MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 248/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 248         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 martie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

68. - Lege pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

 

Rezoluţia Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015

 

296. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 796 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

96. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

111. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

47. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 651/2016 privind recunoaşterea, evidenţa, evaluarea, monitorizarea şi perfecţionarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

 

270. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XlV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică rezoluţia Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XlV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat Sa Roma la 17 iulie 1998, ratificat prin Legea nr. 111/2002.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUD1U MANDA

 

Bucureşti, 19 martie 2018.

Nr. 68.

 

Rezoluţia ASP-CPI/14/Res.2*)

adoptată la cea de-a 11-a şedinţă plenară, la 26 noiembrie 2015, prin consens

ASP-CPI/14/Res.2 Rezoluţie privind articolul 124

Adunarea statelor părţi la Statutul de la Roma,

Reamintind că, în baza Statutului de la Roma, articolul 124 va fi reexaminat la Conferinţa de Revizuire convocată în conformitate cu paragraful 1 al articolului 123 şi reamintind decizia Conferinţei de Revizuire a Statutului de la Roma, care a avut loc în 2010 la Kampala (Uganda), de a menţine articolul 124 şi de a examina din nou prevederile sale în cadrul celei de-a XlV-a sesiuni a Adunării,

luând notă că la cea de-a XIII-a sesiune Adunarea a decis să examineze dispoziţiile articolului 124 ale Statutului de la Roma în cadrul Grupului de lucru privind amendamentele al Adunării Statelor Părţi,

luând notă în plus de recomandarea Grupului de lucru privind amendamentele de a elimina articolul 124,

examinând dispoziţiile articolului 124 în conformitate cu Statutul de la Roma şi acţionând în baza articolului 121 al Statutului de la Roma,

1. adoptă amendamentul la articolul 124 al Statutului de la Roma conţinut în anexa prezentei rezoluţii;

2. aminteşte că amendamentul va fi supus ratificării sau acceptării şi va intra în vigoare în conformitate cu articolul 121 paragraful 4 al Statutului de la Roma;

3. face apel la toate statele părţi să ratifice sau să accepte amendamentul adus articolului 124;

4. solicită tuturor statelor care nu au ratificat sau nu au aderat la Statutul de la Roma să facă acest lucru şi, totodată, să ratifice sau să accepte amendamentul adus articolului 124.

 

Anexă

 

Amendament la articolul 124 al Statutului de la Roma

Articolul 124 al Statutului de la Roma este eliminat.

 

*) Traducere.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 martie 2018.

Nr. 296.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 796

din 5 decembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată de Raluca Georgescu în Dosarul nr. 13.872/300/2016 al Judecătoriei Novaci. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.463D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 14 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.872/300/2016, Judecătoria Novaci a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Excepţia a fost invocată de Raluca Georgescu, în contradictoriu cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj, cu ocazia soluţionării unei cauze având ca obiect o plângere contravenţională.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că, prin stabilirea competenţei de soluţionare a plângerilor în materie contravenţională în favoarea instanţei în circumscripţia căreia a fost constatată săvârşirea contravenţiei, se creează în sarcina contestatorului obligaţia de a se supune competenţei exclusive a unei instanţe, care poate fi departe de domiciliul său, ceea ce poate face dificilă sau uneori chiar imposibilă prezentarea sa în faţa acesteia. Astfel, contravenientul ar trebui să cheltuiască o sumă mult mai mare decât cuantumul amenzii contestate, ceea ce îl va face, practic, să renunţe la promovarea unei plângeri, pentru simplul motiv că ar cheltui mai mult decât ar trebui să plătească prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

6. Opinia Judecătoriei Novaci este în sensul constituţionalităţii prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, apreciind că „instanţa în circumscripţia căreia se află locul săvârşirii faptei este optim poziţionată pentru justa soluţionare a cauzei”. Totodată, legiuitorul a avut în vedere, în stabilirea competenţelor instanţelor de judecată, şi încărcătura acestora. Or, dacă s-ar admite că instanţa competentă să judece o plângere contravenţională este instanţa în circumscripţia căreia se află domiciliul contravenientului, anumite instanţe vor avea o încărcătură ridicată în raport cu numărul ridicat de persoane care locuiesc în circumscripţia sa.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (*1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, exemplu fiind Decizia nr. 882 din 15 decembrie 2015. Arată, totodată, că, în privinţa stabilirii competenţei materiale şi teritoriale a instanţelor judecătoreşti, legiuitorul are delegarea constituţională de a reglementa aşa cum consideră optim, urmărind, pe de o parte, respectarea principiului accesului liber la justiţie, iar, pe de altă parte, asigurarea bunei administrări a justiţiei ca serviciu public.

9. Avocatul Poporului menţionează că prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, iar punctul său de vedere, pe care îl păstrează şi în prezenta cauză, a fost reţinut în deciziile nr. 131 din 13 martie 2014, nr. 281 din 8 mai 2014 şi nr. 421 din 8 iulie 2014, în sensul constituţionalităţii prevederilor legale criticate.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevederi potrivit cărora „Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.1

13. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi şi celor ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile criticate au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, prin raportare la dispoziţiile constituţionale invocate în prezenta cauză şi din perspectiva unor critici similare, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 882 din 15 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 9 martie 2016 sau Decizia nr. 84 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 23 mai 2017.

