MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 229/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 229         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 14 martie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

91. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”- S.A. - Sucursala Regională CF Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

314. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii

 

2.258. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”- S.A. - Sucursala Regională CF Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru

reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - Sucursala Regională CF Craiova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. Îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă,

Art. 3. - (1) Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează;

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 91.

 

 

SUCURSALA REGIONALĂ CF CRAIOVA

 

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”- S.A. - Sucursala Regională CF Craiova, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

CS MT: 13633330

CUI CNCF „CFR”- S.A.: R 11054529

GRUPA 8 (BUNURI CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI)

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al stalului)

Nr. MF

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoare

de inventar (lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/

închiriat/

Dat cu litiu gratuit

147780

parţial

8.10.01

Liniile ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţa a infrastructurii feroviare interoperabile

Aparat de cale nr. 5 Cernele, nr. inv. 10384838

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Cernele

1968

71

mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea  Guvernului nr. 581/1998

Concesionate

Concesionate

Imobil

Diagonala 5-7/11 Cernele, nr. inv. 1038485

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara. Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Cernele

1968

163

mijloace fixe, exclusiv terenuri

Aparat de cale TDJ nr. 7/11 Cernele - parţial, nr. inv. 10384814,5

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Cernele

1968

45,72

mijloace fixe, exclusiv terenuri

Aparat de cale nr. 50 Cernele, nr. inv. 10384827

Sucursala Regională

CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Cernele

1968

71

mijloace fixe, exclusiv terenuri

Aparat de cale nr. 51 Cernele, nr. inv. 10384829

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Cernele

1968

71

mijloace fixe, exclusiv terenuri

Aparat de cate nr. 63 Cernele, nr. inv. 103848.36

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Cernele

1968

71

mijloace fixe, exclusiv terenuri

Aparat de cale nr. 12 staţia CF Malu Mare, nr. inv. 102715.6

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Malu Mare

1944

485,70 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Aparat de cale nr. 30 Işalniţa, nr. inv. 103603.18

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Işalniţa

1963

3.525

mijloace fixe, exclusiv terenuri

Aparat de cale nr. 23 Filiaşi, nr. inv. 103700.8

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Filiaşi

1968

612

mijloace fixe, exclusiv terenuri

Aparat de cale nr. 45 Filiaşi, nr. inv. 103700.9

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Filiaşi

1968

612

mijloace fixe, exclusiv terenuri

Aparat de cale nr. 2 Pieleşti, nr. inv. 10313213

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Pieleşti

1875

396

mijloace fixe, exclusiv terenuri

Aparat de cale TDJ nr. 12/14 Balş, nr. inv. 103063.9

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Balş

1973

314.424 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Aparat de cale nr. 12 Piatra-Olt, nr. inv. 102995.23

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Piatra-Olt

1963

18.612 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Aparat de cale nr. 18 Piatra-Olt, nr. inv. 102995,28

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Piatra-Olt

1963

18.612 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Aparat de cale nr. 31 Piatra-Olt, nr. inv. 102995.26

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Piatra-Olt

1963

18.612 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Aparat de cale TDJ nr. 33/37 Piatra-Olt, nr. inv. 102995.37

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Piatra-Olt

1963

18.612 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Aparat de cale TDJ nr. 26/30 Piatra-Olt - parţial, nr. inv. 102995.38.1

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Piatra-Olt

1963

9.306

mijloace fixe, exclusiv terenuri

Aparat de cale TDJ nr. 43/45 Piatra-Olt - parţial, nr. inv. 102995.42.1

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Staţia CF Piatra-Olt

1963

9,306

mijloace fixe, exclusiv terenuri

147780

TOTAL

parţial

8.10.01

Liniile ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Aparate de cale = 24 buc. echivalate

Lungimea totală a liniilor cf = 0,039 km CF nr. 32019, 65330, 842, 31819,32005,50914,50565

Sucursala Regională CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, judeţul Dolj

 

413.607,42 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Concesionate

Concesionate

Imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări si a contractelor de concesiune de servicii

 

Având în vedere:

- art. 226 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 247 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 112 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 8 din Legea nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi;

- art. 3 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;

- art. 3 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare:

- art. 27 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 25 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 25 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016,

în baza art. 4 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.140/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 17 decembrie 2015.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Bogdan Puşcaş

 

Bucureşti, 22 februarie 2018.

Nr. 314.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie are ca obiect reglementarea activităţii de control ex-post realizată de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice privind modul de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii.

