MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 195/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 195         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 2 martie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 8 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 188 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

254. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

379. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 376/2017

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 3 din 22 ianuarie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 8

din 18 ianuarie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 188 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 188 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Răuţ Vasile în Dosarul nr. 2.430/95/2016/a2 al Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.156D/2017.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost în mod legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Decizia nr. 42 din 14 martie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 2.430/95/2016/a2, Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 188 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost ridicată de Răuţ Vasile, contestator într-o cauză având ca obiect soluţionarea contestaţiei în anulare formulate împotriva unei decizii prin care a fost respinsă cererea de reexaminare a amenzii judiciare aplicate contestatorului.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul arată că dispoziţiile art. 188 alin. (1) din Codul de procedură Civilă nu respectă criteriile de claritate, precizie, previzibilitate şi predictibilitate pe care un text de act normativ trebuie să le îndeplinească. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative a impus cerinţa ca actele normative să fie redactate într-un limbaj şi stil juridic specific, normativ, concis, sobru, clar şi precis care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie. Or, textul de lege criticat nu menţionează în concret dacă este necesar ca instanţa să pună în vedere părţii că va fi sancţionată în cazul nerespectării dispoziţiilor instanţei sau dacă sancţiunea se dispune direct de instanţă, fără avertizare. Principiul securităţii juridice impune „protecţia cetăţenilor contra unui pericol care vine chiar din partea normei juridice, contra unei insecurităţi pe care aceasta a creat-o sau pe care riscă s-o creeze”. Acest principiu a fost consacrat şi a cunoscut o continuă îmbogăţire în dreptul european, atât la nivel general comunitar, cât şi în materia protecţiei drepturilor omului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului statuând în mod explicit legătura acestui principiu cu unul dintre drepturile fundamentale reglementate de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, respectiv dreptul la un proces echitabil.

6. Prevederile art. 188 alin. (1) din Codul de procedură civilă au primit interpretări diferite din partea instanţelor, împrejurare care este contrară dreptului la un proces echitabil, respectiv dreptului părţii de a4 fi soluţionată cauza de o instanţă imparţială. Poziţia dominantă pe care se află instanţa în cursul unui proces şi lipsa reglementării legale a unei opoziţii din partea părţii pentru stoparea derapajelor de la normele de procedură ale instanţei constituie o lipsă de protecţie a justiţiabilului în faţa abuzului dreptului. Aplicarea unei sancţiuni pentru afirmaţii care au legătură cu desfăşurarea legală a procesului conduce la intimidarea părţii în scopul îndepărtării sale de la participarea activă la soluţionarea cauzei şi de la stăruinţa în apărarea drepturilor sale. Nu se poate considera respectat dreptul la un proces echitabil dacă partea este obstrucţionată în a formula cereri şi a ridica excepţii. Este adevărat că legiuitorul a urmărit să limiteze posibilitatea justiţiabilului de a formula cereri de recuzare în scopul tergiversării judecăţii, dar la fel de adevărat este şi că justiţiabilul trebuie protejat împotriva abuzurilor instanţei, astfel că neconstituţionalitatea textului legal criticat rezidă în faptul că justiţia trebuie făcută în interesul justiţiabilului, iar nu împotriva acestuia.

7. Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă apreciază că textele legale criticate întrunesc toate exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate, astfel că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Posibilitatea aplicării amenzii prevăzute de art. 188 alin. (1) din Codul de procedură civilă are rolul de a asigura respectul cuvenit actului de justiţie, ordinii şi solemnităţii şedinţelor de judecată, neîmpiedicând accesul liber la justiţie şi nici dreptul la un proces echitabil. Aplicarea sancţiunii poate fi contestată potrivit art. 191 din Codul de procedură civilă prin formularea unei cereri de reexaminare. Aplicarea amenzii, în temeiul art. 188 alin. (1), nu opreşte cursul judecăţii şi nici nu influenţează soluţia ce urmează a se pronunţa, amenda neavând nicio legătură cu fondul litigiului. În concluzie, instanţa apreciază că dispoziţiile criticate nu încalcă dispoziţiile art. 21 din Constituţie.

8. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Potrivit dispoziţiilor, cu caracter de principiu fundamental al procesului civil, cuprinse în art. 12 din Codul de procedură civilă, drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună-credinţă, potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege şi fără a se încălca drepturile procesuale ale altei părţi; partea care îşi exercită drepturile procesuale în mod abuziv răspunde pentru prejudiciile materiale şi morale cauzate, ea putând fi obligată, potrivit legii, la plata unei amenzi judiciare; de asemenea, partea care nu îşi îndeplineşte cu bună-credinţă obligaţiile procesuale răspunde în condiţiile arătate de lege. Măsurile pe care le ia preşedintele completului, în cadrul poliţiei şedinţei, vizează numai acte de tulburare a şedinţei sau acte de indisciplină, fără caracter penal.

10. Aşa fiind, în opinia Guvernului, rămân de actualitate, mutatis mutandis, considerentele reţinute în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, cu consecinţa neafectării de către prevederile legale criticate a dispoziţiilor constituţionale invocate. Dimpotrivă, dispoziţiile legale criticate instituie soluţii normative care dau expresie imperativului asigurării ordinii, bunei-cuviinţe şi a solemnităţii şedinţei de judecată, dar şi exigenţelor normelor constituţionale privitoare la dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor în termen rezonabil, precum şi la dreptul la apărare.

11. Preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctul lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 188 alin. (1) din Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu următorul conţinut: „Nerespectarea de către oricare dintre părţi sau de către alte persoane a măsurilor luate de către instanţă pentru asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei de judecată se sancţionează cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei.”

14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 21 referitor la accesul liber la justiţie şi la dreptul la un proces echitabil

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, deşi dispoziţiile art. 188 alin. (1) din Codul de procedură civilă nu au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, acestea au preluat soluţia legislativă consacrată de art. 1082 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865, normă procesuală care a fost analizată de Curte, din perspectiva aceloraşi critici de neconstituţionalitate, raportate la art. 21 din Constituţie, instanţa constituţională constatând conformitatea ei cu Legea fundamentală. Astfel, prin Decizia nr. 8 din 17 ianuarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 28 februarie 2013, prin Decizia nr. 231 din

19 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 1 aprilie 2009, sau Decizia nr. 547 din 18 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 21 noiembrie 2005, Curtea a statuat că textele de lege criticate nu cuprind prevederi de natură să aducă atingere dreptului de acces la justiţie. Dimpotrivă, dispoziţiile art. 1085 din Codul de procedură civilă din 1865 [în prezent, preluate de art. 191 din actualul Cod de procedură civilă] prevăd că persoana obligată la amendă sau despăgubire poate face cerere de reexaminare, prin care solicită, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii. De asemenea, Curtea a reţinut că dispoziţiile criticate nu instituie inegalităţi sau discriminări între cetăţeni ori categorii de persoane, ci prevăd doar posibilitatea aplicării unor amenzi judiciare, în cazul exercitării cu rea-credinţă a unor drepturi procesuale, ceea ce corespunde exigenţelor art. 57 din Constituţie, care instituie îndatorirea fundamentală a cetăţenilor de a exercita drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi.

16.  Mai mult Curtea a statuat că reglementarea criticată a fost adoptată de legiuitor în cadrul competenţei sale constituţionale, astfel cum este consacrată prin art. 126 alin. (2) şi art. 129 din Constituţie, potrivit cărora „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, iar „împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii”.

17. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele deciziilor amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză, Curtea urmând a respinge prezenta excepţie de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată.