15. Astfel, în jurisprudenţa sa în această materie, Curtea a constatat că prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate, şi a statuat că acestea nu îngrădesc dreptul părţilor la un proces echitabil, ci instituie norme de procedură privind soluţionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, şi anume instanţa competentă să soluţioneze plângerea. Această modalitate de reglementare reprezintă însă opţiunea legiuitorului, fiind în conformitate cu dispoziţiile art. 126 alin. (2) din Constituţie, privind competenţa şi procedura în faţa instanţelor judecătoreşti.

16. De asemenea, Curtea a reţinut că soluţia legislativă criticată este menită să dea expresie garanţiilor constituţionale invocate, prin asigurarea administrării cu celeritate a probelor strânse în speţă de lucrătorii poliţiei rutiere de la locul săvârşirii contravenţiei.

17. De altfel, chiar dacă prin prevederile de lege criticate se stabileşte competenţa teritorială a instanţei de judecată de la locul săvârşirii şi constatării faptei contravenţionale, acest lucru nu îl obligă, în sine, pe reclamant la cheltuieli suplimentare cauzate de deplasarea în acea localitate pentru a fi prezent la fiecare termen de judecată sau pentru a depune diverse acte procedurale necesare la dosar şi nici nu poate conduce la încălcarea dreptului de soluţionare a cauzei într-un termen rezonabil. Tocmai în considerarea unor astfel de situaţii legiuitorul a reglementat modalităţi alternative care să garanteze exercitarea efectivă şi deplină a drepturilor materiale şi procesuale ale oricărei persoane care doreşte să se adreseze justiţiei pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime.

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât considerentele, cât şi soluţia deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Raluca Georgescu în Dosarul nr. 13.872/300/2016 al Judecătoriei Novaci şi constată că prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Novaci şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 5 decembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa, cu sediul în comuna Valu lui Traian, Str. Pepinierei nr. 25, judeţul Constanţa, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti11, denumită în continuare Staţiunea.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1-3, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, conform situaţiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Se aprobă trecerea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.

(3) Staţiunea are înregistrată la nr. MFP 116292 suprafaţa de teren de 713,00 ha aparţinând domeniului public al statului, din care se scade suprafaţa de teren de 1,43 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7.12 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, care trece în domeniul privat al statului şi administrarea Staţiunii, rezultând suprafaţa de teren de 711,57 ha, care cuprinde:

a) 235,63 ha aparţinând domeniului public al statului, din care: 227,43 ha reprezintă suprafaţa de teren minimă indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.32 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă suprafaţa de 8,20 ha reprezentând teren care nu a fost predat comisiilor locale de fond funciar;

b) 475,94 ha, retrocedate potrivit hotărârilor Comisiei judeţene Constanţa nr. 40/22.01.2007, nr. 270/07.06.2006, nr. 271/07.06.2006, nr. 77/25.01.2007, nr. 672/09.11.2006, nr. 209/19.04.2006 şi nr. 139/21.04.2008, proceselor-verbale de delimitare şi protocoalelor de predare aferente acestora la comisiile locale în baza legilor fondului funciar, care rămân în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se actualizează după soluţionarea definitivă a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 884/256/2017, nr. 3.084/212/2017 şi nr. 424/254/2017, aflate pe rolul instanţelor de judecată.

Art. 3. - (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pomiculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;

c) diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;

d) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al fiorilor şi al plantelor; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;

e) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; grupa 477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri în magazine specializate; clasa 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate; grupa 478 Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse; grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;

f) diviziunea 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5224 Manipulări;

g) diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 Activităţi de editare a cărţilor, clasa 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare;

h) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;

i) diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 741 Activităţi de design specializat: clasa 7410 Activităţi de design specializat; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice neclasificate altundeva n.c.a,; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

j) diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

k) diviziunea 81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri; grupa 813 Activităţi de întreţinere peisagistică; clasa 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;

l) diviziunea 82 - Activităţi de secretariat, servicii-suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 823 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor; clasa 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;

m) diviziunea 85 - învăţământ; grupa 853 învăţământ secundar; clasa 8532 învăţământ secundar, tehnic sau profesional; grupa 854 învăţământ superior; clasa 8541 învăţământ superior non-universitar; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ;

n) diviziunea 99 - Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale; grupa 990 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale; clasa 9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale.

(2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea Staţiunii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii reorganizate se preia de noua unitate, fără concurs.

(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este de 62.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta,

Art. 11. - (1) Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiune.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii este asigurată de:

a) consiliul de administraţie format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată, în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

(8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.

Art. 14, - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 15. - Staţiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) scăderea suprafeţei de teren de 1,43 ha aparţinând domeniului public al statului, de la nr. M.F. 116292, potrivit anexei nr. 7.12 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) actualizarea valorilor de inventar şi a adresei, după caz, a bunurilor aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea staţiunii, potrivit anexelor nr. 1-3 la prezenta hotărâre;

c) trecerea bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din domeniul public în domeniul privat al statului şi administrarea Staţiunii, precum şi trecerea bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din domeniul public în domeniul privat al statului şi administrarea Staţiunii, în vederea scoaterii din funcţiune, casării/valorificării, în condiţiile legii.

Art. 17. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1-3 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile.

Art. 18. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Nicolae Burnete

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 96.

