MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 212/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 212         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 martie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

66. - Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

77. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 803/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării Conferinţei Directorilor Generali ai Institutelor Naţionale de Statistică (DGINS) şi a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la Bucureşti în perioada 26-28 septembrie 2018

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

14. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora

 

289. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română – AGIFER

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea  inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III. alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească, cu sediul în localitatea Valea Călugărească, strada Valea Mantei nr. 2, judeţul Prahova, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, denumit în continuare Institut.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Institutului este constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare anuale, întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 pot fi închiriate, iar închirierea acestor bunuri se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de Institut într-un cont de disponibil, din care acesta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al Institutului.

(3) Institutul are înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. MF 116478 suprafaţa de teren de 700,78 ha, aparţinând domeniului public al statului, din care se scade suprafaţa de teren de 0,6083 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, rezultând suprafaţa de teren de 700,1717 ha, aparţinând domeniul public al statului, din care:

a) 393,7673 ha, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.1 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;

b) 306,4044 ha, retrocedate potrivit Hotărârilor Comisiei Judeţene Prahova nr. 5.159/28.02.2007, nr. 5.364/16.05.2007, nr. 5.365/25.05.2007, nr. 5.396/25.05.2007, nr. 5.441/29.06.2007, nr. 5.716/12.10.2007, nr. 5.834/17.12.2007, nr. 6.269/25.09.2008, nr. 6.270/25.09.2008 şi nr. 6.271/25.09.2008, precum şi a proceselor-verbale de delimitare aferente acestora, la comisiile locale în baza legilor fondului funciar, suprafaţă care rămâne în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se actualizează după soluţionarea definitivă a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 26.545/281/2016, nr. 26.546/281/2016, nr. 26.866/281/2016, nr. 26.867/281/2016, nr. 26.868/281/2016 şi nr. 3.668/281/2017, aflate pe rolul instanţelor de judecată şi a cererilor nr. 3.761/05.12.2016 şi nr. 3.762/05.12.2016 către Judecătoria Ploieşti.

Art. 3. - (1) Institutul are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul viticulturii şi vinificaţiei şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN;

a) diviziunea 01 - Agricultura, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii pentru recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;

c) diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110

Fabricarea băuturilor; clasa 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;

d) diviziunea 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3312 Repararea maşinilor;

e) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi a animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;

f) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; grupa 478 Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri] chioşcuri şi pieţe; clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;

g) diviziunea 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

h) diviziunea 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5224 Manipulări;

i) diviziunea 55- Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 552 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; clasa 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare;

j) diviziunea 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 Activităţi de alimentaţie, catering pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie neclasificate altundeva „n.c.a.”;

k) diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5819 Alte activităţi de editare;

l) diviziunea 62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6203 Activităţi de management, gestiune şi exploatare a mijloacelor de calcul;

m) diviziunea 63 - Activităţi de servicii informatice; grupa 631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;

n) diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 681, Cumpărarea şi vânzarea de grupuri imobiliare proprii, clasa 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, grupa 682 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

o) diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal;

p) diviziunea 70 - Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

q) diviziunea 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; grupa 712 Activităţi de testări şi analiză tehnică; clasa 7120 Activităţi de testări şi analiză tehnică;

r) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721, Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211, Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219, Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

s) diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

ş) diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale,ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

t) diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782, Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820, Activităţi de contractare, pe baze temporare a personalului;

ţ) diviziunea 85 - învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ;

u) diviziunea 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice patronale şi profesionale; clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice patronale.

(2) Institutul desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Institutului se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Institutul poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Institutul organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească reorganizat se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

(3) Salarizarea personalului Institutului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institut este 91.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Institutului se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Institutul întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Institutul efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrat fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Institut.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Institutului se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul general al institutului îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Institutului este asigurată de:

a) consiliul de administraţie format din 5 membri;

b) directorul general.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul general al unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul consiliului de administraţie, membrii acestuia pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a institutului este asigurată de directorul general, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului general se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director general are funcţia de bază la Institut, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Institutului este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului, în condiţiile legii.

Art. 15. - Institutul are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un autolaborator pentru activităţile de cercetare-dezvoltare şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Se aprobă trecerea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Institutului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.

