MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 247/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 247         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 martie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

106. - Hotărâre pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

239/1.606/1.133. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii „Grup Exploatare şi întreţinere Palat CFR” - S.A.

 

329. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea Normelor şi Cerinţelor de bună practică cu privire la standardele şi specificaţiile pentru implementarea sistemului de calitate în unităţile sanitare care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

39. - Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a modului de calcul şi a condiţiilor de avizare a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali clienţilor finali

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

8. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Agenţia funcţionează cu un număr maxim de 1.409 posturi, finanţate de la bugetul de stat, funcţionari publici şi personal contractual, din care 117 posturi pentru aparatul central şi 1.292 de posturi pentru agenţiile teritoriale.”

2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Reorganizarea structurii centrale a Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, precum şi a agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Posturile alocate pentru activitatea de audit public intern din cadrul agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti se preiau în aparatul central al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, iar personalul care ocupă aceste posturi se consideră transferat în interesul serviciului în condiţiile legii, potrivit art. 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. IV. - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi pe funcţiile din noua structură organizatorică a aparatului central al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi a agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente acestuia se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 martie 2018.

Nr. 106.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la statut)

 

Număr total de posturi: 117

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a aparatului central al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general adjunct

 

 

 

 

Agenţii pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceduri, regulamente comunitare şi lucrători migranţi

 

 

 

 

Direcţia audit public intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridic şi relaţii publice

 

 

 

 

Managementul calităţii, monitorizare şi control intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia management resurse umane, formare profesională şi incluziune socială

 

Direcţia de inspecţie socială

 

Direcţia finanţare, gestionare şi management financiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la statut)

 

Număr maxim de posturi repartizat agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti: 1.292

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ-CADRU

a agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti

 

 

 

 

Director executiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridic şi contencios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizare formare profesională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv adjunct *)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficii de asistenţă socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de şanse

 

Economic, financiar şi contabilitate, resurse umane, administrativ şi achiziţii publice

 

Inspecţie socială

 

 

 

 

 

 

*) Postul de director executiv adjunct este înfiinţat la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, numit prin decizie a directorului general al Agenţiei, în condiţiile legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 239 din 23 februarie 2018

Nr. 1.606 din 13 martie 2018

Nr. 1.133 din 6 martie 2018

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii „Grup Exploatare şi întreţinere Palat CFR” - S.A.

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participate majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin, (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii „Grup Exploatare şi întreţinere Palat CFR” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -- Societatea „Grup Exploatare şi întreţinere Palat CFR” - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lucian Şova

Eugen Orlando Teodorovici

Lia-Olguţa Vasilescu

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Operatorul economic: Societatea „Grup Exploatare şi întreţinere Palat CFR - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38

Cod unic de înregistrare: RO 14893410

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

16.660,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

16.610,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

50,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

-

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

13 052,50

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

13,052,50

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

5.437,65

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1.070,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.939,85

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

3.206,95

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

2.716,00

 

 

 

C2

bonusuri

14

490,95

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

.

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

652,90

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

80.00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.605,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

.

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

-

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

3.607,50

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

518,62

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

3 088,88

 

1

 

Rezerve legale

25

180,38

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

2.908,50

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

155,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1.531,75

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

1.531,75

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1.376,75

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3.976,75

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

2,600,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

49

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

43

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

5.723,16

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

4.860,18

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

386,28

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

386.28

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

783,46

9

 

Plăţi restante

56

 

10

 

Creanţe restante

57

5,679,79

 

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr.2

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor şi Cerinţelor de bună practică cu privire la standardele şi specificaţiile pentru implementarea sistemului de calitate în unităţile sanitare care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. SP 1.929 din 12.03.2018,

în conformitate cu prevederile:

- art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- lit. h) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele şi Cerinţele de bună practică cu privire la standardele şi specificaţiile pentru implementarea sistemului de calitate în unităţile sanitare care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii ia măsuri pentru ca sistemul de calitate implementat în centrele de transfuzie sanguină şi unităţile sanitare care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine să corespundă cu standardele comunitare şi specificaţiile, aşa cum sunt definite în anexa la prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2002/98/CE privind standardele de calitate şi siguranţă pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia sângelui şi componentelor sanguine de origine umană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene L033 din 8 februarie 2003, ale Directivei 2005/62/CE cu privire la standardele şi specificaţiile comunitare referitoare la sistemul de calitate pentru centrele de transfuzie sanguină, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene L256/41 din 1 octombrie 2005, precum şi ale Directivei 1214/2016 de modificare a Directivei 2005/62/CE în ceea ce priveşte standardele şi specificaţiile sistemului de calitate pentru unităţile de transfuzie sangvină, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene L199/14 din 26.07,2016.

