MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 238/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 238         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 martie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.41. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012

 

161. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Alexandria din judeţul Teleorman

 

164. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

 

627. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Normă pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

 

2. - Normă pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat şi a Normelor Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României

 

2. - Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012

 

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 25 alin. 1, ale art. 36 alin. 1 lit. a), d), e) şi g), ale art. 38 lit. a) şi ale art. 40 lit. a)-c), e) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) şi (3) şi art. 11 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 27 şi art. 30 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41 şi art. 176 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 85 alin. (1) lit. h) şi j) şi art. 8B lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) să aibă vârsta de cel mult 30 de ani - 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi - împliniţi în anul organizării concursului de admitere;.

2. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere;”.

3. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(3) în funcţie de nevoile de încadrare cu subofiţeri în activitate, la armele sau serviciile şi specialităţile militare pentru care nu sunt posibilităţi de recrutare din rândul soldaţilor/gradaţilor profesionişti, candidaţii pot proveni şi din rândul Civililor din cadrul şi din afara Ministerului Apărării Naţionale, absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau care fac dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere şi care au vârsta de cel mult 35 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere.”

4. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) La solicitarea candidatului care nu mai continuă, indiferent de motiv, procesul de recrutare, selecţie sau admitere/repartizare, după caz, se restituie, sub semnătură, documentele din dosar, cu excepţia cererii de înscriere, a fişei de examinare medicală şi a fişei «Cumul de puncte».”

5. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării comunică integral tuturor birourilor informare-recrutare numărul de locuri prevăzute în Planul de şcolarizare şi lista cu posturile de soldat şi gradat profesionist prevăzute a fi încadrate.”

6. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Urmaşii personalului armatei decedat şi copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acţiuni militare pot fi transferaţi sau înscrişi, la cerere, fără examen, la/în instituţiile de învăţământ militar preuniversitar sau universitar, cu respectarea condiţiilor legale, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, dacă au fost declaraţi «Admis» la testele de aptitudini/probele eliminatorii.

(2) De prevederile alin. (1) pot beneficia, la cerere, cu respectarea condiţiilor legale şi a prezentelor instrucţiuni, şi copiii personalului prevăzut la art. 25 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Copiii cadrelor militare în activitate, decedate în timpul şi din cauza serviciului, ca urmare a unor accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepţional pot fi transferaţi la colegiile naţionale militare sau în unităţile militare de învăţământ care formează maiştri militari şi subofiţeri, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, dacă au fost declaraţi «Admis» la testele de aptitudini/probele eliminatorii.

(4) Dosarele candidaţilor prevăzuţi la alin. (1)-(3) conţin documente doveditoare ale împrejurărilor decesului/producerii invalidităţii, iar pe copertă, la rubrica «Menţiuni suplimentare», se specifică situaţia candidatului, respectiv dacă acesta optează pentru instituţiile de învăţământ militar preuniversitar/universitar, după caz.

(5) Dosarele prevăzute la alin. (4) se înaintează, după finalizare, de către birourile informare-recrutare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, Direcţiei generale management resurse umane, pentru avizare.

(6) Direcţia generală management resurse umane trimite dosarele avizate favorabil centrelor zonale de selecţie şi orientare la care sunt arondate birourile informare-recrutare care au întocmit dosarele, în vederea planificării candidaţilor pentru participarea la selecţie.

(7) Dosarele care nu au primit avizul favorabil de la Direcţia generală management resurse umane se returnează birourilor informare-recrutare.

(8) Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi transferaţi/înscrişi fără examen la instituţiile sau unităţile de învăţământ militar pot continua parcurgerea etapelor de selecţie şi admitere, conform normelor în vigoare.

(9) Centrele zonale de selecţie şi orientare trimit atât Direcţiei generale management resurse umane, cât şi birourilor informare-recrutare adeverinţele cu rezultatele acestor candidaţi, în termen de 3 zile de la data susţinerii probelor/testelor de selecţie, în vederea întocmirii documentelor necesare, respectiv a anunţării candidaţilor.

(10) Prevederile alin. (1) referitoare la înscrierea, la cerere, fără examen, nu sunt aplicabile Institutului Medico-Militar.”

7. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 421, cu următorul cuprins:

„Art. 421. “ (1) Urmaşii personalului armatei decedat şi copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acţiuni militare pot fi încadraţi, la cerere, pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare, sunt declaraţi «Admis» la probele de evaluare psihologică susţinute în cadrul Centrului de investigaţii sociocomportamentale şi există astfel de posturi vacante în unităţi militare din garnizoanele solicitate.

