MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 227/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 227         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 14 martie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

60. - Lege pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

270. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

61. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 

271. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 

62. - Lege privind combaterea buruienii ambrozia

 

272. - Decret pentru promulgarea Legii privind combaterea buruienii ambrozia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

79/36. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071

 

171. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

18/439. - Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cazul utilizatorilor români, dacă se constată prin intermediul sistemelor de camere video lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil, în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, furnizate de Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, personalul care efectuează controlul conform alin, (2) lit. c) pct. (ii) constată săvârşirea contravenţiei, încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi aplică sancţiunea contravenţională.”

2. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) în cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, pentru procesele-verbale de constatare a contravenţiei pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, sunt aplicabile prevederile art. 611 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. Alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancţiunii contravenţiei. În intervalul de la data săvârşirii contravenţiei până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru lipsa rovinietei valabile pentru acelaşi vehicul.”

4. După alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:

„(10) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 4 luni de la data săvârşirii faptei.

(11) Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A. asigură accesul utilizatorilor la baza de date pentru verificarea existenţei şi valabilităţii rovinietei şi peajului.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 9 martie 2018.

Nr. 60.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 martie 2018.

Nr. 270.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 144 din 9 aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

ORDONANŢĂ

privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate

2. După articolul 42 se introduc două noi articole, articolele 43 şi 44, cu următorul cuprins:

*Art. 43. - (1) Unităţile penitenciare care nu pot asigura hrănirea persoanelor private de libertate pot fi deservite de către unităţile limitrofe care dispun de bloc alimentar, aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) Decontarea contravalorii hrănirii persoanelor private de libertate de la alin. (1) se realizează potrivit metodologiei aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Art. 44. - Normele de hrană zilnice ale persoanelor private de libertate sunt cele cuprinse în anexa nr. 1, punctul II.”

3. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa în sediile în care îşi desfăşoară activitatea, în unităţile subordonate şi în garnizoane, popote sau bucătării de unitate pentru hrănirea personalului din subordine, pentru care cheltuielile de organizare şi funcţionare se suportă din credite bugetare aprobate.”

4. Titlul anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

NORME DE HRANĂ,

în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate

5. La anexa nr. 1, punctul II se modifică şi va avea următorul cuprins:

„II. Norme de hrană specifice Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor ale persoanelor private de libertate

 

Norma de hrană

Plafon caloric calorii/om/zi

Domeniul de aplicare

Instituţiile în care se aplică

minimum

maximum

Norma de hrană nr. 12 C-1

600

925

Supliment pentru zile festive

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Ministerul Afacerilor interne

Norma nr. 14B (Substituiri)

 

 

Normă pentru substituiri de alimente

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Ministerul Afacerilor interne

Norma de hrană nr. 15

3.000

3.820

Se acordă persoanelor minore şi tinere reţinute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, centre de detenţie sau centre educative.

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Ministerul Afacerilor Interne

Norma de hrană nr. 16

2.250

2.855

Se acordă persoanelor majore reţinute, arestate preventiv, aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, aflate în centre de detenţie sau centre educative.

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Ministerul Afacerilor Interne

Norma de hrană nr. 17

2.250

2.855

Se acordă persoanelor majore, condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate.

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Ministerul Afacerilor Interne

Norma de hrană nr. 17 A:

- hrană rece;

- hrană caldă.

600

790

Supliment pentru muncă uşoară şi medie

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Ministerul Afacerilor Interne

Norma de hrană nr. 17 B:

- hrană rece;

- hrană caldă

800

1.065

Supliment pentru muncă grea

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Ministerul Afacerilor Interne

Norma de hrană nr. 17 C

255

410

Supliment antidot

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Ministerul Afacerilor Interne

Norma de hrană nr. 18

2.500

3.175

Bolnavi şi gravide

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Ministerul Afacerilor Interne

Norma de hrană nr. 18 A

500

860

Supliment pentru gravide. Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei gravide, în lunile 5 - 9 inclusiv sau care au născut şi nu alăptează copilul (pe perioada de 12 luni de la naştere).

