pe teritoriul statului celeilalte părţi.

 

ARTICOLUL 3

Aria de aplicare a Acordului

 

Pe baza relaţiilor existente dintre părţi, a obiectivelor deja atinse, a încrederii reciproce şi prieteniei construite, părţile sunt de acord să stabilească baza şi elementele care să sporească cooperarea în domeniul apărării şi să întărească capabilităţile Forţelor lor Armate în următoarele domenii:

a) politica de apărare;

b) cooperarea în domeniul tehnologiei pentru apărare;

c) cooperarea militară;

d) cooperarea şi coordonarea strategică;

e) participarea personalului Marinei române la bordul navelor Marinei greceşti în timpul operaţiilor multinaţionale, NATO, UE şi/sau ONU;

f) dezvoltarea interoperatibilităţii şi capabilităţilor;

g) apărarea cibernetică în domeniul militar

h) probleme legale în domeniul apărării;

i) pregătirea personalului militar şi civil;

j) organizarea Forţelor Armate şi sistemul de mobilizare;

k) controlul armamentelor şi dezarmarea;

l) aspecte financiare militare;

m) activităţi economico-militare şi tehnico-ştiinţifice;

n) geografie, hidrografie şi topogeodezie;

o) controlul poluării şi probleme de mediu;

p) medicină militară;

q) cultură, sport, recreere;

r) alte domenii de cooperare asupra cărora părţile pot conveni.

 

ARTICOLUL 4

Modalităţi de cooperare şi interacţiune

 

(1) Pentru coordonarea cooperării bilaterale se convine asupra înfiinţării unui Grup de Lucru de Dialog Strategic (GLDS), cu scopul de a discuta periodic probleme de interes reciproc, precum cele menţionate mai sus. Fiecare parte va desemna reprezentanţi la nivel înalt care să participe în GLDS. GLDS se va întâlni alternativ în România şi Republica Elenă, după cum va fi necesar. Partea care găzduieşte GLDS va prezida respectiva întâlnire.

(2) Părţile vor constitui foruri, grupuri de lucru, precum şi alte forme de colaborare şi se vor angaja într-o gamă largă de activităţi:

a) întâlnire între oficialii de înalt nivel ai ambelor părţi;

b) vizite reciproce şi programe de schimb profesional;

c) schimbul de know-how tehnologic şi militar, precum şi de expertiză;

d) participarea la seminare, discuţii şi simpozioane;

e) proiecte comune.

(3) Părţile pot, de asemenea, întreprinde orice alte activităţi care, în opinia lor, promovează cooperarea mai apropiată între Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă şi Ministerul Apărării Naţionale din România, în domeniile menţionate anterior la art. 3.

(4) părţile vor conveni că se pot stabili foruri suplimentare, grupuri de lucru sau alte forme de colaborare pentru scopuri specifice, după cum va fi convenit separat de către părţi.

 

ARTICOLUL 5

Implementare şi puncte de contact

 

(1) Părţile încredinţează aplicarea acestui acord autorităţilor lor competente.

(2) Părţile pot încheia memorandumuri de înţelegere şi aranjamente tehnice suplimentare, pentru a aplica prevederile prezentului acord.

(3) Direcţia cooperare internaţională în domeniul apărării din Ministerul Apărării Naţionale din România şi Direcţia pentru politica naţională de apărare şi relaţii internaţionale din Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă sunt punctele de contact pentru implementarea prezentului acord. Orice corespondenţă legată de cooperarea pe baza prezentului acord va fi transmisă prin intermediul punctelor de contact, prin canale militare sau diplomatice.

(4) Se înfiinţează un Comitet militar mixt româno-elen în scopul organizării şi coordonării cooperării bilaterale în domeniul militar.

(5) Copreşedinţii Comitetului militar mixt româno-elen sunt persoane desemnate de miniştrii apărării ai părţilor, iar membri sunt ataşaţii apărării, precum şi alţi reprezentanţi ai părţilor, în funcţie de subiectele abordate.

(6) Comitetul militar mixt româno-elen îşi desfăşoară şedinţele alternativ, în România şi în Republica Grecia.

