MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 211/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 211         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 martie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

56. - Lege privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

 

265. - Decret pentru promulgarea Legii privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

67. - Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XIX-a 2018 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010

 

72. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile, constituite din terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

81. - Hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea în România a Reuniunii miniştrilor apărării din statele participante la iniţiativa „Bucureşti 9 - B9”

 

83. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

 

85. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Stadion Steaua”, municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr. 45, lotul 1, sectorul 6, şi „Stadionul Naţional de Rugby «Arcul De Triumf»“, municipiul Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 18-20, sectorul 1, realizate prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileşte regimul juridic aplicabil activităţilor de cooperare dintre autorităţile publice române şi Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, denumită în continuare Europol, desfăşurate potrivit dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/794 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI,

2009/936/JAI şi 2009/968/JAI ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 135 din 24 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul Europol.

Art. 2. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au semnificaţia prevăzută în Regulamentul Europol.

(2) În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) autoritate română competentă - autoritatea publică română care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 lit. a) din Regulamentul Europol;

b) ofiţeri de legătură la Europol - poliţiştii numiţi să reprezinte interesele Unităţii Naţionale Europol în cadrul Europol şi care constituie Biroul român de legătură la Europol;

c) infracţiuni de competenţa Europol - infracţiunile circumscrise obiectivelor Europol, astfel cum sunt acestea stabilite la art. 3 din Regulamentul Europol;

d) legislaţie din domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare internaţionale - legislaţia naţională, tratatele internaţionale la care România este parte şi instrumentele juridice ale Uniunii Europene relevante, aplicabile activităţilor specifice de cooperare şi asistenţă poliţienească şi judiciară internaţională;

e) stat membru - statul membru al Uniunii Europene.

(3) Autorităţile române competente sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Prin ordine sau dispoziţii ale conducătorilor autorităţilor române competente se Stabilesc departamentele sau structurile din cadrul acestora abilitate să coopereze cu Europol.

Art. 3. - (1) Reprezentanţii României în cadrul Consiliului de administraţie al Europol, în calitate de membru, respectiv membru supleant, se desemnează prin dispoziţia inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(2) Autorităţile publice române detaşează experţi naţionali la Europol, în condiţiile Legii nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene şi ale deciziei adoptate potrivit art. 56 alin. (2) din Regulamentul Europol.

 

CAPITOLUL II

Echipe comune de anchetă. Iniţierea de anchete penale

 

Art. 4. - (1) Autorităţile judiciare care constituie echipe comune de anchetă în condiţiile art. 182 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în urma analizei proprii sau la solicitarea Europol, propun autorităţilor celorlalte state participante ca în componenţa echipelor respective să fie inclus şi personal Europol, în măsura în care obiectul anchetelor priveşte infracţiuni de competenţa Europol.

(2) Autorităţile judiciare prevăzute la aţin. (1) transmit Europol solicitarea de participare în cadrul echipelor comune de anchetă, prin intermediul Unităţii Naţionale Europol, numai după obţinerea acordului autorităţilor celorlalte state participante.

(3) Participarea personalului Europol în cadrul echipelor comune de anchetă care funcţionează pe teritoriul României se stabileşte prin acordul scris prevăzut la art. 182 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu luarea în considerare a prevederilor art. 5 din Regulamentul Europol.

(4) Personalul Europol participă în cadrul echipelor comune de anchetă care funcţionează pe teritoriul României în calitate de membri detaşaţi.

(5) La solicitarea Europol, autorităţile române competente îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea de către Europol a informaţiilor furnizate de acestea echipei comune de anchetă. Autorităţile române competente refuză exprimarea acordului în cazul în care prelucrarea acestora de către Europol ar contraveni unor interese esenţiale de securitate naţională sau ar pune în pericol reuşita unei anchete aflate în curs de desfăşurare ori siguranţa unei persoane.

Art. 5. - (1) Autorităţile române competente analizează cu prioritate solicitările Europol privind iniţierea, derularea şi coordonarea de anchete penale şi răspund la acestea, menţionând dacă anchetele solicitate vor fi iniţiate sau nu.

(2) în cazul în care autorităţile române competente decid să nu dea curs unei solicitări a Europol, în cuprinsul răspunsului se menţionează şi motivele care au stat la baza acestei decizii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 6 alin. (3) din Regulamentul Europol în care aceste motive nu pot fi divulgate. Răspunsul se comunică Europol în termen de maximum o lună de la primirea solicitării.

(3) Răspunsurile la solicitările Europol prevăzute la alin. (1), precum şi informaţiile furnizate Europol cu privire la rezultatele anchetelor sunt transmise prin intermediul Unităţii Naţionale Europol.

 

CAPITOLUL III

Canale de cooperare cu Europol

 

SECŢIUNEA 1

Unitatea Naţională Europol

 

Art. 6. - Unitatea Naţională Europol din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Centrul de cooperare poliţienească internaţională se desemnează ca unitate naţională în sensul art. 7 alin. (2) din Regulamentul Europol.

