MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 232/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 232         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 15 martie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

97. - Hotărâre pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Tulcea, în proprietatea acestor organizaţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.37. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern

 

162. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

 

163. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba

 

168. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Mărgineni, judeţul Bacău

 

Rectificări la:

 - Deciziei preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 175/2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Tulcea, în proprietatea acestor organizaţii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Tulcea, în proprietatea organizaţiilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, în care sunt

specificate obligaţiile prevăzute de Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor

transmise potrivit art. 1.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, iniţiază proiectul de hotărâre a Guvernului privind retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 97.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Tulcea

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul nr. 668/2014

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1

1.8.6/6504969

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii FRUVINIS ISACCEA

Sediul: localitatea Isaccea, judeţul Tulcea, înregistrare în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare 180/19.10.2006,CIF 19137743

Amenajare interioară SPP 1 ISACCEA

Amenajarea interioară: conducte îngropate - 12.863 m

UAT Isaccea, judeţul Tulcea

30.676,50

2

1.8.6/6508331

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii PARALELA 45 Sediul: comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea, înregistrare în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare 183/3.11.2006,

CIF 19202906

Amenajare interioară plot 14 SRP1

Amenajarea interioară: conducte îngropate - 12.121 m

UAT Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea

11.100,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 49 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 alin. (6) şi ale art. 20 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, şi ale cap. IV şi cap. V din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) art. 23-30, art. 36-47, precum şi art. 55-57 din Instrucţiunile privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.75/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 4 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) art. 43 alin. (5) lit. c)-e) şi art. 109 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 156/2017*).

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 5 martie 2018.

Nr. M.37.


*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 156/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificat potrivit legii.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern

 

CAPITOLUL I

Elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale

 

Art. 1. - (1) Proiectele de acte normative iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale se elaborează în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, denumit în continuare Regulament, cu respectarea principiilor ordinii de drept, precum şi cu prevederile prezentului regulament.

(2) Proiectele de acte normative se elaborează de structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale, potrivit domeniilor de competenţă ale fiecăreia, şi se înaintează, ierarhic, numai sub semnătura şefilor structurilor centrale.

Art. 2. - (1) Elaborarea proiectelor de acte normative este precedată întotdeauna de o activitate de documentare şi analiză ştiinţifică pentru cunoaşterea temeinică a domeniului ce urmează a fi reglementat, a istoricului legislaţiei interne, precum şi a unor reglementări similare din legislaţia altor state.

(2) La elaborarea proiectelor de acte normative, structura iniţiatoare urmăreşte ca acestea să se integreze organic în sistemul legislaţiei în domeniu, să se armonizeze cu acquis-ul NATO şi UE, după caz, şi să respecte normele de tehnică legislativă.

(3) Structurile iniţiatoare pot solicita pentru documentare legislativă informaţii suplimentare la Direcţia generală juridică.

(4) în activitatea de documentare şi elaborare a proiectelor de acte normative este consultat în mod obligatoriu consilierul juridic care asigură asistenţa juridică a structurii respective.

Art. 3. - (1) Proiectul de act normativ, în formă iniţială, se transmite pentru consultare şi formularea unor puncte de vedere structurilor interesate, după caz, sub semnătura şefului structurii centrale/structurii iniţiatoare, subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, denumite în continuare structuri iniţiatoare, după informarea prealabilă a şefului structurii centrale coordonatoare, când se impune acest lucru.

(2) Proiectul de act normativ, revizuit în urma analizării punctelor de vedere formulate de structurile prevăzute la alin. (1), însuşit de către şeful structurii iniţiatoare, se transmite, în vederea obţinerii avizelor de specialitate, structurilor centrale sau de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale, ale căror domenii de competenţă intră sub incidenţa dispoziţiilor acestuia, cu documentele aferente, astfel:

a) raportul de prezentare a proiectului de act normativ adresat ministrului apărării naţionale;

b) instrumentul de prezentare şi motivare;

c) proiectul de act normativ;

d) tabelul comparativ cuprinzând reglementarea în vigoare şi reglementarea propusă, în situaţia în care proiectele de acte normative conţin modificări şi/sau completări ale actelor normative în vigoare, având rubricile: număr curent, text actual, text propus, cu evidenţierea modificărilor sau completărilor propuse, prin îngroşarea caracterelor cu care acestea sunt înscrise;

e) tabelul de concordanţă între actul normativ comunitar propus să fie transpus şi proiectul de act normativ naţional care îl transpune, elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Regulament, dacă este cazul;

f) materialul documentar utilizat la elaborarea proiectului, dacă se consideră necesar;

g) datele de identificare ale specialiştilor implicaţi în întocmirea acestuia: gradul, numele şi prenumele, structura din care fac parte, precum şi numărul de telefon de contact.

