MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 214/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 214         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 9 martie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

32. - Hotărâre privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului - Instalaţiile portuare de preluare pentru descărcarea deşeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE şi de modificare a Directivei 2009/16/CE şi a Directivei 2010/65/UE - COM (2018) 33 final

 

33. - Hotărâre la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană - COM (2017) 797 final

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 832 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, în ansamblul său, precum şi, în special, cele ale art. I pct. 4 din ordonanţa de urgenţă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

71. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.19. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014

 

154. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ripiceni din judeţul Botoşani

 

264. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului - Instalaţiile portuare de preluare pentru descărcarea deşeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE şi de modificare a Directivei 2009/16/CE şi a Directivei 2010/65/UE - COM (2018) 33 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/77 din 22.02.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României constată următoarele:

a) este necesar ca, în formularele de evidenţă, după coloana tip deşeu, conform clasificării MARPOL, să se introducă şi o rubrică cu clasificarea europeană după cod deşeu, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 pe acelaşi formular standard propus în anexa 2. în acest mod, se va îmbunătăţi activitatea administraţiilor portuare în monitorizarea, gestionarea şi raportarea lunară către agenţiile de mediu, pentru urmărirea trasabilităţii colectării deşeurilor pe uscat, până la neutralizare sau distrugere;

b) obligativitatea de colectare diferenţiată la bordul navei şi de predare după cod deşeu va asigura o gestionare mai eficientă a acestora de către autorităţile portuare. Astfel, se asigura o gestionare mai eficientă a transferului către instalaţiile de preluare a deşeurilor pe uscat, în baza Considerentului (12): „Colectarea separată a deşeurilor provenite de la nave, inclusiv a uneltelor de pescuit abandonate, este necesară pentru a asigura recuperarea lor ulterioară în lanţul de gestionare a deşeurilor din aval. Gunoiul este adesea triat la bordul navelor în conformitate cu normele şi standardele internaţionale, iar legislaţia Uniunii ar trebui să se asigure că aceste eforturi de triere a deşeurilor de la bord nu sunt subminate de lipsa de măsuri pentru colectarea separată a deşeurilor pe uscat”;

c) pentru statele membre care au ieşire la mare, prevederile Proiectului de Directivă, trebuie extinse şi în porturile europene situate pe căi navigabile interioare, în baza Considerentului (32): „Uniunea se caracterizează prin diferenţe regionale la nivelul porturilor, astfel cum s-a demonstrat în evaluarea impactului teritorial. Porturile diferă în funcţie de localizarea geografică, dimensiune, structură administrativă şi drept de proprietate şi sunt caracterizate de tipul de nave care le vizitează în mod normal. În plus, sistemele de gestionare a deşeurilor reflectă diferenţele la nivel municipal şi infrastructura de gestionare a deşeurilor în aval.”;

d) România se confruntă cu o avalanşă de deşeuri, masivă şi continuă pe Dunăre, provenind de pe Culoarul paneuropean nr. 7. Fiind în aval, toate deşeurile evacuate de-a lungul Dunării şi Rinului ajung în Delta Dunării şi Marea Neagră. Fenomenul de poluare nu trebuie ignorat, ţinând cont că afectează pânza freatică, ecosistemul Dunării, precum şi siguranţa alimentară a cetăţenilor europeni. (De exemplu, Peştii din Dunăre acumulează metale grele provenite şi din deşeurile navelor. Fiind ulterior folosiţi în alimentaţia umană, aceştia generează boli grave populaţiei din arealul Dunării). Autorităţile de mediu naţionale nu au competenţă asupra navelor fluviale, în problema deşeurilor.

Art. 2. - Senatul României constată că Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului - Instalaţiile portuare de preluare pentru descărcarea deşeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE şi de modificare a Directivei 2009/16/CE şi a Directivei 2010/65/UE respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din d martie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 5 martie 2018.