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Ministerul Afacerilor interne

Norma de hrană nr. 18 B

600

1.255

Supliment. Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei care au născut şi alăptează copilul până la 1 an.

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Ministerul Afacerilor Interne

Norma de hrană nr. 18 C

900

1.195

Supliment. Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, cărora li se aplică insulino-terapie până la starea de comă.

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Ministerul Afacerilor Interne

Norma de hrană nr. 18 D

1.000

1.400

Supliment. Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, bolnave de TBC, HIV/SIDA.

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Ministerul Afacerilor interne

Norma de hrană nr. 18 E

600

825

Supliment. Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, distrofice.

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Ministerul Afacerilor Interne

Norma de hrană nr. 19

2.400

3.160

Se acordă ca hrană rece persoanelor minore şi tinere reţinute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, centre de detenţie sau centre educative.

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Ministerul Afacerilor Interne

Norma de hrană nr. 20

2.000

2.725

Se acordă ca hrană rece persoanelor majore reţinute, arestate preventiv şi celor condamnate la pedeapsa închisorii sau la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, centre de detenţie sau centre educative.

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

Norma de hrană nr. 22

920

1.190

Se acordă copiilor în vârstă de la 0-5 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenţie.

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne

Norma de hrană nr. 23

1.200

1.650

Se acordă copiilor în vârstă de 6-12 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenţie.

Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 9 martie 2018.

Nr. 61.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 martie 2018.

Nr. 271.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind combaterea buruienii ambrozia

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii dramurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.

(2) în scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii dramurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la dată de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.

(3) Beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia.

(4) Lucrările de întreţinere a terenului în vederea combaterii buruienii ambrozia în ariile naturale protejate stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se fac potrivit planului de management al ariei naturale protejate.

Art. 2. - În vederea stabilirii soluţiilor corespunzătoare pentru combaterea buruienii ambrozia, Ministerul Mediului împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale desfăşoară anual campanii de informare şi conştientizare împreună cu parteneri locali, stabilind măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive şi eradicarea acestei plante.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 1 de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment.

(2) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole şi se sancţionează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de te 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

(3) Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole a dispoziţiilor art. 1, precum şi aplicarea sancţiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către o comisie mixtă, constituită prin ordin al prefectului, formată din specialişti desemnaţi din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, direcţiilor judeţene de sănătate publică şi autorităţii publice locale pe a cărei rază teritorială se face controlul.

Art. 6. - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se elaborează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 9 martie 2018,

Nr. 62.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind combaterea buruienii ambrozia

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind combaterea buruienii ambrozia şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 martie 2018.

Nr. 272.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 79 din 6 februarie 2018

Nr. 36 din 12 februarie 2018

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 41.381 din 15.11.2017 al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, precum şi Referatul de aprobare nr. 945 din 22.01.2018 al Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.749/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind evaluarea stării de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, indicativ NP131- 2011” şi avizul tehnic consultativ al Biroului operativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Digurilor - B.O. CONSIDIG, consemnat în Procesul-verbal nr. 44.851 din data de 26.09.2017,

în temeiul art. 6 alin. (2) din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, al art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Deţinătorii cu orice titlu de diguri sau titularii de investiţie, după caz, au obligaţia încadrării digurilor în categorii de importanţă.

Art. 3. - Direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor urmăreşte ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Ioan Deneş

Petre Daea

 

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071

 

CAPITOLUL I

Obiectul prezentei metodologii

 

Art. 1. - Stabilirea categoriilor de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor reprezintă o obligaţie legală a proiectanţilor pentru digurile noi, respectiva deţinătorilor cu orice titlu de diguri pentru cele existente, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată.

