MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 251/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 251         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 martie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 841 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. I pct. 45 din Legea nr. 132/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

107. - Hotărâre privind aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

 

112. - Hotărâre privind reorganizarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, şi privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului  centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea unor acte normative conexe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

208. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii”, aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 841

din 14 decembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. I pct. 45 din Legea nr. 132/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. I pct. 45 din Legea nr. 132/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, excepţie ridicată de Asociaţia farmaciilor cu depozite farmaceutice mici şi mijlocii în Dosarul nr. 2.195/2/2016 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia VII La contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.088D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc autorul excepţiei şi părţile Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens arată că dispoziţiile de lege supuse analizei de constituţionalitate au un conţinut clar şi predictibil, constituind o normă cu caracter special în raport cu dispoziţiile art. 699 pct. 17 din Legea nr. 95/2006.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Sentinţa civilă nr. 2.624 din 16 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.195/2/1016, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia da neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. I pct. 45 din Legea nr. 132/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Excepţia a fost ridicată de Asociaţia farmaciilor cu depozite farmaceutice mici şi mijlocii, în cadrul unei acţiuni în contencios administrativ în care a solicitat anularea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 131/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia arată, în esenţă, că dispoziţiile art. I pct. 45 din Legea nr. 132/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 sunt neconstituţionale, întrucât au ca obiect de reglementare modalitatea de desfăşurare a activităţii de vânzare angro de către entităţile ce pot vinde medicamente către populaţie, obiect ce excedează sfera de reglementare a legii amintite. În acest sens arată că legea de aprobare a unei ordonanţe de urgenţă trebuie să preia în mod imperativ numai domeniul de reglementare al ordonanţei de urgenţă pe care o aprobă şi invocă în sprijinul acestei susţineri cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 1 din 14 ianuarie 2015. Or, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 a vizat transpunerea unei suite de directive europene în dreptul intern, iar art. I pct. 45 din Legea nr. 132/2014 a amendat Legea nr. 95/2006 cu un text ce viza o instituţie aflată în afara sferei transpunerii de directive. Astfel, sunt încălcate prevederile art. 1 alin. (5). art. 74 alin. (3) şi art. 115 alin. (7) din Constituţie.

6. Totodată, autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile de lege criticate încalcă imperativele de claritate şi previzibilitate a legii, întrucât au un conţinut contrar dispoziţiilor art. 699 pct. 17 din Legea nr. 95/2006. Astfel, potrivit acestor din urmă dispoziţii de lege, distribuţia angro a medicamentelor reprezintă,,totalitatea activităţilor de procurare, deţinere, livrare sau export de medicamente, cu excepţia activităţii de eliberare a acestora către public (distribuţia en detail); asemenea activităţi sunt efectuate de fabricanţi ori depozitele lor, importatori şi alţi distribuitori angro sau de farmacişti ori alte persoane autorizate să furnizeze medicamente către public în România”, însă art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 prevede că „Persoanele juridice autorizate să elibereze medicamentele către populaţie nu pot, conform legislaţiei naţionale, să desfăşoare şi activitate de distribuţie angro de medicamente* în acest fel, dispoziţiile art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 contrazic cele afirmate prin art. 699 pct. 17 din aceeaşi lege.

7. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal consideră că dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale invocate. În acest sens arată că nu există o contradicţie între dispoziţiile art. 699 pct. 17 şi art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cel din urmă text având caracterul unei norme speciale în raport cu primul şi aplicându-se doar persoanelor juridice autorizate să elibereze medicamente către populaţie. De asemenea arată că nu sunt încălcate prevederile art. 1 alin. (5) din Constituţie, chiar dacă prin Legea nr. 132/2014 s-ar fi depăşit domeniul supus reglementării, întrucât nu se aduce atingere principiului supremaţiei Constituţiei şi a legilor. Totodată, nu sunt înfrânte nici celelalte prevederi constituţionale invocate de autorul excepţiei, deoarece proiectul de lege a fost transmis de Guvern Camerei competente să îl adopte prima, care şi-a îndeplinit această obligaţie, iar Legea nr. 132/2014 cuprinde şi ordonanţele ale căror efecte au încetat.

8. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, în acest sens arată că între dispoziţiile art. 699 pct. 17 şi cele ale art. 800 alin, (2) din Legea nr. 95/2006 nu există o reală contradicţie, întrucât primul text se referă la „farmacişti ori alte persoane autorizate să furnizeze medicamente către public în România” în timp ce al doilea se referă la „persoanele juridice autorizate să elibereze medicamente către populaţie”, Cea de-a două normă are un caracter special în raport cu prima şi se aplică doar persoanelor juridice autorizate să elibereze medicamente către populaţie. Or, convieţuirea normelor generale cu cele speciale este permisă de Constituţie. De asemenea consideră că o eventuală depăşire a domeniului de reglementare prin legea de aprobare a unei ordonanţe de urgenţă faţă de obiectul de reglementare al acesteia din urmă nu este de natură să aducă atingere prevederilor constituţionale invocate.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate,

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, şi ale art. I pct. 45 din Legea nr. 132/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 10 octombrie 2014, dispoziţii potrivit cărora:

- Art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006: „Persoanele juridice autorizate să elibereze medicamentele către populaţie nu pot, conform legislaţiei naţionale, să desfăşoare şi activitate de distribuţie angro de medicamente

13. Curtea constată că, prin dispoziţiile art. I pct. 45 din Legea nr. 132/2014, au fost introduse art. 1271,1272,1273,1274 şi 1275 în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 11 februarie 2014. Dispoziţiile art. 1271 au modificat dispoziţiile art. 788 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, în sensul că „Persoanele juridice autorizate să elibereze medicamentele către populaţie nu pot, conform legislaţiei naţionale, să desfăşoare şi activitate de distribuţie angro de medicamente.” Anterior acestei modificări, dispoziţiile art. 788 alin. (2) din Legea nr. 95/20016 prevăzuseră că, „Dacă persoanele autorizate să elibereze medicamentele către populaţie pot, conform legislaţiei naţionale, să se angajeze şi în distribuţie angro, aceste persoane trebuie să fie autorizate conform alin. (1).”

14. În urma republicării Legii nr. 95/2006 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, dispoziţiile art. 788 alin. (2) au primit o nouă numerotare, devenind art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006.

15. În cadrul acţiunii în contencios administrativ în care a fost formulată prezenta excepţie de neconstituţionalitate, Asociaţia farmaciilor cu depozite farmaceutice mici şi mijlocii a solicitat anularea parţială a Ordinului ministrului sănătăţii nr. 131/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 11 februarie 2016, respectiv a dispoziţiilor art. 1 lit. b), art. 2 alin. (1) prima teză, art. 3 alin. (4), art. 4 alin. (1) şi art. 16 din aceste norme. Curtea constată că ordinul mai sus amintit a fost emis pentru a reglementa aplicarea art. 800-803, art. 809 şi 810, precum şi art. 857 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare.

16. În acelaşi timp, Curtea observă că dispoziţiile art. 788 alin. (2), devenite ulterior cele ale art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, au fost suspendate. Astfel, dispoziţiile art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2015, au prevăzut că „La data intrării în vigoare a prezentei legi, aplicarea dispoziţiilor art. 788 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2016.” Ulterior, termenul prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 a fost prorogat până la data de 31 martie 2016, prin articolul unic din Ordonanţa de urgenţă nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 din 31 decembrie 2015, iar prin art. I din Legea nr. 67/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 20 aprilie 2016, termenul a fost prorogat până la data de 31 decembrie 2016.

17. Ulterior, prin articolul unic din Legea nr. 108/2017 pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 23 mai 2017, dispoziţiile de lege criticate au fost modificate, îndepărtându-se soluţia legislativă criticată de autorul excepţiei. Astfel, în prezent, art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 prevede că „Persoanele juridice autorizate să elibereze medicamentele către populaţie pot să desfăşoare şi activitate de distribuţie angro de medicamente, cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a legislaţiei naţionale în vigoare.” fa expunerea de motive a Legii nr. 108/2017 se arată că dispoziţiile art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 „produc grave prejudicii investitorilor privaţi mici şi mijlocii ce acţionează în domeniul comerţului cu produse farmaceutice, fiind sistat dreptul de distribuţie angro al persoanelor juridice autorizate să elibereze medicamente către populaţie în cadrul aceleiaşi societăţi cu activitate de vânzare, cu consecinţa înfiinţării de noi societăţi de distribuţie, pe lângă cea de vânzare directă. Perturbările serviciului public de distribuţie cu medicamente conduc la afectarea interesului public, a pieţei naţionale, prin reducerea masivă a distribuitorilor mici şi mijlocii, aceştia reprezentând o importantă categorie de actori ai pieţei. Prin promovarea prezentului act normativ se reglementează cu privire la dreptul persoanelor juridice autorizate să elibereze medicamentele către populaţie de a desfăşura şi activităţi de distribuţie angro de medicamente, cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a legislaţiei naţionale în vigoare. Totodată, prezenta propunere legislativă urmăreşte armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană, în speţă Directiva 2001/83/CE completată cu Directiva 2012/26/CE. Mai mult, prin modificările propuse se urmăreşte aplicarea principiilor de legitimă concurenţă. prin cunoaşterea exactă a nevoilor populatiei şi reglarea pieţei medicamentelor, atât sub aspectul varietătii ofertei, adaptabilităţii acesteia, cât şi în ceea ce priveşte preţul cel mai competitiv.”

