MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 245/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 245         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 20 martie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

69. - Lege pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

 

297. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

 

71. - Lege pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

299. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

300. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de exploatare, mentenanţă şi dezvoltare puncte de comandă strategice „General Anton Berindei”

 

ACTE ALE SENATULUI

 

39. - Hotărâre pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 94/2017 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 793 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 246 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 şi art. 23 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

119. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

322. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

323. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - După articolul 35 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003, se introduce un nou articol, articolul 35Ţ cu următorul cuprins:

„Art. 351. - (1) Vârsta de pensionare pentru personalul de cercetare-dezvoltare este de 65 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la cerere, personalul de cercetare-dezvoltare se poate pensiona în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 19 martie 2018.

Nr. 69.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 martie 2018.

Nr. 297.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 84. - (1) Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic.

.......................................................................................................................

(4) Elevii beneficiază de tarife reduse cu minimum 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU GABRIEL VLASE

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 19 martie 2018.

Nr. 71.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 martie 2018.

Nr. 299.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de lupta Centrului de exploatare, mentenanţă şi dezvoltare puncte de comandă strategice „General Anton Berindei”

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Centrului de exploatare, mentenanţă şi dezvoltare puncte de comandă strategice „General Anton Berindei”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 martie 2018.

Nr. 300.

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 94/2017 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 78 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 4 din Hotărârea Senatului nr. 94/2017 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 20 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Concluziile anchetei parlamentare realizate de Comisia pentru mediu vor fi cuprinse într-un raport ce va fi prezentat Biroului permanent până la data de 30 martie 2018.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din data de 19 martie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 19 martie 2018.

Nr. 39.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 793

din 5 decembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 246 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 şi art. 23 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 246 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 şi art. 23 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Petre Zainea şi Dumitra Zainea în Dosarul nr. 17.318/212/2011*/A1*al Tribunalului Constanţa - Secţia I civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.058D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă, pentru partea Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, consilierul juridic Ildîz Caiali, cu delegaţie depusă la dosar. Lipsesc autorii excepţiei de neconstituţionalitate. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul consilierului juridic, care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, în acest sens depune note scrise la dosar.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, context în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin încheierea din 13 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.318/212/2011*/A1*, Tribunalul Constanţa - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 246 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 şi art. 23 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia a fost invocată de Petre Zainea şi Dumitra Zainea cu ocazia soluţionării unui recurs civil într-o cauză având ca obiect pretenţii.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin, în esenţă] că „scopul urmărit de legiuitor prin stabilirea plăţii taxei de timbru, deşi partea a renunţat la judecarea cauzei la primul termen de judecată, nu este de a responsabiliza, disciplina şi sancţiona comportamentul justiţiabilului, şi nu urmăreşte niciun scop legitim, întrucât nu se permite restituirea taxei de timbru sau anularea încheierii de eşalonare a plăţii taxei de timbru.” Arată, de asemenea, că „nefiind prevăzută în mod expres aplicarea acestor dispoziţii, se lasă la aprecierea instanţelor, ceea ce poate duce la un regim discriminatoriu, prin soluţionarea distinctă a unor speţe similare de către instanţe diferite, cu efecte negative asupra egalităţii în drepturi şi încălcarea principiului aplicării unitare a legii de către instanţele judecătoreşti, precum şi afectarea dreptului la apărare şi încălcarea egalităţii în drepturi pentru toţi justiţiabilii”.

7. Tribunalul Constanţa - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 246 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 şi art. 23 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru este neîntemeiată. Apreciază, totodată, că textele criticate nu contravin normelor invocate din Legea fundamentală, întrucât constituţionalitatea unei norme legale se apreciază în abstract, prin compararea celor două texte, legal şi constituţional, în urma interpretării acestora, şi nu în funcţie de elemente concrete reţinute într-o anumită cauză.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 432 din 13 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 3 octombrie 2005.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 246 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 şi cele ale art. 23 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Curtea reţine că, atât Codul de procedură civilă din 1865, cât şi Legea nr. 146/1997, sunt, în prezent, abrogate prin Legea nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, respectiv, prin art. 58 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013. Curtea observă, totodată, că soluţia legislativă privind renunţarea la judecată, din cuprinsul art. 246 al Codului de procedură civilă din 1865, se regăseşte, în prezent, în art. 406 din noul Cod de procedură civilă, cu un conţinut normativ similar.

