MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 447/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 447         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 29 mai 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

4. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

370. - Hotărâre privind completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2018

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

418. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind procedura de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă europeană, prevăzute la art. 7 alin. (7) şi art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

3.742. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13-a

 

3.751. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.560/2018 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia

 

4.750. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 891/2015 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA - S.A.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

97. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi de modificare a unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

În temeiul art. 34 şi 35 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 30-31 mai 2018, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

Bucureşti, 29 mai 2018.

Nr. 4.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1,408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2018, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se poate face şi în perioada 1-15 iunie, inclusiv.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 370.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind procedura de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă europeană, prevăzute la art. 7 alin. (7) şi art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Direcţiei generale managementul resurselor umane nr. 370/DGMRU din 15.05.2018 privind aprobarea procedurii de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă europeană, prevăzute la art. 7 alin. (7) şi art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018,

văzând prevederile art. 7 alin. (7) şi art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Pentru a beneficia de majorarea salarială prevăzuta la art. 17 alin, (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile publice nominalizate la art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplica majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice solicită Ministerului Fondurilor Europene avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene sau desfăşoară activităţi-suport pentru sistemul de management şi control al fondurilor europene.

(2) Dosarul în baza căruia se solicită avizarea structurilor şi a personalului prevăzut la alin. (1), conform art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018, se depune la registratura Ministerului Fondurilor Europene şi conţine următoarele documente:

a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin;

b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice/structurii care solicită avizul;

c) structura organizatorică a instituţiei publice care solicită avizul;

d) ordinul/decizia de constituire/desemnare a structurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. 4, 17,19 şi 22 din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective;

e) ordinul/decizia de numire/încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea, pe posturi cu atribuţii în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite/încadrate în funcţie;

f) fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condiţiile legii, care să cuprindă toate atribuţiile privind gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene;

g) statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea sau extras din statul de funcţii, după caz;

h) nota de fundamentare întocmită conform art. 8 alin. (1) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018.

Art. 2, - (1) Avizul favorabil sau scrisoarea de respingere se emite de către ministrul fondurilor europene, în baza unui aviz consultativ, respectiv a unui document justificativ, cu caracter consultativ, elaborat de Direcţia generală managementul resurselor umane din Ministerul Fondurilor Europene, responsabilă cu verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018.

(2) în cazul personalului cu atribuţii de gestionare a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European şi a Mecanismului financiar norvegian, avizul consultativ, respectiv documentul justificativ, emis de Direcţia generală managementul resurselor umane, va fi avizat de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene care coordonează acele instrumente.

(3) Documentul justificativ cuprinde motivele care stau la baza propunerii respingerii cererii de avizare, motive care sunt preluate în scrisoarea de respingere emisă de ministrul fondurilor europene,

Art. 3. - Motivele de respingere a cererii de avizare sunt:

a) netransmiterea de către instituţia publică care solicită eliberarea avizului favorabil a unuia sau a mai multor documente dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (2);

b) neîndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018;

c) nerespectarea condiţiilor de formă şi fond ale documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) în cazul documentelor reglementate prin acte normative;

d) netransmiterea tuturor informaţiilor solicitate de Ministerul Fondurilor Europene pentru eliberarea avizului favorabil.

Art. 4. - Instituţia publică a cărei cerere de avizare a fost respinsă poate înainta o nouă cerere numai după remedierea problemelor constatate şi menţionate în scrisoarea de respingere emisă de ministrul fondurilor europene.

Art. 5. - (1) Ministrul fondurilor europene poate retrage avizul favorabil acordat în următoarele cazuri:

a) în cazul în care instituţiile publice al căror personal beneficiază de majorări salariale nu comunică Ministerului Fondurilor Europene orice modificare de personal, structură, organizare şi/sau funcţionare, intervenită după obţinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018;

b) în cazul în care Ministerul Fondurilor Europene constată încălcări ale prevederilor art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018.

(2) După remedierea problemelor constatate care au stat la baza retragerii avizului favorabil, eliberarea unui nou aviz favorabil se va face la cerere, potrivit aceloraşi reguli generale.