18. Pe de altă parte, referitor la criticile autorului excepţiei în prezenta cauză, potrivit cărora „textul de lege criticat nu menţionează în concret daca este necesar ca instanţa să pună în vedere părţii că va fi sancţionată în cazul nerespectării dispoziţiilor instanţei sau dacă sancţiunea se dispune direct de instanţă, fără avertizare”, astfel c㠄justiţiabilul trebuie protejat împotriva abuzurilor instanţei”, Curtea reţine că acestea nu vizează probleme de constituţionalitate a normei procesuale, ci de aplicare a acesteia de către instanţa de judecată care constată nerespectarea de către oricare dintre părţi sau de către alte persoane a măsurilor luate pentru asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei de judecată, aplicare a legii care poate fi cenzurată, ulterior, de instanţa care soluţionează cererea de reexaminare a amenzii judiciare aplicate în cauză.

19. Pentru toate aceste motive, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Răuţ Vasile în Dosarul nr. 2.430/95/2016/a2 al Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă şi constată că prevederile art. 188 alin (1) din Codul de procedură civila sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 18 ianuarie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent-şef,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei management şi structuri sanitare nr. S.P. 1.112 din 23.02.2018;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 115/2017 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2017-2019, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă detalierea pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, conform anexei nr. 1.

(2) Numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se referă la numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice, fără a îngrădi posibilitatea funcţionării structurilor spitaliceşti cu un număr mai mare de paturi, care să fie finanţate din alte surse.

Art. 2. - (1) în numărul de paturi pe judeţ se includ paturile din unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii, din unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, inclusiv cele al căror management a fost transferat autorităţilor administraţiei publice locale, din subordinea Academiei Române, precum şi din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi paturile din unităţile sanitare private, care oferă servicii medicale de spitalizare continuă.

(2) în numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se includ şi paturile din sanatorii şi preventorii.

(3) în numărul de paturi prevăzut la alin. (1) nu se includ paturile aprobate pentru pacienţii care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate şi nici paturile din penitenciarele-spital care se contractează de casele de asigurări de sănătate, separat, fără a face parte din Pianul naţional de paturi.

Art. 3. - Structurile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Pensii Publice, precum şi unităţile sanitare cu paturi publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - (1) în judeţele/municipiul Bucureşti în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Naţională de Pensii Publice vor stabili numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice, cu încadrarea în numărul de paturi aprobat la nivelul judeţelor/municipiului Bucureşti.

(2) Judeţele în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 26 februarie 2018.

Nr. 254.

 

ANEXA Nr. 1

 

DETALIEREA PE JUDEŢE

a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă

 

Nr. crt.

Judeţul

Planul naţional de paturi 2018

1

Alba

1.802

2

Arad

2.191

3

Argeş

2.746

4

Bacău

3.180

5

Bihor

3.528

6

Bistriţa-Năsăud

1.282

7

Botoşani

2.062

8

Braşov

3.438

9

Brăila

1.777

10

Buzău

1.843

11

Caraş-Severin

1.471

12

Călăraşi

953

13

Cluj

6.237

14

Constanţa

4.418

15

Covasna

1.453

16

Dâmboviţa

2.028

17

Dolj

4.380

18

Galaţi

2.838

19

Giurgiu

683

20

Gorj

1.888

21

Harghita

1.724

22

Hunedoara

2.873

23

Ialomiţa

775

24

Iaşi

6.859

25

Ilfov

644

26

Maramureş

2.518

27

Mehedinţi

1.296

28

Mureş

3.931

29

Neamţ

2.374

30

Olt

1.830

31

Prahova

3.649

32

Satu Mare

1.605

33

Sălaj

1.055

34

Sibiu

2.527

35

Suceava

2.880

36

Teleorman

1.591

37

Timiş

4.972

38

Tulcea

800

39

Vaslui

1.943

40

Vâlcea

1.946

41

Vrancea

1.258

42

Bucureşti

20.331

 

TOTAL

119.579

 

ANEXA Nr. 2

 

JUDEŢE

în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române

 

Nr. crt.

Judeţul

1

Argeş

2

Bacău

3

Bihor

4

Braşov

5

Cluj

6

Constanţa

7

Dolj

8

Galaţi

9

Hunedoara

10

Iaşi

11

Mehedinţi

12

Neamţ

13

Prahova

14

Sibiu

15

Timiş

16

Vrancea

17

Bucureşti

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 376/2017

 

În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 376/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 iulie 2017, cu completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

 

Bucureşti, 20 februarie 2018.

Nr. 379.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 376/2017

 

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 376/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 iulie 2017, CU completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Administrarea şi punerea în aplicare a prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenţei, a prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea privind concurenţa neloială, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, a prevederilor Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu privire la atribuţiile Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, denumită în continuare Legea nr. 202/2016, precum şi a prevederilor art. 661,662,671 şi 672 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la atribuţiile Consiliului de Supraveghere din Domeniul Naval, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, sunt încredinţate Consiliului Concurenţei, ca autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenţei, cu personalitate juridică.”

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) în cadrul Consiliului Concurenţei este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică Consiliul de supraveghere din domeniul naval, potrivit prevederilor art. 661 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999. Structura organizatorică a Consiliului de supraveghere din domeniul naval este prevăzută în anexa la prezentul regulament.

(2) în scopul realizării atribuţiilor şi competenţelor sale generale şi specifice prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, Consiliul de supraveghere din domeniul naval adoptă propriul regulament de organizare şi funcţionare, care este pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

(3) Cheltuielile necesare desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere din domeniul naval sunt cuprinse în bugetul propriu, parte a bugetului Consiliului Concurenţei.”

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Organizarea şi structura Consiliului Concurenţei, reglementate prin prezentul regulament, asigură realizarea atribuţiilor prevăzute de Legea concurenţei, de Legea privind concurenţa neloială, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, de Legea nr. 202/2016, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999.”

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Direcţiile, serviciile şi compartimentele Consiliului Concurenţei sunt: Direcţia bunuri de consum, Direcţia servicii, Direcţia industrie şi energie, Direcţia ajutor de stat, Direcţia licitaţii, Direcţia de supraveghere feroviară, Direcţia cercetare, Direcţia juridic-contencios, Direcţia relaţii externe şi comunicare, Direcţia teritorială, Direcţia economică şi managementul personalului, Direcţia administrativă, Serviciul carteluri, Serviciul asistenţă plen, Serviciul relaţii instituţionale şi comunicare, Serviciul tehnologia informaţiei şi comunicaţii, Serviciul dezvoltare instituţională, Serviciul de asistenţă tehnică şi cooperare, Serviciul monitorizare interinstituţională, Serviciul de supraveghere din domeniul naval, Serviciul achiziţii publice, Compartimentul economist-şef, Compartimentul audit public intern, Compartimentul documente clasificate, Compartimentul asistenţă director general.”

5. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) În cadrul Consiliului Concurenţei se organizează Serviciul de supraveghere din domeniul naval, ca structură organizatorică În scopul desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere din domeniul naval, fiind subordonat acestuia în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999. Numărul maxim de posturi în cadrul Serviciului de supraveghere din domeniul naval este de 16 şi se stabileşte prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, după consultarea preşedintelui Consiliului de supraveghere din domeniul naval.”

6. La articolul 11 alineatul (1), literele c) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) emite ordine de punere în aplicare, suspendare sau abrogare a reglementărilor adoptate în plen de Consiliul Concurenţei, precum şi a regulamentelor şi instrucţiunilor aprobate de Consiliul naţional de supraveghere din domeniul feroviar şi de Consiliul de supraveghere din domeniul naval;

........................................................................................................

q) numeşte şi revocă din funcţie membrii Consiliului naţional de supraveghere din domeniul feroviar, precum şi membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval;”.

7. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

„Art. 211. - Serviciul de supraveghere din domeniul naval are următoarele atribuţii:

a) monitorizează şi analizează în ce măsură administraţiile portuare înfiinţate potrivit art. 23 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 pun la dispoziţia tuturor utilizatorilor, în mod liber şi nediscriminatoriu, infrastructura de transport naval;

b) analizează şi formulează propuneri privind normele de fundamentare a tarifelor prevăzute la art. 37 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, a chiriei şi redevenţei pentru închirierea şi concesiunea/subconcesiunea terenurilor portuare care aparţin domeniului public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, percepute de către administraţiile portuare prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, precum şi structura pe elemente de cheltuieli a acestora şi monitorizează aplicarea lor în mod nediscriminatoriu;

c) analizează şi formulează propuneri privind normele de fundamentare a tarifelor percepute pentru efectuarea serviciilor de siguranţă şi structura pe elemente de cheltuieli a acestor tarife, verifică proporţionalitatea acestora cu costul serviciului furnizat, precum şi aplicarea lor în mod nediscriminatoriu;

d) analizează şi formulează propuneri cu privire la plângerile formulate în temeiul prevederilor art. 66 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999;

e) analizează şi formulează propuneri cu privire la procedura de elaborare a contractelor-cadru prevăzută la art. 401 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999;

f) monitorizează activitatea în domeniul naval, elaborează studii de piaţă în acest domeniu şi, atunci când este cazul, colaborează cu direcţiile Consiliului Concurenţei pentru a asigura consistenţa intervenţiilor pe piaţă şi formulează propuneri de măsuri menite să faciliteze dezvoltarea pieţei serviciilor de transport naval;

g) solicită informaţii şi/sau documente relevante privind activităţile desfăşurate în îndeplinirea atribuţiilor;

h) analizează respectarea cadrului legai în domeniul de activitate al Consiliului de supraveghere în domeniul naval şi elaborează propuneri în vederea emiterii de avize sau puncte de vedere pentru proiectele de acte normative, proiectele de documente de politici publice în domeniul naval, care pot avea impact anticoncurenţial, cu posibilitatea recomandării modificării acestora;

i) elaborează proiecte de regulamente şi instrucţiuni în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale Consiliului de supraveghere din domeniul naval;

j) colaborează cu Direcţia juridic-contencios în vederea îndeplinirii activităţii de reprezentare a Consiliului Concurenţei în faţa instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru formularea poziţiei Consiliului Concurenţei în cadrul Grupului de Lucru Contencios UE aflat sub coordonarea agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene;

k) elaborează proiectul de raport anual privind activitatea Consiliului de supraveghere din domeniul naval;

l) participă, la solicitarea Consiliului de supraveghere din domeniul naval, la reuniuni de profil din ţară şi străinătate;

m) efectuează inspecţii inopinate, în condiţiile legii;

n) asigură publicarea deciziilor şi rapoartelor anuale pe pagina web a Consiliului de supraveghere din domeniul naval, în colaborare cu Direcţia cercetare din cadrul Consiliului Concurenţei;

o) transmite spre executare deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval şi procesele-verbale de constatare şi sancţionare şi urmăreşte aplicarea efectivă a acestora, respectiv a obligaţiilor sau condiţiilor impuse de Consiliul de supraveghere din domeniul naval, cu excepţia încasării amenzii contravenţionale;

p) predă la arhiva autorităţii de concurenţă toate dosarele, studiile, rapoartele şi alte documente ce conţin date şi informaţii utile şi participă la crearea bazei centralizate de date şi de documentare a Consiliului Concurenţei;

q) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 în competenţa Consiliului de supraveghere din domeniul naval.”

8. La articolul 31, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Consiliul de supraveghere din domeniul naval înfiinţează prin regulamentul de organizare şi funcţionare propriu registrele necesare desfăşurării activităţii.”

9. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul regulament.

Art. II. - Prezentul regulament este pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

Organigrama Consiliului Concurenţei

 

 

 

 

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL NAVAL

 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE

 

PREŞEDINTE

 

VICEPREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIER DE CONCURENŢĂ

 

CONSILIER DE CONCURENŢĂ

 

 

CONSILIER DE CONCURENŢĂ

 

CONSILIER DE CONCURENŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment asistenţa director general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet preşedinte

 

 

Serviciul asistenţă plen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment documente clasificate

 

 

Compartiment public intern

 

 

SECRETAR

GENERAL

ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de supraveghere feroviară

 

Direcţia de bunuri de consum

 

Direcţia servicii

 

Direcţia industrie şi energie

 

Direcţia licitaţii

 

 

Direcţia ajutor de stat

 

Direcţia teritorială

 

Direcţia cercetare

 

Direcţia juridic-contencios

 

Direcţia relaţii externe şi comunicare

 

Direcţia economică şi managementul personalului

 

Direcţia administrativă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul monitorizare inter-instituţională

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul carteluri

 

 

Serviciul de asistenţă tehnică şi cooperare

 

Compartimentul economist-şef

 

Serviciul tehnologia informaţiei şi comunicaţii

 

Serviciul dezvoltare instituţională

 

Serviciul relaţii instituţionale şi comunicare

 

 

 

Serviciul achiziţii publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul de supraveghere din domeniul naval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

 

DECIZIA Nr. 3

din 22 ianuarie 2018

 

Dosar nr. 2.420/1/2017

 

Gabriela Elena Bogasiu - vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - preşedintele completului

Lavinia Curelea - preşedintele delegat al Secţiei I civile

Eugenia Voicheci - preşedintele Secţiei a II-a civile

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal

Rodica Susanu - judecător la Secţia I civilă

Cristina Petronela Văleanu - judecător la Secţia I civilă

Alina Iuliana Ţuca - judecător la Secţia I civilă

Carmen Georgeta Negrilă - judecător la Secţia I civilă

Mirela Vişan - judecător la Secţia I civilă

Tatiana Gabriela Năstase - judecător la Secţia a II-a civilă

Ianina Blandiana Grădinaru - judecător la Secţia a II-a civilă

George Bogdan Florescu - judecător la Secţia a II-a civilă

Petronela Iulia Niţu - judecător la Secţia a II-a civilă

Carmen Trănica Teau - judecător la Secţia a II-a civilă

Maria Hrudei - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Mona Magdalena Baciu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Marius Ionel Ionescu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Viorica Trestianu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Dana Iarina Vartires - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a fost constituit conform dispoziţiilor art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă şi ale art. 275 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul Î.C.C.J.).

Şedinţa este prezidată de doamna judecător Gabriela Elena Bogasiu, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

La şedinţa de judecată participă domnul Aurel Segărceanu, magistrat-asistent desemnat în conformitate cu dispoziţiile art. 276 din Regulamentul Î.C.C.J.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Gorj - Secţia I civilă, în Dosarul nr. 15.721/318/2016, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept: „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 452 din Codul de procedură civilă, raportat la dispoziţiile art. 453 şi art. 394 alin. (3) din acelaşi cod şi art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 760/C din 22 aprilie 1999 (Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997), precum şi la Decizia nr. 19 din 18 noiembrie 2013, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii1, în sensul de a se stabili dacă sintagma «închiderea dezbaterilor asupra fondului cauzei» din cuprinsul art. 452 din Codul de procedură civilă face referire la dosarul în care s-au ocazionat cheltuielile de judecată sau la dosarul în care se solicită, pe cale principală, cheltuielile de judecată, în condiţiile în care art. 394 alin (3) din acelaşi cod prevede că după închiderea dezbaterilor părţile nu mai pot depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub sancţiunea de a nu fi luat în seama.”

Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorii-raportori, care a fost comunicat părţilor, potrivit dispoziţiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă; se arată, de asemenea, că au fost depuse la dosar jurisprudenţa în materie şi opiniile judecătorilor din cadrul instanţelor de judecată, precum şi răspunsul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în sensul că nu s-a verificat şi nu se verifică, în prezent, practică judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii în problema de drept care formează obiectul sesizării.

În urma deliberărilor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept rămâne în pronunţare asupra sesizării.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul şi obiectul sesizării

1. Tribunalul Gorj - Secţia I civilă, prin Încheierea din 5 iulie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 15.721/318/2016, a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, prin care să se dea o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept:

„Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 452 din Codul de procedură civilă, raportat la dispoziţiile art. 453 şi art. 394 alin. (3) din acelaşi cod şi art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 760/C din 22 aprilie 1999, precum şi la Decizia nr. 19 din 18 noiembrie 2013 1, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, în sensul de a se stabili dacă sintagma «închiderea dezbaterilor asupra fondului cauzei» din cuprinsul art. 452 din Codul de procedură civilă face referire la dosarul în care s-au ocazionat cheltuielile de judecată sau la dosarul în care se solicită, pe cale principală, cheltuielile de judecată, în condiţiile în care art. 394 alin. (3) din acelaşi cod prevede că după închiderea dezbaterilor părţile nu mai pot depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub sancţiunea de a nu fi luat în seamă.”