Art. 4 - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. dr. C.T. Nicolau”, centrele de transfuzie sanguină, instituţiile medicale publice şi private în care se administrează terapie transfuzională vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.132/2007 pentru aprobarea Normelor privind standardele şi specificaţiile referitoare la sistemul de calitate pentru instituţiile medicale care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 17 iulie 2007.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 13 martie 2018.

Nr. 329.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a modului de calcul şi a condiţiilor de avizare a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali clienţilor finali

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. b) şi f), art. 53, art. 55 alin. (1) şi ale art. 75 alin. (1) lit. d) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. d) şi ac) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a modului de calcul şi a condiţiilor de avizare a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali clienţilor finali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În facturile emise clienţilor finali proprii furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali aplică preţurile finale determinate în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute în anexa la prezentul ordin, în lei/kWh, cu cinci zecimale. Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea TVA.

Art. 3. - Preţurile finale prevăzute la art. 2 nu includ taxe sau impozite de tipul certificatelor verzi, contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, accizele stabilite conform prevederilor legale, taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe vor fi evidenţiate distinct în factură şi vor fi incluse în suma totală de plată.

Art. 4. - Furnizorii de ultimă instanţă obligaţi, furnizorii de ultimă instanţă opţionali şi Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale „OPCOM” - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Metodologia de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultima instanţă clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 24 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 6 martie 2018.

Nr. 39.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de stabilire a modului de calcul şi a condiţiilor de avizare a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali clienţilor finali

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scop şi domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte criteriile şi regulile pentru determinarea preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali începând cu data de 1.07.2018, respectiv a:

a) preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi clienţilor finali din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal;

b) preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal;

c) preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă opţionali clienţilor finali din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal;

d) preţului pentru energia electrică activă aplicat de către furnizorii de ultimă instanţă obligaţi clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă.

Art. 2. - Metodologia se aplică de către furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali, în vederea determinării preţurilor finale pentru energia electrică activă aplicate clienţilor finali din portofoliul propriu.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Abrevieri şi definiţii

 

Art. 3. - Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarele semnificaţii:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) FUI - furnizorii de ultimă instanţă desemnaţi prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 17 iunie 2014 şi prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 18 decembrie 2017;

c) FUIob - furnizori de ultimă instanţă obligaţi;

d) FUIob - furnizori de ultimă instanţă opţionali;

e) OTS - operatorul de transport şi de sistem;

f) OPCOM - operatorul pieţei de energie electrică şi de gaze naturale din România;

g) PC - pieţe centralizate la termen administrate de OPCOM;

h) Pc - pieţe centralizate la termen administrate de OPCOM, cu excepţia PCSU;

i) PCSU - piaţa centralizată pentru serviciul universal;

j) PZU - piaţa pentru ziua următoare;

k) PI - piaţa intrazilnică;

l) SU - serviciu universal;

m) UI - ultimă instanţă.

Art. 4. - (1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţiile prevăzute în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Regulamentul de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018.

(2) în înţelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) anul n - anul 2018;

b) perioadă de aplicare - perioadă de aplicare a preţurilor stabilite în baza prezentei metodologii cuprinsă între data de 1 iulie a anului n+m şi data de 30 iunie a anului n + (m + 1), unde m = 0,1,2 ............. ;

c) perioadă de referinţă - perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2016 şi data de 31 decembrie 2017;

d) perioadă analizată - este perioada semestrului II2018 în etapa de avizare a preţurilor aferente celei de a două perioade de aplicare, respectiv anul calendaristic anterior în etapele de avizare a preţurilor aferente perioadelor de aplicare următoare;

e) preţ maxim pentru serviciul universal - valoarea de referinţă pentru stabilirea preţului pentru serviciul universal aplicat de FUIob în condiţiile prezentei metodologii;

f) preţ pentru serviciul universal aplicat de FUIob - preţ pentru energia electrică activă, avizat de ANRE, aplicat de către FUIob clienţilor finali din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal;

