MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 241/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 241         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 martie 2018

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

17. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

104. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

 

108. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

109. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

123. - Decizie privind numirea domnului Andrei-Marius Diamescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

169. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

208. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Teliu, judeţul Braşov

 

210. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

330. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

331. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SCALA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

Luând în considerare prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, conform cărora Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operaţional care nu a fost utilizată pentru prefinanţarea iniţială şi anuală şi pentru plăţile intermediare până la data de 31 decembrie a celui de al treilea exerciţiu financiar care urmează anului angajamentului bugetar,

se impune astfel necesitatea întreprinderii unor măsuri, în regim de urgenţă, pentru sporirea ritmului de implementare a Programului operaţional regional prin identificarea unor soluţii de decontare a unor cheltuieli eligibile în cadrul programului, deja

efectuate de către beneficiarii de proiecte retrospective/alternative şi includerea acestora în aplicaţii de plată către Comisia Europeană.

Având în vedere că pentru a se asigura un cadru unitar şi eficient de îndeplinire a funcţiilor delegate este necesar să se constituie temeiul legal astfel încât, pentru axele 1 şi 2 din Programul operaţional Infrastructură mare, avizul de principiu să fie acordat de către Organismul intermediar Transport,

totodată, la nivelul Programului operaţional Infrastructură mare, având în vedere specificul şi complexitatea proiectelor de investiţii finanţate, experienţa fazării proiectelor din Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport din perioada de programare 2007-2013, posibilitatea înregistrării de blocaje sau întârzieri în procesul de achiziţie publică sau de execuţie a lucrărilor, este necesară extinderea procentului de supracontractare, astfel încât la finalul perioadei de eligibilitate România să utilizeze în întregime fondurile alocate în cadrul acestui program. Astfel, din analiza datelor financiare rezultate din implementarea 2007-2013 a rezultat că pentru o absorbţie de 100% a fondurilor alocate este nevoie de o supracontractare între 50% şi 200%, cu o pondere crescută în domeniul transporturilor, pentru a asigura conectivitatea cu coridoarele de transport europene, mobilitatea populaţiei şt a mediului de afaceri la nivel naţional şi european. De asemenea, dezvoltarea infrastructurilor de apă şi apă uzată şi management al deşeurilor reprezintă o prioritate strategică la nivel naţional, în contextul în care România trebuie să demonstreze că a întreprins toate demersurile pentru a realiza investiţiile necesare pentru a se respecta condiţiile şi termenele de conformare şi a evita declanşarea procedurilor de infringement în aceste sectoare, în acest context, contractarea tuturor proiectelor din portofoliul de mediu reprezintă o măsură imediată, cu rezultate pozitive atât la nivelul absorbţiei, cât şi al îndeplinirii angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare.

În vederea asigurării unui cadru unitar la nivelul Programului operaţional Infrastructură mare de realizare a plăţilor în cazul proiectelor cuprinse în bugetul ordonatorului principal de credite este necesar avizul de principiu al autorităţii de management POIM, pentru beneficiarii care au contractele de achiziţie publică încheiate, dar ale căror contracte de finanţare nu au fost încheiate cu autoritatea de management Astfel, este necesară extinderea în regim de urgenţă a mecanismului stabilit pentru beneficiarii definiţi la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi la beneficiarii definiţi la art. 6 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ.

În cadrul Programului operaţional Competitivitate, în cazul anumitor apeluri de proiecte lansate, în urma procesului de evaluare-selecţie au rezultat proiecte eligibile, situate peste pragul minim de calitate, dar care nu s-au încadrat în bugetul alocat acestor apeluri, precum şi existenţa unor proiecte care contribuie la ridicarea unor condiţionalităţi ex-ante, dar pentru care bugetul alocat prin program nu este suficient. Astfel, este necesară conturarea unui instrument legal care să permită încheierea de contracte/decizii/ordine de finanţare pentru sumele rezultate cu titlu de economii realizate, în special, de către beneficiarii unici. Un asemenea instrument juridic îl poate reprezenta majorarea pragului maxim pentru care autoritatea de management este autorizata să încheie contracte/decizii/ordine de la 50% la 100% în cadrul Programului operaţional Competitivitate pe fiecare din cele două axe prioritare.

Având în vedere necesitatea urgentării implementării programelor operaţionale, au fost identificate o serie de proiecte retrospective/alternative aflate în implementare la nivelul autorităţilor publice locale, care au cheltuieli deja efectuate şi care ar putea fi finanţate din fonduri europene. Prin contractarea acestor proiecte, cheltuielile deja efectuate vor putea fi rambursate în acest an, contribuind astfel la diminuarea riscului de dezangajare la nivelul programului operaţional pentru anul curent.