Art. 17. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) actualizarea valorii de inventar a bunurilor din domeniul public al statului, potrivit anexelor nr. 1 şi 2;

b) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea valorificării şi casării, după caz, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001;

c) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a construcţiilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, retrocedate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la nr. M.F. 116478, a suprafeţei de teren de 0,6083 ha, prevăzută în anexa nr. 4, aferentă construcţiilor retrocedate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1-4 nu cuprind numărul Cărţii funciare pentru imobile.

Art. 19. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Nicolae Burnete

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţă Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 1 martie 2018.

Nr. 66.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Bunurile din domeniul public al statului şi bunurile proprietate privată a statului aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească - C.U.1.2996349

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Valorare de inventar reevaluată (lei)

Descriere tehnică (pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

115769

8.28.12

Cantină cu modernizare

3 săli de mese, bucătărie

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

566.427

115776

8.28.10

Complex vinificaţie

Constr. zid, 4 hale vinific.

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

995.595

115783

8.28.10

Clădire Matac

Acop. ţiglă, 2 ap., 70 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

45.566

115788

8.28.03

Clădire lab. cu instal. frig

2 nivele, cu beci, 300 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

681.954

115796

8.28.10

Arhiva Matac

Acoperiş ţiglă, 5 camere 100 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

16

115846

8.28.10

Corp M

Sediu ICDVV, birouri

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

1.336.371

115932

8.28.10

Pavilion subproduse

Hală pereţi zid, 250 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

343.061

115937

8.28.10

Construcţii (fundaţii) inst. el.

Fundaţie beton

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

159.670

115954

8.28.10

Atelier prad.

Hală metalică rep. tract. 750 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

257 946

115963

8.28.10

Construcţie blaze

Instal. reproducere spirtoase

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

42.945

115971

8.28.10

Corp A 3

Hală stocare condition.

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

709.073

115977

8.28.04

Hală prelucrare

Hala recepţie, prelucrare, prestare struguri

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

906.926

115981

8.28.10

Cramă colecţie, Matac

1 cameră, 12 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

536

115991

8.28.10

Şopron vinif. (rotto)

350 mp acoperiş rottouri

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

251.457

115997

8.28.10

Staţie îmbuteliere

Linie tehnologică îmbuteliat vin

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

1.205.205

116023

8.28.12

Dormitor Negoescu

2 nivele, beci, 6 camere, 1 apari.

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

900.140

116074

8.28.10

Rezervor apă Liceu

Capacitate 50 mc

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, Str. Viticulturii nr. -

74.886

116080

8.28.10

Drumuri şi platforme

Suprafaţa betonată 1400 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

133.262

116082

8.28.10

Depozit sticle pline

Supraf. depozit 1800 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

331.992

116087

8.28.10

Clădire climatizare sticle

Rompan 200 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

131.428

116109

8.28.03

Clădire lab.

2 nivele, 1000 mp, 10 lab.

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

868.117

116303

8.28.10

Castel apă potabilă

Beton armat 30 m H/50 mc

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

91.046

116313

8.28.10

Secţie termodimatică

Clădire zid 100 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

78.581

116363

8.28.04

Hala îmbuteliere

Zidărie 400 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

303.951

116413

8.28.12

Dormitor comun F5

Clădire 200 mp, 20 paturi, 6 cămăruţe

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, Str. Viticulturii nr. -

68.401

116457

8.28.12

Dormitor M (sediu) F2

400 mp, 60 paturi, 11 cămăruţe

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

149.214

116463

8.28.12

Spaţii cazare nefam.

Clădire zid, două nivele, 140 paturi

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Săracă nr. -

673.598

116478

8.05.03

Total suprafaţă

700,1717 ha*

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească

47.683.243

121323

8.28.10

Clădire spaţiu comercial

Fundaţie beton, pereţi zidărie, 50 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

65.869

121325

8.28.13

Clădire centrală termică

3 camere zidărie, acoperiş tablă 20 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

26.526

 

 

TOTAL

 

 

59.083.002

 

* Cuprinde şi suprafaţa de teren de 306,4044 ha prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. b) din prezenta hotărâre.

 

2. Bunurile proprietate privată a statului

 

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

1.

Construcţii

79.033

În administrare

 

TOTAL

79.033

 

 

2.1 Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1. Construcţii

 

Nr. crt.

Nr. inventar P4000

Denumire mijloace fixe

Descriere tehnică

Adresa

Anul

dobândirii

Valoarea contabilă netă (lei)

la 31.12 2016

0

1

2

3

4

5

6

1.