Art. 2. - În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) agent constatator - persoana din cadrul Direcţiei Control ex-post, împuternicită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice pentru a desfăşura controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, inclusiv constatarea faptelor prin care se încalcă prevederile legale în domeniu şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de legislaţia aplicabilă domeniului achiziţiilor publice/achiziţiilor publice verzi/sectoriale/ concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii;

b) A.N.A.P. - Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice;

c) A.N.I. - Agenţia Naţională de Integritate;

d) autoritate contractantă - oricare dintre următoarele;

- autoritatea contractantă, astfel cum este definită în legislaţia privind achiziţiile publice;

- entitatea contractantă, astfel cum este definită în legislaţia privind achiziţiile sectoriale;

- entitatea contractantă, astfel cum este definită în legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

e) beneficiar - entitate juridică care are obligaţia de a aplica legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, în temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) control ex-post - activitate derulata de Direcţia Control ex-post din cadrul A.N.A.P., privind modul în care au fost atribuite contractele/acordurile-cadru de achiziţie publică, contractele/ acordurile-cadru sectoriale, contractele de concesiune de lucrări şi contractele de concesiune de servicii de către autorităţile contractante/beneficiari, ca urmare a sesizărilor/solicitărilor persoanelor fizice/juridice;

g) control ex-post din oficiu:

- activitate derulată de Direcţia Control ex-post din cadrul A.N.A.P., privind modul în care au fost atribuite contractele/ acordurile-cadru de achiziţie publică, contractele/acordurile-cadru sectoriale finanţate din fonduri europene, altele decât cele ce au făcut obiectul controlului ex-ante al aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii;

- acţiune tematică introdusă în planul de control ex-post ca urmare a solicitării altor structuri din cadrul A.N.A.P. În vederea îndeplinirii atribuţiilor acestora/aplicării art. 10 alin. (6) lit. g) din prezenta metodologie/dispoziţiei preşedintelui A.N.A.P. În urma semnalelor sau identificate în mass-media, precum şi alte surse de informare;

h) C.N.S.C. - Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor;

i) D.L.A.F. - Departamentul de Luptă Antifraudă;

j) echipă de control - echipa formată din doi sau mai mulţi agenţi constatatori care efectuează o procedură de control ex-post în baza planului de control aprobat de preşedintele A.N.A.P.;

k) echipă de control mixtă - echipa de control care cuprinde şi alte persoane din cadrul unor instituţii/autorităţi publice cu care A.N.A.P. are încheiate protocoale de colaborare/acorduri în domeniul achiziţiilor publice, gestionării fondurilor europene, concurenţei şi al controlului;

l) nota de control-documentul întocmit de echipe de control ca urmare a efectuării controlului ex-post, în cazul în care verificările au vizat aspecte punctuale sesizate sau în cazul în care procedura de atribuire nu a fost finalizată prin atribuirea contractului/acordului-cadru de achiziţie publică, contractului/ acordului-cadru sectorial, contractului de concesiune de lucrări şi a contractului de concesiune de servicii;

m) petiţionar - persoana fizică/juridică ce a transmis o sesizare/solicitare;

n) plan de control - documentul de planificare a controalelor ex-post pentru o perioadă egală cu cel puţin o lună calendaristică, ce va cuprinde denumirea petentului/iniţiatorului, autorităţii contractante/beneficiarului verificată/verificat, echipa de control şi obiectul controlului ex-post;

o) raport de control - actul unilateral întocmit de echipa de control ca urmare a efectuării activităţii de control ex-post al modului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru finanţate din fonduri europene sau când verificările au vizat întreaga procedură de atribuire;

p) proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor - actul administrativ supus controlului judecătoresc care se întocmeşte de către agenţii constatatori atunci când se constată fapte care constituie contravenţii potrivit legislaţiei în materia achiziţiilor publice;

q) S.E.A.P. - Sistemul Electronic de Achiziţii Publice;

r) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menţionează că sunt zile lucrătoare.

Art. 3. - (1) în exercitarea funcţiei de control ex-post a achiziţiilor publice, A.N.A.P., prin Direcţia Control ex-post, desfăşoară următoarele activităţi:

a) analiza şi verificarea conformităţii derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii cu legislaţia în materie;

b) verificarea punctuală a aspectelor sesizate în materia achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii/achiziţiilor publice verzi;

c) verificarea modului de ducere la îndeplinire a deciziilor C.N.S.C, în cazul în care obiectul sesizării îl constituie acest aspect, cu excepţia cazului în care acest aspect a făcut obiectul verificărilor ex-ante;

d) constatarea faptelor prin care se încalcă sau se eludează prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/ concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii/achiziţiilor publice verzi;

e) sancţionarea faptelor săvârşite cu încălcarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii/achiziţiilor publice verzi, în măsura în care acestea constituie contravenţii potrivit legislaţiei în vigoare;

f) întocmirea raportului/notei de control.

(2) Obiect al controlului ex-post îl constituie numai acele proceduri de achiziţii publice/sectoriale/concesiuni de lucrări şi concesiuni de servicii care sunt finalizate prin încheierea unui contract/acord-cadru de achiziţie publică, contract/acord-cadru sectorial, contract de concesiune de lucrări sau contract de concesiune de servicii.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) obiectul controlului ex-post îl constituie verificarea:

- respectării prevederilor art. 145 şi 146 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 151 şi 152 din Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 93 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2016;

- modului de ducere la îndeplinire a deciziilor C.N.S.C., în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. c).

(4) în situaţia în care procedura de achiziţie publică/ sectorială/concesiune de lucrări sau concesiune de servicii a fost anulată ca urmare a deciziei autorităţii contractante/ beneficiarului, obiectul supravegherii controlului ex-post îl va constitui numai verificarea legalităţii acestei decizii.