Pentru a pune în practică aceste măsuri este nevoie de a asigura cadrul legal necesar lansării unor apeluri de proiecte în limita a 200% din alocare.

Pentru a putea semna contracte de finanţare pentru aceste proiecte trebuie parcurşi mai mulţi paşi: lansare apel, depunere proiecte, evaluare şi selecţie proiecte, semnarea contractelor. Acest proces poate dura până la 6 luni de la lansarea apelului de proiecte, în funcţie de ritmul de depunere al beneficiarilor. Pentru a putea lansa aceste apeluri este nevoie a exista sursa de finanţare la momentul lansării. Pentru a putea solicita spre decontare sume de bani de la Comisia Europeană, beneficiarul trebuie să depună, după semnarea contractului de finanţare, documentele pentru rambursarea cheltuielilor efectuate. Ulterior, aceste sume trebuie să fie verificate, la nivelul autorităţii de management, să fie plătite, precum şi să fie incluse într-o declaraţie de cheltuieli ce va fi transmisă la Comisia Europeană până în noiembrie 2018.

Având în vedere că sumele ce vor fi dezangajate la sfârşitul anului 2018 sunt estimate a fi de aproximativ 600 milioane euro dacă România nu transmite Comisiei Europene aplicaţii de plată pentru minimum această valoare, este imperios necesară lărgirea bazei de proiecte care pot genera cheltuieli eligibile prin majorarea procentului de contractare.

Ţinând cont de faptul că măsura este necesară pentru a asigura cadrul legal necesar lansării unor apeluri de proiecte peste limitele maxime alocate, deoarece limitele specificate la art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, au fost deja atinse în cadrul unor axe prioritare pentru care urmează să se lanseze apeluri de proiecte, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2018, prin care au fost delegate suplimentar funcţiile de contractare proiecte, metodologie şi capacitate administrativă, verificare nereguli şi autorizare de cheltuieli, pentru proiecte de transport,

de asemenea, existenţa situaţiei extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este justificată prin prisma riscului major de dezangajare la nivelul fondurilor europene la finalul anului 2018,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prin excepţie de la alin. (2), fişele de fundamentare întocmite de beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) sunt avizate de principiu de către Organismul intermediar pentru transport, inclusiv în funcţie de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare.”

2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Avizul de principiu al Organismului intermediar pentru transport se acordă pe baza informaţiilor din fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare şi se referă la eligibilitatea activităţilor din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acestuia de a accepta la finanţare proiectul respectiv.”

3. La articolul 11, alineatele (8) şi (81) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

.(8) în bugetul ordonatorului de credit din care asigură finanţarea proiectelor beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2) se introduc obiective de investiţii noi, cu finanţare din fonduri europene, numai după obţinerea acordului Organismului intermediar pentru transport, iar în bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanţarea proiectelor beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (3) se introduc obiective de investiţii noi, cu finanţare din fonduri europene, numai după obţinerea acordului autorităţii de management al Programului Infrastructura mare şi dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;

b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului Infrastructura mare şi îndeplineşte cerinţele tehnico-economice pentru a fi finanţat din fonduri europene şi se încadrează în valoarea totală la nivel de axă prioritară, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);

c) obiectivul/proiectul de investiţii îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(81) în bugetul ordonatorului de credite din care asigură finanţarea proiectelor beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2) se pot introduce obiective de investiţii în continuare pentru care sursa de finanţare a fost asigurată din bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile, numai după obţinerea acordului Organismului intermediar pentru transport, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) beneficiarul proiectului are calitatea de potenţial beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;

b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operaţional Infrastructura mare şi îndeplineşte cerinţele tehnico-economice pentru a fi finanţat din fonduri europene şi se încadrează în valoarea totală la nivel de program pentru sectorul transport, cu respectarea prevederilor art. 12 alin, (1);

c) proiectul este prevăzut în documentele strategice naţionale din transport aprobate conform legii;

d) obiectivele de investiţii în continuare au proceduri de achiziţie legale în curs sau au contracte de achiziţie publica legal încheiate ori, după caz, au proceduri/contracte de achiziţie publică pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice.”