g) preţ pentru clienţii inactivi aplicat de către FUIob - preţ pentru energia electrică activă, avizat de ANRE, aplicat de către FUIob clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal;

h) preţ pentru serviciul universal aplicat de către FUIob - preţ pentru energia electrică activă, avizat de ANRE, aplicat de către FUI0p clienţilor finali din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal;

i) preţ de ultimă instanţă aplicat de către FUi0b - preţ pentru energia electrică activă aplicat de către FUIob clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă;

j) sold corecţii din perioadele anterioare - pierderi (diferenţă negativă) sau, după caz, extra-profituri (diferenţă pozitivă) înregistrate de FUI în perioadele anterioare semestrului I 2018, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile ca diferenţă între veniturile realizate şi costurile plus profitul considerate justificate de către ANRE rezultate din activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate/tarife CPC/tarife UI, pentru clienţii din piaţa reglementată, în perioadele respective;

k) tarif reglementat - ansamblu de preţuri (denumite componente ale tarifului) pentru energia electrică activă şi, după caz, pentru rezervare sau abonament, aplicat pe perioada calendarului de eliminare a tarifelor reglementate, respectiv până la data de 31 decembrie 2017 de FUI clienţilor casnici care nu au uzat de eligibilitate;

l) tarif CPC - preţ pentru energia electrică activă, aplicat de FUI până la data de 30.06.2018 clienţilor finali care beneficiază de serviciul universal;

m) tarif UI - preţ pentru energia electrică activă, aplicat de FUI până la data de 30.06.2018 clienţilor noncasnici care nu beneficiază de serviciul universal.

 

CAPITOLUL II

Condiţii de avizare a preţurilor

 

SECŢIUNEA 1

Stabilirea preţului maxim pentru serviciu/ universal (PSU max,i)

 

Art. 5. - (1) ANRE stabileşte pentru fiecare zonă de reţea şi pentru fiecare perioadă de aplicare preţul maxim pentru serviciul universal (PSU max,i), astfel:

 

  [lei/MWh]

unde:

PSUa,i - componenta de achiziţie a energiei electrice [lei/MWh] (include costul serviciului de transport componenta de introducere a energiei electrice în reţea);

pfa,i - componenta de furnizare [lei/MWh] (include costul activităţii de furnizare, costul participării în pieţele centralizate administrate de OPCOM şi profitul);

paj,i - componenta de ajustare [lei/MWh];

i - zonă de reţea;

(2) Valoarea PSUa,i se stabileşte de către ANRE pentru fiecare zonă de reţea şi perioadă de aplicare astfel:

  [lei/MWh]

  [lei/MWh]

unde:

cSUi - coeficient ce reprezintă costul suplimentar luat în considerare în vederea acoperirii profilului de consum şi al dezechilibrelor între consum şi prognoză. Valoarea coeficientului C; este:

- 1,08 în cazul FUIob care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2);

- 1,05 în cazul FUIob care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2);

pPCr - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de operatorul economic care are şi calitatea de FUIob în zona de reţea i prin toate contractele bilaterale încheiate pe PC până în ziua anterioară datei la care OPCOM comunică valoarea pPCr, cu livrare în perioada de aplicare;

pPCmed - media ponderată a preţurilor energiei electrice achiziţionate de către operatorii economici care au şi calitatea de FUIob, P™ toate contractele bilaterale încheiate pe PC până în ziua anterioară datei la care OPCOM comunică valoarea pPCmed, cu livrare în perioada de aplicare.

(3) Valoarea pfa,i se determină de către ANRE pentru fiecare zonă de reţea astfel:

  [lei/MWh]

  [MWh/loc de consum/lună]

unde:

pSUfs - componenta de furnizare specifică [lei/Soc de consum/lună];

cSUs,i - consumul specific de energie electrică al clienţilor în regim de SU, determinat pentru fiecare zonă de reţea;

ESUi - cantitatea de energie electrică furnizată de către FUIob clienţilor în regim de SU din zona de reţea pentru care se stabileşte valoarea cSUs,i în anul calendaristic anterior perioadei de aplicare [MWh];

NSUlc,i - numărul mediu al locurilor de consum din portofoliul FUIob aparţinând clienţilor în regim de SU, din zona de reţea pentru care se stabileşte valoarea cSUs,i din anul calendaristic anterior perioadei de aplicare.