(3) în situaţia în care proiectul de act normativ este iniţiat împreună cu alte autorităţi publice, înaintea promovării acestuia, structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale colaborează, în vederea optimizării lui, cu structurile corespondente ori similare din aceste instituţii, astfel încât proiectul propus să fie însuşit fără observaţii de coiniţiatori.

Art. 4. - (1) După obţinerea avizului favorabil al Direcţiei generale juridice, care încheie etapa avizării de către structurile Ministerului Apărării Naţionale, structura iniţiatoare transmite Secretariatului general documentele prevăzute la art. 3 alin. (2).

(2) Documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b)-e) se transmit în mod obligatoriu şi în format electronic, editabil, atât Secretariatului general, cât şi Direcţiei generale juridice.

Art. 5. - (1) Raportul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. a), semnat de şeful structurii iniţiatoare şi de şeful structurii centrale în coordonarea căruia se află structura iniţiatoare, cuprinde prezentarea succintă a reglementării propuse, necesitatea adoptării, precum şi aspecte relevante privind oportunitatea demersului legislativ.

(2) Raportul este însoţit de fişa cu avize/avizele structurilor menţionate la art. 3 alin. (2), precum şi de avizul Direcţiei generale juridice.

Art. 6. - Instrumentele de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative se elaborează în conformitate cu prevederile incidente ale Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Adresele de înaintare către conducătorii autorităţilor/instituţiilor publice coiniţiatoare şi/sau avizatoare, precum şi către Secretariatul General al Guvernului se redactează de către Secretariatul general, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Art. 8. - (1) Materialul documentar prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. f) cuprinde orice element necesar fundamentării deciziei ce se propune a fi adoptată, în legătură cu proiectul de act normativ promovat.

(2) în mod obligatoriu se anexează, în original sau în copie, documentele la care se face referire în raport.

Art. 9. - (1) După încheierea etapei avizării de către structurile Ministerului Apărării Naţionale, proiectele de acte normative prezentate pentru însuşire ministrului apărării naţionale se expertizează de către Secretariatul general, în conformitate cu prevederile art. 88 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 156/2017.

(2) Proiectele de acte normative care nu îndeplinesc condiţiile de promovare se înapoiază, de către Secretariatul general, structurii iniţiatoare, care le reanalizează şi ia măsuri pentru revizuirea, îmbunătăţirea sau completarea conţinutului acestora, împreună cu Direcţia generală juridică, sau, în situaţii urgente, se revizuiesc, se îmbunătăţesc ori se completează de către microstructurile specializate ale Secretariatului general, cu acordul scris al structurii iniţiatoare şi al Direcţiei generale juridice.

Art. 10. - (1) în cazul proiectelor de ordonanţă de urgenţă a Guvernului, structura iniţiatoare are obligaţia de a motiva urgenţa, inclusiv în cuprinsul acestora, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) lit. a) şi ale art. 43 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Secretariatul general solicită, după însuşirea proiectului de ordonanţă de urgenţă a Guvernului de către ministrul apărării naţionale, avizul de oportunitate al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul.

Art. 11. - (1) După însuşirea proiectelor de acte normative de către ministrul apărării naţionale şi de către ceilalţi coiniţiatori, Direcţia generală juridică le supune consultării publice, în condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum şi consultării preliminare interinstituţionale, în colaborare cu Secretariatul general.

(2) Prevederile alin. (1) referitoare la consultarea publică nu se aplică proiectelor de acte normative care privesc elementele şi situaţiile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 52/2003, republicată, precum şi altor situaţii prevăzute expres de lege.

(3) în cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun aprobării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

(4) Consultarea preliminară interinstituţională se realizează în urma afişării proiectului de act normativ, însuşit de ministrul apărării naţionale, precum şi de către coiniţiatori, după caz, de către Direcţia generală juridică, pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale, pentru perioada prevăzută de lege, precum şi prin transmiterea concomitentă în format electronic/pdf, către Secretariatul General al Guvernului, de către Secretariatul general, însoţită de o adresă de înaintare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Regulament, în vederea includerii la lit. d) a agendei reuniunii de lucru pregătitoare.

