MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 218/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 218         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 12 martie 2018

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

12. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

 

13. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului

 

14. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

95. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping

 

224. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

 

620. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele Impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

 

Luând în considerare angajamentul asumat de Guvernul României prin Programul de guvernare aprobat pentru perioada 2018-2020 privind valorizarea adecvată a relaţiilor cu diaspora,

în considerarea prevederilor Strategiei Naţionale pentru Românii de Pretutindeni pentru perioada 2017-2020, conform cărora politicile referitoare la comunităţile istorice, dar şi la diaspora de mobilitate reprezintă o prioritate atât la nivel guvernamental, cât şi la nivelul autorităţilor locale,

având în vedere solicitările numeroase primite din partea asociaţiilor reprezentative ale comunităţilor din zona de vecinătate a României privind dificultăţi majore referitoare la asigurarea de sprijin pentru păstrarea identităţii lingvistice, organizarea şcolilor de limba română, oficierea slujbelor religioase în spaţii/imobile special amenajate, informarea constantă în ceea ce priveşte ofertele statului român pentru reîntoarcerea acasă a românilor de pretutindeni aflaţi în afara graniţelor ţării şi consilierea acestora pe teme precum traficul de persoane, exploatarea prin muncă şi abuzurile din partea angajatorilor din statele terţe,

faţă de împrejurarea că se impune, complementar demersurilor diplomatice demarate şi implementate la nivel guvernamental în vederea sprijinirii comunităţilor de români din afara graniţelor, adoptarea unor măsuri cu caracter nemediat, rapid şi pragmatic, în scopul sprijinirii acestor comunităţi,

întrucât pentru asigurarea respectării principiilor eficienţei, economicităţii şi eficacităţii cheltuirii fondurilor publice, a principiului nediscriminării, precum şi a predictibilităţii în raport cu gradul de realizare a obiectivelor asumate la nivelul Guvernului pentru comunităţile de români de pretutindeni se impune ca valorile maximale ale cheltuielilor referitoare la onorarii, premii, cheltuieli de trataţii, reprezentare şi altele asemenea să fie stabilite prin hotărâre a Guvernului,

dat fiind că cerinţele care reclamă intervenţia normativă sunt legate de necesitatea imediată de fluidizare a mecanismului de acordare a finanţărilor în domeniul românilor de pretutindeni, care în acest moment este blocat, precum şi de clarificarea condiţiilor de eligibilitate a cheltuielilor, astfel încât Ministerul pentru Românii de Pretutindeni să poată îndeplini obiectivele aferente Programului de guvernare, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate,

deoarece, în prezent, activitatea privind derularea proiectelor este blocată, fapt care generează imposibilitatea acordării de finanţări nerambursabile pentru un număr foarte mare de proiecte, de interes strategic pentru românii din afara graniţelor, ceea ce afectează grav posibilitatea de acordare de sprijin material acestora, obiectiv fundamental asumat de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni încă de la înfiinţarea sa,

în condiţiile în care nu se adoptă măsuri urgente privind crearea cadrului legal care să permită derularea în bune condiţii a proiectelor şi programelor sau acţiunilor derulate în sprijinul românilor de pretutindeni, În anul financiar curent, s-ar pune în dificultate derularea finanţării proiectelor destinate românilor din afara graniţelor ţării şi, implicit, a activităţii Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi a obiectivelor asumate prin Programul de guvernare.

Perioada lungă de timp pe care ar presupune-o procedura parlamentară, precum şi faptul că prevederile legislative necesită o corelare urgentă atât cu situaţia de fapt existentă în diaspora, cât şi cu angajamentele asumate de Guvernul României prin Programul de guvernare şi Strategia Naţională pentru Românii de Pretutindeni pentru perioada 2017-2020, deblocarea acestei situaţii este posibilă prin modificarea de urgenţă a Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate.

Neadoptarea unor măsuri urgente pentru deblocarea situaţiei poate crea riscul de creştere incontrolabilă a nemulţumirilor cetăţenilor români din diaspora cu privire la implicarea Guvernului în sprijinirea comunităţilor din afara graniţelor ţării.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, care obligă la adoptarea acestor soluţii, iar amânarea reglementării acestora ar putea conduce la blocaje în activitatea de finanţare a proiectelor destinate românilor de pretutindeni, cu repercusiuni dificil de estimat asupra comunităţilor româneşti, care mizează pe sprijinul primit din partea Guvernului României, prin faptul că nu vor putea fi alocate sume pentru executarea unor proiecte asumate atât prin Programul de guvernare, cât şi prin Strategia Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 626 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (6), litera e) se abrogă.*)

2. La anexă punctul III, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) valorile maximale ale cheltuielilor referitoare la onorarii, premii, cheltuieli de trataţii şi reprezentare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul pentru românii de pretutindeni,

Natalia-Elena Intotero

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 12.


*) Deoarece Legea nr. 321/2006 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 9 martie 2018, dispoziţiile art. 8 alin. (6) lit. e) se regăsesc în forma republicată la art. 12 alin. (6) lit. e).

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului

 

Luând în considerare necesitatea asigurării unei administrări unitare, integrate şi eficiente a ariilor naturale protejate, care ocupă un sfert din suprafaţa României, precum şi crearea unui sistem prin care să se asigure implementarea unitară la nivel naţional a politicilor, strategiilor şi a legislaţiei în domeniul biodiversităţii,

având în vedere că România este angajată, conform legislaţiei europene, să asigure un cadru legal şi instituţional adecvat unui management eficient al reţelei de arii naturale protejate prin crearea şi dezvoltarea unor structuri instituţionale operaţionale care să asigure coordonarea managementului întregii reţele de arii naturale protejate,

luând în considerare faptul că Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, denumită în continuare ANANP, gestionează şi administrează un număr de peste 500 de arii naturale protejate, care în prezent nu au administratori/custozi,

operaţionalizarea ANANP este imperativă pentru îndeplinirea principalelor atribuţii stabilite prin Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare.