II. Expunerea succintă a procesului. Obiectul învestirii instanţei care a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile. Stadiul procesual în care se află pricina

2. Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu, la data de 28 septembrie 2016, reclamanta A. a solicitat obligarea pârâtei B. la plata sumei de 2.205 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (constând în taxă de timbru şi onorariu de avocat) efectuate într-un alt dosar, al aceleiaşi instanţe, în care a fost pronunţată Sentinţa nr. 5.388 din 27.06.2016, rămasă definitivă prin neapelare, acţiune întemeiată pe dispoziţiile art. 453 şi art. 454 din Codul de procedură civilă.

3. Prin Sentinţa nr. 9.839 din 19,12 2016, Judecătoria Târgu Jiu a respins acţiunea, ca neîntemeiată.

4. Instanţa de fond a constatat că, deşi, într-adevăr, în Dosarul civil nr. 5.222/318/2016 al Judecătoriei Târgu Jiu, pârâta B. a pierdut procesul, aflându-se în culpă procesuală, aceasta, în raport cu dispoziţiile art. 454 din Codul de procedură civilă, nu poate ti obligată la plata cheltuielilor de judecată suportate de reclamantă în respectivul dosar.

5. Astfel, a reţinut prima instanţă, în Dosarul nr. 5.222/318/2016, pârâta B. a recunoscut la primul termen de judecată pretenţiile reclamantei, atât prin răspunsul la interogatoriu, cât şi prin cuvântul în dezbateri, când a solicitat admiterea acţiunii.

6. Pe de altă parte, prealabil procesului înregistrat sub nr. 5.222/318/2016, pârâta B. nu a fost pusă în întârziere de către reclamantă şi nici nu se afla de drept în întârziere,

7. De asemenea, invocând dispoziţiile art. 1576 din Codul civil din 1864, faţă de încheierea contractului de împrumut sub imperiul vechiului Cod civil, şi având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (2) şi (3) din noul Cod civil şi art. 102 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 71/2011), prima instanţă a reţinut că obligaţia de restituire a împrumutului este o obligaţie de a da, astfel încât punerea în întârziere a debitorului nu se poate realiza decât printr-o notificare adresată prin intermediul executorului judecătoresc, faţă de dispoziţie art. 1079 alin. 1 din Codul civil din 1864.

8. De asemenea, prima instanţă a constatat că pârâta B. nu se afla de drept în întârziere la momentul promovării procesului înregistrat pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu sub nr. 5.222/318/2016, aşa cum a susţinut reclamanta, nefiind incidenţă niciuna din ipotezele prevăzute de art. 1079 alin. 2 din Codul civil din 1864.

9. Împotriva sentinţei pronunţate de prima instanţă a formulat apel reclamanta A., arătând că, deşi pârâta B. a recunoscut pretenţiile la primul termen de judecată, nu pot fi incidente dispoziţiile art. 454 din Codul de procedură civilă, întrucât, la data formulării acţiunii, pârâta era de drept în întârziere cu privire la sumele solicitate.

III. Dispoziţiile normative supuse interpretării

10. Codul de procedură civilă:

„Închiderea dezbaterilor în fond

Art. 394. - (1) Când consideră că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, preşedintele închide dezbaterile.

(2) Dacă va considera necesar, instanţa poate cere părţilor, la închiderea dezbaterilor, să depună completări la notele întocmite potrivit art. 244. Părţile pot depune aceste completări şi în cazul în care acestea nu au fost cerute de instanţă.

(3) După închiderea dezbaterilor, părţile nu mai pot depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub sancţiunea de a nu fi luat în seamă.”

„Dovada cheltuielilor de judecată

Art. 452. - Partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condiţiile legii, dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei.

Acordarea cheltuielilor de judecată

Art. 453 - (1) Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.

(2) Când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părţi poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este cazul, judecătorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată.”

11. Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997:

„Art. 14. - De asemenea, nu se timbrează: cererile de îndreptare a erorilor materiale, tranzacţiile intervenite între părţi în cursul procesului civil, cererile accesorii privind cheltuielile de judecată, precum şi cererile pentru exercitarea căilor de atac în astfel de situaţii.”

IV. Punctul de vedere al părţilor cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

12. Reclamanta a apreciat că dovada cheltuielilor de judecată poate fi făcută şi în dosarul nou-format, care are ca obiect tocmai plata acestor cheltuieli, şi nu doar până la închiderea dezbaterilor în dosarul care a ocazionat aceste cheltuieli, cu condiţia ca data achitării cheltuielilor să fie anterioară pronunţării soluţiei în dosarul iniţial.

13. Intimata nu a exprimat un punct de vedere asupra chestiunii de drept ce face obiectul sesizării.

V. Punctul de vedere al completului de judecată care a formulat sesizarea

A. Cu privire la admisibilitatea sesizării

14. Instanţa de trimitere a apreciat că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, reţinând următoarele: este învestită cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă; soluţionarea cauzei depinde de lămurirea modului de interpretare a dispoziţiilor legale ce constituie obiectul sesizării; chestiunea de drept este nouă şi asupra ei Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre; problema de drept nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare şi nici a unei alte sesizări, în condiţiile art. 519 din Codul de procedură civilă.

B. Cu privire la chestiunea de drept ce formează obiectul sesizării

15. Din succesiunea prevederilor legale din Codul de procedură civilă, respectiv art. 451 - care stabileşte cheltuielile de judecată, tipul acestora, modalitatea în care pot fi diminuate şi provenienţa lor, art. 452 - care stabileşte modalitatea în care se administrează probe cu privire la existenţa şi întinderea cheltuielilor de judecată şi art. 453 - care stabileşte condiţiile în care se pot acorda cheltuielile de judecată, ar rezulta că fiecare dintre aceste dispoziţii legale reglementează aspecte distincte în ceea ce priveşte solicitarea cheltuielilor de judecată, şi anume obiectul şi proba acestora, precum şi partea căreia i se cuvin aceste cheltuieli de judecată.

16. În interpretarea instanţei de apel, dovada cheltuielilor de judecată trebuie făcută în dosarul în care au fost ocazionate, până la închiderea dezbaterilor asupra fondului, indiferent dacă aceste cheltuieli au fost solicitate în acel dosar ori sunt solicitate pe cale separată, într-o nouă cauză având ca obiect pretenţii, norma prevăzută la art. 452 din Codul de procedură civilă, care este de strictă interpretare şi aplicare, nefăcând nicio distincţie după cum cheltuielile sunt solicitate în cauza ce le-a ocazionat sau pe cale separată.

17. În opinia instanţei de trimitere, relevant este momentul până la care se poate face dovada acestor cheltuieli de judecată, şi anume închiderea dezbaterilor în litigiul în care au fost ocazionate cheltuielile de judecată solicitate. Practic, indiferent dacă au fost sau nu solicitate cheltuielile de judecată în dosarul care le-a ocazionat, art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997, astfel cum a fost interpretat prin Decizia nr. 19 din 18 decembrie 2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, acordă părţii posibilitatea de a solicita aceste cheltuieli pe cale separată. În această situaţie, în care se solicită pe cale separată, proba cheltuielilor de judecată (în ceea ce priveşte existenţa şi întinderea lor) nu poate fi făcută în dosarul având ca obiect aceste cheltuieli de judecată.