 

ANEXA Nr. 1

 

Bunurile din domeniul public şi privat al statului şi bunurile proprii aflate în patrimoniul Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa - C.U.I. 2981780

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Nr. M.F

Cod de clasificare

Denumirea

Descriere tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

0

1

2

3

4

5

116178

8.28.13

Atelier mecanic

P - 300 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Valul lui Traian, Str. Pepinierei nr. 25

318.780

116190

8.28.04

Hală sortat fructe

P -1046 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Valul lui Traian, Str. Pepinierei nr. 25

95.279

116196

8.28.12

Baracă dormitor

P - 282 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Valul lui Traian, Str. Pepinierei nr. 25

55.968

116197

8.28.12

Baracă dormitor

P - 282 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Valul lui Traian, Str. Pepinierei nr. 25

13.153

116205

8.28.12

Baracă dormitor

P - 282 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Valul lui Traian, Str. Pepinierei nr. 25

63.756

116206

8.28.10

Atelier tâmplărie

P - 66 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Valul lui Traian, Str. Pepinierei nr. 25

3.580

116230

8.29.08

Sediu staţiune

Suprafaţă construită = 399 mp; P + 2

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Valul lui Traian, Str. Pepinierei nr. 25

472.560

116233

8.28.10

Depozit de pesticide

P - 257 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Valul lui Traian, Str. Pepinierei nr. 25

109.021

116239

8.28.10

Canton CFR

Suprafaţă construită = 63 mp; cărămidă

Ţara: România; judeţul Constanţa, localitatea Eforie-Nord

31.504

116240

8.28.10

Sistem irigaţii (modernizare)

Staţie pompare + conducte azbociment

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Valul lui Traian, Str. Pepinierei nr. 25

134.017

116247

8.27.06

Module seră

Schelet metalic - 360 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Valul lui Traian, Str. Pepinierei nr. 25

28.061

116248

8.28.12

Cantină

Suprafaţă desfăşurată = 796 mp; S + P

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Valul lui Traian, Str. Pepinierei nr. 25

472.560

116252

8.28.10

Clădire expoziţie floricolă

P + 1 - 161 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, localitatea Eforie-Nord

956.340

116268

8.28.03

Laborator embriocultură

P - 123 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Valul lui Traian, Str. Pepinierei nr. 25

2.273

116276

8.28.12

Dormitor muncitori

P + 1 - 866 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Valul lui Traian, Str. Pepinierei nr. 25

478.170

116283

8.28.03

Laborator

P - 187 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Valul Iul Traian, Str. Pepinierei nr. 25

31.878

116292

8.05.03

Total suprafaţă

711,57 ha*)

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Valul lui Traian, str. -; nr. -

32.772.048

 

 

TOTAL

 

 

36.038.948

 

“) Cuprinde şi suprafaţa de teren de 475,94 ha prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. b) din prezenta hotărâre.

 

2. Bunurile din domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

1

-

Total suprafaţă de teren - 1,43 ha - anexa nr. 7.12 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

643.500

În administrare

 

 

TOTAL

643.500

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa - C.U.1.2981780, rimase pe teren izolat între proprietăţi private, care trec în domeniul privat al statului şi în administrarea staţiunii

 

Nr. M.F

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

0

1

2

3

4

5

116183

8,28.10

Atelier + cantină

P - 59+139 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Tuzla

23.909

116189

8.28.04

Hală sortat fructe

P - 1.024 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Tuzla

114.643

116210

8.28.10

Microfermă vaci

25 capete - 362 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Tuzla

95.634

116226

8.28.12

Grup social

Suprafaţă desfăşurată = 1.024 mp; P+ 1

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Tuzla

1 246.108

116243

8.28.10

Amenajare irigaţie aspersie

Staţie pompare + conducte

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Tuzla

293.674

116264

8.29.08

Clădire sediu

P - 70 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Tuzla

71.883

116272

8.28.10

Bazin 2.000 mc

Staţie pompare + conducte, beton armat

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Tuzla

203.632

116288

8.28.10

Amenajare irigaţie antigel

Staţie pompare + conducte

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Tuzla

159.390

 

 

TOTAL

 

 

2.208.873

 

ANEXA Nr. 3

 

Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa - C.U.I. 2981780, care trec în domeniul privat al statului, în vederea valorificării şi, după caz, casării, conform Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001

 

Nr. M.F

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar (lei|

0

1

2

3

4

5

116227

8.27.06

Seră floricolă

încălzit - 1.040 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, comuna Agigea

637.560

121459

8.28.13

Centrală termică

Centrală termică modernizată pe combustibil lichid şi pe combustibil solid

Ţara: România; judeţul Constanţa, localitatea Eforie-Nord

10.988

121460

8.27.06

Seră tunel

Fundaţie beton, schelet metalic, S = 2.080 mp

Ţara: România; judeţul Constanţa, localitatea Eforie-Nord

203.017

 

 

TOTAL

 

 

851.565

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 şi 468 bis din 12 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La partea A secţiunea a II-a, punctul 16.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„16.3. Plantele din speciile stolonifere şi tuberculifere de Solanum L. sau hibrizii lor, destinate/destinaţi plantării, cu excepţia tuberculilor de Solanum tuberosum L. menţionaţi la pct. 16.1, 16.1.1 sau 16.2, cu excepţia materialului de menţinere a culturilor stocate în bănci de gene sau colecţii stoc-genetice, cu excepţia seminţelor de Solanum tuberosum L. menţionate la pct. 16.3.1

(a) plantele sunt ţinute în condiţii de carantina şi sunt găsite libere de orice organisme dăunătoare în urma testelor de carantină;

(b) testele de carantină prevăzute la lit. a) sunt:

(aa) supravegheate de către organizaţia oficială de protecţia plantelor a statului membru implicat şi executate de către personalul instruit ştiinţific din acea organizaţie sau din orice alt organism aprobat oficial;