Având în vedere că Legea nr. 95/2016, cu modificările ulterioare, prevede înfiinţarea unor instituţii cu personalitate juridică, cu un număr maxim de 30 de posturi pentru fiecare, însemnând includerea în mod obligatoriu de angajaţi în serviciile-suport, respectiv achiziţii publice, contabilitate, audit intern, departament financiar şi fiscal, serviciul de resurse umane, fapt ce va conduce la reducerea numărului personalului specializat implicat efectiv în administrarea ariilor naturale protejate, cu consecinţa unei administrări deficitare a ariilor,

ţinând cont de nevoia de a asigura organizarea şi funcţionarea eficientă şi performantă a administrării ariilor naturale protejate, precum şi de efectele perturbatoare produse de absenţa personalului specializat adecvat în teritoriu, este necesara se înfiinţa structuri fără personalitate juridică în vederea creşterii numărului angajaţilor specialişti, dedicaţi în exclusivitate scopului principal care a fost avut în vedere la înfiinţarea ANANP.

Luând în considerare faptul că neadoptarea imediată a măsurilor de eficientizare şi organizare menţionate mai sus, în vederea administrării şi gestionării ariilor naturale neatribuite, generează disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra stării de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi că lipsa personalului specializat din teritoriu nu permite aplicarea măsurilor corespunzătoare de conservare a speciilor şi habitatelor producând consecinţe negative la nivelul întregii reţele de arii naturale protejate din România, fapt ce va conduce la încălcarea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană şi a obligaţiilor ce rezidă din transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică şi a Directivei 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin, (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 13 mai 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) structuri teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, fără personalitate juridică, organizate la nivel de direcţie, cu rol de administrare a ariilor naturale protejate;”.

2. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.

3. La articolul 1, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, prin structurile sale teritoriale, va asigura administrarea ariilor naturale protejate neatribuite.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate este organizată astfel: aparat central şi structuri teritoriale organizate la nivel de direcţii, aflate în cadrul acesteia.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Numărul maxim de posturi alocate Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate este de 490.”

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 18 alineatul (1), literele a)-c) vor avea următorul cuprins:

,,a) structurile teritoriale din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate;

b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în coordonarea/subordinea, după caz, a unor regii autonome, companii şi societăţi naţionale, autorităţi ale administraţiei publice locale, servicii descentralizate ale administraţiei publice centrale, instituţii ştiinţifice de cercetare şi de învăţământ din sectorul public şi privat, muzee, organizaţii neguvemamentale, constituite potrivit legii şi aflate în relaţie contractuală cu Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate;

c) structuri de administrare constituite în baza unor parteneriate publice sau public-private, în care Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate este partener; structurile de administrare se află în relaţie contractuală cu Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate;1.

2. La articolul 19, alineatul (1) se abrogă.

Ari. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.070 din 30 decembrie 2016, se modifică în mod corespunzător.

 

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Ministrul transporturilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Lucian Şova

Ministrul apelor şi pădurilor,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Ioan Deneş

Adrian Marius Rîndunică,

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

secretar de stat

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

 

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 13.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Având în vedere scrisoarea Comisiei Europene nr. SG (2017) D/19171 din data de 8 decembrie 2017 de punere în întârziere în Cauza 2017/4109, acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene având ca obiect lipsa justificării respingerii cererilor de permise de şedere pe motive de securitate publică,

întrucât Comisia Europeană consideră că România nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în ceea ce priveşte transpunerea în legislaţia naţională a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) teza a II-a şi alin. (2) din Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 16 din data de 23 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare,

întrucât la data de 22 ianuarie 2018 România a solicitat Secretariatului General al Comisiei Europene prelungirea termenului de răspuns la punerea în întârziere în Cauza 2017/4109 (infringement), iar prin Adresa nr. Ares (2018) 429744 din data de 24 ianuarie 2018 Secretariatul General a informat cu privire la acordul Comisiei de prelungire a acestui termen până la 8 aprilie 2018,

întrucât, în cazul în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene decide împotriva României, s-ar putea impune plata unei sume forfetare, a cărei valoare minimă este de 1,887.000 euro şi/sau a unor penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, calculate din ziua comunicării unei eventuale hotărâri de condamnare şi până în ziua în care s-ar pune capăt încălcării,

având în vedere că singura cale de evitare a condamnării României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi de plată a sancţiunilor pecuniare sunt adoptarea şi notificarea, de urgenţă, a măsurilor naţionale de transpunere completă,

 în considerarea faptului că obligaţia de transpunere a unei directive a Uniunii Europene este considerată de Comisie îndeplinită numai atunci când îi sunt comunicate actele normative naţionale care asigură transpunerea integrală, astfel cum au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,

în considerarea faptului că este imperativă îndeplinirea de către România a obligaţiilor asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

apreciind că cele de mai sus constituie premisele unei situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, din cauza efectelor negative ce ar putea afecta imaginea României în plan extern, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 71 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) nu prezintă pericol pentru securitatea naţională;”.

2. La articolul 71 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) nu constituie o ameninţare la adresa ordinii publice. Condiţia se consideră îndeplinită dacă străinul nu a săvârşit, cu intenţie, infracţiuni pe teritoriul României pentru care i s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 5 ani.”

3. La articolul 74, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Decizia de refuz al acordării dreptului de şedere pe termen lung se ia ţinând cont de circumstanţele specifice ale fiecărui caz în parte, precum durata şederii şi existenţa legăturilor cu statul român, respectând principiul proporţionalităţii, Refuzul nu se bazează pe considerente economice.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ministrul afacerilor externe,

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Carmen Daniela Dan

Teodor-Viorel Meleşcanu

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 14.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping

 

Având în vedere:

- prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006

privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin,

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 151/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 3 iunie 2016, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

 

Bucureşti, 1 martie 2018.

Nr. 95.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping

 

CAPITOLUL I

Cadrul legislativ

 

Art. 1. - Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, prin Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, organizează procedura de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia învinuit de una dintre încălcările reglementărilor anti-doping, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, denumită în continuare Comisia de audiere, se constituie în

conformitate cu art. 14 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Organizare

 

Art. 3. - (1) Comisia de audiere este compusă din 6 membri, după cum urmează:

a) 3 membri aleşi de o Comisie de selecţie şi numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping;

b) un reprezentant al Ministerului Justiţiei;

c) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;

d) un expert în activitatea anti-doping.

(2) Comisia de audiere este condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi dintre membrii săi, la prima reuniune a comisiei.

(3) Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei de audiere trebuie să aibă studii juridice.

(4) Comisia de selecţie este formată din 3 membri, aleşi dintre membrii Consiliului director al Agenţiei.

(5) Comisia pentru contestaţii este compusă din 3 membri, din rândul membrilor Consiliului director al Agenţiei, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (4).