18. Din interpretarea cumulată a dispoziţiilor art. 394 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora, după închiderea dezbaterilor (ca etapă procesuală distinctă în cadrul derulării procesului civil), părţile nu mai pot depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub sancţiunea de a nu fi luat în seamă, precum şi a dispoziţiilor art. 452 din acelaşi cod, potrivit cărora partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condiţiile legii, dovada existenţei şi a întinderii lor cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei, rezultă că, în situaţia în care cheltuielile de judecată sunt solicitate pe calea unei cereri accesorii, partea trebuie să facă dovada existenţei şi a întinderii lor până la închiderea dezbaterilor asupra fondului acestei cauze.

19. Dacă această dovadă a cheltuielilor de judecată s-ar face prin depunerea unor documente după momentul la care instanţa declară închise dezbaterile, în aplicarea art. 394 din Codul de procedura civilă, instanţa învestită cu capătul accesoriu de cerere privind cheltuielile de judecată nu va avea în vedere aceste documente pentru a se pronunţa asupra cheltuielilor de judecată.

20. În situaţia în care dispoziţiile art. 452 din Codul de procedură civilă s-ar interpreta în sensul că sintagma „închiderea dezbaterilor asupra fondului cauzei” face referire la momentul procesual prevăzut de art. 394 din acelaşi cod, în dosarul în care cheltuielile de judecată se solicită pe cale principală, s-ar ajunge la situaţia în care partea care solicită aceste cheltuieli de judecată pe cale principală ar avea o situaţie mai bună, privilegiată, faţă de partea care, diligentă fiind, formulează această cerere ca un capăt accesoriu în litigiul de fond. Astfel, această parte ar trebui să facă dovada cheltuielilor de judecată în dosarul de fond până la închiderea dezbaterilor în acel dosar, iar partea care le pretinde pe cale separată, chiar dacă nu le-a solicitat în dosarul de fond, poate să procure şi să administreze aceste probe după închiderea dezbaterilor asupra fondului litigiului care a ocazionat aceste cheltuieli.

21. S-ar ajunge, astfel, ca, în raport de calea procesuală aleasă de parte (capăt accesoriu în dosarul de fond care ocazionează cheltuielile de judecată sau capăt principal de cerere într-un dosar distinct de cel care a ocazionat cheltuielile), Să existe un regim probatoriu diferenţiat în ceea ce priveşte momentul până la care se poate administra proba acestor cheltuieli de judecată, ceea ce ar conduce la o discriminare a părţilor, dublată de o situaţie mai puţin favorabilă a părţii diligente, faţă de situaţia mai favorabilă a părţii care nu s-a preocupat să solicite sau să probeze existenţa şi cuantumul cheltuielilor de judecată în dosarul care le-a ocazionat.

VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie

22. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a pronunţat deciziile:

- nr. 19 din 18 noiembrie 2013, prin care s-a stabilit c㠄în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1, art. 2 alin. (1) şi art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, cererile prin care se solicită, pe cale separată, acordarea cheltuielilor de judecată sunt cereri principale supuse taxei judiciare de timbru, care se calculează la valoarea pretenţiilor deduse judecăţii, chiar dacă cererile care au format obiectul litigiului din care aceste cheltuieli provin au fost scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.”; 2 3

- nr. 8 din 16 mai 2016 2, prin care s-a stabilit c㠄în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi art. 7 lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 460 alin. 1, art. 246 alin. 1 şi 3 şi art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, în prezent art. 790 alin. (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, executoriii judecătoresc nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, în situaţia în care acesta a renunţat la cererea de validare a popririi ori cererea a fost respinsă de instanţă, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de către terţul poprit sau de către debitor.”

23. De asemenea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a pronunţat Decizia nr. 34 din 16 noiembrie 2015 3, care poate prezenta relevanţă pentru soluţionarea problemei de drept în discuţie, prin considerentele în cuprinsul cărora instanţa supremă a lămurit natura juridică de drept procesual a cererii de acordare a cheltuielilor de judecată, în sensul stabilirii caracterului principal sau accesoriu al acesteia, precum şi a naturii juridice a obligaţiei pe care o conţine.

24. În fine, în Dosarul nr. 767/1/2017, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al instanţei supreme a pronunţat Decizia nr. 59 din 18 septembrie 2017 4, prin care s-a stabilit c㠄în cauzele având ca obiect obligarea pârâtului la suportarea pretenţiei constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu soluţionat definitiv, dispoziţiile art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă rămân aplicabile”.

25. La solicitarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, unele instanţe au transmis hotărâri şi/sau puncte de vedere, din analiza cărora rezultă că există două orientări cu privire la chestiunea de drept supusă dezlegării:

A) Unele instanţe au apreciat că sintagma „închiderea dezbaterilor asupra fondului cauzei”, prevăzută de art. 452 din Codul de procedură civilă, face referire la dosarul în care se solicită pe cale principală, separată, cheltuielile de judecată.

26. S-au pronunţat, respectiv au opinat în acest sens, următoarele instanţe:

- judecătoriile Sibiu (Sentinţa nr. 894 din 15.02.2017, nedefinitivă), Sălişte (sentinţele nr. 366 din 22.09.2015, nr. 92/25.02,2016), Petroşani, Braşov, Târgu Cărbuneşti, Huşi, Pătârlagele, Pogoanele, Râmnicu Sărat, Bârlad (sentinţele nr. 1.516 din 18 iulie 2017 şi nr. 1.639 din 1 septembrie 2017), laşi (sentinţele nr. 2.175 din 22 noiembrie 2016, nr. 6.684 din 16 mai 2017 şi nr. 4.853 din 22 aprilie 2016), Galaţi (Sentinţa nr. 1.000 din 10.02.2016), Sectorului 1 Bucureşti (sentinţele nr. 5.220 din 27 iunie 2017 şi nr. 5.602 din  10.07.2017), Sectorului 5 Bucureşti (sentinţele nr. 3.124 din 25.04.2016 şi nr. 7.227 din 17.10.2016), Sectorului 6 Bucureşti (sentinţele nr. 998 din 4.02.2015, nr. 10.100 din 6.12.2016,nr. 7.864 din 5.10.2016, nr. 8.801 din 29.10.2015, nr. 1.085 din 9.02.2017 şi nr. 9.466 din 14.11.2016), Cluj-Napoca (sentinţele nr. 10.339 din 6.12.2016 şi nr. 8.290 din 3.10.2016), Tulcea (Sentinţa nr. 1.828 din 10.07.2017), Arad (sentinţele nr. 11.625 din 24 noiembrie 2014, nr. 97 din 14 ianuarie 2015 şi nr. 3.237 din 10 iunie 2015), precum şi cele din raza tribunalelor Caraş-Severin şi Timiş;

- tribunalele Sibiu - Secţia civilă (opinia majoritară), Gorj - Secţia a II-a civilă (Decizia nr. 582 din 1 noiembrie 2016), Bucureşti - Secţia a IV-a civilă (Decizia nr. 2.112 A din 23.06.2017), Tulcea - Secţia civilă de contencios administrativ şi fiscal (Decizia nr. 166 din 24 februarie 2016) şi Prahova - Secţia I civilă;

- curţile de apel Braşov, Galaţi - Secţia I civilă (opinia majoritară), laşi şi Cluj - Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal.

27. S-a arătat, în sprijinul acestei orientări, că litigiul în care se solicită acordarea cheltuielilor de judecată suportate de reclamant în cadrul unui proces anterior, finalizat, are caracter autonom faţă de litigiul primar, care a generat efectuarea cheltuielilor de judecată, caracter care rezultă din:

a) natura civilă a procesului, independent de natura litigiului care a generat efectuarea cheltuielilor;

b) fundamentul juridic, reprezentat de răspunderea civilă delictuală (decurgând din culpa procesuală şi necesitatea acoperirii integrale a prejudiciului cauzat părţii câştigătoare);

c) împrejurarea că raţiunea prorogării competenţei instanţei (întemeiată pe art. 17 din vechiul Cod de procedură civilă, respectiv art. 123 din noul Codul de procedură civilă) nu subzistă în cazul acestor cereri, cu consecinţa aplicării regulilor de competenţă de drept comun, astfel cum a statuat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, în considerentele Deciziei nr. 19 din 18 noiembrie 2013).