(bb) executate într-un loc prevăzut cu suficiente facilităţi corespunzătoare pentru a stăpâni organismele dăunătoare şi pentru a menţine materialul, inclusiv plantele-indicator, astfel încât să fie eliminat orice risc de răspândire a organismelor dăunătoare;

(cc) executate pe fiecare unitate de material:

- prin examinarea vizuală la intervale de timp regulate, pe toată perioada cel puţin a unui ciclu de vegetaţie, având în vedere tipul de material şi stadiul lui de dezvoltare în timpul programului de testare, pentru simptomele provocate de orice organism dăunător;

- prin testare, în conformitate cu metodele corespunzătoare aprobate de comitet la care se referă art. 19 alin. (2):

- în cazul oricărui material de cartof, cel puţin pentru :

- Andean potato latent virus;

- Arracacha virus B., suşa oca;

- Potato black ringspot virus;

- Potato spindle tuberviroid;

- Potato virus T;

- Andean potato mottle virus;

- virusuri comune ale cartofului: A, M, S, V, X şi Y (inclusiv Y°, Yn şi Yc) şi Potato leaf roll virus;

- Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann şi Kotthoff) Davis et al.;

- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

- în cazul seminţelor de Solanum tuberosum L., cu excepţia celor menţionate la pct. 16.3.1, cel puţin pentru virusurile şi viroizii enumeraţi mai sus;

(dd) prin testare corespunzătoare pentru orice alt simptom observat la examinarea vizuală, în scopul identificării organismelor dăunătoare ce provoacă astfel de simptome;

(c) orice material care nu a fost găsit liber la testările specificate la lit. (b), de organismele dăunătoare specificate la lit. (b), este imediat distrus sau supus procedurilor de eliminare a organismului (organismelor) dăunător (dăunătoare);

(d) fiecare organizaţie sau organism de cercetare care deţine acest material trebuie să informeze serviciul oficial de protecţia plantelor din respectivul stat membru, în legătură cu materialul deţinut.”

 

2. La partea A secţiunea a II-a, după punctul 16.3 se introduce un nou punct, punctul 16.3.1, cu următorul cuprins:

 

„16.3.1. Seminţele de plante din specia Solanum tuberosum L., cu excepţia celor menţionate la pct. 16.4

Declaraţie oficială că:

Seminţele provin de la plante care sunt conforme, după caz, cu cerinţele stabilite la pct. 16.1, 16.1.1,16.2 şi 16.3; şi

(a) seminţele provin din zone cunoscute ca fiind libere de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann şi Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. şi viroidul tuberculilor fusiformi ai cartofului;

sau

(b) seminţele îndeplinesc toate cerinţele de mai jos:

(i) au fost produse într-un loc în care, de la începutul ultimului ciclu de vegetaţie, nu s-a observat niciun simptom al organismelor dăunătoare menţionate la lit. (a);

(ii) au fost produse într-un loc în care au fost întreprinse următoarele acţiuni:

1. locul de producţie a acestor plante a fost separat de locul de producţie a altor plante din familia Solanaceae şi a altor plante care sunt gazdă pentru Potato spindle tuber viroid;

2. a fost prevenit contactul cu personalul, precum şi cu instrumentele, maşinile, vehiculele, vasele şi materialele de ambalaj de la alte locuri de producere a plantelor de solanacee şi a altor plante care sunt gazdă pentru Potato spindle tuber viroid, sau au fost adoptate măsuri de igienă adecvate în ceea ce priveşte personalul sau obiectele de la alte locuri de producţie a plantelor de solanacee şi a altor plante gazdă pentru Potato spindle tuber viroid, în scopul prevenirii infectării;

3. s-a utilizat numai apă liberă de toate organismele dăunătoare menţionate la acest punct.”

 

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.

*

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei de punere în aplicare (UE) 2017/1.920 a Comisiei din 19 octombrie 2017 de modificare a anexei IV la Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveşte libera circulaţie a seminţelor de plante din specia Solanum tuberosum L originare din Uniune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 271 din 20 octombrie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

Dănuţ Sebastian Neculăescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 15 martie 2018.

Nr. 111.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 651/2016 privind recunoaşterea, evidenţa, evaluarea, monitorizarea şi perfecţionarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul directorului general adjunct aprobat cu nr. 142/C.V. din 6 martie 2018,

- prevederile art. 2 lit. I) şi m), art. 13 alin. (5) lit. t) şi alin. (6), precum şi ale art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 651/2016 privind recunoaşterea, evidenţa, evaluarea, monitorizarea şi perfecţionarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 9 noiembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. evaluatorul de servicii de sănătate, denumit în continuare evaluator - persoană definită la art. 2 lit. I) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate;”.

2. La articolul 1, partea introductivă a punctului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Programul de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de servicii de sănătate sau evaluatori de spitale - programul prevăzut la art. 2 lit. l) din Legea nr. 185/2017, constă în:”.

3. La articolul 1, punctul 3 se modifică şt va avea următorul cuprins:

„3. Registrul A.N.M.C.S. al evaluatorilor de servicii de sănătate, denumit în continuare Registrul evaluatorilor - document cumulativ constituit din registrele evaluatorilor A.N.M.C.S. prevăzute la art. 2 lit. m) din Legea nr. 185/2017, care conţine în format letric şi electronic, pe categorii de activităţi, totalitatea informaţiilor prin care se ţine evidenţa evaluatorilor atestaţi, a celor suspendaţi şi a celor inactivi, a activităţii acestora, precum şi evidenţa evaluatorilor excluşi;”.