13. În legătură cu examinarea unor texte de lege ce nu mai sunt în vigoare, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, interpretând sintagma „în vigoare” din cuprinsul art. 29 din Legea nr. 47/1992, text care circumstanţiază controlul de constituţionalitate numai la legile şi ordonanţele în vigoare, Curtea Constituţională a reţinut că acest control vizează „dispoziţiile aplicabile cauzei, chiar dacă acestea nu mai sunt în vigoare”, dar ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare. Astfel, deşi nu mai sunt în vigoare, prevederile legale criticate în prezenta cauză îşi produc în continuare efectele juridice, fiind aplicabile speţei, aşa încât, în aceste condiţii, Curtea urmează a se pronunţa asupra constituţionalităţii prevederilor legale care fac obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, care au următorul cuprins:

- Art. 246 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 (Renunţarea la judecată şi renunţarea la drept):

„1 Reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, fie verbal în şedinţă, fie prin cerere scrisă.

2 Renunţarea la judecată se constată prin încheiere dată fără drept de apei.

3 Dacă renunţarea s-a făcut după comunicarea cererii de chemare în judecată, instanţa, la cererea pârâtului, va obliga pe reclamant la cheltuieli.

4 Când părţile au intrat în dezbaterea fondului, renunţarea nu se poate face decât cu învoirea celeilalte părţi.

- Art. 23 din Legea nr. 146/1997: „(1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea petiţionarului, în următoarele cazuri:

a) când taxa plătită nu era datorată;

b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;

c) când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale;

d) când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecată ori s-au împăcat;

e) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas irevocabilă.

(2) în cazul prevăzut la lit. d), se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la lit. e), taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei.

(3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale.

(4) Cererea de restituire se adresează instanţei judecătoreşti sau, după caz, parchetului la care s-a introdus acţiunea sau cererea.”

14. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) potrivit cărora „în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”, art. 16 alin. (1 j care prevăd că „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”, art. 21 alin. (1) şi (2) privind accesul liber la justiţie, art. 24 alin. (1) potrivit cărora „Dreptul la apărare este garantat”, art. 124 alin. (1) care prevăd că „Justiţia se înfăptuieşte în numele legii”, art. 126 alin. (2) şi (3) referitoare la instanţele judecătoreşti şi art. 135 alin. (2) lit. a) care prevăd că „Statul trebuie să asigure: a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;”.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în fapt, autorii excepţiei, reclamanţi în cauza ce are ca obiect pretenţii, în contradictoriu cu pârâtul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa, au formulat o cerere de renunţare la judecată, admisă de către instanţa de judecată şi, în subsidiar, au solicitat instanţei să se pronunţe şi asupra taxei judiciare de timbru pe care au avut obligaţia să o achite. În acest context, aceştia consideră că, având în vedere renunţarea la acţiune, instanţa era obligată să dispună şi restituirea taxei de timbru, întrucât „raţiunea legiuitorului a fost aceea de a acorda unui serviciu public prestat acea valoare juridică reală.”

16. Curtea constată că prevederile criticate din Codul de procedură civilă reglementează condiţiile în care poate opera renunţarea reclamantului la judecată, aceasta reprezentând un act procesual de dispoziţie, alături de renunţarea la drept, achiesare şi tranzacţie. Reclamantul fiind cel care a iniţiat demersul judiciar, este firesc să aibă dreptul de a renunţa la judecată, fără vreo obligaţie de a justifica în vreun fel manifestarea sa de voinţă şi fără vreo constrângere de ordin temporal în privinţa acesteia. Prin renunţare, are loc stingerea procesului civil, părţile fiind plasate în poziţia anterioară promovării acţiunii, ca şi cum nu arii exercitat niciodată acţiunea în justiţie, iar desistarea reclamanţilor are ca efect stingerea efectelor pe care le-a produs introducerea acelei acţiuni. În principiu, renunţarea la judecată poate fi făcută oricând în cursul judecăţii şi trebuie sa fie expresă şi neechivocă. Dacă renunţarea s-a făcut după comunicarea cererii de chemare în judecată, dar până la primul termen la care părţile sunt legal citate, nu este necesar consimţământul pârâtului, dar, la cererea acestuia din urmă, reclamantul poate fi obligat la cheltuieli de judecată.