(5) În cazul achiziţiei directe obiectul controlului îl constituie verificarea respectării art. 11 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 16 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Nu face obiectul activităţii de control ex-post analiza:

a) necesităţii şi oportunităţii unei achiziţii publice/sectoriale/ concesiuni de lucrări sau

b) conformităţii propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini;

c) preţurilor practicate de către operatorii economici ofertanţi;

d) aspectelor tehnice şi/sau economice cuprinse în rapoartele experţilor/specialiştilor cooptaţi în comisiile de evaluare;

e) aspectelor analizate în cadrul controalelor ex-ante;

f) calculării ori stabilirii eventualelor prejudicii.

Art. 4. - (1) A.N.A.P. Îndeplineşte activităţile prevăzute la art. (3) alin. (1) din prezenta metodologie prin verificarea planificată pe baza planului de control, întocmit ca urmare a:

a) sesizării/solicitării primite de la organele de cercetare penală/instanţe de judecată;

b) sesizărilor primite de la autorităţile de management/ organisme de implementare/alte instituţii implicate în procesul de gestionare şi verificare a programelor finanţate prin fonduri europene sau în baza protocoalelor cu acestea;

c) protocoalelor cu alte instituţii cu rol de verificare şi control, în limitele prevederilor protocoalelor respective;

d) sesizărilor primite de la instituţii ale statului cu competenţe de verificare/control;

e) sesizărilor din oficiu prin selectarea unui eşantion din procedurile de atribuire care nu au făcut obiectul unei verificări ex-ante, proceduri de atribuire aferente contractelor finanţate din fonduri europene;

f) acţiunilor tematice;

g) sesizărilor primite de la instituţii publice/entităţi cu atribuţii pe zona achiziţiilor publice;

h) sesizărilor care vizează neîndeplinirea de către autoritatea contractantă/beneficiar a măsurilor dispuse prin deciziile C.N.S.C.;

i) sesizărilor primite de la persoane fizice/juridice în baza Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Sesizările primite conform alin. (1) lit. d), h) şi i) vor fi analizate, mai înainte de includerea lor în planul de control, din punctul de vedere al:

a) încadrării în prevederile art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 27 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2016;

b) competenţelor A.N.A.P.

(3) Analiza constă în verificări preliminare, urmărindu-se încadrarea în termenul de prescripţie, dar fără a se limita la acestea, prin:

- verificarea existenţei/inexistenţei controlului ex-ante pentru procedura/procedurile ce face/fac obiectul sesizării;

- consultarea datelor existente în S.E.A.P.;

- solicitarea de informaţii suplimentare de Sa persoana/ instituţia care a sesizat sau de la autoritatea contractantă/ beneficiar a cărei/a cărui procedură de atribuire a contractului/ acordului-cadru este solicitată a fi supusă procedurii de control ex-post;

- consultarea bibliotecii de speţe a A.N.A.P, sau solicitarea unui punct de vedere Direcţiei de reglementare şi armonizare legislativă, după caz;

- consultarea bazei de date a Direcţiei Control ex-post, în vederea analizării istoricului controalelor ex-post efectuate la respectiva autoritate contractantă/beneficiar.

(4) După finalizarea verificărilor preliminare se întocmeşte o nota internă privind propunerea de includere/neincludere în planul de control ex-post. Propunerea este supusă aprobării preşedintelui A.N.A.P.

(5) Activităţile derulate în scopul îndeplinirii funcţiei de control ex-post nu pot depăşi în nicio situaţie atribuţiile şi competenţele conferite A.N.A.P. prin actele normative în vigoare.

Art. 5. - (1) Planul de control ex-post se întocmeşte, până la data de 25 a lunii în curs, inclusiv, pentru luna/lunile următoare, de către Direcţia de Control ex-post şi se aprobă de către preşedintele A.N.A.P.

(2) în cazul în care numărul de sesizări/solicitări de control, pentru care, în urma analizei, se consideră că vor face obiectul unui control, este mai mare decât posibilitatea efectivă, din motive obiective, de a fi introduse în planul de control, acesta va fi întocmit urmărindu-se următoarea ordine de prioritizare, având în vedere respectarea termenului de prescripţie a aplicării eventualelor sancţiuni, în cazul încălcării prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii/achiziţiilor publice verzi:

a) sesizări/solicitări primite de la organele de cercetare penală/instanţe de judecată;

b) sesizări primite de la autorităţile de management/ organisme de implementare/alte instituţii implicate în procesul de gestionare şi verificare a programelor finanţate prin fonduri europene sau în baza protocoalelor cu acestea;

c) protocoale cu alte instituţii cu rol de verificare şi control, în limitele prevederilor protocoalelor respective;

d) sesizări din oficiu prin selectarea unui eşantion din procedurile de atribuire care nu au făcut obiectul unei verificări ex-ante, proceduri de atribuire aferente contractelor finanţate din fonduri europene;

e) acţiuni tematice;

f) sesizări care vizează neîndeplinirea de către autoritatea contractantă/beneficiar a măsurilor dispuse prin deciziile C.N.S.C.;

g) sesizări incluse ca urmare a notelor interne prevăzute la art. 4 alin. (4).