4. La articolul 1 punctul 8, litera c) se abrogă.

5. La articolul 1, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„12. Programul de perfecţionare pentru evaluatorii de servicii de sănătate, denumit în continuare P.Ev. - reprezintă parcurgerea de către evaluatori a etapelor de instruire teoretică şi practică şi de examinare, în vederea menţinerii în Registrul evaluatorilor. P.Ev. constă în monitorizarea anuală, în baza căreia se obţin vizele anuale ale atestatului şi în absolvirea cursurilor de perfecţionare, organizate după cum urmează:

a) monitorizarea evaluatorilor - supravegherea continuă a menţinerii de către evaluatori a nivelului minim de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice necesare pentru activitatea de evaluare;

b) curs de perfecţionare - curs organizat în colaborare cu S.N.S.P.M.P.D.S.B., cu scopul actualizării cunoştinţelor evaluatorilor;”.

6. La articolul 1, după punctul 13 se Introduce un nou punct, punctul 14, cu următorul cuprins:

„14. revistă cotata ISI - revistă pentru care Thomson Reuters calculează şi publică factorul de impact în Journal Citation Reports.”

7. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Formarea evaluatorilor de servicii de sănătate se realizează prin cursuri organizate pe categorii de activităţi, în funcţie de necesităţile A.N.M.C.S., de către S.N.S.P.M.P.D.S.B. sau alţi furnizori de formare recunoscuţi de către A.N.M.C.S.”.

8. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) înscrierea la cursul de formare a evaluatorilor specializaţi în evaluarea spitalelor se face cu respectarea a cel puţin unuia dintre următoarele criterii:”,

9. La articolul 2 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) în cazul absolvenţilor de studii superioare cu diplomă/licenţă în domeniile: biologie, biochimie, farmacie, fizică, matematică, psihologie, economic, juridic, tehnic, informatică şi/sau comunicaţii, să aibă experienţă contractuală de minimum 2 ani în administraţia publică din sănătate sau în sectorul spitalicesc public sau privat, dovedită prin documente.”

10. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Se pot înscrie la cursul de formare a evaluatorilor specializaţi în evaluarea unităţilor sanitare din ambulatoriu doar absolvenţii de studii superioare de lungă durată cu diplomă/licenţă, posesori de certificate în specialităţile domeniilor de asistenţă medicală din ambulatoriu supuse evaluării.”

11. La articolul 2, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Stabilirea profilului candidaţilor, precum şi a documentelor doveditoare privind îndeplinirea criteriilor menţionate la alin. (2), (21) şi (3) reprezintă atribuţia exclusivă a furnizorului de formare recunoscut de către A.N.M.C.S.

(6) Absolvirea programului de formare a evaluatorilor de servicii de sănătate este recunoscută printr-un certificat de absolvire eliberat de către S.N.S.P.M.P.D.S.B. sau alţi furnizori de formare recunoscuţi de către A.N.M.C.S. şi reprezintă condiţie obligatorie în vederea atestării ca evaluator al A.N.M.C.S”

12. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) înscrierea în Registrul evaluatorilor, în una dintre părţile acestuia prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), se face în termen de maximum 6 luni de la absolvirea cu cel puţin nota 8.00 a programului de formare pentru evaluatorii de servicii de sănătate, prin completarea unei cereri-tip, însoţită de copii ale certificatului de absolvire sau ale adeverinţei de absolvire a programului de formare, ale cărţii de identitate, de certificatul de cazier judiciar care să ateste că nu a fost condamnat pentru infracţiuni care atrag nedemnitatea, de declaraţia referitoare la incompatibilităţi şi conflict de interese, precum şi de formularul de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

(2) înscrierea la mai mult de 6 luni de la absolvirea cursului de formare, reînscrierea evaluatorilor excluşi şi emiterea atestatului la trecerea evaluatorului inactiv în secţiunea «Evaluatori activi» se fac prin completarea unei cereri-tip, însoţită de copii ale certificatului de absolvire a cursului de perfecţionare, ale cărţii de identitate, de certificatul de cazier judiciar care să ateste că nu a fost condamnat pentru infracţiuni care atrag nedemnitatea, de declaraţia referitoare la incompatibilităţi şi conflict de interese, precum şi de formularul de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.”

13. La articolul 5 alineatul (1), litera c) se abrogă.

14. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Suspendarea evaluatorului activ reprezintă trecerea temporară a acestuia, pe o perioadă de maximum 6 luni, în subsecţiunea «Evaluatori suspendaţi». Pentru suspendări mai mări de 6 luni, evaluatorul suspendat este trecut în «Secţiunea evaluatori inactivi».”

15. La articolul 7 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,b1) obţinerea vizei anuale până la expirarea termenului de suspendare survenită în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c);”.

16. La articolul 8 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) nu au obţinut viza anuală până la expirarea termenului de suspendare survenită în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c).”

17. La articolul 8 alineatul (2), litera c) se abrogă.

18. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prima viză anuală se aplică la momentul emiterii atestatului de evaluator, cu condiţia achitării cotizaţiei anuale, al cărei cuantum se stabileşte la suma de 200 lei, se achită în avans şi este valabilă pentru perioada de valabilitate a vizei.”

19. La articolul 9 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) dovada achitării cotizaţiei anuale, în cuantumul prevăzut la alin. (3);”.

20. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Cotizaţia anuală se plăteşte prin virament în contul A.N.M.C.S., cod de identificare fiscală 34998410, sau în numerar, prin casieria A.N.M.C.S. din Splaiul Independenţei nr. 202A, sectorul 6, Bucureşti.”

21. La articolul 9, alineatul (7) se abrogă.

22. La articolul 10, litera a) se abrogă.

23. La articolul 11, litera c) se abrogă.

24. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Se echivalează cu absolvirea cursului de perfecţionare activitatea desfăşurată de către evaluatorii aflaţi în una din următoarele situaţii:

a) au calitatea de angajaţi ai A.N.M.C.S.;

b) sunt lectori ai S.N.S.P.M.P.D.S.B. sau ai altor furnizori de formare recunoscuţi de către A.N.M.C.S., implicaţi în procesul de formare sau de perfecţionare a evaluatorilor de servicii de sănătate.”

25. La articolul 13, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

»(3) Pentru pregătirea teoretică evaluatorii atestaţi pot acumula punctele după cum urmează:”.

26. La articolul 13 alineatul (3), literele c)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) pentru manifestări ştiinţifice creditate de către A.N.M.C.S. se acordă câte 15 P.F.C. pentru fiecare participare;

d) pentru participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale pe tema managementului sanitar sau a managementului calităţii în sănătate organizate de instituţii sau asociaţii internaţionale de profil se acordă câte 15 P.F.C. pentru fiecare participare;

e) pentru realizarea în calitate de autor principal a unor lucrări prezentate în cadrul manifestărilor ştiinţifice menţionate la lit. b)-d) se acordă suplimentar câte 10 P.F.C. pentru fiecare lucrare prezentată;

f) pentru publicarea unor articole în domeniul managementului calităţii în sănătate în publicaţii de specialitate recunoscute la nivel naţional sau internaţional se acordă câte 15 P.F.C. pentru fiecare articol publicat în reviste cotate ISI sau în reviste indexate de baze de date internaţionale şi câte 5 P.F.C. pentru fiecare articol publicat în reviste neclasificate. Acelaşi articol, apărut în publicaţii diferite, se punctează o singură dată;

g) pentru absolvirea de cursuri organizate de către furnizori de formare în management sanitar sau managementul calităţii în sănătate, recunoscuţi de către A.N.M.C.S., se acordă 20 P.F.C;”.

27. La articolul 13 alineatul (3), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

„g1) pentru studii masterale în domeniul managementului sanitar sau al managementului calităţii în sănătate se acordă în anul absolvirii 30 P.F.C.”

28. La articolul 13 alineatul (3), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) pe toată perioada doctoratului în domeniul managementului sanitar sau al managementului calităţii în sănătate se acordă câte 30 P.F.C. În fiecare an, cu condiţia respectării calendarului studiilor doctorale, dar nu mai mult de 4 ani.”

29. La articolul 13, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Pentru activitatea practică, evaluatorii atestaţi trebuie să obţină un număr minim de 7 P.F.C., realizate prin punctarea următoarelor activităţi:

a) pentru modul de pregătire a vizitei de evaluare, comportamentul în timpul vizitei, calitatea lucrărilor finale, calitatea observaţiilor şi propunerilor de îmbunătăţire a standardelor sau componentelor acestora, precum şi a instrumentelor de evaluare, preşedintele comisiei de evaluare acordă un număr de 0 până la 10 P.F.C. Punctajul anual reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute pentru toate vizitele de evaluare la care a participat în anul respectiv;

b) pentru participarea ca voluntari în cadrul acţiunilor organizate de către A.N.M.C.S., coordonatorul voluntariatului acordă un număr de până la 40 P.F.C,, conform condiţiilor prevăzute în ordinul preşedintelui A.N.M.C.S, prin care se aprobă respectivul program de voluntariat. Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3), P.F.C. obţinute pentru participarea ca voluntari se pot asimila RFC. pentru pregătirea teoretică.”

30. La articolul 13, alineatul (6) se abrogă.

31. La articolul 13, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Se echivalează cu îndeplinirea P.F.C. anual activitatea desfăşurată de către evaluatorii aflaţi în una din următoarele situaţii:

a) au calitatea de angajaţi ai A.N.M.C.S.;

b) sunt lectori ai S.N.S.P.M.P.D.S.B. sau ai altor furnizori de formare recunoscuţi de către A.N.M.C.S., implicaţi în procesul de formare şi perfecţionare a evaluatorilor de servicii de sănătate.”

32. Articolul 14 se abrogă.

Art. II. - Structurile de specialitate ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi pe pagina de internet www.anmcs.gov.ro

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,

Vasile Cepoi

 

Bucureşti, 6 martie 2018.

Nr. 47.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate

 

Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 40.323/2.198 din 5.12.2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate,

ţinând seamă de prevederile:

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 302/2017 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.396(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015;

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 303/2017 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW). adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.397(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015,

în temeiul:

- prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 55 alin. (5), ale art. 62 alin. (2) şi ale art. 63 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 4 lit. I pct. 2 şi 4 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare; precum şi

- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 25 august 2014, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 litera m), după punctul (v) se introduce un nou punct, punctul (vi), cu următorul cuprins:

„(vi) Codul IGF - Codul internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut, aşa cum a fost definit în Regula 11-1/2.29 din SOLAS;”.