(6) Membrii Comisiei pentru contestaţii sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(7) Criteriile de selecţie se vor stabili prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(8) Pe durata primelor 12 luni de la intrarea în vigoare a acestui regulament se vor aplica următoarele principii:

a) membrii Comisiei de audiere prevăzuţi la alin. (1) lit. a), b) şi c) nu pot fi numiţi din rândul angajaţilor Agenţiei Naţionale Anti-Doping;

b) membrul Comisiei de audiere prevăzut la alin. (1) lit. d) poate fi desemnat din rândul angajaţilor Agenţiei, dar nu va avea drept de vot, ci va coordona secretariatul tehnic al comisiei şi nu va participa la deliberări;

c) după expirarea perioadei de 12 luni menţionate mai sus, membrii Comisiei de audiere prevăzuţi la alin. (1) lit. a), b), c) şi

d) nu pot fi desemnaţi din rândul angajaţilor Agenţiei Naţionale Anti-Doping.

(9) Expertul în domeniul anti-doping va fi solicitat, după caz, de către preşedintele Comisiei de audiere şi nu va avea drept de vot.

Art. 4. - (1) Membrii Comisiei de audiere prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a)-c) sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping.

(2) Durata mandatului membrilor Comisiei de audiere prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a)-c) este de 5 ani.

(3) Un membru poate avea cel mult două mandate.

Art. 5. - Membrii Comisiei de audiere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România;

b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

c) să aibă o bună reputaţie;

d) să nu fi primit o sentinţă definitivă pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e) să aibă vechime de cel puţin 8 ani în profesii juridice, medicale sau de ştiinţele naturii.

Art. 6. - (1) Mandatul membrilor Comisiei de audiere încetează înainte de termen în următoarele situaţii:

a) renunţarea la calitatea de membru;

b) neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin în raport cu obiectivele Comisiei de audiere;

c) refuzul semnării declaraţiilor de confidenţialitate şi conflict de interese;

d) deces;

e) pierderea calităţii pentru care a fost desemnat iniţial;

f) dobândirea unei calităţi, demnităţi sau funcţii de natură a genera o stare de incompatibilitate cu calitatea de membru al Comisiei de audiere.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1) se numeşte un nou membru, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

Art. 7. - (1) Pentru asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfăşurării activităţii Comisiei de audiere, activitatea de secretariat este asigurată de către doi reprezentanţi ai Agenţiei, desemnaţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(2) Secretarii Comisiei de audiere sunt asimilaţi, sub aspect administrativ, membrilor Comisiei de audiere, însă nu au drept de vot şi nu sunt incluşi în componenţa comisiei.

 

CAPITOLUL III

Funcţionare

 

Art. 8. - În cazul unei posibile încălcări a reglementărilor anti-doping, Agenţia înştiinţează Comisia de audiere, care se întruneşte la solicitarea preşedintelui.

Art. 9. - Convocarea membrilor Comisiei de audiere se face în scris, cu minimum 7 zile calendaristice înainte de data şedinţei, prin grija secretariatului, care va transmite fiecărui membru invitaţia de participare.

Art. 10. - Şedinţele Comisiei de audiere nu sunt publice.

Art. 11. - Şedinţele Comisiei de audiere sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte, ori de către decanul de vârstă dintre ceilalţi membri prezenţi, împuternicit de către preşedintele Comisiei de audiere.

Art. 12. - (1) Comisia de audiere este legal întrunită în prezenţa a minimum 3 membri, iar deciziile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(2) în caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui sau, în absenţa acestuia, cel al înlocuitorului de drept care conduce şedinţa este hotărâtor.

(3) în situaţia în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), şedinţa se amână pentru cel mult 14 zile calendaristice.

(4) Decizia adoptată este obligatorie pentru toţi membrii Comisiei de audiere, membrii care au votat împotrivă putându-şi consemna opinia separată în încheierea de şedinţă.

Art. 13. - (1) La şedinţele Comisiei de audiere este convocat, în calitate de observator, un reprezentant al federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului suspectat/suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată.

(2) Reprezentantul federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată se numeşte cu minimum 7 zile calendaristice înainte de data şedinţei Comisiei de audiere.

(3) Reprezentantul federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti doping este legitimat/legitimată nu are calitatea de membru al Comisiei de audiere şi nu are drept de vot.

Art. 14. - (1) Pentru fiecare şedinţă a Comisiei de audiere se întocmeşte o încheiere de şedinţă semnată de membrii prezenţi la lucrările şedinţei, de sportiv ori de persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti doping şi/sau de reprezentantul acestora, de martorii audiaţi în cauză, precum şi de reprezentantul federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată.

(2) încheierile de şedinţă sunt cuprinse într-un registru special de procese-verbale, numerotat şi ţinut de secretariatul Comisiei de audiere.

Art. 15. - Secretariatul Comisiei de audiere ţine o evidenţă strictă a documentaţiei aferente fiecărui caz analizat, a încheierilor de şedinţă întocmite în cadrul şedinţelor acesteia, a deciziilor luate, precum şi a celorlalte documente depuse la Comisia de audiere sau emise de aceasta.

Art. 16. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, Comisia de audiere emite decizii, sub semnătura preşedintelui, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.

 

CAPITOLUL IV

Atribuţii

 

Art. 17. - (1) Preşedintele Comisiei de audiere are următoarele atribuţii principale:

a) stabileşte locul, data şi ora la care vor avea loc şedinţele Comisiei de audiere;

b) verifică existenţa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea şedinţelor;

c) conduce şedinţele Comisiei de audiere;

d) coordonează activitatea Comisiei de audiere şi a secretariatului acesteia;

e) reprezintă Comisia de audiere în faţa Agenţiei, a altor autorităţi sau instituţii publice, în faţa oricărei alte persoane fizice sau juridice, precum şi în faţa Comisiei de apel.

(2) în lipsa preşedintelui Comisiei de audiere, un alt membru al acesteia, împuternicit în conformitate cu art. 11, îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin. (1).

Art. 18. - Principalele atribuţii ale secretariatului Comisiei de audiere sunt:

a) întocmirea dosarului cauzei şi înregistrarea actelor din dosar;

b) convocarea membrilor Comisiei de audiere, la solicitarea preşedintelui;

c) punerea la dispoziţia membrilor a documentelor ce fac obiectul şedinţelor (pe suport hârtie sau electronic, după caz);

d) redactarea încheierilor de şedinţă şi a deciziilor emise;

e) comunicarea deciziei adoptate sportivilor şi/sau personalului asistent al sportivilor, clubului la care acesta este legitimat, federaţiei sportive naţionale responsabile, Agenţiei Naţionale Anti-Doping, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale responsabile, precum şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping;

f) păstrarea şi arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 14 şi 15;

g) îndeplinirea oricăror altor sarcini stabilite în cadrul şedinţelor şi dispuse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de înlocuitorul de drept;

h) convocarea reprezentantului federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată.