18. Curtea observă că acţiunea în contencios administrativ în cadrul căreia a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate a fost formulată la data de 30 martie 2016, iar Curtea Constituţională a fost sesizată cu această excepţie prin Sentinţa civilă nr. 2,624 din 16 septembrie 2016, dată la care dispoziţiile de lege criticate erau suspendate, nefiind însă modificate faţă de conţinutul criticat de autorul excepţiei. De asemenea, Curtea constată că, ulterior, în intervalul dintre 1 ianuarie 2017 şi data intrării în vigoare a Legii nr. 108/2017, art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 şi-a produs efectele juridice, nemaifiind suspendat.

19. Prin urmare, Curtea arată că, deşi dispoziţiile art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 nu mai păstrează în prezent soluţia legislativă criticată de autorul excepţiei, urmează să se pronunţe asupra conţinutului textului de lege, întrucât acesta şi-a produs, temporar, efectele juridice care au constituit temeiul invocării excepţiei de neconstituţionalitate şi, totodată, al formulării acţiunii în contencios administrativ în cadrul căreia a fost formulată această excepţie.

20. Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile de lege criticate încalcă următoarele prevederi din Constituţie: art. 1 alin. (5) referitor la obligaţia respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 74 alin. (3) şi (5) referitoare la exercitarea iniţiativei legislative de către Guvern şi art. 115 alin. (7) privind aprobarea ordonanţelor de Guvern de către Parlament.

21. Examinând primul aspect de neconstituţionalitate invocat de autorul excepţiei în raport cu dispoziţiile art. I pct. 45 din Legea nr. 132/2014, Curtea constată că acesta se referă o pretinsă neconcordanţă între conţinutul reglementării acestui articol de lege şi obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ordonanţă aprobată prin Legea nr. 132/2014. Or, faţă de această critică, Curtea reţine că, potrivit Notei de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014, acest act normativ a avut ca prim obiectiv transpunerea în dreptul intern a unor directive ale Uniunii Europene, aşa cum sunt Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere şi Directiva 2012/26/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de modificare a Directivei 2001/83/CE, în ceea ce priveşte farmacovigilenţa, precum şi corectarea erorilor ori omisiunilor de transpunere ale Directivei 2004/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru donarea, obţinerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea şi distribuirea ţesuturilor şi a celulelor umane şi ale Directivei 2Q11/62/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 de modificare a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman în ceea ce priveşte prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanţul legal de aprovizionare. Alături de acest obiectiv, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 a avut în vedere însă şi alte modificări aduse Legii nr. 95/2006, impuse de anumite necesităţi legislative, din care, cu titlu de exemplu, amintim necesitatea adoptării în regim de urgenţă a cadrului organizatoric al sistemului de sănătate în acord cu modificările generate de procesul de descentralizare, astfel încât calitatea asistenţei medicale şi sănătatea publică să nu aibă de suferit, completarea cadrului organizatoric specific medicinei de urgenţă prin generarea unor responsabilităţi medicilor de familie, luând în considerare necesitatea stringentă de a acoperi cu personal competent zonele rurale rămase fără personal de specialitate ca urmare a închiderii unui număr de 67 de spitale şi reducerea presiunii adresabilităţii în creştere exponenţială pe unităţile de primiri urgenţe şi compartimentele de primiri urgenţe, necesitatea de corelare a componentelor sistemului de urgenţă, urmărind creşterea operativităţii în acţiune şi reducerea timpului de reacţie în salvarea de vieţi omeneşti şi coordonarea acţiunilor şi includerea acestora într-un sistem integrat care să asigure un grad de operativitate sporită în caz de cutremur, calamităţi naturale sau cataclisme, la care populaţia este tot mai expusă. Prin urmare, Curtea constată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 a operat o modificare pe multiple planuri a Legii nr. 95/2006, astfel că nu se poate susţine că a fost emisă doar pentru a transpune prevederile directivelor Uniunii Europene amintite, aşa cum susţine autorul excepţiei.

22. De altfel, Curtea observă că susţinerile autorului excepţiei se referă, în realitate, la o reglementare care excedează obligaţiilor pe care Directiva 2001/83/CE din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, cu modificările ulterioare, le instituie pentru distribuitorii angro de medicamente. Or, Curtea apreciază că despre o depăşire a acestui domeniu de reglementare s-ar putea vorbi în măsura în care legiuitorul român, transpunând în dreptul intern norme ale unor directive ale Uniunii Europene, ar legifera în mod nepermis şi contrar dispoziţiilor acestora. În cazul de faţă însă, Curtea constată că prevederile Directivei 2001/83/CE lasă libertate legiuitorului naţional de a permite sau nu cumulul calităţii de distribuitor angro de medicamente cu cel de persoană autorizată sau abilitată să elibereze medicamente către populaţie. Astfel art. 77 alin. (2) din directiva amintită prevede că „în cazul în care persoanele autorizate sau abilitate să elibereze medicamente către populaţie pot, în conformitate cu dreptul intern, să desfăşoare şi activităţi de distribuţie angro, aceste persoane trebuie să facă obiectul autorizării prevăzute la alineatul (1).” Prin urmare, având a reglementa acest domeniu, în vederea transpunerii Directivei 2001/83/CE în dreptul intern, legiuitorul român a considerat, la momentul adoptării Legii nr. 132/2014, că aceasta reprezintă o soluţie optimă pentru a asigura o bună distribuţie a medicamentelor pe plan intern. Faptul că, ulterior, s-a demonstrat că această soluţie legislativă a întâmpinat o serie de dificultăţi practice în aplicare a invalidat considerentele de oportunitate ale acestei soluţii, fără a atrage însă valenţe neconstituţionale.

23. Cât priveşte critica referitoare la caracterul neclar, imprevizibil al dispoziţiilor de lege criticate, Curtea constată că autorul excepţiei compară aceste dispoziţii de lege cu cele ale art. 699 pct. 17 din Legea nr. 95/2006, care prevăd că distribuţia angro a medicamentelor reprezintă „totalitatea activităţilor de procurare, deţinere, livrare sau export de medicamente, cu excepţia activităţii de eliberare a acestora către public (distribuţia en detail); asemenea activităţi sunt efectuate de fabricanţi ori depozitele lor, importatori şi alţi distribuitori angro sau de farmacişti ori alte persoane autorizate să furnizeze medicamente către public în România”. Din contră, dispoziţiile de lege criticate prevăd că „persoanele juridice autorizate să elibereze medicamentele către populaţie nu pot, conform legislaţiei naţionale, să desfăşoare şi activitate de distribuţie angro de medicamente”. Dispoziţiile art. 699 pct. 17 din Legea nr. 95/2006 preiau definiţia dată distribuţiei angro a medicamentelor de art. 1 pct. 18 din Directiva 2001/83/CE, care prevede că distribuţia angro a medicamentelor este reprezentată de „toate activităţile de procurare, deţinere, furnizare sau export de medicamente, cu excepţia activităţii de eliberare a acestora către populaţie. Aceste activităţi se efectuează de către producători sau depozitarii acestora, importatori, alţi distribuitori angro sau de către farmacişti şi persoanele autorizate sau care au dreptul să elibereze medicamente către populaţia din statele membre în cauză.” Această preluare a definiţiei date de Directiva 2001/83/CE era în acord cu reglementarea art. 788 alin. (2), devenit art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, înainte ca textul de lege să fi fost modificat prin art. I pct. 45 din Legea nr. 132/2014, dobândind soluţia legislativă criticată de autorul excepţiei. Astfel, anterior acestei modificări, art. 788 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 prevedea că „Dacă persoanele autorizate să elibereze medicamentele către populaţie pot, conform legislaţiei naţionale, să se angajeze şi în distribuţie angro, aceste persoane trebuie să fie autorizate conform alin. (1).” Odată modificat prin art. I pct. 45 din Legea nr. 132/2014 însă, art. 788 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 a prevăzut o reglementare contradictorie faţă de dispoziţiile art. 699 pct. 17 din aceeaşi lege, care nu a fost modificat la rândul său, pentru a corespunde noii concepţii legislative. Curtea apreciază însă că aceste aspecte pun în evidenţă o problemă de legiferare, iar nu una de constituţionalitate. Aşa cum a statuat în jurisprudenţa sa, instanţa de contencios constituţional este competentă să analizeze conformitatea textelor de lege cu prevederile Constituţiei, iar nu conformitatea dintre diferitele texte aparţinând unui act normativ. În acest sens este şi Decizia nr. 660 din 16 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 26 ianuarie 1998.

24. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi ai art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al ari. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Asociaţia farmaciilor cu depozite farmaceutice mici şi mijlocii în Dosarul nr. 2,195/2/2016 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. I pct. 45 din Legea nr. 132/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi genera! obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apei Bucureşti - Secţia VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 14 decembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă atestarea ca staţiuni turistice de interes naţional a următoarelor localităţi sau părţi din localităţi:

a) Borşa, judeţul Maramureş;

b) Dâmbovicioara, judeţul Argeş;

c) zona Mamaia Nord, oraşul Năvodari, judeţul Constanţa;

d) zona Peştera-Padina, comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa. Art. 2. - Se aprobă atestarea ca staţiuni turistice de interes local a următoarelor localităţi:

a) Cacica, judeţul Suceava;

b) Doma Candrenilor, judeţul Suceava;

c) Onceşti, judeţul Maramureş;

d) Poiana Stampei, judeţul Suceava;

e) Solea, judeţul Suceava.

Art. 3. - Anexa nr. 5 „Lista localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local1 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Bogdan Gheorghe Trif

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 15 martie 2018.

Nr. 107.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008)

 

LISTA

localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local

 

I. Staţiuni turistice de interes naţional:

1. Amara

- judeţul Ialomiţa

2. Azuga

- judeţul Prahova

3. Buşteni

- judeţul Prahova

4. Buziaş

- judeţul Timiş

5. Băile Govora

- judeţul Vâlcea

6. Băile Feiix

- judeţul Bihor

7. Băile Herculane

- judeţul Caraş-Severin

8. Băile Olăneşti

- judeţul Vâlcea

9. Băile Tuşnad

- judeţul Harghita

10. Borsec

- judeţul Harghita

11. Borşa

- judeţul Maramureş

12. Câmpulung Moldovenesc

- judeţul Suceava

13. Cap Aurora

- judeţul Constanţa

14. Călimăneşti-Căciulata

- judeţul Vâlcea

15. Costineşti

- judeţul Constanţa

16. Covasna

- judeţul Covasna

17. Dâmbovicioara

- judeţul Argeş

18. Eforie Nord

- judeţul Constanţa

19. Eforie Sud

- judeţul Constanţa

20. Geoagiu-Băi

- judeţul Hunedoara

 

21. Gura Humorului

- judeţul Suceava

22. Jupiter

- judeţul Constanţa

23. Mamaia

- judeţul Constanţa

24. Mangalia

- judeţul Constanţa

25. Moneasa

- judeţul Arad

26. Neptun-Olimp

- judeţul Constanţa

27. Poiana Braşov

- judeţul Braşov

28. Predeal

- judeţul Braşov

29. Pucioasa

- judeţul Dâmboviţa

30. Râşnov

- judeţul Braşov

31. SIănic

- judeţul Prahova

32. Saturn

- judeţul Constanţa

33. Sinaia

- judeţul Prahova

34. Sângeorz-Băi

- judeţul Bistriţa-Năsăud

35. Slănic-Moldova

- judeţul Bacău

36. Sovata

- judeţul Mureş

37. Suceviţa

- judeţul Suceava

38. Târgu Ocna

- judeţul Bacău

39. Târgu-Neamţ

- judeţul Neamţ

40. Techirghiol

- judeţul Constanţa

41. Vatra Dornei

- judeţul Suceava

42. Venus

- judeţul Constanţa

43. Voineasa

- judeţul Vâlcea

44. Zona Mamaia Nord, oraşul Năvodari

- judeţul Constanţa

45. Zona Parâng-Petroşani

- judeţul Hunedoara

46. Zona Peştera-Padina, comuna Moroeni

- judeţul Dâmboviţa

47. Zona turistică a municipiului Piatra-Neamţ

- judeţul Neamţ

II. Staţiuni turistice de interes local:

1.1 Mai

- judeţul Bihor

2. Albac

- judeţul Alba

3. Albeştii de Muscel (Bughea de Sus)

- judeţul Argeş

4. Arieşeni

- judeţul Alba

5. Balvanyos

- judeţul Covasna

6. Baia de Fier

- judeţul Gorj

7. Bazna

- judeţul Sibiu

8. Bălţăteşti

- judeţul Neamţ

9. Băile Homorod

- judeţul Harghita

10. Băile Turda

- judeţul Cluj

11. Băile Băiţa

- judeţul Cluj

12. Boghiş

- judeţul Sălaj

13. Bran

- judeţul Braşov

14. Breaza

- judeţul Prahova

15. Cacica

- judeţul Suceava

16. Călacea

- judeţul Timiş

17. Cheia

- judeţul Prahova

18. Colibiţa

- judeţul Bistriţa-Năsăud

19. Crivaia

- judeţul Caraş-Severin

20. Dorna Candrenilor

- judeţul Suceava

21. Durău

- judeţul Neamţ

22. Harghita-Băi

- judeţul Harghita

23. Horezu

- judeţul Vâlcea

24. Izvoru Mureşului

- judeţul Harghita

25. Lacu Roşu

- judeţul Harghita

26. Lacu Sărat

- judeţul Brăila

27. Lipova

- judeţul Arad

28. Moieciu

- judeţul Braşov

 

29. Moisei

- judeţul Maramureş

30. Negreşti-Oaş

- judeţul Satu Mare

31. Ocna Sibiului

- judeţul Sibiu

32. Ocna Şugatag

- judeţul Maramureş

33. Onceşti

- judeţul Maramureş

34. Păltiniş

- judeţul Sibiu

35. Pârâul Rece

- judeţul Braşov

36. Poiana Stampei

- judeţul Suceava

37. Pojorâta

- judeţul Suceava

38. Praid

- judeţul Harghita

39. Săcelu

- judeţul Gorj

40. Sărata Monteoru

- judeţul Buzău

41. Secu

- judeţul Caraş-Severin

42. Semenic

- judeţul Caraş-Severin

43. Snagov

- judeţul Ilfov

44. Solea

- judeţul Suceava

45. Sângeorgiu de Mureş

- judeţul Mureş

46. Stâna de Vale

- judeţul Bihor

47. Straja

- judeţul Hunedoara

48. Soveja

- judeţul Vrancea

49. Tâşnad

- judeţul Satu Mare

50. Timişu de Sus

- judeţul Braşov

51. Ţinea

- judeţul Bihor

52. Trei Ape

- judeţul Caraş-Severin

53. Vălenii de Munte

- judeţul Prahova

54. Vaţa de Jos

- judeţul Hunedoara

55. Vişeu de Sus

- judeţul Maramureş

56. Zona Băile Banffy (municipiul Topliţa)

.- judeţul Harghita

57. Zona Băile Ocna Dej (municipiul Dej)

- judeţul Cluj

58. Zona Fântânele

- judeţul Cluj

59. Zona Moineşti Băi (municipiul Moineşti)

- judeţul Bacău

60. Zona Muntele Băişorii

- judeţul Cluj

61. Zona Şuior-Baia Sprie

- judeţul Maramureş

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, şi privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea unor acte normative conexe

 

Având în vedere dispoziţiile art. 54 alin. (19) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 232, art. 233, art. 236 alin. (3) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1, - Se reorganizează Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, bulevardul 1 Mai nr. 17, judeţul Suceava, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, prin divizarea parţială a Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor, denumită în continuare Banca.

Art. 2. - (1) Banca preia patrimoniul constituit din bunuri aparţinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active de la Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, pe baza situaţiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-primire încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care va cuprinde şi prevederile bugetare, şi execuţia bugetară pe anul curent aferentă activităţii care se predă la data încheierii acestuia.

(2) Banca administrează terenuri aparţinând domeniului public al statului, în suprafaţă de 2,00 ha, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.12 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Banca are ca obiect principal activitatea de explorare, inventariere, colectare, cercetare şi conservare a resurselor fitogenetice şi desfăşoară următoarele activităţi, codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 - Agricultura, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 -

Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 - Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161- Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0163 - Activităţi după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 - Depozitări; clasa 5210 - Depozitări;

c) diviziunea 58- Activităţi de editare; grupa 581 - Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare; clasa 5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor; clasa 5819 - Alte activităţi de editare;

d) diviziunea 62 - Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 - Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă, software orientat client;

e) diviziunea 63 - Activităţi de servicii informatice; grupa 631 - Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6312 - Activităţi ale portalurilor web;

f) diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 692 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal;

g) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; dasa 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologii; clasa 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

h) diviziunea 81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri; grupa 812 - Activităţi de curăţenie; clasa 8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor; grupa 813 - Activităţi de întreţinere peisagistică; clasa 8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică;

i) diviziunea 82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 821 - Activităţi de secretariat şi servicii-suport; clasa 8211 - Activităţi combinate de secretariat; clasa 8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat;

j) diviziunea 85 - învăţământ; grupa 855 - Alte forme de învăţământ; clasa 8559 - Alte forme de învăţământ neclasificate altundeva „n.c.a.”;

k) diviziunea 91 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; grupa 910 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; clasa 9101 - Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor.

(2) Banca desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Banca se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Băncii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Banca poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 7. - (1) Banca organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliu! de administraţie al Băncii şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit dispoziţiilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Banca se substituie în toate drepturile şi obligaţiile care decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în care este parte Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, conform domeniului de activitate al Băncii, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acesteia.

Art. 9. - (1) Personalul Băncii existent în cadrul Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor este preluat de la acesta fără concurs.

(2) Banca, ca nou angajator, preia prin transfer, pe bază de protocol de predare-preluare, contractele individuale de muncă ale personalului de la Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, care se modifică corespunzător.

(3) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare- dezvoltare.

(4) Salarizarea personalului Băncii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(5) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Banca poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice.

