MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 240/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 240         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 martie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

75. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Petelea şi Valea Largă, judeţul Mureş

 

76. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Almăj, judeţul Dolj

 

93. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2013 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

176. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi

 

2.264. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Petelea şi Valea Largă, judeţul Mureş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Petelea şi Valea Largă, judeţul Mureş, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1,1.2,2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 1 martie 2018.

Nr. 75.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Petelea, judeţul Mures

 


*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Petelea, judeţul Mureş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Petelea, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, împărţit în pal de aur încărcat cu un mesteacăn smuls, în culoare naturală.

În partea dreaptă se află două monede de argint, dispuse în pal, reproducând monedele antice „tip Petelea”: cea de sus, aversul, cu capul zeiţei Artemis Tauropolos stilizat, privind spre stânga, şi cea de jos, reversul, cu un călăreţ stilizat, orientat spre dreapta.

În partea stângă se află un jgheab asuprind o roată de moară de apă, văzută din semiprofil, ambele de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Mesteacănul (Betula pendula) reprezintă flora locală, făcând aluzie la originea toponimului comunei Petelea (Pytulia - Betulia, Birk), iar fondul de aur - culturile cerealiere.

Monedele de argint antice tip Petelea - tipologie unică în ţară - reprezintă valorile patrimoniale, tezaurul descoperit în comună.

Roata de moară cu jgheab evocă morăritul tradiţional şi moara în care a fost găzduit Mihai Eminescu la Petelea, popasul inspirându-i secvenţe şi personaje în romanul „Geniu pustiu”.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.2*)

 

STEMA

comunei Valea Largă, judeţul Mureş

 

 

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Valea Largă, judeţul Mureş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Valea Largă, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, roşu, cu bordură albastră mărginită spre interior cu aur, încărcată cu nouă flori de prun de argint; în câmpul roşu sus se află trei albine de aur dispuse în fascie, iar în vârf se află un mănunchi compus din 3 ştiuleţi de porumb, alternând cu două spice de grâu, dispuse în evantai, totul de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un singur turn.

Semnificaţiile elementelor însumate

Florile de prun reprezintă livezile şi preparatele specifice comunei, iar numărul florilor este cel al localităţilor componente.

Bordura albastră mărginită cu aur face aluzie la credinţa şi valorile de patrimoniu ale localnicilor.

Albinele simbolizează ocupaţiile tradiţionale şi vestita hărnicie a locuitorilor.

Mănunchiul de porumb şi grâu reprezintă culturile dominante locale.

Coroana murală cu un turn crenelat, de argint, este simbolul unei aşezări comunale.


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Almăj, judeţul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modifică ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Almăj, judeţul Dolj, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2,

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 1 martie 2018.

Nr. 76

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Almăj, judeţul Dolj

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Almăj, judeţul Dolj

 

Descrierea stemei

Stema comunei Almăj, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp albastru, se află două spade încrucişate cu vârful în jos, de argint, înconjurate de patru ghinde de aur.

În vârful scutului, în câmp argintiu, se află un copac verde dezrădăcinat cu zece mere roşii.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Cele două spade atestă descoperirile arheologice ce datează din secolul al III-lea Î.Hr.

Ghindele reprezintă pădurile de foioase din zonă, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.

Copacul cu mere dă denumirea comunei, care provine de la cuvântul „alma” (măr), „almas” (livadă cu meri).

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2013 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 905/2013 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 26 noiembrie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, denumită în continuare activitatea, constând în finanţarea lucrărilor de întreţinere/reparaţii curente şi, după caz, a lucrărilor de intervenţii necesare menţinerii în stare corespunzătoare de întrebuinţare a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea privată a statului, în proprietatea Ministerului Justiţiei şi, după caz, în proprietatea instanţelor judecătoreşti.”

2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Veniturile proprii ale activităţii se constituie din sumele încasate cu titlu de «chirii locuinţă de serviciu» pentru locuinţele de serviciu date în locaţiune, aflate în proprietatea privată a statului, în proprietatea Ministerului Justiţiei şi, după caz, a instanţelor judecătoreşti.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 93.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Cudalbi - sectoarele cadastrale nr. 24, 25, 26, 27 şi 34;

b) unitatea administrativ-teritorială Frumuşiţa - sectoarele cadastrale nr. 1, 3, 8, 26, 27, 30 şi 35;

c) unitatea administrativ-teritorială Ţepu - sectoarele cadastrale nr. 12, 25 şi 27.

Art. 2 - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-3*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 22 februarie 2018.

Nr. 176.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse la facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: GALAŢI

UAT: CUDALBI

Sectoare: 24, 25, 26, 27, 34

 

ANEXA Nr. 2

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: GALAŢI

UAT: FRUMUŞIŢA

Sectoare: 1, 3, 8, 26, 27, 30, 35

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: GALAŢI

UAT: ŢEPU

Sectoare: 12, 25, 27

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii

 

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, şi ale art. 3 alin. (2) şi (4), coroborate cu prevederile lit. A pct. 9 şi 10 din anexa nr. 2 şi lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, şi ale art. 5 pct. 49 şi art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice „îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii “, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 9 iunie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă, iar anexa I „Verificarea tehnică de calitate a proiectelor de construcţii şi instalaţiilor aferente” la Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 77/N/1996*) pentru aprobarea „îndrumătorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor şi construcţiilor” şi a „îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii” îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Specialiştii cu activitate în construcţii, atestaţi în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 pentru aprobarea „îndrumătorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor şi construcţiilor” şi a „îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii”, şi ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, cu modificările şi completările ulterioare, îşi menţin competenţele pe domenii/subdomenii de construcţii şi pe specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor pentru care au fost atestaţi, iar legitimaţiile emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, care conferă dreptul de practică al verificatorilor de proiecte şi/sau experţilor tehnici, rămân în valabilitate, prelungirea dreptului de practică realizându-se pe aceeaşi legitimaţie, în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 1.

Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 28 februarie 2018.

Nr. 2.264.


*) Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii, denumită în continuare procedură, stabileşte condiţiile, termenele şi modalitatea de acordare şi de suspendare a dreptului de practică a specialiştilor - persoanele fizice - cu activitate în construcţii care solicită atestarea tehnico-profesională ca verificatori de proiecte şi/sau experţi tehnici.

(2) Atestarea tehnico-profesională se referă la evaluarea şi recunoaşterea capacităţii tehnice şi a experienţei profesionale a persoanelor fizice în vederea exercitării profesiei reglementate de verificator de proiecte şi/sau de expert tehnic.

(3) în înţelesul prezentei proceduri, specialiştii care solicită atestarea tehnico-profesională ca verificatori de proiecte şi/sau experţi tehnici pot fi cetăţeni români, precum şi cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezenta procedură şi care doresc să acceadă la profesia reglementată de verificator de proiecte şi/sau expert tehnic şi să o exercite în România în mod independent sau ca angajaţi ai unor persoane juridice.

(4) Prevederile prezentei proceduri se aplică şi specialiştilor cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care sunt titularii unor titluri de calificare obţinute pe teritoriul unui stat terţ, dacă aceştia au o experienţă profesională de 3 ani în profesia reglementată de verificator de proiecte şi/sau expert tehnic pe teritoriul statului membru unde au obţinut recunoaşterea calificării profesionale şi doresc să o exercite în România.