 

CAPITOLUL V

Confidenţialitatea informaţiilor

 

Art. 19. - (1) Membrii Comisiei de audiere au obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la orice activitate legată de caz, precum şi la orice informaţie aflată în cursul procedurii de audiere.

(2) Membrii Comisiei de audiere semnează declaraţii de confidenţialitate şi conflict de interese.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de audiere

 

Art. 20. - Procedura de audiere se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii şi drepturi:

a) organizarea audierii într-un interval de timp rezonabil, fără a depăşi 3 luni, cu respectarea echităţii şi imparţialităţii;

b) dreptul de a fi audiat de o comisie de audiere corectă şi imparţială;

c) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala persoanei;

d) dreptul de a fi informat corect şi la timp despre învinuirea adusă privind încălcarea reglementărilor anti-doping;

e) dreptul de a se apăra în faţa învinuirii aduse privind încălcarea reglementărilor anti-doping şi faţă de consecinţele decurgând din aceasta;

f) dreptul fiecărei părţi de a prezenta probe, inclusiv de a chema şi interoga martori, acceptarea mărturiei sub forma declaraţiei scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere;

g) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, pe cheltuiala proprie;

h) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată şi comunicată într-un timp rezonabil sau, atunci când sportivul renunţă la audiere, o decizie motivată care va explica acţiunea întreprinsă.

Art. 21. - Comisia de audiere informează de îndată sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping asupra întrunirii acesteia, precum şi federaţia sportivă naţională responsabilă şi totodată clubul la care sportivul sau persoana suspectă de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată.

Art. 22. - După deschiderea şedinţei, dacă cerinţele de cvorum sunt îndeplinite, sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping, precum şi reprezentantul acestuia/acesteia, după caz, au obligaţia de a se legitima şi de a oferi orice alte date necesare pentru stabilirea situaţiei personale.

Art. 23. - (1) Preşedintele Comisiei de audiere aduce la cunoştinţa sportivului ori a persoanei suspectate de încălcarea reglementarilor anti-doping şi/sau a reprezentantului acestuia/acesteia, după caz, fapta care face obiectul audierii.

(2) Sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping şi/sau reprezentantul acestora sunt întrebaţi cu privire la probele pe care înţeleg să le propună în apărarea lor şi sunt invitaţi să declare tot ce ştiu referitor la cauză.

(3) După ce sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping sau reprezentantul acestora declară tot ce ştiu referitor la cauză, membrii Comisiei de audiere pot pune întrebări şi, după caz, pot interoga martorii propuşi.

(4) Aspectele dezbătute în cadrul şedinţei Comisiei de audiere vor fi consemnate în încheierea de şedinţă, înregistrată şi semnată potrivit prevederilor art. 14.

(5) Sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping dă o declaraţie scrisă prin care recunoaşte sau infirmă acuzaţia ce i se aduce.

Art. 24. - (1) După analizarea documentelor şi a probelor existente la dosarul cauzei, a declaraţiilor şi, după caz, a rezultatului contraexpertizei, în baza încheierii de şedinţă, Comisia de audiere, printr-o decizie scrisă şi motivată, se pronunţă asupra reglementării anti-doping încălcate şi a sancţiunii aplicabile ori asupra nevinovăţiei sportivului sau a persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor anti-doping, după caz, cu respectarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1), (2) şi (4).

(2) Comisia de audiere se pronunţă în şedinţă secretă, în termen de cel mult 30 de zile.

(3) în cazul în care complexitatea cazului o impune, Comisia de audiere poate amâna pronunţarea de cel mult două ori, cu respectarea prevederilor art. 20 lit. a).

(4) Dacă, cu prilejul deliberării, Comisia de audiere constată necesitatea clarificării unor aspecte sau a administrării de probe suplimentare, aceasta poate repune cazul pe rol. În acest caz, termenul prevăzut la art. 20 lit. a) poate fi prelungit cu cel mult 20 de zile.

Art. 25. - Decizia Comisiei de audiere trebuie să conţină următoarele elemente, sub sancţiunea nulităţii:

a) data, ora şi locul unde s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de audiere;

b) datele de identificare ale sportivului ori ale personalului asistent al acestuia care se face vinovat de o încălcare a reglementărilor anti-doping, precum şi cele ale reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

c) fapta care constituie încălcarea reglementărilor antidoping;

d) sancţiunea stabilită pentru fapta respectivă;

e) termenul în care poate fi contestată decizia Comisiei de audiere şi organismul competent să soluţioneze contestaţia conform legii;

f) data de la care începe să curgă sancţiunea aplicată sportivului şi/sau personalului asistent al acestuia;

g) data şi numărul deciziei;

h) obligaţia federaţiilor, cluburilor sau ligilor de punere în aplicare a sancţiunilor aplicate sportivilor sau personalului asistent al sportivilor;

i) dispoziţii referitoare la deducerea suspendării provizorii din perioada de suspendare impusă printr-o decizie definitivă, în cazul în care suspendarea provizorie este aplicată şi respectată;

j) dispoziţii referitoare la posibilitatea acceptării voluntare de către sportiv sau persoana care a încălcat reglementările antidoping a suspendării provizorii din partea unei organizaţii anti-doping cu autoritate în gestionarea rezultatelor şi menţiuni referitoare la deducerea duratei perioadei de suspendare provizorie din perioada de suspendare aplicată printr-o decizie definitivă;

k) interdicţia sportivului sau persoanei care a încălcat reglementările anti-doping, pe parcursul perioadei de suspendare, de a deţine vreo calitate în cadrul unei structuri sportive semnatare a Codului Mondial Anti-Doping şi de a avea vreun raport contractual cu aceasta;

l) obligaţia sportivului de a rămâne disponibil pentru testare şi de a comunica informaţii privind localizarea pe perioada suspendării;

m) dispoziţii referitoare la încălcarea de către sportiv a prevederilor art. 61 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

n) informarea asupra faptului că pe perioada de suspendare se retrage, parţial sau total, sprijinul financiar oferit de către semnatari şi organizaţiile membre ale semnatarilor, cu excepţia încălcărilor anti-doping care implică o sancţiune redusă pentru substanţe specifice;