(5) Direcţia generală juridică ţine evidenţa propunerilor şi opiniilor exprimate de către persoanele interesate de proiectele actelor normative iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale şi le transmite spre analiză structurilor iniţiatoare.

(6) Observaţiile şi propunerile formulate de autorităţile publice consultate se analizează şi se soluţionează de către structura iniţiatoare, care procedează, ulterior, la definitivarea proiectului şi, după caz, a instrumentelor de prezentare şi motivare iniţiale. La operaţiunea de definitivare participă şi reprezentanţi ai Direcţiei generale juridice, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice avizatoare, după caz.

(7) Structura/Structurile iniţiatoare organizează dezbateri publice asupra proiectului de act normativ la sediul Ministerului Apărării Naţionale, în situaţia în care acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie/fundaţie sau persoană juridică fără scop lucrativ legal constituită sau de către o autoritate publică. La aceste dezbateri publice participă structurile avizatoare şi, dacă situaţia o impune, Secretariatul general şi Direcţia generală juridică.

(8) Pentru observaţiile şi propunerile care nu au fost însuşite, structura iniţiatoare întocmeşte o notă cu motivarea neînsuşirii acestora.

Art. 12. - (1) La terminarea perioadei de consultare interinstituţională preliminară, după operaţiunea de definitivare, în situaţia în care au fost formulate observaţii sau propuneri, proiectul de act normativ, refăcut conform acestora şi însuşit de ministrul apărării naţionale şi, după caz, de coiniţiatori, se transmite Secretariatului General al Guvernului, conform prevederilor Regulamentului, de către Secretariatul general.

(2) în ziua în care a fost înaintat către Secretariatul General al Guvernului proiectul de act normativ, în original, însoţit de o adresă de înaintare elaborată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Regulament, se transmite, succesiv, de către Secretariatul general autorităţilor publice avizatoare.

(3) în această etapă, proiectul de act normativ care urmează să fie avizat de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau de ministrul delegat pentru afaceri europene şi/sau de Ministerul Justiţiei se transmite în copie acestora de către Secretariatul general, în vederea analizei.

(4) După primirea avizelor solicitate potrivit alin. (2), proiectul de act normativ, în original, se transmite de către Secretariatul general, succesiv, pentru avizare autorităţilor publice prevăzute la alin. (3).

(5) în situaţia în care proiectul a fost avizat favorabil cu observaţii şi propuneri sau avizat negativ, Secretariatul general transmite observaţiile, în copie, Direcţiei generale juridice. Totodată, transmite structurii iniţiatoare proiectul de act normativ, precum şi o copie a observaţiilor, urmăreşte modul de preluare/nepreluare a acestora şi organizează, după caz, grupuri de lucru în vederea însuşirii/neînsuşirii parţiale/totale a observaţiilor/propunerilor.

(6) Secretariatul general primeşte, avizat de Direcţia generală juridică, raportul adresat ministrului apărării naţionale, semnat de şeful structurii iniţiatoare şi, după caz, de şeful structurii centrale în coordonarea căruia se află structura iniţiatoare, cu privire la modalitatea de însuşire sau, după caz, argumentele care au condus la neînsuşirea observaţiilor şi propunerilor, însoţit, după caz, de note justificative semnate de către şeful structurii iniţiatoare şi şeful Direcţiei generale juridice.

(7) Notele justificative se expediază cu adresă de înaintare, sub semnătura secretarului general, autorităţilor publice care au avizat favorabil cu observaţii şi propuneri sau au avizat negativ proiectul de act normativ.

(8) După finalizarea procedurii de avizare interministerială, structura iniţiatoare va transmite forma electronică a proiectului Secretariatului general şi Direcţiei generale juridice.

(9) După însuşirea de către ministrul apărării naţionale a proiectului actului normativ, dacă acesta are caracter economico-social, se supune consultării partenerilor sociali, în şedinţe ale Comisiei de dialog social a Ministerului Apărării Naţionale.

(10) Proiectele actelor normative dezbătute în cadrul Comisiei de dialog social vor fi însoţite în circuitul de avizare de minuta şedinţei Comisiei de dialog social, în care sunt consemnate punctele de vedere ale partenerilor sociali referitoare la actul normativ discutat.

