MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 450/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 450         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 mai 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

364. - Hotărâre pentru modificarea unor acte normative privind componenţa unei comisii interdepartamentale şi modalitatea de desfăşurare a activităţii acesteia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

524. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 540/2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

932. - Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea unor acte normative privind componenţa unei comisii interdepartamentale si modalitatea de desfăşurare a activităţii acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 362/1994 privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalităţilor de încasare a creanţelor României din activitatea de comerţ exterior şi alte activităţi externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale şi comerciale înainte de 31 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 1 iulie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Comisia interdepartamentală este condusă de un secretar de stat din Ministerul Finanţelor Publice şi are în componenţa sa 7 membri, dintre care: 3 reprezintă Ministerul Finanţelor Publice, 2, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi 2, Ministerul Afacerilor Externe. Reprezentanţii instituţiilor publice, membri ai comisiei, sunt nominalizaţi prin ordin al conducătorilor instituţiilor respective.”

Art. II. - Normele metodologice privind recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 732/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 24 ianuarie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. În baza prevederilor Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 362/1994 privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalităţilor de încasare a creanţelor României din activitatea de comerţ exterior şi alte activităţi externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale şi comerciale înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, Comisia interdepartamentală pentru avizarea modalităţilor de încasare a creanţelor României din activitatea de comerţ exterior şi alte activităţi externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale şi comerciale înainte de 31 decembrie 1989, formată din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Ministerului Afacerilor Externe, va analiza lunar şi ori de câte ori este necesar şi va selecta propunerile de recuperare a creanţelor primite de la reprezentanţii autorizaţi ai ţărilor debitoare, de la firme şi instituţii bancare şi financiare de intermediere române şi/sau străine. Creanţele pot fi recuperate în devize convertibile, prin livrări de mărfuri, prestări de servicii, cesionare de creanţe, precum şi prin investiţii în ţara debitoare.

Anual, Comisia interdepartamentală va face o analiză pe fiecare ţară a situaţiei interne din statul respectiv, precum şi a demersurilor oportune şi/sau necesare în vederea reglementarii şi recuperării drepturilor valutare din acea ţară.”

2. Punctul 8 va avea următorul cuprins:

„8. Semestrial, Comisia interdepartamentală va întocmi informări cu privire la recuperarea creanţelor externe ale statului, care se vor prezenta Guvernului, după însuşirea acestora de către conducerile instituţiilor care au desemnat membrii în comisie.”

3. În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se va înlocui cu sintagma „Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat”.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

p. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Paula-Marinela Pîrvănescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 364.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 540/2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 147.072/SSP din 25.01.2018, precum şi Avizul nr. 3/2018 al Consiliul Naţional de Vânătoare,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) şi art. 50 alin. (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 540/2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 28 august 2009, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Formularele tipizate de procese-verbale de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul cinegetic aflate în uz se pot folosi maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Mie Covrig,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 mai 2018.

Nr. 524.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 540/2009)

 

Exemplar nr. ......................................

Unitatea* ..........................................

 

PROCES-VERBAL

de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul cinegetic

Seria ........................ nr. ........................

 

Încheiat astăzi, ................................. luna ................................. anul ................................. ora ................................., în localitatea ................................., judeţul .................................

Agent constatator ................................., funcţia ................................., în cadrul ................................., împuternicit în temeiul art. ................. alin ................. din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, constat că:

Domnul/Doamna ................................., CNP ................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport seria ................................. nr. ................................., cu domiciliul în ................................., str. ................................. nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .................................,

Persoana juridică ................................., cu sediul în ................................., str. ................................. nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ................................., CUI ................................., reprezentată prin domnul/doamna ................................., CNP ................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport

Seria ................. nr. ................., cu domiciliul în str. ................................. nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .................................,

 

“ Se completează, după caz, cu denumirea unităţilor prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, competente să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni.

În ziua de ................................. luna ................................. anul ................................. ora ................................., locul ................................., a săvârşit următoarele:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Fapta/Faptele săvârşită/săvârşite este/sunt prevăzută/prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi sancţionată/sancţionate după cum urmează:

1. art. ................. alin ................. lit. ................., sancţionată de art. ................. alin ................. lit. ................. cu amendă contravenţională de la ................. lei la ................. lei;

2. art. ................. alin ................. lit. ................., sancţionată de art. ................. alin ................. lit. ................. cu amendă contravenţională de la ................. lei la ................. lei;

3. art. ................. alin ................. lit. ................., sancţionată de art. ................. alin ................. lit. ................. cu amendă contravenţională de la ................. lei la ................. lei;

Stabilesc:

a) amendă contravenţională în sumă de .................  lei, compusă din amendă contravenţională de ................. lei pentru fapta prevăzută la punctul 1, din amendă contravenţională de .................  lei pentru fapta prevăzută la punctul 2 şi amendă contravenţională de .................  pentru fapta prevăzută la punctul 3;

b) despăgubiri în sumă de .................  lei, în temeiul .................;

c) confiscarea/reţinerea în vederea confiscării, în temeiul art. .................  din ................. , a următoarelor bunuri ....................................................................................................................................................................., aparţinând ................................., domiciliat în .................................,  CNP ................................., care vor fi depuse la .....................................................................................................................................................................;

d) reţinerea permisului de vânătoare seria ................. nr. ................., emis de ................., pentru a fi transmis emitentului.

 

Contravenientul achită amenda, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii/comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei, la bugetul de stat, în contul „Amenzi”.