(7) Orice subiect având ca scop promovarea cooperării bilaterale poate fi pus pe ordinea de zi a şedinţei Comitetului militar mixt româno-elen, după ce a primit, în prealabil, aprobarea celor doi copreşedinţi.

(8) Comitetul militar mixt româno-elen face bilanţul activităţilor de cooperare din anul precedent şi stabileşte Planul de cooperare bilaterală pentru anul următor.

(9) Planul de cooperare bilaterală include activităţile stabilite de comun acord, tematica acestora, modalităţile, datele şi locul de desfăşurare, precum şi instituţiile responsabile pentru ducerea lor la îndeplinire. Planul de cooperare bilaterală este semnat de copreşedinţii Comitetului militar mixt româno-elen care sunt împuterniciţi în acest sens.

 

ARTICOLUL 6

Prevederi de securitate

 

Informaţiile clasificate schimbate sau generate în legătură cu prezentul acord vor fi folosite, transmise, stocate, manipulate şi/sau protejate cu respectarea prevederilor „înţelegerii generale de securitate dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate”, semnată la Bucureşti la 13 iunie 2003.

 

ARTICOLUL 7

Aspecte financiare

 

(1) Fiecare parte îşi va suporta propriile cheltuieli legate de activităţile ce vor fi desfăşurate conform prevederilor prezentului acord, cu excepţia situaţiei când părţile convin altfel şi fără a încălca prevederile din acordurile în vigoare între părţi.

(2) Partea gazdă va asigura transportul intern pentru delegaţii părţii care trimite de la sosirea acestora pe teritoriul statului părţii gazdă.

(3) Partea gazdă va asigura asistenţa medicală şi stomatologică do urgenţă la acelaşi nivel la care este asigurată personalului propriu.

 

ARTICOLUL 8

Aspecte legale

 

Pe timpul staţionării pe teritoriul statului părţii care primeşte, statutul reprezentanţilor părţii care trimite va fi supus prevederilor „Acordului dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord privind Statutul Forţelor lor (NATO SOFA), încheiat la Londra la 19 iunie 1951”.

 

ARTICOLUL 9

Soluţionarea disputelor

 

Orice dispute ce rezultă din sau sunt în legătură cu interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord vor fi soluţionate de părţi prin negocieri şi nu vor fi supuse niciunor tribunale internaţionale sau unei terţe părţi pentru rezolvare.

 

ARTICOLUL 10

Prevederi finale

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii de oricare dintre părţi a ultimei notificări, în scris, despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.

(2) Prezentul acord poate fi amendat oricând, în scris, cu consimţământul reciproc al părţilor. Intrarea în vigoare a amendamentelor se va face în conformitate cu prevederile alineatului (1) al prezentului articol.

(3) Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată de timp. Oricare parte poate notifica, în scris, despre intenţia de a-l denunţa. Denunţarea va produce efecte la 6 luni de la data primirii notificării.

(4) în cazul în care la data denunţării sau ieşirii din vigoare există aspecte financiare sau pretenţii nerezolvate, prevederile prezentului acord referitoare la acestea vor rămâne în vigoare până la soluţionarea lor definitivă. Responsabilităţile şi obligaţiile fiecărei părţi cu privire la înţelegerile de securitate şi la protecţia informaţiilor clasificate vor continua să se aplice şi după ieşirea din vigoare a prezentului acord.

(5) La data intrării în vigoare a prezentului acord, „Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul militar”, semnat la Atena la 6 mai 2010, va ieşi din vigoare.

 

Semnat la Bucureşti la 9 martie 2018, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, greacă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleză prevalează.

 

Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România

Pentru Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă

Mihai-Viorel Fifor,

Panos Kammenos,

ministrul apărării naţionale

ministrul apărării naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea costului serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public la nivelul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (1) şi art. 11 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, art. 18 alin. (4) şi (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1,288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

îh temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă costul serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public la nivelul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, după cum urmează:

a) 0,5 lei/pagină pentru informaţii disponibile pe hârtie formatA4;

b) 0,7 lei/pagină pentru informaţii disponibile pe hârtie format A3.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 19 aprilie 2018.