Art. 13. - (1) Secretariatul general coordonează derularea procedurii de avizare, precum şi susţinerea punctului de vedere al Ministerului Apărării Naţionale în faţa autorităţilor publice semnatare/avizatoare, solicitând, în cazul în care situaţia o impune, asistenţă de specialitate Direcţiei generale juridice şi structurii iniţiatoare.

(2) După finalizarea procedurii de avizare, Secretariatul general întocmeşte fisa circuitului de avizare, elaborată conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la Regulament.

Art. 14. - Procedura de elaborare şi avizare a proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente este prezentată schematic în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

 

CAPITOLUL II

Prezentarea în vederea adoptării/aprobării în cadrul şedinţei Guvernului a proiectelor de acte normative iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale

 

Art. 15. - (1) După finalizarea procedurii de avizare interministerială, forma finală a proiectului de act normativ, însoţită, dacă este cazul, de observaţiile autorităţilor publice avizatoare şi de nota justificativă privind nepreluarea acestora, se transmite de către Secretariatul general autorităţilor publice prevăzute la art. 22 din Regulament, în vederea obţinerii avizelor, dacă obţinerea acestora este obligatorie.

(2) După obţinerea avizelor autorităţilor publice prevăzute la alin. (1), Secretariatul general transmite Secretariatului General al Guvernului, atât pe suport hârtie, în original, cât şi în copie, precum şi pe e-mail, în fişier electronic, forma finală a proiectului de act normativ, însoţit de eventualele observaţii şi propuneri ale tuturor autorităţilor publice avizatoare, precum şi de nota justificativă privind însuşirea sau neînsuşirea acestora, dacă este cazul, în vederea includerii pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare la lit. a) a acesteia. După caz, vor fi transmise şi documentele prevăzute la art. 28 din Regulament.

(3) Nu vor face obiectul transmiterii pe e-mail documentele prevăzute la alin. (2) care sunt clasificate, situaţie în care transmiterea în format electronic se va efectua pe medii de stocare a informaţiilor, clasificate corespunzător.

Art. 16. - (1) Secretariatul general transmite Direcţiei generale juridice şi structurii iniţiatoare, în copie, avizul Consiliului Legislativ, precum şi, după caz, nota cuprinzând observaţiile formulate de Secretariatul General al Guvernului.

(2) După analizarea avizului Consiliului Legislativ:

a) în situaţia în care avizul conţine observaţii de formă, proiectul de act normativ se reface de către Secretariatul general, cu acordul Direcţiei generale juridice, şi se transmite forma refăcută a proiectului de act normativ atât electronic, cât şi în format hârtie la Secretariatul General al Guvernului;

b) în situaţia în care avizul conţine observaţii de fond, proiectul se reface de către Direcţia generală juridică pe baza ultimei forme transmise de către Secretariatul general, odată cu avizul Consiliului Legislativ. Forma astfel refăcută a proiectului de act normativ se înaintează la Secretariatul General al Guvernului de Secretariatul general.

(3) în situaţia în care Ministerul Apărării Naţionale nu acceptă, total sau parţial, observaţiile şi propunerile formulate în documentele prevăzute la alin. (i), Direcţia generală juridică întocmeşte, împreună cu structura iniţiatoare, o notă justificativă cuprinzând argumentele care au condus la neînsuşirea observaţiilor şi propunerilor respective, pe care o transmite Secretariatului General al Guvernului, prin grija Secretariatului general.

Art. 17. - Secretariatul general, împreună cu Direcţia generală juridică, analizează documentele incluse pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare a şedinţei Guvernului şi pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului înaintea desfăşurării acestora şi prezintă ministrului apărării naţionale puncte de vedere referitoare la reglementările cu implicaţii asupra activităţii Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 18. - Procedura de prezentare în vederea adoptării/aprobării în cadrul şedinţei Guvernului a proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale este prezentată schematic în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

 

CAPITOLUL III

Semnarea/Avizarea proiectelor de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice

 

Art. 19. - (1) Proiectele de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice, pentru care Ministerul Apărării Naţionale are calitatea de autoritate publică cosemnatară/avizatoare, sunt luate în evidenţă de Secretariatul general, iar acesta, în funcţie de obiectul reglementării, le transmite în copie structurilor de specialitate şi Direcţiei generale juridice în vederea formulării unor puncte de vedere.