Nr. 32.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană - COM (2017) 797 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/94 din 28.02.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. constată următoarele:

- prezenta propunere îşi propune să înlocuiască Directiva 91/533/CEE privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă, extinzând categoriile de lucrători acoperiţi de aceasta;

- forma juridică aleasă - directiva - lasă statelor membre alegerea instrumentelor necesare realizării obiectivelor şi este întemeiată pe art. 153 alin. (2) lit. (b) din TFUE, care prevede adoptarea de directive pentru stabilirea unor cerinţe minime privind, printre altele, „condiţiile de muncă” menţionate la art. 153 alin. (1) lit. (b) din TFUE. evitând în acelaşi timp impunerea de constrângeri administrative, financiare şi juridice susceptibile să frâneze crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;

- propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii, întrucât directiva propusă se bazează pe un grad minim de armonizare a sistemelor statelor membre, care respectă competenţele statelor membre de a stabili standarde mai înalte şi prevede posibilitatea ca partenerii sociali să varieze combinaţia de obligaţii şi de drepturi materiale prin intermediul contractelor colective de muncă. În concordanţă cu art. 153 alin. (2) lit. (b) din TFUE, ea va sprijini şi va completa activităţile statelor membre prin cerinţe minime pentru o punere în aplicare treptată;

- propunerea respectă principiul proporţionalităţii deoarece domeniul de aplicare al propunerii se limitează la asigurarea furnizării de informaţii consecvente lucrătorilor cu privire la condiţiile lor de muncă şi la asigurarea pentru lucrători a unor drepturi de bază a căror absenţă ar putea duce la o deteriorare accentuată a standardelor sociale;

2. susţine:

- prezenta propunere şi consideră că aceasta va oferi o serie de beneficii. Toţi lucrătorii, inclusiv cei angajaţi în raporturi de muncă de scurtă durată şi cu caracter ocazional, vor beneficia de claritate privind condiţiile lor de muncă şi noile standarde minime. Societatea în ansamblu va beneficia de o bază fiscală mai extinsă şi de contribuţii mai mari la asigurările sociale.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 martie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 5 martie 2018.

Nr. 33.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 832

din 14 decembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, în ansamblul său, precum şi, în special, cele ale art. I pct. 4 din ordonanţa de urgenţă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroîu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu,

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor „în principal, a întregii Ordonanţe de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi, în subsidiar, a dispoziţiilor art. 43 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, care modifică art. 3 din Legea nr. 341/2004”, excepţie ridicată de Emil Lupean în Dosarul nr. 4.154/117/2015 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care face obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.255D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 27 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.154/117/2015, Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate „în principal, a dispoziţiilor întregii Ordonanţe de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi, în subsidiar, a dispoziţiilor art. 43 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, care modifică art. 3 din Legea nr. 341/2004”. Excepţia a fost ridicată de Emil Lupean, într-o cauză având ca obiect contestaţia formulată împotriva deciziei de pensionare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia afirmă faptul că deţine titlul de luptător pentru victoria Revoluţiei române şi susţine că modificările aduse Legii nr. 341/2004, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, aduc atingere substanţei exercitării dreptului legal câştigat şi nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele prevăzute de art. 53 din Constituţie.

6. De asemenea, autorul excepţiei consideră că, în funcţie de aprecierile salariaţilor Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi ale preşedintelui comisiei de analiză, în mod discriminatoriu, vor fi selectaţi „Luptătorii cu Rol Determinant”, titlu atribuit, potrivit art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, care modifică art. 3 din Legea nr. 341/2004, celor care în perioada 14-22 decembrie 1989 au avut un rol determinant la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, şi-au pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele de represiune, au ocupat şi apărat obiectivele de importanţă deosebită, care au aparţinut regimului totalitar, doar în localităţile în care, în urma acestor acţiuni şi confruntări, au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului. Autorul excepţiei apreciază că art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 instituie o discriminare bazată pe reacţiile unor terţe persoane care, aflate în dispozitivele armatei, au respectat sau nu ordinele de represiune a manifestanţilor.

7. Autorul excepţiei susţine că art. 4 din Legea nr. 341/2014, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, scoate din lege modalitatea de exercitare a recunoştinţei faţă de Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite şi elimină scopul legii, lăsând fără temei legal titlurile pe care aceasta le stabileşte.