Nr. 320.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Logreşti şi Berieşti, judeţul Gorj, în unitatea administrativ-teritorială Pieleşti, judeţul Dolj, şi în unitatea administrativ-teritorială Pătulele, judeţul Mehedinţi

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Logreşti şi Berieşti, judeţul Gorj, în unitatea administrativ-teritorială Pieleşti, judeţul Dolj, şi în unitatea administrativ-teritorială Pătulele, judeţul Mehedinţi, lucrări ce se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară - etapa II.

(2) Lucrările de înregistrare sistematică cuprind întreg teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale menţionate la art. 1 alin. (1).

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 19 aprilie 2018.

Nr. 321.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurilor specifice privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi nominalizaţi membrii Consiliului regiunilor viticole

 

Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) nr. 1.005 din 10,05.2018,

având în vedere prevederile:

- art. 53 alin. (4) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare;

- art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, republicată,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedurile specifice privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi nominalizaţi membrii Consiliului regiunilor viticole, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 1.054.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURILE SPECIFICE

privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi nominalizaţi membrii Consiliului regiunilor viticole

 

Art. 1. - Prezentele proceduri reglementează cadrul general prin care se instituie procedurile specifice de aplicare a criteriilor în baza cărora pot fi nominalizaţi membrii Consiliului regiunilor viticole.

Art. 2. - Membrii Consiliului regiunilor viticole vor fi nominalizaţi de către Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă, denumită în continuare O.N.I.V., organizaţie recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 111/2011 privind recunoaşterea Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole - O.N.I.V. ca organizaţie interprofesională pe filiera „struguri, vin, produse pe bază de vin”.

Art. 3. - În vederea nominalizării membrilor Consiliului regiunilor viticole vor fi aplicate criteriile prevăzute la art. 53 alin. (3) lit. a), b), d) şi e) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare, respectiv:

- cantităţile de vin certificate cu denumire de origine controlată, denumită în continuare D.O.C.;

- cantităţile de vin certificate cu indicaţie geografică, denumită în continuare /.G.;

- suprafaţa autorizată D.O.C.;

- suprafaţa autorizată I.G.

Art. 4. - Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V., vă transmite către O.N.I.V. situaţia producătorilor autorizaţi D.O.C./I.G. pentru cele 8 regiuni viticole ale României, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Criteriilor prevăzute la art. 3 li se vor aplica procente de pondere după cum urmează:

- cantităţile de vin certificate cu D.O.C au o pondere de 40%;

- cantităţile de vin certificate cu I.G. au o pondere de 30%;

- suprafaţa autorizată D.O.C. are o pondere de 20%;

- suprafaţa autorizată I.G. are o pondere de 10%.

Art. 6. - Pe baza situaţiei producătorilor autorizaţi DO.C./I.G. pentru cele 8 regiuni viticole ale României, primită de la O.N.V.RV., O.N.I.V. va întocmi un clasament cu toţi producătorii vitivinicoli, în funcţie de cantităţile/suprafeţele exploatate de fiecare în parte, conform următorului algoritm de calcul:

 

Procedura privind aplicarea criteriilor n baza cărora pot fi nominalizaţi membrii Consiliului regiunilor viticole

Nr. crt.

Regiune viticolă

Producător

Cantităţile de vin certificate D.O.C. (hl)

x 40%

Cantităţile de vin certificate I.G.

(hl)

x 30%

Suprafaţa autorizată

DOC

(ha)

x 20%

Suprafaţa autorizată

I.G.

(ha)

x 10%

Clasament

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7. - Nominalizarea persoanelor care vor deveni membri în viticolă în funcţie de mărimea acesteia, cu respectarea prevederilor cadrul Consiliului regiunilor viticole se va face de către O.N.I.V. la art. 53 alin. (5) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării propunerea producătorilor clasaţi în primele locuri pe fiecare regiune comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 291.514/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,

în baza prevederilor art. IV alin. (1) din Legea nr. 44/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,

având în vedere dispoziţiile art. 471 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind emiterea şi eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 mai 2018.