(4) Pentru prima perioada normală de desemnare a FUIob, pSUfs se stabileşte la valoarea de 5,4 lei/loc de consum/lună, ca sumă între costul de furnizare luat în considerare de către ANRE la stabilirea tarifelor aplicate de către FUI în perioada de referinţă, costul mediu al participării FUI în pieţele centralizate administrate de OPCOM din perioada de referinţă şi profitul calculat ca minimul valorilor medii ale profitului realizat de FUI în fiecare dintre cele 4 semestre ale perioadei de referinţă.

Pentru următoarele perioade normale de desemnare a FUIob modul de calcul şi valoarea pSUfs se stabilesc prin ordin al preşedintelui ANRE.

(5) Valoarea paj(j se determină pentru fiecare FUIob astfel:

a) pentru prima perioada de aplicare este egală cu valoarea unitară a soldului estimat al corecţiilor calculat în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1);

b) pentru a două perioada de aplicare este egală cu suma dintre valoarea unitară a soldului final al corecţiilor calculat în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) şi valoarea unitară justificată a pierderilor FUIob din perioada analizată, stabilită de către ANRE în condiţiile prevăzute la alin. (6);

c) începând cu a treia perioada de aplicare este egală cu valoarea unitară justificată a pierderilor FUIob din perioada analizată, stabilită de către ANRE în condiţiile prevăzute la alin. (6).

(6) Valoarea unitară justificată a pierderilor din perioada analizată se calculează pentru fiecare FUIob începând cu a două perioadă de aplicare şi numai în cazul în care în perioada analizată s-au înregistrat diferenţe de peste 20% între media preţurilor de închidere a PZU şi pPCr sau dacă pentru perioada analizată FUIob face dovada existenţei oricăreia din situaţiile următoare:

a) a fost înregistrată o situaţie excepţională, în afara controlului managementului FUIob care a avut ca rezultat creşterea costului energiei electrice achiziţionate de către FUIob pentru asigurarea necesarului de consum al clienţilor în regim de SU peste valoarea luată în considerare la stabilirea preţurilor avizate;

b) ulterior avizării preţurilor în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, au intrat în vigoare prevederi legale care au indus FUIob cheltuieli suplimentare care nu au fost luate în considerare la stabilirea preţurilor avizate;

c) FUIob a preluat clienţii unui alt FUIob în interiorul perioadei de aplicare, dar numai dacă în perioada analizată FUIob a înregistrat o diferenţă negativă între veniturile şi costurile realizate (inclusiv profitul) ca urmare a desfăşurării activităţii de furnizare a energiei electrice la clienţii în regim de SU, clienţii inactivi şi clienţii preluaţi în regim de UI.

(7) Valorile unitare menţionate la alin. (5) şi (6) se determină pentru fiecare FUIob prin raportare la prognoza de consum pentru perioada de aplicare aferentă clienţilor în regim de SU şi clienţilor inactivi, fundamentată de către FUIob.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii de avizare a preţului pentru serviciul universal aplicat de FUIob

 

Art. 6. - ANRE avizează pentru fiecare perioadă de aplicare şi zonă de reţea preţul pentru serviciul universal (PSUob,i) propus de către FUIob, care respectă condiţia:

PSUob,i ≤ PSUmax,i

Art. 7 - (1) în vederea avizării, fiecare FUIob are obligaţia de a transmite la ANRE, în termenele şi condiţiile prevăzute de metodologie, pentru fiecare dintre zonele de reţea în care este desemnat şi pentru o perioadă de aplicare, PSUob,i, defalcat pe elementele componente astfel:

  [lei/MWh]

unde:

pSUaob,i - preţul de achiziţie a energiei electrice necesare acoperirii consumului clienţilor în regim de SU [lei/MWh];

pfob,i - componenta de furnizare [lei/MWh];

pajob,i - componenta de ajustare [lei/MWh].

(2) FUIob are obligaţia ca, până la data prevăzută la art. 16 alin. (2), să achiziţioneze:

a) cel puţin 20% din necesarul de consum al clienţilor în regim de SU din portofoliul propriu pentru prima perioada de aplicare şi cel puţin 51% din necesarul de consum al clienţilor în regim de SU din portofoliul propriu pentru perioadele de aplicare ulterioare;

b) cel puţin 80% din necesarul de consum al clienţilor în regim de SU din portofoliul propriu aferent primului trimestru din perioada de aplicare.