Art. 10. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Bancă este de 25.

Art. 11. - (1) Veniturile şi cheltuielile Băncii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Banca întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Băncii se regularizează ia sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 12. - (1) Banca efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea trezoreriei statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Bancă.

Art. 13. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Băncii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. - (1) Conducerea Băncii este asigurată de:

a) consiliul de administraţie format din 5 membri;

b) director,

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu

mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a Băncii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la unitate, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Băncii.

Art. 15. - Activitatea ştiinţifică a Băncii este coordonată de un consiliu ştiinţific, al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al unităţii, în condicile legii.

Art. 16. - Banca are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autofaborator şi un autoturism de teren.

Art. 17. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) transmiterea bunurilor imobile aflate în domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexă, din administrarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor în administrarea Băncii;

b) actualizarea valorilor de inventar şi, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi adresei, pentru bunurile din domeniul public al statului, conform anexei.

Art. 18. - Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central

pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 9 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi

a Materialului Săditor, înfiinţat potrivit art. 20 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, se reorganizează şi Hincţionează ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”

2. La articolul, 1 alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Sediul Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor

şi a Materialului Săditor este în municipiul Bucureşti, aleea Sandu Aldea nr. 10, sectorul 1.”

3. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.

4. La articolul 3, alineatele (5) şi (6) se abrogă.

5. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

6. Articolul 5 se abrogă.

Art. 19. - Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1,186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Numărul maxim de posturi ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 14.039, din care 702 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului,”

2. La anexa nr. 2, numărul curent II va avea următorul cuprins:

„II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat - 7.349 posturi”.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Nicolae Burnete

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 martie 2018.

Nr. 112.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public care se transmit din administrarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor - CUI - 14909893 - în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii (dării în folosinţă)

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

9

9

10

11

88

8.28.10

Sediu administrativ - clădire bancă, reţea alimentare energie şi apă, canalizare, drumuri şi alei betonate, împrejmuire; camere frigorifice (4 buc.)

Suprafaţă construită 1.335 mp;

S + P + E; suprafaţă utilă - 2.297 mp;

CF 37814 - C1; CF 37814 - C2

 

Ţara: România, judeţ: Suceava, MRJ Suceava, bd. 1 Mai nr. 17

1990

3.633.094

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

89

8.28.10

Sediu administrativ - spaţii protejate construite

Corpuri de depozitare - 4 celule zidite pentru păstrarea resurselor vegetale - Ci -

CF 37814

 

Ţara; România, judeţ: Suceava, MRJ Suceava, bd. 1 Mai nr. 17

1990

125.797

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

90

8.27.06

Sere solar tip tunel

Suprafaţă construită CA - 378 mp; suprafaţă construită C5 = 370 mp: CF 37814

 

Ţara: România, judeţ: Suceava, MRJ Suceava, bd. 1 Mai nr. 17

1990

44.204

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

104407

8.05.03

Terenuri

Suprafaţa - 20.000 mp, din care; teren arabil - 10.928 mp; teren curţi

construcţii - 9.072 mp; CF 37814

 

Ţara: România, judeţ: Suceava, MRJ Suceava, bd. 1 Mai nr. 17

1990

6.619.000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

 

 

TOTAL

 

 

 

 

10.422.095

 

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii”, aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 320.608 din 26.01.2018 întocmit de Direcţia generală pescuit- Autoritate de management pentru Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020;

- Avizul Consiliului Concurenţei nr. 1.064 din 1.02.2018,

în baza prevederilor:

- Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 (POPAM 2014-2020), aprobat prin Decizia CE C (2015)8416 din 25 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii”, aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dănuţ Alexandru Potor,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2018.

Nr. 208.

 

ANEXĂ

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

„Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii”, aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Se instituie schema transparentă de ajutor de minimis aferentă finanţărilor acordate prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii”, denumită în continuare schemă, finanţate în cadrul măsurii III.3 „Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală”.

(2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general;

c) Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 a! Parlamentului European şi al Consiliului;

d) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014- 2020;

g) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi ale art. 2 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 360/2012.

(4) Prezenta schemă se aplică pe teritoriul fiecărui grup de acţiune locală în domeniul pescuitului, a cărui strategie de dezvoltare locală (denumită în continuare SDL) este finanţată în cadrul măsurii III.3 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020.

(5) Prezenta schemă se implementează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM 2014- 2020 (denumită în continuare DG-PAM POPAM).

(6) DG-PAM POPAM îndeplineşte calitatea de furnizor şi administrator de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme.

 

CAPITOLUL II

Obiectivul schemei

 

Art. 2. - Obiectivul schemei constă în facilitarea accesului la finanţare al întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui FLAG şi care, prin specificul lor, contribuie la dezvoltarea locală a comunităţilor pescăreşti, prin acordarea de ajutoare de minimis sau ajutoare de minimis pentru prestarea unui serviciu de interes economic general,

 

CAPITOLUL III

Definiţii

 

Art. 3. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel;

1. ajutor de minimis - orice măsură care îndeplineşte prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013;

2. ajutor de minimis pentru prestarea unui serviciu de interes economic general - orice măsură care îndeplineşte prevederile Regulamentului (UE) nr. 360/2012;

3. serviciu de interes economic general - acel serviciu care nu este deja furnizat sau care nu poate fi furnizat în mod satisfăcător şi în condiţii - precum preţul, trăsăturile obiective privind calitatea, continuitatea şi accesul la serviciu - compatibile cu interesul public, astfel cum este definit de către stat, de către întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în condiţii normale de piaţă;

4. Întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;

5. Întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1,407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice.

Această definiţie nu se aplică în cazul întreprinderilor care desfăşoară un serviciu de interes economic general;

6. Întreprindere aflată în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014:

a) se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate, cel puţin 3 ani de la înfiinţare în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;

b) se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate, cel puţin 3 ani de la înfiinţare în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;

d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

7. data acordării ajutorului - data semnării contractului de finanţare între AM POPAM şi beneficiarul de ajutor de minimis;

8. data plăţii ajutorului de stat - data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului;

9. grup de acţiune locală în domeniul pescuitului (FLAG) - un parteneriat public-privat la nivel local, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, având aceleaşi interese şi obiective pentru a elabora şi implementa o strategie de dezvoltare locală în domeniul pescuitului şi acvaculturii, selectat de către DGP-AM POPAM, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

10. strategie de dezvoltare locală (SDL) - document elaborat de FLAG şi aprobat de către DGP-AM POPAM, prin care se stabileşte un set coerent de operaţiuni cu scopul de a răspunde obiectivelor şi nevoilor locale şi care contribuie la îndeplinirea strategiei Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii şi care este conceput şi realizat de un grup de acţiune local;

11. ghidul solicitantului aferent măsurilor prevăzute într-o strategie de dezvoltare locală - un document elaborat de FLAG şi aprobat de către DGP-AM POPAM, prin care se informează potenţialii beneficiari cu privire la condiţiile şi modalitatea de acordare a unui sprijin public din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime pentru fiecare măsură prevăzută în SDL, inclusiv a celor care intră sub incidenţa prezentei scheme.

 

CAPITOLUL IV

Domeniul de aplicare a schemei

 

Art. 4. - (1) Prezenta schemă se aplică întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general/întreprinderilor/ întreprinderilor unice care implementează acţiuni cuprinse în SDL care nu sunt legate de producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură.

(2) Prezenta schemă acordă ajutoare pentru sectoarele şi activităţile eligibile menţionate la art. 7, coroborate cu codurile CAEN specificate în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă, cu excepţia:

a) ajutoarelor destinate activităţilor din sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

b) ajutoarelor destinate activităţilor din domeniul producţiei primare de produse agricole;

c) ajutoarelor destinate activităţilor din sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

f) ajutoarelor destinate activităţilor din sectorul cărbunelui, astfel cum sunt definite în Decizia 2010/787/UE a Consiliului;

g) ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate;

h) ajutoarelor destinate activităţilor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost doar pentru întreprinderile care prestează servicii de interes economic general.

(3) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanţare prin prezenta schemă menţionate la alin. (2) lit. a), b) sau c), cât şi în sectoare sau domenii de activitate eligibile, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea în cauză să prezinte la depunerea documentaţiei acte din care să rezulte separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, astfel încât activităţile desfăşurate în sectoarele excluse de la aplicarea schemei să nu beneficieze de ajutoarele de minimis acordate în baza prezentei scheme.

(4) Ajutoarele de minimis acordate unei întreprinderi/ întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărUiri.

 

CAPITOLUL V

Beneficiarii ajutorului şi condiţii de eligibilitate

 

Art. 5. - Beneficiarii prezentei scheme sunt întreprinderile care prestează servicii de interes economic general/întreprinderile/întreprinderile unice aşa cum sunt definite la art. 3 pct. 3,4 şi 5, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a) nu solicită ajutor în domeniile exceptate de la finanţare menţionate la art. 4 alin. (2);

b) implementează proiecte pe teritoriul unui FLAG sau, în cazul anumitor proiecte de servicii care nu sunt implementate pe teritoriul acestuia, beneficiul sprijinului se adresează teritoriului FLAG;

c) proiectele solicitate conţin activităţile eligibile menţionate la art. 7;

d) proiectele au o durată maximă de implementare de 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;

e) se obligă să menţină investiţia pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul finalizării proiectului;

f) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice/întreprinderii care prestează servicii de interes economic general, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) sau echivalentul în lei a 500.000 de euro în cazul întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

În cazul în care prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la lit. f), beneficiarul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.

În cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează.

Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau de achiziţie rămân legal acordate;

g) nu sunt „întreprinderi în dificultate” în sensul celor menţionate la art. 3 pct. 6.

Art. 6. - Numărul estimat ai beneficiarilor de ajutor de minimis acordat prin prezenta schemă este de aproximativ 250.

 

CAPITOLUL VI

Activităţi eligibile, cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligibile

 

Art. 7. - (1) Sunt eligibile pentru finanţare investiţiile care conduc la realizarea următoarelor activităţi;

a) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată;

b) parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere;

c) alte facilităţi de cazare;

d) restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie;

e) fabricarea produselor textile;

f) fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

g) tăbăcirea şi finisarea pieilor, prepararea şi vopsirea blănurilor;

h) prelucrarea lemnului, fabricarea articolelor din pale şi din alte materiale vegetale împletite;

i) fabricarea mobilei;

j) fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie;

k) fabricarea articolelor din hârtie şi carton;

l) tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi;

m) fabricarea articolelor din cauciuc;

n) fabricarea de construcţii metalice, tratarea şi acoperirea metalelor, operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract;

o) producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule;

p) fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;

q) fabricarea altor produse din minerale nemetalice, precum: fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă, fabricarea materialelor de construcţii din argilă, fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan, tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;

r) construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement;

s) alte activităţi industriale, precum: fabricarea bijuteriilor, a imitaţiilor de bijuterii şi a articolelor similare, fabricarea instrumentelor muzicale, fabricarea articolelor pentru sport, fabricarea jocurilor şi jucăriilor, fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice, alte activităţi industriale (fabricarea măturilor şi periilor, precum şi a altor produse manufacturiere);

t) lucrări de construcţii, precum: lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii, lucrări speciale deconstrucţii;

u) întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor;

v) repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor;

w) activităţi referitoare la sănătatea umană, precum: activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică, activităţi de asistenţă medicală generală, activităţi de asistenţă medicală specializată, activităţi de asistenţă stomatologică, activităţi ale centrelor de îngrijire medicală, alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare;

x) activităţi privind distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, precum; colectarea şi epurarea apelor uzate (numai pentru golirea şi curăţarea haznalelor şi a foselor septice şi colectarea şi transportul apelor uzate menajere prin vidanje montate pe autoşasiu), colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, activităţi de recuperare a materialelor reciclabile şi activităţi şi servicii de decontaminare;

y) activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, precum: activităţi juridice şi de contabilitate, activităţi de arhitectură şi inginerie, activităţi de testări şi analiză tehnică, activităţi de design specializat, activităţi fotografice şi activităţi veterinare, publicitate şi activităţi de studiere a pieţei, alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;

z) informaţii şi comunicaţii, precum: activităţi de editare, activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe, activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client), activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei;

aa) activităţi de spectacole, culturale şi recreative, precum: activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale, activităţi sportive, recreative şi distractive, alte activităţi recreative şi distractive (organizare de evenimente ş a.);

bb) activităţi de management şi de consultanţă în management;

cc) activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, precum: activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri, activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor, activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur- operatorilor, alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;

dd) învăţământ, precum: învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional, învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii), şcoli de conducere (pilotaj), alte forme de învăţământ;

ee) transport şi depozitare, precum: transporturi private rutiere şi pe apă de persoane şi de mărfuri şi activităţi de servicii anexe transporturilor private rutiere şi pe apă de persoane şi de mărfuri, depozitări, alte servicii poştale şi de curierat;

ff) alte activităţi de servicii, precum: reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc, alte activităţi de servicii (spălarea şi curăţarea uscată a articolelor textile şi a produselor din blană, coafură, activităţi de înfrumuseţare etc.).

În anexa la prezenta schemă sunt prevăzute toate codurile CAEN aferente activităţilor eligibile.

(2) De facilităţile prezentei scheme pot beneficia şi întreprinderile care prestează următoarele tipuri de servicii de interes economic general (SIEG): servicii de asistenţă medicală de urgenţă.

În aceste cazuri, prin prezenta schemă pot fi acordate ajutoare doar pentru investiţiile care sunt necesare pentru prestarea serviciului de interes economic general.

Art. 8. - Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul eligibil al FLAG-ului. Pentru anumite proiecte de servicii, cheltuielile pot fi eligibile şi pentru acţiuni realizate în afara teritoriului eligibil FLAG, cu condiţia de a se demonstra că beneficiul sprijinului se adresează teritoriului eligibil FLAG.

Art. 9. - (1) Pentru măsurile de investiţii, precum şi pentru ajutoarele acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general pentru investiţiile care au legătură cu prestarea acestora, cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, iar detalierea costurilor eligibile se realizează în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cap. I şi II din anexa la ordin, şi anume:

a) cheltuieli cu auditarea proiectului;

b) cheltuieli cu informarea şi publicitatea;

c) cheltuieli privind taxele, altele decât cele prevăzute la cap. I secţiunea a 5-a pct. 5.2 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru ai documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

d) cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;

e) Cheltuieli cu achiziţionarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014;

f) cheltuielile cu transportul, diurna şi cazarea;

g) cheltuieli aferente garanţiilor emise de o instituţie bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;

h) cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, conform cap. I secţiunea 1 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri şi despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, cheltuieli de aceeaşi natură, devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi, strămutări de monumente istorice, descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuţiei obiectivului de investiţii (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic naţional), reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz, relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament);

i) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii, conform cap. I secţiunea a 2-a din anexa nr. 6 la

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru căi ferate industriale;

j) cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, conform cap. I secţiunea a 3-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cheltuielile cu serviciile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare, cu excepţia cheltuielilor pentru avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu;

k) cheltuieli pentru investiţia de bază, conform cap. I secţiunea a 4-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

l) alte cheltuieli, conform cap. I secţiunea a 5-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare;

m) cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste, conform cap. I secţiunea a 6-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

n) cheltuielile cu amortizarea şi leasingul, astfel cum sunt prevăzute la art. 6 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;

o) cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum sunt prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;

p) cheltuieli privind achiziţia de construcţii, astfel cum sunt prevăzute la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016.

(2) Pentru alte măsuri decât cele de investiţii, cheltuielile eligibile sunt cele prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) la care se adaugă cheltuielile aferente managementului de proiect, prevăzute la cap. II1 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

a) cheltuieli salariale cu echipa de management de proiect - se includ cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuţiile suportate de către angajator şi angajat pentru personalul din cadrul echipei de management al proiectului, efectuate de beneficiar în cadrul şi exclusiv pe durata implementării operaţiunii; constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real şi definitiv suportate de către beneficiar;

b) cheltuieli cu servicii de management de proiect.

(3) Alte cheltuieli prevăzute în anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sunt eligibile în condiţiile menţionate la pct. III lit. R1 din anexa la actul normativ menţionat.

Art. 10. - (1) Sunt neeligibile pentru finanţarea acordată în baza prezentei scheme următoarele cheltuieli prevăzute la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016, art. 69 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 şi art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, respectiv:

a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

b) achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite cu o sumă mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile ale operaţiunii în cauză. În cazul siturilor abandonate şi al siturilor utilizate anterior pentru activităţi industriale care conţin clădiri, această limită se majorează la 15%. În cazuri excepţionale şi justificate corespunzător, această limită poate fi majorată peste procentajele respective indicate mai sus pentru operaţiunile privind protecţia mediului;

c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA;

d) cheltuielile aferente activităţilor prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului;

e) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;

f) cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;

g) costul achiziţionării de bunuri/echipamente de ocazie;

h) achiziţionarea de vehicule de transport rutier de mărfuri de către întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

(2) Operaţiunile asociate următoarelor măsuri nu sunt eligibile pentru sprijin prin SDL:

a) sprijin pentru elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de producţie şi de comercializare conform art. 66 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014;

b) sprijin pentru compensaţiile pentru organizaţiile de producători şi asociaţiile de organizaţii de producători recunoscute care depozitează produsele pescăreşti conform art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

Art. 11. - Cheltuielile neeligibile ale proiectului sunt suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis, fie din resurse proprii, fie din finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunuî alt ajutor public.

 

CAPITOLUL VII

Forma ajutorului de minimis şi intensitatea ajutorului de minimis

 

Art. 12. - (1) în cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă şi se plăteşte eşalonat, în tranşe, conform etapelor de implementare a proiectului, în urma prezentării de către beneficiar a documentelor justificative de plată, după caz, prevăzute în procedurile specifice ale DGP-AM POPAM, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Tranşele se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata de actualizare este rata de referinţă aplicabilă ia data acordării ajutoarelor.

(2) Ajutoarele de minimis acordate în baza prezentei scheme pot lua următoarele forme:

a) rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;

b) plăţi în avans, cu condiţia constituirii în prealabil în favoarea MADR - DGP-AM POPAM a unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului.