28. Pe cale de consecinţă, dovada efectuării cheltuielilor de judecată poate fi făcută până la închiderea dezbaterilor în dosarul ce are ca obiect solicitarea respectivelor cheltuieli, pe cale principală, chiar dacă această dovadă nu a fost depusă în dosarul iniţial în care au fost ocazionate cheltuielile de judecată, considerându-se că în soluţionarea dosarului nou-format sunt pe deplin aplicabile dispoziţiile art. 194 lit. e), art. 254 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

B) Alte instanţe au apreciat că sintagma „închiderea dezbaterilor asupra fondului cauzei11, prevăzută de art. 452 din Codul de procedură civilă, trebuie interpretată ca referindu-se la dosarul în care cheltuielile de judecată au fost ocazionate.

29. S-au pronunţat, respectiv au opinat în acest sens, următoarele instanţe:

- judecătoriile Mediaş, Câmpeni, Turda, Drobeta-Turnu Severin, Vaslui, Buzău, Babadag, precum şi cele din circumscripţia curţilor de apel Suceava şi Târgu Mureş;

- tribunalele Bacău (Decizia nr. 501 din 21.06.2017), Bihor - Secţia I civilă, Satu Mare - Secţia I civilă, Gorj - Secţia I civilă (Decizia nr. 2.065 din 24.11.2016), Vaslui, Buzău - Secţia I civilă, Argeş, Cluj şi Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal (Decizia nr. 129 din 30.03.2017), Dâmboviţa - Secţia l civilă;

- curţile de apel Bacău, Craiova şi Târgu Mureş.

30. În cadrul şi sprijinul acestei orientări au fost identificate două puncte de vedere:

a) deşi este adevărat că legiuitorul a creat posibilitatea recuperării pe cale separată a cheltuielilor de judecată, în cadrul noului litigiu, analiza temeiniciei şi legalităţii acordării acestor cheltuieli se face pe baza dovezilor existente în dosarul de fond (iniţial), care a ocazionat efectuarea cheltuielilor, dovezi ce constituie temeiul noii cereri, în conformitate cu dispoziţiile art. 394 alin. (3) din Codul de procedură civilă;

b) dispoziţiile art. 394 alin. (3) şi art. 452 din Codul de procedură civilă vizează exclusiv situaţia în care cheltuielile de judecată sunt solicitate, ca accesoriu, în cadrul dosarului în care au fost efectuate, nefiind aplicabile în litigiul în care cheltuielile sunt solicitate pe cale principală, separată, întrucât într-un astfel de litigiu cheltuielile de judecată generate de un alt dosar reprezintă obiectul dosarului pendinte, iar conform art. 194 lit. e) din Codul de procedură civilă, reclamantul este obligat să arate şi să ataşeze dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Deoarece art. 452 din Codul de procedură civilă instituie o derogare de la dispoziţiile generale privind momentul propunerii probelor, acesta trebuie interpretat restrictiv, iar în cadrul unui litigiu având ca obiect principal acordarea cheltuielilor de judecată trebuie aplicate regulile de drept comun, în sensul că proba cheltuielilor se face în condiţiile art. 254 din Codul de procedură civilă.

VII. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale

31. Prin Decizia nr. 575 din 29 septembrie 20155, instanţa de contencios constituţional a respins, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 din Codul de procedură civilă, statuând următoarele:

„(...) Curtea observă că procesul care a generat efectuarea cheltuielilor de judecată a fost soluţionat prin Sentinţa civilă nr. 7.361 din 3 iulie 2012, irevocabilă, dată la care erau aplicabile dispoziţiile Codului de procedură civilă din 1865 care prevedea la art. 274 alin. (1) că partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecata, fără a preciza momentul-limită până la care partea îndreptăţită putea să administreze probele referitoare la cheltuielile de judecată pretinse în proces, termen care, se subînţelege, era termenul general de prescripţie de 3 ani. Noua reglementare, adoptată ulterior soluţionării procesului care a generat cheltuieli de judecată, stabileşte un termen pentru administrarea probelor referitoare la cheltuielile de judecată, respectiv până la închiderea dezbaterilor asupra fondului cauzei. Cum însă procesul care a generat cheltuielile de judecată s-a finalizat anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, dispoziţiile art. 452 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile cauzei. În aceste condiţii revine instanţelor judecătoreşti competenţa să stabilească modalitatea corectă de aplicare în timp a normelor procesuale referitoare la recuperarea cheltuielilor de judecată.”

32. De asemenea, prin Decizia nr. 463 din 28 iunie 2016 6, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, făcând referire la jurisprudenţa instanţei supreme, menţionată mai sus.

VIII. Răspunsul Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

33. Prin Adresa nr. 2.228/C/3757/111-5/2017 din 7 noiembrie 2017, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil nu s-a verificat şi nu se verifică, în prezent, practica judiciară, în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept care formează obiectul prezentei sesizări.

IX. Raportul asupra chestiunii de drept

34. Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă, s-a apreciat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 519 din acelaşi cod, pentru declanşarea mecanismului privind pronunţarea unei hotărâri prealabile.

X. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

35. Examinând sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, raportul întocmit de judecătorii-raportori şi chestiunea de drept a cărei dezlegare se solicită, constată că sesizarea este inadmisibilă, după cum se va arăta în cele ce urmează.

36. Prealabil analizei în fond a problemei de drept supuse dezbaterii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept trebuie să aprecieze dacă, în raport cu întrebarea formulată de titularul sesizării, sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de admisibilitate în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, faţă de dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă, ce constituie temeiul sesizării.

37. Potrivit acestor dispoziţii legale, „Dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective, este nouă şi asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată.”

38. Reglementând, în cuprinsul textului anterior citat, procedura pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept, ca mijloc de asigurare a unei practici judiciare unitare în interpretarea şi aplicarea legii de către instanţele judecătoreşti, alături de mecanismul recursului în interesul legii, legiuitorul a instituit o serie de condiţii de admisibilitate pentru declanşarea acestei proceduri, condiţii care se impun a fi întrunite în mod cumulativ, după cum urmează:

- existenţa unei cauze aflate în curs de judecată, în ultimă instanţă;

- cauza care face obiectul judecăţii să se afle în competenţa legală a unui complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului învestit să soluţioneze cauza;

- ivirea unei chestiuni de drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei în curs de judecată;

- chestiunea de drept identificată să prezinte caracter de noutate;

- asupra acestei chestiuni de drept Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat şi nici să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare.

39. Din examinarea circumstanţelor cauzei deduse judecăţii pe rolul Tribunalului Gorj - Secţia I civilă se constată că nu se poate reţine îndeplinirea tuturor condiţiilor de admisibilitate.

40. Astfel, Tribunalul Gorj - Secţia I civilă este învestit cu soluţionarea unei cereri de apel, în cadrul unui litigiu având ca obiect cererea reclamantei A, de a se dispune obligarea pârâtei B. la plata sumei de 2.205 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate într-un alt dosar al aceleiaşi instanţe (constând în taxă de timbru şi onorariu de avocat), în care a fost pronunţată Sentinţa civilă nr. 5.388 din 27.06.2016, rămasă definitivă prin neapelare; cererea de chemare în judecată a fost întemeiată în drept de către reclamantă pe dispoziţiile art. 453 şi art. 454 din Codul de procedură civilă.

41. În raport cu obiectul pretenţiei deduse judecăţii - o cerere evaluabilă în bani cu valoare de până la 200.000 lei - competenţa materială de soluţionare a cauzei în primă instanţă revine judecătoriei, conform art. 94 pct. 1 lit. k) din Codul de procedură civilă (în speţă, Judecătoria Târgu Jiu), iar hotărârea pronunţată în primă instanţă la data de 19 decembrie 2016 este supusă numai apelului, astfel cum reiese din dispoziţiile art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare (Legea nr. 2/2013), în forma anterioară publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 369 din 30 mai 2017, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 20 iulie 2017.