Art. 7. - (1) Unitatea Naţională Europol sprijină cooperarea dintre autorităţile naţionale şi Europol în calitate de punct unic de legătură, îndeplinind următoarele atribuţii principale:

a) furnizează către Europol informaţiile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 3 din Regulamentul Europol, inclusiv informaţiile referitoare la formele de criminalitate a căror prevenire sau combatere este considerată prioritară de către Uniunea Europeană, primite din partea autorităţilor române competente;

b) asigură disponibilitatea neîntreruptă a canalului de comunicare cu Europol;

c) răspunde solicitărilor de date şi informaţii şi de consiliere primite de la Europol, în situaţiile în care datele sunt disponibile direct la nivelul Uniunii Naţionale Europol;

d) transmite solicitările de date şi informaţii şi de consiliere primite de la Europol autorităţilor naţionale, în situaţiile în care datele nu sunt disponibile direct la nivelul Unităţii Naţionale Europol;

e) actualizează datele şi informaţiile furnizate Europol;

f) adresează Europol, la cererea unei autorităţi române competente, solicitări de consiliere, de date şi informaţii, precum şi de analiză;

g) participă la activităţi de pregătire organizate de autorităţile române competente în vederea creşterii gradului de informare cu privire la activităţile Europol;

h) asigură respectarea dispoziţiilor legale privind transmiterea datelor şi informaţiilor către Europol în condiţiile prevăzute de lit. c);

i) efectuează schimb de informaţii cu ofiţerii de legătură la Europol ai celorlalte state membre, inclusiv cu privire la infracţiuni care nu sunt de competenţa Europol, în condiţiile legislaţiei din domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare internaţionale.

(2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile române competente pun la dispoziţia Unităţii Naţionale Europol, din proprie iniţiativă sau la solicitarea acesteia, datele necesare pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de competenţa Europol.

(3) Inspectoratul General al Poliţiei Române asigură resursele necesare pentru menţinerea disponibilităţii neîntrerupte a canalului de comunicare cu Europol.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Ofiţerii de legătură la Europol

 

Art. 8. - (1) Ministrul afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, numeşte ofiţerii de legătură la Europol din rândul ofiţerilor de poliţie.

(2) Ofiţerii de legătură la Europol sunt trimişi în misiune permanentă în străinătate în funcţii asimilate ataşaţilor de afaceri interne, cu statut diplomatic.

(3) Ofiţerii de legătură la Europol şi membrii de familie care se află în îngrijirea acestora şi nu deţin cetăţenie olandeză beneficiază de privilegii şi imunităţi potrivit Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos privind acordarea de privilegii şi imunităţi ofiţerilor de legătură români la Oficiul European de Poliţie, realizat prin schimb de note verbale la 17 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 267/2006.

(4) Ofiţerii de legătură la Europol sunt instruiţi de către Unitatea Naţională Europol, înainte de începerea activităţii în cadrul Biroului român de legătură la Europol.

(5) Ofiţerii de legătură la Europol reprezintă interesele Unităţii Naţionale Europol în cadrul Europol, în conformitate cu legislaţia română şi cu dispoziţiile aplicabile Europol.

Art. 9. - (1) Ofiţerii de legătură la Europol au ca principală atribuţie acordarea de asistenţă în ceea ce priveşte schimbul de informaţii între Europol şi Unitatea Naţională Europol sau autorităţile române competente, precum şi între Unitatea Naţională Europol şi unităţile naţionale ale statelor membre sau ale statelor terţe care au încheiat un acord cu Europol.

(2) Ofiţerii de legătură la Europol îşi exercită atribuţiile fără a prejudicia realizarea atribuţiilor Unităţii Naţionale Europol prevăzute la art. 7.

Art. 10. - (1) în timpul activităţii în cadrul Biroului român de legătură la Europol şi după încetarea acestei activităţi, ofiţerii de legătură la Europol respectă normele privind obligaţiile de discreţie şi confidenţialitate, precum şi normele privind protecţia informaţiilor sensibile neclasificate şi a informaţiilor UE clasificate, stabilite potrivit art. 67 din Regulamentul Europol.

(2) încălcarea de către ofiţerii de legătură la Europol a normelor stabilite potrivit art. 67 din Regulamentul Europol reprezintă o încălcare a îndatoririlor de serviciu.

 

CAPITOLUL IV

Schimbul de informaţii cu Europol

 

SECŢIUNEA 1

Furnizarea de date şi informaţii către Europol

 

Art. 11. - Unitatea Naţională Europol şi autorităţile române competente furnizează date şi informaţii către Europol în condiţiile stabilite la art. 12-16 şi art. 19.

Art. 12. - (1) Unitatea Naţională Europol furnizează Europol datele şi informaţiile disponibile direct la nivelul Unităţii Naţionale Europol;

a) ca răspuns la solicitările de date şi informaţii şi de consiliere primite de la Europol;

b) din proprie iniţiativă;

c) ca urmare a cererii unei autorităţi române competente.

(2) Autorităţile române competente furnizează Europol, prin Unitatea Naţională Europol sau direct, din proprie iniţiativă sau la cererea Europol, datele şi informaţiile disponibile la nivelul acestora, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Europol.

(3) Autorităţile române competente furnizează date şi informaţii direct Europol numai în situaţii deosebite, determinate de necesitatea asigurării rapidităţii schimbului de date şi informaţii. Orice contact direct cu Europol se desfăşoară cu informarea concomitentă a Unităţii Naţionale Europol.

(4) în situaţia în care Unitatea Naţională Europol a primit de la autoritatea română competentă toate datele şi informaţiile schimbate în cursul contactelor directe cu Europol, aceasta comunică Europol că nu are nevoie să mai primească şi de la Europol datele şi informaţiile respective.

Art. 13. - (1) Unitatea Naţională Europol şi autorităţile române competente care furnizează date şi informaţii Europol stabilesc, la momentul furnizării, scopul sau scopurile în care acestea pot să fie prelucrate, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 18 alin. (2) din Regulamentul Europol.