Art. 2. - (1) Pentru profesia reglementată de verificator de proiecte şi, respectiv, cea de expert tehnic, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile lit. A pct. 9 şi 10 din anexa nr. 2 şi lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la acelaşi act normativ.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, denumit în continuare autoritate competentă, organizează şi asigură funcţionarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor-persoane fizice - cu activitate în construcţii ca verificator de proiecte şi/sau expert tehnic conform prevederilor art. 5 pct. 49 şi ale art. 12 alin, (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art. 3. - În sensul prezentei proceduri, atestarea tehnico-profesională a specialiştilor ca verificatori de proiecte şi/sau experţi tehnici se face pe domenii/subdomenii de construcţii şi pe specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzător cerinţelor fundamentale prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, denumită în continuare lege, după cum urmează:

A1 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcţii:

- Civile, industriale, agrozootehnice;

- energetice;

- pentru telecomunicaţii;

- pentru exploatări miniere;

- aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală;

A2 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din metal, lemn şi alte materiale compozite:

- civile, industriale, agrozootehnice;

- energetice;

- pentru telecomunicaţii;

- pentru exploatări miniere;

- aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală;

A4 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:

- drumuri;

- podeţe, poduri, viaducte;

- tunete;

- piste de aviaţie;

A5 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru infrastructura transportului pe şine:

- feroviar;

- tramvai;

- metrou;

- podeţe, poduri, viaducte;

- tunele;

A6 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii de porturi şi platforme portuare şi marine;

A7 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice;

A9 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii şi sisteme pentru îmbunătăţiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigaţii, desecare şi drenaj;

Af - rezistenţa mecanică şi stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare şi a interacţiunii cu structurile îngropate;

B1 - siguranţa în exploatare pentru construcţii:

- civile, industriale, agrozootehnice;

- energetice;

- pentru telecomunicaţii;

- pentru exploatări miniere;

B2 - siguranţa în exploatare pentru construcţii aferente transportului rutier;

B3 - siguranţa în exploatare pentru construcţii aferente transportului pe şine;

B4 - siguranţa în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme portuare şi marine;

B5 - siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice;

B7 - siguranţa în exploatare pentru construcţii şi sisteme pentru îmbunătăţiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigaţii, desecare şi drenaj;

B9 - siguranţa în exploatare pentru construcţii aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală;

B11 - siguranţa în exploatare pentru:

- sisteme exterioare de alimentare cu apă şi stingere a incendiilor;

- sisteme de canalizare;

- reţele termice;

C - securitate la incendiu pentru construcţii în toate domeniile, respectiv pentru instalaţii în toate specialităţile;

D - igienă, sănătate şi mediu înconjurător pentru toate domeniile;

E - economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcţiilor şi instalaţiilor din construcţii pentru toate domeniile;

F - protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale;

Iint - instalaţii aferente clădirilor, care cuprind:

- instalaţii de apă şi canalizare;

- instalaţii de stingere a incendiilor;

- instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, condiţionare a aerului;

lg - instalaţii de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprind:

- instalaţii de gaze naturale;

- instalaţii de gaz petrolier lichefiat - GPL,

- instalaţii de biogaz/biometan, gaz natural comprimat - GNC;

le - instalaţii electrice aferente construcţiilor, care cuprind:

- instalaţii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenţi slabi;

- instalaţii de protecţie la descărcări atmosferice;

- instalaţii de automatizare şi semnalizare;

- instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendii;

- instalaţii de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor;

- instalaţii alimentare cu energie electrică pentru autoturisme;

Se - sisteme exterioare:

- sisteme de canalizare;

- sisteme de alimentare cu apă şi stingere a incendiilor;

- reţele termice;

Sif - sisteme de îmbunătăţiri funciare: irigaţii, desecare şi drenaj.

Art. 4. - (1) Persoanele fizice atestate, în condiţiile legii, ca verificatori de proiecte şi/sau experţi tehnici îşi desfăşoară activitatea în baza certificatului de atestare şi a legitimaţiei în termen de valabilitate, documente emise de către autoritatea competentă, precum şi a ştampilei de verificator de proiecte/expert tehnic.

(2) Certificatul de atestare, legitimaţia şi ştampila sunt nominale şi netransmisibile.

(3) Modelele certificatului de atestare, legitimaţiei şi ştampilei sunt prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezenta procedură.

Art. 5. - (1) Verificatorul de proiecte şi expertul tehnic desfăşoară activităţi intelectuale specifice domeniului/ domeniilor, respectiv subdomeniului/subdomeniilor de construcţii în care au fost atestaţi şi au atribuţii în respectarea prevederilor legii şi a actelor normative subsecvente acesteia, precum şi a reglementărilor tehnice aplicabile.

(2) Verificatorul de proiecte:

a) răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului pe care îl verifică;

b) răspunde pentru realitatea, corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor înscrise în documentele semnate şi ştampilate.

(3) Expertul tehnic:

a) răspunde pentru soluţiile date în calitate de expert tehnic;

b) răspunde pentru corectitudinea şi completitudinea soluţiilor, datelor şi informaţiilor înscrise în raportul de expertiză întocmit, semnat şi ştampilat.

Art. 6. - Calitatea de verificator de proiecte şi/sau de expert tehnic se dobândeşte prin examen, potrivit dispoziţiilor prezentei proceduri

 

CAPITOLUL II

Documente necesare înscrierii la examenul de atestare

 

Art. 7. - În vederea înscrierii la examenul de atestare ca verificator de proiecte şi/sau expert tehnic, solicitantul, cetăţean român sau cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, depune la autoritatea competentă un dosar care cuprinde:

a) cerere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură;

b) actul de identitate al solicitantului, în copie;

c) certificatul de naştere/căsătorie, în cazul schimbării numelui, în copie;

d) certificat de competenţă lingvistică sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul, cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, face dovada cunoaşterii limbii române, necesară exercitării atribuţiilor profesiei de verificator de proiecte/expert tehnic pe teritoriul României;

e) diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, în copie, precum şi documentul de recunoaştere/echivalare a acesteia, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă, în copie, în cazul absolvenţilor cu diplomă în domeniile prevăzute la art. 3 din procedură, însoţite de o declaraţie pe propria răspundere că actele de studii sunt conforme cu originalul, semnată şi datată;

f) curriculum vitae, conform modelului europass, prevăzut în anexa nr. 5;

g) lista de proiecte elaborate/verificate în sistemul de control al calităţii în construcţii, lucrări ştiinţifice, brevete etc.;

h) adeverinţă/adeverinţe emisă/emise de persoane juridice din care rezultă vechimea în profesie şi, respectiv, experienţa profesională, precum şi două recomandări din partea unor persoane fizice atestate;

i) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data depunerii cererii, din care să rezulte că solicitantul nu are înscrisuri în cazierul judiciar, sau declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă lipsa antecedentelor penale;

j) adeverinţă, eliberată de medic de medicina muncii, prin care se confirmă capacitatea de exercitare a profesiei, în condiţiile legii;

k) 3 poze color, format 5/4, pentru fiecare cerere;

l) declaraţie în ceea ce priveşte acordul publicării pe site-ul instituţiei a datelor personale, după promovarea examen ului de atestare.

Art. 8. - Pentru domeniul „instalaţii de utilizare gaze”, la cererea prevăzută la art. 7 solicitanţii vor depune, în copie, documentul/documentele, în valabilitate la data depunerii cererii, din care să rezulte deţinerea calităţii de instalator autorizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea de proiectare a obiectivelor/ sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale - instalaţii de utilizare a gazelor naturale/biogazului/biometanului/gazului petrolier lichefiat (GPL)/gazului natural comprimat (GNC), ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune,

Art. 9. - (1) Autoritatea competentă confirmă primirea dosarului solicitantului care cuprinde cererea şi documentele prevăzute la art. 7 şi, în termen de până la 10 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, informează solicitantul în scris, cu confirmare de primire, la adresa de corespondenţă/adresa electronică, e-mail, după caz, indicată în cerere, cu privire la:

a) documentele lipsă ori neconforme cu prevederile prezentei proceduri;

b) obligaţia solicitantului de a înregistra la autoritatea competentă completările solicitate în termen de până la 10 zile de la data solicitării acestora. Neprezentarea completărilor în termenul precizat se consideră dosar incomplet şi conduce la respingerea cererii şi restituirea dosarului.

(2) Procedura de examinare a cererii şi a documentelor anexate acesteia se finalizează prin comunicarea, în scris, solicitantului, la adresa de corespondenţă electronică indicată în cerere, a deciziei, motivate, de admitere sau de respingere a cererii, în termen de maximum 10 zile de la data prezentării dosarului complet de către solicitant.

(3) în cazul aplicării regimului general de recunoaştere a titlurilor de calificare şi al recunoaşterii experienţei profesionale, termenul prevăzut la alin. (2) pentru finalizarea procedurii de examinare a cererii şi a documentelor anexate acesteia poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice.

(4) în cazul în care există îndoieli rezonabile asupra unor documente prevăzute la art. 7, autoritatea competentă poate cere solicitantului completări/clarificări, iar atunci când există dubii asupra unor documente depuse de cetăţenii altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, autoritatea competentă română poate cere autorităţii competente din statul membru emitent confirmarea autenticităţii acestora.