17. Însă, Curtea observă că, dacă renunţarea are loc când părţile au intrat în dezbaterea fondului - aşa cum prevedea art. 246 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865, sau, astfel cum este reglementat în art. 406 din noul Cod de procedură civilă - dacă renunţarea s-a făcut la primul termen la care părţile sunt legal citate sau ulterior acestui moment, este necesar acordul pârâtului. Această soluţie a fost justificată în doctrină pe considerentul că pârâtul, existând riscul unui alt proces şi apreciind din actele de procedură efectuate în cauză că reclamantul nu va câştiga procesul, are interesul să obţină o hotărâre cu autoritate de lucru judecat, motiv pentru care se opune renunţării reclamantului şi cere continuarea judecăţii.

18. Astfel, în reglementarea anterioară, criticată în cauză, şi anume art. 246 din Codul de procedură civilă din 1865, momentul procesual în raport cu care se impunea sau nu consimţământul pârâtului era acela al intrării în dezbaterea fondului (care începea odată cu încuviinţarea probelor). Art. 406 din noul Cod de procedură civilă a preluat această concepţie, raportându-se la momentul la care începe, practic, cercetarea procesului (cel la care, printre altele, pot fi încuviinţate probele), respectiv primul termen la care părţile sunt legal citate.

19. Raportat la criticile autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine faptul că, prin Decizia nr. 432 din 13 septembrie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 246 din Codul de procedură civilă şi ale art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 3 octombrie 2005, Curtea a constatat că „art. 246 din Codul de procedură civilă reglementează renunţarea la judecată a reclamantului, precum şi obligarea acestuia la cheltuieli de judecată, în condiţiile legii, ca urmare a renunţării la judecată. Obligarea reclamantului la cheltuieli de judecată, atunci când renunţarea s-a făcut după comunicarea cererii de chemare în judecată, este consecinţa firească a culpei sale procesuale, urmând astfel să suporte cheltuielile ocazionate pentru cealaltă parte în legătură cu judecarea cauzei respective”.

20. Curtea a reţinut, de asemenea, că „textul art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 146/1997 cuprinde prevederi referitoare la restituirea sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru, evitându-se, astfel, o îmbogăţire fără justă cauză a statului, şi acoperă o paletă largă de situaţii în care se restituie, în totalitate sau în parte, taxele judiciare de timbru. Cu privire la nerestituirea taxei judiciare de timbru, în situaţia în care reclamantul renunţă la judecata cererii de chemare în judecată, Curtea a reţinut că legiuitorul are în vedere, aşa cum s-a subliniat în jurisprudenţa Curţii, faptul că, în momentul în care justiţia a fost învestită cu judecarea unei cauze, mecanismul pe care îl presupune declanşarea şi desfăşurarea unui proces a fost deja pus în mişcare, ceea ce implică anumite cheltuieli”. În fine, Curtea a constatat că, potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, procedura de judecată este prevăzută de lege, astfel încât stabilirea cazurilor în care se restituie taxele judiciare de timbru este de competenţa legiuitorului.

21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziei amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Petre Zainea şi Dumitra Zainea în Dosarul nr. 17.318/212/2011*/A1* al Tribunalului Constanţa - Secţia I civilă şi constată că prevederile art. 246 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 şi art. 23 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generat obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Constanţa - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 5 decembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Mugurel Ioan Stănescu se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Toronto, Canada.