(2) Pentru încadrarea pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, urmaşii şi copiii prevăzuţi la alin. (1) se adresează în scris unităţii militare în care a fost sau este încadrat, după caz, personalul armatei decedat/încadrat în grad de invaliditate şi întocmesc dosarul de candidat în cadrul unităţii respective, îndeplinirea criteriilor de recrutare se verifică de către structura de resurse umane a unităţii militare sau, dacă unitatea nu are structură de resurse umane, de către structura respectivă a eşalonului superior.

(3) Unităţile militare prevăzute la alin. (2) solicită, pe cale ierarhică, la Direcţia generală management resurse umane planificarea candidaţilor la evaluarea psihologică în cadrul Centrului de investigaţii sociocomportamentale

(4) Centrul de investigaţii sociocomportamentale comunică pe cale ierarhică unităţilor militare solicitante datele la care sunt planificaţi candidaţii pentru participarea la evaluarea psihologică, iar unităţile respective anunţă candidaţii să se prezinte pentru susţinerea probei de selecţie. În condiţiile prezentului articol, evaluarea psihologică se poate efectua în tot timpul anului.

(5) Centrul de investigaţii sociocomportamentale efectuează evaluarea psihologică utilizând criteriile şi metodologia de evaluare psihologică pentru intrarea în sistemul militar şi transmite, pe cale ierarhică, unităţilor militare adeverinţele cu rezultatele obţinute de candidaţi, în termen de 5 zile de la data susţinerii probei de selecţie, în vederea completării dosarului de candidat, respectiv a anunţării candidaţilor.

(6) în situaţia în care candidaţii declaraţi «Admis» solicită încadrarea în unitatea militară unde s-a întocmit dosarul de candidat, iar în cadrul acesteia există posibilitatea încadrării, unitatea respectivă iniţiază demersurile legale pentru încadrarea pe post.

(7) în cazul în care candidaţii declaraţi «Admis» solicită încadrarea în altă unitate militară sau garnizoană decât unitatea unde s-a întocmit dosarul de candidat sau în această unitate nu există posibilitatea încadrării, unitatea respectivă solicită, pe cale ierarhică, până la eşalon ul/structura în subordinea/coordonarea căruia/căreia se află unitatea militară unde candidaţii solicită încadrarea, iniţierea demersurilor pentru identificarea posturilor vacante pentru care aceştia îndeplinesc criteriile de recrutare şi selecţie.

(8) După identificarea postului vacant, candidatul completează o nouă cerere de înscriere, la sediul unităţii militare unde s-a întocmit dosarul de candidat. Dosarul de candidat completat cu toate documentele se transmite de îndată unităţii militare în cadrul căreia se regăseşte postul vacant de soldat/gradat profesionist, care iniţiază demersurile legale pentru încadrarea pe post.

(9) încadrarea efectivă are loc la data semnării contractului încheiat conform reglementărilor în vigoare.”

8. La articolul 113, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării trimite Direcţiei generale management resurse umane, până la data de 30 noiembrie, câte un exemplar din dările de seamă anuale privind activitatea de promovare a profesiei militare şi de recrutare a candidaţilor, elaborate de birourile informare-recrutare, şi din dările de seamă anuale privind activitatea de selecţie a candidaţilor, elaborate de centrele zonale de selecţie şi orientare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 12 martie 2018.

Nr. M.41.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Alexandria din judeţul Teleorman

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 12 şi 14 din unitatea administrativ-teritorială Alexandria din judeţul Teleorman.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 20 februarie 2018.

Nr. 161.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TELEORMAN

UAT: ALEXANDRIA

Sectoare: 1, 2, 12, 14

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Corbu - sectoarele cadastrale nr. 22 şi 28;

b) unitatea administrativ-teritorială Grădinari - sectorul cadastral nr. 23;

c) unitatea administrativ-teritorială Potcoava - sectorul cadastral nr. 21;

d) unitatea administrativ-teritorială Scorniceşti - sectoarele cadastrale nr. 10, 13, 14, 19, 22, 23, 34, 46, 60, 61, 73, 75 şi 90;

e) unitatea administrativ-teritorială Teslui - sectorul cadastral nr. 38.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-5*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 20 februarie 2018.

Nr. 164.


*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: OLT

UAT: CORBU

Sectoare: 22, 28

 

ANEXA Nr. 2

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: OLT

UAT: GRĂDINARI

Sector: 23

 

ANEXA Nr. 3

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: OLT

DAT: POTCOAVA

Sector: 21

 

ANEXA Nr. 4

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: OLT

UAT: Scorniceşti

Sectoare: 10, 13, 14, 19, 22, 23, 34, 46, 60, 61,73,75, 90

 

ANEXA Nr. 5

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: OLT

UAT: Teslui

Sector: 38

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. III alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 804/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 70.523 din 7.03.2018,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă procedura de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin, (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală. Direcţia generală antifraudă fiscală, Centrul naţional pentru informaţii financiare, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 8 martie 2018.