Nr. 1.056.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind emiterea şi eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură reglementează conţinutul documentaţiei, emiterea şi eliberarea avizelor privind clasa de calitate, denumite în continuare avize, necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole şi a celor cu amenajări de îmbunătăţiri funciare, în baza studiului urbanistic plan urbanistic general/plan urbanistic zonal, denumit în continuare PUG/PUZ, de către structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR.

(2) Avizele necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole şi a celor cu amenajări de îmbunătăţiri funciare, în baza studiului urbanistic PUG/PUZ, denumite în continuare avize, se emit în temeiul prevederilor art. 471 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Modelul avizului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

Art. 2. - Avizul necesar introducerii În intravilan a terenurilor agricole şi a celor cu amenajări de îmbunătăţiri funciare, în baza Studiului urbanistic PUG, se emite în baza unei documentaţii care cuprinde:

a) cererea beneficiarului din care să rezulte suprafaţa terenului propus a se introduce în intravilan şi categoria de folosinţă a acestuia;

b) hotărârea consiliului local prin care s-a aprobat iniţierea PUG;

c) avizul tehnic pentru amplasarea construcţiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, eliberat de Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, prin filialele teritoriale;

d) studiul pedologie şi agrochimie pentru încadrarea terenului în clase de calitate, întocmit de oficiul de studii pedologice şi agrochimice sau de persoanele fizice/juridice cu obiect de activitate specific, atestate de către MADR;

e) studiul urbanistic PUG şi regulamentul local urbanistic aferent PUG.

Art. 3. - Avizul necesar introducerii în intravilan a terenurilor agricole şi a celor cu amenajări de îmbunătăţiri funciare, în baza studiului urbanistic PUZ, se emite în baza unei documentaţii care cuprinde:

a) cererea beneficiarului, respectiv autorităţilor publice/ persoanelor fizice/persoanelor juridice, din care să rezulte suprafaţa terenului propus a se introduce în intravilan, categoria de folosinţă a acestuia, precum şi obiectivul de investiţie propus ase amplasa pe terenul pentru care se solicită avizul;

b) actul de identitate sau certificat de înregistrare/certificat constatator de la registrul comerţului sau actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în copie;

c) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI al /a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

d) actul de proprietate sau alt act de deţinere a terenului, valabil încheiat;

e) acordul proprietarului pentru introducere în intravilan a terenurilor agricole în baza studiului urbanistic PUZ, în cazul în care terenul este deţinut de o altă persoană decât proprietarul;

f) acordul administratorului pentru introducere în intravilan a terenurilor agricole în baza studiului urbanistic PUZ, în cazul în care terenul aparţine domeniului public/privat al statului;

g) avizul tehnic pentru amplasarea construcţiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, eliberat

de Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, prin filialele teritoriale;

h) studiul pedologie şi agrochimie pentru încadrarea terenului în clase de calitate, întocmit de oficiul de studii pedologice şi agrochimice sau de persoanele fizice/juridice cu obiect de activitate specific, atestate de către MADR;

i) studiul urbanistic PUZ şi regulamentul local urbanistic aferent PUZ;

j) certificatul de urbanism;

k) extrasul de carte funciară pentru informare însoţit de extrasul de plan cadastral, eliberate de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară cu maximum 30 de zile înainte de dată depunerii documentaţiei, după caz;

l) nota de calcul privind tariful datorat pentru introducerea în intravilan a terenurilor agricole, întocmită de direcţia pentru agricultură judeţeană, şi documente de plată a tarifului, virat în contul MADR;

m) proces-verbal de verificare în teren privind existenţa/ inexistenţa construcţiilor pe terenul agricol situat în extravilan pentru care se solicită introducerea în intravilan, întocmit de către reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumită în continuare DAJ.

n) hotărârea Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local privind declararea de utilitate publică a obiectivelor de investiţie de interes naţional, judeţean, local, în condiţiile legii, după caz;

o) adeverinţă din care să rezulte aprobarea fondurilor europene necesare realizării obiectivelor de investiţie care pot fi amplasate pe terenuri agricole care necesită introducerea în intravilan, emisă de către instituţia prin care se derulează fondurile europene, după caz;

p) alte documente necesare emiterii avizului solicitate de către direcţia de specialitate din cadrul MADR, după caz.