 

CAPITOLUL II

Principii generale

 

Art. 2. - (1) Categoria de importanţă a digurilor rezultă dintr-o clasificare care utilizează un sistem de criterii, indici şi notări, conform prezentei metodologii. Categoria de importanţă a unui dig se referă şi caracterizează o linie de apărare, atunci când structura şi starea digului sunt asemănătoare pe întreaga linie, sau se referă şi caracterizează un tronson de dig, dacă acesta este omogen din punctul de vedere al structurii şi stării funcţionale.

(2) Digurile sau sectoarele de diguri ale unei linii de apărare/sistem de apărare a/al unei incinte sunt încadrate într-una dintre următoarele categorii de importanţă:

a) categoria de importanţă excepţională - A;

b) categoria de importanţă deosebită - B;

c) categoria de importanţă normală - C;

d) categoria de importanţă redusă - D.

Art. 3. - La stabilirea categoriei de importanţă a digurilor, deţinătorii, experţii sau, după caz, proiectanţii acestor tipuri de lucrări ţin seama de:

a) caracteristicile tehnice şi funcţionale ale digurilor;

b) necesitatea protecţiei populaţiei, a proprietăţii, a patrimoniului social, economic sau cultural, precum şi a mediului împotriva efectelor potenţiale negative produse în cazul cedării digurilor;

c) cuantificarea efectelor potenţiale negative asupra populaţiei, patrimoniului social, economic sau cultural, precum şi a mediului în incinta apărată, corespunzătoare unui eveniment de tip incident sau accident asociat unui dig.

 

CAPITOLUL III

Încadrarea în categorii de importanţă a digurilor

 

Art. 4. - (1) Categoria de importanţă a digurilor caracterizează global atât importanţa digului, cât şi gravitatea consecinţelor în caz de cedare a liniei de apărare.

(2) Stabilirea categoriei de importanţă a digurilor se realizează conform tabelului nr. 1, pe baza unui punctaj rezultat din suma punctajelor atribuite unor criterii prevăzute în tabelul nr. 2.

(3) Pagubele şi efectele potenţiale în incintele şi zonele afectate de inundaţie la ruperea sau deversarea digului se stabilesc utilizând rezultate ale unor calcule şi/sau analize de specialitate, cu evaluarea nivelurilor şi vitezelor de curgere a apei, precum şi a mărimii suprafeţelor inundate.

(4) Stabilirea pagubelor şi efectelor potenţiale din incinta apărată, asociate cedării digurilor, se face pe baza unor criterii şi punctaje, în conformitate cu tabelul nr. 3.

(5) Evaluarea pagubelor şi efectelor potenţiale în cazul ruperii sau deversării digurilor se face pe baza unul ansamblu de elemente şi criterii specifice, şi anume:

1. pagube şi efecte socioeconomice:

a) lungimea tronsoanelor distruse prin cedare (V - % din lungimea liniei de apărare);

b) obiective industriale sau agroindustriale afectate prin inundare (N - sute de angajaţi permanent);

c) populaţia afectată, exprimată prin numărul de locuitori rezidenţi în zona inundată (P - număr rezidenţi);

d) număr total de locuinţe şi obiective sociale (L - buc.);

e) distrugeri de infrastructură de transport (drumuri, căi ferate, poduri etc.);

f) distrugeri de infrastructură de îmbunătăţiri funciare;

g) distrugeri de sisteme de utilităţi pentru populaţie (alimentări cu apă, canalizare, electricitate, gaze etc.);

2. pagube şi efecte asupra terenurilor şi mediului:

a) suprafaţa terenurilor inundate (S - mii ha);

b) calitatea terenurilor inundate;

c) poluări accidentale produse;

d) monumente importante inundate.