(2) în situaţia în care autorităţile române competente care furnizează date şi informaţii Europol, prin intermediul Unităţii Naţionale Europol, nu au stabilit, potrivit alin. (1), scopul sau scopurile în care acestea pot fi prelucrate, Unitatea Naţională Europol stabileşte scopul sau scopurile pe baza conţinutului respectivelor date şi informaţii. În cazul în care apreciază necesar, Unitatea Naţională Europol poate solicita autorităţilor române competente informaţii suplimentare necesare stabilirii scopului sau scopurilor.

Art. 14. - (1) Datele şi informaţiile furnizate Europol de către Unitatea Naţională Europol şi autorităţile române competente cuprind, în funcţie de scopurile stabilite, potrivit art. 13, numai categoriile de date cu caracter personal şi se referă exclusiv la categoriile de persoane vizate, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa II la Regulamentul Europol.

(2) Unitatea Naţionali Europol şi autorităţile române competente furnizează date şi informaţii Europol numai dacă acestea sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile stabilite potrivit art. 13.

Art. 15. - (1) Unitatea Naţională Europol sau autorităţile române competente, ori de câte ori este posibil anterior momentului furnizării, evaluează fiabilitatea sursei şi acurateţea datelor şi informaţiilor şi atribuie codurile de evaluare potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Europol.

(2) Unitatea Naţională Europol solicită autorităţilor române competente, în baza informaţiilor transmise de Europol, acordul cu privire la modificarea codurilor de evaluare transmise anterior sau atribuirea unor coduri de evaluare datelor şi informaţiilor care au fost transmise fără a face obiectul evaluării prevăzute la alin. (1).

Art. 16. - (1) Unitatea Naţională Europol sau autorităţile române competente pot indica, la momentul furnizării datelor şi informaţiilor către Europol, următoarele tipuri de restricţii:

a) interzicerea utilizării datelor şi informaţiilor furnizate în cadrul unui proces penal fără acordul prealabil al furnizorului datelor;

b) interzicerea furnizării datelor şi informaţiilor către una, mai multe sau toate entităţile terţe prevăzute la art. 24 şi 25 din Regulamentul Europol, fără acordul prealabil al furnizorului;

c) interzicerea furnizării datelor şi informaţiilor către unul, mai multe sau toate statele membre, precum şi către personalul Europol, potrivit art. 20 din Regulamentul Europol, respectiv către Eurojust şi Oficiul European de Luptă Antifraudă, potrivit art. 21 din Regulamentul Europol, fără acordul prealabil al furnizorului;

d) ştergerea datelor şi informaţiilor înainte de termenul pentru ştergere automată prevăzut la art. 31 alin, (2) din Regulamentul Europol.

(2) Unitatea Naţională Europol sau autorităţile române competente indică restricţii de tipul celor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) atunci când constată că posibilitatea utilizării datelor şi informaţiilor în cadrul unui proces penal sau posibilitatea furnizării acestora către statele membre, personalul Europol, Eurojust, Oficiul European de Luptă Antifraudă şi entităţile terţe prevăzute la art. 24 şi 25 din Regulamentul Europol ar putea să contravină unor interese esenţiale, inclusiv de securitate naţională, ale României, să pună în pericol reuşita unei anchete în curs sau să pună în pericol siguranţa unei persoane.

(3) Unitatea Naţională Europol sau autorităţile române competente indică restricţii de tipul celei prevăzute la alin. (1) lit. d), atunci când pentru datele şi informaţiile furnizate sunt stabilite în legislaţia naţională termene de stocare mai mici decât termenul pentru ştergere automată prevăzut la art. 31 alin. (2) din Regulamentul Europol.

(4) Restricţiile prevăzute la alin. (1) pot fi comunicate şi ulterior momentului furnizării informaţiilor.

Art. 17. - Unitatea Naţională Europol sau autoritatea română competentă care a indicat o restricţie de tipul celor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-c) analizează circumstanţele cazului concret în care se intenţionează ca datele şi informaţiile să fie utilizate sau furnizate şi comunică solicitantului:

a) acordul cu privire la utilizarea sau furnizarea datelor şi informaţiilor, dacă aceasta nu contravine intereselor esenţiale, inclusiv de securitate naţională, ale României, nu pune în pericol reuşita unei anchete în curs şi nu pune în pericol siguranţa unei persoane;

b) refuzul de a permite utilizarea sau furnizarea datelor şi informaţiilor, dacă aceasta ar contraveni unor interese esenţiale, inclusiv de securitate naţională, ale României, ar pune în pericol reuşita unei anchete în curs sau ar pune în pericol siguranţa unei persoane.

Art. 18. - În cazul în care Europol solicită, potrivit art. 31 alin. (4) din Regulamentul Europol, autorizarea de a stoca în continuare datele şi informaţiile supuse unei restricţii de tipul celei prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. d), Unitatea Naţională Europol sau autoritatea română competentă care a indicat restricţia în cauză evaluează motivarea prezentată şi comunică Europol:

a) autorizarea de a stoca în continuare datele şi informaţiile, dacă termenul de stocare a acestora la nivel naţional a fost prelungit, cu indicarea noului termen de stocare;

b) autorizarea de a stoca în continuare datele şi informaţiile, dacă nu este îndeplinită condiţia prevăzută la lit. a), dar Europol îşi asumă responsabilitatea pentru calitatea datelor şi informaţiilor pe perioada stocării acestora peste termenul prevăzut în cuprinsul restricţiei indicate iniţial;

c) refuzul de a autoriza stocarea în continuare a datelor şi informaţiilor, dacă nu este îndeplinită condiţia prevăzută la lit. a), iar Europol nu îşi asumă responsabilitatea pentru calitatea datelor şi informaţiilor pe perioada pentru care doreşte să le stocheze peste termenul prevăzut în cuprinsul restricţiei indicate iniţial.