Art. 4, - Documentele se prezintă în original, însoţite de copiile acestora care se certifică pentru conformitate de către reprezentanţii DAJ, cu excepţia documentelor prevăzute la art. 2 lit. b şi e), precum şi la art. 3 lit. h), i) şi n), care se prezintă în copie.

Art. 5. - (1) Introducerea în intravilan a terenurilor agricole şi a celor cu amenajări de îmbunătăţiri funciare, în baza studiului urbanistic PUZ, se face cu plata tarifului datorat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, calculat conform anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

(2) Plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar se face conform notei de calcul întocmite de către structura subordonată, în baza documentaţiei depuse de către beneficiar.

(3) Prin excepţie de la alin. (1), nu se datorează tarifele pentru cazurile prevăzute de dispoziţiile art. 921 alin. (2) din lege.

(4) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită în contul deschis pentru această activitate pe numele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, cod fiscal 4221187, cod IBAN R039 TREZ 7005057X XX00 0354.

Art. 6. - (1) Documentaţia prevăzută la art. 2 şi 3 se depune la DAJ în raza căreia se află situat terenul ce face obiectul cererii.

(2) Documentaţia se transmite în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare la structura de specialitate din cadrul MADR, care, după verificarea documentaţiei, poate emite:

a) avizul necesar introducerii în intravilan a terenurilor agricole în baza studiului urbanistic PUG/PUZ, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei;

b) nota de completare a documentaţiei în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei.

(3) Avizul/Nota de completare a documentaţiei emis(ă) de către structura de specialitate din cadrul MADR se transmite DAJ, pentru a fi comunicară) beneficiarului, în termen de două zile lucrătoare de la primire.

(4) în cazul solicitării unor completări la documentaţie, termenul de emitere a avizului curge de la depunerea documentaţiei complete. În cazul nedepunerii de către beneficiar a documentelor solicitate în termen de 30 de zile de la data comunicării solicitării de completare, se emite o adresă de răspuns prin care se comunică beneficiarului respingerea cererii.

Art. 7. - (1) în cazul în care documentaţia cuprinde date eronate, aceasta se restituie fără soluţionarea cererii cu privire la emiterea avizului şi se emite nota de respingere.

(2) Documentaţiile pentru emiterea avizului se reţin în arhiva MADR. La fiecare exemplar se anexează avizul sau nota de completare/nota de respingere, în original.

Art. 8. - (1) Beneficiarul în favoarea căruia s-a emis avizul are obligaţia respectării şi îndeplinirii condiţiilor şi recomandărilor menţionate în cuprinsul acestuia.

(2) Verificarea îndeplinirii condiţiilor şi recomandărilor menţionate în aviz se realizează prin personalul de specialitate din cadrul DAJ, precum şi de structurile de specialitate din cadrul MADR.

Art. 9. - MADR, prin structura de specialitate din cadrul acestuia, va întocmi situaţia centralizată a suprafeţelor de teren pentru care au fost emise avize necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole şi a celor cu amenajări de îmbunătăţiri funciare.

 

ANEXĂ

la procedură

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

AVIZUL

Nr. ..................... din .....................

 

În temeiul dispoziţiilor art. 471 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.056/2018 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole,

având în vedere Cererea nr. ....................................... înregistrată la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu nr. ....................................... din .......................................,

în baza următoarelor documente:

1. Certificatul de urbanism nr. ....................................... din ....................................... emis de către ....................................... după caz;

2. studiul urbanistic PUG/PUZ şi regulamentul local urbanistic aferent PUG/PUZ, după caz;

3. Studiul pedologie şi agrochimie nr. ....................................... din ......................................., întocmit de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice al Judeţului ....................................... sau de persoana fizică/juridică cu obiect de activitate specific, atestat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Atestatul nr. ....................................... din .......................................;

4. Avizul tehnic nr. ....................................... din ....................................... pentru amplasarea construcţiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, eliberat de Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare;

5. Procesul-verbal de verificare în teren nr. ....................................... din ......................................., întocmit de către reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură Judeţene .......................................