8. Totodată, autorul excepţiei consideră că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 a fost emisă cu nerespectarea prevederilor constituţionale ale art. 115 alin. (4) şi (6), având în vedere că, în partea introductivă a actului normativ nu se motivează caracterul de urgenţă. În acest sens se arată că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, pentru emiterea unei ordonanţe de urgenţă este necesară existenţa unei stări de fapt obiective, cuantificabile, independente de voinţa Guvernului, care pune în pericol un interes public. Însă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 nu respectă cele statuate de instanţa de contencios constituţional în jurisprudenţa sa, suprimă dreptul la indemnizaţie reparatorie, provocând un prejudiciu material, şi lezează demnitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite prin discriminare, deoarece „în localitatea în care s-a aflat în timpul revoluţiei (Municipiul Turda) nu a murit şi nu a fost nimeni rănit până în data de 22 decembrie 1989 ora 12,08”.

9. În final, autorul excepţiei apreciază că modificările aduse Legii nr. 341/2004, prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, încalcă prevederile tratatelor internaţionale şi cele ale Convenţiei, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

10. Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii în materie.

13. Avocatul Poporului arată că îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior în cauze având ca obiect aceeaşi excepţie, în sensul constituţionalităţii dispoziţiilor legale criticate.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, „în principal, dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 şi, în subsidiar, dispoziţiile art. 43pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, care modifică art. 3 din Legea nr. 341/2004”. Însă, din examinarea notelor autorului excepţiei, depuse în motivarea criticii, reiese că aceasta priveşte dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 30 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, În ansamblul său, precum şi, în special, cele ale art. I pct. 4 din ordonanţa de urgenţă.

17. În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) care consacră egalitatea în drepturi, art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi art. 115 alin. (4) şi (6) privind delegarea legislativă, precum şi art. 1 privind protecţia proprietăţii din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile legale criticate au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, exercitat prin prisma unor critici, în esenţă, asemănătoare celor invocate în prezenta cauză. În acest sens sunt, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 785 din 15 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din data de 17 martie 2017, Decizia nr. 660 din 8 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 3 martie 2017, Decizia nr. 398 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 5 septembrie 2016, şi Decizia nr. 389 din 14 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 28 septembrie 2016.

19. Astfel, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că, în memoria celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de recunoaştere a meritelor celor care s-au remarcat în mod deosebit în lupta pentru răsturnarea regimului totalitar, ca recompensă a societăţii pentru contribuţia adusă la înfăptuirea Revoluţiei din 1989, a fost adoptată Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, cu modificările şi completările ulterioare. În baza dispoziţiilor acestei legi, titlurile care puteau fi acordate luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 erau: „Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” şi „Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, precum şi drepturile ce se cuveneau beneficiarilor acestor titluri.

20. Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, a abrogat Legea nr. 42/1990, însă a menţinut unele dintre soluţiile legislative anterioare. Astfel, este păstrată denumirea titlurilor „Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989” şi „Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, iar titlul „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989” se referă, în noua reglementare, la trei categorii, şi anume „Luptător Rănit”, „Luptător Reţinut” şi „Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite”.

21. Curtea a reţinut că Legea nr. 341/2004 stabilea acordarea unor drepturi persoanelor care au obţinut titlurile prevăzute de lege, printre care, potrivit art. 4, şi dreptul la O indemnizaţie lunară reparatorie, în condiţiile legii. Acordarea titlurilor se făcea prin preschimbarea certificatelor eliberate în perioada 1990-1997 privind calităţile şi titlurile atestate potrivit Legii nr. 42/1990,

22. Curtea a observat că, printr-o serie de acte normative, în perioada 2012-2014, indemnizaţia lunară reparatorie, prevăzută de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, de care beneficiau, în condiţiile legii, persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din lege, respectiv titlul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, nu s-a acordat.

23. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 au fost modificate şi completate unele dispoziţii din Legea nr. 341/2004, care stabilesc categoriile de titluri ce se pot acorda luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi drepturile corespondente deţinerii acestor titluri. Astfel, sunt păstrate denumirile titlurilor de „Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989” şi „Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, iar titlul „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989”, în noua formă a legii, se referă la patru categorii, şi anume „Luptător Rănit”, „Luptător Reţinut”, „Luptător cu Roi Determinant” şi „Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite”. În acest sens, potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, titlurile instituite se vor acorda în condiţiile legii, avându-se în vedere calităţile şi titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990, doar pentru cazurile în care solicitantul este posesor al certificatului şi titular al brevetului de atestare a titlului, acordat de către Preşedintele României, prin decret prezidenţial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Totodată, noul conţinut normativ al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 prevede acordarea unei indemnizaţii de gratitudine lunară persoanelor care au obţinut titlurile de „Luptător cu Rol Determinant”, cărora li s-au eliberat noile certificate, potrivit noii reglementări.