Despăgubirea se achită la casieria gestionarului pe raza căruia a fost constatată paguba/casieria structurii teritoriale a administratorului pe raza căruia a fost constatată paguba, urmând a fi distribuită conform prevederilor art. 51 alin. (3) sau (5) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Contravenientul este/nu este de faţă la constatarea contravenţiei/întocmirea procesului-verbal şi refuză/nu poate să semneze procesul-verbal, împrejurări dovedite de martorul asistent ................................., CNP ................................., posesor al B.I./C.I. seria ................. nr. ................. .

Alte menţiuni:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, care se depune la judecătoria pe raza căreia a fost săvârşită contravenţia.

Actul doveditor al plăţii amenzii contravenţionale, despăgubirii şi o copie a procesului-verbal vor fi depuse/transmise, în termen de maximum 15 zile de la data primirii procesului-verbal, la sediul agentului constatator din ................................., str. ................................. nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ................................. .

 

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, dintre care unul a fost înmânat/comunicat contravenientului.

 

Agent constatator,

Martor asistent,

Contravenient

.......................................

.......................................

Am luat cunoştinţă şi am primit o copie a procesului-verbal şi înştiinţarea de plată

 

 

.......................................

 

ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ

 

Domnului/Doamnei ................................., CNP ................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport seria ................................ nr. ................................, cu domiciliul în str. ................................. nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .................................,

Conform Procesului-verbal seria ................. nr. ................., încheiat la data de ................................., s-au stabilit amenda contravenţională în sumă de ................. lei şi despăgubiri în sumă de ................., lei, care trebuie achitate de dumneavoastră la unităţile specificate în procesul-verbal.

Chitanţele de plată a amenzii şi despăgubirii, precum şi copia procesului-verbal vor fi transmise/depuse, în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal, la unitatea din care face parte agentul constatator.

 

În caz de neplată a amenzii şi despăgubirii se va trece la executarea silită.

 

Agent constatator,

Contravenient,

.......................................

.......................................

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 

Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 2.057 din 14 mai 2018 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul IV, articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Medicamentele/Materialele sanitare specifice se acordă bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicii care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Pentru prescrierea medicamentelor/materialelor sanitare specifice care se acordă în tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative se utilizează numai prescripţia medicală electronică on-line şi în cazuri justificate, prescripţia medicală electronică off-line.

În cadrul programelor naţionale de sănătate curative, prescrierea preparatelor stupefiante şi psihotrope se realizează conform reglementărilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare. Prescripţia medicală pentru preparatele stupefiante şi psihotrope îşi păstrează statutul de prescripţie medicală cu regim special.

Pentru prescripţiile medicale electronice off-line, în cazul în care o modificare este absolut necesară, această menţiune va fi semnată şi parafată de către persoana care a completat iniţial datele, pe toate formularele.

(2) Pentru eliberarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice care se acordă în tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative se utilizează numai prescripţia medicală electronică on-line (componenta eliberare), cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, în care se utilizează prescripţia medicală electronică off-line (componenta eliberare).

(3) Prescripţia medicală electronică on-line şi off-line este un formular utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală, precum şi a medicamentelor/materialelor sanitare specifice ce se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative în tratamentul ambulatoriu.

Prescripţia medicală electronică ondine şi off-line are două componente obligatorii: componenta care se completează de către medicul prescriptor şi o componentă care se completează de farmacist, denumite în continuare componenta prescriere, respectiv componenta eliberare. Prescripţia medicală electronică on-line în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă are şi o componentă facultativă utilizată numai pentru eliberarea fracţionată atât în ceea ce priveşte numărul medicamentelor, cât şi cantitatea din flecare medicament, denumită în continuare componenta eliberare pentru pacient.

Seria şi numărul prescripţiei medicale electronice on-line şi off-line sunt unice şi sunt generate automat prin sistemul de prescriere electronică de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi sunt atribuite fiecărui furnizor de servicii medicale/medic care se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Casele de asigurări de sănătate vor atribui furnizorilor de servicii medicale un număr de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line, la solicitarea acestora, şi organizează evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line atribuite.

(4) în cazul prescrierii electronice on-line, medicul prescriptor, utilizând semnătura electronică extinsă, listează un exemplar al prescripţiei medicale (componentă prescriere) care poartă confirmarea semnăturii electronice extinse şi îl înmânează asiguratului pentru depunerea la farmacie şi poate lista un alt exemplar al prescripţiei electronice (componenta prescriere) care rămâne la medicul prescriptor pentru evidenţa proprie.

Farmacia la care se prezintă asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului listează un exemplar al prescripţiei electronice on-line (componenta eliberare) - ce conţine confirmarea semnăturii electronice a farmacistului pe care îl păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere) şi îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.

Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului, dacă nu poate prezenta cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei sau de persoana care ridică medicamentele în numele acestuia şi eliberarea se face utilizând cârdul naţional de asigurări de sănătate propriu nu este necesară semnarea componentei eliberare.

În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei pe baza adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cârdul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţei înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite cârd naţional de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cârdul, precum şi copii 0-18 ani beneficiari ai prescripţiei medicale, este necesară semnarea componentei eliberare.

În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei care este titular de cârd european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, este necesară semnarea componentei eliberare.

(5) în cazul prescrierii electronice off-line medicul prescriptor listează obligatoriu pe suport hârtie 3 exemplare ale prescripţiei medicale electronice (componenta prescriere), pe care le semnează şi parafează, dintre care un exemplar îl păstrează pentru evidenţa proprie şi două exemplare le înmânează asiguratului pentru a le depune la farmacie. Farmacia listează pe suport hârtie componenta eliberare cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului care se semnează şi de asigurat sau de persoana care ridică medicamentele, pe care farmacia o înaintează casei de asigurări de sănătate în vederea decontării.

Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele acestuia dacă aceasta nu poate prezenta cârdul naţional de asigurări de sănătate propriu. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei sau de persoana care ridică medicamentele în numele acestuia şi eliberarea se face utilizând cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară semnarea componentei eliberare.

În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei pe baza adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cârdul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţei înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite cârd naţional de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cârdul, precum şi de copii 0-18 ani beneficiari ai prescripţiei medicale, este necesară semnarea componentei eliberare.

În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei care este titular de cârd european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, este necesară semnarea componentei eliberare.

(6) în cazul prescrierii electronice on-line şi off-line, pentru Situaţiile prevăzute la art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017, farmaciile eliberează medicamentele/materialele sanitare specifice în regim off-line.

Farmacia completează componenta eliberare off-line a prescripţiei şi listează două exemplare pe suport hârtie cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului şi cu semnătura asiguratului sau de persoana care ridică medicamentele; un exemplar se păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere) şi un exemplar se înaintează casei de asigurări de sănătate.

Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) se semnează de către beneficiarul prescripţiei sau de către persoana care ridică medicamentele/materialele sanitare specifice în numele acestuia, identificarea făcându-se prin prezentarea cărţii de identitate/buletinului de identitate/ paşaportului.

În situaţia în care medicamentele/materialele sanitare specifice se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei care este titular de cârd european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, este necesară semnarea componentei eliberare.

(7) Prescripţia medicală se completează în mod obligatoriu cu toate informaţiile solicitate în formularul de prescripţie medicală electronică aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/în prescripţia cu regim special pentru substanţele şi preparatele psihotrope şi stupefiante.

Medicamentele cuprinse în prescripţiile medicale electronice/prescripţiile cu regim special pentru substanţele şi preparatele psihotrope şi stupefiante care nu conţin toate datele obligatoriu a fi completate de medic, prevăzute în formularul de prescripţie medicală, nu se eliberează de către farmacii şi nu se decontează de casele de asigurări de sănătate.

(8) Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se denumirea comună internaţională (DCI), iar în cazuri justificate medical în fişa medicală a pacientului, în cazul produselor biologice, precum şi în cazul medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum, prescrierea se face pe denumirea comercială, cu precizarea pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale corespunzătoare. În căzui prescrierii medicamentelor pe denumirea comercială, cu excepţia produselor biologice şi a medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum, justificarea medicală va avea în vedere reacţii adverse raportate prin sistemul naţional de farmacovigilenţă, ineficacitatea altor medicamente din cadrul aceleiaşi DCI sau particularizarea schemei terapeutice inclusiv pentru DCI - Combinaţii.

(9) Prescripţiile medicale pe baza cărora se eliberează medicamentele/materiale sanitare specifice pentru tratamentul ambulatoriu în cadrul programelor naţionale de sănătate curative constituie documente financiar-contabile, pe baza cărora se întocmesc borderourile centralizatoare.

(10) Pentru prescripţia medicală electronică on-line şi off-line, în situaţia în care primitorul renunţă la anumite DCI-uri/medicamente cuprinse în prescripţie, farmacistul va completa componenta eliberare din prescripţie numai cu medicamentele eliberate şi va lista un exemplar al acesteia, pe care primitorul semnează cu precizarea poziţiei/poziţiilor din componenta prescriere a medicamentelor la care renunţă şi care se păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. În această situaţie medicamentele neeliberate nu pot fi eliberate de nicio altă farmacie.

Pentru prescripţia electronică on-line, pentru DCI-urile/medicamentele neeliberate de farmacie şi la care asiguratul nu renunţă şi care pot fi eliberate de alte farmacii, farmacia care a eliberat medicamentele va lista un exemplar (componenta eliberare pentru pacient), cu DCI-urile/medicamentele eliberate, care va fi înmânat asiguratului/persoanei care ridică medicamentele în numele asiguratului pentru a se prezenta la altă farmacie, precum şi un exemplar al componentei eliberare - cu respectarea prevederilor alin. (4) - care se păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia.

(11) Medicamentele specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu scleroză multiplă, hemofilie, talasemie, unele boli rare, boli endocrine, pentru tratamentul substitutiv cu metadonă şi pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripţie medicală electronică on-line sau off-line sau prescripţie medicală cu regim special utilizată pentru preparate stupefiante şi psihotrope, după caz.

(12) Medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat, pentru tratamentul stării posttransplant al pacienţilor transplantaţi, cu excepţia tratamentului recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic, pentru tratamentul pacienţilor cu unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, angioedemul ereditar, fibroza pulmonară idiopatică, maladia Duchenne, sindromul Prader Willi şi neuropatie optică ereditară Leber) se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis.

(13) Medicamentele specifice care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor induşi în Programul naţional de oncologie se eliberează prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare; achiziţionarea acestora se realizează de către unitatea sanitară, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la preţul de achiziţie, care în cazul medicamentelor nu poate depăşi preţul de decontare aprobat în condiţiile legii.

(14) Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice incluşi în Programul naţional de oncologie se eliberează după cum urmează:

a) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi pentru formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară, după caz, corespunzătoare următoarelor DCI-uri: Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip hormonal care corespund DCI-urilor: Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum şi Fulvestrantum şi medicamentele de tip imunomodulator, care corespund DCI-urilor Interferonum alfa 2A şi Interferonum alfa 2B, precum şi Bortezomibum, Trastuzumaburn (concentraţia de 600 mg/5 ml), Azacitidinum şi Rituximabum (concentraţia de 120 mg/ml, 1.400 mg/flacon);

b) prin farmaciile cu circuit închis din structura unităţilor sanitare aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru celelalte forme farmaceutice cu administrare parenterală.