 În scopul introducerii în intravilan a terenurilor agricole în baza studiului urbanistic PUZ în vederea realizării obiectivului de investiţii ....................................... de către beneficiar ....................................... pe terenul situat în ......................................., judeţul ......................................., în suprafaţă de .......................................,  înscris în cartea funciară nr. ......................................., tarlaua nr. ......................................., parcela nr. ......................................., numărul cadastral .......................................,

 În scopul introducerii în intravilan a terenurilor agricole în baza studiului urbanistic PUG de către beneficiar ....................................... a terenului situat în ......................................., judeţul ......................................., în suprafaţă de .......................................,

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite:

AVIZ

necesar pentru introducerea în intravilan a terenurilor agricole, în baza studiului urbanistic PUG/PUZ cu suprafaţa de ....................................... mp, categoria de folosinţă ......................................., clasa de calitate ......................................., situat în extravilanul localităţii ......................................., judeţul ......................................., înscrise în CP nr. .......................................,  tarlaua nr. ......................................., parcela nr. ......................................., numărul cadastral .......................................

Prezentul act administrativ se poate contesta în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandări,

.......................................................................................................................................................................................

 

Director,

....................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

 

Având în vedere prevederile art. 359 alin. (1) şi art. 3931 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se împuternicesc persoanele cu atribuţii de inspecţie economico-financiară din Direcţia generală de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice să efectueze activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de către comisiile prevăzute la art. 1 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi, a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor fiscali autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi.

Art. 2. - Se aprobă Procedura privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. - Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a procesului-verbal de control, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Direcţia generală de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi comisiile prevăzute la art. 1 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 vor lua măsuri pentru aplicarea şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 2.062.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

 

Art. 1. - Procedura stabileşte etapele şi regulile efectuării de către personalul cu atribuţii de inspecţie economico-financiară din Direcţia generală de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a activităţii de monitorizare şi control al respectării condiţiilor legale de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de către comisiile prevăzute la art. 1 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi, denumite în continuare comisii.

Art. 2. - (1) Procedura se aplică de către direcţia de Specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, respectiv Direcţia generală de inspecţie economico-financiară şi comisiile supuse controlului.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri, persoanele cu atribuţii de inspecţie economico-financiară din cadrul Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară au drept de utilizare a sistemului pentru schimbul de date privind accizele (SEED).

Art. 3. - (1) Monitorizarea activităţii comisiilor de autorizare a antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se realizează pe baza analizei situaţiilor transmise lunar de către comisii, care vor include, în principal, următoarele informaţii: solicitările de autorizare, datele de identificare ale solicitanţilor, deciziile de autorizare emise pe categorii specifice de produse supuse autorizării, deciziile de respingere, revocare, anulare şi suspendare cu motivarea acestora.

(2) Situaţiile/informaţiile prevăzute la alin. (1) se transmit de către comisiile de autorizare a antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară, până la data de 15 a lunii următoare încheierii perioadei de raportare,

Art. 4. - (1) Controlul se efectuează ori de câte ori există indicii ale unor abateri de la prevederile legale şi reglementările interne privind autorizarea antrepozitarilor fiscali autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi, de către comisii.

(2) Controlul se efectuează în baza unui ordin de serviciu emis de ministrul finanţelor publice sau de către persoane delegate în acest sens de către ministrul finanţelor publice.

(3) Controlul se efectuează la sediul comisiei sau al organului de control

(4) Activitatea de control vizează exclusiv modalitatea de respectare a procedurilor de lucru stabilite prin regulamente, proceduri şi altele asemenea, precum şi atribuţiile prevăzute în fişele postului, de către persoanele implicate în această activitate.