Art. 19. - Unitatea Naţională Europol şi autorităţile române competente nu furnizează Europol date şi informaţii dacă, în temeiul analizei proprii sau a elementelor furnizate de o altă autoritate română competentă, se stabileşte că furnizarea de date şi informaţii către Europol în cazul respectiv determină apariţia uneia dintre consecinţele prevăzute la art. 7 alin. (7) din Regulamentul Europol.

Art. 20. - (1) în cazul în care primeşte date şi informaţii de la Europol în temeiul art. 26 alin. (2) din Regulamentul Europol, Unitatea Naţională Europol evaluează dacă datele şi informaţiile respective trebuie transmise înapoi Europol în condiţiile prevăzute la art. 12-16 şi art. 19 şi comunică Europol decizia în termen de maximum 90 de zile.

(2) în scopul realizării evaluării menţionate la alin. (1), Unitatea Naţională Europol poate coopera cu autorităţile române competente atunci când există necesitatea verificării informaţiilor furnizate de Europol.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Accesul la informaţiile stocate de Europol

 

Art. 21. - (1) Informaţiile stocate de Europol pot fi accesate de către Unitatea Naţională Europol, ofiţerii de legătură la Europol şi autorităţile române competente, în condiţiile art. 20 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Europol, în scopul prevenirii şi combaterii unor forme de criminalitate care intră în sfera de competenţă a Europol sau a altor forme de criminalitate gravă, astfel cum sunt prevăzute la art. 96 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Datele şi informaţiile obţinute prin accesarea informaţiilor stocate de Europol sunt utilizate, respectând restricţiile impuse de Europol potrivit art. 19 alin. (3) din Regulamentul Europol, doar în scopul în care au fost accesate pentru prevenirea şi combaterea unor forme de criminalitate care intră în sfera de competenţă a Europol sau a altor forme de criminalitate gravă, astfel cum sunt prevăzute la art. 96 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Cooperarea cu statele membre, ţările terţe sau organizaţiile internaţionale prin canalul Europol

 

Art. 22. - (1) Unitatea Naţională Europol şi autorităţile române competente pot utiliza infrastructura Europol pentru schimburi de informaţii bilaterale cu alte state membre, ţări terţe şi organizaţii internaţionale, inclusiv cu privire la infracţiuni care nu sunt de competenţa Europol.

(2) Schimburile de informaţii bilaterale prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit legislaţiei din domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare internaţionale.

(3) Ofiţerii de legătură la Europol acordă asistenţă Unităţii Naţionale Europol şi autorităţilor române competente pentru realizarea schimburilor de informaţii prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL VI

Protecţia datelor cu caracter personal în cadrul cooperării cu Europol

 

SECŢIUNEA 1

Drepturile persoanei vizate

 

Art. 23. - (1) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către autorităţile române competente prin intermediul sistemelor de evidenţă proprii în cadrul cooperării cu Europol se exercită potrivit reglementărilor aplicabile în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

(2) în cazul în care prelucrările de date cu caracter personal în cadrul cooperării cu Europol se realizează de către Unitatea Naţională Europol sau de către autorităţile române competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor prin intermediul sistemelor de evidenţă proprii, drepturile persoanei vizate se exercită în condiţiile prevăzute de legea specială.

Art. 24. - (1) Orice persoană vizată poate depune o cerere adresată Europol în temeiul art. 36 alin. (1) din Regulamentul Europol, denumită în continuare cerere de acces, sau o cerere adresată Europol în temeiul art. 37 alin. (1) sau (2) din Regulamentul Europol, denumită în continuare cerere de intervenţie, la orice unitate din cadrul Poliţiei Române. Unitatea care primeşte cererea o înregistrează la data depunerii şi o transmite, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, Centrului de cooperare poliţienească internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, denumit în continuare CCPI.

(2) CCPI transmite cererea către Europol, fără întârziere şi, în orice situaţie, în termen de maximum o lună de la înregistrarea acesteia la unitatea din cadrul Poliţiei Române la care a fost depusă.

Art. 25. - (1) Solicitările Europol transmise în temeiul art. 36 alin. (5) din Regulamentul Europol se soluţionează:

a) de către Unitatea Naţională Europol, în cazul în care datele sau informaţiile care ar putea să facă obiectul răspunsului Europol la cererea de acces a persoanei vizate au fost furnizate Europol potrivit art. 12 alin. (1) lit. a) sau b);

b) de către autorităţile române competente care au solicitat furnizarea potrivit art. 12 alin. (1) lit. c) a datelor sau informaţiilor ce ar putea să facă obiectul răspunsului Europol la cererea de acces a persoanei vizate ori care au furnizat Europol respectivele date sau informaţii potrivit art. 12 alin. (2).

(2) Entităţile competente potrivit alin. (1) evaluează cererea de acces a persoanei vizate în raport cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) şi (6) din Regulamentul Europol şi comunică Europol un punct de vedere cu privire la răspunsul ce ar trebui să fie transmis persoanei vizate, în termenul stabilit de Europol. În cazul în care Europol nu a stabilit un termen de răspuns, punctul de vedere se comunică în termen de maximum 30 de zile de la data primirii consultării din partea Europol.