Art. 8. - În facturile emise clienţilor în regim de SU, FUIob aplică preţul final pentru serviciul universal compus din PSUob,i la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, în vigoare în perioada de aplicare.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Condiţii de avizare a preţului pentru clienţii inactivi aplicat de către FUIot)

 

Art. 9. - (1) ANRE avizează pentru fiecare perioadă de aplicare şi zonă de reţea preţul pentru clienţii inactivi (Pl,i) propus de către FUIob, care respectă condiţia:

Pl,i ≤ pmaj x PSUob,i  [lei/MWh]

unde:

pmaj - coeficient de majorare stabilit de FUIob;

PSUob,i - preţul pentru serviciul universal aplicat de FUIob în zona de reţea [lei/MWh].

(2) Valoarea coeficientului de majorare pmaj nu poate fi mai mare de:

a) 1,2 în prima perioadă de aplicare:

b) 1,3 în perioadele de aplicare ulterioare.

Art. 10. - (1) Pe parcursul unei perioade de aplicare, FUIob poate modifica valoarea coeficientului de majorare stabilit, cu condiţia respectării prevederilor art. 9 alin. (2), de maximum două ori într-o perioadă de aplicare.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), noua valoare a Pl,i, se transmite ANRE spre avizare cu cel puţin 20 de zile înainte de data aplicării. ANRE comunică FUIob avizul cu cel puţin 5 zile înainte de data aplicării.

Art. 11. - În facturile emise clienţilor inactivi, FUIob aplică preţul final pentru clienţii inactivi compus din Pl,i la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, în vigoare în perioada de aplicare.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Condiţii de avizare a preţului pentru serviciul universal aplicat de către FUIop

 

Art. 12. - ANRE avizează pentru fiecare perioadă de aplicare şi zonă de reţea preţul pentru serviciul universal (PSUop,i). propus de către FUIop, determinat astfel:

  [lei/MWh]

unde:

DSUop - discountul aplicat de FUIop pentru zona de reţea, prevăzut în decizia de desemnare FUIop, exprimat procentual, în valori pozitive cu o zecimală;

PSUob,i - preţul pentru serviciul universal aplicat de FUIob corespunzător aceleiaşi zone de reţea [lei/MWh].

Art. 13. - În facturile emise clienţilor în regim de SU, FUIop aplică preţul final pentru serviciul universal compus din Psuop,i la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, în vigoare în perioada de aplicare.

 

CAPITOLUL III

Principii de calcul al preţului de ultimă instanţă aplicat de către FUIob clienţilor preluaţi în regim de UI

 

Art. 14. - (1) Preţul de ultimă instanţă (Pui,i) se determină de către FUIob pentru fiecare lună, zonă de reţea şi loc de consum, cu următoarea formulă generală:

  [lei/MWh]

unde:

cUIi - coeficient ce reprezintă costul suplimentar al dezechilibrelor între consum şi prognoză. Valoarea coeficientului cUIi este:

- 1,15 pentru prima lună de facturare;

- 1,03 pentru următoarele luni de facturare;

ppzu - preţul mediu ponderat al PZU aferent lunii de facturare calculat pentru zilele de luni până vineri.

(2) Pentru un loc de consum preluat FUIob aplică PUI,i de la data preluării până la data de început a perioadei de aplicare ulterioare celei în care a fost preluat, după care aplică preţul pentru clienţii inactivi.

Art. 15. - în facturile emise clienţilor preluaţi în regim de UI, FUIob, aplică preţul final de ultimă instanţă compus din PUI,i la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, în vigoare în perioada de aplicare.

 

CAPITOLUL IV

Etapele procesului de avizare

 

Art. 16. - (1) în prima zi lucrătoare din luna mai a fiecărui an, OPCOM comunică ANRE valorile pPCr şi PPCmed determinate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Până la data de 1 mai a fiecărui an FUIob transmit la ANRE în forma prevăzută în anexă:

a) necesarul de consum al clienţilor finali din portofoliul propriu aferent perioadei de aplicare, pe zone de reţea, categorii de clienţi şi lună;

b) cantitatea de energie electrică achiziţionată pentru acoperirea necesarului de consum al clienţilor în regim de SU;

c) valoarea ajustării pentru care se solicită recunoaşterea, motivul solicitării şi documentele justificative care să demonstreze încadrarea în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (6).