INVPPS-6509085-2016

CLĂDIRE BIROU

Construcţie cărămidă, acoperiş din lemn acoperit cu carton

Suprafaţă=35 mp;

Regim construcţie: P

comuna Bucov,

satul Pleaşa;

judeţul Prahova;

România

1976

9511

2.

INVPPS-6509085-2016

CENTRUL DE PRODUCŢIE F3

Construcţie cărămidă, plafon beton, acoperiş betonat şi bitumat

Sc = 318 mp; Sd = 954 mp; P+2

comuna. Bucov,

satul Pleaşa;

judeţul Prahova;

România

1981

30193

3.

INVPPS-6509085-2016

FORAJE SI ALIMENTARE CU APĂ

4 foraje betonate prevăzute cu 4 pompe HEBE submersibile. Staţie de pompare din cărămidă, S=24 mp, planşeu cu beton, bazin de colectare a apei. Conductă aducţiune 750 ml

comuna Bucov;

judeţul Prahova;

România

1989

39329

 

TOTAL

79.033

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească - C.U.1.2996349, care trec în domeniul privat al statului în vederea valorificării şi, după caz, casării, potrivit Ordonanţei Guvernului, nr. 112/2000

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Valoare de inventar reevaluată (lei)

Descriere tehnică (pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

115758

8.28.10

Turn distilare

H + 10m S = 40mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. -

459

116036

8.28.10

Reamenajare combatere eroz.

Conducte îngropate, pompe

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. -

12

116043

8.28.10

Sistem irig.

Sistem irig. presiune

Ţara: România, jud. Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. -

29

116047

8.28.10

Moderniz. sistem irig.

Sistem irig. presiune

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. -

3.095

116052

8.28.10

Moderniz. sistem irig.

Sistem irig. presiune

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. -

1.999

116056

8.28.10

Instalaţie irigat

Sistem irig. presiune

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. -

1.637

116062

8.28.10

Instalaţie irigat

Sistem irig. prin conducte subterane

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. -

592

116067

8.28.10

Rezervor cilindr.

Depozit tampon irig.

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. -

62

116072

8.28.10

Rezervor cilindr.

Depozit tampon irigaţii

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. -

62

116105

8.27.07

Grajd

Zidărie acop. carton, 2 cap.

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. -

11

116263

8,28.10

Pod Valea Mantei

Beton 15 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. -

202

116267

8.28.10

Amenajare sist. irig.

Conducte îngropate

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. -

56

116270

8.28.10

Reamenajare combatere eroziune

Conducte îngropate

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. -

78

116275

8.28.10

Mod. sist. irig.

Conducte îngropate

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. -

92

116280

8.28.10

Extindere şi moderniz. sist. irig.

Conducte îngropate

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, nr. -

787

116286

8.28.13

Magazie mat.

Construcţie acop. plăci azb. 100 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească nr. -

69

116290

8.28.13

Magazie mat.

Construcţie acop. plăci azb. 50 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească nr. -

4

116299

8.28.10

Instalaţie irig.

Staţie pompare

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească nr. -

1.583

116388

8.28.12

Dormitor Chiţorani F1

600 mp, birouri, dormitoare, grajduri animale

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Bucov, str. Gheorghe Ionescu-Şişeşti nr. -

137.159

116404

8.28.12

Dormitor Chiţorani F1

100 mp constr. zid, 2 camere

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Bucov, str. Gheorghe Ionescu-Şişeşti nr. -

55.108

116450

8.28.12

Dormitor mare F.4

100 mp, 4 camere, acop. carton

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Săraca nr. -

31.635

 

 

TOTAL

 

 

234.731

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească - C.U.1.2996349, care pot fi închiriate

 

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică pe scurt

Adresa

115769

8.28.12

Cantină cu modernizare

3 săli de mese, bucătărie

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

115783

8.28.10

Clădire Matac

Acop. ţiglă, 2 ap. 70 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

115954

8.28.10

Atelier prod.

Hală metalică rep. tract. 750 mp

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

116109

8.28.03

Clădire lab.

2 nivele, 1000 mp, 10 lab.

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 2

116463

8.28.12

Spaţii cazare nefam.

