MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 188/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 188         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 1 martie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

56. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

209. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 şi art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu pe anul 2018 este prevăzut în anexa nr. 1a, iar bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu pe anul 2018 este prevăzut în anexa nr. 1b.

(3) Se aprobă lista proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2018, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. - Pe parcursul execuţiei bugetare, în cazul în care necesităţile o impun, se autorizează conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 2 „Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2018”, precum şi între acestea, cu încadrarea în totalul sumelor aprobate.

Art. 3. - (1) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, prevăzut în anexa nr. 1ar se realizează prin conturi de venituri şi de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului.

(2) Creditele bugetare aprobate în bugetul prevăzut la alin. (1) pot fi folosite, la cererea ordonatorului de credite, numai după deschiderea de credite bugetare.

Art. 4. - (1) Suma de 2.910.393 mii lei reprezintă excedent din anii precedenţi.

(2) Suma de 845.891 mii lei, din disponibilul prevăzut la alin. (1), va fi utilizată pentru acoperirea deficitului determinat de restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, restituire prevăzută în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare, precum şi al Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

(3) Suma de 154.109 mii lei, din disponibilul prevăzut la alin. (1), va fi utilizată pentru acoperirea deficitului prevăzut în anexa nr. 1a.

Art. 5. - Lunar, Administraţia Fondului pentru Mediu va întocmi execuţia bugetului de venituri şt cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu aferent lunii precedente, precum şi pe proiecte şi programe, pe care o va depune la Ministerul Mediului până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 6. - Anexele nr. 1, 1 a, 1 b şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Ion Cîmpeanu,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

 

Bucureşti, 22 februarie 2018.

Nr. 56.


*) Anexele nr. 1, 1a, 1 b şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL FONDULUI PENTRU MEDIU ŞI AL ADMINISTRAŢIEI FONDULUI PENTRU MEDIU PENTRU ANUL 2018

 

 

 

- mii lei -

Denumire Indicator

Cod

Execuţie la 31.12.2017

Program 2018

1

2

3

4

TOTAL VENITURI

 

573.041

406.242

I. VENITURI CURENTE

 

573.041

406.242

A. VENITURI FISCALE

 

562.926

400.992

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

 

278

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

278

0

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

278

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

18.10

562.648

400.992

Alte Impozite şi taxe fiscale

18.10.50

562.648

400.992

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică, Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu.

01

69,677

72.287

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

8.234

8,502

c) taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare

03

105,999

10.000

d) o contribuţie de 2 lei/kg. datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională Bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţionala ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional,ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare Obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii da incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare

04

141.710

72.000

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

05

12.980

13.881

f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc. arborilor şi arbuştilor ornamentali pomilor de Crăci un, răchitei şi puieţilor

06

55.616

57.252

i) o contribuţie de 2 lei,kg anvelopă, datorată de Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării. pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate

09

1.833

1.94

j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

1.559

1.600

n) Cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu

14

150

151

p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea efectiv depozitată şi cantitatea reprezentând 85% din cea depozitată în anul anterior

16

41.535

30.000

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale Obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere

17

67.793

69.683

s) o taxă de 0,3 lei/kg. aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

19

45.067

46.497

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalenta emisa, plătită pe către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de sera corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care creşte anual în conformitate cu indicele european al preturilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare

20

157

159

ţ)suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate. achitată conform prevederilor ari.12 alin.(2) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare

21

506

506

v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate, respect» gestionate În numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;

22

9.774

1.000

w) o contribuţie În cuantumul prevăzut În anexa nr. 5, datorată de operatorii economia care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice

23

1

15.000

x) o contribuţie de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili

24

7

600

C. VENITURI NEFISCALE

 

10.115

5.250

CI .VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

0

0

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30.10.11

0

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

7.180

5.250

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

7.180

5.250

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

40.15

0

0

Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent

40.15.03

0

 