Art. 5. - (1) în îndeplinirea atribuţiilor, organul de control are dreptul:

a) să aibă acces neîngrădit la registre, evidenţe, documente, alte înscrisuri şi să solicite copii certificate după acestea, necesare controlului;

b) să beneficieze din partea structurii teritoriale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală unde funcţionează comisia controlată de spaţii de lucru adecvate şi acces logistic corespunzător, necesare bunei desfăşurări a controlului, în condiţiile în care există astfel de facilităţi;

c) să solicite informaţii şi explicaţii, verbale şi/sau în scris, în legătură cu obiectivul controlului de la membrii comisiei şi de la birourile/compartimentele de specialitate;

d) să solicite prezenţa membrilor comisiei controlate sau a altor persoane împuternicite la sediul organului de control; odată cu solicitarea, după caz, se vor indica şi documentele pe care aceştia sunt obligaţi să le prezinte;

e) să solicite altor autorităţi publice furnizarea de informaţii şi documente care au legătură cu activitatea comisiei de autorizare a antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi supusă controlului.

(2) în îndeplinirea atribuţiilor, organul de control are obligaţia:

a) să sesizeze organele de cercetare penală în condiţiile prevăzute de legea penală, în situaţia în care, drept urmare a controlului efectuat în condiţiile art. 4 alin. (4), există indicii temeinice cu privire la săvârşirea unei infracţiuni;

b) sa înştiinţeze conducerea Ministerului Finanţelor Publice cu privire la rezultatele controlului, prin înaintarea unui exemplar al procesului-verbal de control.

(3) Rezultatele controlului se consemnează, în scris, într-un proces-verbal de control în care se prezintă constatările controlului din punct de vedere faptic şi legal.

(4) în cazul în care se constată abateri de la prevederile legale şi reglementările interne, procesul-verbal de control va cuprinde măsuri pentru înlăturarea acestora.

(5) Procesul-verbal de control se semnează de către membrii echipei de control şi de către membrii comisiei.

(6) Procesul-verbal de control se întocmeşte îi trei exemplare originale, din care un exemplar pentru comisie, un exemplar pentru conducerea ministerului şi un exemplar pentru organul de control.

(7) în situaţia în care constatările efectuate cu ocazia controlului ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală, procesul-verbal de control se întocmeşte în patru exemplare originale, din care un exemplar se transmite către organul de cercetare penală.

Art. 6. - Obligaţiile comisiei sunt următoarele:

a) raportarea lunară a informaţiilor privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi, prevăzute la art. 3;

b) la solicitarea organului de control, conducerea şi personalul comisiei au, potrivit legii, obligaţia să transmită actele, documentele şi înscrisurile solicitate la termenele şi în structura stabilite de organul de control şi să furnizeze informaţii şi explicaţii verbale şi/sau în scris, după caz, în legătură cu obiectul controlului;

c) comisia verificată şi personalul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice au obligaţia să ducă la îndeplinire măsurile de remediere dispuse de organul de control prin procesul-verbal de control.

Art. 7. - (1) Organul de control prezintă comisiei sau persoanei împuternicite de către aceasta proiectul procesului-verbal de control, care conţine constatările şi consecinţele lor, acordându-i acesteia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere În scris, cu excepţia cazului în care comisia renunţă la acest drept

(2) Comisia sau persoana împuternicită de către aceasta are dreptul să îşi prezinte, în scris, punctul de vedere cu privire la constatările controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii proiectului procesului-verbal de control. După analizarea punctului de vedere prezentat de comisie, organul de control va proceda la definitivarea procesului-verbal de control.

(3) Punctul de vedere al comisiei faţă de constatările controlului se consemnează, în scris, în procesul-verbal de control.

 

ANEXA Nr.: 2

 

- Model –

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

DIRECŢIA GENERALĂ DE INSPECŢIE ECONOMICO-FINANCIARĂ

Nr. ................................

Data .............................

 

PROCES-VERBAL DE CONTROL

încheiat la data de .........................