(3) în situaţia în care se constată că sunt incidente dispoziţiile art. 36 alin. (6) din Regulamentul Europol, punctul de vedere ce se comunică Europol potrivit alin. (2) conţine obiecţii cu privire la furnizarea de informaţii către persoana vizată, precum şi motivarea respectivelor obiecţii.

(4) Autorităţile române competente comunică Europol punctele de vedere prevăzute la alin. (2) prin intermediul Unităţii Naţionale Europol sau direct, cu informarea concomitentă a Unităţii Naţionale Europol.

Art. 26. - (1) Unitatea Naţională Europol şterge sau rectifică, în colaborare cu Europol, datele sau informaţiile stocate de Europol, pe care le-a furnizat potrivit art. 12 alin. (1) lit. a) sau b), atunci când stabileşte că cererea de intervenţie a persoanei vizate este întemeiată.

(2) Unitatea Naţională Europol stabileşte dacă cererea de intervenţie a persoanei vizate este întemeiată sau nu pe baza consultării autorităţilor naţionale de la care provin datele şi informaţiile stocate de Europol şi a oricăror altor informaţii ce pot fi obţinute din sursele aflate la dispoziţia sa,

(3) în cazul în care decide să şteargă sau să rectifice datele sau informaţiile stocate de Europol, ca urmare a cererii de intervenţie a persoanei vizate, Unitatea Naţională Europol informează autorităţile naţionale de la care provin datele sau informaţiile cu privire la decizia luată, comunicându-le, atunci când este cazul, motivele pentru care nu a ţinut seama de informaţiile obţinute în baza consultării prevăzute la alin. (2).

(4) Unitatea Naţională Europol colaborează cu Europol în vederea ştergerii sau rectificării datelor sau informaţiilor stocate de Europol, furnizate potrivit art. 12 alin. (1) lit. a) sau b), atunci când, ca urmare a analizării cererii de intervenţie a persoanei vizate, stabileşte că erorile conţinute de acestea sunt cauzate de un transfer defectuos sau de un transfer care încalcă dispoziţiile Regulamentului Europol.

Art. 27. - (1) Autorităţile române competente şterg sau rectifică, în colaborare cu Europol, datele sau informaţiile stocate de Europol, pe care au cerut Unităţii Naţionale Europol să le furnizeze potrivit art. 12 alin. (1) lit. c) sau pe care le-au furnizat potrivit art. 12 alin. (2), atunci când stabilesc faptul că cererea de intervenţie a persoanei vizate este întemeiată.

(2) Autorităţile române competente colaborează cu Europol în vederea ştergerii sau rectificării datelor sau informaţiilor stocate de Europol, furnizate potrivit art. 12 alin. (1) lit. c) sau alin. (2), atunci când, ca urmare a analizării cererii de intervenţie a persoanei vizate, stabilesc faptul că erorile conţinute de acestea sunt cauzate de un transfer defectuos sau de un transfer care încalcă dispoziţiile Regulamentului Europol.

(3) Colaborarea dintre autorităţile române competente şi Europol în vederea soluţionării unei cereri de intervenţie se realizează prin intermediul Unităţii Naţionale Europol sau direct, cu informarea concomitentă a Unităţii Naţionale Europol.

Art. 28. - (1) în cadrul colaborării cu Europol pentru soluţionarea cererilor de intervenţie, Unitatea Naţională Europol şi autorităţile române competente respectă termenele stabilite de Europol.

(2) în cazul în care Europol nu stabileşte termene, decizia privind modul de soluţionare a unei cereri de intervenţie se comunică Europol cel mai târziu cu 20 de zile înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 37 alin. (8) sau (9) din Regulamentul Europol.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Securitatea şi calitatea datelor cu caracter personal

 

Art. 29 - (1) Unitatea Naţională Europol şi autorităţile române competente, în cooperare cu Europol atunci când este cazul, pun în aplicare măsurile prevăzute la art. 32 alin. (2) din Regulamentul Europol pentru prelucrările automatizate ale datelor cu caracter personal în cadrul cooperării cu Europol.

(2) Inspectoratul General al Poliţiei Române elaborează planul de securitate, cu sprijinul celorlalte autorităţi române competente, astfel încât să se asigure că necesităţile în materie de securitate a datelor cu caracter personal sunt identificate şi luate în considerare în cadrul tuturor mecanismelor de cooperare dintre Unitatea Naţională Europol sau autorităţile române competente şi Europol.

Art. 30. - (1) Ca urmare a solicitării Europol transmise în temeiul art. 35 alin. (3) din Regulamentul Europol, Unitatea Naţională Europol realizează măsurile necesare pentru comunicarea către persoanele în cauză a încălcării securităţii datelor cu caracter personal, inclusiv prin utilizarea canalelor de cooperare aflate la dispoziţia CCPI, numai dacă măsura este proporţională şi dacă nu se încalcă drepturile fundamentale ale persoanei vizate.

(2) în cazul în care constată că pentru realizarea comunicării către persoanele în cauză a încălcării securităţii datelor cu caracter personal sunt necesare eforturi disproporţionate, Unitatea Naţională Europol comunică motivele care fundamentează această concluzie către Europol.