o) informaţii referitoare la situaţia sportivului sau a persoanei din cadrul personalului asistent al sportivului, suspendată pe o perioadă mai mare de 4 ani, după scurgerea perioadei de suspendare de 4 ani, sub aspectul posibilităţii participării la competiţii sportive locale, care nu se află sub jurisdicţia unui semnatar al Codului, doar dacă acea competiţie nu îl califică direct sau indirect în vederea participării la un campionat naţional sau manifestare sportivă internaţională;

p) dispoziţii referitoare la interzicerea asocierii între un sportiv şi o persoană care a suferit o suspendare ca urmare a implicării într-un caz de încălcare a reglementărilor anti-doping sau a fost condamnat în baza unei proceduri profesionale, disciplinare sau penale, pentru o faptă care ar fi constituit o încălcare a reglementărilor anti-doping, după ce sportivul sau o persoană din personalul asistent al sportivului a fost notificată în scris;

q) semnătura preşedintelui Comisiei de audiere.

Art. 26. - (1) Decizia Comisiei de audiere se comunică sportivului sau persoanei care a încălcat reglementarea antidoping, după caz, clubului la care acesta/aceasta este legitimat/legitimată, federaţiei sportive naţionale responsabile, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale responsabile şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping, în cel mult 15 zile de la data pronunţării ei.

(2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de comunicare.

(3) Decizia poate fi înmânată şi personal sportivului sau persoanei vinovate de încălcarea reglementărilor anti-doping ori reprezentantului acestuia/acesteia, sub semnătura certificată de secretarul Comisiei de audiere, cu precizarea datei înmânării.

(4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.

Art. 27. - (1) Aspectele dezbătute în cadrul şedinţei

Comisiei de audiere sunt consemnate în încheierea de şedinţă, semnată de toţi membrii comisiei.

(2) încheierea de şedinţă va cuprinde:

a) componenţa nominală a Comisiei de audiere, locul şi data şedinţelor de audiere;

b) locul şi data pronunţării deciziei;

c) numele părţilor, domiciliul sau reşedinţa lor ori, după caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanţilor părţilor şi ale celorlalte persoane care au participat la procedura în faţa Comisiei de audiere;

d) o scurtă descriere a desfăşurării şedinţei;

e) opinia separată a membrilor care au votat împotrivă, dacă

este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se sprijină;

f) semnăturile membrilor prezenţi şi a reprezentantului federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată.

(3) La cererea sportivului sau a persoanei vinovate de încălcarea reglementărilor anti-doping ori a reprezentantului acestuia/acesteia, precum şi a structurilor sportive responsabile se comunică o copie de pe încheierea de şedinţă,

Art. 28 - în caz de neprezentare nejustificată a sportivului ori a persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor antidoping sau a reprezentantului acestuia/acesteia la şedinţa Comisiei de audiere, aceasta decide în lipsă, conform prevederilor prezentului regulament. La cererea motivată, depusă cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei de audiere, sau în situaţii de forţă majoră, procedura de audiere poate fi amânată o singură dată pentru maximum 14 zile calendaristice.

Art. 29. - În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, audierea provizorie se desfăşoară, la solicitarea preşedintelui Agenţiei, în regim de urgenţă, în faţa a minimum 3 membri ai Comisiei de audiere.

Art. 30. - Deciziile Comisiei de audiere pot fi contestate în conformitate cu dispoziţiile art. 73 lit. a) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 31. - (1) Responsabilitatea aplicării sancţiunilor revine federaţiilor sportive naţionale.

(2) în aplicarea sancţiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor, federaţiile sportive naţionale trebuie să respecte prevederile legale în vigoare, precum şi reglementările internaţionale în domeniu, în conformitate cu dispoziţiile art. 89 din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 32. - Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea unei audieri echitabile, transparente şi care să asigure părţilor garantarea drepturilor fundamentale prevăzute de tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi de Constituţia României, republicată.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

 

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (34) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficia] al României, Partea l, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 224.

 

ANEXĂ

 

Modificări şi completări la Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de

Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

ARTICOLUL 4

Definiţii şi acronime utilizate

 

UAT - unitatea administrativ-teritorială;

ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

OCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

Finanţare complementară - surse complementare de finanţare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare;

Prestator - executantul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, persoană fizică autorizată în categoriile A, B sau D ori persoană juridică autorizată în clasele I, II sau III;

PVR tehnic - procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală», astfel cum este prevăzut în specificaţiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI;

PVR servicii - procesul-verbal de recepţie a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică încheiate de unităţile administrativ-teritoriale, denumit în specificaţiile tehnice proces-verbal de acceptanţă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală».

Calculul termenelor - termenele prevăzute de prezenta procedură se calculează conform prevederilor art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.”

2. La articolul 5 punctul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Principalele atribuţii ale responsabililor de contract, ce vor fi stabilite prin fişa postului, sunt:

a) asigurarea derulării contractului de finanţare în conformitate cu prevederile şi termenele contractuale;

b) îndeplinirea tuturor demersurilor în vederea efectuării recepţiilor, comunicării documentelor în forma, condiţiile şi termenele stabilite de prezenta procedură şi de prevederile legale în vigoare, referitoare la avizarea acestor documente;

c) comunicarea, în termenele şi în forma prevăzute de contractele de finanţare, contractele de achiziţie încheiate cu prestatorii de servicii şi prevederile legale în vigoare, a tuturor documentelor necesare solicitărilor de transfer de sume pentru asigurarea finanţării, efectuării recepţiilor serviciilor şi a efectuării plăţilor, astfel încât să nu se pericliteze buna desfăşurare a contractelor;

d) informarea de îndată a şefilor ierarhic superiori asupra oricărei probleme apărute în derularea contractelor şi asigurarea comunicării acesteia către instituţiile implicate;

e) efectuarea tuturor raportărilor solicitate de ANCPI în vederea monitorizării contractelor în termenele şi condiţiile stabilite;

f) verificarea şi confirmarea în scris a respectării obligaţiilor ce îi revin beneficiarului conform prezentei proceduri şi specificaţiilor tehnice, anterior transmiterii către ANCPI a solicitării de emitere a ordinului directorului general al ANCPI privind informarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică;

g) verificarea şi confirmarea în scris a corespondenţei dintre numărul imobilelor recepţionate în PVR tehnic şi imobilele menţionate în PVR servicii şi în factură, transmise de către UAT în vederea transferului sumelor necesare efectuării plăţii.”