4. La articolul 11, după alineatul (81) se introduce un nou alineat, alineatul (82), cu următorul cuprins:

(82) în bugetele ordonatorilor de credite şi/sau bugetele unităţilor care funcţionează în coordonare, din care asigură finanţarea proiectelor beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) şi (3), se pot introduce obiective de investiţii în continuare pentru care sursa de finanţare a fost asigurată din bugetul de stat, venituri proprii sau din fonduri externe rambursabile, numai după obţinerea acordului Autorităţii de management al Programului operaţional Infrastructura mare, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) beneficiarul proiectului are calitatea de potenţial beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;

b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operaţional Infrastructura mare şi îndeplineşte cerinţele tehnico-economice pentru a fi finanţat din fonduri europene şi se încadrează în valoarea totală la nivel de program, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);

c) proiectul este prevăzut în documentele strategice naţionale aprobate conform legii;

d) obiectivele de investiţii în continuare au proceduri de achiziţie legale în curs sau au contracte de achiziţie publică legal încheiate ori, după caz, au proceduri/contracte de achiziţie publică pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice.”

5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Autorităţile de management sunt autorizate să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea, în limitele stabilite mai jos, a sumelor alocate în euro, la nivel de program din Fondul european de dezvoltare regională. Fondul de coeziune, Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi cofinanţare de la bugetul de stat, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare anuale. Astfel:

a) în limita a 100% pentru autoritatea de management Programul operaţional regional şi autoritatea de management pentru Programul operaţional Competitivitate:

b) în limita a 200% pentru autoritatea de management Programul operaţional Infrastructura mare;

c) în limita a 50% pentru autoritatea de management Programul operaţional Capital uman, autoritatea de management pentru Programul operaţional Capacitatea administrativă şi autoritatea de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică;

d) în limita a 20% pentru autoritatea de management Programul operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate.”

6. După articolul 121 se introduce un nou articol, articolul 122, cu următorul cuprins:

„Art. 122. - (1) în cazul proiectelor cuprinse în bugetul ordonatorului principal de credite în baza avizului de principiu al autorităţii de management POIM/Organismului intermediar pentru transport, care au contractele de achiziţie publică încheiate, dar ale căror contracte de finanţare nu au fost încheiate cu autoritatea de management, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite al beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(3) solicită din partea departamentului/ structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului note justificative pentru plata cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de finanţare.

(2) Notele justificative vor conţine elemente tehnice şi financiare care definesc cheltuielile şi necesitatea plăţii acestora pentru implementarea proiectului.

(3) Cheltuielile efectuate şi plătite în cazul proiectelor prevăzute la alin. (1) se considera cheltuieli definitive ale bugetului de stat, în condiţiile în care nu este încheiat contractul de finanţare. Finalizarea proiectelor se va realiza în conformitate cu baza legală naţională de finanţare şi cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie.”

7. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), beneficiarilor care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis li se poate acorda prefinanţare într-o singură tranşă de maximum 40% din contribuţia publică eligibilă a proiectului.”

8. La articolul 20, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (9) se efectuează pe baza mecanismului detaliat la art. 16.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Laurenţiu Adrian Neculaescu,

secretar de stat

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 martie 2018.

Nr. 17.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Se suplimentează numărul maxim de posturi, cu 25 de posturi contractuale, pe perioadă determinată, până la 31 august 2019 inclusiv, care vor fi destinate consolidării capacităţii Ministerului Transporturilor în pregătirea şi exercitarea de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Dănuţ Sebastian Neculăescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 martie 2018.

Nr. 104

 

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015)

 

Numărul maxim de posturi = 486, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

Numărul maxim de posturi se suplimentează cu 25 posturi contractuale, pe perioadă determinată, până la 31 august 2019

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Transporturilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINETUL MINISTRULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIATUL NAŢIONAL TRACECA **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL AUDIT INTERN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢIA CU SINDICATELE, PATRONATELE ŞI ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPUL DE CONTROL *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL RELAŢIA CU PARLAMENTUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL PROBLEME SPECIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINETUL SECRETARULUI DE STAT

 

CABINETUL SECRETARULUI DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINETUL SECRETARULUI DE STAT

 

CABINETUL SECRETARULUI DE STAT

 

CABINETUL SECRETARULUI DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia transport feroviar

 

Direcţia transport rutier

 

Direcţia transport aerian

 

Direcţia transport naval

 

Direcţia generală organismul intermediar   pentru transport

 

Direcţia investiţii, reglementari tehnice şi  autorizaţii de construire

 

Direcţia generală management şi strategie

 

Serviciul resurse umane

 

Direcţia economică

 

Direcţia generală anticorupţie în transporturi, administrativ şi juridic

 

Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

Direcţia medicală

 

Direcţia achiziţii publice şi administrarea domeniului public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* se organizează la nivel de direcţie.