IV. ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

46.10

2.935

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă

46.10.03

2.935

 

TOTAL CHELTUIELI

 

 

 

I. Credite de angajament

 

457.667

425.780

II. Credite bugetare

 

 

552.780

CHELTUIELI CURENTE

01

 

 

I. Credite de angajament

 

 

424.541

II. Credite bugetare

 

457.292

551.541

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

 

 

I. Credite de angajament

 

 

23.787

II. Credite bugetare

 

21.840

23.787

BUNURI ŞI SERVICII

20

 

 

I. Credite de angajament

 

 

7.861

II. Credite bugetare

 

2.698

7.861

ALTE TRANSFERURI

55

 

 

I. Credite de angajament

 

 

392.852

II. Credite bugetare

 

431.433

519.852

VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSAB1LE (FEN) POSTADERARE

56

 

 

I. Credite de angajament

 

0

41

II. Credite bugetare

 

1.321

41

Mecanismul financiar SEE

56.17

 

 

I. Credite de angajament

 

 

41

II. Credite bugetare

 

17

41

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN

56 23

 

 

I. Credite de angajament

 

 

0

II. Credite bugetare

 

0

0

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE. pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice

56.35

 

 

I. Credite de angajament

 

 

0

II. Credite bugetare

 

1.304

0

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE. pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice

56.37

 

 

I. Credite de angajament

 

 

0

II. Credite bugetare

 

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

 

 

I Credite de angajament

 

 

1.239

II. Credite bugetare

 

375

1.239

ACTIVE NEFINANCIARE

71

 

 

I. Credite de angajament

 

 

1.239

II. Credite bugetare

 

375

1.239

DEFICIT/EXCEDENT

 

115.374

-146,538

Total venituri

 

573.041

406.242

Total cheltuieli

 

457 667

552.780

 

ANEXA Nr. 1a

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL FONDULUI PENTRU MEDIU PENTRU ANUL 2018

 

 

 

- mii lei -

Denumire indicator

Cod

Execuţie la 31.12.2017

Program 2018

1

2

3

4

TOTAL VENITURI

 

534.803

365.743

I. VENITURI CURENTE

 

534.803

365.743

A. VENITURI FISCALE

 

525.092

360.893

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

 

31

0

Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

31

0

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

31

0

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE

18.10

525.061

360.893

Alte impozite şi taxe fiscale

18.10.50

525.061

360.893

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia sa le vireze la Fondul pentru mediu;

01

0

65.040

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

0

7.652

c) taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare

03

0

9.000

d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional,ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare

04

0

64.800

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

05

0

12.475

f)o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun,răchitei şi puieţilor

06

0

51.527

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate

09

0

1.723

j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

0

1.440

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu

14

0

136

p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea efectiv depozitată şi cantitatea reprezentând 85% din cea depozitată în anul anterior

16

0

27.000

q) ecotaxa, în valoare de 0,1lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care Introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere

17

0

62.715

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa

naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

19

0

41.847

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mat a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalentă emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care creşte anual în conformitate cu indicele european al preţurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare

20

0

143

ţ) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, achitată conform prevederilor art.12 alin.(2) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare

21

0

455

v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;

22

0

900

w) o contribuţie în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice

23

0

13.500

x) o contribuţie de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili

24

0

540

C. VENITURI NEFISCALE

 

9.711

4.850

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

0

0

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30.10.11

0

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

6.776

4.850

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

6.776

4.850

IV. ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

46.10

2.935

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă

46.10.03

2.935

0

 

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI

 

 

 

I. Credite de angajament

 

 

392.852

II. Credite bugetare

 

432.631

519.852

CHELTUIELI CURENTE

01

 

0

I. Credite de angajament

 

 

392.852

II. Credite bugetare

 

431.433

519.852

ALTE TRANSFERURI

55

 

0

I. Credite de angajament

 

 

392.852

II. Credite bugetare

 

431.433

519.852

CAPITOLUL Protecţia mediului

74.10

 

 

Subcap. Reducerea şi controlul poluării

74.10.03

 

 

ALTE TRANSFERURI

55

 

 

Transferuri interne

55.01

 

 

I. Credite de angajament

 

314.736

392.852

II. Credite bugetare

 

431.433

519.852

VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

1.198

0

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN

56.23

0

0

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice

56.35

1.198

0

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituii publice

56.37

0

0

EXCEDENT/DEFICIT*

.