Clădire zid, două nivele, 140 paturi

Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească, str. Valea Săraca nr. -

 

ANEXA Nr. 4

 

Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească, retrocedate în condiţiile legii

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

(darii în folosinţă)

Valorare

de

inventar

(lei)

Persoana fizică care primeşte în proprietate bunul

Baza legală

Descrierea bunului retrocedat conform deciziei de restituire/protocolului de predare-primire

Descriere tehnică (pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

115804

8.28 12

Clădire socială

Clădire zid 2 camere, 40 mp

Ţara: România;

judeţul Prahova;

comuna Valea Călugărească nr. -

1937

14

Emil Cristodorescu (în prezent decedat, cu ultimul domiciliu cunoscut în Bucureşti, str. Pompiliu Manoliu nr. 2, bl. P1, ap. 29, sectorul 2), reprezentat prin Ştefan Cristo, domiciliat în S.U.A., Alyssa Ciara Court, Las Vegas, Nevada 89123, şi Clotilda Severin (în prezent decedată, cu ultimul domiciliu cunoscut în Bucureşti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 65, bl. D11,ap. 5, sectorul 3) reprezentată prin Olaru Viorica, domiciliată în Bucureşti, str. Postăvarul nr. 7, bl. C6, sc. 2, ap. 13, sectorul 3;

Decizia nr. 99 din 23.04.2003 emisă de Curtea de Apel Ploieşti, dată în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Imobilele sunt identificate atât în raportul de expertiză Băncilă Ion menţionat de instanţă în Decizia nr. 99 din 23.04.2003 a Curţii de Apel Ploieşti, cât şi în Procesul-verbal de punere în posesie nr. 6.686 din 29.10.2007, ca fiind situate în comuna Valea Călugărească, strada Valea Mantei nr. 2.

115812

8.28.12

Clădire socială

Parter, mansardă, 3 apart. 150 mp

Ţara: România;

judeţul Prahova;

comuna Valea Călugărească nr. -

1926

30

115925

8.28.12

Clădire locuit

2 apart. beci, mansardă

Ţara: România;

judeţul Prahova;

comuna Valea Călugărească nr. -

1952

24

116001

8.28.10

Magazie cu pivniţă (Crist.)

Cameră, depozit vin, 4 nivele

Ţara: România;

judeţul Prahova;

comuna Valea Călugărească nr. -

1935

14

116423

8.28.12

Clădire socială

Clădire zid, 6 camere, 120 mp

Ţara: România;

judeţul Prahova;

comuna Valea Călugărească nr. -

1937

27

115930

8.28.10

Pivniţă cu dependinţă

Beci beton, 3 compari, deasupra, 5 camere, 400 mp

Ţara: România;

judeţul Prahova;

comuna Valea Călugărească nr. -

1938

1

Nicolau Ioan Constantin, domiciliat în Bucureşti, str. Maior Băcilă nr. 29, bl. 32, sc. 1, et. 2, ap. 10, sectorul 2, şi Petrescu Adela Henriette, domiciliată în Bucureşti, str. Pitar Moş nr. 23, sectorul 1

Decizia nr. 47 din 21.08.2003, emisă de I.C.D.V.V. Valea

Călugărească, datăm temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Imobilul retrocedat m baza Deciziei nr. 47 din 21.08.2003, emisă de I.C.D.V.V. Valea Călugărească, este descris ca fiind compus din casă de locuit compusă din 15 încăperi, cu o suprafaţă construită de 302 m2, fiind situat m comuna Valea Călugărească, judeţul Prahova, şi înregistrat cu numărul de inventar 1045 în registrul de inventar la data de 21 august 2003, la pagina 3.

116478

8.05,03

Total suprafaţă - 0,6083 ha

0,3408 ha

Ţara: România;

judeţul Prahova;

comuna Valea Călugărească nr. -

 

104.112

Nicolau Ioan Constantin, domiciliat în Bucureşti, str. Maior Băcilă nr. 29, bl. 32, sc. 1, et. 2, ap. 10, sectorul 2, şi Petrescu Adela Henriette, domiciliată în Bucureşti, str. Pitar Moş nr. 23. sectorul 1

Decizia nr. 47 din 21.08.2003, emisă de I.C.D.V.V. Valea

Călugărească, dată în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

T133 P 79: 0,3408 ha

0,2675 ha

Ionescu Valentina Cipriana, domiciliată în Bucureşti, şos. Mihai Bravu nr. 41, bl. 4 bis, sc. A, ap. 17, sectorul 2

Decizia nr. 65 din 5.08.2005, emisă de I.C.D.V.V. Valea

Călugărească, Decizia nr. 4.482 din 16.09.2010,

_ emisă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, date în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr. 32/2016