(5) Autoritatea competentă poate decide, anterior susţinerii examenului de atestare, parcurgerea de către solicitant, cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, a unui stagiu de adaptare, în condiţiile art. 25 din Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de până la maximum un an.

(6) Informarea scrisă prevăzută la alin. (1) şi decizia prevăzută la alin. (2) se afişează pe pagina de internet a autorităţii competente în termen de 15 zile de la data emiterii acestora şi produc efecte de la data afişării.

(7) Decizia prevăzută la alin, (2) sau absenţa acesteia, după caz, poate fi atacată în faţa instanţelor române de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Sub sancţiunea nulităţii, decizia prevăzută la alin. (2) va cuprinde obligatoriu termenul şi instanţa jurisdicţională unde aceasta poate fi contestată.

 

CAPITOLUL III

Înregistrarea cererilor şi verificarea documentelor

 

Art. 10, - (1) Cererea, însoţită de documentele prevăzute la art. 7, completată, după caz, cu documentul prevăzut la art. 8, constituind dosarul solicitantului, se înregistrează de către solicitant la registratura generală a autorităţii competente.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), solicitanţii pot transmite cererea, însoţită de documentele de la art. 7, prin poştă, pe adresa de corespondenţă a autorităţii competente, sau arhivate electronic pe adresa de e-mail: birou.atestari@mdrap.ro.

(3) în cazul în care solicitantul intenţionează să susţină examenul pentru verificator de proiecte/expert tehnic pentru mai multe domenii/subdomenii, după caz, în aceeaşi sesiune de examene, acesta depune câte o cerere pentru fiecare domeniu/subdomeniu solicitat, distinct pentru verificator de proiecte/expert tehnic, însoţită de documentele precizate la art. 7, într-un singur exemplar, cu excepţia pozelor, care trebuie depuse în număr de trei poze pentru fiecare cerere.

Art. 11. - (1) în vederea respectării termenelor prevăzute la art. 9, compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente verifică documentele din dosarul solicitanţilor şi, după caz, solicită, în scris, completări/clarificări, anexate fiecărei cereri pentru atestare, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, şi întocmeşte decizia prevăzută la art. 9 alin. (2).

(2) Dosarele solicitanţilor care nu se încadrează în prevederile prezentei proceduri, însoţite de motivarea restituirii, precum şi dosarele solicitanţilor care nu au fost completate în termenul legal prevăzut la art. 9 alin. (1) se restituie solicitanţilor de către compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente, în termen de până la 30 de zile după încheierea sesiunii de examene.

Art. 12. - Lista solicitanţilor cu dosare depuse care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de participare la examen se afişează/se actualizează pe pagina de internet a autorităţii competente în ultima decadă a fiecărei luni.

 

CAPITOLUL IV

Condiţii pentru participarea la examen

 

Art. 13. - (1) Condiţiile cumulative de studii şi practică necesare pentru participarea la examenul de atestare ca verificator de proiecte/expert tehnic sunt:

a) absolvirea unei instituţii de învăţământ superior acreditate cu profil/specialitate din domeniul tehnic, după cum urmează:

(i) pentru A1, A2, A4, A5, A6 şi A7 - ingineri construcţii;

(ii) pentru A9 - ingineri construcţii, ingineri îmbunătăţiri funciare;

(iii) pentru Af - ingineri construcţii; ingineri îmbunătăţiri funciare, ingineri geofizică, ingineri de mine;

(iv) pentru B1 - arhitecţi, ingineri construcţii;

(v) pentru B2, B3, B4 şi B5 - ingineri construcţii;

(vi) pentru B7 - ingineri construcţii, ingineri îmbunătăţiri funciare;

(vii) pentru B9 - ingineri construcţii;

(viii) pentru B11 - ingineri construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii - pompieri, ingineri pentru instalaţii, ingineri mecanici, maşini termice, termotehnică, ingineri energetică/ termoenergetică;

(ix) pentru C - arhitecţi, ingineri construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii - pompieri, ingineri de mine;

(x) pentru D, E, F, G - arhitecţi, ingineri construcţii, ingineri inginerie economică, ingineri instalaţii pentru construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii - pompieri;

(xi) pentru Iint - ingineri instalaţii pentru construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii - pompieri, ingineri mecanici, maşini termice, termotehnică, ingineri energetică/termoenergetică;

(xii) pentru le - ingineri instalaţii pentru construcţii, ingineri electrotehnică, ingineri electromecanică, ingineri energetică/electroenergetică;

(xiii) pentru lg - ingineri instalaţii pentru construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii - pompieri, ingineri electrotehnică, ingineri electromecanică, ingineri energetică/electroenergetică, ingineri mecanici, maşini termice, termotehnică, ingineri petrol şi gaze, ingineri chimie industrială;

(xiv) pentru Se - ingineri construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii - pompieri, ingineri electrotehnică, ingineri electromecanică, ingineri energetică/electroenergetică, ingineri mecanici, maşini termice, termotehnică;

(xv) Sif - ingineri construcţii, ingineri instalaţii pentru construcţii, ingineri îmbunătăţiri funciare;

b) vechime de minimum:

(i) 8 ani în activităţi din domeniul construcţiilor, potrivit competentei/competenţelor dobândite după absolvirea instituţiei de învăţământ superior, pentru verificator de proiecte;

(ii) 12 ani în activităţi din domeniul construcţiilor, potrivit competenţei/competenţelor dobândite după absolvirea instituţiei de învăţământ superior, pentru expert tehnic.

(2) Pentru domeniul „instalaţii de utilizare gaze” se pot înscrie la examen şi specialişti care deţin titlul de inginer şi sunt/au fost autorizaţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea instalaţiilor/sistemelor de gaze de cel puţin 8 ani pentru verificator de proiecte şi, respectiv, 12 ani pentru expert tehnic, care se dovedeşte potrivit art. 8.

(3) Pentru domeniul „securitate la incendiu în construcţii” se pot înscrie la examen şi specialiştii ingineri/arhitecţi care îşi desfăşoară/şi-au desfăşurat activitatea în cadrul structurilor de avizare-autorizare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau al structurilor subordonate acestuia şi îndeplinesc condiţia de vechime precizată la alin. (1) lit. b).

 

CAPITOLUL V

Planificarea şi organizarea examenelor de atestare

 

Art. 14. - (1) Examenul de atestare se organizează de către autoritatea competentă de regulă semestrial, în ultima lună a semestrului, şi, după caz, trimestrial, în ultima lună a trimestrului.

(2) Data, locul şi ora desfăşurării examenului de atestare, precum şi lista candidaţilor cu dosare înregistrate la registratura generală a autorităţii competente şi bibliografia specifică se afişează pe pagina web a autorităţii competente.

(3) Lista candidaţilor care întrunesc condiţiile prevăzute în prezenta procedură şi care au înregistrat documentele complete la registratura generală a autorităţii competente înainte de data anunţată pentru desfăşurarea examenului de atestare se afişează pe pagina web a autorităţii competente cu minimum 10 zile înainte de data programată pentru desfăşurarea examenului de atestare.

Art. 15. - (1) Secretariatul comisiilor de examinare se asigură de către personalul desemnat în acest sens din cadrul compartimentului de specialitate al autorităţii competente, care realizează, în principal, următoarele acţiuni:

a) întocmeşte fişele individuale de examinare a candidaţilor, cuprinzând datele de identificare ale acestora;

b) afişează pe pagina web a autorităţii competente informările scrise şi deciziile prevăzute la art. 9, datele şi informaţiile referitoare la programarea examenului de atestare, precum şi bibliografia specifică;

c) afişează pe pagina web a autorităţii competente rezultatele obţinute de către fiecare candidat la examenul de atestare, în termen de maximum 72 de ore de la încheierea acestuia, precum şi rezultatele finale după soluţionarea eventualelor contestaţii;

d) întocmeşte procesul-verbal al examenului de atestare;

e) completează şi editează certificatele de atestare şi legitimaţiile pentru candidaţii care au promovat, în condiţiile legii, examenul de atestare, în vederea prezentării acestora spre semnare;

f) ţine evidenţa candidaţilor atestaţi şi actualizează baza de date cu specialiştii - persoanele fizice atestate;

g) arhivează documentele din dosarul aferent persoanei fizice atestate, fişa individuală de examinare împreună cu o copie a procesului-verbal al examenului de atestare, precum şi matca certificatului de atestare însoţită de o copie „conform cu originalul” a registrului de eliberări, inclusiv în format electronic.