Art. 31. - (1) Unitatea Naţionala Europol şi autorităţile române competente răspund pentru exactitatea şi actualitatea datelor şi informaţiilor pe care le furnizează către Europol, precum şi pentru legalitatea transferurilor de date şi informaţii către Europol pe care le realizează.

(2) în cazul în care constată că datele şi informaţiile pe care le-au furnizat către Europol sunt inexacte sau au fost furnizate fără respectarea condiţiilor prevăzute la art. 12-16 şi art. 19, ţinând cont de scopul sau scopurile în care au fost furnizate, Unitatea Naţională Europol şi autorităţile române competente comunică acest lucru Europol în termen de maximum 5 zile lucrătoare şi apoi colaborează cu Europol în vederea ştergerii sau rectificării datelor sau informaţiilor respective.

(3) Comunicarea dintre autorităţile române competente şi Europol în cazurile prevăzute la alin. (2) se realizează prin intermediul Unităţii Naţionale Europol sau direct, cu informarea concomitentă a Unităţii Naţionale Europol.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal

 

Art. 32. - (1) Este permisă furnizarea către Europol de către Unitatea Naţională Europol şi autorităţile române competente a datelor şi informaţiilor care vizează victimele unei infracţiuni, martorii sau alte persoane care pot furniza informaţii privind infracţiunile sau care vizează persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, numai în cazul în care acest lucru este strict necesar şi proporţional pentru prevenirea sau combaterea infracţiunilor de competenţa Europol.

(2) Este interzisă furnizarea către Europol de către Unitatea Naţională Europol sau autorităţile române competente a datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice sau apartenenţa sindicală şi prelucrarea datelor genetice sau a datelor privind sănătatea sau viaţa sexuală a unei persoane, cu excepţia cazului în care acest lucru este strict necesar şi proporţional pentru prevenirea sau combaterea infracţiunilor de competenţa Europol şi dacă datele respective completează alte date cu caracter personal prelucrate de Europol.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Stocarea şi ştergerea datelor cu caracter personal

 

Art. 33. - (1) Autorităţile române competente care au furnizat date şi informaţii către Europol solicită Unităţii Naţionale Europol să întreprindă demersuri pentru ştergerea acestora din evidenţele automatizate ale Unităţii Naţionale Europol în care acestea au fost prelucrate în cadrul cooperării cu Europol în termen de 30 de zile de la:

a) finalizarea investigaţiei poliţieneşti în urma căreia nu s-a dispus efectuarea urmăririi penale în continuare cu privire la persoana în cauză;

b) dispunerea clasării, renunţării la urmărirea penală, achitării sau încetării procesului penal, cu privire la persoana în cauză;

c) ştergerea datelor şi informaţiilor cu privire la persoana în cauză din evidenţele automatizate proprii,

(2) Unitatea Naţională Europol şterge datele şi informaţiile din evidenţele automatizate proprii şi notifică Europol în acest sens, potrivit art. 31 alin. (5) din Regulamentul Europol.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Autoritatea naţională de supraveghere

 

Art. 34. - (1) Se desemnează Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca autoritate naţională de supraveghere în sensul art. 42 din Regulamentul Europol.

(2) Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal desemnează un reprezentant în cadrul Consiliului de cooperare prevăzut la art. 45 din Regulamentul Europol.

(3) Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cooperează cu Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor, atunci când este necesar, în vederea sporirii coerenţei aplicării normelor şi procedurilor în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv în vederea soluţionării căilor de atac prevăzute la art. 47 din Regulamentul Europol.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Răspunderea

 

Art. 35. - Autorităţile române competente răspund, în condiţiile legii, pentru prejudiciul cauzat unei persoane prin accesarea sau utilizarea datelor şi informaţiilor stocate de Europol fără respectarea dispoziţiilor art. 21.

 

CAPITOLUL VII

Asigurarea financiară. Dispoziţii finala

 

Art. 36. - (1) Cheltuielile efectuate de către Unitatea Naţională Europol în cadrul procesului de comunicare cu Europol se suportă de la bugetul de stat cu încadrare în prevederile bugetare anuale aprobate Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Unitatea Naţională Europol solicită Europol rambursarea cheltuielilor de conectare.

Art. 37. - Cheltuielile legate de trimiterea în misiune a ofiţerilor de legătură la Europol, cu excepţia celor suportate de Europol, se suportă de la bugetul de stat cu încadrare în prevederile bugetare anuale aprobate Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 38. - Sumele necesare pentru realizarea atribuţiilor ce rezultă din aplicarea art. 34 se suportă de la bugetul de stat şi sunt prevăzute anual în bugetul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Art. 39. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol), republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 martie 2014, cu completările ulterioare, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 6 martie 2018.

Nr. 56.

 

 

ANEXA

 

AUTORITĂŢILE ROMÂNE COMPETENTE

 

I. Ministerul Afacerilor Interne, prin:

1. Poliţia Română;

2. Poliţia de Frontieră Română;

3. Direcţia Generală de Protecţie Internă;

4. Inspectoratul General pentru Imigrări;

5. Jandarmeria Română;

6. Direcţia Generală Anticorupţie.

II. Ministerul Finanţelor Publice, prin:

- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

III. Serviciul Român de Informaţii

IV. Ministerul Public

V. Instanţele judecătoreşti

VI. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

VII. Ministerul Mediului, prin:

- Garda Naţională de Mediu.

VIII. Ministerul Justiţiei, prin:

- Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 martie 2018.