** se organizează la nivel de compartiment.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut În anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 15 martie 2018.

Nr. 108.

 

ANEXĂ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Operatorul economic: Societatea Comercială Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: R014273221

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

36.903.68

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

36.793,68

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

 

2

 

Venituri financiare

5

110.00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

34.556,89

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

34.444,89

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

10.289,00

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

445,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

21.160,89

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

20.107,22

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

19.028,22

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.079,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

583,68

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

469,99

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.550,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

112,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2.346,79

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

2.346,79

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

2.346,79

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

477.750,93

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

466.310,00

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

477.750,93

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

188

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

188

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

8.844,07

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

6.157,76

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

195,71

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

195.71

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0,00

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

936,41

9

 

Plăţi restante

56

0,00

10

 

Creanţe restante

57

0,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care tace parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 15 martie 2018.

Nr. 109.

 

ANEXĂ

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Compania Naţională „Imprimeria Naţională” - S.A.

Bd. Iuliu Maniu nr. 244D, sectorul 6, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 2779625

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

429.953,20

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

428.453,20

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

 

2

 

Venituri financiare

5

1.500,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

217.345,10

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

217.045,10

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

148.180,00

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1.485,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

39.267,43

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

35.731,63

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

31.644,73

 

 

 

C2

bonusuri

14

4,086,90

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

1.533,53

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

2.002,27

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

28.112,67

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

300,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

212,608,10

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

31.763,32

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

180.844,78

 

1

 

Rezerve legale

25

0,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

180.844,78

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

2.070,19

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

91.457X9

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

91.457,49

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

0,00

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

89.387,29

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

130.137,29

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

0,00

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

11.773,95

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

474

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

474

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

5.965,48

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

5.104,47

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

903,91

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

903,91

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

505,51

9

 

Plăţi restante

56

0,00

10

 

Creanţe restante

57

0,00

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Andrei-Marius Diamescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), al art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei-Marius Diamescu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 19 martie 2018.

Nr. 123.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, lucrări ce se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară.

(2) Lucrările de înregistrare sistematică cuprind întreg teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 20 februarie 2018.

Nr. 169.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Teliu, judeţul Braşov

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Teliu, judeţul Braşov, lucrări ce se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară.

(2) Lucrările de înregistrare sistematică cuprind întreg teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Teliu, judeţul Braşov.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 2 martie 2018.

Nr. 208.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ciochina, judeţul Ialomiţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ciochina, judeţul Ialomiţa, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ciochina, judeţul Ialomiţa, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 2 martie 2018.

Nr. 210.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/^013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 28.01.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat desfăşurat la Societatea IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în comuna Glina, satul Manolache, Strada Căminului nr. 54, etajul 2, biroul nr. 201, judeţul Ilfov, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J23/2271/16.05.2017, cod unic de înregistrare 15231690 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu nr. RBK - 162/28.04.2003, reprezentată de către domnul Stefano Izzo, în calitate de administrator,

şi a constatat următoarele:

1. Prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 643/2017 Societatea IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a fost sancţionată cu interzicerea temporară a exercitării activităţii.

2. Prin Decizia asociatului unic al Societăţii IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. FN din 28.07.2017 s-au decis următoarele;

„Rezoluţia nr. 1 - Prin prezenta se decide ca Societatea să înceteze efectuarea activităţii de intermediere în asigurări începând cu data de 01.08.2017 şi să înainteze către Autoritatea de Supraveghere Financiară cererea de radiere din registrul brokerilor de asigurare. Societatea va pune în aplicare toate formalităţile legate de renunţarea la activitatea de intermediere.”

3. A fost verificată situaţia financiară a Societăţii IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., astfel că, la data de 31.12.2017, aceasta a înregistrat profit în valoare de 52.574 lei.

4. Societatea IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a notificat societăţile de asigurare si/sau de reasigurare cu care a avut încheiate contracte de intermediere/brokeraj/mandat cu privire la renunţarea la autorizaţia de funcţionare şi denunţarea contractelor de intermediere.

5. Societatea IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 643/2017, a transmis notificări clienţilor/asiguraţilor societăţii, fiindu-le comunicat că, începând cu data primirii acestora, plata ratelor scadente la contractele aflate în derulare se va efectua direct către societăţile de asigurare. De la data primirii deciziei privind interzicerea temporară a exercitării activităţii şi până la data controlului, societatea nu a mai desfăşurat activitate de intermediere în asigurări.