(2) Secretarul comisiei de examinare răspunde pentru legalitatea, realitatea şi exactitatea documentelor întocmite, precum şi pentru documentele arhivate.

Art. 16. - Persoanele fizice care îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezenta procedură şi promovează examenul sunt atestate ca verificatori de proiecte şi/sau experţi tehnici.

 

CAPITOLUL VI

Comisia de examinare

 

Art. 17. - (1) Examinarea solicitanţilor pe domenii/subdomenii se face de către comisii de examinare, formate din minimum 9 membri, specialişti în domeniul/domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile pentru care se efectuează atestarea, conduse de către un preşedinte, numite prin decizie a secretarului de stat coordonator al compartimentului de specialitate din cadrul autorităţii competente.

(2) Comisiile de examinare se alcătuiesc în baza propunerilor transmise, la solicitarea scrisă a autorităţii competente, de către instituţii de învăţământ superior tehnic cu profil construcţii şi arhitectură, un reprezentant desemnat din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, un reprezentant al asociaţiilor profesionale de profil şi un reprezentant al autorităţii competente, care îndeplineşte rolul de secretar al comisiei.

(3) Comisia de examinare îşi desfăşoară activitatea, pentru fiecare domeniu de atestare, cu minimum 5 membri, specialişti în domeniul/domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile pentru care se efectuează atestarea şi este condusă de preşedintele acesteia. În absenţa preşedintelui, comisia de examinare este condusă de către vicepreşedinte. Comisia de examinare se organizează şi funcţionează la sediul autorităţii competente. În situaţia în care spaţiile de la sediul autorităţii competente sunt insuficiente, examenele se pot desfăşura la instituţiile de învăţământ superior, în baza unui protocol de colaborare.

(4) Pentru domeniile „securitate la incendiu în construcţii”, „instalaţii interioare aferente clădirilor”, „instalaţii de utilizare gaze”, „instalaţii electrice aferente construcţiilor” şi „sisteme exterioare”, comisia de examinare prevăzută la alin. (2) se completează cu câte un reprezentant desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

(5) Pentru domeniile „instalaţii de utilizare gaze” şi „instalaţii electrice”, comisia de examinare prevăzută la alin. (2) se completează cu câte un reprezentant al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, desemnat de către preşedintele acesteia la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(6) Componenţa nominală a comisiilor de examinare se aprobă şi se modifică, ori de câte ori este necesar, prin decizie a secretarului de stat coordonator al compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu minimum 5 zile înainte de data programata pentru desfăşurarea examenului de atestare.

(7) Atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoanele atestate la comisia de examinare şi nici nu le exonerează pe acestea de obligaţiile ce le revin.

Art. 18. - (1) Comisia de examinare are, în principal, următoarele atribuţii:

a) stabileşte bibliografia pentru examinarea candidaţilor, distinct pentru fiecare domeniu de atestare, propusă de către compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente;

b) elaborează subiectele şi/sau chestionarele pentru examenul de atestare şi stabileşte baremul de evaluare şi notare din bibliografia specifică, cu asigurarea confidenţialităţii acestora din momentul elaborării acestora până la data susţinerii examenului de atestare;

c) corectează şi notează răspunsurile fiecărui candidat;

d) completează şi semnează fişele individuale de evaluare ale fiecărui candidat pe baza rezultatului la examenul de atestare.

(2) La încheierea examenului de atestare, activitatea comisiei de examinare se consemnează în procesul-verbal, semnat de către fiecare membru al acesteia.

(3) Conţinutul-cadru al fişei individuale de examinare a candidatului şi, respectiv, al procesului-verbal al examenului de atestare este prevăzut în anexa nr. 6 şi, respectiv, în anexa nr. 7.

Art. 19. - (1) Candidatul declarat admis în urma examenului dobândeşte dreptul de a exercita profesia de verificator de proiecte sau de expert tehnic, care se dovedeşte cu certificatul de atestare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Certificatul de atestare, aprobat de către conducerea autorităţii competente, ştampilat, cu timbrul sec şi sigiliul de securizare aplicate, însoţit de legitimaţia aferentă şi de adeverinţa privind formatul ştampilei, se eliberează de către compartimentul de specialitate în termen de până la 30 de zile de la data promovării examenului de atestare şi poate fi ridicat de titular, sub semnătură, sau de către reprezentantul legal al acestuia, cu împuternicire specială notarială.

(3) Dreptul de practică se dovedeşte cu legitimaţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, aflată în termen de valabilitate, emisă de către autoritatea competentă,

(4) Persoanele declarate admise în urma examenului au obligaţia de realizare a ştampilei de verificator de proiecte/expert tehnic, în conformitate cu modelul pus la dispoziţie de autoritatea competentă, pentru fiecare domeniu/subdomeniu pentru care a fost atestat. Modelul ştampilei este prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Eliberarea certificatului de atestare şi a legitimaţiei se înscrie în registrul unic de eliberări care se gestionează de către compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente.

(6) Pentru actualizarea bazei de date cu persoanele fizice atestate, acestea au obligaţia de a informa în scris autoritatea competentă asupra oricărei modificări a datelor personale înscrise în cererea pentru atestare.

(7) Valabilitatea legitimaţiei este de 5 ani de la data examenului de atestare, iar dreptul de practică se prelungeşte din 5 în 5 ani, în conformitate cu prevederile art. 28.

(8) Evidenţa verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici, pe domenii/subdomenii de atestare, distinct pentru fiecare judeţ în parte, se va consemna în registrul electronic de evidenţă a atestatelor, gestionat de către compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente; aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente.

Art. 20. - (1) Certificatul de atestare, legitimaţia şi ştampila sunt nominale şi netransmisibile.

(2) Verificatorul de proiecte/Expertul tehnic deţine un singur certificat de atestare, o singură legitimaţie şi o singură ştampilă, pentru fiecare domeniu/subdomeniu, după caz, în care a fost atestat.

 

CAPITOLUL VII

Examinarea candidaţilor

 

SECŢIUNEA 1

Verificator de proiecte

 

Art. 21. - (1) Procedura de examinare a candidaţilor este unitară, se desfăşoară în limba română, într-o singură etapă - probă scrisă.

(2) Proba scrisă constă în rezolvarea unor subiecte şi/sau a unui chestionar, în funcţie de complexitatea domeniului/ domeniilor sau subdomeniului/subdomeniilor solicitat/solicitate, din bibliografia specifică, în scopul evaluării cunoştinţelor. Timpul alocat probei scrise este de 180 de minute, iar condiţia de promovare a examenului de atestare este obţinerea a minimum 75% din punctajul maxim.

(3) în data şi la ora programată candidaţii sunt acceptaţi în sala de examen pe baza actului de identitate.

(4) Intrarea candidaţilor în sala de examen nu este permisă după ora programată pentru începerea examenului.

(5) Candidaţii pot avea asupra lor, pe suport hârtie, documentele prevăzute în bibliografia publicată pe pagina web a autorităţii competente, pe care le pot consulta pentru clarificarea abordării subiectelor, după caz.

(6) Orice încercare de fraudă, prin utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice de comunicare la distanţă, de stocare/înregistrare a datelor sau a altor materiale care nu fac parte din bibliografia publicată, în timpul desfăşurării examenului de atestare, se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen.

(7) Eliminarea din examen se face în prezenţa întregii comisii de examinare şi se consemnează în procesul-verbal al examenului.

Art. 22. - (1) Rezultatul examenului de atestare se afişează pe pagina web a autorităţii competente, în termen de maximum 72 de ore de la data încheierii examenului.

(2) Fişa individuală de examinare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, la care se ataşează chestionarul candidatului, precum şi procesul-verbal al examenului de atestare, se completează şi se semnează de către membrii comisiei de examinare.

(3) Fişa individuală de examinare, răspunsul/răspunsurile candidatului şi o copie a procesului-verbal al examenului de atestare fac parte integrantă din dosarul candidatului şi se arhivează împreună la autoritatea competentă.