Art. 6. - Cererea de avizare, avizul favorabil, avizul consultativ şi documentul justificativ se întocmesc potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 martie 2013, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 17 mai 2018.

Nr. 418.

 

ANEXA Nr. 1

 

[Antetul instituţiei solicitante]

Nr.  ...................... din  ......................

 

CERERE

privind avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene

 

Stimate domnule ministru/Stimată doamnă ministru,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (7) şi art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, vă rugăm să eliberaţi un aviz favorabil care să ateste faptul că următoarele persoane din cadrul ...................................................................................................................... (denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil) au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare

nerambursabile europene sau desfăşoară activităţi-suport pentru sistemul de management şi control al fondurilor europene şi îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018:

 

Nr.

Persoanele pentru care se solicită avizarea favorabilă (numele, prenumele)

Funcţia

Structura din care fac parte

(direcţia generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)

1.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

2.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

3.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

 

Persoana de contact din cadrul instituţiei noastre desemnată în acest sens este doamna/domnul ........................................

(tel. ........................................ fax ........................................, e-mail ........................................).

 

Cu stimă,

........................................

(numele şi prenumele)

 

........................................

(funcţia)

[L.S.]

 

Domnului/Doamnei ........................................

ministrul fondurilor europene

 

ANEXA Nr. 2

 

Ministerul Fondurilor Europene

Nr. ....................../......................

 

AVIZ FAVORABIL

 

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (7) şi art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

având în vedere Cererea ............................................cu nr. ...................... din ...................... (denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil)

în urma analizării reglementărilor europene şi naţionale privind gestionarea fondurilor nerambursabile europene şi a următoarelor documente prezentate:

1. ...........................................................................................................................................................................;

2. ...........................................................................................................................................................................;

3. ...........................................................................................................................................................................;

4. ...........................................................................................................................................................................;

5. ...........................................................................................................................................................................;

Ministerul Fondurilor Europene atestă faptul că persoanele menţionate în anexă au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene sau desfăşoară activităţi-suport pentru sistemul de management şi control al fondurilor europene şi îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018.

Persoanele pentru care se acordă prezentul aviz favorabil beneficiază de majorarea salarială conform prevederilor art. 7 alin. (1)-(6) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018.

 

........................................

(numele şi prenumele)

ministrul fondurilor europene

[L. S.]

 

ANEXĂ

la Avizul favorabil nr. ....................../......................

 

LISTA PERSOANELOR

pentru care se acordă avizul favorabil al Ministerului Fondurilor Europene, conform Cererii ...................................................

(denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil)

cu nr. ...................... din ......................

 

Nr.

Persoanele pentru care se acordă avizul favorabil (numele, prenumele)

Funcţia

Structura din care fac parte

(direcţia generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)

1.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

2.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

3.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

 

Semnătura

......................................

 

ANEXA Nr. 3

 

Ministerul Fondurilor Europene

Direcţia generală managementul resurselor umane

Nr. ....................../......................

 

AVIZ CONSULTATIV

 

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (7) şi art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

având în vedere Cererea ............................................cu nr. ...................... din ...................... (denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil)

în urma analizării reglementărilor europene şi naţionale privind gestionarea fondurilor nerambursabile europene şi a următoarelor documente prezentate:

1. ...........................................................................................................................................................................;

2. ...........................................................................................................................................................................;

3. ...........................................................................................................................................................................;

4. ...........................................................................................................................................................................;

5. ...........................................................................................................................................................................;

...............................................................................................................................................................................;

Direcţia generală managementul resurselor umane atestă faptul că persoanele menţionate în anexă au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene sau desfăşoară activităţi-suport pentru sistemul de management şi control al fondurilor europene şi îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018.

 

......................................

(numele şi prenumele)

 

Director

[L. S.]

 

Avizat: ......................................

(numele, prenumele/funcţia/data)

Semnătura: ......................................

 

Redactat: ......................................

(numele, prenumele/funcţia/data)

Semnătura: ......................................

