MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 210/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 210         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 martie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

53. - Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea

 

262. - Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea

 

54. - Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

 

263. - Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

 

55. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

 

264. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

15. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Sebiş - Bârsa, judeţul Arad

 

276. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 

277. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea.

(2) Bunurile imobile prevăzute în anexă se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public local.

Art. 2. - Bunurile prevăzute la art. 1 se vor exploata potrivit destinaţiei şi scopului pentru care au fost construite.

Art. 3. - Fondurile necesare pentru întreţinerea şi repararea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se asigură din venituri obţinute din administrarea şi exploatarea acestora şi, în completare, de la bugetul local al comunei Maliuc, judeţul Tulcea.

Art. 4. - Consiliul Local al Comunei Maliuc, judeţul Tulcea, preia toate drepturile şi obligaţiile aferente bunurilor imobile prevăzute în anexă.

Art. 5. - În situaţia în care imobilele transmise nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia şi scopul pentru care acestea au fost construite, respectiv alimentarea cu apă a localităţii Gorgova şi alimentarea cu apă a localităţii Partizani din comuna Maliuc, judeţul Tulcea, acestea revin în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, în condiţiile legii.

Art. 6. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar a acestora, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. - Ministerul Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 6 martie 2018.

Nr. 53.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor care sa transmit

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmită bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Codul de clasificaţie al bunurilor imobile

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice

floarea de inventar a

bunurilor imobile care se transmit

Caracteristicile tehnice ale bunurilor conform Hotărârii Guvernului nr. 391/2017

Caracteristicile tehnice ale bunurilor care se transmit

1.

Alimentare cu apă a localităţii Gorgova

Localitatea Gorgova,

Comuna Maliuc,

judeţul Tulcea

Ministerul Apelor şi Pădurilor/ CUI 36904099

Comuna Maliuc - Consiliul Local Maliuc,

judeţul Tulcea,

CUI RO 4508711

8.03.12

162.932

Valoarea de inventar = 515.893 lei

L aducţiune = 0,235 km

L reţea distrib.=2,4 km

L reţea evac.=0,1 km

1 rezervor 60 mc

S teren = 1.766 mp

S constr_C1- staţie_tratare_ a_apei = 104 mp

S constr_C2-magazie = 13 mp

S constr C3-wc = 4 mp

C.F. nr. 30307 UAT Maliuc

L aducţiune = 0,235 km

L reţea distrib. = 2,4 km

L reţea evac. = 0,1 km

1 rezervor 60 mc S teren = 1.766 mp

S constr_C1-

Staţie_tratare_a_apei = 104 mp

S constr_C2-magazie = 13 mp

S constr C3-wc=4mp

C.F. nr. 30307 UAT Maliuc

2.

Alimentare cu apă a localităţii Partizani

Localitatea Partizani,

Comuna Maliuc,

judeţul Tulcea

Ministerul Apelor şi Pădurilor/

CUI 36904099

Comuna Maliuc - Consiliul Local Maliuc, judeţul Tulcea, CUI RO 4608711

8.03.12

162.933

Valoarea de inventar = 615.536 lei

L aducţiune = 0,32 km

L reţea distrib.= 3,2 km

L reţea evac. = 0,1 km

1 rezervor 60 mc

S teren = 2.649 mp

S constr_C1- SP staţie tratare a apei = 109 mp

S constr_C2-wc = 4 mp

C.F. nr. 30311 UAT Maliuc

L aducţiune = 0,32 km

L reţea distrib. = 3,2 km

L reţea evac. = 0,1 km

1 rezervor 60 mc S teren = 2.649 mp

S constr_C1-

SP stafie tratare a apei = 109 mp

S constr_C2-wc = 4 mp

C.F. nr. 30311 UAT Maliuc

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 martie 2018.

Nr. 262.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui teren în suprafaţă totală de 74.496 mp situat în oraşul Teiuş, judeţul Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba, în vederea realizării unor investiţii de utilitate publică.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. se va modifica în mod corespunzător, în condiţiile legii.

Art. 2. - Predarea-primirea terenului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 3. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor va elabora un proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1,020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, care va fi adoptată de Guvern.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 6 martie 2018.