(4) Candidatul care nu a promovat examenul de atestare sau candidatul care nu a participat la examenul de atestare poate solicita restituirea dosarului, în termen de maximum 30 de zile de la data afişării rezultatului examenului de atestare pe pagina web a autorităţii competente, respectiv de la data afişării rezultatului contestaţiei, după caz.

(5) Dosarele nesolicitate pentru restituire după expirarea termenului prevăzut la alin. (4) se distrug.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Expert tehnic

 

Art. 23. - (1) Procedura de examinare a candidaţilor este unitară, se desfăşoară în limba română, în două etape - probă scrisă şi interviu.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), candidaţii care au fost atestaţi ca verificatori de proiecte într-o sesiune anterioară pot opta numai pentru proba interviu.

(3) Proba scrisă constă în rezolvarea unor subiecte şi/sau a unui chestionar, în funcţie de complexitatea domeniului/ domeniilor, respectiv subdomeniului/subdomeniilor pentru care se solicită atestarea ca expert tehnic, din bibliografia specifică, în scopul evaluării cunoştinţelor. Timpul alocat probei scrise este de 180 de minute, iar condiţia de promovare a examenului de atestare este rezolvarea a minimum 75% din punctajul maxim.

(4) în data şi la ora programată candidaţii sunt acceptaţi în sala de examen pe baza actului de identitate.

(5) Intrarea candidaţilor în sala de examen nu este permisă după ora programată pentru începerea examenului.

(6) Candidaţii pot avea asupra lor, pe suport hârtie, documentele prevăzute în bibliografia publicată pe pagina web a autorităţii competente, pentru clarificarea abordării subiectelor, după caz.

(7) Orice încercare de fraudă, prin utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice de comunicare la distanţă, de stocare/înregistrare a datelor sau a altor materiale care nu fac parte din bibliografia publicată, în timpul desfăşurării examenului de atestare, se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen.

(8) Eliminarea din examen se face în prezenţa întregii comisii de examinare şi se consemnează în procesul-verbal.

(9) La proba interviu, candidatul, declarat admis la proba scrisă, răspunde la întrebări din bibliografia specifică domeniului/domeniilor, respectiv subdomeniului/subdomeniilor pentru care acesta a solicitat atestarea.

Art. 24. - (1) Rezultatul examenului de atestare se afişează pe pagina web a autorităţii competente, în termen de maximum 72 de ore de la data încheierii examenului.

(2) Fişa individuală de examinare în care se consemnează întrebările şi răspunsurile candidatului se completează de către secretarul comisiei şi se semnează de către fiecare membru al comisiei de examinare.

(3) Hotărârea de admitere/respingere se ia cu hotărârea simplă a membrilor prezenţi la examenul de atestare. În caz de paritate, hotărârea de admitere/respingere este a preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui prezent la examen.

(4) Fişa individuală de examinare, răspunsul/răspunsurile candidatului şi o copie a procesului-verbal al examenului de atestare fac parte integrantă din dosarul candidatului.

(5) Candidatul care nu a promovat examenul de atestare sau candidatul care nu a participat la examenul de atestare poate solicita restituirea dosarului, în termen de maximum 30 de zile de la data afişării rezultatului examenului de atestare pe pagina web a autorităţii competente, respectiv de la data afişării rezultatului contestaţiei, după caz.

(6) Dosarele nesolicitate pentru restituire după expirarea termenului prevăzut la alin. (5) se distrug.

 

CAPITOLUL VIII

Contestaţii

 

Art. 25. - (1) Candidaţii care nu au promovat examenul de atestare pot formula contestaţie, motivată, în termen de 3 zile de la data afişării pe pagina web a autorităţii competente a rezultatelor examenului de atestare.

(2) Contestaţia se înregistrează la registratura generală a autorităţii competente.

(3) Contestaţiile înregistrate după termenul prevăzut la alin. (1) nu se iau în considerare.

Art. 26. - (1) în cazul în care a/au fost formulată/formulate contestaţie/contestaţii, autoritatea competentă constituie o comisie de contestaţii pentru analiza şi soluţionarea acesteia/acestora, alcătuită din 3 membri, numiţi prin decizie a secretarului de stat coordonator al activităţii de atestare tehnico-profesională, verificatori de proiecte/experţi tehnici, care nu au făcut parte din comisia de examinare a candidatului/candidaţilor care a/au formulat contestaţia şi are următoarea componenţă:

a) un membru desemnat de autoritatea competentă;

b) 2 membri desemnaţi din universităţi tehnice de profil, cadre didactice universitare, atestaţi verificatori de proiecte/ experţi tehnici în domeniul/domeniile sau subdomeniul/ subdomeniile pentru care a/au fost formulată/formulate contestaţia/contestaţiile.

(2) Rezultatul final privind soluţionarea contestaţiei/ contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal semnat de către toţi membrii comisiei de contestaţii şi se înaintează compartimentului de specialitate în vederea afişării acestuia pe pagina web a autorităţii competente, în termen de 72 de ore de la primirea procesului-verbal.

(3) Deciziei de soluţionare a contestaţiei îi sunt aplicabile prevederile art. 9 alin. (7) şi (8).

 

CAPITOLUL IX

Prelungirea valabilităţii dreptului de practică

 

Art. 27. - (1) Pentru prelungirea dreptului de practică, în scopul continuării activităţii, verificatorul de proiecte/expertul tehnic înregistrează la autoritatea competentă o cerere cu cel puţin 10 zile înainte de data expirării valabilităţii legitimaţiei, în vederea aplicării vizei pentru continuarea valabilităţii acesteia.

(2) La cererea de prelungire a dreptului de practică, verificatorul de proiecte/expertul tehnic anexează următoarele documente:

a) legitimaţia, în original;

b) actul de identitate, în copie;

c) certificatul/certificatele de atestare, în copie;

d) registrul verificatorului de proiecte/expertului tehnic completat la zi conform prevederilor legale în vigoare, în copie, sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere că, în perioada de valabilitate a legitimaţiei, nu a desfăşurat activitate ca verificator de proiecte/expert tehnic;

e) adeverinţă, eliberată de medic de medicina muncii, prin care se confirmă capacitatea de exercitare a profesiei;

f) dovada - diplomă, certificat, adeverinţă sau altele asemenea, în copie, privind efectuarea unui curs de pregătire profesională continuă în domeniile prevăzute prin prezenta procedură, organizat de către o instituţie acreditată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior - ARACIS -, sau document prin care să se certifice participarea, în calitate de cadru didactic universitar, la predarea de cursuri, însoţit de fişa disciplinei, corespunzătoare domeniilor pentru care se solicită prelungirea atestării, în domeniile şi subdomeniile şi specialităţile prevăzute prin prezenta procedură;

g) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că verificatorul de proiecte/expertul tehnic nu are antecedente penale sau declaraţie pe propria răspundere că la data înregistrării cererii de prelungire nu are antecedente penale;

h) declaraţie pe propria răspundere sub sancţiunea falsului în declaraţii că nu a pierdut dreptul de practică prin act administrativ sau ca urmare a pronunţării unei hotărâri judecătoreşti definitive.

(3) Modelul cererii de solicitare a prelungirii dreptului de practică ca verificator de proiecte/expert tehnic este prevăzut în anexa nr. 8.

(4) în vederea aplicării vizei pentru prelungirea dreptului de practică al verificatorului de proiecte/expertului tehnic, compartimentul de specialitate al autorităţii competente analizează cererea şi verifică documentele prevăzute la alin. (2).

(5) Compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente înaintează directorului direcţiei de specialitate, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii însoţite de documentele complete prevăzute la alin. (2), legitimaţia în vederea aplicării vizei care conferă prelungirea dreptului de practică ca verificator de proiecte/expert tehnic.

(6) înregistrarea cererii cu documente incomplete conduce la restituirea legitimaţiei fără aplicarea vizei.

(7) Cererea de prelungire a dreptului de practică, o copie a legitimaţiei şi documentele prevăzute la alin. (2) lit. b)-g) se arhivează de către compartimentul de specialitate al autorităţii competente.