Nr. 265.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivelor etapei a XIX-a 2018 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 8 alin. (2) şi art. 110 alin. (3) din Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă obiectivele etapei a XIX-a 2018 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010 privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 şi a obiectivelor etapei a XI-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Fondurile necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 1 sunt de 32.981 mii lei şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2018 la cap. 80,01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 55 „Alte transferuri”, alin, 55.01.05 „Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină”.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 1 martie 2018.

Nr. 67.

 

ANEXĂ

 

OBIECTIVELE

etapei a XIX-a 2018 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Suma alocată

- mii lei -

1.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru Centrul zonal de coordonare Moldova - Unitatea de combatere a căderilor de grindină Moldova 1 laşi cu grupurile de combatere din structură

3.000

2.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru Unitatea de combatere a căderilor de grindină Moldova 2 Vrancea

5.040

3.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru Centrul zonal de coordonare Transilvania - Unitatea de combatere a căderilor de grindină Mureş

6.040

4.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru Unitatea de combatere a căderilor de grindină Timiş

5.970

5.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru Unitatea-pilot de combatere a căderilor de grindină Prahova

4.631

6.

Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente şi dotări, în condiţiile legii, pentru Unitatea de combatere a căderilor de grindină Oltenia

6.000

7.

Studii şi programe experimentale în domeniul intervenţiilor active în atmosferă prin utilizarea de noi tehnologii, respectiv aviaţia

2.300

 

TOTAL

32.981

 

NOTE:

1. Defalcarea activităţilor, fondurilor şi termenele pentru obiectivele cuprinse la punctele 1-7 se aprobă de către preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor în limitele fondurilor alocate prin prezentul act normativ.

2. Se autorizează Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor să asigure repartiţia fondurilor pentru obiectivele etapei a XlX - a 2018, precum şi să efectueze redistribuirea de credite bugetare între obiectivele etapei a XlX - a 2018 menţionate la punctele 1-7, pe parcursul derulării acestora, în funcţie de stadiul de realizare, cu încadrarea în valoarea totală a programului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, constituite din terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, constituite din terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Transporturilor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 1 martie 2018.

Nr. 72.

 

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor imobile, constituite din terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea

bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/Nr. cadastral, înscrise în inventarul centralizat

Elementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/

Nr. cadastral, actualizate

Valoarea de inventară bunului (în lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

159426

8.12.04.01

Imobil

Judeţul Ilfov,

oraşul Pantelimon

Suprafaţă teren 6.929 mp

CF 110908 Nr. cad. 110908

Suprafaţă teren 6.929 mp

CF 110925

Nr. cad. 110925

285.687,98

Ministerul Transporturilor

CUI - 13633330

Ministerului Apărării Naţionale

CUI -4183229

159427

8.12.04.01

Imobil

Judeţul Ilfov,

oraşul Pantelimon

Suprafaţă teren 4.590 mp

CF 110909 Nr. cad. 110909

Suprafaţă teren 4,590 mp

CF 110923

Nr. cad. 110923

325.660,50

Ministerul Transporturilor

CUI -13633330

Ministerului Apărării Naţionale

CUI -4183229

159428

8.12.04.01

Imobil

Judeţul Ilfov,

oraşul Pantelimon,

Şoseaua de Centură nr. 12A

Suprafaţă teren 6.666 mp

CF 110914 Nr. cad. 110914

Suprafaţă teren 6.666 mp

CF 110921

Nr. cad. 110921

220.911,24

Ministerul Transporturilor

CUI - 13633330

Ministerului Apărării Naţionale

CUI -4183229

159429

8.12.04.01

Imobil

Municipiul Bucureşti, sectorul 1,

Str. Crinului nr. 2

Suprafaţă teren 2.902 mp

CF 242123 Nr. cad. 242123

Suprafaţă teren 2.902 mp

CF 54815

Nr. cad. 54815

95.993,40

Ministerul Transporturilor

CUI -13633330

Ministerului Apărării Naţionale

CUI -4183229

159534

8.12.04.01

Imobil

Judeţul Ilfov,

comuna Cernica,

Şoseaua de Centură nr. 1A

Suprafaţă teren 1.903 mp

CF 54785 Nr. cad. 54785

Suprafaţă teren 1.903 mp

CF 54841

CF 54842

CF 54843

Nr. cad. 54841, 54842, 54843

11.274,24

Ministerul Transporturilor

CUI -13633330

Ministerului Apărării Naţionale

CUI-4183229

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi desfăşurarea în România a Reuniunii miniştrilor apărării din statele participante la iniţiativa „Bucureşti 9 - B9”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea şi desfăşurarea Reuniunii miniştrilor apărării din statele participante la iniţiativa „Bucureşti 9-B9” 1h România, în 12-14 martie 2018, precum şi normativele de cheltuieli aferente acestei acţiuni de protocol cu caracter deosebit, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunii prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2018, la capitolul 60.01 „Apărare”, titlul II „Bunuri şi servicii”, conform devizului estimativ de cheltuieli prevăzut în anexă.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 1 şi 4 şi cap. II pct. 2, pct. 5 lit. B şi C din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării activităţii prevăzute la art. 1, se aprobă:

a) invitarea în ţară a unui număr de 60 de oficiali, inclusiv personal de însoţire şi personal auxiliar;

b) organizarea de mese oficiale, conform anexei.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 81.