Nr. 627.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c)r după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

Art. 1. - Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare utilizatori, au obligaţia să transmită Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) în vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1, fişierele XML prevăzute în secţiunea II.3 sau secţiunea 11.1, II.2 sau II.4, după caz, respectiv cele prevăzute în secţiunile II.5-II.8, precum şi fişierul registru prevăzut în secţiunea 11.12 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, semnate folosind certificatul digital al aparatului de marcat electronic fiscal, sunt exportate de pe aparatul de marcat electronic fiscal pe un mediu de stocare extern.

(2) Prin intermediul programului de asistenţă pus la dispoziţie pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, fişierele prevăzute la alin. (1) sunt validate şi ataşate unui fişier PDF. Fişierul PDF cu XML ataşat, semnat cu certificat digital calificat, se comunică organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

(3) Fişierele prevăzute la alin. (1) se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute la art. 1.

(4) Prin perioadă de raportare se înţelege luna calendaristică.

Art. 3. - (1) în situaţia în care există aparate de marcat electronice fiscale neutilizate, prin excepţie de la prevederile art. 1 şi 2, utilizatorii au obligaţia de a informa organul fiscal prin completarea şi transmiterea „Declaraţiei privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate”, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

(2) Prin aparate de marcat electronice fiscale neutilizate se înţelege aparatele de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate, în nicio zi din perioada de raportare, pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute la art. 1.

(3) Anexa este disponibilă în format editabil pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) „Declaraţia privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate” se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţia utilizatorilor pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale nu au fost utilizate.

Art. 4. - În cazul în care, după depunerea declaraţiei prevăzute la art. 3 alin. (1), utilizatorul constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, acesta trebuie să depună o nouă declaraţie completată cu datele care necesită modificarea şi/sau datele care nu au fost declarate.

Art. 5. - Pentru transmiterea fişierelor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi/sau, după caz, a declaraţiei prevăzute la art. 3 alin. (1), utilizatorul ori împuternicitul acestuia trebuie să deţină un certificat calificat eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

 

ANEXĂ

la procedură

 

Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate

 

Perioada de raportare

luna

an

 

 

 

 

 

 

 

Perioada de raportare se înscrie cu cifre arabe.

 

I. Date de identificare a utilizatorului aparatelor de marcat electronice fiscale

 

Denumirea

 

Cod de identificare fiscală

 

 

II. Date de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale neutilizate în perioada de raportare

 

Nr. crt.

Numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal

 

 

 

Se completează pentru toate aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate în perioada de raportare.

Subsemnatul (numele şi prenumele), ................................................., în calitate de împuternicit legal al , ................................................, declar, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii 1, că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759


1 Art. 326 privind falsul în declaraţii, din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare

„Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute la art. 175 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate

de aceasta participanţilor eligibili

 

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare, ale art. 5,14 şi 18 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (2) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 24 aprilie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Banca Naţională a României, în vederea îndeplinirii atribuţiilor privind implementarea politicii monetare, primeşte, respectiv transmite documentele prevăzute la art. 1, în format electronic, prin intermediul Sistemului de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente, denumit în continuare Sistemul OPMA, precum şi prin intermediul reţelei VPN securizate RCI-IPF administrate de Banca Naţională a României, utilizând aplicaţia Microsoft Outlook Web Access.”

2. La articolul 7 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) prin accesarea opţiunii «More commands (...)» din meniul mesajului se va deschide fereastra de dialog în care în meniul «Show message options» se selectează opţiunile «Request a delivery receipt» şi «Request a read receipt»;”.

3. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru a putea fi transmis în reţeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Naţională a României, mesajul electronic trebuie să aibă dimensiunea maximă de 8 MB.”

4. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Mesajele electronice în format XML procesate de Sistemul OPMA sunt confirmate automat de către Sistemul OPMA şi pot fi verificate în interfaţa web a aplicaţiei din Sistemul OPMA sau utilizând Webservice, conform documentaţiei tehnice.

În cazul utilizării reţelei VPN securizate RCI-IPF administrate de Banca Naţională a României, confirmarea primirii mesajelor electronice transmise de participanţii eligibili se realizează automat de către sistemul electronic, prin transmiterea mesajului: «Your message has been delivered to the following receipts: ...» de la adresa «Microsoft Outlook» către participanţii eligibili.”