(3) în cazul în care numărul de sesizări din oficiu este mai mare decât posibilitatea efectivă, din motive obiective, de a fi introduse în planul de control, acesta va fi întocmit în urma analizei de risc, efectuată de către Direcţia de Control ex-post.

(4) Analiza de risc se bazează, în principal, pe următoarele criterii:

a) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de achiziţie publică, a contractului/acordului-cadru sectorial, a contractului de concesiune de lucrări ori a contractului de concesiune de servicii;

b) numărul de oferte respinse raportat la numărul de oferte primite;

c) procedura de achiziţie publică/sectorială/concesiune de lucrări şi concesiune de servicii utilizată;

d) istoricul verificărilor ex-post efectuate la autoritatea contractantă/beneficiar.

(5) Şefii de servicii din cadrul Direcţiei Control ex-post vor ţine evidenţa sesizărilor/solicitărilor/sesizărilor din oficiu care nu au fost introduse în planul de control şi le vor prezenta în următoarea propunere de introducere în plan.

(6) Planul de control ex-post se aprobă de către preşedintele A.N.A.P. şi poate fi modificat ori de câte ori este necesar. Modificarea urmează acelaşi circuit de avizare/aprobare,

 

CAPITOLUL II

Activitatea de control ex-post

 

Art. 6. - (1) Activitatea de control ex-post se efectuează de echipa de control desemnată prin planul de control, cu respectarea următoarelor etape:

a) transmiterea, după aprobarea planului de control ex-post, către autoritatea contractantă/beneficiar a comunicării privind începerea activităţii de control ex-post al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta metodologie;

b) efectuarea controlului ex-post propriu-zis;

c) încheierea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, dacă este cazul;

d) întocmirea raportului de control sau a notei de control, după caz;

e) transmiterea către autoritatea contractantă/beneficiar a comunicării privind încetarea activităţii de control ex-post. Modelul comunicării privind încetarea activităţii de control ex-post este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

f) transmiterea către petent a concluziilor rezultate în urma controlului ex-post

(2) Autorităţile contractante/Beneficiarii supuse/supuşi activităţii de control ex-post au obligaţia de a pune la dispoziţia echipei de control toate documentele şi actele solicitate în termenele stabilite.

(3) în cazul în care activitatea de control ex-post se desfăşoară la sediul autorităţii contractante/beneficiarului, acestea au obligaţia de a pune la dispoziţia echipei de control un spaţiu adecvat desfăşurării acestei activităţi, în cadrul sediului propriu.

(4) în cazul în care activitatea de control ex-post se desfăşoară la sediul autorităţii contractante/beneficiarului, în vederea finalizării activităţii de control ex-post, documentele ce reprezintă mijloacele probante vor fi preluate de echipa de control în copie „conformă” cu originalul.

(5) Autoritatea contractantă/Beneficiarul are obligaţia să predea documentele solicitate de echipa de control, opisate şi însoţite de o declaraţie a reprezentantului legal al acesteia/ acestuia prin care atestă faptul că a predat echipei de control documente conforme cu originalul.

(6) în cazul în care activitatea de control ex-post se desfăşoară la sediul A.N.A.P., autoritatea contractantă/ beneficiarul are obligaţia de a transmite în termenul dispus documentele solicitate în copie, opisate şi însoţite de o declaraţie a reprezentantului legal al acesteia/acestuia prin care atestă faptul că a transmis echipei de control documente conforme cu originalul, precum şi să permită accesul A.N.A.P., la dosarul procedurii generat on-line pe site-ul www.e-licitatie.ro

(7) Extinderea controlului ex-post peste obiectivele stabilite iniţial se face cu aprobarea preşedintelui A.N.A.P., la propunerea motivată a echipei de control, avizată de şefii de serviciu/directorul Direcţiei Control ex-post.

Art. 7. - În cazul în care un agent constatator se află într-o situaţie de incompatibilitate, aşa cum aceasta este definită prin actele normative în vigoare, acesta va fi înlocuit din cadrul echipei de control.

Art. 8. - (1) Pe parcursul derulării activităţii de control ex-post, echipa de control poate solicita note explicative autorităţilor contractante/beneficiarilor supuse/supuşi acestei activităţi şi/sau oricărei persoane implicate în derularea procedurii de atribuire care face obiectul controlului ex-post. Întrebările la care se va răspunde prin notele explicative se formulează în mod clar şi precis, definind în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea, cu scopul de a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.

(2) Modelul notelor explicative este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

(3) în situaţia prevăzută la alin. (2) agenţii constatatori vor stabili, în vederea formulării răspunsurilor care se impun, un termen rezonabil care, de regulă, nu va depăşi 24 de ore, în situaţia derulării activităţii de control ex-post la sediul autorităţii contractante/beneficiarului, respectiv maximum 5 zile de la primire, atunci când aceasta se derulează la sediul A.N.A.P.

(4) Neprezentarea/Netransmiterea în termenul stabilit de către persoanele în drept a documentelor şi a notelor explicative solicitate de către A.N.A.P. echivalează cu refuzul de a pune la dispoziţie acesteia documentele/informaţiile solicitate, faptă care constituie contravenţie potrivit prevederilor legislaţiei aplicabile.