(2) Pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate de structurile consultate, precum şi a analizei comune cu Direcţia generală juridică, Secretariatul general, prin raport comun cu Direcţia generală juridică, propune ministrului apărării naţionale semnarea/nesemnarea sau avizarea favorabilă/avizarea favorabilă cu observaţii şi propuneri/avizarea negativă, după caz.

(3) Prin „analiza comună” prevăzută la alin. (2) se înţelege urmărirea de către Secretariatul general a realizării procedurilor formale subsumate procesului de avizare şi asigurarea expertizei juridice de către Direcţia generală juridică, în sensul asigurării conformităţii cu legislaţia în vigoare.

(4) în situaţii excepţionale, când punctele de vedere ale structurilor consultate sunt divergente, Secretariatul general organizează grupuri de lucru cu reprezentanţii acestora şi ai Direcţiei generale juridice, în vederea armonizării şi prezentării ministrului apărării naţionale a unei poziţii unitare cu privire la prevederile proiectului de act normativ.

Art. 20. - (1) în situaţia în care, în urma analizei listei cu proiecte de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice şi afişate pe site-urile acestora sunt identificate proiecte de acte normative pentru care Ministerul Apărării Naţionale nu are

calitate de autoritate publică avizatoare, dar prevederile acestora pot avea impact asupra activităţii instituţiei militare, acestea sunt luate în evidenţă de Secretariatul general, care, în funcţie de obiectul reglementării, le transmite în copie structurilor de specialitate şi Direcţiei generale juridice în vederea formulării unor puncte de vedere.

(2) Observaţiile şi propunerile formulate de structurile consultate, potrivit alin. (1), se supun analizei Direcţiei generale juridice care, cu sprijinul Secretariatului general, întocmeşte un punct de vedere fundamentat, care va fi expediat autorităţii publice iniţiatoare de către Secretariatul general, în baza aprobării ministrului apărării naţionale pe raportul întocmit în acest sens, după caz.

Art. 21. - Procedura de semnare/avizare a proiectelor de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice este prezentată schematic în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 22. - (1) Secretariatul general ţine evidenţa, în original, iar Direcţia generală juridică în copie, pentru fiecare proiect de act normativ iniţiat sau avizat de Ministerul Apărării Naţionale, a tuturor modificărilor şi completărilor de formă sau de fond făcute textului iniţial, în parcurgerea fazelor procesului de legiferare, a motivaţiei schimbărilor survenite, precum şi a autorilor propunerilor/observaţiilor respective. Pe lângă acestea se păstrează şi variantele proiectelor actelor normative neînsuşite în procesul de elaborare, dezbatere şi adoptare/aprobare.

(2) Pentru punerea în aplicare a alin. (1), Secretariatul general transmite copii Direcţiei generale juridice de pe toate înscrisurile primite/comunicate.

Art. 23. - Pentru definitivarea, în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, a unor proiecte de acte normative de complexitate deosebită se pot constitui colective/grupuri de lucru conduse de şeful Direcţiei generale juridice, compuse din 2-3 reprezentanţi ai Direcţiei generale juridice, un reprezentant al Secretariatului general, precum şi din 1-3 reprezentanţi ai structurilor Ministerului Apărării Naţionale cu atribuţii în domeniul ce se doreşte a fi reglementat.

Art. 24. - În situaţia în care Secretariatul general sau Direcţia generală juridică solicită exprimarea unor puncte de vedere structurilor Ministerului Apărării Naţionale, răspunsurile sunt comunicate în termenul specificat în cerere sau, dacă acesta nu este menţionat, în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Neîncadrarea în termenele precizate anterior se interpretează în sensul că structura respectivă nu are propuneri sau observaţii ori, după caz, opinii în contradictoriu cu fondul sau forma materialelor transmise pentru analiză.

Art. 25. - Pentru proiectele de hotărâri ale Guvernului de aprobare a acordurilor internaţionale şi proiectele de lege de ratificare a acordurilor internaţionale, precum şi pentru documentele prevăzute de Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării se vor aplica procedurile prevăzute de prezentul regulament după încheierea etapei de supunere a acestora consultării publice în conformitate cu prevederile art. 11 din prezentul regulament.

Art. 26. - Prevederile prezentului regulament se aplică, în mod corespunzător, şi documentelor de politici publice şi altor documente iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale.