5. În tot cuprinsul normei, inclusiv în anexele acesteia, sintagmele „reţeaua IP securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - S.A.”, „reţeaua IP securizată VPN TFDnet”, „reţeaua securizată VPN TFDnet”, „reţeaua securizată TFDnet”, „reţeaua VPN TFDnet”, „reţeaua securizată de transmitere electronică VPN TFDnet” şi „reţeaua securizată VPN TFDnet administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - S.A.” se înlocuiesc cu sintagma „reţeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Naţională a României”.

6. În tot cuprinsul normei, sintagma „PDF” se înlocuieşte cu sintagma „PDF sau TIFF”.

7. În tot cuprinsul anexei nr. 3, sintagma „adresa de mesagerie VPN TFD net” se înlocuieşte cu sintagma „adresa de mesagerie VPN securizată RCI-IPF”.

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 14 martie 2018.

Nr. 1.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat şi a Normelor Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2), ale art. 28 alin. (2) şi ale art. 33 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 13 iulie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4, - Documentele specificate la art. 3 trebuie să fie scanate alb/negru, la rezoluţia minimă de 150 dpi, şi formatul electronic al fişierului rezultat trebuie să fie de tip PDF sau TIFF. Denumirea fişierului va fi de tipul XXXXYYYYYYYYYYYYZZ, în care:

a) XXXX - reprezintă codul dealerului primar, identificat de primele 4 caractere ale codului BIC;

b) YYYYYYYYYYYY - reprezintă codul ISIN aferent emisiunii pentru care se transmite oferta de cumpărare;

c) ZZ - reprezintă tipul ofertelor transmise, identificat prin «C» pentru ofertele competitive şi «N» pentru ofertele necompetitive

2. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) prin activarea opţiunii «More commands (...)» din meniul mesajului se va deschide fereastra de dialog în care în meniul «Show message options» se selectează opţiunea «Request a delivery receipt»;”.

3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru a putea fi transmis în reţeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Naţională a României, mesajul electronic trebuie să aibă dimensiunea maximă de 8 MB.”

4. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Confirmarea primirii mesajelor electronice transmise de dealerii primari se face automat de către sistemul electronic, prin transmiterea către dealerii primari a mesajului «Your message has been delivered to the following receipts: ...» de la adresa «Microsoft Outlook)>.”

5. În tot cuprinsul normei, inclusiv în anexa acesteia, sintagmele „reţeaua IP securizată VPN TFDnet administrată de TRANSFOND - S.A.”, „reţeaua securizată VPN TFDnet”, „reţeaua securizată TFDnet”, „reţeaua VPN TFDnet” şi „reţeaua securizată VPN TFDnet administrată de TRANSFOND - S.A.” se vor înlocui cu sintagma „reţeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Naţională a României”.

6. În tot cuprinsul normei, inclusiv în anexa acesteia, sintagmele „aplicaţia informatică Lotus Notes” şi „serviciul de poştă electronică Lotus Mail” se vor înlocui cu sintagma „aplicaţia Microsoft Outlook Web Access”.

7. În tot cuprinsul anexei la normă, sintagma „adresa de mesagerie VPN TFDnet” se înlocuieşte cu sintagma „adresa de mesagerie VPN securizată RCI-IPF”.

Art. II. - Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1059 din 29 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul normelor, inclusiv În anexele acestora, sintagmele „reţeaua IP securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - S.A.”, „reţeaua IP securizată VPN TFDnet” şi „reţeaua securizată VPN TFDnet” se vor înlocui cu sintagma „reţeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Naţională a României”.

2. În tot cuprinsul normelor, inclusiv în anexele acestora, sintagmele „serviciul de poştă electronică Lotus Mail” şi „serviciul de poştă electronică securizată Lotus Mail” se vor înlocui cu sintagma „aplicaţia Microsoft Outlook Web Access”.

Art. III. - Orice altă referire sau trimitere din actele normative în vigoare la reţeaua IP securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - S.A., respectiv la serviciul de poştă electronică Lotus Mail aferent se va interpreta ca referire la „reţeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Naţională a României” şi, respectiv, la „aplicaţia Microsoft Outlook Web Access”, în legătură cu transmiterea ofertelor de participare la licitaţiile/subscripţiile publice de titluri de stat organizate conform Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi a notificărilor de acceptare/refuz aferente.

Art. IV. - Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 14 martie 2018.

Nr. 2.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României

 

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Raportarea se va transmite sub forma unui fişier Excel, folosind serviciul de poştă electronică securizată, în conformitate cu prevederile din anexa nr. 2.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 14 martie 2018.

Nr. 2.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.