Art. 2. - Domnul Mugurel Ioan Stănescu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Dănuţ Sebastian Neculăescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 martie 2018.

Nr. 119.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

Având în vedere Referatul Direcţiei economice nr. 10.400 din 7.03.2018 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă,

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 14 martie 2018.

Nr. 322.

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

 

 

 

- mii lei –

Cap./

Titlu

Subcap.

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2018

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

26.487,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

6.210,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

6.210,00

30.10

 

 

C1 .VENITURI DIN PROPRIETATE

-

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

-

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

-

33.00

10

 

C2.VĂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

6.210,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

6.110,00

 

08

 

Venituri din prestări servicii

300,00

 

17

 

Venituri din org. cursuri calificare şi conversie profesională specializare şi perfecţionare

5.310,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

500,00

36.10

 

 

DIVERSE VENITURI

100,00

 

50

 

Alte venituri

100,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

27,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

27,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

20.250,00

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

20.250,00

 

38

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

20.250,00

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

26.487,00

 

 

 

II. Credite bugetare

26.487,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

 

I. Credite de angajament

15.877,00

 

 

 

II. Credite bugetare

15.877,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

I Credite de angajament

6.197,00

 

 

 

II. Credite bugetare

6,197,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

 

 

 

I. Credite de angajament

5.697,00

 

 

 

II. Credite bugetare

5.697,00

 

 

01

Salarii de bază

 

 

 

 

I. Credite de angajament

4.400,00

 

 

 

II. Credite bugetare

4.400,00

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

06

Alte sporuri

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.136,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.136,00

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

130,00

 

 

 

II. Credite bugetare

130,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

30,00

 

 

 

II. Credite bugetare

30,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

 

 

 

I. Credite de angajament

130,00

 

 

 

II. Credite bugetare

130,00

 

 

06

Vouchere de vacanţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

130,00

 

 

 

 

II. Credite bugetare

130,00

 

10.03

 

Contribuţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

370,00

 

 

 

II. Credite bugetare

370,00

 

 

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

 

 

 

 

I. Credite de angajament

218,00

 

 

 

II. Credite bugetare

218,00

 

 

02

Contribuţii de asigurări de şomaj

 

 

 

 

I. Credite de angajament

2,00

 

 

 

II. Credite bugetare

2,00

 

 

03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

17,00

 

 

 

II. Credite bugetare

17,00

 

 

04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

5,00

 

 

 

II. Credite bugetare

5,00

 

 

07

Contribuţia asigurători© pentru muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

127,00

 

 

 

II. Credite bugetare

127,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

 

 

 

 

I. Credite de angajament

9.680,00

 

 

 

II. Credite bugetare

9.680,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

5.805,00

 

 

 

II. Credite bugetare

5.805,00

 

 

01

Furnituri de birou

 

 

 

 

I. Credite de angajament

30,00

 

 

 

II. Credite bugetare

30,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

 

 

 

 

I. Credite de angajament

35,00

 

 

 

II. Credite bugetare

35,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

 

 

 

 

I. Credite de angajament

348,00

 

 

 

II. Credite bugetare

348,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

30,00

 

 

 

II. Credite bugetare

30,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

 

 

 

I. Credite de angajament

2.046,00

 

 

 

II. Credite bugetare

2.046,00

 

 

06

Piese de schimb

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.922,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.922,00

 

 

07

Transport

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

 

 

 

 

I. Credite de angajament

56,00

 

 

 

II Credite bugetare

56,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

 

 

 

 

I. Credite de angajament

628,00

 

 

 

II. Credite bugetare

628,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

710,00

 

 

 

II. Credite bugetare

710,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.839,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.839,00

 

20.03

 

Hrană

 

 

 

 

I. Credite de angajament

68,00

 

 

 

II. Credite bugetare

68,00

 

 

 

01

Hrană pentru oameni

 

 

 

 

I. Credite de angajament

68,00

 

 

 

II. Credite bugetare

68,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

5,00

 

 

 

II. Credite bugetare

5,00

 

 

01

Medicamente

 

 

 

 