Art. 9. - (1) în urma analizei şi verificării documentelor puse la dispoziţia echipei de control, agenţii constatatori procedează la încheierea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în măsura în care s-au constatat fapte care constituie contravenţii potrivit prevederilor legale aplicabile.

(2) Constatarea contravenţiilor, aplicarea şi executarea sancţiunilor contravenţionale se efectuează în conformitate cu dispoziţiile şi procedurile stabilite prin legislaţia în domeniu.

(3) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru contravenient, unul pentru Direcţia economică şi administrativ din cadrul A.N.A.P. şi unui care rămâne la dosarul de contrai ex-post. Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie.

(4) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate contesta în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 228 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 249 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau art. 113 din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Activitatea de control ex-post se finalizează prin întocmirea de către echipa de control a raportului de control/notei de control, fiind semnat/semnată de către agenţii constatatori care au efectuat controlul ex-post.

(2) Raportul de control/Nota de control conţine în mod strict constatările concrete şi obiective ale echipei de control raportate la dispoziţiile legale aplicabile, fără interpretări cu un caracter subiectiv sau care excedează ariei de competenţă a A.N.A.P., cu fundamentarea acestora pe mijloace probante, fiind interzisă precizarea oricăror elemente de natura descrierilor personale sau a aspectelor ce ţin de modul de interpretare a prevederilor legale aplicabile, în absenţa unor reglementări explicite, ori a presupusei maniere în care trebuie interpretate acestea.

(3) Actele normative considerate de către echipa de control a fi încălcate se precizează în raportul de control/nota de control la nivel de articol, alineat şi/sau literă. Mijloacele probante în susţinerea constatărilor se fac anexă la raportul/nota de control.

(4) Raportul de control/Nota de control conţine menţiuni cu privire la documentele analizate şi verificate, precum şi, dacă este cazul, cu privire la întocmirea unui/unor proces-verbal/ procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

(5) Responsabilitatea pentru constatările/omisiunile rezultate în urma activităţii de control ex-post revine echipei de control.

(6) Raportul de control/Nota de control poate conţine propuneri, altele decât aplicarea de sancţiuni contravenţionale, care pot fi:

a) transmiterea spre valorificare a constatărilor echipelor de control autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene;

b) transmiterea constatărilor pentru fapte care excedează limitelor de competenţă conferite A.N.A.P. prin actele normative în vigoare altor instituţii, structuri sau organe de control ale statului cu atribuţii în sancţionarea/corectarea respectivelor abateri;

c) transmiterea constatărilor organelor de cercetare penală, în cazul în care echipa de control consideră că există indicii de săvârşire a unor posibile fapte care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, transmiterea constatărilor A.N.I., în cazul în care echipa de control consideră că există indicii privitoare la un posibil conflict de interese;

d) transmiterea constatărilor la D.L.A.F. În cazul în care echipa de control consideră că există indicii de săvârşire a unor nereguli care pot aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene;

e) transmiterea constatărilor Consiliului Concurenţei în cazul în care echipa de control consideră că există suspiciuni de practici anticoncurenţiale;

f) propunerea de formulare de acţiuni în constatarea nulităţii absolute a contractelor/acordurilor-cadru, în cazurile în care legea prevede o astfel de posibilitate;

g) propunerea de efectuare într-un anumit interval, care nu depăşeşte 2 ani, a unei noi verificări a autorităţii contractante/ beneficiarului sancţionate/sancţionat contravenţional, în vederea stabilirii în ce măsură sancţiunea şi-a îndeplinit rolul preventiv;

h) formularea de măsuri şi recomandări pentru autoritatea contractantă/beneficiar controlată/controlat cu scopul de a preveni în viitor apariţia unor nereguli identificate, care, deşi nu îndeplinesc elementele constitutive ale unei contravenţii, prin producerea şi repetarea lor pot afecta realizarea achiziţiei publice/sectoriale/concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii.

(7) Raportul de control/Nota de control se verifică de către şeful ierarhic superior al agenţilor constatatori, se avizează de către directorul Direcţiei Control ex-post şi se aprobă de către preşedintele AN AR Circuitul de verificare, avizare, aprobare a rapoartelor de control/notelor de control presupune analiza respectării prevederilor prezentei metodologii, în sensul alin. (2), (3) şi (6).

(8) Raportul de control/Nota de control se întocmeşte într-un exemplar.

(9) în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii de Control ex-post sau în cazuri justificate echipa de control poate întocmi rapoarte de control intermediare.

(10) Serviciul analiză şi evaluare din cadrul Direcţiei Control ex-post analizează, semestrial, rapoartele/notele de control şi, în cazul în care apreciază că neregulile/încălcările prevederilor legale au drept cauză interpretări eronate/neunitare ale prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/ concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii, instrucţiuni ale organismelor finanţatoare ce nu sunt în concordanţă cu prevederile legale, în materia achiziţiilor publice/sectoriale/ concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii, va trimite centralizat aceste constatări, însoţite de recomandări, conducerii A.N.A.P. cu propuneri de emitere/adoptare/modificare de ordine/instrucţiuni/ghiduri de bune practici.