102.172

-154.108

Total venituri

 

534.803

365.743

Total cheltuieli

 

432.631

519.852

 

* deficitul de 154.109 mii lei se va acoperi din excedentul anilor precedenţi.

 

ANEXA Nr. 1b

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL ADMINISTRAŢIEI FONDULUI PENTRU MEDIU PENTRU ANUL 2018

 

 

 

- mii lei -

Denumire indicator

Cod

Executiv la 31.12.2017

Program 2018

1

5

3

4

TOTAL VENITURI

 

38.238

40.499

1. VENITURI CURENTE

 

38.238

40.499

A. VENITURI FISCALE

 

37.834

40.099

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII

 

247

0

Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

247

0

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

247

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

18.10

37.587

40.099

Alte impozite şi taxe fiscale

18.10.50

37.587

40.099

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

01

 

7.227

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

 

850

c) taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare

03

 

1000

d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional,ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare

04

 

7.200

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

05

 

1.386

f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăci un, răchitei şi puieţilor

06

 

5.725

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate

09

 

191

j)o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

 

160

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu

14

 

15

p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea efectiv depozitată şi cantitatea reprezentând 85% din cea depozitată în anul anterior

16

 

3.000

q) ecotaxa, în valoare de 0,1lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere

17

 

6.968

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

19

 

4.650

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalentă emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care creşte anual în conformitate cu indicele european al preţurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare

20

 

16

Ţ) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, achitată conform prevederilor art.12 al in. (2) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare

21

 

51

v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate, respectiv gestionate m numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;

22

 

100

w) o contribuţia în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice

23

 

1.500

X) 0 contribuţie de 4 lei/kg de Paterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili

24

 

60

C. VENITURI NEFISCALE

 

404

400

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

0

0

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii da gaza cu efect da seră

30.10.11

0

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

404

400

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

404

400

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

40.15

0

0

Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent

40.15.03

0

 

TOTAL CHELTUIELI

 

 

 

I. Credite da angajament

 

0

32.928

II. Credite bugetare

 

25.036

32.928

CHELTUIELI CURENTE

01

 

 

I. Credite de angajament

 

0

31.689

II. Credite bugetare

 

24,661

31.689

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

 

 

I. Credite da angajament

 

0

23.787

II. Credite bugetare

 

21.840

23.767

BUNURI ŞI SERVICII

20

 

 

I. Credite de angajament

 

0

7.861

II. Credite bugetare

 

2.698

7.861

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0

0

L Credite da angajament

 

0

41

II. Credite bugetare

 

123

41

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

 

 

I. Credite de angajament

 

0

1.239

II. Credite bugetare

 

375

1.239

ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

0

I. Credite de angajament

 

0

1.239

II. Credite bugetare

 

375

1.239

CAPITOLUL Protecţia mediului

74.10

0

0

Subcap.. Administraţie centrală

74.10.01

0

0

t. Credite de angajament

 

0

32.928

II. Credite bugetare

 

25.036

32.928

CHELTUIELI CURENTE

01

 

 

I. Credite de angajament

 

0

31.889

II. Credite bugetare

 

24.661

31.689

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

 

 

I. Credite de angajament

 

0

23.787

II. Credite bugetare

 

21.840

23.787

Cheltuieli salariate în bani

10. 01

0

0

I. Credite de angajament

 

0

22.968

II. Credite bugetare

 

16.924

22.968

Salariu de bază

10.01.01

 

 

I. Credite de angajament

 