42. În plus, litigiul ce face obiectul dosarului în care a fost formulată sesizarea a fost iniţiat pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu la data de 28 septembrie 2016, astfel încât decizia ce urmează a fi pronunţată de Tribunalul Gorj în soluţionarea apelului nu va putea fi supusă recursului, nefiind incidente efectele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 369 din 30 mai 2017, efecte ce privesc hotărârile pronunţate în apel după publicarea în Monitorul Oficial a acestei decizii, însă în litigiile pornite după data de 20 iulie 2017, având în vedere cele statuate de Curtea Constituţională, coroborate în mod necesar cu prevederile art. 27 din Codul de procedură civilă (cu denumirea marginal㠄Legea aplicabilă hotărârilor*), potrivit cărora: „Hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor şi termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul.”

43. Concluzia anterioară se impune, întrucât art. 27 din Codul de procedură civilă nu a făcut obiectul controlului de constituţionalitate prin menţionata decizie, nici direct şi nici prin extinderea controlului de constituţionalitate aflat la îndemâna instanţei de contencios constituţional, în aplicarea prevederilor art. 18 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: „(1) Dezbaterea are loc în plenul Curţii Constituţionale, cu participarea judecătorilor Curţii, pe baza sesizării, a documentelor şi a punctelor de vedere primite, atât asupra prevederilor menţionate în sesizare, cât şi asupra celor de care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate. “

44. Ca atare, apelul declarat în cauză de către reclamanta A., în conformitate cu art. 95 pct. 2 din Codul de procedură civilă, cade în competenţa de soluţionare a Tribunalului Gorj, instanţă de trimitere care judecă în ultimă instanţă şi, în consecinţă, va pronunţa o hotărâre definitivă (aşadar, nesusceptibilă de recurs), astfel cum rezultă din art. 634 alin. (1) pct. 4 teza I, coroborat cu art. 634 alin. (2) din Codul de procedură civilă,

45. Faţă de aceste constatări rezultă că primele două condiţii de admisibilitate a sesizării sunt întrunite, întrucât cauza în care s-a iniţiat mecanismul hotărârii prealabile se află în competenţa legală de soluţionare a unui tribunal învestit cu soluţionarea unei cauze în ultimă instanţă.

46. În ceea ce priveşte celelalte condiţii de admisibilitate este de menţionat că în jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, făcându-se referire şi la doctrină, s-a arătat constant că procedura reglementată de art. 519 din Codul de procedură civilă are în vedere o problemă de drept reală, care să privească interpretarea diferită sau contradictorie a unui text de lege, a unei reguli cutumiare neclare, incomplete sau, după caz, incerte ori incidenţa unor principii generale ale dreptului al căror conţinut sau a căror sferă de acţiune sunt discutabile, cu scopul împiedicării apariţiei unei jurisprudenţe neunitare în materie.

47. În acest sens, întrebarea formulată în cadrul procedurii prealabile trebuie să vizeze o chestiune de drept determinată, pentru ca soluţia dată în această procedură să aibă în vedere numai chestiunea respectivă, iar nu întreaga problematică a textului de lege indicat în sesizare. Instanţa supremă nu poate fi învestită, în cadrul acestei proceduri, chiar cu interpretarea şi aplicarea legii în scopul soluţionării cauzei respective, atribut ce intră şi trebuie să rămână în sfera de competenţă a instanţei de judecată (a se vedea, de exemplu, deciziile nr. 16 din 23 mai 2016 7 şi nr. 31 din 15 mai 2017 8 ale Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al instanţei supreme).

48. Din această perspectivă, instanţei de trimitere îi revine obligaţia de a demonstra, prin încheierea de sesizare, existenţa unei chestiuni de drept veritabile, şi nu ipotetice, inclusiv prin indicarea tuturor elementelor relevante în procesul de interpretare a normei, pentru a nu se ajunge la depăşirea limitelor învestirii în soluţionarea sesizării, chestiune de drept care trebuie să aibă incidenţă directă în cauza cu care instanţa de trimitere este învestită (a se vedea, de exemplu, Decizia nr. 1 din 18 ianuarie 2016 9 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al instanţei supreme), dar şi pentru a se evita, în acelaşi timp, ca dezlegarea dată de către instanţa supremă să nu aibă în vedere însuşi obiectul învestirii instanţei de trimitere şi să nu conducă la dezlegarea pe fond a pricinii (a se vedea, de exemplu, Decizia nr. 33 din 16 noiembrie 2015 10 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al instanţei supreme).

49. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată, însă, că în cauză nu este îndeplinită cerinţa legăturii cu cauza a dispoziţiilor legale a căror interpretare se solicită în cadrul chestiunii de drept enunţate de instanţa de trimitere astfel:

„Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 452 din Codul de procedură civilă, raportat la dispoziţiile art. 453 şi art. 394 alin. (3) din acelaşi cod şi art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 760/C din 22 aprilie 1999, precum şi la Decizia nr. 19 din 18 noiembrie 2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, în sensul de a se stabili dacă sintagma «închiderea dezbaterilor asupra fondului cauzei» din cuprinsul art. 452 din Codul de procedură civilă face referire la dosarul în care s-au ocazionat cheltuielile de judecată sau la dosarul în care se solicită, pe cale principală, cheltuielile de judecată, în condiţiile în care art. 394 alin. (3) din acelaşi cod prevede că după închiderea dezbaterilor părţile nu mai pot depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub sancţiunea de a nu fi luat în seamă.”

50. Astfel cum reiese din expozeul litigiului, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta A. are ca obiect solicitarea de obligare a pârâtei B. la plata sumei de 2.205 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate într-un litigiu anterior, soluţionat definitiv, cheltuieli constând în taxă judiciară de timbru şi onorariu de avocat,

51. Reclamanta însăşi şi-a întemeiat cererea de chemare în judecată pe dispoziţiile art. 452 şi art. 453 din Codul de procedură civilă.

52. Cu toate acestea, instanţele de fond nu şi-au exercitat rolul activ în condiţiile legii şi nu au dat faptelor o corectă calificare din punct de vedere juridic.

53. Potrivit dispoziţiilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă:

„(1) Judecătorul soluţionează litigiul conform regulilor de drept care îi sunt aplicabile.

(2) Judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale. În acest scop, cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept pe care părţile le invocă, judecătorul este în drept să le ceară Să prezinte explicaţii, oral sau în scris, să pună în dezbaterea acestora orice împrejurări de fapt sau de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în cererea sau în întâmpinare, să dispună administrarea probelor pe care le consideră necesare, precum şi alte măsuri prevăzute de lege, chiar dacă părţile se împotrivesc.”

54. În ceea ce priveşte instanţa de apel este de menţionat că art. 479 alin. (1) din Codul de procedură civilă stabileşte c㠄Instanţa de apel va verifica, în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă. Motivele de ordine publică pot fi invocate şi din oficiu.” 9 10

55. Pretenţia dedusă judecăţii de către reclamantă, deşi decurge din cheltuielile de judecată efectuate într-un litigiu anterior, soluţionat definitiv şi în care a avut calitatea de parte care a câştigat procesul, nu poate fi calificată ca având obiect obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată pe care reclamanta le-a efectuat în procesul anterior, ci o cerere de despăgubire a sa cu contravaloarea cheltuielilor de judecată efectuate în litigiul în care a avut calitatea de parte câştigătoare a procesului, cerere având ca fundament juridic răspunderea civilă delictuală a pârâtei şi ideea de culpă procesuală a acesteia, ca parte care a pierdut procesul.

56. Or, în condiţiile în care reclamanta nu a solicitat cheltuielile de judecată în litigiul originar, neformulând o astfel de cerere accesorie, ci a optat pentru solicitarea pe cale separată a acestora într-un litigiu ulterior şi distinct, formulând o atare pretenţie pe calea unei cereri principale, rezultă că litigiul ulterior este unul autonom în raport cu cel iniţial, supus, din punct de vedere procesual, unor reguli proprii de judecată şi probaţiune.