 

ANEXĂ

 

NORMATIVE DE CHELTUIELI ŞI DEVIZUL ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de organizarea Reuniunii miniştrilor apărării din statele participante la iniţiativa „Bucureşti 9 - B-9”

12-14 martie 2018

 

A. Normative de cheltuieli

a) normativ de cheltuieli pentru dejun oficial: 100 lei/persoană;

b) normativ de cheltuieli pentru dineu oficial: 150 lei/persoană;

c) normativ de cheltuieli pentru asigurare trataţii: 25 lei/persoană/zi;

d) materiale informative şi promoţionale: 7.340 lei/total acţiune.

B. Deviz estimativ

 

Nr. crt.

Tip acţiune/cheltuieli

Suma

1.

Cheltuieli pentru mese oficiale şi trataţii:

- Dineu - 80 pers. x 150 lei = 12.000 lei

- Dejun - 80 pers. x 100 lei = 8.000 iei

- Trataţii - 80 pers. x 25 lei x 1 zi = 2.000 lei

22.000 lei

2.

Cheltuieli pentru transport intern

23.593 lei

3.

Cheltuieli pentru cazare

74.270 lei

4.

Alte servicii şi cheltuieli neprevăzute

10.500 lei

5.

Cheltuieli pentru materiale informative şi promoţionale, furnituri de birou (ecusoane, călăreţi, mape, pixuri, tipărituri şi rechizite).

7.340 lei

Total estimat

137.703 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 83.

 

ANEXĂ

 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”

Adresa: Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 427282

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

71.607

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

71.013

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

-

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

-

2

 

Venituri financiare

5

594

3

 

Venituri extraordinare

6

_

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

47.684

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

47.650

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

14.110

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

398

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

27.189

 

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.l4)

12

25.873

 

C1

ch. cu salariile

13

23,026

C2

bonusuri

14

2.847

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

574

C5

cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

742

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

5.953

2

 

Cheltuieli financiare

20

34

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

-

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

23.923

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

3.665

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

20.058

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

Constituirea surselor proprii da finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,27, 28,29.

30

20.058

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

1.067

8

 

Minimum 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, În cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

32

10.563

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd,31 - Rd,32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

9.495

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

90,671

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

-

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

35.035

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

335

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

324

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

6.221

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat *) **)

51

4.884

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

219

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

219

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

666

9

 

Plăţi restante

56

-

10

 

Creanţe restante

57

2.000

 

*)Rd 50=Rd.l54 din Anexa de fundamentare nr.2

**)Rd 51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Stadion Steaua”, municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr. 45, lotul 1, sectorul 6, şi „Stadionul Naţional de Rugby «Arcul De Triumf»“, municipiul Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 18-20, sectorul 1, realizate prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Stadion Steaua”, situat în municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr. 45, lotul 1, sectorul 6, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., prevăzuţi în anexa nr. 1

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Apărării Naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Stadionul Naţional de Rugby «Arcul De Triumf»“, municipiul Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 18-20, sectorul 1, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., prevăzuţi în anexa nr. 2.

Art. 4. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 3 se face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Tineretului şi Sportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul tineretului şi sportului,

Ioana Bran

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 85.

 

ANEXA Nr. 1

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „STADION STEAUA”, municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr. 45, lotul 1, sectorul 6

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii „CNI” - S.A. pe perioada realizării investiţiei

Ministerul Apărării Naţionale, după realizarea investiţiei Amplasament: Bulevardul Ghencea nr. 45, lotul 1, sectorul 6, Bucureşti

Factori de risc

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (preţuri la data de 18.012018,1 euro = 4,6514 lei),

mii lei

301.772

 

din care C+M

mii lei

243.737

 

Valoare totală finanţată prin „CNI” - S.A.,

mii lei

287.148

 

din care C+M

 

mii lei

230.483

 

Valoarea finanţată de M.Ap.N.,

 

mii lei

14.624

 

din care C+M Eşalonarea investiţiei:

 

mii lei

13.254

 

Anul I

INV

mii lei

91.064

 

 

C+M

mii lei

73.121

 

Anul II

INV

mii lei

180.607

 

 

C+M

mii lei

146.242

 

Anul III

INV

mii lei

30.101

 

Capacităţi:

C+M

mii lei

24.374

 

- Capacitate totală spectatori

 

nr.

30.500

 

- Suprafaţă desfăşurată

 

mp

70.000

 

- Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

25

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Apărării Naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „STADIONUL NAŢIONAL DE RUGBY «ARCUL DE TRIUMF»“, municipiul Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 18-20, sectorul 1

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii „CNI”- S.A. pe perioada realizării investiţiei

Ministerul Tineretului şi Sportului, după realizarea investiţiei Amplasament: bd. Mărăşti nr. 18-20, sectorul 1, Bucureşti

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (preţuri la data de 28.11.2017, 1 euro = 4,6416 lei),

 

mii lei

126.410

 

din care C+M

 

mii lei

90.184

 

Valoare totală finanţată prin „CNI”- S.A.

 

mii lei

120.793

 

din care C+M

 

mii lei

85.157

 

Valoarea finanţată de M.T.S.,

 

mii lei

5.617

 

din care C+M Eşalonarea investiţiei:

 

mii lei

5.027

 

Anul I

INV

mii lei

120.000

 

 

C+M

mii lei

86.000

 

Anul II

INV

mii lei

6.410

 

 

C+M

mii lei

4.184

 

Capacităţi:

- Capacitate totală spectatori

 

nr.

8.100

 

- Suprafaţă desfăşurată

 

mp

17,126

 

- Durata totală de realizare a investiţiei:

 

luni

23

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările ulterioare. Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Tineretului şi Sportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.