6. Societatea IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite, reprezentând Sume datorate şi nedecontate către societăţi de asigurare şi/sau reasigurare.

7. Societatea IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii/reclamaţii pe rolul instanţelor de judecată din România cu societăţi de asigurare/intermediari în asigurări/clienţi sau foşti clienţi/angajaţi sau foşti angajaţi/asistenţi în brokeraj/alte persoane fizice/juridice.

8. La data de 31.12.2017, Societatea IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în comuna Glina, satul Manolache, Strada Căminului nr. 54, etajul 2, biroul nr. 201, judeţul Ilfov, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J23/2271/16.05.2017, cod unic de înregistrare 15231690 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiara cu nr. RBK - 162/28.04.2003, reprezentată de către domnul Stefano Izzo, în calitate de administrator, şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 9 martie 2018.

Nr. 330.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SCALA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 14.02.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat desfăşurat la Societatea SCALA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, strada Decebal nr. 69, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J12/1040/19.04.2011, cod unic de înregistrare 28368640 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-693/19.09.2011, reprezentată de către doamna Diana Laura Pod, administrator al societăţii,

şi a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea asociatului unic al Societăţii SCALA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nr. 74 din 26.06.2017 s-a decis „în temeiul prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supraveghere a asigurărilor, art. 35 alin. (7) lit. e), şi Normei nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, asociatul unic decide renunţarea la activitatea de broker de asigurare şi solicită în mod expres retragerea autorizaţiei”.

2. Referitor la situaţia financiară a Societăţii SCALA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., s-a constatat că la data de 30.09.2017 aceasta a înregistrat profit în sumă de 2.980 lei.

3. Societatea SCALA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de încetare a activităţii de intermediere în asigurări şi intenţia de reziliere a contractelor de intermediere/brokeraj în asigurări.

4. Societatea SCALA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat tuturor societăţilor de asigurare cu care a colaborat informaţii referitoare la situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).

La data de 30.09.2017, conform balanţei de verificare, Societatea SCALA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., figurează în contul 401 „Decontări cu asigurătorii şi reasigurătorii privind primele intermediate” cu sold creditor, în sumă de 5.097,84 lei, reprezentând prime de asigurare intermediate şi nedecontate, datorate societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare. Societatea SCALA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a făcut dovada depunerii primelor de asigurare şi a documentelor cu regim special, conform art. 16 lit. c) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

5. Societatea SCALA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat parţial clienţii, astfel:

- pentru clienţii gestionaţi direct de către asociatul unic şi administrator, au fost transmise adrese prin poştă electronică, la datele de 1,09.2017 şi 6.09.2017, cu privire la faptul că societatea intră în lichidare voluntară, precum şi la faptul că primele de asigurare la contractele de asigurare aflate în derulare se vor plăti direct în contul societăţilor de asigurare emitente ale acestora;

- pentru clienţii gestionaţi direct de către asistenţii în brokeraj - persoane fizice şi juridice, societatea a întocmit la data de 22.11.2017 acte adiţionale de reziliere a contractelor de asigurare încheiate cu asistenţii în brokeraj - persoane fizice şi juridice prin care s-a precizat şi faptul că plata primelor de asigurare la contractele de asigurare aflate în derulare este în sarcina asistentului în brokeraj.

Astfel, Societatea SCALA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a făcut dovada înştiinţării tuturor asiguraţilor cu privire la încetarea activităţii şi îndrumarea acestora direct către societăţile de asigurare pentru contractele de asigurare aflate în derulare, nefiind astfel îndeplinite prevederile art. 16 lit. d) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015.

6. Societatea SCALA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrat niciun litigiu pe rolul instanţelor de judecată cu societăţile de asigurare, intermediari în asigurări, clienţi sau foşti clienţi, angajaţi sau foşti angajaţi, asistenţi în brokeraj, alte persoane fizice sau juridice.

7. La data de 30.09.2017, Societatea SCALA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu înregistrează debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. n), art. 8 alin. (2) lit. g) şi art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea SCALA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, strada Decebal nr. 69, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J12/1040/19.04.2011, cod unic de înregistrare 28368640 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-693/19.09.2011, reprezentată de către doamna Diana Laura Pod, administrator al societăţii, şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 9 martie 2018.

Nr. 331.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.