2. La articolul 5, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) ANR va emite atestate în forma prevăzută în paragraful 3 secţiunea A-l/2 a Codului STCW în vederea recunoaşterii unui brevet, certificat de capacitate, certificat de radiooperator GMDSS sau a unui certificat de absolvire emis în conformitate cu prevederile Regulii V/1-1, Regulii V/1-2 şi ale Regulii V/3 din Convenţia STCW, după verificarea autenticităţii şi valabilităţii documentelor justificative necesare şi în conformitate cu procedura stabilită în art. 20.”

3. La articolul 5, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Atestatele care dovedesc emiterea unui brevet, certificat de capacitate şi atestatele care dovedesc emiterea unui certificat de absolvire, în conformitate cu prevederile Regulii V/1-1, Regulii V/1-2 şi ale Regulii V/3 din anexa nr. 1, se vor emite de ANR numai dacă sunt îndeplinite toate cerinţele Convenţiei STCW.”

4. La articolul 5, alineatul (18) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(18) ANR emite atestate în conformitate cu prevederile Regulii V/1-1, Regulii V/1-2, Regulii V/3, Regulii VI/2 şi ale Regulii VI/5 din Convenţia STCW, în baza certificatelor de absolvire valabile.”

5. La articolul 5 alineatul (19), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) să se asigure că informaţiile referitoare la statutul unor brevete, atestate şi dispense sunt puse la dispoziţia altor state membre sau altor state părţi la Convenţia STCW şi companii care solicită verificarea autenticităţii şi valabilităţii brevetelor şi/sau a atestatelor emise comandanţilor şi ofiţerilor în conformitate cu prevederile Regulii V/1-1, Regulii V/1-2 şi ale Regulii V/3 din anexa nr. 1, ce le sunt prezentate de personalul navigant maritim care doreşte recunoaşterea acestora în temeiul Regulii 1/10 din Convenţia STCW sau angajarea la bordul navei.”

6. La articolul 13 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Toţi posesorii de brevete, certificate de capacitate şi radiooperatorii care deţin un document emis sau recunoscut conform prevederilor din anexa nr. 1, cu excepţia Regulii V/3 sau a cap. VI al acesteia, şi anexa nr. 4 şi care efectuează serviciul la bordul navelor sau intenţionează să revină pe mare după o perioadă de activitate la uscat, pentru a continua să fie calificaţi pentru serviciul la bordul navei, sunt obligaţi ca la intervale de timp care să nu depăşească 5 ani:”.

7. La articolul 13 alineatul (1) litera b), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(i) a efectuat un stagiu de ambarcare de cel puţin 12 luni în ultimii 5 ani pe funcţia corespunzătoare înscrisă în document. La solicitarea posesorului, stagiul efectuat va fi considerat valabil şi pentru reconfirmarea brevetului/certificatului de capacitate deţinut de acesta pentru funcţii inferioare incluse pe linia directă a promovării;.

8. La articolul 13, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) în vederea reconfirmării brevetelor şi a certificatelor de capacitate emise sau recunoscute conform prevederilor din anexa nr. 1 şi anexa nr. 4, ANR poate acorda derogare de la stagiul de îmbarcare în limita a 5%.”

9. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Comandanţii, ofiţerii, radiooperatorii GMDSS care deţin documente corespunzătoare şi/sau cele în conformitate cu regulile V/1-1, V/1-2 şi V/3, emise de o autoritate competentă dintr-un stat terţ parte la Convenţia STCW, pot efectua serviciul la bordul navelor care arborează pavilion român, cu condiţia ca aceştia să deţină atestate de recunoaştere a acestor documente, emise de către ANR. Recunoaşterea se face pe baza unui protocol încheiat de ANR cu autoritatea competentă din statul emitent al documentelor.”

10. La anexa nr. 1 capitolul III Regula III/5 punctul 2, subpunctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.2. deţine certificatul de capacitate de motorist sau fitter şi are un stagiu de îmbarcare pe funcţie la bordul navelor maritime de minimum 12 luni, dintre care cel puţin 6 luni în ultimii 5 ani, şi a absolvit un curs aprobat organizat de Ceronav pentru atingerea nivelului minim de cunoştinţe, a gradului de înţelegere şi a deprinderilor practice necesare dobândirii competenţelor prevăzute în coloana 1 a tabelelor corespunzătoare din secţiunea A-III/5 a Codului STCW;”.

11. La anexa nr. 1, capitolul V, după Regula V/2 se introduce o nouă regulă, Regula V/3, cu următorul cuprins:

„Regula V/3

Cerinţe minime obligatorii pentru instruirea şi calificarea comandanţilor, ofiţerilor, personalului nebrevetat şi a altor categorii de personal de pe navele care fac obiectul Codului IGF

1. Ofiţerii şi membrii personalului nebrevetat şi ai altor categorii de personal responsabili cu sarcini specifice legate de siguranţă asociate cu măsurile de precauţie privind utilizarea sau ca răspuns în caz de urgenţă în ceea ce priveşte combustibilul şi care execută serviciul la bordul navelor care fac obiectul Codului IGF trebuie să deţină un atestat emis în baza certificatului de absolvire a unui curs de pregătire de bază pentru serviciul pe navele care fac obiectul Codului IGF.

2. Persoana care solicită obţinerea atestatului prevăzut la pct. 1 pentru serviciul pe navele care fac obiectul Codului IGF trebuie să fi absolvit o pregătire de bază în conformitate cu paragraful 1 din secţiunea A-V/3 din Codul STCW şi trebuie să îndeplinească următoarea cerinţă:

- a absolvit un curs aprobat de pregătire de bază pentru serviciul pe navele care fac obiectul Codului IGF.