Art. 28. - În situaţia depunerii solicitării de prelungire a dreptului de practică după expirarea termenului de valabilitate a legitimaţiei, verificatorul de proiecte/expertul tehnic înregistrează, suplimentar faţă de documentele prevăzute la art. 27 alin. (2), o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii referitoare la declararea necorespunzătoare a adevărului, că în perioada dintre data expirării termenului de valabilitate şi data depunerii solicitării de prelungire a dreptului de practică nu a desfăşurat activitate, după caz, de verificator de proiecte/expert tehnic în domeniul/domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile pentru care se solicită prelungirea dreptului de practică.

Art. 29. - Prelungirea dreptului de practică pentru specialiştii cu activitate în construcţii, atestaţi ca verificatori de proiecte sau ca experţi tehnici, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 pentru aprobarea „îndrumătorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor şi construcţiilor” şi a „îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii” şi ale reglementării tehnice „îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se va face pentru aceleaşi competenţe pentru care au fost atestaţi, în conformitate cu prevederile art. 27 şi 28,

 

CAPITOLUL X

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 30. - Sancţiunile aplicate verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici se consemnează în registrele electronice de evidenţă a certificatelor de atestare, gestionate de către compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente, aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente.

Art. 31. - Dosarele solicitanţilor, înregistrate la autoritatea competentă până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri şi nesoluţionate prin programarea la examenul de atestare sau prin respingerea motivată a dosarului, după caz, se vor soluţiona astfel:

a) solicitanţii cu dosarele complete, care îndeplinesc condiţiile de atestare potrivit actelor normative în vigoare la data înregistrării cererilor la autoritatea competentă, vor fi programaţi la examenul de atestare în prima sesiune de examene organizată după data intrării în vigoare a prezentei proceduri;

b) solicitanţii cu dosarele incomplete, care îndeplinesc condiţiile de atestare potrivit actelor normative în vigoare la data înregistrării cererilor la autoritatea competentă, vor transmite completările solicitate în termen de maximum 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri;

c) dosarele solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile de atestare potrivit actelor normative în vigoare la data înregistrării cererilor la autoritatea competentă se restituie acestora.

Art. 32. - Candidatul/Candidaţii care, din motive obiective, independente de voinţa sa/lor, nu se poate/pot prezenta la examen sau nu a/au promovat examenul de atestare poate/pot reveni cu o nouă cerere, însoţită de documentele prevăzute la art. 7, în vederea înscrierii la o nouă sesiune de examinare.

Art. 33. - Pentru prelungirea dreptului de practică, prevederea de la art. 27 alin. (2) lit. f) se aplică de la 30 iunie 2019.

Art. 34. - (1) în situaţia pierderii/deteriorării certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat, sens în care se va adresa autorităţii competente cu o cerere motivată, însoţită de copia actului de identitate, dovada şi copia publicării anunţului privind pierderea/deteriorarea certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(2) Duplicatul se eliberează de către compartimentul de specialitate al autorităţii competente în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării.

Art. 35. - (1) Datele referitoare la verificatori de proiecte/experţi tehnici sunt informaţii de interes public, se afişează pe pagina web a autorităţii competente şi se actualizează periodic cu date şi informaţii comunicate de către specialiştii atestaţi.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se referă la: datele de identificare şi de contact - numele şi prenumele, adresa de corespondenţă poştală şi electronică, domeniul/domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile în care a fost atestat, seria şi numărul certificatului de atestare şi ale legitimaţiei, data emiterii documentelor de atestare, data-limită a dreptului de practică, observaţii privind dreptul de practică, după caz.

Art. 36. - Nu pot fi atestate persoanele care au suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.

Art. 37. - Încălcarea prevederilor prezentei proceduri atrage răspunderea juridică, în condiţiile legii,

Art. 38. - Modelul registrului verificatorului de proiecte/ex pertu lui tehnic precizat la art. 27 alin, (2) lit. d) este prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 39. - Corespondenţa domeniilor/subdomeniilor de construcţii şi specialităţilor pentru instalaţiile aferente construcţiilor este prevăzută în anexa nr. 10.

Art. 40. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta procedură.

Art. 41. - Pentru participarea specialiştilor în calitate de membri în comisiile de examinare/contestaţii pentru atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici, alţii decât personalul de specialitate al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se efectuează cheltuieli curente şi cheltuieli de capital din veniturile proprii constituite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în baza prevederilor art. 43 alin. (4) din Legea nr. 10/1995, republicată, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul de venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 

ANEXA Nr. 11)

la procedură

 

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

- model -

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

- model –

ANEXA Nr. 21)

la procedură

 

LEGITIMAŢIE

- model –

 

LEGITIMAŢIE

- model –

ANEXA Nr. 3V

la procedură

ŞTAMPILĂ

- model –

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

CERERE

- model pentru solicitanţi cetăţeni români/cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European –

 

Subsemnatul(a), ............................., născut(ă) la data de .........../.........../..........., (ziua/luna/anul) / / CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al/posesoare a documentului de identitate BI/CI cu seria ............ nr. ............................., eliberat(ă) la data de ............................., cu valabilitate până la data de ............................., domiciliat(ă) în judeţul/sectorul ............................., localitatea ............................., str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., solicit înscrierea la examenul de atestare tehnico-profesională ca ............................. în domeniul/subdomeniul*) ............................. .

În susţinerea cererii anexez dosarul cu următoarele documente:

a) cerere;

b) actul de identitate al solicitantului, în copie;

c) certificatul de naştere/căsătorie, în cazul schimbării numelui, în copie;

d) certificat de competenţă lingvistică sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul, cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, face dovada cunoaşterii limbii române, necesară exercitării atribuţiilor profesiei de verificator de proiecte/expert tehnic pe teritoriul României;

e) diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, în copie, precum şi documentul de recunoaştere/echivalare a acesteia, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă, în copie, în cazul absolvenţilor cu diplomă în domeniile prevăzute la art. 3 din procedură, însoţite de o declaraţie pe propria răspundere că actele de studii sunt conforme cu originalul, semnată şi datată;

f) curriculum vitae, conform modelului europass, prevăzut în anexa nr. 5 la procedură;

g) lista de proiecte elaborate/verificate în sistemul de control al calităţii în construcţii, lucrări ştiinţifice, brevete etc.;

h) adeverinţă/adeverinţe emisă/emise de persoane juridice, din care rezultă vechimea în profesie şi, respectiv, experienţa profesională, precum şi două recomandări din partea unor persoane fizice atestate;

i) certificat de cazier judiciar în termenul de valabilitate la data depunerii cererii, din care să rezulte că solicitantul nu are înscrisuri în cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă lipsa antecedentelor penale;

j) adeverinţă, eliberată de medic de medicina muncii, prin care se confirmă capacitatea de exercitare a profesiei, în condiţiile legii;

k) 3 poze color, format 5/4, pentru fiecare cerere;

l) declaraţie în ceea ce priveşte acordul publicării pe site-ul instituţiei a datelor personale, după promovarea examenului de atestare.

În prezent îmi desfăşor activitatea în cadrul ............................., unde am funcţia de ............................., cu sediul în ţara ............................., judeţul/sectorul ............................., localitatea ............................., str. ............................. nr.  ...., telefon/fax ............................., e-mail ............................. .

Declar că am luat cunoştinţă despre obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor legale privind falsul în declaraţii şi înţeleg să le respect întocmai.

Adresă de corespondenţă: codul poştal ţara judeţul/sectorul

telefon fax e-mail

 

Data

.............................

Semnătura

.............................


*) În cazul în care se solicită atestarea pentru mai multe domenii/subdomenii, solicitantul trebuie să întocmească o cerere distinctă, iar dosarul cu documentele sus-menţionate se depune o singură dată.

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

CURRICULUM VITAE

 

- model -

Fotografie color

 

5/4 cm

 

1. DATE DE IDENTIFICARE

 

 

Nume, Prenume

.........................................................................