 

Cap. 1 - Date privind controlul

Cap. 2 - Date privind comisia

Cap. 3 – Constatări

Cap. 4 - Sinteza constatărilor

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 (trei) sau, după caz, 4 (patru) exemplare, înregistrate la registratura direcţiei generale regionale a finanţelor publice/structurii teritoriale a direcţiei generale regionale a finanţelor publice, din care un exemplar a fost lăsat comisiei, unul pentru organul de control, unul pentru conducerea Ministerului Finanţelor Publice şi, după caz, unul ca anexă la sesizarea penală care se transmite organelor de cercetare penală.

 

Întocmit.

Comisia,

Echipa de control

 

...............................................

...............................................

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)

 

Instrucţiuni privind întocmirea procesului-verbal de control

Procesul-verbal de control este actul de control care se întocmeşte în timpul controlului şi în care se prezintă constatările controlului din punct de vedere faptic şi legal,

Procesul-verbal de control se semnează de echipa de control şi de membrii comisiei, cu sau fără explicaţii ori obiecţiuni. În cazul refuzului unuia sau mai multor membri ai comisiei de a semna procesul-verbal de control, în conţinutul acestuia se consemnează refuzul, cu specificarea condiţiilor şi a motivelor care au generat refuzul.

Toate exemplarele procesului-verbal de control trebuie să conţină pe fiecare pagină semnătura în original a organului de control şi a membrilor comisiei.

Procesul-verbal de control se înregistrează la nivelul Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară şi la nivelul comisiei verificate.

În situaţia în care constatările efectuate cu ocazia controlului ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, procesul-verbal de control se înaintează ca anexă la sesizarea penală care se transmite organelor de cercetare penală.

 

CAPITOLUL 1

Date privind controlul

 

Prezentarea echipei de control, precizându-se, pentru fiecare membru, numele şi prenumele, funcţia, numărul legitimaţiei, direcţia din care face parte, numărul/data ordinului de serviciu şi denumirea comisiei.

De asemenea se vor preciza:

- temeiul legal al efectuării controlului;

- data începerii controlului, conform ordinului de serviciu;

- perioada supusă controlului;

- perioada în care s-a desfăşurat controlul, precum şi locul de desfăşurare. În cazul în care controlul a fost suspendat, se vor înscrie perioadele în care s-a efectuat controlul;

- date generale despre entitatea implicată în autorizare;

- obiectivele controlului.

 

CAPITOLUL 2

Date privind comisia

 

2.1. Datele de identificare ale comisiei: denumirea direcţiei generale regionale a finanţelor publice/structurii teritoriale a direcţiei generale regionale a finanţelor publice, sediul social, codul unic de înregistrare, ordinul/decizia de numire

2.2. Obiectul de activitate al comisiei

2.3. Componenţa comisiei

 

CAPITOLUL 3

Constatări

 

3.1. Descrierea faptelor constatate, inclusiv a constatărilor care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală, cu consemnarea actelor normative încălcate, stabilirea consecinţelor şi nominalizarea persoanelor răspunzătoare

3.2. Menţionarea măsurilor de remediere dispuse operativ comisiei, după caz

3.3. În susţinerea constatărilor se vor prezenta copii de pe documente justificative, registre, tabele, situaţii privind starea de fapt constatată şi efectele juridice produse ş a.

 

CAPITOLUL 4

Sinteza constatărilor

 

4.1. Prezentarea, în sinteză, a deficienţelor constatate de echipa de control, precum şi a măsurilor dispuse

4.2. Prezentarea punctului de vedere al comisiei sau al persoanei împuternicite de către aceasta ori al persoanelor în sarcina cărora s-a reţinut răspunderea faţă de constatările echipei de control, pentru fiecare faptă constatată, inclusiv constatările pentru care există indicii că fapta a fost săvârşită cu încălcarea legii penale, în situaţia în care aceste persoane au o opinie contrară celei a echipei de control şi o prezintă în scris

4.3. Prezentarea punctului de vedere al echipei de control, motivat în drept şi în fapt, cu privire la punctul de vedere exprimat de comisie sau al persoanei împuternicite de către aceasta ori al persoanelor în sarcina cărora s-a reţinut răspunderea


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.