Art. 17. - ANRE stabileşte, prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, valoarea PSUmax,i pentru fiecare FUIob, pe fiecare zonă de reţea şi perioadă de aplicare, pe care o publică pe pagina proprie de internet în cel mult 20 de zile de la data comunicării de către OPCOM a valorilor prevăzute la art. 16 alin. (1).

Art. 18. - În termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării de către ANRE a valorii PSUmax,i fiecare FUIob transmite ANRE spre avizare valorile PSUob,i şi Pl,i aferente unei perioade de aplicare, pentru fiecare zonă de reţea pentru care este desemnat, determinate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Art. 19. - (1) Până la sfârşitul lunii mai a fiecărui an, ANRE avizează valorile PSUob,i şi Pl,i pentru fiecare FUIob, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, exprimate în lei/kWh, publică avizele pe pagina proprie de internet şi le comunică FUIob.

(2) în cazul în care FUIob nu transmite ANRE spre avizare valoarea PSUob,i sau în cazul în care valoarea PSUob,i propusă de FUIob este mai mare decât valoarea PSUmax,i, valoarea PSUob,i avizată de ANRE este egală cu PSUmax,i .

Art. 20. - Odată cu documentaţia necesară în procesul de desemnare FUIop) furnizorii respectivi transmit la ANRE valoarea PSUob,i propusă pentru perioada de aplicare, determinată în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Art. 21. - ANRE avizează valorile PSUob,i în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, exprimate în lei/kWh, publică avizele pe pagina proprie de internet şi le comunică FUIop până la data de 25 iunie a fiecărui an.

Art. 22. - FUIob şi FUIop publică pe paginile proprii de internet, până la data de 28 iunie a fiecărui an, valorile preţurilor avizate de către ANRE, valorile tarifelor care intră în calculul preţurilor finale şi preţurile finale aplicate de către aceştia în facturile emise clienţilor finali.

 

CAPITOLUL V

Raportări

 

Art. 23. - (1) FUIob Şi FUIop desemnează o persoană responsabilă cu transmiterea către ANRE, respectiv primirea de la ANRE a datelor şi informaţiilor conform prevederilor prezentei metodologii.

(2) Datele de contact (nume, funcţie, telefon, fax, e-mail) ale persoanelor responsabile desemnate conform prevederilor alin. (1) trebuie să fie transmise la ANRE şi actualizate ori de câte ori apar modificări.

Art. 24. - FUIob şi FUIop au obligaţia de a transmite la ANRE, în format material şi în format electronic prelucrabil, datele lunare de monitorizare, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 25. - (1) în vederea stabilirii PSUmax,i, ANRE poate solicita FUIob transmiterea de informaţii suplimentare faţă de cele din raportările lunare.

(2) FUIob transmit datele şi informaţiile solicitate conform prevederilor alin. (1) în termenul prevăzut în solicitarea ANRE.

 

CAPITOLUL VI

Prevederi aplicabile la schimbarea FUIob

 

Art. 26. - În cazul în care în interiorul unei perioade de aplicare este desemnat un nou FUIob, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a deciziei de desemnare a noului FUIob şi ultima zi a perioadei de aplicare, noul FUIob aplică clienţilor finali preluaţi valorile preţurilor avizate de ANRE vechiului FUIob pentru perioada de aplicare.

Art. 27. - (1) în cazul schimbării FUIob, dacă:

a) din analiza datelor raportate de către vechiul FUIob rezultă o diferenţă negativă între veniturile şi costurile realizate de către

acesta pe toată activitatea de FUIob în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie a anului calendaristic anterior pierderii calităţii de FUIob Şi data pierderii calităţii de FUIob;

b) pentru perioada prevăzută la lit. a) vechiul FUIob poate face dovada încadrării în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (6), după transmiterea de către vechiul FUIob a datelor finale aferente ultimei luni calendaristice în care a avut această calitate, ANRE determină valoarea care trebuie recuperată de către vechiul FUIob, pe care o comunică acestuia şi noului FUIob în termen de 30 de zile de la data transmiterii de către vechiul FUIob a datelor finale.

(2) ANRE suplimentează veniturile noului FUIob cu valoarea prevăzută la alin. (1) prin includerea în componenta de ajustare aferentă perioadei de aplicare următoare celei în care a fost determinată valoarea care trebuie recuperată.

(3) în baza unui acord încheiat între cele două părţi, noul FUIob va achita vechiului FUIob valoarea stabilită la alin. (1).