T 53 P 4359: 0,0500 ha

T 53 P 4359/1: 0,0200 ha

T 53 P 4380: 0,0700 ha

T 53 P 4380/1: 0,0375 ha

T 53 P 4358: 0,0500 ha

T 53 P 4379:0,0400 ha

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 803/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării Conferinţei Directorilor Generali ai Institutelor Naţionale de Statistică (DGINS) şi a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la Bucureşti în perioada 26-28 septembrie 2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 803/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării Conferinţei Directorilor Generali ai Institutelor Naţionale de Statistică (DGINS) şi a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la Bucureşti în perioada 26-28 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 10 noiembrie 2017, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării Conferinţei directorilor generali ai Institutelor Naţionale de Statistică DGINS şi a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European CSSE, organizate la Bucureşti, în perioada 10-12 octombrie 2018

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă normativele de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării la Bucureşti, în perioada 10-12 octombrie 2018, a Conferinţei directorilor generali ai Institutelor Naţionale de Statistică DGINS şi a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European CSSE, prevăzute în anexa nr. 1.”

3. Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:

NORMATIVELE DE CHELTUIELI

aferente organizării şi desfăşurării Conferinţei directorilor generali ai Institutelor Naţionale de Statistică DGINS şi a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European CSSE, organizate la Bucureşti în perioada 10-12 octombrie 2018

4. Titlul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:

DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea Conferinţei directorilor generali ai Institutelor Naţionale de Statistică DGINS şi a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European CSSE, organizate la Bucureşti în perioada 10-12 octombrie 2018

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

p. Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Elena Mihaela Iagăr

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 1 martie 2018.

Nr. 77.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora

 

Având în vedere dispoziţiile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora, prevăzut în anexa*) ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 988/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea locurilor de reţinere şi arest preventiv din unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne1 se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare în 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea L

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 9 februarie 2018.

Nr. 14.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

1 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 988/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea locurilor de reţinere şi arest preventiv din unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitatea naţională.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER

 

Având în vedere Referatul Direcţiei economice nr. 7.898 din 20.02.2018 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER,

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 716/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi care se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER se aprobă de către Consiliul de conducere al acestuia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 5 martie 2018.

Nr. 289.

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER

 

 

 

 

 

- mii lei –

Cap./

Titlu

Subcap.

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea

indicatorilor

Program 2018

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

5.970,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

5.970,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

5.970,00

30.10

 

 

C1 .VENITURI DIN PROPRIETATE

-

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

-

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

-

33.00

10

 

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5.970,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

5.970,00

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

5.970,00

35.10

 

 

AMENZI. PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI

-

 

50

 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

-

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

-

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

 

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

5970,00

 

 

 

II. Credite bugetare

5.970,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

 

I. Credite de angajament

5704,00

 

 

 

II. Credite bugetare

5.704,00

10

 

 

Titlul I, CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

4.561,00

 

 

 

II. Credite bugetare

4.561,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

 

 

 

I. Credite de angajament

4.403,00

 

 

 

II. Credite bugetare

4403,00

 

 

01

Salarii de bază

 

 

 

 

I. Credite de angajament

3.160,00

 

 

 

II. Credite bugetare

3.160,00

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

948,00

 

 

 

II. Credite bugetare

948,00

 

 

06

Alte sporuri

 

 

 

 

I. Credite de angajament

33,00

 

 

 

II. Credite bugetare

33,00

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

200,00

 

 

 

II. Credite bugetare

200,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

32,00

 

 

 

II. Credite bugetare

32,00

 

 

30

Alte drepturi salariate în bani

 

 

 

 

I. Credite de angajament

30,00

 

 

 

II. Credite bugetare

30.00

 

10.02

 

Cheltuieli salariate în natură

 

 

 

 

I. Credite de angajament

3,00

 

 

 

II. Credite bugetare

3,00

 

 

06

Vouchere de vacanţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

3,00

 

 

 

II. Credite bugetare

3,00

 

10.03

 

Contribuţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

155,00

 

 

 

II. Credite bugetare

155,00

 

 

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

 

 

 

 

I. Credite de angajament

37,00

 

 

 

II. Credite bugetare

37,00

 

 

 

02

Contribuţii de asigurări de şomaj

 

 

 

 

I. Credite de angajament

2,00

 

 

 

II. Credite bugetare

2,00

 

 

03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

12,00

 

 

 

II. Credite bugetare

12,00

 

 

04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

3,00

 

 

 

II. Credite bugetare

3,00

 