 

Tabelul nr. 1. Stabilirea categoriei de importanţă a digurilor

 

Importanţa

Categoria

Punctaj conform tabelului nr. 2

Excepţională

A

81-100

Deosebită

B

61-80

Normală

C

41-60

Redusă

D

20-40

 

Tabelul nr. 2. Criterii şi punctaje pentru stabilirea categoriei de importanţă a digurilor

 

Criteriul

Grupa

1

2

3

4

5

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Caracteristici ale digului

înălţime dig H  (m)

H ≥ 15

10

10 ≤ H < 15

8

5 ≤ H <  10

6

1 ≤ H < 5

4

H < 1

2

Lungimea liniei de apărare (km)

L ≥ 5

10

3 ≤ L < 5

8

2 ≤ L < 3

6

0,5 ≤ L < 2

4

L < 0,5

2

Alcătuirea corpului digului

pământ fin omogen, nedrenat, neprotejat

10

pământ drenat, ne protejat

8

Pământ drenat, protejat

6

anrocamente

4

beton

2

Teren de fundare

aluviuni necoezive fine (nisip) sau coezive neconsolidate

10

aluviuni necoezive medii şi grosiere

8

Rocă sedimentară alterată

(gresii, marne)

6

Rocă sedimentară sensibilă la înmuiere nealterată

4

stâncă (rocă eruptivă, metamorfică, sedimentară, compactă)

2

Stare dig

cu tasări şi ravenări majore

10

cu tasări şi ravenări semnificative

8

cu tasări şi ravenări moderate

6

cu tasări şi ravenări minore

4

fără tasări şi ravenări

2

Sisteme de etanşare şi drenaj dig şi fundaţie

fără

10

cu drenaj aval

8

cu sistem de etanşare corp dig şi drenaj aval

6

cu sisteme de etanşare corp dig şi fundaţie

4

cu sisteme de etanşare corp dig şi fundaţie, precum şi drenaj aval

2

Categoria de pagube şi efecte potenţiale în incintă)*

catastrofale

40

foarte mari

32

mari

24

moderate

16

neglijabile

8

TOTAL

 

100

 

80

 

60

 

40

 

20

Interval de punctaj total

81-100

61-80

41-60

20-40

Categoria de importanţă

Excepţională - A

Deosebită - B

Normală - C

Redusă - D

 

*) Se reevaluează periodic, conform tabelului nr. 3.

 

Tabelul nr. 3. Criterii şi punctaje pentru stabilirea categoriei de pagube şi efecte potenţiale în incintă, asociate cedării digurilor**)

 

Criteriul

Categoria (grupa) de pagube şi efecte potenţiale

1

2

3

4

5

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Pagube şi efecte socioeconomice

Lungimea tronsoanelor distruse (V - % din lungimea liniei de apărare)

V ≥ 90

10

40 ≤ V < 90

8

20 ≤ V < 40

6

5 ≤ V < 20

4

V< 5

2

Obiective industriale/ agroindustriale (N - sute de angajaţi)

N ≥ 50

10

10 ≤ N < 50

8

5 ≤ N < 10

6

0,5 ≤ N < 5

4

N < 0,5

2

Număr total de locuitori în zona inundată (P - rezidenţi)

P > 5000

15

1000 ≤ P <5000

12

250 ≤ P < 1000

9

50 ≤ P < 250

6

P< 50

3

Număr total de locuinţe şi obiective sociale [L***) - buc]

L > 2000

15

500 ≤ L < 2000

12

100 ≤ L< 500

9

50 ≤ L < 100

6

L < 50

3

Distrugeri de infrastructură de transport (drumuri, căi ferate, poduri etc.)

Internaţionale

10

Naţionale

8

Judeţene

6

Comunale

4

Locale

2

Distrugeri de infrastructură de îmbunătăţiri funciare

Totale, cu scoaterea din funcţiune

5

Avarii grave, cu repunerea în funcţiune

4

Întreruperea temporară

3

Efecte minore, cu afectarea pe termen scurt

2

Neglijabile

1

Distrugeri de sisteme de utilităţi pentru populaţie (alimentări cu apă, canalizare, electricitate, gaze etc.)