24. Curtea a constatat că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, raportată la art. 115 alin. (4) din Constituţie, este neîntemeiată, având în vedere cele prezentate în expunerea de motive, precum şi faptul că legiuitorul trebuie să dispună, la punerea în aplicare a politicilor sale, mai ales a celor sociale şi economice, de o marjă de apreciere, pentru a se pronunţa atât asupra existenţei unei probleme de interes public, care necesită un act normativ, cât şi asupra alegerii modalităţilor de aplicare a acestuia (Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 4 septembrie 2012, pronunţată în Cauza Dumitru Daniel Dumitru şi alţii împotriva României, paragraful 49).

25. Cât priveşte critica potrivit căreia dispoziţiile legale supuse controlului de constituţionalitate instituie o discriminare între categoriile Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi Luptător cu Rol Determinant, prin neplata indemnizaţiei lunare reparatorii, Curtea a constatat că normele supuse controlului de constituţionalitate se aplică tuturor destinatarilor săi, fără ca între aceştia să existe privilegii sau discriminări, astfel încât nu poate fi reţinută încălcarea prevederilor art. 16 din Constituţie. A nega posibilitatea legiuitorului de a modifica sau de a abroga o normă ar însemna negarea competenţei sale legislative, ceea ce este inadmisibil. Din contră, legiuitorul, fie originar, fie delegat, trebuie să vegheze la asigurarea stabilităţii economice a ţării şi să ia măsuri în consecinţă (în acest sens, a se vedea Decizia nr. 90 din 7 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 5 aprilie 2012). Totodată, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că nu constituie o discriminare faptul că, prin aplicarea unor prevederi legale, anumite persoane pot ajunge în situaţii defavorabile, apreciate ca atare prin prisma propriilor lor interese subiective.

26. De asemenea, prin Decizia nr. 1.576 din 7 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 16 ianuarie 2012, Decizia nr. 922 din 1 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2013, Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 martie 2014, ori Decizia nr. 419 din 8 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 18 august 2014, Curtea a statuat că dreptul la indemnizaţie reparatorie nu reprezintă un drept fundamental, astfel că „legiuitorul are libera apreciere asupra instituirii unor astfel de beneficii, precum şi a stabilirii condiţiilor şi criteriilor de acordare”. Ca atare, Curtea a reţinut că indemnizaţia se acordă în condiţiile Legii nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 şi Ordonanţa Guvernului nr. 1/2015.

27. În continuare, prin Decizia nr. 1.576 din 7 decembrie 2011, precitată, Curtea a reţinut, în esenţă, că, deşi temeiul moral al acordării dreptului la indemnizaţie reparatorie, izvorât din sentimentul de recunoştinţă pentru cei care, prin jertfa şi contribuţia proprie, au condus la căderea regimului comunist şi la instaurarea democraţiei, este incontestabil, „acesta nu constituie totuşi, potrivit Constituţiei, o obligaţie de reglementare a statului în acest sens, neputându-se vorbi astfel de existenţa unui drept fundamental la obţinerea unor indemnizaţii în virtutea calităţii de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite în cadrul Revoluţiei Române din Decembrie 1989”.

28. Curtea a constatat că emiterea acestei ordonanţe de urgenţă a avut în vedere tocmai reglementarea unor prevederi clare, fără echivoc, menite să descurajeze abuzurile şi încălcarea legii, precum şi plata, în temeiul criteriilor stabilite prin lege, a indemnizaţiilor reparatorii.

29. Pentru argumentele menţionate anterior, Curtea a constatat şi netemeinicia criticilor de neconstituţionalitate raportate la prevederile art. 115 alin. (6) din Constituţie.

30. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, cele statuate prin deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

31. Cât priveşte dispoziţiile art. 53 din Legea fundamentală, Curtea observă că acestea nu au incidenţă în cauză, deoarece nu s-a constatat restrângerea exerciţiului vreunui drept sau al vreunei libertăţi fundamentale şi, prin urmare, nu ne aflăm în ipoteza prevăzută de norma constituţională invocată.

32. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Emil Lupean în Dosarul nr. 4.154/117/2015 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, în ansamblul său, precum şi, în special, cele ale art. I pct. 4 din ordonanţa de urgenţă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 14 decembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi al ari 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut(e) în anexa nr. T).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş, sunt în cuantum de 3.636 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune -(FC)”.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care face parte din coridorul de expropriere ai lucrării de utilitate publică de interes naţional, se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local implicat, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 1 martie 2018.

Nr. 71.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţ

Localitate

Nume şi prenume proprietar

Categoria de folosinţă

Tarla

Parcelă

Nr. cadastral

Suprafaţa totală

(mp)

Suprafaţa de

expropriat

(mp)

Valoarea de despăgubire, conform Legii nr. 255/2010 (lei)

1

Mureş

Gheorghe Doja

Puskás Ada

arabil extravilan

16

A 345/8

 

3.500

18

40,50

2

Mureş

Gheorghe Doja

Puskás Martin

arabil extravilan

16

A 345/7

 

3.800

24

54,00

3

Mureş

Gheorghe Doja

David F. Elisabeta

arabil extravilan

16

A 343/9/2

 

2.500

15

33,75

4

Mureş

Gheorghe Doja

Soos S. Maria

arabil extravilan

16

A 343/10

 

2,000

4

9,00

5

Mureş

Gheorghe Doja

Janosi Alexiu, Janosi Sigismund

arabil extravilan

16

A 343/16

 

20.000

12

27,00

6

Mureş

Gheorghe Doja

Daki Anna

arabil extravilan

16

A 343/17

 

9.400

7

15,75

7

Mureş

Gheorghe Doja

def. Fogarasi Erzsebet

arabil extravilan

15

A 342/3

 

34.600

20

45,00

8

Mureş

Gheorghe Doja

def. Matyas Eszter

arabil extravilan

15

A 340/4

 

21.000

19

42,75

9

Mureş

Gheorghe Doja

Bartha Albert

arabil extravilan

14

A 338

 

24.700

19

42,75

10

Mureş

Gheorghe Doja

def. Ursuli Ştefan

arabil extravilan

14

A 336/21

 

2.800

19

42,75

11

Mureş

Gheorghe Doja

Rezerva - Comuna Gheorghe Doja*)

arabil extravilan

5

A 56/32

 

 

9

20,25

12

Mureş

Gheorghe Doja

def. Utan Coloman, Utan Erzsebet

arabil extravilan

5

A 56/25/2

 

4.900

41

92,25

13

Mureş

Gheorghe Doja

Simo Ilona

arabil extravilan

5

A 56/25

 

3.700

1

2,25

14

Mureş

Gheorghe Doja

def. Fekete Z. (F. Adalbert)

arabil extravilan

6

A112/5

 

7.100

8

18,00

15

Mureş

Ungheni

Suciu Ioan, Suciu Anica, Suciu Gheorghe, Suciu Simion, Suciu Alexandru, Suciu Dumitru, Suciu Ştefan, Suciu Anica, Suciu Toma

arabil extravilan

47

A1406/1/5

 

4.300

6

90,00

16

Mureş

Ungheni

Istrate Eva

arabil extravilan

47

A1406/1/3

 

4.300

66

990,00

17

Mureş

Ungheni

Varga Ana

arabil extravilan

47

A1406/1/2

 

5.800

17

255,00

18

Mureş

Ungheni

Makaria Agoston

arabil extravilan

47

A1387/1/14

 

5.800

28

420,00

19

Mureş

Ungheni

Irimie Helena

arabil extravilan

47

A1387/1/13

 

5.800

13

195,00

20

Mureş

Ungheni

Veres Gheorghe, Veres Simion, Veres Gheorghe, Duda Maria

arabil extravilan

47

A1387/1/4

 