I. Credite de angajament

5,00

 

 

 

II. Credite bugetare

5,00

 

 

02

Materiale sanitare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

 

 

 

I. Credite de angajament

75,00

 

 

 

II. Credite bugetare

75,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

 

 

 

 

I. Credite de angajament

9,00

 

 

 

II. Credite bugetare

9,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

 

 

 

 

I. Credite de angajament

66,00

 

 

 

II. Credite bugetare

66,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

 

 

 

I. Credite de angajament

91,00

 

 

 

II. Credite bugetare

91,00

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

 

 

 

 

I. Credite de angajament

74,00

 

 

 

II. Credite bugetare

74,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

17,00

 

 

 

II. Credite bugetare

17,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

5,00

 

 

 

II. Credite bugetare

5,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

 

 

 

 

I. Credite de angajament

25,00

 

 

 

II. Credite bugetare

25,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.30

 

Alte cheltuieli

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.767,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.767,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

02

Protocol şi reprezentare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

2,00

 

 

 

II. Credite bugetare

2,00

 

 

07

Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.765,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.765,00

 

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

10.610,00

 

 

 

II. Credite bugetare

10.610,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

I. Credite de angajament

10.610,00

 

 

 

II. Credite bugetare

10.610,00

 

71.01

 

Active fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

9.310,00

 

 

 

II. Credite bugetare

9.310,00

 

 

01

Construcţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

5.580,00

 

 

 

II. Credite bugetare

5.580,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

 

 

 

I. Credite de angajament

3.730,00

 

 

 

II. Credite bugetare

3.730,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

30

Alte active fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.300,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.300,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018:

1) Număr mediu de personal: 90 persoane

2) Câştigul mediu brut lunar: 5.081 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 110 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (130 mii lei), precum şi indemnizaţiile pentru delegări (suma de 30 mii lei).

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

 

Având în vedere Referatul Direcţiei economice nr. 9.988 din 6.03.2018 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.,

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 14 martie 2018.

Nr. 323.

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap.

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2018

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

96.394,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

92.230,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

92.230,00

30.10

 

 

C1 .VENITURI DIN PROPRIETATE

205,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

55,00

 

 

30

Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice

55,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

150,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

150,00

33.00

10

 

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

92.025,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI

92.025,00

 

08

 

Venituri din prestări servicii

68.980,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

23.045,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

4.164,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

4.164,00

84,10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

96.394,00

 

 

 

II Credite bugetare

96.394,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

 

I. Credite de angajament

92.230,00

 

 

 

II. Credite bugetare

92.230,00

10

 

 

Titlul 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

41.582,00

 

 

 

II. Credite bugetare

41.582,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

 

 

 

I. Credite de angajament

39.748,00

 

 

 

II. Credite bugetare

39.748,00

 

 

01

Salarii de bază

 

 

 

 

I. Credite de angajament

27.018,00

 

 

 

II Credite bugetare

27.018,00

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

2.942,00

 

 

 

II. Credite bugetare

2.942,00

 

 

06

Alte sporuri

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

12

indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

632,00

 

 

 

II. Credite bugetare

632,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

150,00

 

 

 

II. Credite bugetare

150,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

 

 

 

 

I. Credite de angajament

9.006,00

 

 

 

II. Credite bugetare

9.006,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

 

 

 

I. Credite de angajament

476,00

 

 

 

II. Credite bugetare

476,00

 

 

06

Vouchere de vacanţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

476,00

 

 

 

II. Credite bugetare

476,00

 

10.03

 

Contribuţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.358,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.358,00

 

 

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

 

 

 

 

I. Credite de angajament

326,00

 

 

 

 

II. Credite bugetare

326,00

 

 

02

Contribuţii de asigurări de şomaj

 

 

 

 

I. Credite de angajament

11,00

 

 

 

II. Credite bugetare

11,00

 

 

03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

107,00

 

 

 

II. Credite bugetare

107,00

 

 

04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

5,00

 

 

 

II. Credite bugetare

5,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

18,00

 

 

 