3. La articolul 5, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9. Realizarea achiziţiei şi încheierea contractului de achiziţie publică cu persoanele autorizate de ANCPI/OCPI

(1) UAT este responsabilă de modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de încheierea acestora cu prestatorii de servicii, care pot fi persoane fizice autorizate în categoriile A, B sau D ori persoane juridice autorizate în clasele I, II sau III.

(2) Contractul de achiziţie publică va fi încheiat în baza ofertei financiare, caietului de sarcini care include specificaţiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI şi cu respectarea clauzelor din contractul de finanţare.

(3) UAT beneficiară a finanţării complementare răspunde de respectarea legislaţiei în materia achiziţiilor publice în ceea ce priveşte organizarea şi derularea procesului de achiziţie a serviciilor de înregistrare sistematică, precum şi de modul de utilizarea sumelor alocate din bugetul ANCPI prin bugetul OCPI, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.

(4) în vederea obţinerii fondurilor destinate finanţării, UAT are obligaţia de a încheia cu prioritate, după caz, un contract de achiziţie publică având ca obiect imobile aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional. În acest scop, sectoarele cadastrale în care se vor desfăşura lucrările de înregistrare sistematică se stabilesc de UAT împreună cu OCPI, anterior demarării procesului de achiziţie publică,”

4. La articolul 5 punctul 10, alineatul (1) se modifici şi va avea următorul cuprins:

,(1) în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziţie publică, UAT are obligaţia de a transmite la OCPI o copie conformă cu originalul a acestuia.”

5. La articolul 5 punctul 11, alineatele (4) şi (5) se modifica şi vor avea următorul cuprins:

„(4) La finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică OCPI întocmeşte PVR tehnic, în care se vor menţiona numărul de imobile recepţionate în vederea deschiderii cărţilor funciare şi numărul de imobile pentru care au existat cărţi funciare care au geometrie asociată, înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară până la data la care executantul primeşte dreptul de acces la baza de date e-Terra.

(5) OCPI va transmite un exemplar original al PVR tehnic către UAT, în vederea emiterii PVR servicii.”

6. La articolul 5, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„14. Verificarea documentelor de plată şi solicitarea de către OCPI a transferului de fonduri

(1) OCPI va verifica documentele prevăzute la pct. 13, inclusiv în ceea ce priveşte corespondenţa dintre numărul imobilelor recepţionate în PVR tehnic şi imobilele menţionate în PVR servicii şi în factură. OCPI va solicita ANCPI deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate.

(2) Ulterior verificării corespondenţei dintre numărul de cărţi funciare înfiinţate din oficiu în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi numărul de imobile stabilit în documentele prevăzute la pct. 13, OCPI va transmite către ANCPI solicitarea transferului de fonduri întocmită conform anexei nr. 9.

(3) OCPI certifică prin solicitarea de transferuri de fonduri în vederea efectuării plăţilor verificarea realităţii, regularităţii şi legalităţii tuturor acţiunilor şi documentelor emise până la această etapă.”

7. La articolul 5, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„15. Verificarea documentelor şi deschiderea de fonduri către OCPI

ANCPI va efectua virarea sumelor în ordinea înregistrării solicitărilor şi în limita fondurilor disponibile, ulterior transmiterii de către OCPI a solicitării transferului de fonduri.”

8. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 6

Anexe

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta procedură.”

9. Anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

JUDEŢUL ....................................

..........................................................................

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

Nr. .............................../...................................

..........................................................................

 

Nr. .............................../...................................

 

CONTRACT

pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale

 

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (341)-(3412) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 pct. 7 din Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

Părţile contractante

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..................................., denumit în continuare OCPI, cu sediul în ..................................., tel. ..................................., fax ..................................., cod fiscal ..................................., cont ..................................., deschis la ..................................., reprezentat de ................................... director, în calitate de finanţator,

şi

unitatea administrativ-teritorială ..................................., judeţul ..................................., reprezentată prin ..................................., în calitate de primar, cu sediul în ..................................., judeţul ..................................., tel. ..................................., fax ..................................., cod fiscal ..................................., cont ..................................., deschis la Trezoreria ..................................., ca beneficiar al finanţării,

au convenit încheierea prezentului contract.

 

ARTICOLUL 1

Definiţii şi abrevieri

 

Termenii utilizaţi în prezentul contract vor avea următoarele înţelesuri:

a) ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

b) OCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

c) OMFP - ordinul ministrului finanţelor publice;

d) contract de finanţare - reprezintă prezentul contract de finanţare;

e) prestator - executantul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, persoană fizică autorizată în categoriile A, B sau D ori persoană juridică autorizată în clasele I, II sau III;

f) program naţional - Programul naţional de cadastru şi carte funciară;

g) surse ANCPI - sume alocate din bugetul de venituri proprii ale ANCPI prin bugetele oficiilor teritoriale;

h) credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar;

i) credit bugetar - suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exerciţiului bugetar, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni;

j) Procedură - Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

k) PVR tehnic - procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală» prevăzut de specificaţiile tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI;

l) PVR servicii - procesul-verbal de recepţie a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică încheiate de unităţile administrativ-teritoriale, denumit în specificaţiile tehnice proces-verbal de acceptanţă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală».

 

ARTICOLUL 2

Interpretare

 

În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma plural şi invers, acolo unde acest lucru este permis de context,

 

ARTICOLUL 3

Obiectul şi valoarea contractului

 

Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanţări de la o poziţie distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI ..................................., pe anii ..................................., în sumă  de ................................... lei, reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii), din care pentru anul ..................................., în sumă de ..................................., reprezentând credite bugetare (limita maximă în care UAT poate plăti lucrările executate de prestatorul de servicii) pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, iniţiate de beneficiar, altele decât cele contractate/finalizate.

 

ARTICOLUL 4

Modalitatea de transfer al sumelor

 

(1) Transferul sumelor de la OCPI către beneficiar se va face în conformitate cu prevederile din Procedură, în limita creditelor bugetare aprobate, precum şi ale prezentului contract de finanţare,

(2) Solicitarea de transfer se întocmeşte în scris, în original, conform modelului şi în baza documentaţiei prevăzute în Procedură, în limita contractului de finanţare încheiat.