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii tranzitorii privind modul de calcul al corecţiilor pentru perioadele anterioare primei perioade de aplicare stabilite conform art. 4 alin. (2) lit. b)

 

Art. 28. - (1) Soldul estimat al corecţiilor se determină ca suma dintre soldul corecţiilor din perioadele anterioare şi valoarea estimată a corecţiilor aferente semestrului I 2018 determinată pentru fiecare FUI şi pentru fiecare zonă de reţea prin extrapolarea la 6 luni a valorii corecţiei calculate pentru lunile ianuarie şi februarie 2018 în conformitate cu reglementările aplicabile, costul de furnizare utilizat fiind cel luat în considerare la stabilirea tarifelor aplicate în semestrul I 2018.

(2) Soldul final al corecţiilor se determină ca suma dintre soldul corecţiilor din perioadele anterioare şi valoarea finală a corecţiilor aferente semestrului I 2018 determinată pentru fiecare FUI şi pentru fiecare zonă de reţea ca diferenţă dintre veniturile realizate şi costurile plus profitul considerate justificate din activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife CPC/UI.

Art. 29. - În calculul costurilor justificate prevăzute la art. 28 alin. (2) se iau în considerare următoarele elemente:

a) costurile cu achiziţia energiei electrice stabilite în conformitate cu prevederile art. 30 şi 31;

b) costurile aferente serviciilor reglementate realizate prin aplicarea tarifelor reglementate aferente;

c) costurile activităţii de furnizare stabilite în conformitate cu prevederile art. 32.

Art. 30. - (1 )în cazul tarifelor CPC, preţul mediu de achiziţie a energiei electrice considerat justificat pentru semestrul I 2018 nu poate depăşi cu mai mult de 8% valoarea preţului mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de fiecare FUI prin contractele bilaterale încheiate pe PCSU şi pe Pc, cu livrare în semestrul I 2018, calculat astfel:

  ,

unde:

ECPC-r - consumul total de energie electrică facturat la tarife CPC corespunzător fiecărui FUI, realizat în semestrul I 2018 [MWh];

EPCSU-r - cantitatea totală de energie electrică achiziţionată de fiecare FUI prin contractele bilaterale încheiate pe PCSU cu livrare în semestrul I 2018 [MWh];

pPCSU - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de fiecare FUI prin contractele bilaterale încheiate pe PCSU cu livrare în semestrul I 2018 [lei/MWh]

pPc - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de operatorul economic care prestează serviciile de FUI prin toate contractele bilaterale încheiate pe Pc după data de 9 august 2017, cu livrare în semestrul I 2018, publicat/comunicat de OPCOM [lei/MWh];

pPc-rmed -  media ponderată a preţurilor energiei electrice din toate contractele încheiate pe Pc după data de 9 august 2017, cu livrare în semestrul I 2018, publicată/ comunicată de OPCOM [lei/MWh].

(2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), preţul mediu de achiziţie a energiei electrice poate depăşi limita prevăzută în următoarele situaţii;

a) dacă s-au înregistrat diferenţe de peste 10% între media ponderată a preţurilor de închidere a PZU şi media ponderată a preţurilor din contractele bilaterale încheiate pe PCSU şi pe Pc pentru semestrul I 2018;

b) dacă au existat avarii extinse în reţeaua de transport/distribuţie a energiei electrice, care au avut ca efect întreruperea alimentării cu energie electrică a clienţilor finali pentru care FUI asigură furnizarea energiei electrice la tarife CPC în perioada respectivă.

(3) în situaţiile prevăzute la alin. (2), valoarea justificată a preţului mediu de achiziţie se stabileşte de către ANRE în urma analizei datelor şi informaţiilor din piaţă şi din documentaţia de fundamentare transmisă de FUI. Rezultatul analizei şi modul de determinare a valorii justificate a preţului mediu de achiziţie se comunică de către ANRE fiecărui FUI.

(4) Pentru stabilirea valorii justificate a preţului mediu de achiziţie a energiei electrice furnizate la tarife CPC, până cel târziu în data de 31 iulie 2018, OPCOM transmite la ANRE:

a) valorile pPc, corespunzătoare tuturor contractelor bilaterale încheiate de fiecare dintre operatorii economici care prestează serviciile de FUI pe Pc, după data de 9 august 2017, cu livrare în semestrul I 2018;

b) valorile pPc-rmed corespunzătoare tuturor contractelor încheiate pe Pc după data de 9 august 2017, cu livrare în semestrul I 2018.