6.000

19

285,00

21

Mureş

Ungheni

Covrig Ioan, Neacsu Mariana

arabil extravilan

46

A1366/1/2

 

10.800

19

285,00

22

Mureş

Ungheni

Covrig Alexandru, Covrig Dumitru, Aldea Maria, Sampalean Anica

arabil extravilan

46

A1366/1/8

 

11.600

42

630,00

 

426,00

3.636,00


*) Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Rezervă primărie”, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va li identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 9 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările ulterioare, precum şi Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 256.227 din 15 decembrie 2017,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 şi 876 bis din 3 decembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea A, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Şeful Direcţiei generale financiar-contabile asigură coordonarea controlului financiar preventiv propriu, îndrumarea metodologică, verificarea şi monitorizarea modului de aplicare în structurile Ministerului Apărării Naţionale a actelor normative privind controlul financiar preventiv propriu.”

2. La secţiunea B punctul 5, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Elementele de organizare a controlului financiar preventiv propriu se materializează în documente separate care se iau în evidenţă la compartimentul documente clasificate, cu termen de păstrare 10 ani. Anual, în ordinul de zi pe unitate nr. 1 se înscriu numerele de înregistrare ale documentelor.”

3. La secţiunea B punctele 5.1.1, 5.1.2 şi 5.1.2.2, sintagma „cadru general” se înlocuieşte cu sintagma „cadru specific”.

4. La secţiunea B, punctul 5.6.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.6.2. Suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu. Situaţiile în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendată, schimbată sau destituită sunt cele prevăzute la pct. 8-10 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările ulterioare.”

5. Anexa nr. 1 la normele metodologice specifice se modifică şi se completează şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

6. La anexa nr. 6 la normele metodologice specifice, lista anexelor se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

„Anexe:

a) curriculum vitae al persoanei propuse pentru numire (în căzui studiilor superioare se va anexa şi copie după diploma de studii);

b) lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condiţiile specifice unităţii militare respective;

c) minimum două scrisori de recomandare;

d) extras din Cadrul specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu al unităţii respective (numai operaţiunile pentru care va acorda viza persoana respectivă);

e) declaraţia persoanei ce urmează a fi numită privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile prevăzute la pct. 4 lit. f) din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările ulterioare.”

7. Anexa nr. 14 la normele metodologice specifice se modifică şi se completează şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 3 februarie 2018.

Nr. M.19.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ripiceni din judeţul Botoşani

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 7, 8, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 26 şi 27 din unitatea administrativ-teritorială Ripiceni din judeţul Botoşani.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 15 februarie 2018.

Nr. 154.

 

ANEXĂ*)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: Botoşani

UAT: Ripiceni

Sectoare: 7, 8, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 27

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

 

Având în vedere Referatul Direcţiei economice nr. 7.892 din 20.02.2018 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR,

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR , care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi care se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR se aprobă de către Consiliul de conducere al acestuia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor,

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 28 februarie 2018.

Nr. 264.

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 

- mii lei –

Cap./

Titlu

Subcap.

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea

indicatorilor

Program 2018

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

51.580,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

32.000,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

32.000,00

30.10

 

 

C1 .VENITURI DIN PROPRIETATE

-

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

-

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

-

33.00

10

 

C2.VĂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII

32.000,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI

23.000,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

23.000,00

35.10

 

 

AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI

9.000,00

 

50

 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

9.000,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

19.580,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

19,580,00

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

51.580,00

 

 

 

II, Credite bugetare

51.580,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

 

I Credite de angajament

35.324,00

 

 

 

II. Credite bugetare

35.324,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

29.303,00

 

 

 

II. Credite bugetare

29.303,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale În bani

 

 

 

 

I. Credite de angajament

27.562,00

 

 

 

II. Credite bugetare

27.562,00

 

 

01

Salarii de bază

 

 

 

 

I. Credite de angajament

24.926,00

 

 

 

II. Credite bugetare

24.926,00

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

2.368.00

 

 

 

II. Credite bugetare

2.368.00

 

 

06

Alte sporuri

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

138,00

 

 

 

II. Credite bugetare

138,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

56,00

 

 

 

II. Credite bugetare

56,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

 

 

 

 

I. Credite de angajament

74,00

 

 

 