 

ANEXĂ

la Avizul consultativ nr. ....................../......................

 

LISTA PERSOANELOR

pentru care se propune acordarea avizului favorabil conform Cererii ...................................................

(denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil)

cu nr. ...................... din ......................

 

Nr.

Persoanele pentru care se acordă avizul consultativ (numele, prenumele)

Funcţia

Structura din care fac parte

(direcţia generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)

1.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

2.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

3.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

 

Semnătura ......................................

 

ANEXA Nr. 4

 

Ministerul Fondurilor Europene

Direcţia generală managementul resurselor umane

Nr. ....................../......................

 

DOCUMENT JUSTIFICATIV

privind respingerea cererii de avizare

 

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (7) şi art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

având în vedere Cererea ............................................ cu nr. ...................... din ...................... (denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil)

în urma analizării reglementărilor europene şi naţionale privind gestionarea fondurilor nerambursabile europene şi a următoarelor documente prezentate:

1. ...........................................................................................................................................................................;

2. ...........................................................................................................................................................................;

3. ...........................................................................................................................................................................;

4. ...........................................................................................................................................................................;

5. ...........................................................................................................................................................................;

...............................................................................................................................................................................;

Direcţia generală managementul resurselor umane propune respingea Cererii ............................................ (denumirea instituţiei publice care a solicitat avizul favorabil) cu nr. ...................... din ...................... privind avizarea structurilor şi/sau persoanelor menţionate în anexă.

Propunerea de respingere a cererii de avizare se întemeiază pe următoarele considerente:

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

 

......................................

(numele şi prenumele)

Director

[L. S.]

 

Avizat: ......................................

(numele, prenumele/funcţia/data)

Semnătura: ......................................

 

Redactat: ......................................

(numele, prenumele/funcţia/data)

Semnătura: ......................................

 

ANEXĂ

la Documentul justificativ nr. ....................../....................... privind respingerea cererii de avizam

 

LISTA PERSOANELOR

pentru care se propune respingerea

Cererii de avizare a ...................................................

(denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil)

cu nr. ...................... din ......................

 

Nr. crt.

Persoanele pentru care se propune respingerea cererii de avizare (numele, prenumele)

Funcţia

Structura din care fac parte

(direcţia generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)

1.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

2.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

3.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

 

Semnătura ......................................

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13-a

 

În conformitate cu art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţiei din Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 3.742.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13-a

 

31 mai 2018

Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu

31 mai-5 iunie 2018

Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică

6 iunie 2018

Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online

6-12 iunie 2018

Depunerea, la inspectoratul şcolar, a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat

13 iunie 2018

Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul Educaţiei Naţionale lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora.

14-21 iunie 2018

Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale

22 iunie 2018

Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar

Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar

Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor

25-29 iunie 2018

Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la Ministerul Educaţiei Naţionale

25 iunie-3 iulie 2018

Soluţionarea contestaţiilor

4 iulie 2018

Transmiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar

5-6 iulie 2018

întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei Naţionale

16 iulie 2018

Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.560/2018 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare,

conform dispoziţiilor art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 1 alin. (2), (24) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.560/2018 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2018, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/ coordonarea acestuia”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte modalitatea de acordare a voucherelor de vacanţă, în anul 2018, în unităţile/ instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/coordonarea acestuia, denumite în continuare unităţi/instituţii.

(2) Pentru perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018 se acordă vouchere de vacanţă, în cuantum de 1.450 lei/salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, indiferent de durata contractului individual de muncă/raportului de serviciu si/sau timpul de muncă.”

(3) Beneficiază de acordarea voucherelor de vacanţă personalul încadrat în unităţi/instituţii care a desfăşurat activitate în intervalul 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, indiferent de durata acesteia, inclusiv personalul pensionat/detaşat sau aflat în situaţiile prevăzute la art. 145 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) în cazul salariatului al cărui contract individual de muncă/raport de serviciu, la data acordării voucherelor de vacanţă, este suspendat sau a încetat, acesta poate beneficia de vouchere de vacanţă numai dacă în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin depune la unitate/instituţie o cerere în acest sens, precum şi dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unităţii/instituţiei.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) în cazul încadrării în sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanţă sunt acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii.