Art. 31. - Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice furnizate la tarife UI clienţilor noncasnici care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal, considerat justificat pentru semestrul I 2018, nu poate depăşi cu mai mult de 10% valoarea considerată justificată a preţului mediu de achiziţie a energiei electrice furnizate la tarif CPC în aceeaşi perioadă.

Art. 32. - (1) Costul unitar al activităţii de furnizare a energiei electrice către clienţii din piaţa reglementată aferent semestrului I 2018 - CF, se determină pentru fiecare FUI în lei/MWh, astfel:

  ,

 

 

unde:

CcrF - valoarea considerată justificată de către ANRE a costului unitar al activităţii de furnizare a energiei electrice către clienţii din piaţa reglementată, în lei/loc de consum/lună, pentru anul 2018, stabilită pe baza datelor din raportările lunare transmise de FUI;

ncrtotal - număr locuri de consum din piaţa reglementată al FUI aferent semestrul I 2018 determinat ca medie aritmetică a numărului locurilor de consum din fiecare lună a semestrului I 2018;

Ecrtotal - consumul total de energie electrică al clienţilor din piaţa reglementată aferent semestrului I 2018 [MWh],

(2) Costurile activităţii de furnizare a energiei electrice sunt generate în principal de:

a) facturarea consumului de energie electrică;

b) contractarea/recontractarea;

c) informarea clienţilor;

d) dezvoltarea, adaptarea şi întreţinerea sistemelor informatice de gestiune a clienţilor;

e) salarii şi alte cheltuieli cu personalul, chirii, impozite, credite, dobânzi;

f) costuri financiare;

g) pierderi din creanţe şi debitori diverşi;

h) recuperări creanţe, cheltuieli de judecată;

i) implementarea modificărilor legislative.

(3) La stabilirea valorii finale a corecţiei aferente semestrului I 2018, costul activităţii de furnizare a energiei electrice poate fi suplimentat cu cota-parte corespunzătoare din costurile ocazionale înregistrate de FUI în anul 2018 ca urmare a unor situaţii speciale (cum ar fi re contracta re, modificare sisteme informatice, pierderi din creanţe etc.), fundamentate de FUI şi considerate justificate de ANRE.

Art. 33. - Profitul aferent activităţii de furnizare a energiei electrice prevăzut la art. 28 alin. (2) este egal cu 1,5% din costul total (achiziţie, transport, distribuţie, servicii de sistem, operare piaţă, furnizare) al activităţii de furnizare a energiei electrice la clienţii facturaţi la tarife CPC/UI.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii finale

 

Art. 34. - În cazul modificării în interiorul unei perioade de aplicare a valorii oricăruia dintre tarifele reglementate pentru serviciul de transport componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, FUIob şi FUIop actualizează pe pagina proprie de internet valorile tarifelor modificate şi valoarea preţului final, în cel mult două zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a noilor valori ale tarifelor.

Art. 35. - OPCOM publică în raportul lunar valoarea medie ponderată a preţurilor din toate contractele bilaterale încheiate pe PCSU şi pe Pc după data intrării în vigoare a prezentului ordin, cu livrare în luna respectivă.

Art. 36. - Anexa face parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

Model de transmitere a datelor de către FUIob

 

Denumire FUIob: ..................................................

 

Perioadă

Prognoză consum (MWh)

Total energie electrică achiziţionată (MWh)

Energie electrică achiziţionată pentru clienţii în regim de SU

Sold estimat/final al corecţiilor*)

Pierdere din perioada analizată**)

Clienţi casnici

Clienţi noncasnici în regim de SU

Total clienţi în regim de SU

Clienţi

inactivi

Total

Cantitate

(MWh)

%

din consum clienţi

în regim SU

Valoare

(lei)

Valoare

unitară

(lei/MWh)

Valoare

(lei)

Valoare unitară

(lei/MWh)

1

2

3 = 1+2

4

5=3+4

6

7

8 = 7/3”100

9

10 = 9/5

11

12 = 11/5

Perioada de aplicare ......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primul trimestru

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

Al 2-lea trimestru

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Al 3-lea trimestru

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Al 4-lea trimestru

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Iulie an n

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

.....................

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Iunie an n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează pentru prima şi a două perioadă de aplicare,

**) Nu se completează pentru prima perioadă de aplicare.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15,16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

Începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,10% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,08% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 13 martie 2018.

Nr. 8.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.