 

20.350

II. Credite bugetare

 

15.359

20.350

Spoturi pentru condiţii de munca

10.01.05

 

 

I. Credite de angajament

 

0

1.770

II. Credite bugetare

 

0

1.770

Alte sporuri

10.01 06

 

 

I. Credite de angajament

 

 

0

II. Credite bugetare

 

1.140

0

Indemnizaţii plătite unor persoane din atare unităţii

10.01.12

 

 

I. Credit» de angajament

 

 

600

II. Credite bugetare

 

24S

600

Indemnizaţii de delegare

10.01.13

 

 

I. Credite de angajament

 

 

60

II. Credite bugetare

 

15

60

Alte drepturi salariate În bani

10.01.30

 

 

I. Credit» de angajament

 

 

188

II. Credite bugetare

 

165

188

Cheltuieli salariile în natură

10.02

 

 

I. Credite de angajament

 

0

1

II. Credite bugetare

 

1.060

1

Tichete de masă

10.02.01

 

 

I. Credite de angajament

 

 

0

II. Credite bugetare

 

744

0

Vouchere de vacanta

10.02.06

 

 

I. Credite de angajament

 

 

1

II. Credite bugetare

 

316

1

 

 

 

 

Contribuţii

10.03

 

 

I. Credite de angajament

 

0

818

II. Credite bugetare

 

3.856

818

Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

 

 

I. Credite de angajament

 

 

220

II. Credite bugetare

 

2.884

220

Contribuţii de asigurările de somai

10.03.02

 

 

1. Credite de angajament

 

 

7

II. Credite bugetare

 

83

7

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

 

 

I. Credite de angajament

 

 

72

II. Credite bugetare

 

904

72

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

 

 

I. Credite de angajament

 

 

3

II. Credite bugetare

 

25

3

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

 

 

I. Credite de angajament

 

 

0

II,Credite bugetare

 

160

0

Contribuţia asigurătorie pentru muncă

10.03.07

 

 

I. Credite de angajament

 

 

516

II. Credite bugetare

 

 

516

 

BUNURI ŞI SERVICII

20

 

 

I. Credite de angajament

 

0

7.861

II. Credite bugetare

 

2.608

7.861

Bunuri şi servicii

20.01

 

 

I. Credite de angajament

 

0

4.222

II. Credite bugetare

 

1.973

4.222

Furnituri de birou

20.01.01

 

 

I. Credite de angajament

 

 

367

II. Credite bugetare

 

158

367

încălzit, iluminat şi forţa motrica

20.01.03

 

 

I. Credite de angajament

 

 

225

II. Credite bugetare

 

152

225

Apă canal şi salubritate

20.01.04

 

 

I. Credite de angajament

 

 

50

II. Credite bugetare

 

37

50

Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

 

 

I. Credite de angajament

 

 

420

II. Credite bugetare

 

137

420

Piese de schimb

20.01.06

 

 

I. Credite de angajament

 

 

10

II. Credite bugetare

 

0

10

Postit, telecomunicaţii, radio. tv.. internet

20.01.08

 

 

I. Credite de angajament

 

 

550

II. Credite bugetare

 

410

550

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.09

 

 

I. Credite de angajament

 

 

100

II. Credite bugetare

 

32

100

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

 

 

I. Credite de angajament

 

 

2500

II. Credite bugetare

 

1047

2500

Reparaţii Curente

20.02

 

 

I. Credite de angajament

 

 

50

II. Credite bugetare

 

0

50

Bunuri denatura obiectelor de inventar

20.05

 

 

Alte obiecte de inventar

20.05.30

 

 

I. Credite de angajament

 

 

170

II. Credite bugetare

 

94

170

Deplasări detaşări transferări

20.06

 

 

I. Credite de angajament

 

0

1.600

II. Credite bugetare

 

354

1.000

Deplasări interne detaşări transferări

20.06.01

 

 

I. Credite de angajament

 

 

900

II. Credite bugetare

 