(3) în situaţia în care documentaţia transmisă de beneficiar la OCPI în vederea decontării nu este completă şi conformă cu prevederile legale şi/sau necesită clarificări, observaţiile şi/sau propunerile necesare modificării/completării acesteia se comunică beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

(4) în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de modificare/completare prevăzute la alin. (3), beneficiarul va transmite documentele modificate/completate corespunzător.

(5) Sumele care constituie transferuri se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificaţiei bugetare.

(6) Beneficiarul poate solicita transferul sumelor în maximum 10 zile de la primirea facturii corespunzătoare serviciilor prestate, dar nu mai târziu de data de 2 decembrie pentru anul în curs.

(7) Sumele acordate şi neutilizate vor fi restituite până cel târziu luna următoare transferului fondurilor sau, după caz, nu mai târziu de 20 decembrie, în cazul în care transferul fondurilor se realizează în luna decembrie, prin virarea acestora de către beneficiar în contul OCPI din care s-a efectuat finanţarea.

 

ARTICOLUL 5

Durata contractului

 

Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi are valabilitate 24 de luni de la data semnării.

 

ARTICOLUL 6

Obligaţiile părţilor

 

(1) Părţile înţeleg să îşi asume respectarea drepturilor şi obligaţiilor aferente prezentului contract şi Procedurii.

(2) Obligaţiile beneficiarului:

a) de a utiliza sumele alocate şi transferate cu respectarea prevederilor legale şi contractuale;

b) de a utiliza sumele transferate în scopul şi la termenele pentru care au fost acordate;

c) de a achiziţiona servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică în limita a 60 lei/carte funciară, cu respectarea prevederilor legale în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare, precum şi a celor în materia achiziţiilor publice;

d) de a stabili împreună cu finanţatorul sectoarele cadastrale în care se vor desfăşura lucrările de înregistrare sistematică, anterior demarării procesului de achiziţie publică, precum şi de a încheia cu prioritate, după caz, un contract de achiziţie publică având ca obiect imobile aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional;

e) de a încheia contracte de achiziţie publică cu prestatorii care sunt persoane fizice autorizate în categoriile A, B sau D ori persoane juridice autorizate în clasele I, II sau III;

f) de a achiziţiona servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale, pentru un număr minim de 50 de imobile/contract de achiziţie publică sau pentru un număr mai mic în cazul în care la nivelul UAT-ului nu există mai multe imobile neînscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară care pot face obiectul acestor lucrări de înregistrare sistematică;

g) de a prevedea sumele transferate de la finanţator în bugetul propriu la o poziţie distinctă de venituri, ca buget complementar;

h) de a deschide un cont distinct la Trezorerie, cont în care vor fi transferate sumele alocate de la bugetul de venituri proprii al ANCPI prin bugetul OCPI;

i) de a desemna prin act administrativ persoana responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanţare, care va răspunde şi de urmărirea derulării contractului de achiziţie publică;

j) de a desemna prin act administrativ persoana/persoanele responsabilă(e) cu emiterea PVR servicii, conform contractului de achiziţie publică;

k) de a comunica PVR servicii pentru serviciile prestate după primirea PVR tehnic emis de OCPI. PVR servicii va fi semnat de către beneficiar şi prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic;

l) de a transmite OCPI o notă justificativă cu privire la orice modificare a datelor transmise prin solicitarea de finanţare;

m) de a utiliza, pentru solicitarea sumelor ce urmează a fi transferate în vederea efectuării plăţii, formularul standard prevăzut în anexele la Procedură;

n) de a transmite odată cu solicitarea prevăzută la lit. I) documentele justificative prevăzute în Procedură;

o) de a respecta prevederile specificaţiilor tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI, precum şi prevederile Procedurii;

p) de a încheia un contract de achiziţie publică în maximum 60 de zile de la încheierea prezentului contract. Prin excepţie, în cazul în care în termenul de 60 de zile a fost demarată o procedură de atribuire, reglementată de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de încheiere a contractului de achiziţie publică poate fi prelungit cu până la 5 zile de la finalizarea procedurii, în baza unor documente justificative;

q) de a nu încheia contracte de achiziţie publică al căror termen să depăşească termenul contractului de finanţare.

(3) Obligaţiile finanţatorului:

a) să transmită către ANCPI solicitarea transferului de fonduri;

b) să transfere, prin ordin de plată, sumele necesare efectuării plăţii, în limita fondurilor disponibile;

c) să verifice şi să confirme în scris respectarea obligaţiilor ce îi revin beneficiarului, anterior transmiterii către ANCPI a solicitării de emitere a ordinului directorului general al ANCPI de informare cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică.

 

ARTICOLUL 7

Modificarea şi încetarea contractului de finanţare

 

(1) Prezentul contract de finanţare poate fi modificat, prin acordul scris al părţilor, în cazuri bine justificate, în baza unei note justificative transmise de partea care doreşte modificarea celeilalte părţi.

(2) în cazul în care prin contractul de achiziţie beneficiarul nu angajează întreaga sumă prevăzută la art. 3, diferenţa neangajată se va disponibiliza după încheierea unui act adiţional, în maximum 10 zile de la încheierea de către beneficiar a contractului de achiziţie.

(3) Prezentul contract de finanţare încetează prin ajungere la termen. De asemenea, contractul poate înceta prin acordul părţilor, prin reziliere sau prin denunţare unilaterală,

(4) Prezentul contract de finanţare poate fi reziliat, cu o notificare prealabilă de 30 de zile, în situaţia în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.

(5) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile de la art. 6 alin. (2) lit. d), e) şi p), cu excepţia cazului în care beneficiarul justifică depăşirea termenului.

(6) Prezentul contract de finanţare poate fi denunţat unilateral, în situaţia în care beneficiarul nu este de acord cu încheierea unui act adiţional conform alin. (2).

(7) Orice transfer necuvenit efectuat de către finanţator constituie plată nedatorată pe care beneficiarul are obligaţia de a o restitui în condiţiile prevăzute la alin. (8) şi (9). Finanţatorul va notifica beneficiarul cu privire la suma datorată şi care trebuie restituită.

(8) în termen de 30 de zile calendaristice de la data confirmării primirii de către beneficiar a notificării cu privire la sumele datorate, acesta este obligat să restituie sumele notificate.

(9) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la alin. (8) se vor calcula majorări de întârziere conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 8

Forţa majoră

 

(1) Forţa majoră este evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa părţilor, care le opreşte să îşi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.

(2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

(3) îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie pentru limitarea consecinţelor.

 

ARTICOLUL 9

Soluţionarea litigiilor

 

(1) Părţile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a contractului.