Totale, cu scoaterea din funcţiune

10

Avarii grave, cu repunerea în funcţiune

8

Întreruperea temporară

6

Efecte minore, cu afectarea pe termen scurt

4

Neglijabile

2

Pagube şi efecte asupra terenului şi mediului

Suprafaţa terenurilor inundate (S mii ha)

S ≥ 10

5

4 ≤ S < 10

4

1 ≤ S < 4

3

0,25 ≤ S < 1

2

S < 0,25

1

Calitatea terenurilor inundate

Arii protejate

7

Culturi speciale, sere

6

Agricol obişnuit

4

Păşuni, fâneţe

Pădure

3

Neproductiv

2

Poluări accidentale produse

Grave, de lungă durată

8

Grave, de scurtă durată

7

Semnificative

6

Minore

4

Neglijabile

2

 

**) Se reevaluează la modificări ale condiţiilor din amplasament, care determină pagube şi efectele socioeconomice, respectiv pagube şi efecte asupra terenului şi a mediului.

***) Obiectivele sociale se evaluează ca număr de locuinţe echivalente.

 

Criteriul

Categoria (grupa) de pagube şi efecte potenţiale

1

2

3

4

5

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Monumente importante inundate

Patrimoniu UNESCO

5

Valoare internaţională

3

Importanţă naţională

2

Importanţă judeţeană/ locală

1

Neglijabile

0

Total puncte

 

100

 

80

 

60

 

40

 

20

Interval de puncte

81-100

61-80

41-60

21-40

20

Categoria de pagube şi efecte potenţiale în incintă, asociate cedării digurilor

Catastrofale

Foarte mari

Mari

Moderate

Neglijabile

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 5. - (1) încadrarea unui dig într-o categorie de importanţă se face prin grija deţinătorului cu orice titlu sau a titularului de investiţie şi se avizează de către Biroul operativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Digurilor, CONSIDIG, la propunerea Comisiei de urmărire a comportării în timp a digurilor, organizată de deţinătorul digului, sau a comisiei legal constituite la care deţinătorul este afiliat.

(2) în cazul documentaţiilor de expertiză pentru autorizarea/reautorizarea digurilor, expertul verifică/reevaluează încadrarea în categoria digului expertizat, în categorii de importanţă, conform prezentei metodologii,

Art. 6. - În anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071, sunt prezentate două exemple de aplicare a metodologiei pentru un sector de dig amplasat pe malul stâng al unui fluviu şi un sector de dig amplasat pe ambele maluri ale unui râu.

 

 

ANEXĂ

la metodologie

 

Exemple de aplicare a Metodologiei privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071

 

Exemplul nr. 1

Dig de apărare fluviul D localitatea A, mal stâng, judeţul B

 

Tabelul nr. 3. Criterii şi punctaje pentru stabilirea categoriei de pagube şi efecte potenţiale în incintă, asociate cedării digurilor

 

Criteriul

Categoria (grupa) de pagube şi efecte potenţiale

1

2

3

4

5

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Pagube şi efecte socioeconomice

Lungimea tronsoanelor distruse (V -% din lungimea liniei de apărare)

V ≥ 90

10

40 ≤ V < 90

8

20 ≤ V < 40

6

5 ≤ V < 20

4

V < 5

2

Obiective industriale/ agroindustriale (N - sute de angajaţi)

N ≥ 50

10

10 N < 50

8

5 ≤ N < 10

6

0,5 ≤ N < 5

4

N < 0,5

2

Număr total de locuitori în zona inundată (P - rezidenţi)

P > 5000

15

1000 ≤ P < 5000

12

250 ≤ P <1000

9

50 ≤ P < 250

6

P < 50

3

Număr total de locuinţe şi obiective sociale (L - buc.)