Art. 11. -- (1) Activitatea de control ex-post se desfăşoară, de regulă, la sediul autorităţii contractante/beneficiarului,

(2) Activitatea de control se desfăşoară la sediul A.N.A.P. sau atât la sediul autorităţii contractante/beneficiarului, cât şi la sediul A.N.A.P., în cazul în care aplicarea unei sancţiuni este prescrisă sau în alte cazuri justificate de echipa de control desemnată, cu avizul şefului de serviciu/directorului direcţiei.

Art. 12. - Membrii echipei de control vor întocmi dosarul de control ex-post care va conţine, după caz, următoarele:

a) sesizarea;

b) nota internă, dacă este cazul;

c) comunicările privind începerea şi, respectiv, încetarea activităţii de control ex-post;

d) declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate ale agenţilor constatatori;

e) declaraţia pe propria răspundere a conducătorului/ reprezentantului legal al autorităţii contractante/beneficiarului care a fost supusă/supus activităţii de control ex-post;

f) notele explicative;

g) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei;

h) raportul de control/nota de control;

i) răspunsul transmis petiţionarului.

 

CAPITOLUL III

Agenţii constatatori

 

Art. 13. - Funcţia de control ex-post a A.N.A.P. se exercită de către agenţii constatatori, constituiţi în echipe de control, CU respectarea dispoziţiilor prezentei metodologii.

Art. 14. - (1) în exercitarea atribuţiilor care le revin potrivit prevederilor prezentei metodologii, agenţii constatatori au următoarele obligaţii:

a) să efectueze activitatea de control ex-post, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

b) să solicite autorităţilor contractante/beneficiarilor supuse/supuşi activităţii de control ex-post, în original şi/sau în copie conformă cu originalul, toate documentele în legătură cu procedurile de atribuire care fac obiectul procedurii de supraveghere şi care contribuie la stabilirea elementelor relevante legate de procedurile de atribuire aplicate;

c) să constate faptele prin care se încalcă sau se eludează prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/ achiziţiilor publice verzi/concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii şi să aplice, dacă este cazul, sancţiunile corespunzătoare;

d) să întocmească raportul de control/nota de control în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;

e) să înscrie în registrul unic de control al entităţilor supuse activităţii de control ex-post datele relevante referitoare la procedura desfăşurată, în cazul în care un astfel de registru există;

f) să demonstreze obiectivitate şi imparţialitate în desfăşurarea activităţii de control ex-post şi în modul de întocmire a documentelor procedurale aferente acesteia;

g) să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;

h) să informeze de îndată conducerea Direcţiei Control ex-post despre existenţa unui conflict de interese sau altă situaţie de incompatibilitate, în vederea luării măsurilor prevăzute la art. 7 din prezenta metodologie;

i) să nu pretindă sau să primească bani ori alte foloase materiale/necuvenite şi să nu îşi creeze avantaje în legătură cu serviciul sau în calitatea lor de agent constatator.

(2) în desfăşurarea activităţii de control ex-post calitatea de agent constatator se atestă prin prezentarea legitimaţiei de serviciu şi a delegaţiei de serviciu prin care a fost nominalizat pentru această activitate.

(3) Orice faptă săvârşită împotriva membrilor echipei de control se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 15. - (1) Dispoziţiile prezentei metodologii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în exercitarea funcţiei de control ex-post, A.N.A.P. poate încheia protocoale de cooperare interinstituţională sau de colaborare/acorduri cu instituţiile/autorităţile publice care au anumite competenţe în domeniul achiziţiilor publice, verificării/gestionării fondurilor europene ori al concurenţei sau al controlului aferent acestor domenii.

Art. 16. - În vederea punerii în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale, Direcţia economică şi administrativ din cadrul A.N.A.P. va proceda în conformitate cu prevederile legale privind regimul juridic al contravenţiilor.

Art. 17. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 18. - Activităţile de control ex-post în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează în baza prevederilor în vigoare la data demarării lor.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Către: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ/BENEFICIAR

Ref.: Comunicare privind începerea controlului ex-post

 

Prin prezenta, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice vă aduce la cunoştinţă că veţi face obiectul unui control al procedurilor de atribuire a următoarelor contracte/acorduri-cadru de achiziţie publică, contracte/acorduri-cadru sectoriale, contracte de concesiune de lucrări sau contracte de concesiune de servicii sau obiectul unui control privind .................................................................................................... .

(Se vor trece punctual aspectele ce urmează a fi controlate.)

Procedura de control ex-post se va desfăşura la sediul instituţiei dumneavoastră (sediul instituţiei dumneavoastră şi la sediul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice) începând cu data de ....................... .

Autoritatea contractantă/Beneficiarul va pune la dispoziţia echipei de control, în original, următoarele documente: .................................................................................................... .

Documentele ce se vor ridica de către echipa de control vor fi îndosariate, numerotate în colţul din dreapta sus, începând cu numărul 1 pentru fiecare dosar, actele mai vechi deasupra şi cele noi dedesubt. Fiecare dosar va avea maximum 300 de file şi opis.