 

07

Contribuţia asiguratorie pentru muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

100,00

 

 

 

II. Credite bugetare

100,00

20

 

 

Titlul II, BUNURI $l SERVICII

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.093,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.093,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

478,00

 

 

 

II. Credite bugetare

478,00

 

 

01

Furnituri de birou

 

 

 

 

I. Credite de angajament

21,00

 

 

 

II. Credite bugetare

21,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi torta motrică

 

 

 

 

I. Credite de angajament

16,00

 

 

 

II. Credite bugetare

16,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

9,00

 

 

 

II. Credite bugetare

9,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifiant

 

 

 

 

I. Credite de angajament

188,00

 

 

 

II. Credite bugetare

188,00

 

 

06

Piese de schimb

 

 

 

 

I. Credite de angajament

24,00

 

 

 

II. Credite bugetare

24,00

 

 

07

Transport

 

 

 

 

I Credite de angajament

18,00

 

 

 

II. Credite bugetare

18,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

 

 

 

 

I. Credite de angajament

80,00

 

 

 

II. Credite bugetare

80,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

 

 

 

 

I Credite de angajament

36,00

 

 

 

II. Credite bugetare

36,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

85,00

 

 

 

II. Credite bugetare

85,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

 

 

 

 

I. Credite de angajament

3,00

 

 

 

II. Credite bugetare

3,00

 

20.04

 

Medicamenta şi materiale sanitare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

3,00

 

 

 

II. Credite bugetare

3,00

 

 

01

Medicamente

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

02

Materiale sanitare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

3,00

 

 

 

II. Credite bugetare

3,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

 

 

 

 

I. Credite de angajament

33,00

 

 

 

II. Credite bugetare

33,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

 

 

 

 

I. Credite de angajament

3.00

 

 

 

II. Credite bugetare

3,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

 

 

 

 

I. Credite de angajament

30,00

 

 

 

II. Credite bugetare

30,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

 

 

 

I. Credite de angajament

247,00

 

 

 

II. Credite bugetare

247,00

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

 

 

 

 

I. Credite de angajament

102,00

 

 

 

II. Credite bugetare

102,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

145,00

 

 

 

II. Credite bugetare

145,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

6,00

 

 

 

II. Credite bugetare

6,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20 13

 

Pregătire profesională

 

 

 

 

I. Credite de angajament

50,00

 

 

 

II. Credite bugetare

50,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

2,00

 

 

 

II. Credite bugetare

2,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni În reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.30

 

Alte cheltuieli

 

 

 

 

I. Credite de angajament

271,00

 

 

 

II. Credite bugetare

271,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

3,00

 

 

 

II. Credite bugetare

3,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

101,00

 

 

 

II. Credite bugetare

101,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

35,00

 

 

 

II. Credite bugetare

35,00

 

 

04

Chirii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

113,00

 

 

 

II. Credite bugetare

113,00

 

 

07

Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice

 

 

 

 

I. Credite de angajament

15,00

 

 

 

II. Credite bugetare

15,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

4,00

 

 

 

II. Credite bugetare

4,00

55

 

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI

 

 

 

 

I. Credite de angajament

10,00

 

 

 

II. Credite bugetare

10,00

 

55.02

 

Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)

 

 

 

 

I. Credite de angajament

10,00

 

 

 

II. Credite bugetare

10,00

 

 

01

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionala

 

 

 

 

 

I. Credite de angajament

10,00

 

 

 

II. Credite bugetare

10,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENTĂ SOCIALĂ

 

 

 

 

I. Credite de angajament

40,00

 

 

 

II. Credite bugetare

40,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

40,00

 

 

 

II. Credite bugetare

40,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

 

 

 

 

I. Credite de angajament

40,00

 

 

 

II. Credite bugetare

40,00

 

 

03

Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

266,00

 

 

 

II. Credite bugetare

266,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

I. Credite de angajament

266,00

 

 

 

II. Credite bugetare

266,00

 

71.01

 

Active fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

266,00

 

 

 

II. Credite bugetare

266,00

 

 

01

Construcţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

 

 

 

I. Credite de angajament

216,00

 

 

 

II. Credite bugetare

216,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

30

Alte active fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

50,00

 

 

 

II. Credite bugetare

50,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018:

1) Număr mediu de personal: 45 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 7.636 lei/salariat;

3) În câştigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariului Directorului General (suma de 139 mii lei);

4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 200 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 32 mii lei).

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.