(2) în cazul salariaţilor din cadrul unităţii/instituţiei prevăzute la art. 1 alin. (1), care în intervalul prevăzut la art. l alin. (2) au desfăşurat activitate la mai mulţi angajatori, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarul în cauză îşi are funcţia de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcţia de bază, beneficiarul indemnizaţiei de vacanţă alege în scris unitatea care îi acordă voucherele de vacanţă, având obligaţia de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, şi către ceilalţi angajatori opţiunea realizată, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3) Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea serviciilor turistice.

(4)  Personalul angajat cu mai mult de o normă beneficiază de vouchere de vacantă în cuantum de 1.450 lei, în condiţiile alin. (1)-(3).”

4. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Personalul care ulterior datei de 1 iulie 2017 a beneficiat de vouchere de vacanţă cu valoarea integrală nu mai beneficiază de vouchere de vacanţă. În situaţia în care nu s-au acordat vouchere în valoare totală de 1.450 lei, personalul în cauză primeşte diferenţa cuvenită, la cererea scrisă a acestuia, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.”

5. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

6. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

,,(2) La sfârşitul perioadei de valabilitate sau la data stabilită de angajator, beneficiarul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport hârtie acordate pentru anul în curs şi neutilizate ori necuvenite sau contravaloarea acestora, în termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determină restituirea, potrivit prevederilor legale.

(3) Pentru voucherele de vacanţă alimentate pe suport electronic şi neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă restituie valorile nominale către angajator. În cazul voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronic şi necuvenite, angajatorul are obligaţia de a comunica în timp util informaţiile relevante unităţii emitente, pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator.”

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Ordonatorii de credite răspund de modul de acordare a voucherelor de vacanţă şi au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ordonatorii de credite au obligaţia de a demara procedura de achiziţie a voucherelor de vacanţă din momentul în care creditele bugetare cu această destinaţie sunt cuprinse în bugetul unităţii/instituţiei.

(3) în vederea stabilirii valorii estimate a contractului de achiziţie a voucherelor de vacanţă, se iau în considerare numai costurile necesare serviciilor de emitere şi transport ale voucherelor de vacanţă, fără a fi luată în calcul şi valoarea nominală a acestora.

(4) Ordonatorii de credite ţin evidenţa voucherelor de vacanţă conform situaţiilor cuprinse în anexele la Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Potrivit clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare, voucherele de vacanţă se cuprind la titlul «Cheltuieli de personal», articolul «Cheltuieli salariale în natură», cod 10.02.06.

(6) Sumele reprezentând voucherele de vacanţă nu intră în baza de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale şi contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, dar contravaloarea acestor vouchere este supusă impozitării, în luna în care au fost acordate beneficiarului.

(7) în situaţia în care se restituie voucherul/contravaloarea acestuia, persoana beneficiază de recalcularea impozitului în luna următoare restituirii.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 mai 2018.

Nr. 3.751.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 891/2015 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA - S.A.

 

Având în vedere prevederile:

- art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;

- art. 8 alin, (7) şi (8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin, (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 891/2015 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2015, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Craiova, judeţul Dolj, şi identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 209572/1.03.2018, 211336/27.02.2018, 227613-227614/1.03.2018, 228198- 228199/1.03.2018, 228514/28.02.2018, 229718/1.03.2018, 230440-30456/1.03 2018, 230458-230465/1,03.2018, 230693-230694/1.03.2018, 231263-231264/17.04.2018, eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Craiova;

b) are o suprafaţă de 29,85 ba.

(2) Locaţia terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, şi de art. 456 alin. (1) lit. i) şi art. 464 alin. (1) lit. n)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, CU modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare”.

3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 mai 2018.

Nr. 4.750.

 

ANEXĂ*)

(Anexa la Ordinul nr. 891/2015)

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi de modificare a unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d) şi ale art. 147 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera d) se abrogă.

2. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) La cererea scrisă a oricărei persoane fizice sau juridice, care îndeplineşte condiţiile încheierii unui contract de distribuţie a gazelor naturale, OSD are obligaţia să transmită acesteia documentul în cauză, În vederea semnării, sau refuzul de acces la SD; termenul pentru transmiterea contractului/refuzului de acces este de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii şi/sau a documentaţiei complete, prevăzută în Contractul-cadru de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

unde:

N(CTR10) - numărul contractelor de distribuţie a gazelor naturale/refuzurilor de acces transmise într-un interval de timp mai mic de 10 zile de la data înregistrării cererii şi/sau a documentaţiei complete, prevăzută de legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale;

N(TCTRSD) - numărul total de solicitări primite de OSD în vederea contractării serviciului de distribuţie a gazelor naturale.”

3. Articolul 12 se abrogă.

Art. 3. - Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 40, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Cererile de acces la SD depuse la OSD înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi pentru care nu au fost emise acorduri de acces, în ceea ce priveşte racordarea la SD, se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.”

3. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - Până la data intrării în vigoare a tarifului de analiză a cererii de racordare, respectiv a tarifului de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor, aprobate de AN RE, acestea se stabilesc după cum urmează:

- tariful de analiză a cererii de racordare se stabileşte de OSD conform prevederilor art. 9 şi art. 10 alin. (1)-(3) din Metodologia de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018;

- tariful de racordare se stabileşte de OSD în baza devizului general întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 4. - Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 14 septembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - Până la data intrării în vigoare a tarifului de analiză a cererii de racordare, respectiv a tarifului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobate de ANRE, acestea se stabilesc după cum urmează:

- tariful de analiză a cererii de racordare se stabileşte de OTS conform prevederilor art. 9 şi art. 10 alin. (1)-(&) din Metodologia de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018;

- tariful de racordare se stabileşte de OTS în baza devizului general întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 5. - Operatorii economici, titulari ai licenţelor de operare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, operatorul sistemului naţional de transport, precum şi titularii licenţelor de furnizare a gâzelor naturale au obligaţia să ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare regulamentului prevăzut la art. 1 se abrogă.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 mai 2018.

Nr. 97.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scop şi domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte condiţiile de utilizare de către solicitanţi a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale.

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică în relaţiile dintre operatorii economici titulari ai licenţei de operare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi:

- solicitanţii care doresc accesul la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

- titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale, în cazul contractelor de furnizare cu servicii reglementate incluse.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Abrevieri şi definiţii

 

Art. 3. - (1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:

1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. CLC - cod loc de consum, în conformitate cu prevederile art. 25 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 29/2016;

3. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

4. OSD - operator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

5. SD - sistem de distribuţie a gazelor naturale; în sensul prezentului regulament în cadrul sistemelor de distribuţie sunt incluse şi sistemele de distribuţie închise, în condiţiile Legii;

6. UD - utilizator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale.

(2) în înţelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) contract de distribuţie a gazelor naturale - contract pe care OSD îl încheie cu un solicitant pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu contractul-cadru de distribuţie a gazelor naturale aprobat de ANRE;

b) capacitate tehnică aprobată - capacitatea fermă maximă oferită de OSD unui utilizator, printr-un acord sau alt document emis anterior, luând în considerare integritatea/siguranţa sistemului respectiv şi cerinţele de exploatare ale acestuia;

c) punct de interconectare - punctul de conexiune fizică cu un SD situat în aval de robinetul de la ieşirea din staţia de reglare/măsurare a OSD din amonte;

d) serviciu de distribuţie a gazelor naturale - ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OSD pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii şi vehicularea prin SD, între punctele de delimitare ale acestuia, a cantităţilor determinate de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, asigurate UD pe perioada de valabilitate a contractului de distribuţie a gazelor naturale;

e) sistem de distribuţie a gazelor naturale - ansamblul de reţele de distribuţie prin intermediul cărora OSD prestează serviciul de distribuţie a gazelor naturale; în sensul prezentului regulament în cadrul sistemelor de distribuţie sunt incluse şi sistemele de distribuţie închise, în condiţiile Legii;

f) solicitant - orice persoană fizică sau juridică care transmite OSD o cerere pentru încheierea contractului de distribuţie a gazelor naturale, în vederea utilizării SD, sau pentru modificarea celui existent;

g) utilizator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale - solicitant care a încheiat un contract de distribuţie a gazelor naturale cu OSD.