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa de domiciliu

Ţară, localitate, judeţ/sector, stradă, număr imobil, bloc, scara, apartament, cod poştal

Adresa de corespondenţă

Ţară, localitate, judeţ/sector, stradă, număr imobil, bloc, scara, apartament, cod poştal

Telefon(oane)

Fix:

Mobil:

Fax(uri)

 

E-mail(uri)

 

Cetăţenie

 

Data naşterii/locul naşterii

 

Starea civilă

 

2. DATE PRIVIND PREGĂTIREA PROFESIONALĂ GENERALĂ

Menţionaţi separat fiecare formă de învăţământ superior absolvită

Perioada

 

Denumirea instituţiei de învăţământ superior/ denumirea facultăţii

 

Diploma obţinută/seria /nr./anul absolvirii

 

Profilul/specializarea

 

Disciplinele cu conotaţie energetică studiate (denumirea disciplinei/anul, semestrul/nota obţinută)

 

3. DATE PRIVIND PREGĂTIREA PROFESIONALĂ SPECIFICĂ ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR

Menţionaţi separat fiecare curs absolvit: master/studii aprofundate/curs de specialitate/doctorat

Perioada

 

Denumirea organizatorului

 

Tip/ Diplomă/certificat obţinut/seria/nr. /anul absolvirii

 

Denumirea cursului

 

Alte atestări tehnico-profesionale obţinute

 

(serie şi nr. certificat/data emiterii)

 

 

4. EXPERIENŢA PROFESIONALĂ RELEVANTĂ

În domeniile: construcţii/arhitectură/instalaţii pentru construcţii/Alte domenii în construcţii

Perioada

De la ............., pana la ............., totalizând .............ani şi ............. luni

Numele şi adresa angajatorului

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Profesia; ocupaţia

 

Activităţi şi responsabilităţi relevante în domeniu

 

5. PREOCUPĂRI ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR

 

Comunicări ştiinţifice

 

Participări la manifestări ştiinţifice în ţară sau străinătate

 

Publicaţii în domeniu

 

Alte activităţi relevante în domeniu pentru care se solicită atestarea

 

6. APTITUDINI Şl COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Înţelegere

Vorbire

Scriere

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

 

 

 

 

 

Limba

 

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

 

 

7. RECOMANDĂRI (se anexează)

 

Din partea unor persoane juridice / asociaţii profesionale privind pregătirea profesională şi capacitatea de exerciţiu în profesia pentru care solicită atestarea

 

 

Persoana juridică / Asociaţia profesională

 

Adresa

 

Reprezentată de: Nume şi prenume/Funcţia

 

 

 

Nr. telefon

 

 

 

Informaţii suplimentare

Includeţi aici orice alte informaţii utile (relevante), care nu au fost menţionate anterior

 

 

Anexe

Enumeraţi documentele anexate CV-ului.

 

Data: ................................

Semnătura: ................................

 

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE EXAMINARE

pentru verificator de proiecte/expert tehnic

 

Partea I - Informaţii generale 1)

 

1.

Numele şi prenumele candidatului CNP

 

2.

Cerere pentru atestarea tehnico-profesională înregistrată la registratura generală a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP)

 

3.

Absolvent/diplomă/an

 

4.

Titlul/profilul/specializarea

 

5.

Activităţi prestate în domeniul construcţiilor

 

6.

Titluri ştiinţifice, atestări, autorizări, alte acte relevante ale candidatului privind competenţa profesională în domeniul de

atestare solicitat (tip document, emitent)

 

7.

Competenţa solicitată

 

8.

Domenii de construcţii/specialităţi de instalaţii solicitate

 

9.

Cerinţa/Cerinţele fundamentale solicitată/solicitate

 

 

1) Conform datelor şi informaţiilor prezentate de candidat în dosarul anexat cererii de atestare.

 

Partea a II-a - Examinarea candidatului

II.1. Proba scrisă Punctaj obţinut*)

II. 2. Interviu

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele membrului în comisia de examinare nr.

întrebare

Răspuns

Decizia privind atestarea candidatului

A (Atestat)/R (Respins)

Semnătura

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Reprezentantul MDRAP asigură secretariatul comisiei tehnice de examinare.

Partea a III-a - Concluziile comisiei tehnice de examinare

Comisia tehnică de examinare, luând în considerare decizia majorităţii calificate a membrilor prezenţi, hotărăşte:

Atestarea candidatului ................................................................................................

pentru competenţa .....................................................................................................

în domeniul/subdomeniul de construcţii/specialitatea de instalaţii ..........................................................

......................................................................................................................

pentru cerinţa/cerinţele fundamentale aplicabilă/aplicabile construcţiilor ................................................

......................................................................................................................

sau, după caz,

Respingerea candidatului, hotărâre motivată prin:

......................................................................................................................

Drept care s-a întocmit şi semnat prezenta fişă de examinare.

Data: ..................................

 

Preşedintele comisiei,

Secretarul comisiei,

.................................................

(specialist din cadrul MDRAP - DGDRI),

 

.................................................

Luat la cunoştinţă

.................................................

(numele şi semnătura candidatului)


*) La prezenta fişă se anexează, în original, chestionarul candidatului.

 

ANEXA Nr. 7

la procedură

 

Nr. de înregistrare la registratura Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi ..................................

cu ocazia examenului pentru atestarea tehnico-profesională a candidaţilor pentru competenţa de verificator de proiecte şi expert tehnic

 

În baza Referatului de aprobare nr. ................., comisia de examinare nr. ................., s-a întrunit în data de ................., la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, începând cu ora ................., pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici pentru domeniul/subdomeniul .................................................,

în următoarea componenţă:

 

Numele şi prenumele membrului în comisie

Prezent/Absent

Semnătura

.................................................

 

 

.................................................

 

 

 ................................................. 1)

 

 

 

1) Reprezentant ISC.

 

Candidaţii:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Fişa nr.

Competenţa solicitată verificator de proiecte (V)/expert tehnic (E)

Domenii/Subdomenii solicitate

Prezent/Absent

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

Pentru fiecare candidat a fost completată „Fişa individuală de examinare”, cuprinzând datele de identificare ale candidatului (extrase din dosarul anexat cererii înregistrate la registratura generală a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) şi concluziile comisiei de examinare nr. .................,

Fişele individuale de examinare şi Referatul de aprobare nr. ................., fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept care s-a completat şi semnat prezentul proces-verbal.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, ................. .

 

Preşedintele comisiei,

 

.................................................

Secretarul comisiei,

 

(reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice),

 

.................................................

 

ANEXA Nr. 8

la procedură

 

CERERE

- model pentru prelungirea dreptului de practică -

 

Subsemnatul(a), ............................., născut(ă) la data de .........../.........../..........., (ziua/luna/anul) / / CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al/posesoare a documentului de identitate BI/CI cu seria ............ nr. ............................., eliberat(ă) la data de ............................., cu valabilitate până la data de ............................., domiciliat(ă) în judeţul/sectorul ............................., localitatea ............................., str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., solicit prelungirea valabilităţii legitimaţiei de ............................., în domeniul/subdomeniul ............................. .

în susţinerea cererii anexez dosarul cu următoarele documente:

a) legitimaţia, în original;

b) actul de identitate, în copie;

c) certificatul/certificatele de atestare, în copie;

d) registrul verificatorului de proiecte/expertului tehnic completat la zi, în copie, sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate ca verificator de proiecte/expert tehnic după expirarea valabilităţii legitimaţiei;

e) adeverinţă medicală din care rezultă capacitatea fizică şi psihică pentru exercitarea atribuţiilor profesiei;

f) dovada-diplomă, certificat, adeverinţă sau altele asemenea, în copie, privind efectuarea unui curs de pregătire profesională continuă în domeniile prevăzute prin prezenta procedură, organizat de către o instituţie acreditată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior - ARACIS -, sau document prin care să se certifice participarea, în calitate de cadru didactic universitar, la predarea de cursuri, însoţit de fişa disciplinei, corespunzătoare domeniilor pentru care se solicită prelungirea atestării, în domeniile şi subdomeniile şi specialităţile prevăzute prin prezenta procedură;

g) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că verificatorul de proiecte/expertul tehnic nu are antecedente penale sau declaraţie pe propria răspundere că la data înregistrării cererii de prelungire nu are antecedente penale.

În prezent îmi desfăşor activitatea în cadrul ............................., unde am funcţia de ............................., cu sediul în ţara .............................,  judeţul/sectorul .............................,  localitatea ............................., str. ............................. nr. ...., telefon/fax .............................,  e-mail ............................. .

Declar că am luat cunoştinţă despre obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor legale şi înţeleg să le respect întocmai.

Adresă de corespondenţă: codul poştal............................., ţara ............................., judeţul/sectorul ............................., telefon ............................., fax ............................., e-mail ............................. .