Nr. 54.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului care se transmite

Nr. MFP/ Cod clasificare

Oraşul Teiuş,

Aleea Sportivă,

judeţul Alba

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S. A.,

CUI MT 13633330

CUI RO 11054529

În domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba,

CUI 4561960

Teren intravilan - suprafaţă de 74.496 mp

Nr. cadastral 71137

Teiuş CF 71137

147826

(parţial)

8.10.06

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - SA, în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial ăl României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 martie 2018.

Nr. 263.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 22 august 2017, cu următoarele completări:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Autorităţile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru şcoli sunt consiliul judeţean şi/sau consiliul local, care îşi asumă organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziţia produselor aferente Programului.

(5) Consiliile judeţene şi locale sunt obligate să colaboreze şi să îşi distribuie responsabilităţile înainte de demararea Programului, conform procedurii aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Anual, hotărârea Guvernului privind implementarea Programului pentru şcoli al României va prevedea ca disponibilul de produse neconsumate din motive obiective să fie redistribuit în cadrul colectivului, astfel încât instituţiile de învăţământ să nu mai fie obligate la plata contravalorii produselor neconsumate.”

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în stabilirea bugetului anual pentru implementarea Programului pentru şcoli al României, în ceea ce priveşte produsele de panificaţie, se vor avea în vedere creşterea calităţii şi diversificarea produselor de panificaţie distribuite.”

4. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu următorul cuprins:

„(2) În căzui în care sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată alocate conform hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (2) nu sunt suficiente pentru distribuţia uneia dintre categoriile de produse prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), conform acordurilor-cadru/contractelor prevăzute la alin. (1), autorităţile contractante pot suplimenta sumele prevăzute până la concurenţa sumei totale defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocată fiecăreia dintre aceste autorităţi, acordurile-cadru/contractele urmând a se derula potrivit condiţiilor în care au fost încheiate.

(3) Pentru a se asigura un tratament egal, în cazul acordurilor-cadru nou-încheiate de către autorităţile contractante, se pot acorda produsele specificate pentru un număr egal de zile pe săptămână, similar cu prevederile acordurilor-cadru aflate în derulare ale altor autorităţi contractante, cu încadrarea în sumele alocate în buget cu această destinaţie.

(4) Pentru asigurarea finanţării Programului pentru şcoli în ceea ce priveşte distribuirea de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau produse lactate fără adaos de lapte praf se vor aloca Integral sumele din bugetul privind măsurile educative către distribuţia produselor, cu condiţia asigurării măsurilor educative de către furnizorii de produse.

(5) în cazul aplicării prevederilor alin. (2) şi (4), autorităţile contractante se asigură că sunt implementate măsurile educative prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b).”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 6 martie 2018.

Nr. 55.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 martie 2018.

Nr. 264.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Sebiş - Bârsa, judeţul Arad

 

Având în vedere:

- Licenţa de concesiune nr. 2.051/2000, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 419/2004 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „SEVERINA” - S.A.;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.202 din 27,02,2018 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării:

- că titularul Licenţei de exploatare nr. 2.051/2000, Societatea „SEVERINA” - S.A., a fost radiată în data de 30.12.2013 pe motiv de închidere procedură prevăzută de legea insolvenţei, conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin Documentul nr. 2.178.700 din 19.12.2017;

- art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a argilei comune din perimetrul Sebiş - Bârsa, judeţul Arad, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 2.051/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială „SEVERINA” - S.A., CUI 1715720, în calitate de concesionar, cu sediul în Ineu, Str. Rahovei nr. 10, judeţul Arad, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gigi Dragomir

 

Bucureşti, 27 februarie 2018.

Nr. 15.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 

Având în vedere Referatul Direcţiei economice nr. 8.539 din 23.02.2018 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile,

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, ale art. 20 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010, cu completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi care se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile se aprobă de către Consiliul de conducere al acestuia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 1 martie 2018.

Nr. 276.

 ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 

 

 

 

- mii lei –

Cap./

Titlu

Subcap./

Articol

Paragraf/

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2018

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

28.205,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

12.000,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

12.000,00

30.10

 

 

C1 .VENITURI DIN PROPRIETATE

-

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

-

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

-

36.10

 

 

DIVERSE VENITURI

12.000,00

 

50

 

Alte venituri

12.000,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

16.205,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

16.205,00

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

28.205.00

 

 

 

II. Credite bugetare

28.205,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

 

I. Credite de angajament

14.167,00

 

 

 

II. Credite bugetare

14.167,00

10

 

 

Titlul I, CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

4.263,00

 

 

 

II. Credite bugetare

4.263.00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

 

 

 

I. Credite de angajament

4.109,00

 

 

 

II. Credite bugetare

4.109,00

 

 

01

Salarii de bază

 

 

 

 

I. Credite de angajament

2.987,00

 

 

 

II. Credite bugetare

2.987,00

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

846,00

 

 

 

II. Credite bugetare

846,00

 

 

06

Alte sporuri

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

12

indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

112,00

 

 

 

II. Credite bugetare

112,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

160,00

 

 

 

II. Credite bugetare

160.00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

 

 

 

 

I. Credite de angajament

4,00

 

 

 

II. Credite bugetare

4,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

 

 

 

I. Credite de angajament

26,00

 

 

 

II. Credite bugetare

26,00

 

 

06

Vouchere de vacanţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

26,00

 

 

 

II. Credite bugetare

26,00

 

10.03

 

Contribui»

 

 

 

 

I. Credite de angajament

128,00

 

 

 

II. Credite bugetare

128,00

 

 

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

 

 

 

 

I. Credite de angajament

25,00

 

 

 

II. Credite bugetare

25,00

 

 

02

Contribuţii de asigurări de şomaj

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1,00

 

 

 

03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

9.00

 

 

 

II. Credite bugetare

9,00

 

 

04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

2,00

 

 

 

II. Credite bugetare

2,00

 

 

07

Contribuţia asiguratorie pentru muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

90,00

 

 

 

II. Credite bugetare

90,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

 

 

 

 

I. Credite de angajament

9.904,00

 

 

 

II. Credite bugetare

9.904,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

496,00

 

 

 

II. Credite bugetare

496,00

 

 

01

Furnituri de birou

 

 

 

 

I. Credite de angajament

26,00

 

 

 

II. Credite bugetare

26,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

 

 

 

 

I. Credite de angajament

23,00

 

 

 

II. Credite bugetare

23,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă metrică

 

 

 

 

I. Credite de angajament

34,00

 

 

 

II. Credite bugetare

34,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

2,00

 

 

 

îl. Credite bugetare

2,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

 

 

 

I. Credite de angajament

41,00

 

 

 

II. Credite bugetare

41,00

 

 

06

Piese de schimb

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

07

Transport

 

 

 

 

I. Credite de angajament

10,00

 

 

 

II. Credite bugetare

10,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

 

 

 

 

I. Credite de angajament

100,00

 

 

 

II. Credite bugetare

100,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

 

 

 

 

I. Credite de angajament

33,00

 

 

 

II. Credite bugetare

33,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

227,00

 

 

 

II. Credite bugetare

227,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

 

 

 

 

I. Credite de angajament

35,00

 

 

 

II. Credite bugetare

35,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

 

 

 

l. Credite de angajament

4,00

 

 

 

II. Credite bugetare

4,00

 

 

01

Medicamente

 

 

 

 

I. Credite de angajament

4,00

 

 

 

II. Credite bugetare

4,00

 

 

02

Materiale sanitare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

 

 

 

I. Credite de angajament

63,00

 

 

 

II. Credita bugetare

63,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

 

 

 

 

 

I. Credite de angajament

30,00

 

 

 

II. Credite bugetare

30,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

 

 

 

 

I. Credite de angajament

33,00

 

 

 

II. Credite bugetare

33,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.218,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.218,00

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

 

 

 

 

I. Credite de angajament

225,00

 

 

 

II. Credite bugetare

225,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

993,00

 

 

 

II. Credite bugetare

993,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

10,00

 

 

 

II. Credite bugetare

10,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

 

 

 

 

I. Credite de angajament

468,00

 

 

 

II. Credite bugetare

468,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

39,00

 

 

 

II. Credite bugetare

39,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.30

 