(3) Termenii definiţi la alin. (2) se completează cu cei definiţi în Lege şi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

 

CAPITOLUL II

Descrierea sistemului de distribuţie a gazelor naturale

 

Art. 4. - OSD prestează serviciul de distribuţie a gazelor naturale prin SD operat, între punctele de delimitare ale acestuia, prevăzute la art. 134 alin. (3) din Lege.

Art. 5. - (1) în sensul prezentului regulament:

a) punctele de intrare în SD sunt:

- punctele situate în aval de robinetele aflate la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare a producătorului;

- punctele situate în aval de ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare a operatorului de transport;

b) punctele de interconectare între sistemele de distribuţie sunt punctele aflate la ieşirea din staţia de reglare-măsurare a unui SD situat în amonte;

c) punctele de ieşire din SD sunt punctele situate la ieşirea din staţiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, ieşirea din robinetul de branşament către instalaţiile de utilizare ale clienţilor finali.

(2) Accesul la SD se acordă în punctele prevăzute la alin. (1) lit. c).

Art. 6. - (1) Fiecare punct de ieşire din SD precizat la art. 5 alin. (1) lit. c) este identificat în mod unic. prin atribuirea unui CLC de către OSD.

(2) CLC este comunicat clientului final în momentul punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare, respectiv pus la dispoziţia UD care solicită accesul la SD în vederea începerii furnizării gazelor naturale la acel loc de consum.

 

CAPITOLUL III

Cerinţe generale privind accesul la SD

 

Art. 7. - OSD are obligaţia să acorde acces la SD solicitanţilor, în mod transparent, obiectiv şi nediscriminatoriu.

Art. 8. - Solicitanţii/UD se adresează OSD în următoarele situaţii:

a) în cazul solicitării accesului la SD pentru un loc nou de consum;

b) în cazul suplimentării capacităţii tehnice aprobate anterior pentru un anumit loc de consum;

c) în cazul schimbării furnizorului;

d) modificarea unor elemente de natură tehnică;

e) modificarea unor elemente de natură administrativă.

Art. 9. - (1) Accesul la sistemul de distribuţie a gazelor naturale se realizează în baza contractului de distribuţie a gazelor naturale.

(2) Costurile legate de încheierea contractului de distribuţie a gazelor naturale sunt recuperate de către OSD prin tarifele de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu reglementările ANRE.

Art. 10. - Capacitatea solicitată OSD în punctele de ieşire din SD este rezervată prin semnarea contractului de distribuţie a gazelor naturale şi nu poate depăşi capacitatea tehnică aprobată.

Art. 11. - Cantităţile de gaze naturale distribuite de OSD trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate prevăzute în reglementările în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Etapele procesului de acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

 

Art. 12. - (1) Pentru acordarea accesului la SD, solicitantul transmite la OSD cererea şi documentele necesare pentru încheierea contractului de distribuţie a gazelor naturale sau pentru modificarea unui contract de distribuţie a gazelor naturale existent, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Cererea împreună cu documentele necesare pentru încheierea contractului de distribuţie a gazelor naturale se transmit la OSD prin una dintre următoarele modalităţi: poştă, fax, poştă electronică sau on-line sau se depune direct la biroul specializat de informare şi relaţii cu publicul al OSD, prevăzut cu registratură.

(3) în cazul contractului de furnizare cu servicii reglementate incluse, cererea prevăzută la alin. (1) se depune de către furnizorul de gaze naturale.

(4) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;

b) documente care să ateste încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv;

c) copia licenţei de furnizare a gazelor naturale (pentru solicitanţii care au calitatea de furnizor de gaze naturale).