57. În consecinţă, temeiul juridic al cererii nu îl constituie în mod direct dispoziţiile art. 452 şi următoarele din Codul de procedură civilă, indicate ca atare de către reclamantă (norme aplicabile în cazul în care solicitarea de acordare a cheltuielilor de judecată ar fi fost formulată pe calea unei cereri accesorii în litigiul originar), ci dispoziţiile din Codul civil, care reglementează instituţia răspunderii civile delictuale, anume art. 1.357 şi următoarele din acest cod.

58. Mai mult decât atât, se observă că această calificare a unei situaţii de fapt, similare celei deduse judecăţii instanţei de trimitere, rezultă cu evidenţă şi din considerentele Deciziei nr. 19 din 18 noiembrie 2013, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii.

59. Relevante, din acest punct de vedere, sunt următoarele considerente din cuprinsul menţionatei decizii, obligatorii pentru instanţe:

„Din interpretarea coroborată a ipotezelor expres prevăzute de art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 760/C/1999, cu dispoziţiile art. 13 din acelaşi act normativ (care reglementează exceptarea de la plata taxei judiciare de timbru a cererilor care îndeplinesc cumulativ două condiţii, respectiv sunt depuse în cursul judecăţii şi nu modifică valoarea taxabilă sau caracterul cererii iniţiale) se poate concluziona că art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 145/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul nr. 760/C/1999 al ministrului justiţiei este aplicabil exclusiv cererilor de acordare a cheltuielilor de judecată care îndeplinesc condiţia de a fi cereri accesorii, respectiv sunt formulate în chiar litigiul în care au fost efectuate.

În funcţie de criteriul de clasificare determinat de calea procedurală aleasă de parte, pentru considerentele care au fost expuse şi în doctrină, acestea au caracterul de cereri principale, în plus, acestea au caracter autonom faţă de litigiile primare, care decurge din:

a) natura civilă a procesului, independent de natura litigiului care a generat efectuarea cheltuielilor,

b) fundamentul juridic, reprezentat de răspunderea civilă delictuală (decurgând din culpa procesuală şi necesitatea acoperirii integrale a prejudiciului cauzat părţii câştigătoare), şi

c) împrejurarea că raţiunea prorogării competenţei instanţei în temeiul dispoziţiilor art. 17 din vechiul Cod de procedură civilă (respectiv art. 123 din noul Cod de procedură civilă) nu subzistă în cazul acestor cereri, cu consecinţa aplicării regulilor de competenţă de drept comun.

Aceste caracteristici (cereri principale cu caracter autonom) aparţin deopotrivă şi cererilor prin care se solicită, pe cale separată, acordarea cheltuielilor de judecată rezultate din procese care au fost scutite de taxă judiciară de timbru.”

60. Faţă de cele anterior redate din cuprinsul considerentelor Deciziei nr. 19 din 18 noiembrie 2013, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, rezultă că, în cauză, nu este îndeplinită nici cerinţa noutăţii chestiunii de drept, întrucât pe calea unor dezlegări incidentale în cuprinsul unor considerente decizorii, instanţa supremă, pe calea mecanismului de unificare a practicii judiciare, a dezlegat chestiunea calificării juridice ca cerere principală şi a caracterului autonom al litigiului prin care partea care a câştigat procesul tinde la recuperarea cheltuielilor de judecată, pe cale separată, după soluţionarea definitivă a cauzei în care acestea au fost efectuate.

61. Or, acest indiciu esenţial de soluţionare a apelului cu care instanţa de trimitere este învestită se afla la îndemâna sa, întrucât decurge din statuări anterioare ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în cadrul mecanismelor de unificare a practicii judiciare şi, totodată, constituie premisa necesară a aplicării legii în cauza dedusă judecăţii.

62. În consecinţă, dispoziţiile legale a căror interpretare coroborată a solicitat-o instanţa de trimitere nu sunt incidente în cauza cu care a fost învestită - art. 452, art. 453 şi art. 394 alin. (3) din Codul de procedură civilă - decât, eventual, în legătură cu cheltuielile de judecată solicitate în acest nou litigiu, situaţie nerelevată în cauză şi, prin urmare, străină de obiectul prezentei sesizări (chestiune dezlegată, de altfel, prin Decizia nr. 59 din 18 septembrie 2017, prin care s-a stabilit c㠄în cauzele având ca obiect obligarea pârâtului la suportarea pretenţiei constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu soluţionat definitiv, dispoziţiile art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă rămân aplicabile*).

63. Mai mult decât atât, în cauza cu care Tribunalul Gorj a fost învestit nu s-ar putea face aplicarea unor dispoziţii legale din acte normative abrogate - art. 13 şi 14 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997, abrogare ce a operat implicit ca efect al abrogării exprese a Legii nr. 146/1997, prin art. 58 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.

64. Chiar dacă Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 760/C/1999, prin care au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 146/1997, nu a fost abrogat în mod expres, având în vedere abrogarea actului normativ a cărui aplicare a organizat-o (Legea nr. 14&1997), în privinţa ordinului menţionat a operat abrogarea implicită, în temeiul dispoziţiilor prevăzute de art. 64 alin. (1) şi (4), precum şi de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 24/2000).

65. Potrivit art. 64 din acest din urmă act normativ, „Prevederile cuprinse într-un act normativ, contrare unei noi reglementări de acelaşi nivel sau de nivel superior, trebuie abrogate” [alin. (1) teza I] şi „Dacă o normă de nivel inferior, cu acelaşi obiect, nu a fost abrogată expres de actul normativ de nivel superior, această obligaţie îi revine autorităţii care a emis prima actul” [alin. (4)].

66. De asemenea, conform art. 67 alin. (1) din Legea nr. 24/2000: „în cazuri deosebite, în care la elaborarea şi adoptarea unei reglementări nu a fost posibilă identificarea tuturor normelor contrare, se poate prezuma că acestea au făcut obiectul modificării, completării ori abrogării lor implicite.”

67. Având în vedere că neîntrunirea uneia dintre cerinţele de admisibilitate a sesizării în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, ce decurg din dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă, conduce la respingerea acesteia, ca inadmisibilă, nu mai este necesară verificarea îndeplinirii celorlalte condiţii şi, cu atât mai puţin, analizarea fondului chestiunii de drept ce face obiectul sesizării.

68. Pentru aceste considerente, constatând că nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de admisibilitate prevăzute de dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă, în temeiul art. 521 alin. (1) din acelaşi cod,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Gorj - Secţia I civilă, în Dosarul nr. 15.721/318/2016, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 452 din Codul de procedură civilă, raportat la dispoziţiile art. 453 şi art. 394 alin. (3) din acelaşi cod şi art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 760/C din 22 aprilie 1999, precum şi la Decizia nr. 19 din 18 noiembrie 2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, în sensul de a se Stabili dacă sintagma «închiderea dezbaterilor asupra fondului cauzei» din cuprinsul art. 452 din Codul de procedură civilă face referire la dosarul în care s-au ocazionat cheltuielile de judecată sau la dosarul în care se solicită, pe cale principală, cheltuielile de judecată, în condiţiile în care art. 394 alin. (3) din acelaşi cod prevede că după închiderea dezbaterilor părţile nu mai pot depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub sancţiunea de a nu fi luat în seamă.”

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 22 ianuarie 2018.

 

VICEPREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

GABRIELA ELENĂ BOGASIU

Magistrat-asistent,

Aurel Segărceanu

 


1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 20 ianuarie 2014.

2 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 28 iunie 2016.

3 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 21 decembrie 2015.

4 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 6 noiembrie 2017.

5 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 27 noiembrie 2015.

6 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 26 august 2016.

7 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 5 octombrie 2016.

8 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 22 iunie 2017.

7 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 5 octombrie 2016.

8 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 22 iunie 2017.

9 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 25 martie 2016.

10 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 2 februarie 2016.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.