Alte cheltuieli

 

 

 

 

I. Credite de angajament

7.571,00

 

 

 

II. Credite bugetare

7.571,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

02

Protocol şi reprezentare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

18,00

 

 

 

II. Credite bugetare

18,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

60,00

 

 

 

II. Credite bugetare

60,00

 

 

04

Chirii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.900,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.900,00

 

 

07

Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice

 

 

 

 

I. Credite de angajament

12,00

 

 

 

II. Credite bugetare

12,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

5.581,00

 

 

 

II. Credite bugetare

5.581,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

14.038,00

 

 

 

II. Credite bugetare

14.038,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

I. Credite de angajament

14.038,00

 

 

 

II. Credite bugetare

14.038,00

 

71.01

 

Active fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

14.038,00

 

 

 

II. Credite bugetare

14.038,00

 

 

01

Construcţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

4.986,00

 

 

 

II. Credite bugetare

4.986,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

 

 

 

I. Credite de angajament

8.892,00

 

 

 

II. Credite bugetare

8.892,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

8,00

 

 

 

II. Credite bugetare

8,00

 

 

30

Alte active fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

152,00

 

 

 

II. Credite bugetare

152,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal În bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 201B:

1) Număr mediu de personal: 44 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 7.171 lei/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăcii conducătorului unităţii (suma de 133 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (112 mii lei), indemnizaţiile pentru delegări (suma de 160 mii lei), precum şi valoarea indemnizaţiei pentru un membru al Consiliului de Conducere, ca urmare a punerii în aplicare a unei sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile (suma de 4 mii lei),

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

Având în vedere Referatul Direcţiei economice nr. 7.891 din 20.02.2018 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV,

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi care se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV se aprobă de către Consiliul de conducere al acestuia, Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 1 martie 2018.

Nr. 277.

 ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap.

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2018

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

50.235,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

23.369,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

23.369,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

406,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

146,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

146,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

260,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

260,00

33.00

10

 

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI $l SERVICII

22.963,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI

22.963.00

 

17

 

Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv. profesională

22.954,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

9,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

25.134,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

25.134,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

-

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII

-

 

39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

 

48.10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

1.732,00

 

01

 

Fondul European de Dezvoltare Regională

1.712,00

 

16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

20.00

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

 

 

 

 

S. Credite de angajament

50.235,00

 

 

 

II. Credite bugetare

50.235,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

 

I. Credite de angajament

25.101,00

 

 

 

II. Credite bugetare

25.101,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

14.752,00

 

 

 

II. Credite bugetare

14.752,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

 

 

 

I. Credite de angajament

14.241,00

 

 

 

II. Credite bugetare

14.241,00

 

 

01

Salarii de bază

 

 

 

 

I. Credite de angajament

11.561,00

 

 

 

II. Credite bugetare

11.561,00

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.718,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.718,00

 

 

06

Alte sporuri

 

 

 

 

I. Credite de angajament

635,00

 

 

 

II. Credite bugetare

635,00

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

177,00

 

 

 

II. Credite bugetare

177,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

150,00

 

 

 

II. Credite bugetare

150,00

 

 

30

Alte drepturi salariate în bani

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

06

Vouchere de vacanţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

10.03

 

Contribuţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

511.00

 

 

 

II. Credite bugetare

511.00

 

 

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

 

 

 

 

I. Credite de angajament

148,00

 

 

 

II. Credite bugetare

148.00

 

 

02

Contribuţii de asigurări de şomaj

 

 

 

 

1. Credite de angajament

5,00

 

 

 

II. Credite bugetare

5,00

 

 

03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

49,00

 

 

 

II. Credite bugetare

49,00

 

 

04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

2,00

 

 

 

II. Credite bugetare

2,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

8,00

 

 

 

II. Credite bugetare

8,00

 

 

07

Contribuţia asiguratorie pentru muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

299,00

 

 

 

II. Credite bugetare

299,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

 

 

 

 

I. Credite de angajament

7.746,00

 

 

 

II. Credite bugetare

7.746,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

4.571,00

 

 

 

II. Credite bugetare

4.571,00

 

 

01

Furnituri de birou

 

 

 

 

I. Credite de angajament

146,00

 