Art. 13. - (1) în situaţia în care se constată că cererea prevăzută la art. 12 alin. (1) nu este completată corect şi/sau documentele ce o însoţesc nu sunt complete, OSD notifică solicitantul, în scris, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii, cu privire la necesitatea completării acesteia, indicând datele şi documentele lipsă şi/sau cele care trebuie completate, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop.

(2) Solicitantul completează cererea prevăzută la art. 12 alin. (1), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (1).

(3) în situaţia în care solicitantul nu transmite completările solicitate în termenul prevăzut la alin. (2), OSD notifică solicitantul, în scris, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), cu privire la faptul că cererea sa a fost clasată din motivul „Documentaţie incompletă”.

(4) Notificările prevăzute la alin. (1) şi (3) se comunică solicitantului prin modalitatea precizată de acesta la pct. 6 din cererea pentru încheierea contractului de distribuţie a gazelor naturale.

Art. 14. - (1) în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii complete pentru încheierea contractului de distribuţie a gazelor naturale, respectiv de la primirea completărilor solicitate prin notificarea prevăzută la art. 13 alin. (1), OSD are obligaţia să transmită solicitantului contractul de distribuţie a gazelor naturale în două exemplare semnate.

(2) Solicitantul are obligaţia de a returna OSD un exemplar semnat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.

(3) Transmiterea contractului de distribuţie a gazelor naturale reprezintă acordarea accesului la SD.

(4) Contractul de distribuţie se încheie pentru o durată de timp egală cu durata contractului de furnizare încheiat pentru locul de consum respectiv.

Art. 15. - (1) OSD emite refuzul de acces la SD numai în condiţiile prevăzute la art. 149 alin. (1) din Lege.

(2) Refuzul de acces la SD prevăzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu motivele refuzului şi se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la data primirii unei cereri complete pentru încheierea contractului de distribuţie a gazelor naturale, respectiv de la primirea completărilor solicitate prin notificarea prevăzută la art. 13 alin. (1), prin modalitatea precizată de solicitant la pct. 6 din cererea pentru încheierea contractului de distribuţie a gazelor naturale.

 

CAPITOLUL V

Evidenţe şi informări privind accesul la SD

 

Art. 16. - (1) Pentru a gestiona accesul la SD, începând cu data de 1 octombrie 2018, OSD are obligaţia să deţină o bază de date electronică, în care urmează să precizeze, pentru fiecare punct de ieşire identificat prin CLC, toate datele necesare gestionării accesului la reţea, inclusiv datele cu privire la: denumirea clientului final, adresa locului de consum, denumirea furnizorului existent, numărul şi durata contractului de furnizare, capacitatea contractată, precum şi menţiunea cu privire la starea locului de consum, respectiv dacă este conectat sau deconectat.

(2) Datele din baza de date electronică pot fi accesate de clienţii finali respectivi sau de furnizorii de gaze naturale, în baza acceptului în scris al clientului final sau în baza contractului de furnizare a gazelor naturale, încheiat între clientul final şi furnizorul de gaze naturale care solicită acces la informaţia din baza de date electronică.

(3) OSD este obligat să publice pe pagina sa de internet cel puţin următoarele informaţii:

a) lista unităţilor administrativ-teritoriale/localităţilor pentru care deţine licenţă de operare;

b) lista punctelor de intrare în SD şi a denumirii operatorului sistemului de transport al gazelor naturale/conductei de alimentare din amonte;

c) informaţii cu privire la serviciile prestate specifice licenţei de operare;

d) tarifele reglementate şi condiţiile de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie;

e) datele de contact ale OSD, inclusiv cele necesare pentru obţinerea informaţiilor necesare accesului la sistem, precum şi cele pentru sesizarea situaţiilor de urgenţă privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale OSD;

f) prezentul regulament;

g) o sinteză a etapelor procesului de acces la SD;

h) cererea pentru încheierea contractului de distribuţie a gazelor naturale - model;

i) lista documentelor care trebuie anexate cererii.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii

 

Art. 17. - Cererile de acces la SD depuse la OSD înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi pentru care nu au fost emise acorduri de acces, în ceea ce priveşte accesul la SD, se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

ANEXA

la regulament

 

CERERE

pentru încheierea/modificarea contractului de distribuţie a gazelor naturale

 

- model –

 

Către ........................................................................................................................