(15) Pentru tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat se vor completa prescripţii medicale distincte: pentru medicamente antidiabetice orale, pentru medicamente antidiabetice de tipul insulinelor şi teste de automonitorizare şi pentru medicamente antidiabetice orale, antidiabetice de tipul insulinelor şi teste de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici.

(16) Prescrierea testelor de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi se face împreună cu prescrierea tratamentului cu insulina, pe aceiaşi formular de prescripţie medicală, pe o perioadă de maximum 3 luni. Numărul de teste de automonitorizare este de până la 400 teste/3 luni pentru un copil cu diabet zaharat insulinodependent şi până la 100 teste pentru 3 luni pentru un adult cu diabet zaharat insulinotratat. Farmaciile sunt obligate să asigure în termen de maximum 48 de ore testele prescrise pacientului, dacă acestea nu există în farmacie la momentul solicitării. Decizia privind prescrierea unui număr mai mic de teste sau de a întrerupe acordarea testelor aparţine medicului prescriptor.”

2. La capitolul IV articolul 32, literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„g) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele, respectiv materialele sanitare sunt de până la 30, respectiv 31 de zile, după caz, cu excepţia medicamentelor specifice tratamentului bolnavilor cu diabet zaharat, cu afecţiuni oncologice, cu scleroză multiplă, osteoporoză, hemofilie, talasemie, hipertensiune arterială pulmonară, epidermoliză buloasă, scleroză tuberoasă, hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină, scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive, mucoviscidoză şi pentru stări posttransplant, respectiv a materialelor consumabile pentru pompele de insulină şi a materialelor sanitare specifice tratamentului bolnavilor cu epidermoliză buloasă cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative, pentru care perioada poate fi de până la 90/91/92 de zile, după caz, inclusiv la externarea bolnavului - în urma unui episod de spitalizare continuă/spitalizare de zi. Pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice şi bolnavii cu scleroză multiplă, la stabilirea perioadei de prescriere se vor avea în vedere starea bolnavului la momentul prescrierii şi prognosticul bolii; perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum este de până la 30-31 de zile.

h) Pentru prescripţia medicală electronică on-line, emisă pentru bolnavii cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative şi pentru care perioada de prescriere de medicamente poate fi de până la 90/91/92 zile, conform prevederilor lit. g), la cererea asiguratului/persoanei care ridică medicamentele în numele acestuia, cantitatea de medicamente prescrise se poate elibera fracţionat de către una sau mai multe farmacii. Prima eliberare se va face în maximum 30 de zile de la data emiterii componentei prescriere. Fiecare eliberare fracţionată se va face cu respectarea cantităţii lunare din fiecare medicament determinată în funcţie de cantitatea înscrisă de medic în componenta prescriere. Farmacia/Farmaciile care a/au eliberat medicamente fracţionat va/vor lista un exemplar (componenta eliberare pentru pacient) cu medicamentele eliberate, care va fi înmânat pacientului/persoanei care ridică medicamentele în numele acestuia pentru a se prezenta, în termenul de valabilitate al prescripţiei, la aceeaşi sau la altă farmacie, precum şi un exemplar al componentei eliberare - cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (4), care se păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere), urmând a fi prezentat casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. Farmacia care eliberează ultima fracţiune din medicamentele prescrise nu va mai lista componenta eliberare pentru pacient.”

3. La capitolul IV, după articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:

„Art. 321. - Achiziţia şi eliberarea procesoarelor de sunet (partea externă) se realizează prin unităţile sanitare prin care se derulează Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive). Pentru a beneficia de procesor de sunet:

a) pacientul care îndeplineşte criteriile de eligibilitate se va prezenta în unitatea sanitară care derulează programul şi la care se află în evidenţă în momentul solicitării procesorului de sunet (partea externă), în serviciul de audiologie;

b) medicul specialist ORL care realizează activarea şi adaptarea procesorului de sunet va menţiona în foaia de observaţie a pacientului recomandarea pentru procesor de sunet (partea externă) şi va completa Formularul pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii eligibili cu implant cohlear, prevăzut în anexa nr. 121, în baza căruia se realizează eliberarea procesorului de sunet;

c) procesorul de sunet (partea externă) va fi eliberat pacientului după activare şi adaptare specifică şi va beneficia de o perioadă de garanţie conform prevederilor din contractul de achiziţie.”

4. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul I an 2018” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2018*)

 

 

 

- mii lei -

Denumirea programului de sănătate

Credite de angajament an 2018

Credite bugetare an 2018

Programul naţional de oncologie, din care:

1.489.585,00

1.488.816,00

Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)**)

1.291.527,00

1.291.087,00

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT

29.192,00

29.114,00

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

412,00

378,00

Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copil şi adulţi

2.882,00

2.746,00

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii)

165.476,00

165.408,00

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi

96t00

83,00

Programul naţional de diabet zaharat

999.708,00

1.002.700,00

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

45.325,00

45.603,00

Programul naţional de tratament pentru boli rare**

190.583,00

185.721,00

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

117,290,00

122.761,00

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

188,897,00

187.416,00

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (Implant cohlear şi proteze auditive)

18.506,00

18.526,00

Programul naţional de boli endocrine

2.198,00

2.292,00

Programul naţional de ortopedie

68.931,00

67.796,00

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

510,00

531,00

Programul naţional de boli cardiovasculare

127.508,00

128.552,00

Programul naţional de sănătate mintală

1.525,00

1.454,00

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

22.863,00

21.261,00

Subprogramul de radiologie intervenţională

13.685,00

12.990,00

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

8.131,00

6.987,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

322,00

302,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

725,00

982,00

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

867.015,00

867.015,00

Total

4.140.444,00

4.140.444,00

Cost-volum

807.282,00

807.282,00

Total general

4.947.726,00

4.947.726,00


*) Sumele includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente trimestrului 12018.

**) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.”

 

5. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „Indicatori fizici” se modifici şi va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

a) numărul de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană/an: 14.150;

b) numărul de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 935;

c) numărul de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace/an: 5.505;

d) numărul de bolnavi cu aritmii complexe trataţi prin proceduri de ablaţie: 350;

e) numărul de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne/an: 455;

f) numărul de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă/an: 295;

g) numărul de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară/an: 5,015;

h) numărul de bolnavi cu anevrisme aortice trataţi prin tehnici hibride: 65;

i) numărul de bolnavi cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, trataţi prin tehnici transcateter: 125;

j) numărul de bolnavi cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal trataţi prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung: 5;

k) numărul de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară/an; 430;

l) numărul de bolnavi trataţi prin intervenţii de chirurgie vasculară/an: 6.185;

m) numărul de copii cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională/an: 160;

n) numărul de adulţi cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională/an; 15.”

6. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie”, Subprogramul de tratament medicamentos ai bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii), subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

*1) indicatori fizici;

- număr de bolnavi trataţi; 119.040.”

7. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie”, Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT (adulţi şi copii), subtitlul „Indicatori de evaluare, punctul 1) „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

- număr de bolnavi: 5.860.”

8. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie”, Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

- număr de bolnavi: 165.”

9. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie”, Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofanotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

a) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute: 555;

b) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare: 680;

c) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH: 345;

d) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară: 445;

e) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin imunofenotipare: 250;

f) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen citogenetic şi/sau FISH: 20;

g) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară: 170.”

10. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie”, Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

a) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj: 360;

b) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie/an: 985;

c) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 2D/an: 2.385;

d) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 3D/an: 6.395;

e) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT/an: 7.590;

f) număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie/an: 1.840.”

11. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie”, Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

a) număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru neuroblastom; 12;

b) număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru sarcom Ewing: 8;H.

12. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

Activităţi:

1) Reabilitarea auditivă prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive cu ancorare osoasă).

Criteriile de eligibilitate:

a) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială profundă cu praguri mai mari de 90 dB, pre- sau perilinguală, sub vârsta de 6 ani (IC);

b) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială severă/profundă postmeningitică - prioritate (IC);

c) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială progresivă cu pierderea beneficiului prin metode de protezare clasice (aparate auditive) (IC);

d) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială postlinguală profundă pe frecvenţele înalte (> 1.000 Hz) şi uşoară/medie pe frecvenţele joase (< 1.000 Hz), cu discriminare vocală sub 50% (IC);

e) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială la adult severă/profundă, praguri mai mari de 70 dB, praguri mai mari de 55 dB în câmp liber cu protezare, discriminare vocală sub 40% cu proteze şi stimul de 65 dB HL - (IC);

f) hipoacuzie neurosenzorială asimetrică severă, profundă, inclusiv pierderea totală de auz unilaterală cu auz normal sau aproape normal contralateral (BAHA sau alte dispozitive cu ancorare osoasă, IC);

g) hipoacuzie de transmisie sau mixtă, uni- sau bilaterală care nu poate fi protezată clasic (otită externă cronică sau recidivantă, supuraţii auriculare cronice, stenoze sau malformaţii de ureche externă/medie) (BAHA sau alte dispozitive cu ancorare osoasă, IUM);

h) hipoacuzie neurosenzorială moderată/severă cu discriminare peste 50% (IUM);

i) hipoacuzie de transmisie sau mixtă, moderată/severă, cu praguri ale conducerii osoase mai mici de 60 dB (IUM, BAHA sau alte dispozitive cu ancorare osoasă);

j) suport şi implicare familială bună. Suport psihologic adecvat;

k) aşteptări realiste din partea familiei în privinţa rezultatelor reabilitării auditiv-verbale,

Tipul de implantare - uni- sau bilaterală, simultană sau secvenţială - este stabilit de echipa de implant în funcţie de specificul fiecărui bolnav.

2) înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii cu implant cohlear din motive de uzură fizică şi pentru reducerea impactului negativ asupra auzului pacientului

Criteriile de eligibilitate:

a) procesor de sunet (partea externă) care a împlinit 7 ani de funcţionare (de la data activării), este deteriorat fizic şi nu mai asigură parametrii optimi de funcţionare, având impact negativ asupra auzului pacientului;

b) procesor de sunet (partea externă) care s-a defectat după ieşirea din perioada de garanţie şi nu mai poate fi reparat conform raportului de service din partea departamentului de service al producătorului, care atestă imposibilitatea reparării.

Indicatori de evaluare:

l) indicatori fizici:

a) număr de implanturi cohleare: 167;

b) număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA: 29;

c) număr de proteze implantabile de ureche medie; 3;

d) număr procesoare de sunet (partea externă): 45;

2) indicatori de eficienţă:

a) cost mediu/implant cohlear: 96.385 lei;

b) cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA: 24.383 lei;

c) cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie: 44.340 lei;

d) cost mediu/procesor de sunet (partea externă): 32.237 lei.