II. Credite bugetare

18,00

 

 

07

Contribuţia asiguratorie pentru muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

891,00

 

 

 

II. Credite bugetare

891,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

 

 

 

 

I. Credite de angajament

49.937,00

 

 

 

II. Credite bugetare

49.937,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

22.508,00

 

 

 

II. Credite bugetare

22.508,00

 

 

01

Furnituri de birou

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.052,00

 

 

 

II Credite bugetare

1.052,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

 

 

 

 

I. Credite de angajament

20,00

 

 

 

II. Credite bugetare

20,00

 

 

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

 

 

 

 

I. Credite de angajament

700,00

 

 

 

II. Credite bugetare

700,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

85,00

 

 

 

II. Credite bugetare

85,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.466,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.466,00

 

 

06

Piese de schimb

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

07

Transport

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

 

 

 

 

I. Credite de angajament

909,00

 

 

 

II. Credite bugetare

909,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

 

 

 

 

I. Credite de angajament

10.972,00

 

 

 

II. Credite bugetare

10.972,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

7.304,00

 

 

 

II. Credite bugetare

7.304,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

 

 

 

 

I. Credite de angajament

600.00

 

 

 

II. Credite bugetare

600,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

01

Medicamente

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

02

Materiale sanitare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

 

 

 

I. Credite de angajament

902,00

 

 

 

II. Credite bugetare

902,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

 

 

 

 

I. Credite de angajament

2,00

 

 

 

II. Credite bugetare

2,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

 

 

 

 

I. Credite de angajament

900,00

 

 

 

II. Credite bugetare

900,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.589,00

 

 

 

II Credite bugetare

1.589,00

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.075,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.075,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

514,00

 

 

 

II. Credite bugetare

514,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

24,00

 

 

 

II. Credite bugetare

24,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II Credite bugetare

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

 

 

 

 

I. Credite de angajament

736,00

 

 

 

II. Credite bugetare

736,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

393,00

 

 

 

II Credite bugetare

393,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.30

 

Alte cheltuieli

 

 

 

 

I. Credite de angajament

23.185,00

 

 

 

II. Credite bugetare

23.185,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

02

Protocol şi reprezentare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

18,00

 

 

 

II. Credite bugetare

18,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

04

Chirii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

5.495,00

 

 

 

II. Credite bugetare

5.495,00

 

 

07

Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice

 

 

 

 

I. Credite de angajament

9,00

 

 

 

II. Credite bugetare

9,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

17.663,00

 

 

 

II. Credite bugetare

17.663,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENTA SOCIALĂ

 

 

 

 

I. Credite de angajament

300,00

 

 

 

II. Credite bugetare

300,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

300,00

 

 

 

II. Credite bugetare

300,00

 

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

 

 

 

 

I. Credite de angajament

300,00

 

 

 

II. Credite bugetare

300,00

 

 

03

Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

59

 

 

Titlul XI. ALTE CHELTUIELI

 

 

 

 

I. Credite de angajament

411,00

 

 

 

II. Credite bugetare

411,00

 

59.40

 

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

411,00

 

 

 

II. Credite bugetare

411,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

4.164,00

 

 

 

II. Credite bugetare

4.164,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

I. Credite de angajament

4.164,00

 

 

 

II. Credite bugetare

4.164,00

 

71.01

 

Active fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

4.164,00

 

 

 

II. Credite bugetare

4.164,00

 

 

01

Construcţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

 

 

 

I. Credite de angajament

3.142,00

 

 

 

II. Credite bugetare

3.142,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

427,00

 

 

 

II. Credite bugetare

427,00

 

 

30

Alte active fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

595,00

 

 

 

II. Credite bugetare

595,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018:

1) Număr mediu de personal: 440 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 5.664 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 122 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră (suma de 632 mii lei), remunerarea comisiilor de examinare teoretică (suma de 8.946 mii lei), indemnizaţiile de delegare (suma de 150 mii lei), precum şi litigii conform hotărârilor judecătoreşti şi litigii în derulare (suma de 60 mii lei).

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.