L > 2000

15

500 ≤ L < 2000

12

100 ≤ L <500

9

50 ≤ L < 100

6

L< 50

3

Distrugeri de infrastructură de transport (drumuri, căi ferate, poduri etc.)

Internaţionale

10

Naţionale

8

Judeţene

6

Comunale

4

Locale

2

Distrugeri de infrastructură de îmbunătăţiri funciare

Totale, cu scoaterea din funcţiune

5

Avarii grave, cu repunerea în funcţiune

4

Întreruperea temporară

3

Efecte minore, cu afectarea pe termen scurt

2

Neglijabile

1

Distrugeri de sisteme de utilităţi pentru populaţie (alimentări cu apă, canalizare, electricitate, gaze etc.)

Totale, cu scoaterea din funcţiune

10

Avarii grave, cu repunerea în funcţiune

8

Întreruperea temporară

6

Efecte minore, cu afectarea pe termen scurt

4

Neglijabile

2

Pagube şi efecte asupra terenului şi mediului

Suprafaţa terenurilor inundate (S mii ha)

S ≥ 10

5

4< S < 10

4

1 ≤ S <4

3

0,25 ≤ S <1

2

S < 0,25

1

Calitatea terenurilor inundate

Arii protejate

7

Culturi speciale, sere

6

Agricol obişnuit

4

Păşuni, fâneţe

Pădure

3

Neproductiv

2

Poluări accidentale produse

Grave, de lungă durată

8

Grave, de scurtă durată

7

Semnificative

6

Minore

4

Neglijabile

2

Monumente importante inundate

Patrimoniu

UNESCO

5

Valoare internaţională

3

Importanţă naţională

2

Importanţă judeţeană/ locală

1

Neglijabile

0

Total puncte

 

100

72

80

 

60

 

40

 

20

Interval de puncte

81-100

61-80

41-60

21-40

20

Categoria de pagube şi efecte potenţiale în incintă, asociate cedării digurilor

Catastrofale

Foarte mari

Mari

Moderate

Neglijabile

 

Categoria de pagube şi efecte asociate cedării digurilor Foarte mari (72 puncte)

 

Tabelul nr. 2. Criterii şi punctaje pentru stabilirea categoriei de importanţă a digurilor

 

Criteriul

Grupa

1

2

3

4

5

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Caracteristici ale digului

Înălţime dig H(m)

H ≥ 15

10

10 ≤ H < 15

8

5 ≤ H < 10

6

1 ≤ H < 5

4

H < 1

2

Lungimea liniei de apărare (km)

L ≥ 5

10

3 ≤ L < 5

8

2 L < 3

6

0,5 > L< 2

4

L < 0,5

2

Alcătuirea corpului digului

pământ fin omogen, nedrenat,

neprotejat

10

Pământ drenat, neprotejat

8

Pământ drenat, protejat

6

anrocamente

4

beton

2

Teren de fundare

aluviuni necoezive fine (nisip) sau coezive neconsolidate

10

aluviuni necoezive medii şi grosiere

8

Rocă sedimentară alterată (gresii,

marne)

6

Rocă sedimentară sensibilă la înmuiere nealterată

4

stâncă (rocă eruptivă, metamorfică, sedimentară, compactă)

2

Stare dig

cu tasări şi ravenări majore

10

cu tasări şi ravenări semnificative

8

cu tasări şi ravenări moderate

6

cu tasări şi ravenări minore

4

fără tasări şi ravenări

2

Sisteme de etan şa re şi drenaj dig şi fundaţie

fără

10

cu drenaj aval

8

cu sistem de etanşare corp dig şi drenaj aval

6

cu sisteme de etanşare corp dig şi fundaţie

4

cu sisteme de etanşare corp dig şi fundaţie, precum şi drenaj aval

2

Categoria de pagube şi efecte potenţiale în incintă

catastrofale

40

foarte mari

32

mari

24

moderate

16

neglijabile

8

TOTAL

 

100

84

80

 

60

 