Documentele vor fi însoţite de o declaraţie pe propria răspundere a conducătorului autorităţii contractante/beneficiarului, care să ateste faptul că acestea au fost prezentate echipei de control, în copie, conform cu originalul.

Procedura de control ex-post se va desfăşura în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii.

 

Cu stimă,

Preşedinte,

............................

Persoană de contact: ........................................ Telefon: ........................................

 

ANEXA Nr.2

 la metodologie

 

 

Către: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ/BENEFICIAR

Ref.: Comunicare privind începerea controlului ex-post

 

Prin prezenta, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice vă aduce la cunoştinţă că veţi face obiectul unui control al procedurilor de atribuire a următoarelor contracte/acorduri-cadru de achiziţie publică, contracte/acorduri-cadru sectoriale, contracte de concesiune de lucrări sau contracte de concesiune de servicii sau obiectul unui control privind .................................................................................................... .

(Se vor trece punctual aspectele ce urmează a fi controlate.)

Procedura de control ex-post se va desfăşura la sediul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu precizarea că aveţi obligaţia de a ne pune la dispoziţie, în termen de 5 zile de la data primirii prezentei comunicări, următoarele documente:

.................................................................................................... .

Totodată, autoritatea contractantă/beneficiarul are obligaţia de a permite accesul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice la dosarul achiziţiei generat on-line pe site-ul www.e-licitaţie.ro

Documentele ce se vor transmite către Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice vor fi îndosariate, numerotate în colţul din dreapta sus, începând cu numărul 1 pentru fiecare dosar, actele mai vechi deasupra şi cele noi dedesubt Fiecare dosar va avea maximum 300 de file şi opis.

Documentele vor fi însoţite de o declaraţie pe propria răspundere a conducătorului autorităţii contractante/beneficiarului, care să ateste faptul că acestea au fost prezentate echipei de control, în copie, conform cu originalul.

Procedura de control ex-post se va desfăşura în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii.

 

Cu stimă,

Preşedinte,

............................

Persoană de contact: ........................................ Telefon: ........................................

 

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Către: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ/BENEFICIAR

Ref.: Comunicare privind încetarea controlului ex-post

 

Prin prezenta, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice vă aduce la cunoştinţă că procedura de control ex-post începută prin Comunicarea nr. .................../................... a încetat.

Din analiza documentelor puse la dispoziţia echipei de control de către autoritatea contractantă/beneficiar au rezultat următoarele: .................................................................................................... .

 

Cu stimă,

Preşedinte,

............................

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ

 

Subsemnatul(a), ...................................., având calitatea de ...................................., în cadrul

la întrebările puse de în calitate de agenţi constatatori în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, dau următoarele explicaţii:

1. Întrebarea:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Răspuns:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

2. Întrebarea:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Răspuns:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

3. Observaţii:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

Persoana care a completat răspunsurile:

Agenţi constatatori:

 

 

Numele şi prenumele (în clar):

Numele şi prenumele (în clar):

...........................................................

...........................................................

Funcţia: ...........................................................

Funcţia: ...........................................................

Semnătura ...........................................................

Semnătura ...........................................................

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ............. nr. ..................................

 

Încheiat în ziua ....... luna ....... anul ....... ora ....... în localitatea ................................, judeţul/sectorul ................................, str. ................................, nr. ...., et. ...., de către agenţii constatatori ................................, având calitatea de ................................, Legitimaţie nr. .... şi nr. .... din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

În urma controlului ex-post, efectuat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2016 aplicate de către , cu sediul în ................................, judeţul/sectorul ................................, str. ................................, nr. ...., et. ....,  CIF/CUI/Nr. de înregistrare la registrul comerţului ................................ .

Datele de identificare ale conducătorului instituţiei/reprezentantului legal: ................................

În data de ................................

Locul săvârşirii faptei(lor) ................................

Descrierea faptei(lor) şi urmarea acesteia(ora) vor fi consemnate în anexa la procesul-verbal.

Pentru săvârşirea faptei(lor) descrisă(e) contravenientul este ................................ .

Fapta(ele) descrisă(e) mai sus constituie contravenţie conform ................................ şi se sancţionează cu amendă de la ................................ la ................................ conform ................................ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2016.

Stabilesc avertisment/amendă în cuantum de: ................................ (................................) lei, conform prevederilor art. .........................

Alte menţiuni (obiecţiuni ale contravenientului): ................................

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării. Plângerea şi copia procesului-verbal se depun la ................................ .

Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal, fapt atestat de martorul: ................................ domiciliat în ................................, str. ................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., judeţul/sectorul ................................, act de identitate seria ........ nr. ................................, emis de ................................, cod numeric personal ................................ .

 

Semnătura: ................................,

Prezentul proces-verbal nu conţine menţiunile referitoare la martor, deoarece: ................................,

 

Semnătură agenţi constatatori,

Semnătura (şi ştampila) contravenientului,

................................

................................

 

Înştiinţare de plată

 

Amenda în cuantum de ................................ (................................) lei se va achita în contul dedicat de „Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate” deschis la Unitatea Teritorială a Trezoreriei Statului la care este arondat contravenientul, beneficiar bugetul de stat.