 

 

II. Credite bugetare

146,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

 

 

 

 

I. Credite de angajament

96,00

 

 

 

II. Credite bugetare

96,00

 

 

03

Încălzit, iluminat şi forţa motrică

 

 

 

 

I. Credite de angajament

463,00

 

 

 

II. Credite bugetare

463,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

160,00

 

 

 

II. Credite bugetare

160,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

 

 

 

I. Credite de angajament

163,00

 

 

 

II. Credite bugetare

163,00

 

 

06

Piese de schimb

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

07

Transport

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

 

 

 

 

I. Credite de angajament

95,00

 

 

 

II. Credite bugetare

95,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.634,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.634,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.814,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.814,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

 

 

 

 

I. Credite de angajament

700.00

 

 

 

 

II. Credite bugetare

700,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

01

Medicamente

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

02

Materiale sanitare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

 

 

 

I. Credite de angajament

320,00

 

 

 

II. Credite bugetare

320.00

 

 

01

Uniforme şi echipament

 

 

 

 

I. Credite de angajament

100,00

 

 

 

II. Credite bugetare

100,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

 

 

 

I. Credite de angajament

20,00

 

 

 

II. Credite bugetare

20,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

 

 

 

 

I. Credite de angajament

200,00

 

 

 

II. Credite bugetare

200,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1,076,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.076,00

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

 

 

 

 

I. Credite de angajament

400,00

 

 

 

II. Credite bugetare

400,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

676,00

 

 

 

II. Credite bugetare

676,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

50,00

 

 

 

II. Credite bugetare

50,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

 

 

 

 

I. Credite de angajament

50,00

 

 

 

II. Credite bugetare

50,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

 

 

 

 

I. Credite de angajament

407,00

 

 

 

II, Credite bugetare

407,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

110,00

 

 

 

II. Credite bugetare

110,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

30,00

 

 

 

II. Credite bugetare

30,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

 

 

 

 

I. Credite de angajament

432,00

 

 

 

II. Credite bugetare

432,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

17,00

 

 

 

II. Credite bugetare

17.00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

50.00

 

 

 

II. Credite bugetare

50,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

50,00

 

 

 

II. Credite bugetare

50.00

 

 

07

Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice

 

 

 

 

I. Credite de angajament

15,00

 

 

 

II. Credite bugetare

15,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

300,00

 

 

 

 

II. Credite bugetare

300,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENTA SOCIALA

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.050,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.050,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.050,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.050,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.035,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.035,00

 

 

03

Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

15,00

 

 

 

II. Credite bugetare

15,00

58

 

 

Titlul X. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.553,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.553,00

 

58.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

 

 

 

 

I Credite de angajament

1.532,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.532,00

 

 

01

- Finanţare naţională

 

 

 

 

I. Credite de angajament

229,00

 

 

 

II. Credite bugetare

229,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.298.00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.298,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

 

 

 

 

I. Credite de angajament

5,00

 

 

 

II. Credite bugetare

5,00

 

58.16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

21,00

 

 

 

II. Credite bugetare

21,00

 

 

01

- Finanţare naţională

 

 

 

 

I. Credite de angajament

5,00

 

 

 

II. Credite bugetare

5,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

15,00

 

 

 

II. Credite bugetare

15,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

25.134,00

 

 

 

II. Credite bugetare

25.134,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

I. Credite de angajament

25.134,00

 

 

 

II. Credite bugetare

25.134,00

 

71.01

 

Active fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

24.648,00

 

 

 

II. Credite bugetare

24.648,00

 

 

01

Construcţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

5.908.00

 

 

 

II. Credite bugetare

5.908,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

 

 

 

I. Credite de angajament

17.753,00

 

 

 

II. Credite bugetare

17.753,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

348,00

 

 

 

II. Credite bugetare

348,00

 

 

30

Alte active fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

639,00

 

 

 

II. Credite bugetare

639,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

486,00

 

 

 

II. Credite bugetare

486,00

72

 

 

Titlul XIV. ACTIVE FINANCIARE

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

72.01

 

Active financiare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

01

Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018:

1) Număr mediu de personal: 160 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 7.235 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 109 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 177 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 150 mii lei).

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.