MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 226/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 226         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 13 martie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

64. - Lege pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

282. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

65. - Lege pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

 

283. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

115. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Carmen-Florentina Ţintă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

 

116. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ileana Ciutan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

 

117. - Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUA şi a altor proiecte bilaterale România-SUA

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

138. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 139 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după sintagma „- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;” se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins: „- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 12 martie 2018,

Nr. 64.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 martie 2018.

Nr. 282.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 14 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 17, după litera ş) se introduce o nouă literă, litera ş1), cu următorul cuprins:

,,ş1) elaborează şi sprijină desfăşurarea, în colaborare cu alte instituţii ale statului, de acţiuni şi programe de reintegrare socială pe piaţa muncii a persoanelor aflate, potrivit legii, în supravegherea serviciului de probaţiune;”.

2. La articolul 111, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) În activitatea sa, consilierul de probaţiune întocmeşte, la solicitarea persoanei supravegheate, un raport care va conţine şi o recomandare în vederea angajării acesteia.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 12 martie 2018,

Nr. 65.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin, (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

 

 

 

Bucureşti, 12 martie 2018.

Nr. 283

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Carmen-Florentina Ţintă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

 

Având în vedere propunerea Ministerului Fondurilor Europene, formulată prin Adresa nr. 530 R.P. din data de 6 martie 2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.383 din data de 7 martie 2018, precum şi Avizul favorabil nr. 16.523/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionări publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene de către doamna Carmen-Florentina Ţintă,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Carmen-Florentina Ţintă exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 13 martie 2018.

Nr. 115.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ileana Ciutan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

 

Având în vedere propunerea Ministerului Fondurilor Europene, formulată prin Adresa nr. 529 R.P. din data de 6 martie 2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1 382 din data de 7 martie 2018, precum şi Avizul favorabil nr. 16.522/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene de către doamna Ileana Ciutan,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ileana Ciutan exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 13 martie 2018.

Nr. 116.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUA şi a altor proiecte bilaterale România-SUA

 

Având în vedere Memorandumul cu tema: înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUA şi a altor proiecte bilaterale România-SUA, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 7 martie 2018,

în temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comitetul interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUA şi a altor proiecte bilaterale România-SUA, denumit în continuare Comitetul.

(2) Scopul înfiinţării Comitetului îl reprezintă asigurarea unităţii la nivel politic şi îmbunătăţirea coordonării interdepartamentale în vederea promovării mai coerente şi eficiente a intereselor României în cooperare cu Statele Unite ale Americiu

(3) Activitatea Comitetului se subsumează realizării obiectivelor stabilite în Programul de guvernare 2018-2020 „Dezvoltarea, aprofundarea şi extinderea Parteneriatului Strategic pentru Secolul XXI cu SUA, pe baza Declaraţiei comune privind Parteneriatul strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii” (Washington, la 13 septembrie 2011).

Art. 2. - (1) Ministerele care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Ministerele sunt reprezentate la şedinţele Comitetului la nivel de ministru, iar membrii supleanţi sunt desemnaţi la nivel de secretar de stat, prin ordin al ministrului.

(3) Comitetul este coordonat de doamna Ana Birchall, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României.

Art. 3. - (1) Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe care îl aprobă în prima şedinţă de lucru.

(2) Comitetul se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori situaţia o impune, pentru a monitoriza stadiul implementării proiectelor bilaterale România-SUA şi a examina propunerile ministerelor participante, în vederea avansării către partea americană a unor propuneri de cooperare.

(3) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe, la nivel de direcţie generală, stabilită prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(4) în cazul în care situaţia o impune, la lucrările Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniul Parteneriatului strategic România-SUA.

(5) Comitetul va prezenta prim-ministrului informări periodice privind îndeplinirea scopului prevăzut în prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 13 martie 2018.

Nr. 117.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comitetului interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUA şi a altor proiecte bilaterale România-SUA

 

1. Ministerul Mediului;

2. Ministerul Afacerilor Externe;

3. Ministerul Apărării Naţionale;

4. Ministerul Finanţelor Publice;

5. Ministerul Economiei;

6. Ministerul Energiei;

7. Ministerul Transporturilor;

8. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat;

9. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;

10. Ministerul Cercetării şi Inovării;

11. Ministerul Afacerilor Interne;

12. Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale;

13. Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Belinţ - sectoarele cadastrale nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 şi 30;

b) unitatea administrativ-teritorială Dumbrăviţa - sectoarele cadastrale nr. 9, 11 şi 12;

c) unitatea administrativ-teritorială Ghizela - sectoarele cadastrale nr. 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37 şi 38;

d) unitatea administrativ-teritorială Giera - sectoarele cadastrale nr. 18, 28, 33, 42, 45, 54, 56, 57, 66 şi 95;

e) unitatea administrativ-teritorială Giroc - sectoarele cadastrale nr. 93, 95, 98, 99, 101, 102, 103, 104 şi 106;

f) unitatea administrativ-teritorială Moraviţa - sectoarele cadastrale nr. 2, 6, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 26, 31, 33, 34, 35, 36 şi 37;

g) unitatea administrativ-teritorială Ohaba Lungă - sectoarele cadastrale nr. 10, 17, 21 şi 22;

h) unitatea administrativ-teritorială Topolovăţu Mare - sectoarele cadastrale nr. 5, 8, 9, 14 şi 17;

i) unitatea administrativ-teritorială Vâlcani - sectoarele cadastrale nr. 3, 7, 16, 19, 26, 27 şi 28.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-9*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 8 februarie 2018.

Nr. 138.

 

*) Anexele nr. 1-9 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TIMIŞ

UAT: BELINŢ

Sectoare: 8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 30

 

ANEXA Nr. 2

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TIMIŞ

UAT: DUMBRĂVIŢA

Sectoare: 9, 11, 12

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TIMIŞ

UAT: GHIZELA

Sectoare: 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38

 

ANEXA Nr. 4

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TIMIŞ

UAT: GIERA

Sectoare: 18, 28, 33, 42, 45, 54, 56, 57, 66, 95

 

ANEXA Nr. 5

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TIMIŞ

UAT: GIROC

Sectoare: 93, 95, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106

 

ANEXA Nr. 6

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TIMIŞ

UAT: MORAVIŢA

Sectoare: 2, 6, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 26,J1, 33, 34, 35, 36, 37

 

ANEXA Nr. 7

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TIMIŞ

UAT: OHABA LUNGĂ Sectoare: 10, 17, 21, 22

 

ANEXA Nr. 8

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TIMIŞ

UAT: TOPOLOVĂŢU MARE

Sectoare: 5, 8, 9, 14, 17

 

ANEXA Nr. 9

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TIMIŞ

UAT: VÂLCANI Sectoare: 3, 7, 16, 19, 26, 27, 28

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.