Dovada plăţii amenzii/amenzilor împreună cu copia procesului-verbal se depun sau se transmit de către contravenient prin poştă, cu scrisoare recomandată, în atenţia Direcţiei economice şi administrativ din cadrul A.N.A.P.

 

ANEXĂ

la Procesul-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiilor seria nr.

 

Descrierea faptei

 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

 

Semnătură agenţi constatatori,

Semnătura (şi ştampila) contravenientului,

................................

................................

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

 

Având în vedere prevederile:

- Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

- Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;

- Orientărilor Comisiei Europene privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020;

- Regulamentului (UE) 2017/1.084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile;

- art. 456 alin. (1) lit. i) şi art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 20 alin. (2) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,

ţinând cont că măsurile de sprijin prevăzute de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, nu reprezintă ajutoare regionale de exploatare şi nu vizează un număr limitat de sectoare specifice de activitate economică,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 1 octombrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, articolul 3, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„l) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominanta asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice.”

2. La anexa nr. 1, articolul 4, alineatul (1) se modificaşi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Ajutorul de minimis acordat întreprinderilor eligibile constă în:

a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;

b) nu se datorează impozit/taxă pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 456 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

c) nu se datorează impozit/taxă pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) scutiri, numai cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;

e) alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale.”

3. La anexa nr. 1, la articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Administratorul schemei de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.”

4. La anexa nr. 1, articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis în baza prezentei scheme, administratorul parcului industrial şi rezidenţii trebuie să obţină un acord de principiu al autorităţii administraţiei publice locale, potrivit prezentului capitol. La înfiinţarea parcului industrial, acordul de principiu al autorităţii administraţiei publice locale prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 186/2013, cu modificările ulterioare, se concretizează în hotărâre a consiliului local”.

5. La anexa nr. 1, la articolul 14, după alineatul (4) se introduc două noi alineat», alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Administratorul schemei de minimis are obligaţia de a încărca măsura de ajutor de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea ei în vigoare.

(6) Furnizorul ajutorului de minimis are obligaţia de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat informaţiile ce vizează ajutoarele de minimis acordate potrivit prezentei scheme, În termen de maxim 7 zile de la data emiterii acordului de principiu/

6. La anexa nr. 2, articolul 1 alineatul (2), litera c) se abrogă.

7. La anexa nr. 2, articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prezenta schemă nu se aplică:

a) ajutoarelor care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcţiilor navale sau din sectorul fibrelor sintetice;

b) ajutoarelor pentru sectorul transporturilor şi pentru infrastructurile conexe, precum şi pentru sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi pentru infrastructurile energetice;

c) ajutoarelor pentru sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

d) ajutoarelor pentru sectorul producţiei agricole primare;

e) ajutoarelor pentru sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;

f) ajutoarelor pentru sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producători primari.”

8. La anexa nr. 2, articolul 2, după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:

„y) relocare - transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European (unitatea iniţială) către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri

de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din Spaţiul Economic European;”.

9. La anexa nr. 2, articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale acordat întreprinderilor eligibile constă în:

a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;

b) nu se datorează impozit/taxă pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 456 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

c) nu se datorează impozit/taxă pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) scutiri, numai cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;

e) alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale.”

10. La anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:

„(3) Administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.”

11. La anexa nr. 2, articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Pentru a beneficia de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale în baza prezentei scheme, administratorul parcului industrial şi rezidenţii trebuie să obţină un acord de principiu al autorităţii administraţiei publice locale, potrivit prezentului capitol. La înfiinţarea parcului industrial, acordul de principiu al autorităţii administraţiei publice locale prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 186/2013, cu modificările ulterioare, se concretizează în hotărâre a consiliului local”.

12. La anexa nr. 2, articolul 10 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) o declaraţie care să cuprindă confirmarea că în cei doi ani anteriori cererii de ajutor nu a efectuat o relocare în parcul industrial, definită potrivit art. 2 lit. y), precum şi angajamentul Că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani de la finalizarea investiţiei pentru care solicită ajutorul.”

13. La anexa nr. 2, la articolul 14, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatul (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Administratorul schemei de ajutor de stat are obligaţia de a încărca măsura de ajutor de stat regional în Registrul electronic al ajutoarelor de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea ei în vigoare.

(4) Furnizorul ajutorului de stat are obligaţia de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat informaţiile ce vizează ajutoarele de stat regional acordate potrivit prezentei scheme, în termen de maximum 7 zile de la data emiterii acordului de principiu.”

Art. II. - (1) Modificările şi completările intervenite asupra Schemei privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prezentului ordin, se transmit spre informare Consiliului Concurenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării acestuia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(2) Modificările şi completările intervenite asupra Schemei de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Consiliul Concurenţei, în vederea informării Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va furniza Consiliului Concurenţei toate informaţiile solicitate de Comisia Europeană cu privire la schemele prevăzute la alin. (1) şi (2), pentru a fi transmise acesteia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 februarie 2018.

Nr. 2.258.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.