Natura cheltuielilor programului:

- cheltuieli cu materiale specifice: implanturi cohleare (procesor intern, procesor extern), proteze auditive cu ancorare osoasă şi proteze implantabile de ureche medie, procesor de sunet extern.

Unităţi care derulează programul:

a) Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. «Prof. Dr. Dorin Hociotă»;

b) Spitalul Clinic Municipal Timişoara;

c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;

d) Spitalul Clinic de Recuperare laşi;

e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

f) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie»;

g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;

h) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti.”

13. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diabet zaharat”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

,1) indicatori fizici:

a) număr de persoane cu diabet evaluate prin dozarea hemoglobinei glicozilate: 55.920;

b) număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi: 823.280;

c) număr de bolnavi automonitorizaţî: 241.600, din care:

c,1) număr de copii cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizaţi: 3.440;

c.2) număr de adulţi cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizaţi: 238.160;

d) număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulina: 280;

e) număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulina: 506;”.

14. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al bolilor neurologice”, subtitlul „Criterii de eligibilitate a bolnavilor cu scleroză multiplă”, după litera c.6) se introduce o nouă teză, cu următorul cuprins:

„Prescrierea medicamentelor specifice sclerozei multiple, menţionate la lit. a) şi c), se realizează cu respectarea protocolului terapeutic elaborat de Comisia de Neurologie a Ministerului Sănătăţii.”

15. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al bolilor neurologice”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

- număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi: 4.170.”

16. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiel”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „indicatori fizici” se modificaşi va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

a) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică continuă: 200;

b) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică intermitentă/de scurtă durată: 200;

c) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament «on demand»: 725;

d) număr de bolnavi cu vârsta 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titra mare cu profilaxie secundară pe termen lung: 15;

e) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă: 15.

f) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor: 55;

g) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu şi fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituţie în cazul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice: 85;

h) număr de bolnavi cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituţie: 10;

i) număr de bolnavi cu talasemie: 205;u.

17. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul „Criterii de eligibilitate:”, punctul 4 „boala Fabry” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4) boala Fabry:

a) bărbaţi (> 16 ani): după confirmarea diagnosticului de boală Fabry;

b) băieţi: în prezenţa unor manifestări semnificative* sau la asimptomatici, după vârsta de 10-13 ani;

c) subiecţi de sex feminin (toate vârstele): monitorizare; se instituie terapia în prezenţa unor manifestări semnificative* sau dacă este documentată progresia afectărilor de organ.


* Manifestările semnificative sunt considerate: acroparestezii cronice rezistente la tratamentul convenţional, proteinurie persistentă peste 300 mg/ 24 ore, filtrare glomerulară scăzută sub 800/ml/min./1,73 mp, afectare cardiacă semnificativa clinic, accident vascular cerebral sau atacuri ischemice tranzitorii în antecedente sau modificări ischemice cerebrale la RMN.”

 

18. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul „Criterii de eligibilitate:

”, punctul 5) „boala Pompe” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5) boala Pompe:

- bolnavi simptomatici cu diagnostic confirmat specific (enzimatic);”.

19. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul „Criterii de eligibilitate:”, punctul 18) „hiperfenilalaninemia la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahldrobiopterină (BH4)” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„18) hiperfenilalaninemia la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4):

a) bolnavi adulţi, adolescenţi şi copii cu vârstă de 4 ani sau peste, cu diagnostic de hiperfenilalaninemie (HFA) cu fenilcetonurie (FCU) care au fost identificaţi că răspund la un astfel de tratament;

b) bolnavi adulţi, adolescenţi şi copii de toate vârstele cu diagnostic de hiperfenilalaninemie (HFA) cu deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) care au fost identificaţi că răspund la un astfel de tratament;”.

20. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „Indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

a) număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice: 200;

b) număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute - urgenţe neurologice: 170;

c) număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică: 660;

d) număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă (medicamente): 25;

d.1) număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă (tije telescopice): 10;

e) număr de bolnavi cu boala Fabry: 30;

f) număr de bolnavi cu boala Pompe: 10;

g) număr de bolnavi cu tirozinemie: 5;

h) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter): 20;

i) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler): 6;

j) număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală: 1;

k) număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară: 150;

l) număr de bolnavi cu HTAP trataţi: 450;

m) număr de bolnavi cu mucoviscidoză (adulţi): 125;

n) număr de bolnavi cu mucoviscidoză (copii): 390;

o) număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă: 90;

p) număr de bolnavi cu sindromul Prader Willi: 20;

r) număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină: 15;

s) număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive: 140;

ş) număr de bolnavi adulţi cu purpură trombocitopenică imună cronică splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi: 85;

t) număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie care au fost diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4): 15;

ţ) număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă: 35;

u) număr de bolnavi cu fibroză pulmonară idiopatică: 85;

v) număr de bolnavi cu distrofie musculară duchenne; 20;

x) număr de bolnavi cu angioedem ereditar: 89;

y) număr de bolnavi cu neuropatie optică ereditară Leber: 7.”

21. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul „Unităţi care derulează programul”, punctul 9 „mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)”, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;”.

22. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul „Unităţi care derulează programul”, punctul 11 „sindrom de imunodeficienţă primară”, după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:

,,u) Spitalul Clinic Municipal «Dr. G. Curteanu» Oradea;”.

23. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul „Unităţi care derulează programul”, punctul 18 „purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi”, după litera k) se introduc două noi litere, literele I) şi m), cu următorul cuprins:

„l) Spitalul Clinic Municipal «Dr. G. Curteanu» Oradea;

m) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Focşani”.

24. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de sănătate mintală”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

a) număr de bolnavi în tratament substitutiv: 1.360;

b) număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor: 14.990;”.

25. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli endocrine”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici: număr de bolnavi trataţi: 12.476, din care:

a) 5.890 cu osteoporoză;

b) 6.165 cu guşă prin tireomegalie cauzată de carenţă de iod;

c) 1.265 cu guşă prin tireomegalie cauzată de proliferarea malignă;”.

26. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de ortopedie”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

a) număr de copii cu afecţiuni articulare endoprotezaţi/an: 5;

b) număr de adulţi cu afecţiuni articulare endoprotezaţi/an: 15.610;

c) număr de copii cu endoprotezare articulară tumorală/an: 5;

d) număr de adulţi cu endoprotezare articulară tumorală/an: 20;

e) număr de copii cu implant segmentar/an: 40;

f) număr de adulţi cu implant segmentar/an: 465;

g) număr de adulţi trataţi prin chirurgie spinală/an: 770;

h) număr de copii cu malformaţii congenitale grave vertebrale care necesită instrumentaţie specifică trataţi/an: 5;

i) număr de adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare; 2.165;”.

27. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

a) număr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant: 3.850;

b) număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice: 370;”.

28. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

- număr de pacienţi trataţi prin epurare extrahepatică: 40;”.

29. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă”, Subprogramul de radiologie intervenţională, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

*1) indicatori fizici:

a) număr de pacienţi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi: 1.490;

b) număr de tratamente Gamma-Knife: 470;

c) număr de stimulatoare cerebrale implantabile: 20;

d) număr de pompe implantabile: 15;

e) număr de pacienţi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi: 2.720;

f) număr de pacienţi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi: 280;

g) număr de pacienţi cu afecţiuni oncologice trataţi: 675;

h) număr de pacienţi cu hemoragii acute sau cronice trataţi: 565;

i) număr de pacienţi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă: 5;”.

30. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă”, Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

a) număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale: 75;

b) număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag:

50;”.

31. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şt tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă”, Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

- număr de copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi: 135;”.

32. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şt tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă”, Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 1) „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

- număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodular: 10;”.

33. După anexa nr. 12 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 121, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

34. Anexa nr. 13 G.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

35. Anexa nr. 13 G.2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Răzvan-Teohari Vulcănescu

 

Bucureşti, 17 mai 2018.

Nr. 932.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 121 la normele tehnice)

 

Formular pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii eligibili cu Implant cohlear

 

Unitatea sanitară

 

 

Numele şi prenumele pacientului

 

 

CNP

 

 

Domiciliul

 

 

Data implantării

 

 

Urechea implantată (UD, US)

 

 

Data activării procesorului declasat

 

 

Modelul procesorului declasat

 

 

Număr de serie al procesorului declasat

 

 

Motivul declasării

procesor de sunet care a împlinit 7 ani de funcţionare (de la data activării), este deteriorat fizic şi nu mai asigură parametrii optimi de funcţionare, având impact negativ asupra auzului pacientului



procesor de sunet care s-a defectat după ieşirea din perioada de garanţie şi nu mai poate fi reparat - Se ataşează raportul de service.



Data activării procesorului nou

 

 

Modelul procesorului nou

 

 

Număr de serie al procesorului nou

 

 

Obs.

 

 

 

Medic specialist ORL:

 

Data:

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 13 G.1 la normele tehnice)

 

CHESTIONAR DE EVALUARE

pentru includerea în Programul naţional de tratament pentru boli rare - tratament medicamentos pentru boala Fabry, boala Pompe, tirozinemia, mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler), mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter), afibrinogenemie congenitală, sindrom de imunodeficienţă primară

 

Judeţul ......................................................................................................................................................

Localitatea ................................................................................................................................................

Unitatea sanitară .......................................................................................................................................

Adresă ......................................................................................................................................................

Telefon ......................................................................................................................................................

Fax ............................................................................................................................................................

E-mail ........................................................................................................................................................

Manager*:

Nume .........................................................

Prenume .......................................................

 

Adresă ................................................................................................................................................................................................

 

Telefon .......................................................

fax ................................................................

 

E-mail .................................................................................................................................................................................................

Medic coordonator:

Nume .........................................................

Prenume .......................................................

 

Adresă ................................................................................................................................................................................................

 

Telefon .......................................................

fax ................................................................

 

E-mail .................................................................................................................................................................................................

Director medical:

Nume .........................................................

Prenume .......................................................

 

Adresă ................................................................................................................................................................................................

 

Telefon .......................................................

fax .................................................................

 

E-mail ..................................................................................................................................................................................................

 

* Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului.

 

 

 

Capitolul 1. Relaţie contractuală În sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

DA

NU

1.

Unitate sanitară cu paturi aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti

 

 

 

Capitolul 2. Criterii privind structura organizatorică

 

 

 

DA

NU

I

Unitate sanitară cu paturi din zona de reşedinţă a bolnavilor care are în structura organizatorică:

 

- secţie/compartiment de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti în patologia care face obiectul de activitate al programului

 

 

 

- farmacie cu circuit închis

 

 

 

Capitolul 3. Criterii privind structura de personal

 

 

 

DA

NU

1.

încadrarea cu medici şi personal sanitar mediu a secţiei/compartimentului de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti în patologia care face obiectul de activitate al programului conform Normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (Precizaţi nr. medicilor de specialitate şi al asistenţilor medicali ...)

 

 

2.