 

Data

.............................

Semnătura

.............................

 

ANEXA Nr. 9

la procedură

 

REGISTRUL VERIFICATORULUI DE PROIECTE

- model –

 

Nr. crt.

Data verificării

Nr. proiectului şi data

Firma autorizată pentru proiectare

Proiectul autorizat

Tipul proiectului

Beneficiarul

Adresa

Localitatea

Judeţul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRUL EXPERTULUI TEHNIC

- model –

 

Nr. crt.

Data expertizei

Tipul expertizei efectuate

Beneficiarul

Adresa

Localitatea

Judeţul

...

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 10

la procedură

 

Simbol

Domenii/Subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor obţinute conform Hotărârii Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

Domenii/Subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor obţinute conform Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 77/N/1996

Domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor obţinute conform Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice „îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii”, cu modificările şi completările ulterioare

Domenii/Subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor conform prezentei proceduri

0

1

2

3

4

A1

Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, cu structura de rezistenţă din beton, beton-armat şi zidărie

Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice;

telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton-armat, zidărie, lemn

Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice;

telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton-armat, zidărie, lemn

Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii

cu structura de rezistenţă din beton, beton-armat, zidărie, lemn pentru construcţii:

- civile, industriale, agrozootehnice;

- energetice;

- pentru telecomunicaţii;

- pentru exploatări miniere;

- aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală

A2

Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, cu structuri de rezistenţă din metal

Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice;

telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală - cu structura de rezistenţă din metal, lemn

Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice;

telecomunicaţii; miniere edilitare şi de gospodărie comunală - cu structura de rezistenţă din metal, lemn

Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă  din metal, lemn şi alte materiale compozite:

- civile, industriale, agrozootehnice;

- energetice;

- pentru telecomunicaţii;

- pentru exploatări miniere;

- aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală

A3

Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, cu structuri de rezistenţă din lemn

 

 

 

A4

Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii rutiere, drumuri, poduri,tunele şi piste de aviaţie

Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele

Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele

Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:

- drumuri;

- podeţe, poduri, viaducte;

- tunele;

- piste de aviaţie

A5

Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii de căi ferate

Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii de căi ferate

Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii de căi ferate

Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru infrastructura transportului pe şine:

- feroviar;

- tramvai;

- metrou;

- podeţe, poduri, viaducte;

- tunele

A6

Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii de porturi şi platforme marine

Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii de porturi şi platforme marine

Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii de porturi şi platforme marine

Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii de porturi şi platforme portuare şi marine

A7

Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice,

inclusiv la cele seismice, pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice

Rezistenţă şi stabilitate

pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice

Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru

construcţii şi amenajări hidrotehnice

Rezistenţă mecanică şi

stabilitate pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice

A8

Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii energetice

 

 

 

A9

Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare

Rezistenţă şi stabilitate la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare

Rezistenţă mecanică şi stabilitate la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare

Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii şi sisteme pentru îmbunătăţiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigaţii, desecare şi drenaj

A10

Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcţii pentru telecomunicaţii

 

 

 

A11

Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii edilitare şi de gospodărie comunală

 

 

 

A12

Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii miniere

 

 

 

Af

 

Rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ

Rezistenţa mecanică şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ

Rezistenţa mecanică şi stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare şi interacţiunii cu structurile îngropate

B1

Siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice

Siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice;

telecomunicaţii; miniere

Siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice;

telecomunicaţii; miniere

Siguranţa în exploatare pentru construcţii:

- civile, industriale, agrozootehnice;

- energetice;

- telecomunicaţii;

- miniere

B2

Siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, poduri, tunele şi piste de aviaţie

Siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele

Siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele

Siguranţa în exploatare pentru construcţii aferente transportului rutier

B3

Siguranţa în exploatare pentru construcţii de căi ferate

Siguranţa în exploatare pentru construcţii de căi ferate

Siguranţa în exploatare pentru construcţii de căi ferate

Siguranţa în exploatare pentru construcţii aferente transportului pe şine

B4

Siguranţa în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme marine

Siguranţa în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme marine

Siguranţa în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme marine

Siguranţa în exploatare pentru: construcţii de porturi şi platforme portuare şi marine

B5

Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice

Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice

Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice

Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice

B6

Siguranţa în exploatare pentru construcţii energetice

 

 

 

B7

Siguranţa în exploatare la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare

Siguranţa în exploatare la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare

Siguranţa în exploatare la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare

Siguranţa în exploatare

pentru construcţii şi sisteme pentru îmbunătăţiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigaţii, desecare şi drenaj

B8

Siguranţa în exploatare la construcţii pentru telecomunicaţii

 

 

 

B9

Siguranţa în exploatare pentru construcţii edilitare şi de gospodărie comunală

Siguranţa în exploatare la construcţii edilitare şi de gospodărie comunală

Siguranţa în exploatare la construcţii edilitare şi de gospodărie comunală

Siguranţa în exploatare pentru construcţii aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală

B10

Siguranţa în exploatare pentru construcţii miniere

 

 

 

B11

 

 

 

Siguranţa în exploatare pentru:

- sisteme exterioare de alimentare cu apă şi stingere a incendiilor;

- sisteme de canalizare;

- reţele termice

C

Siguranţa la foc pentru toate domeniile

Siguranţa la foc în construcţii pentru toate domeniile

Securitate la incendiu în construcţii pentru toate domeniile

Securitate la incendiu pentru construcţii în toate domeniile, respectiv pentru instalaţii în toate specialităţile

D

Sănătatea oamenilor şi protecţia mediului, pentru toate domeniile

Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului pentru toate domeniile

Igienă, sănătate şi mediu pentru toate domeniile

Igienă, sănătate şi mediu înconjurător pentru toate domeniile

E

Izolaţia termică, hidrofugă şi economie de energie, pentru toate domeniile

Izolaţie termică, hidrofugă şi economia de energie în construcţii pentru toate domeniile

Economie de energie şi izolare termică în construcţii pentru toate domeniile

Economie de energie şi izolare termică corespunzătoare construcţiilor şi instalaţiilor din construcţii pentru toate domeniile

F

Protecţia împotriva zgomotului pentru toate domeniile

Protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile

Protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile

Protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile

G

 

 

 

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Iint

 

 

ls - Instalaţii sanitare, care cuprind:

- instalaţii sanitare interioare;

- instalaţii de stingere a incendiilor;

lt - Instalaţii termice, care cuprind:

- instalaţii de încălzire;

- instalaţii de ventilare;

- instalaţii de climatizare şi frig;

- instalaţii de prevenire

a incendiilor

Instalaţii aferente clădirilor, care cuprind:

- instalaţii de apă şi canalizare;

- instalaţii de stingere a incendiilor;

- instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, condiţionare a aerului

lg

 

 

Instalaţii de gaze, care cuprind:

- instalaţii interioare de gaze naturale;

- instalaţii exterioare de gaze naturale;

- instalaţii de gaze lichefiate;

- instalaţii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice

Instalaţii de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprind:

- instalaţii de gaze naturale;

- instalaţii de gaz petrolier lichefiat - GPL;

- instalaţii de biogaz/ biometan, gaz natural comprimat - GNC

le

 

 

Instalaţii electrice, care cuprind:

- instalaţii electrice, inclusiv pentru curenţi slabi;

- instalaţii de protecţie la descărcări atmosferice;

- instalaţii de automatizare şi semnalizare pentru instalaţii sanitare, termice şi de gaze;

- instalaţii de avertizare şi de prevenire a incendiilor;

- instalaţii de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor

Instalaţii electrice aferente construcţiilor, care cuprind:

- instalaţii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenţi slabi;

- instalaţii de protecţie la descărcări atmosferice;

- instalaţii de automatizare şi semnalizare;

- instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare incendii;

- instalaţii de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor;

- instalaţii alimentare cu energie electrică pentru autoturisme

Se

 

 

Is - Instalaţii sanitare, care cuprind:

- instalaţii exterioare de canalizare;

- instalaţii exterioare de alimentare cu apă

Sisteme exterioare:

- sisteme de canalizare;

- sisteme de alimentare cu apă şi stingere a incendiilor;

- reţele termice

Sif

 

 

 

Sisteme de îmbunătăţiri funciare: irigaţii, desecare şi drenaj

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.