Art. 27. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul regulament.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

ELABORAREA ŞI AVIZAREA

proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente la nivelul Ministerului Apărării Naţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGJ asigură procedura de transparenţă decizională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura iniţiatoare

 

 

Structuri interne avizatoare

 

 

Aviz DGJ

 

 

SG

 

 

Ministru

 

 

SG

 

 

 

Raport în original la structura iniţiatoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul la ministerele cosemnatare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG

(în situaţia avizului favorabil)

 

 

Minister avizator

 

 

SG (raport cu forma refăcută a proiectului de act normativ, semnat de şeful structurii iniţiatoare şi de şeful structurii centrale în coordonarea căreia se află structura iniţiatoare, avizat de DGJ, însoţit de note justificative semnate de şeful DGJ şi şeful structurii iniţiatoare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota justificativă în original la ministerul avizator şi adrese de menţinere a avizului pentru ministerele care au avizat proiectul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura iniţiatoare (proiectul de act normativ şi observaţiile, în original)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister avizator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru

 

SG

 

 

 

 

 

 

 

 

SG

(în situaţia avizului favorabil cu observaţii sau neavizării proiectului)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmiterea proiectului către alt minister avizator

 

 

 

 

 

 

 

 

DGJ

(observaţiile în copie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

PREZENTAREA ÎN VEDEREA ADOPTĂRII/APROBĂRII

în cadrul şedinţei Guvernului a proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura iniţiatoare şi DGJ primesc de la SG forma refăcută a proiectului de act normativ conform avizului CL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG şi DGJ analiză aviz CL. SG sau DGJ, după caz, reface proiectul de act normativ, dacă avizul este cu observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGG (proiectul, însoţit de documentaţia prevăzută de art. 28 din HG 561/2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG

 

CCR, CC, CSAT, CES, CSM (dacă este cazul)

 

 

SG (avizul CL al

proiectului)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGG primeşte forma refăcută conform avizului CL, electronic şi pe hârtie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Semnarea/Avizarea proiectelor de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG (puncte de vedere tară obs. şi propuneri)

 

 

 

DGJ

(avizarea raportului întocmit de SG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG

 

Ministru

 

SG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structuri interne şi DGJ pentru puncte de vedere cu privire la prevederile proiectului de act normativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritate publică iniţiatoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritate publică iniţiatoare

 

SG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG (puncte de vedere eu obs. şi propuneri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G şi DGJ întocmesc raport comun cu propunerea de aviz ministrului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG

 

Ministru

 

SG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După caz, SG organizează grupuri de lucru cu structurile consultate şi DGJ pentru armonizarea observaţiilor şi propunerilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Pârşcoveni - sectoarele cadastrale nr. 2 şi 3;

b) unitatea administrativ-teritorială Sârbii-Măgura - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 25 şi 29.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1 şi 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 20 februarie 2018.

Nr. 162.


*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: OLT

UAT: PÂRŞCOVENI

Sectoare: 2, 3

 

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Râmeţ - sectoarele cadastrale nr. 1,13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 30, 35, 39 şi 50;

b) unitatea administrativ-teritorială Sâncel - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 10, 11, 12, 60, 64, 65, 66, 68, 82, 87, 89, 90, 93 şi 94.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1 şi 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 4, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 20 februarie 2018.

Nr. 163.


*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: ALBA

UAT: RÂMEŢ

Sectoare: 1, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 30, 35, 39, 50

 

ANEXA Nr. 2

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: ALBA

UAT: SÂNCEL

Sectoare: 2, 3, 10, 11, 12, 60, 64, 65, 66, 68, 82, 87, 89, 90, 93, 94

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Mărgineni, judeţul Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Mărgineni, judeţul Bacău, lucrări ce se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară.

(2) Lucrările de înregistrare sistematică cuprind întreg teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Mărgineni, judeţul Bacău.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 20 februarie 2018.

Nr. 168.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Deciziei preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 175/2017 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători şi în Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1022 din 22 decembrie 2017, se fac următoarele rectificări:

- în anexa nr. 4 la Actul adiţional nr. 3 din 15.12.2017, la lit. B coloana Venituri minime obligatorii de realizat (*), la rândul „Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR”, în loc de: „24.324” se va citi: „1.346”, la rândul „Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R”, în loc de: „1.346” se va citi: „22.978” şi la rândul „Total - Suma (mii lei)”, în loc de: „22.978” se va citi: „24.324”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.