(2) Dacă părţile nu ajung la soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanţelor competente.

 

ARTICOLUL 10

Limba care guvernează contractul

 

Limba care guvernează prezentul contract de finanţare este limba română.

 

ARTICOLUL 11

Legea aplicabilă contractului

 

Contractul va fi interpretat conform legislaţiei în vigoare din România.

 

ARTICOLUL 12

Comunicări

 

(1) Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanţare trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii,

(3) Comunicările între părţi se pot face prin e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi, fiecare exemplar având aceeaşi valoare juridică.

 

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

BENEFICIAR, UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

.................................................................................

.................................................................................

Judeţul .........................................

Judeţul .........................................

Director,

Primar,

.................................................................................

.................................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Vizat CFPP,

Vizat CFPP,

.................................................................................

.................................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Serviciu/Birou/Compartiment economic,

Direcţia economică/Compartimentul financiar-contabil

.................................................................................

.................................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Vizat pentru legalitate,

Vizat pentru legalitate,

Direcţia juridică/Şef Serviciu juridic-contencios/Secretar,

Şef BJRUSP/Consilier juridic,

.................................................................................

.................................................................................

(numele, prenumele, semnătura)

(numele, prenumele, semnătura)

Serviciul/Compartimentul achiziţii publice,

Birou/Compartiment înregistrare sistematică,

.................................................................................

.................................................................................

(numele, prenumele, semnătura)”

(numele, prenumele, semnătura)

 

Responsabil achiziţii, înregistrare sistematică OCPI

 

(dacă există),

 

.................................................................................

 

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

 

10. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

JUDEŢUL ....................................

..........................................................................

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

Nr. .............................../...................................

..........................................................................

 

Nr. .............................../...................................

 

ACTUL ADIŢIONAL Nr. ....................

la contractul pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciara a lucrărilor de înregistrare sistematică Iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale

 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..................................., denumit în continuare OCPI, cu sediul în ..................................., tel. ..................................., fax ..................................., cod fiscal ..................................., cont ..................................., deschis la ..................................., reprezentat de ................................... director, în calitate de finanţator,

şi

unitatea administrativ-teritorială ..................................., judeţul ..................................., reprezentată prin ..................................., în calitate de primar, cu sediul în ..................................., judeţul ..................................., tel. ..................................., fax ..................................., cod fiscal ..................................., cont ..................................., deschis la Trezoreria ..................................., ca beneficiar al finanţării,

au convenit modificarea prevederilor contractuale după cum urmează:

 

Articolul 3 din Contractul pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, înregistrat cu nr. ..................................., se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

«ARTICOLUL 3

Obiectul şi valoarea contractului

Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanţări de la o poziţie distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI ..................................., pe anii ..................................., în sumă de ................................... lei, reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii), din care pentru anul ..................................., în sumă de ..................................., reprezentând credite bugetare (limita maximă în care UAT poate plăti lucrările executate de prestatorul de servicii) pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, iniţiate de beneficiar, altele decât cele contractate/finalizate.»

 

Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi, fiecare exemplar având aceeaşi valoare juridică.

 

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

BENEFICIAR, UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

.................................................................................

.................................................................................

Judeţul .........................................

Judeţul .........................................

Director,

Primar,

.................................................................................

.................................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Vizat CFPP,

Vizat CFPP,

.................................................................................

.................................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Serviciu/Birou/Compartiment economic,

Direcţia economică/Compartimentul financiar-contabil

.................................................................................

.................................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Vizat pentru legalitate,

Vizat pentru legalitate,

Direcţia juridică/Şef Serviciu juridic-contencios/Secretar,

Şef BJRUSP/Consilier juridic,

.................................................................................

.................................................................................

(numele, prenumele, semnătura)

(numele, prenumele, semnătura)

Serviciul/Compartimentul achiziţii publice,

Birou/Compartiment înregistrare sistematică,

.................................................................................

.................................................................................

(numele, prenumele, semnătura)”

(numele, prenumele, semnătura)

 

Responsabil achiziţii, înregistrare sistematică OCPI

 

(dacă există),

 

.................................................................................

 

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

 

11. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9, cu următorul cuprins:

 

.ANEXA Nr. 9

la procedură

 

ANTET OCPI

Nr. .............................../...................................

 

Către: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

în atenţia: Domnului ..................................., director general

Referitor la: Solicitare privind transferul de fonduri

 

Stimate Domnule Director,

În temeiul art. 5 pct. 14 alin. (2) din Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm efectuarea transferului sumei de ................................... lei, necesare efectuării plăţii aferente Contractului nr. ................................... din data de ..................................., având ca obiect finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de:

 

UAT ..................................., judeţul ..................................., pentru sectorul cadastral/sectoarele cadastrale nr. ...................................,

 

Prin prezenta solicitare privind transferul de fonduri confirmăm efectuarea verificărilor prevăzute de art. 5 pct. 13 şi 14 din procedura mai sus menţionată şi certificăm realitatea, regularitatea şi legalitatea tuturor acţiunilor şi documentelor emise până la această etapă.

 

DIRECTOR OCPI ...................................

.................................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Şef Birou înregistrare sistematică,

.................................................................................

(numele, prenumele, semnătura)

Şef Serviciu economic,

.................................................................................

(numele, prenumele, semnătura)

Responsabil contract finanţare,

.................................................................................

(numele, prenumele, semnătura)”

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

Având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 747.830 din 7 martie 2018,

în temeiul art. 6 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017, şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică plata defalcată a TVA conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017, achită obligaţiile fiscale reprezentând TVA datorată bugetului de stat, din contul de TVA deschis la instituţiile de credit/unitatea Trezoreriei Statului, în conturile prevăzute în anexa la prezentul ordin, utilizând cod IBAN beneficiar care să conţină în structura sa şirul de caractere „TVA”.

(3) Plata obligaţiilor fiscale reprezentând TVA datorată de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care nu sunt obligate sau nu optează pentru plata defalcată a TVA potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017, se efectuează în conturile prevăzute în anexa la prezentul ordin, utilizând cod IBAN beneficiar care să conţină în structura sa şirul de caractere „TVA”.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 8 martie 2018.

Nr. 620.

 

ANEXĂ

 

LISTA

conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

Nr. crt.

Numărul contului de venituri

Denumirea contului de venituri

1

20A100101

TVA încasată pentru operaţiuni interne

2

20A100102

TVA încasată pentru importurile de bunuri

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.