40

 

20

Interval de punctaj total

81-100

61-80

41-60

20-40

Categoria de importanţă

Excepţională - A

Deosebită - B

Normală - C

Redusă - D

 

Categoria de importanţă Excepţională – A (84 puncte)

 

Tabelul nr. 1. Stabilirea categoriei de importanţă a digurilor

 

Importanţa

Categoria

Punctaj conform tabelului nr. 2

Excepţională

A

84 81-100

Deosebită

B

61-80

Normală

C

41-60

Redusă

D

20-40

 

Exemplul nr. 2

Dig de apărare pârâul T, localitatea X, mal stâng şi mal drept, judeţul Y

 

Tabelul nr. 3. Criterii şi punctaje pentru stabilirea categoriei de pagube şi efecte potenţiale în incintă, asociate cedării digurilor

 

Criteriul

Categoria (grupa) de pagube şi efecte potenţiale

1

2

3

4

5

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Pagube şi efecte socioeconomice

Lungimea tronsoanelor distruse (V -% din lungimea liniei de apărare)

V ≥ 90

10

40 ≤ V < 90

8

20 ≤ V < 40

6

5 ≤ V < 20

4

V< 5

2

Obiective industriale/ agroindustriale (N - sute de angajaţi)

N ≥ 50

10

10 ≤ N < 50

8

5 ≤ N < 10

6

0,5 ≤ N <5

4

N < 0,5

2

Număr total de locuitori în zona inundată (P - rezidenţi)

P > 5000

15

1000 ≤ P < 5000

12

250 ≤ P < 1000

9

50 ≤ P < 250

6

P< 50

3

Număr total de locuinţe şi obiective sociale (L - buc )

L > 2000

15

500 ≤ L < 2000

12

100 ≤ L <500

9

50 ≤ L < 100

6

L < 50

3

Distrugeri de infrastructură de transport (drumuri, căi ferate, poduri etc.)

Internaţionale

10

Naţionale

8

Judeţene

6

Comunale

4

Locale

2

Distrugeri de infrastructură de îmbunătăţiri funciare

Totale, cu scoaterea din funcţiune

5

Avarii grave, cu repunerea în funcţiune

4

Întreruperea temporară

3

Efecte minore, cu afectarea pe termen scurt

2

Neglijabile

1

Distrugeri de sisteme de utilităţi pentru populaţie (alimentări cu apă, canalizare,

electricitate, gaze etc.)

Totale, cu scoaterea din funcţiune

10

Avarii grave, cu repunerea în funcţiune

8

Întreruperea temporară

6

Efecte minore, cu afectarea pe termen scurt

4

Neglijabile

2

Pagube şi efecte asupra terenului şi mediului

Suprafaţa terenurilor inundate (S mii ha)

S ≥ 10

5

4 ≤ S < 10

4

1 ≤ S < 4

3

0,25 ≤ S < 1

2

S < 0,25

1

Calitatea terenurilor inundate

Arii protejate

7

Culturi speciale, sere

6

Agricol obişnuit

4

Păşuni, fâneţe

Pădure

3

Neproductiv

2

Poluări accidentale produse

Grave, de lungă durată

8

Grave, de scurtă durată

7

Semnificative

6

Minore

4

Neglijabile

2

Monumente importante inundate

Patrimoniu UNESCO

5

Valoare internaţională

3

Importanţă naţională

2

Importanţă judeţeană/

locală

1

Neglijabile

0

Total puncte

 

100

 

80

44

60

 

40

 

20

Interval de puncte

81-100

61-80

41-60

21-40

20

Categoria de pagube şi efecte potenţiale în incintă, asociate cedării digurilor

Catastrofale

Foarte mari

Mari

Moderate

Neglijabile

 

Categoria de pagube şi efecte asociate cedării digurilor Mari (44 puncte)

 

Tabelul nr. 2. Criterii şi punctaje pentru stabilirea categoriei de importanţă a digurilor

 

Criteriul

Grupa

1

2

3

4

5

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Definiţie

Pct.