Decontarea cererilor de plată şi acordarea avansurilor se vor face în conformitate cu dispoziţiile art. 28 şi 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Cuantumul sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile ale unui proiect de investiţii este de maximum 200.000 euro/întreprindere pentru activităţile eligibile prevăzute la art. 7 alin, (1) şi de maximum 500.000 euro/ întreprindere pentru serviciile de interes economic general prevăzute la art. 7 alin. (2).

(2) Intensitatea sprijinului pentru măsurile prevăzute în SDL este între 50% şi 100% şi se stabileşte de către AM POPAM în conformitate cu dispoziţiile art. 95 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

 

CAPITOLUL VIII

Procedura de acordare a ajutorului de minimis

 

Art. 14. - (1) Procedura de selecţie competitivă, nediscriminatorie şi transparentă a proiectelor este stabilită în strategia de dezvoltare locală de către FLAG şi aprobată de către DGP-AM POPAM prin selecţia strategiei.

(2) FLAG-urile evaluează documentele depuse de solicitanţi şi selectează proiectele, pe bază de criterii de eligibilitate şi selecţie coerente şi relevante, precizate în ghidurile solicitanţilor aprobate de DGP-AM POPAM, prin intermediul unui proces public de evaluare şi selecţie.

(3) în cazul proiectelor care vizează investiţii care au legătură cu prestarea unui serviciu de interes general, FLAG-urile trebuie să se asigure că solicitanţilor le-au fost încredinţate obligaţii de serviciu public (sarcini de interes public) din partea autorităţilor publice naţionale sau locale, după caz, pe baza unui act oficial de atribuire.

(4) Pentru toate măsurile, FLAG-urile aplică criterii de selecţie locale, precizate în SDL şi care au fost stabilite în conformitate cu obiectivele acesteia.

(5) înainte de a fi demarată procedura de selecţie a proiectelor, Ghidul solicitantului aferent măsurilor prevăzute în SDL, incluzând criteriile de eligibilitate şi selecţie locale, va fi publicat pe pagina web a FLAG-ului.

(6) Verificarea condiţiilor de eligibilitate şi selecţie pentru beneficiar/proiect/investiţie se realizează la nivel de FLAG în baza procedurilor specifice aprobate de DGP-AM POPAM.

DGP-AM POPAM realizează reverificarea condiţiilor de eligibilitate şi selecţie pentru proiectele selectate de FLAG-uri.

Art. 15. - (1) Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă, FLAG-ul depune la DGP-AM POPAM proiectul selectat, însoţit de documentele prevăzute în Ghidul solicitantului aferent măsurilor din SDL.

(2) Detalierea modalităţii de derulare a procedurilor specifice de evaluare-selectare şi contractare aferente fiecărei măsuri stabilite în SDL se regăseşte în Ghidul solicitantului pentru fiecare dintre măsuri, care completează prevederile prezentei scheme, acesta fiind publicat pe site-urile FLAG-urilor.

(3) Dacă, pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare şi selecţie la nivelul FLAG a unor proiecte, apar situaţii generatoare de conflict de interese, persoana care se regăseşte în această situaţie este obligată să se abţină de la luarea deciziei şi/sau de la participarea la luarea unei decizii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pentru a beneficia de sprijin în cadrul prezentei scheme, solicitantul completează o declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite de acesta şi, daca este cazul, de celelalte întreprinderi cu care se află într-o relaţie de tipul celor enumerate la art. 3 pct. 5 în acel an fiscal şi alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali, fie din surse ale bugetului de stat, fie din surse bugetare ale Uniunii Europene.

(5) DGP-AM POPAM acordă un ajutor de minimis după ce verifică, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de acesta şi, dacă este cazul, de celelalte întreprinderi cu care se află într-o relaţie de tipul celor enumerate la art. 3 pct. 5, pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali (anul fiscal în curs şi cei 2 ani fiscali anteriori), din surse ale bugetului de stat sau din surse bugetare ale Uniunii Europene, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro sau de 100.000 euro pentru beneficiarii care activează în domeniul transportului rutier de mărfuri, echivalent în lei, ori pragul de 500.000 euro pentru întreprinderile care prestează servicii de interes economic general, echivalent în lei.

(6) în cazul în care solicitantul nu este eligibil pentru a primi o alocare specifică în cadrul schemei, FLAG/DGP-AM POPAM îi transmite acestuia o notificare în acest sens.

(7) Acordarea ajutorului de minimis prevăzut în cadrul prezentei scheme se face în baza unui contract de finanţare încheiat între MADR, prin DGP-AM POPAM, şi beneficiar.

(8) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care este semnat contractul prevăzut la alin. (7), indiferent de data la care ajutorul de minimis se plăteşte.

Art. 16. - (1) în situaţia în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în susţinerea cererii de finanţare se dovedesc a fi incorecte şi/sau false, DGP-AM POPAM nu achită ajutorul de minimis sau, după caz, solicită recuperarea ajutorului de minimis deja acordat.

(2) Nerespectarea contractului de finanţare încheiat în baza prevederilor prezentei scheme de către beneficiarul ajutorului de minimis atrage revocarea acordului pentru finanţare şi recuperarea ajutorului de minimis proporţional cu gradul de nerealizare sau integral, în funcţie de caz.

 

CAPITOLUL IX

Durata şi bugetul schemei

 

Art. 17. - Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 decembrie 2018 pentru ajutoarele acordate în baza Regulamentului (UE) nr. 360/2012, respectiv până ia data de 31 decembrie 2020 pentru ajutoarele de minimis acordate în baza Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

Art. 18. -- (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile nerambursabile (bugetul UE şi bugetul de stat) alocate prin POPAM 2014-2020 în cadrul măsurii III.3 „Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală”.

(2) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în cadrul prezentei schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 10 milioane de euro, echivalent în lei, reprezentând finanţare europeană din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM) şi cofinanţare naţională de la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL X

Reguli privind cumulul ajutoarelor

 

Art. 19. - (1) Ajutoarele de minimis acordate în baza prezentei scheme, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012, pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului de 500.000 de euro pentru o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

Acestea nu se cumulează cu nicio compensaţie acordată pentru acelaşi serviciu de interes economic general, indiferent dacă acesta constituie ajutor de stat sau nu.

(2) Ajutoarele de minimis acordate în baza prezentei scheme, 7n conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de

200.000 de euro pentru o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost).

(3) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.

(4) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL XI

Monitorizarea ajutoarelor acordate în cadrul prezentei scheme

 

Art. 20. - (1) Monitorizarea, raportarea şi păstrarea evidenţelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

(2) Furnizorul are obligaţia de a informa în scris întreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea potenţială a ajutorului în legătură cu serviciul de interes economic general pentru care se acordă ajutorul, precum şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, făcând trimitere explicită la regulamentul aplicabil şi menţionând titlul acestuia şi trimiterea la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 21. - DGP-AM POPAM păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc.

Art. 22. - (1) DGP-AM POPAM are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi intensităţile maxime admise, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) DGP-AM POPAM, în calitate de furnizor, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

(3) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, DGP-AM POPAM, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme.

(4) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor de minimis şi rambursarea efectivă a respectivelor ajutoare, aferente acestei submăsuri, se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor ajutoare de către DGP-AM POPAM, în calitate de furnizor al prezentei scheme.

Art. 23. - (1) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când din informaţiile deţinute rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei este însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.

(2) în cazul în care MADR, prin DGP-AM POPAM, nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta transmite valori estimative.

(3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(4) MADR, prin DGP-AM POPAM, transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(5) MADR, prin DGP-AM POPAM, informează Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

Art. 24. - În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, DGP-AM POPAM comunică acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme,

Art. 25. - (1) Beneficiarul sprijinului are obligaţia de a pune la dispoziţia FLAG şi/sau DGP-AM POPAM, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta/aceasta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate FLAG si/sau DGP-AM POPAM.

(2) Beneficiarul sprijinului trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de Sa data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

 

CAPITOLUL XII

Recuperarea ajutorului de minimis

 

Art. 26. - (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MADR, prin DGP-AM POPAM, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015.

Furnizorul are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data adoptării unor norme de recuperare a ajutoarelor de stat de minimis sau a unor decizii de recuperare, să le transmită, spre informare, Consiliului Concurenţei.