350

900

Deplasări În străinătate

20.06.02

 

 

I. Credite de angajament

 

 

100

II. Credite bugetare

 

4

100

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

 

 

I. Credite de angajament

 

 

10

II. Credite bugetare

 

1

10

Consultantă si expertiză

20.12

 

 

I. Credite de angajament

 

 

0

II. Credite bugetare

 

0

0

Pregătire profesională

20.13

 

 

I. Credite de angajament

 

 

500

II. Credite bugetare

 

1

500

Protecţia muncii

20.14

 

 

I. Credite de angajament

 

 

50

II. Credite bugetare

 

5

50

Cheltuieli Judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

20.25

 

 

I. Credite de angajament

 

 

500

II. Credite bugetare

 

88

500

Alte cheltuieli

20.30

 

 

I. Credite de angajament

 

0

1.359

II. Credite bugetare

 

202

1.359

Protocol şi reprezentare

20.30.02

 

 

I. Credite de angajament

 

 

60

II. Credite bugetare

 

32

60

Prime de asigurare non-viată

20.30.03

 

 

I. Credite de angajament

 

 

75

II. Credite bugetare

 

37

75

Chirii

20.30.04

 

 

I. Credite de angajament

 

 

40

II. Credite bugetare

 

6

40

Executarea silită a creanţelor bugetare

20.30.09

 

 

I. Credite de angajament

 

 

500

II Credite bugetare

 

0

500

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

 

 

I. Credite de angajament

 

 

684

II. Credite bugetare

 

127

684

VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

 

 

I. Credite de angajament

 

0

41

II. Credite bugetare

 

123

41

Mecanismul financiar SEE

56.17

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

 

 

I. Credite de angajament

 

 

41

II. Credite bugetare

 

17

41

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE. pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice

56.35

 

 

I. Credite de angajament

 

 

0

II. Credite bugetare

 

106

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

 

 

I. Credite de angajament

 

0

1.239

II. Credite bugetare

 

375

1.239

ACTIVE NEFINANCIARE

71

 

 

Active fixe

71.01

0

0

Mobilier, aparatură, birotică şi alte active corporale

71.01.03

 

 

I. Credite de angajament

 

 

583

II. Credite bugetare

 

194

583

Alte active fixe

71.01.30

 

 

I. Credite de angajament

 

 

656

II. Credite bugetare

 

181

656

deficit/excedent

 

13.202

7.571

Total venituri

 

38.238

40.499

Total cheltuieli

 

25.036

32.928

 

ANEXA Nr. 2

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

LISTA SUMELOR ALOCATE PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI FINANŢATE DIN FONDUL PENTRU MEDIU ÎN ANUL 2018

 

 

 

- mii lei -

Denumire program

COD

Execuţie la 31.12.2017

Program 2018

1

2

3

4

TOTAL CHELTUIELI

55.01

 

 

I. Credite de angajament

 

314.736

392.852

II. Credite bugetare

 

431.433

519.852

finanţele din:

 

 

 

venituri proprii

55.01

 

 

I. Credite de angajament

 

314.736

392.852

II. Credite bugetare

 

431.433

519.852

a) reducerea Impactului asupra atmosferei, apei şi solului, inclusiv monitorizarea calităţi aerului

01

 

 

finanţat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

20.000

II. Credite bugetare

 

0

20.000

c) gestionarea deşeurilor

03

 

 

finanţat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

76.745

II. Credite bugetare

 

0

10.995

d) protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare

04

 

 

finanţat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

2.198

0

II. Credite bugetare

 

174.454

175.000

f) conservarea biodiversităţii şi administrarea ariilor naturale protejate

06

 

 

finanţat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

0

II. Credite bugetare

 

0

0

g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor

07

 

 

finanţat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

200

II. Credite bugetare

 

16.908

20.000

h) educaţia fii conştientizarea publicului privind protecţia mediului

08

 

 

finanţat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

10.000

II. Credite bugetare

 