Caracteristici ale digului

Înălţime dig H

 (m)

H ≥ 15

10

10 ≤ H < 15

8

5 ≤ H < 10

6

1 ≤ H < 5

4

H < 1

2

Lungimea liniei de apărare (km)

L ≥ 5

10

3 ≤ L < 5

8

2 ≤ L < 3

6

0,5  > L < 2

4

L < 0,5

2

Alcătuirea corpului digului

pământ fin omogen, nedrenat, neprotejat

10

pământ drenat, ne protejat

8

Pământ drenat, protejat

6

anrocamente

4

beton

2

Teren de fundare

aluviuni necoezive fine (nisip) sau coezive neconsolidate

10

aluviuni necoezive medii şi grosiere

8

Rocă sedimentară alterată

(gresii, marne)

6

Rocă sedimentară sensibilă la înmuiere ne al te rată

4

stâncă (rocă eruptivă, metamorfică, sedimentară, compactă)

2

Stare dig

cu tasări şi ravenări majore

10

cu tasări şi ravenări semnificative

8

cu tasări şi ravenări moderate

6

cu tasări şi ravenări minore

4

fără tasări şi ravenări

2

Sisteme de etanşare şi drenaj dig şi fundaţie

fără

10

cu drenaj aval

8

cu sistem de etanşare corp dig şi drenaj aval

6

cu sisteme de etanşare corp dig şi fundaţie

4

cu sisteme de etanşare corp dig şi fundaţie, precum şi drenaj aval

2

Categoria de pagube şi efecte potenţiale în incintă

catastrofale

40

foarte mari

32

mari

24

moderate

16

neglijabile

8

TOTAL

 

100

 

80

64

60

 

40

 

20

Interval de punctaj total

81-100

61-80

41-60

20-40

Categoria de importanţă

Excepţională - A

Deosebită - B

Normală - C

Redusă - D

 

Tabelul nr. 1. Stabilirea categoriei de importanţă a digurilor

 

Importanţa

Categoria

Punctaj conform tabelului nr. 2

Excepţională

A

81-100

Deosebită

B

64 61-80

Normală

C

41-60

Redusă

D

20-40

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Aiud - sectorul cadastral nr. 2;

b) unitatea administrativ-teritorială Doştat - sectorul cadastral nr. 1;

c) unitatea administrativ-teritorială Hopârta - sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2;

d) unitatea administrativ-teritorială Lopadea Nouă - sectoarele cadastrale nr. 1 şi 7;

e) unitatea administrativ-teritorială Mirăslău - sectoarele cadastrale nr. 1,2, 3, 4 şi 5;

f) unitatea administrativ-teritorială Rădeşti – sectorul cadastral nr. 1;

g) unitatea administrativ-teritorială Săsciori - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3 şi 4;

h) unitatea administrativ-teritorială Stremţ - sectorul cadastral nr. 1;

i) unitatea administrativ-teritorială Unirea - sectorul cadastral nr. 1.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 21 februarie 2018.

Nr. 171.

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

CONSILIUL SUPERIOR

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018

 

În temeiul:

- art. 21 şi 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 alin. (1) şi (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată prin Hotărârea Conferinţei naţionale extraordinare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 17/78 din data de 9 ianuarie 2017*);

- art. 8 alin. (3) şi art. 10 din Sistemul de cotizaţii din cadrul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale extraordinare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 17/78 din data de 9 ianuarie 2017;

- art. 11 din Hotărârea Conferinţei naţionale extraordinare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 17/78 din data de 9 ianuarie 2017,

Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Organele alese şi executive vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,

Robert Aurelian Şova

 

Bucureşti, 28 februarie 2018.

Nr. 18/439.


*) Hotărârea Conferinţei naţionale extraordinare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 17/78/2017 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.