(denumirea operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale - OSD)

1. Numele şi prenumele/Societatea ................................................................... (denumirea solicitantului)

adresa/sediul social*): localitatea ............................................, judeţul/sectorul ............................................, str. ............................................ nr. ...., et. ...., ap. ...., cod poştal ............................................, telefon ............................................, fax ............................................, e-mail ............................................, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ............................................, cod unic de înregistrare ............................................, cod IBAN nr. ............................................ deschis la ............................................,

reprezentată prin: ............................................, (numele, prenumele, funcţia)

sau

 

2. Subscrisa , cu sediul social*) în: localitatea ............................................, judeţul/sectorul ............................................, str. ............................................ nr. ...., et. ...., ap. ...., cod poştal ............................................, telefon ............................................, fax ............................................, e-mail ............................................, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ............................................, cod unic de înregistrare ............................................, cod IBAN nr. ............................................ deschis la ............................................,

titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale nr. ............................................ din data de ............................................,

reprezentată prin: ............................................, (numele, prenumele, funcţia)

 

vă solicit încheierea contractului de distribuţie/modificarea contractului de distribuţie nr. ............................................ din a gazelor naturale, începând cu data de ............................................ şi până la data de ............................................, pentru următoarele locuri de consum, prevăzute în anexa ataşată prezentei.

 

3. Documente anexate:

a) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;

b) documente care să ateste încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv;

c) copia licenţei de furnizare a gazelor naturale (pentru solicitanţii care au calitatea de furnizor).

 

4. Adresa de corespondenţă a solicitantului*): localitatea ............................................, judeţul/sectorul ............................................, str. ............................................ nr. ...., et. ...., ap. ...., cod poştal ...........................................

 

5. Tip solicitant:

 nou:

 existent.

 

6. Solicit răspunsul OSD la prezenta cerere prin:

 poştă electronică;

 poştă;

 fax;

 personal la sediul OSD;

 telefon, sms;

 alte căi de comunicare:

 

7. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin:

 poştă electronică;

 poştă;

 fax;

 personal la sediul OSD;

 telefon, sms;

 alte căi de comunicare: ............................................

 

În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declaraţii, declar că toate informaţiile şi documentele ce însoţesc prezenta cerere sunt corecte şi reale.

De asemenea, mă angajez să prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele în original.

 

Data ............................................

Solicitant ............................................


*) În cazul în care adresa este aceeaşi, se completează o singură dată informaţiile solicitate.

 

ANEXĂ

la cerere

 

Date privind locurile de consum pentru care se solicită încheierea/modificarea contractului de distribuţie a gazelor naturale

 

Loc de consum*)

 

Codul locului de consum (CLC)

 

Denumirea clientului final

 

Adresa locului de consum (localitate, judeţ/sector, stradă, nr., bloc, apartament)

 

Denumirea furnizorului

 

Numărul şi data contractului de distribuţie, după caz

 

Numărul şi data contractului de furnizare încheiat cu clientul final

 

Durata contractului de furnizare (de la data de ............................................ si până la data de ............................................ )

 

Contract de transport încheiat:

 direct cu operatorul sistemului de transport şi de sistem ............................................ (denumirea)

 cu alt utilizator de reţea - UR ............................................ (denumirea)

 cu operatorul de conducte de alimentare din amonte ............................................ (denumirea)

 

Debitul de gaze naturale (m3/h)

 

Capacitate solicitată (MWh/h)

 

Presiunea (bar)

 

Seria contorului existent la locul de consum, după caz

 

 

Cantităţi de gaze naturale estimate a fi distribuite

 

Perioadă de distribuţie

- lună -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Cantitate

(MWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează câte un formular pentru fiecare loc de consum.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.