3. Pentru ofiţerii şi membrii personalului nebrevetat şi ai altor categorii de personal responsabili cu sarcini specifice legate de siguranţă asociate cu măsurile de precauţie privind utilizarea sau ca răspuns în caz de urgenţă în ceea ce priveşte combustibilul de la bordul navelor care fac obiectul Codului IGF, care deţin atestate emise în conformitate cu pct. 1 şi 3 din Regula V/1-2 din prezenta anexă, aflate în termen de valabilitate, ANR consideră că au îndeplinit cerinţele enunţate la pct. 2 din prezenta anexă şi va emite atestat conform pct. 1.

4. Comandanţii, ofiţerii mecanici şi tot personalul cu responsabilităţi directe privind măsurile de precauţie şi utilizare a combustibililor şi a instalaţiilor de combustibil de pe navele care fac obiectul Codului IGF trebuie să deţină un atestat emis în baza certificatului de absolvire a unui curs de pregătire de nivel avansat pentru serviciul pe navele care fac obiectul Codului IGF.

5. Persoana care solicită obţinerea atestatului prevăzut la pct. 4 pentru serviciul pe navele care fac obiectul Codului IGF trebuie să fi absolvit o pregătire de nivel avansat în conformitate cu paragraful 2 din secţiunea A-V/3 din Codul STCW şi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

5.1. deţine atestatul de confirmare a pregătirii de nivel de bază pentru serviciul pe navele care fac obiectul Codului IGF;

5.2. a absolvit un curs aprobat de pregătire de nivel avansat pentru serviciul pe navele care fac obiectul Codului IGF;

5.3. a efectuat cel puţin o lună de stagiu de îmbarcare aprobat care să includă cel puţin trei operaţiuni de buncherare la bordul navelor maritime care fac obiectul Codului IGF; două dintre cele trei operaţiuni de buncherare pot fi înlocuite printr-o pregătire aprobată pe simulator privind operaţiunile de buncherare, ca parte a pregătirii din subpct. 5.2.

6. Pentru comandanţii, ofiţerii mecanici şi tot personalul CU responsabilităţi directe privind măsurile de precauţie şi utilizare a combustibililor şi a instalaţiilor de combustibil de pe navele care fac obiectul Codului IGF, care deţin atestate pentru serviciul pe navele care transportă gaze lichefiate emise în conformitate cu pct. 1 din Regula V/1-2 din prezenta anexă, ANR consideră că au îndeplinit cerinţele impuse de paragraful 2 din secţiunea A-V/3 din Codul STCW şi va emite atestat pentru pregătirea de nivel avansat pentru navele care fac obiectul Codului IGF, cu condiţia ca aceştia să îndeplinească următoarele cerinţe:

6.1. Îndeplinesc cerinţele de la pct. 3; şi

6.2. Îndeplinesc cerinţele de la subpct. 5.3 privind buncherarea sau au participat la efectuarea a trei operări de marfă la bordul unei nave care transportă gaze lichefiate; şi

6.3. au efectuat stagiu de îmbarcare de 3 luni în ultimii 5 ani la bordul navelor maritime care fac obiectul Codului IGF sau au efectuat un stagiu de 3 luni în ultimii 5 ani la bordul navelor care transportă ca marfă combustibili care fac obiectul Codului IGF sau la bordul navelor care utilizează gaze sau combustibili cu punct de aprindere scăzut drept combustibil.

7. ANR va atesta certificatele de absolvire emise personalului navigant maritim calificat în conformitate cu pct. 1 şi 4, după caz.

8. Personalul navigant maritim care îşi exercită atribuţiile la bordul navelor care fac obiectul Codului IGF trebuie, la intervale care să nu depăşească 5 ani, să furnizeze dovezi că a atins standardele de competenţă necesare reconfirmării atestatelor deţinute. Continuitatea competenţei profesionale pentru personalul navigant maritim care îşi exercită atribuţiile la bordul navelor care fac obiectul Codului IGF se demonstrează prin:

8.1. Îndeplinirea cerinţelor impuse de pct. 2 şi 4; sau

8.2. absolvirea unui curs aprobat de pregătire pentru operaţiunile legate de marfă la bordul navelor care fac obiectul Codului IGF.”

12. La anexa nr. 3 punctul VIII, litera Ase modifică şi va avea următorul cuprins:

„A. Nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate

1. Personal navigant maritim

Nr. crt.

Denumire curs

Referinţa Cod STCW

Termen de reconfirmare

1.

Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor petroliere şi chimice

A-V/1-1, paragraful 1

5 ani

2.

Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de gaze lichefiate

A-V/1-2, paragraful 1

5 ani

3.

Pregătire de bază pentru serviciul pe navele care fac obiectul Codului IGF

A-V/3, paragraful 1

5 ani

 

2. Comandant, şef mecanic, ofiţeri, personal nebrevetat cu responsabilităţi directe

 

Nr. crt.

Denumire curs

Referinţa Cod STCW

Termen de reconfirmare

1.

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor petroliere

A-V/1-1, paragraful 2

5 ani

2.

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor chimice

A-V/1-1, paragraful 3

5 ani

3.

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de gaze lichefiate

A-V/1-2, paragraful 2

5 ani

4.

Pregătire de nivel avansat pentru serviciul pe navele care fac obiectul Codului IGF

A-V/3, paragraful 2

5 ani”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 28 februarie 2018.

Nr. 270.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.