0

0

i) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile

09

 

 

finanţat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

8.746

5.657

II. Credite bugetare

 

8.746

5.657

m) efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice

13

 

 

finanţat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

10.130

26.950

II. Credite bugetare

 

1.468

10.000

o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier

15

 

 

finanţat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

0

II. Credite bugetare

 

0

0

q) instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

17

 

 

finanţat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

53.372

300

II. Credite bugetare

 

13.065

35.000

 

r) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţile din mediul urban

18

 

 

finanţat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

290

0

II. Credite bugetare

 

1.927

200

s) Programul de Stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

19

 

 

finanţat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

195.000

133.000

II. Credite bugetare

 

193.152

150.000

u) Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti în mediul urban şi periurban

21

 

 

finanţat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

0

II. Credite bugetare

 

0

0

v) Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului

22

 

 

finanţat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

0

II. Credite bugetare

 

11.823

13.000

w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic

23

 

 

finanţat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

45.000

120.000

II. Credite bugetare

 

9.890

80.000

x) efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice

24

 

 

finanţat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

0

II. Credite bugetare

 

0

0

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 23.01.2018 Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare SA/DSISG nr. 19/10.01.2018 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Timişoara, Str. Pomiculturii nr. 64, ap. 1, cam. 3, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J35/4135/26.11.2008, cod unic de înregistrare 24796090/26.11.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 567/24.04,2009, reprezentată de către domnul Dărăban Dorin în calitate de administrator/asociat,

şi a constatat următoarele:

1. Prin Decizia preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 603/2009 a fost aprobată, la cerere, suspendarea activităţii de asigurare pentru Societatea AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. până la solicitarea societăţii de reîncepere a activităţii (până la definitivarea organigramei).

În conformitate cu prevederile art. 1 din decizia mai sus-menţionată, Societatea AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. avea obligaţia de a solicita Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor/Autorităţii de Supraveghere a Asigurărilor reînceperea activităţii, după definitivarea organigramei societăţii.

2. Prin Adresa SA-DSI nr. 3.871/09.06.2017 Direcţia supraveghere intermediari şi supravegherea regulilor de conduită - D.S.I. a solicitat Societăţii AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. să transmită Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 15 zile, o adresă cu privire la reluarea activităţii/încetarea activităţii ca broker de asigurare.

3. Prin Adresa nr. RG/26.173/06.07.2017 Societatea AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat „încetarea activităţii ca broker de asigurare, pentru societate urmând să se declanşeze procedura de lichidare voluntară cu dizolvare1, ca urmare a Hotărârii Adunării generale a asociaţilor nr. 1 din 12.07.2017.

4. Conform informaţiilor din balanţele de verificare ale Societăţii AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. la data de 31.12.2009, 31.12.2016 şi la 30.09.2017, precum şi a Adresei înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/44494/23,11.2017 rezultă că societatea nu a desfăşurat activitate de intermediere, nefiind înregistrate prime intermediate prin intermediul contului 401 - „Decontările cu asigurătorii şi reasiguratorii privind primele intermediate” şi nici comisioane de încasat prin intermediul contului 411 - „Decontările cu asigurătorii şi reasigurătorii privind primele intermediate”.

5. Societatea AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a avut şi nu are în desfăşurare contracte de colaborare încheiate cu societăţi de asigurare.

6. Societatea nu are colaboratori - asistenţi în brokeraj persoane fizice sau juridice înregistraţi în Jurnalele asistenţilor în brokeraj, iar în Registrul personalului propriu nu există nicio înregistrare.

7. Societatea AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea do Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Timişoara, Str. Pomiculturii nr. 64, ap. 1, cam. 3, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J35/4135/26.11.2008, cod unic de înregistrare 24796090/26.11.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-567/24.04.2009, reprezentată de către domnul Dărăban Dorin în calitate de administrator/asociat, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 13 februarie 2018.

Nr. 209.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.