 

CAPITOLUL XIII

Dispoziţii finale

 

Art. 27. - Textul prezentei scheme se publică integral pe pagina web a DGP-AM POPAM, la adresa: www.ampeste.ro

 

ANEXĂ

la schemă

 

Codurile CAEN aferente activităţilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din schemă:

Diviziune

Grupă

Clasă

CAEN Rev. 2

CAEN Rev. 1

ISIC Rev. 4

1

2

3

4

5

6

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

13

 

 

Fabricarea produselor textile

 

 

 

131

 

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

 

 

 

 

1310

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1311

 

132

 

Producţia de ţesături

 

 

 

 

1320

Producţia de ţesături

1721

1722

1723

1724

1725

1830

1312

 

133

 

Finisarea materialelor textile

 

 

 

 

1330

Finisarea materialelor textile

1730

5271

1313

 

139

 

Fabricarea altor articole textile

 

 

 

 

1391

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

1760

1830

1391

 

 

1392

Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

1740

1392

 

 

1393

Fabricarea de covoare şi mochete

1751

1393

 

 

1394

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

1752

1394

 

 

1395

Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

1753

1399

 

 

1396

Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

1754

1399

 

 

1399

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1754

3663

1399

14

 

 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

 

 

 

141

 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană

 

 

 

 

1411

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1810

1410

 

 

1412

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

1821

1410

 

 

1413

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1822

1410

 

 

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1823

1410

 

 

1419

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

1771

1824

1410

 

142

 

Fabricarea articolelor din blană

 

 

 

 

1420

Fabricarea articolelor din blană

1830

1420

 

143

 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare

 

 

 

 

1431

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

1771

1430

 

 

1439

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

1772

1430

15

 

 

Tăbăcirea şi finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, hamaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

 

 

 

151

 

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor

 

 

 

 

1511

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

1910

1830

1511

 

 

1512

Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

1920

3663

1512

 

152

 

Fabricarea încălţămintei

 

 

 

 

1520

Fabricarea încălţămintei

1930

1520

16

 

 

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din pale şi din alte materiale vegetale împletite

 

 

 

161

 

Tăierea şi rindeluirea lemnului

 

 

 

 

1610

Tăierea şi rindeluirea lemnului

2010

1610

 

162

 

Fabricarea produselor din lemn, plută, pale şi din alte materiale vegetale

 

 

 

 

1621

Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn

2020

1621

 

 

1622

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

2030

1622

 

 

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

2030

1622

 

 

1624

Fabricarea ambalajelor din lemn

2040

1623

 

 

1629

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, pale şi din alte materiale vegetale împletite

1930

2051

2052

3663

1629

17

 

 

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

 

 

 

172

 

Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

 

 

 

 

1721

Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

2121

1702

 

 

1722

Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

1754

2122

1709

 

 

1723

Fabricarea articolelor de papetărie

2123

2222

1709

 

 

1724

Fabricarea tapetului

2124

1709

 

 

1729

Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

2125

3663

1709

18

 

 

Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

 

 

 

181

 

Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi

 

 

 

 

1811

Tipărirea ziarelor

2221

1811

 

 

1812

Alte activităţi de tipărire n.c.a.

2222

2122

2125

1811

 

 

1813

Servicii pregătitoare pentru pretipărire

2224

2225

1812

 

 

1814

Legătorie şi servicii conexe

2223

1812

20

 

 

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

 

 

 

204

 

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie

 

 

 

 

2041

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

2451

2023

 

 

2042

Fabricarea parfum uri) or şi a produselor cosmetice (de toaletă)

2452

2451

2023

22

 

 

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

 

 

 

221

 

Fabricarea articolelor din cauciuc

 

 

 

 

2211

Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

2511

2512

2211

 

 

2219

Fabricarea altor produse din cauciuc

2513

1930

3663

2219

 

222

 

Fabricarea articolelor din material plastic

 

 

 

 

2221

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

2521

2220

 

 

2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din materia! plastic

2522

2220

 

 

2223

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

2523

3663

2220

 

 

2229

Fabricarea altor produse din material plastic

2524

1930

3663

2220

23

 

 

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

 

 

 

231

 

Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

 

 

 

 

2311

Fabricarea sticlei plate

2611

2310

 

 

2312

Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

2612

2310

 

 

2313

Fabricarea articolelor din sticlă

2613

2310

 

 

2314

Fabricarea fibrelor din sticlă

2614

2310

 

 

2319

Fabricarea de sticlărie tehnică

2615

2310

 

233

 

Fabricarea materialelor de construcţii din argilă

 

 

 

 

2331

Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

2630

2392

 

 

2332

Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

2640

2392

 

234

 

Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan

 

 

 

 

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

2621

2393

 

 

2342

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2622

2393

 

 

2343

Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

2623

2393

 

 

2344

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2624

3162

2393

 

 

2349

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2625

2393

 

237

 

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

 

 

 

 

2370

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

2670

2396

25

 

 

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

 

 

 

251

 

Fabricarea de construcţii metalice

 

 

 

 

2511

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

2811

2511

 

 

2512

Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2812

2511

 

256

 

Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

 

 

 

 

2561

Tratarea şi acoperirea metalelor

2851

2592

 

 

2562

Operaţiuni de mecanică generală

2852

2592

29

 

 

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

 

 

 

293

 

Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

 

 

 

 

2931

Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

3161

2930

 

 

2932

Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

3430

3611

2930

30

 

 

Fabricarea altor mijloace de transport

 

 

 

301

 

Construcţia de nave şi bărci

 

 

 

 

3012

Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

3512

3012

31

 

 

Fabricarea de mobilă

 

 

 

310

 

Fabricarea de mobilă

 

 

 

 

3101

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

3310

3550

3611

3612

3100

 

 

3102

Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3611

3613

3100

 

 

3103

Fabricarea de saltele şi somiere

3615

3100

 

 

3109

Fabricarea de mobilă n.c.a.

3611

3614

3100

32

 

 

Alte activităţi industriale n.c.a.

 

 

 

321

 

Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare

 

 

 

 

3212

Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

3622

3350

3211

 

 

3213

Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

3661

3350

3212

 

322

 

Fabricarea instrumentelor muzicale

 

 

 

 

3220

Fabricarea instrumentelor muzicale

3630

3220

 

323

 

Fabricarea articolelor pentru sport

 

 

 

 

3230

Fabricarea articolelor pentru sport

3640

3230

 

324

 

Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

 

 

 

 

3240

Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3650

3240

 

325

 

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi

stomatologice

 

 

 

 

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

2442

3310

3320

3340

1740

2924

3250

 

329

 

Alte activităţi industriale

 

 

 

 

3291

Fabricarea măturilor şi periilor

3662

3290

 

 

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

1810

1824

1920

2052

2211

2524

2875

3640

3663

3310

2051

3290

33

 

 

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

 

 

 

331

 

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor

 

 

 

 

3311

Repararea articolelor fabricate din metal

2811

2821

2822

2830

2861

2862

2863

3550

2871

2875

2960

3420

3311

 

 

3312

Repararea maşinilor

2911

2912

2913

2914

2921

2922

2923

2924

2932

2931

2941

2942

2943

2951

2952

2953

2954

2955

2956

7250

3312

 

 

3313

Repararea echipamentelor electronice şi optice

2924

3110

3162

3210

3230

3310

3320

3340

3350

3313

 

 

3314

Repararea echipamentelor electrice

2971

3110

3120

3162

3310

3320

3314

 

 

3315

Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

3511

3512

3315

 

 

 

 

 

 

 

 

3317

Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

3520

3543

3550

3315

 

 

3319

Repararea altor echipamente

1740

1752

2040

2051

2513

2521

2524

2615

2640

2681

3630

3650

3319

DISTRIBUŢIA APEI, SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE

37

 

 

Colectarea şi epurarea apelor uzate

 

 

 

370

 

Colectarea şi epurarea apelor uzate

 

 

 

 

3700

Colectarea şi epurarea apelor uzate

9001

3700

38

 

 

Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile

 

 

 

381

 

Colectarea deşeurilor

 

 

 

 

3811

Colectarea deşeurilor nepericuloase

9002

9003

3811

 

 

3812

Colectarea deşeurilor periculoase

4011

9002

2330

3812

 

382

 

Tratarea şi eliminarea deşeurilor

 

 

 

 

3821

Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

1450

2415

9002

3821

 

 

3822

Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

9002

2330

3822

 

383

 

Recuperarea materialelor

 

 

 

 

3831

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3710

3830

 

 

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3710

3720

3830

39

 

 

Activităţi şi servicii de decontaminare

 

 

 

390

 

Activităţi şi servicii de decontaminare

 

 

 

 

3900

Activităţi şi servicii de decontaminare

9003

3900

CONSTRUCŢII

41

 

 

Construcţii de clădiri

 

 

 

412

 

Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi ne rezidenţi ale

 

 

 

 

4120

Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

4521

4523

4100

43

 

 

Lucrări speciale de construcţii

 

 

 

431

 

Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului

 

 

 

 

4311

Lucrări de demolare a construcţiilor

4511

4311

 

 

4312

Lucrări de pregătire a terenului

4511

4312

 

 

4313

Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

4512

4312

 

432

 

Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

 

 

 

 

4321

Lucrări de instalaţii electrice

4531

4534

4321

 

 

4322

Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4531

4533

4322

 

 

4329

Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

2922

4532

4534

4531

4329

 

433

 

Lucrări de finisare

 

 

 

 

4331

Lucrări de ipsoserie

4541

4330

 

 

4332

Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

2030

2523

2812

4542

4330

 

 

4333

Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

4543

4330

 

 

4334

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4544

4330

 

 

4339

Alte lucrări de finisare

4545

4330

 

439

 

Alte lucrări speciale de construcţii

 

 

 

 

4391

Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

2030

4522

4390

 

 

4399

Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

4521

4522

4524

4525

4545

4550

4390

COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR

45

 

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

 

 

 

452

 

întreţinerea şi repararea autovehiculelor

 

 

 

 

4520

întreţinerea şi repararea autovehiculelor

5020

4520

TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

49

 

 

Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

 

 

 

493

 

Alte transporturi terestre de călători

 

 

 

 

4931

Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători

6021

4921

 

 