II. Credite bugetare

74,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

 

 

 

I. Credite de angajament

755,00

 

 

 

II. Credite bugetare

755,00

 

 

06

Vouchere de vacanţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

755,00

 

 

 

II. Credite bugetare

755,00

 

10.03

 

Contribuţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

986,00

 

 

 

II. Credite bugetare

986,00

 

 

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

 

 

 

 

I. Credite de angajament

255,00

 

 

 

II. Credite bugetare

255,00

 

 

 

02

Contribuţii de asigurări de şomaj

 

 

 

 

I. Credite de angajament

9,00

 

 

 

II. Credite bugetare

9,00

 

 

03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

84,00

 

 

 

II. Credite bugetare

84,00

 

 

04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

4,00

 

 

 

II. Credite bugetare

4,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

16,00

 

 

 

II. Credite bugetare

16,00

 

 

07

Contribuţia asiguratorie pentru muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

618,00

 

 

 

II. Credite bugetare

618,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

 

 

 

 

I. Credite de angajament

5.996,00

 

 

 

II. Credite bugetare

5.996,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.929,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.929,00

 

 

01

Furnituri de birou

 

 

 

 

I. Credite de angajament

200,00

 

 

 

II. Credite bugetare

200,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

 

 

 

 

I. Credite de angajament

100,00

 

 

 

II. Credite bugetare

100,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

15,00

 

 

 

II. Credite bugetare

15,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

 

 

 

I. Credite de angajament

500,00

 

 

 

II. Credite bugetare

500,00

 

 

06

Piese de schimb

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

07

Transport

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

 

 

 

 

I. Credite de angajament

420,00

 

 

 

II. Credite bugetare

420,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

 

 

 

 

I. Credite de angajament

161,00

 

 

 

II. Credite bugetare

161,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

533,00

 

 

 

II. Credite bugetare

533,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

?????????

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

01

Medicamente

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

02

Materiale sanitare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.250,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.250,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.150,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.150,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

 

 

 

 

I. Credite de angajament

100,00

 

 

 

II. Credite bugetare

100,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

 

 

 

I. Credite de angajament

200,00

 

 

 

II. Credite bugetare

200,00

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

 

 

 

 

I. Credite de angajament

60,00

 

 

 

II. Credite bugetare

60,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

140,00

 

 

 

II. Credite bugetare

140,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

 

 

 

 

I. Credite de angajament

60,00

 

 

 

II. Credite bugetare

60,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

59,00

 

 

 

II. Credite bugetare

59,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.30

 

Alte cheltuieli

 

 

 

 

I. Credite de angajament

2.498,00

 

 

 

II. Credite bugetare

2.498.00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

02

Protocol şi reprezentare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

20,00

 

 

 

II. Credite bugetare

20,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

04

Chirii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1,900,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.900,00

 

 

07

Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice

 

 

 

 

I. Credite de angajament

8,00

 

 

 

II. Credite bugetare

8,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

570,00

 

 

 

II. Credite bugetare

570,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENTA SOCIALA

 

 

 

 

I. Credite de angajament

25,00

 

 

 

II. Credite bugetare

25,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

25,00

 

 

 

II. Credite bugetare

25,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

 

 

 

 

 

I. Credite de angajament

25,00

 

 

 

II. Credite bugetare

25,00

 

 

03

Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

16.256,00

 

 

 

II. Credite bugetare

16.256,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

I. Credite de angajament

16.256,00

 

 

 

II. Credite bugetare

16.256,00

 

71.01

 

Active fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

16.256,00

 

 

 

II. Credite bugetare

16.256,00

 

 

01

Construcţii

 

 

 

 

1. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

 

 

 

1. Credite de angajament

14.271,00

 

 

 

II. Credite bugetare

14.271,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

 

 

 

1. Credite de angajament

3,00

 

 

 

II. Credite bugetare

3,00

 

 

30

Alte active fixe

 

 

 

 

1. Credite de angajament

1.982,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.982,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

1. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018:

1) Număr mediu de personal: 397 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 5.718 lei/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 121 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (138 mii lei), indemnizaţiile pentru delegări (suma de 56 mii lei), precum şi diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile (suma de 74 mii lei).

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.