Încadrarea cu farmacişti şi asistenţi medicali de farmacie conform Normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (Precizaţi nr. farmaciştilor şi al asistenţilor medicali de farmacie ...)

 

 

 

Capitolul 4. Corespondenţa dintre secţiile/compartimentele de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti şi medicii de specialitate prescriptori pentru patologia care face obiectul de activitate al programului

 

Denumirea programului

Patologia care face obiectul de activitate

Secţia/Compartimentul în cadrul cărora se acordă servicii medicale spitaliceşti

Medici de specialitate prescriptori

Programul naţional de tratament pentru boli rare

Boala Fabry

Pediatrie

Cardiologie

Genetică medicală

Neurologie Nefrologie

Pediatrie Cardiologie Genetică medicală Neurologie Nefrologie

Boala Pompe

Pediatrie

Genetică medicală

Medicină internă

Neurologie

Pediatrie

Genetică medicală

Medicină internă

Neurologie

Tirozinemie

Pediatrie

Medicină internă

Pediatrie

Medicină internă

Mucopolizaharidoză tip II

Pediatrie

Medicină internă

Pediatrie

Medicină internă

Mucopolizaharidoză tip I

Pediatrie

Medicină internă

Pediatrie

Medicină internă

Afibrinogenemie congenitală

Pediatrie

Medicină internă

Pediatrie

Medicină internă

Sindrom de imunodeficienţă primară

Imunologie clinică şi alergologie Imunologie clinică şi alergologie copii

Pediatrie

Medicină internă

Alergologie şi imunologie clinică

Pediatrie

Medicină internă

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.

 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Manager

Medic coordonator

Director medical

 

Capitolul 5.

CAS ....................................................

 

Unitatea sanitară:

AVIZAT

NEAVIZAT

 ...................................................................................................................................

 

 

 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Preşedinte director general

Director relaţii contractuale

Medic-şef

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 13 G.2 la normele tehnice)

 

CHESTIONAR DE EVALUARE

pentru Includerea în Programul naţional de tratament pentru boli rare - tratamentul medicamentos pentru boli neurologice degenerative/inflamator-imune, hipertensiune arterială pulmonară, polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină, scleroza sistemică şi ulcerele digitale evolutive, purpura trombocitopenica imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi, hiperfenilalaninemia la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4), scleroză tuberoasă

 

Judeţul ......................................................................................................................................................

Localitatea ................................................................................................................................................

Unitatea sanitară .......................................................................................................................................

Adresă ......................................................................................................................................................

Telefon ......................................................................................................................................................

Fax ............................................................................................................................................................

E-mail ........................................................................................................................................................

Manager*:

Nume .........................................................

Prenume .......................................................

 

Adresă ................................................................................................................................................................................................

 

Telefon .......................................................

fax ................................................................

 

E-mail .................................................................................................................................................................................................

Medic coordonator:

Nume .........................................................

Prenume .......................................................

 

Adresă ................................................................................................................................................................................................

 

Telefon .......................................................

fax ................................................................

 

E-mail .................................................................................................................................................................................................

Director medical:

Nume .........................................................

Prenume .......................................................

 

Adresă ................................................................................................................................................................................................

 

Telefon .......................................................

fax .................................................................

 

E-mail ..................................................................................................................................................................................................

 

Capitolul 1. Relaţie contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

DA

NU

1.

Unitate sanitară cu paturi aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti

 

 

 

Capitolul 2. Criterii privind structura organizatorică

 

 

 

DA

NU

I

Unitate sanitară cu paturi care are în structura organizatorică aprobată:

 

 

 

- secţie/compartiment de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti în patologia care face obiectul de activitate al programului

 

 

 

- farmacie cu circuit închis

 

 

 

Capitolul 3. Criterii privind structura de personal

 

 

 

DA

NU

1.

Încadrarea cu medici şi personal sanitar mediu a secţiei/compartimentului de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti în patologia care face obiectul de activitate al programului conform Normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (Precizaţi nr. medicilor de specialitate şi al asistenţilor medicali...)

 

 

2.

Încadrarea cu farmacişti şi asistenţi medicali de farmacie conform Normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (Precizaţi nr. farmaciştilor şi al asistenţilor medicali de farmacie ...)

 

 

 

* Răspunderea pentru completarea datelor» revine managerului.

 

Capitolul 4. Corespondenţa dintre secţiile/compartimentele de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti şi medicii de specialitate prescriptori în patologia care face obiectul de activitate al programului

 

Denumirea programului

Patologia care face obiectul de activitate

Secţia/Compartimentul în cadrul cărora se acordă servicii medicale spitaliceşti

Medici de specialitate prescriptori

Programul naţional de tratament pentru boli rare

Boli neurologice degenerative/inflamator-imune

Neurologie

Neurologie

Scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

Reumatologie

Reumatologie

Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii (ne)splenectomizaţi

Hematologie

Hematologie

Polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină

Neurologie

Hematologie

Neurologie

Hematologie

Hiperfenilalaninemie care au fost diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

Pediatrie

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice copii

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

Pediatrie

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

Scleroză tuberoasă

Neurologie

Neurologie pediatrică

Nefrologie

Urologie

Neurologie

Neurologie pediatrică

Nefrologie

Urologie

HTAP

Cardiologie

Cardiologie copii

Pneumologie

Cardiologie

Pneumologie

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.

 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Manager

Medic coordonator

Director medical

 

Capitolul 5.

CAS ................................................

 

Unitatea sanitară:

AVIZAT

NEAVIZAT

...................................................................................................................................

 

 

 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Preşedinte director general

Director relaţii contractuale

Medic-şef

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.