4932

Transporturi cu taxiuri

6022

4922

 

 

4939

Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

6021

603

4922

 

494

 

Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare

 

 

 

 

4941

Transporturi rutiere de mărfuri

6024

4923

 

 

4942

Servicii de mutare

6024

4923

50

 

 

Transporturi pe apă

 

 

 

501

 

Transporturi maritime şi costiere de pasageri

 

 

 

 

5010

Transporturi maritime şi costiere de pasageri

6110

5011

 

502

 

Transporturi maritime şi costiere de marfă

 

 

 

 

5020

Transporturi maritime şi costiere de marfă

6110

5012

 

503

 

Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare

 

 

 

 

5030

Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

6120

5021

 

504

 

Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

 

 

 

 

5040

Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

6120

5022

52

 

 

Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi

 

 

 

521

 

Depozitări

 

 

 

 

5210

Depozitări

6312

5210

 

522

 

Activităţi anexe pentru transporturi

 

 

 

 

5221

Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

1110

6321

5020

6010

5221

 

 

5222

Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă

1110

6110

6120

6322

5222

53

 

 

Activităţi de poştă şi de curier

 

 

 

532

 

Alte activităţi poştale şi de curier

 

 

 

 

5320

Alte activităţi poştale şi de curier

6412

5320

HOTELURI ŞI RESTAURANTE

55

 

 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

 

 

 

552

 

Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

 

 

 

 

5520

Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5521

5523

5510

 

553

 

Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

 

 

 

 

5530

Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5521

5522

5520

 

559

 

Alte servicii de cazare

 

 

 

 

5590

Alte servicii de cazare

5523

5590

56

 

 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie

 

 

 

561

 

Restaurante

 

 

 

 

5610

Restaurante

5530

5610

 

562

 

Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie

 

 

 

 

5621

Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

5552

5621

 

 

5629

Alte servicii de alimentaţie n.c.a.

5551

5552

5629

 

563

 

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

 

 

 

 

5630

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

5540

5630

INFORMAŢII Ş! COMUNICAŢII

58

 

 

Activităţi de editare

 

 

 

581

 

Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare

 

 

 

 

5811

Activităţi de editare a cărţilor

2211

7240

5811

 

 

5812

Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare

2211

7240

5812

 

 

5813

Activităţi de editare a ziarelor

2212

7240

5813

 

 

5814

Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

2213

7240

5813

 

 

5819

Alte activităţi de editare

2215

2222

7240

5819

 

582

 

Activităţi de editare a produselor software

 

 

 

 

5821

Activităţi de editare a jocurilor de calculator

7221

7240

5820

 

 

5829

Activităţi de editare a altor produse software

7221

7240

5820

60

 

 

Activităţi de difuzare şi transmitere de programe

 

 

 

602

 

Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

 

 

 

 

6020

Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

9220

6420

7240

6020

62

 

 

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

 

 

 

620

 

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

 

 

 

 

6201

Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client)

7221

7222

7240

6201

 

 

6202

Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

7210

7222

6202

 

 

6203

Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

7230

6202

 

 

6209

Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

3002

7222

7260

6209

63

 

 

Activităţi de servicii informatice

 

 

 

631

 

Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

 

 

 

 

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

7230

7240

6311

 

 

6312

Activităţi ale portalurilor web

7240

6312

 

639

 

Alte activităţi de servicii informaţionale

 

 

 

 

6391

Activităţi ale agenţiilor de ştiri

9240

6391

 

 

6399

Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a

7487

6399

ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE

69

 

 

Activităţi juridice şi de contabilitate

 

 

 

691

 

Activităţi juridice

 

 

 

 

6910

Activităţi juridice

7411

6910

 

692

 

Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

 

 

 

 

6920

Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

7412

6920

70

 

 

Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management

 

 

 

701

 

Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

 

 

 

 

7010

Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

7415

7010

 

702

 

Activităţi de consultanţă în management

 

 

 

 

7021

Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării

7414

7020

 

 

7022

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

7414

0501

7020

71

 

 

Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică

 

 

 

711

 

Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea

 

 

 

 

7111

Activităţi de arhitectură

7420

7110

 

 

7112

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

7420

7110

 

712

 

Activităţi de testări şi analize tehnice

 

 

 

 

7120

Activităţi de testări şi analize tehnice

7430

7120

73

 

 

Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei

 

 

 

731

 

Publicitate

 

 

 

 

7311

Activităţi ale agenţiilor de publicitate

7440

7310

 

 

7312

Servicii de reprezentare media

7440

7310

 

732

 

Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

 

 

 

 

7320

Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

7413

7320

74

 

 

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

 

 

 

741

 

Activităţi de design specializat

 

 

 

 

7410

Activităţi de design specializat

7487

7410

 

742

 

Activităţi fotografice

 

 

 

 

7420

Activităţi fotografice

7481

9240

7420

 

749

 

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

 

 

 

 

7490

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

6340

7487

7414

7420

7460

7490

75

 

 

Activităţi veterinare

 

 

 

750

 

Activităţi veterinare

 

 

 

 

7500

Activităţi veterinare

8520

7500

ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT

 

772

 

Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti

 

 

 

 

7721

Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv

7140

7721

 

 

7722

închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)

7140

7722

 

 

7729

Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

7140

7729

79

 

 

Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

 

 

 

791

 

Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor

 

 

 

 

7911

Activităţi ale agenţiilor turistice

6330

7911

 

 

7912

Activităţi ale tur-operatorilor

6330

7912

 

799

 

Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

 

 

 

 

7990

Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

6330

9232

9234

9262

9272

7920

81

 

 

Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri

 

 

 

811

 

Activităţi de servicii suport combinate

 

 

 

 

8110

Activităţi de servicii suport combinate

7032

7514

8110

 

812

 

Activităţi de curăţenie

 

 

 

 

8121

Activităţi generale de curăţenie a clădirilor

7470

8121

 

 

8122

Activităţi specializate de curăţenie

7470

8129

 

 

8129

Alte activităţi de curăţenie

9003

7470

8129

 

813

 

Activităţi de întreţinere peisagistică

 

 

 

 

8130

Activităţi de întreţinere peisagistică

0141

8130

82

 

 

Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor

 

 

 

821

 

Activităţi de secretariat şi servicii suport

 

 

 

 

8211

Activităţi combinate de secretariat

7485

8211

 

 

8219

Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

7485

6411

8219

 

822

 

Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

 

 

 

 

8220

Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

7486

8220

 

823

 

Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

 

 

 

 

8230

Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

7487

8230

 

829

 

Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

 

 

 

 

8291

Activităţi ale agenţiilor de colectare şi ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

7487

8291

 

 

8292

Activităţi de ambalare

7482

8292

 

 

8299

Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

7485

8299

 

 

 

7487

 

 

 

 

 

7513

 

ÎNVĂŢĂMÂNT

85

 

 

învăţământ

 

 

 

855

 

Alte forme de învăţământ

 

 

 

 

8551

învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional

8042

8541

 

 

 

9262

 

 

 

 

 

9305

 

 

 

8552

învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans,

8042

8542

 

 

 

arte plastice etc.)

9234

 

 

 

8553

Şcoli de conducere (pilotaj)

8041

8549

 

 

8559

Alte forme de învăţământ n.c.a.

8042

8549

SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

86

 

 

Activităţi referitoare la sănătatea umană

 

 

 

861

 

Activităţi de asistenţă spitalicească

 

 

 

 

8610

Activităţi de asistenţă spitalicească

8511

8610

 

862

 

Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică

 

 

 

 

8621

Activităţi de asistenţă medicală generală

8512

8620

 

 

8622

Activităţi de asistenţă medicală specializată

8512

8620

 

 

8623

Activităţi de asistenţă stomatologică

8513

8620

 

869

 

Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

 

 

 

 

8690

Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

8514

8690

87

 

 

Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu

 

 

 

 

 

cazare

 

 

 

871

 

Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală

 

 

 

 

8710

Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală

8514

8710

 

872

 

Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale

 

 

 

 

8720

Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare,

8531

8720

 

 

 

exclusiv spitale

8511

 

 

 

 

 

8514

 

 

873

 

Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

 

 

 

 

8730

Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane

8531

8730

 

 

 

aflate în incapacitate de a se îngriji singure

8514

 

 

879

 

Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.

 

 

 

 

8790

Alte activităţi de asistentă socială, cu cazare n.c.a.

8531

8790

88

 

 

Activităţi de asistenţă socială, fără cazare

 

 

 

881

 

Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

 

 

 

 

8810

Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

8532

8810

 

889

 

Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare

 

 

 

 

8891

Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii

8532

8890

 

 

8899

Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.

8532

7521

8890

ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

90

 

 

Activităţi de creaţie şi interpretare artistică

 

 

91

 

 

Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale

 

 

 

910

 

Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale

 

 

 

 

9101

Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

9251

7514

9101

 

 

9102

Activităţi ale muzeelor

9252

9102

 

 

9103

Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic

9252

9102

 

 

9104

Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale

9253

9103

93

 

 

Activităţi sportive, recreative şi distractive

 

 

 

931

 

Activităţi sportive

 

 

 

 

9311

Activităţi ale bazelor sportive

9261

9311

 

 

9312

Activităţi ale cluburilor sportive

9262

9312

 

 

9313

Activităţi ale centrelor de fitness

9304

9311

 

 

9319

Alte activităţi sportive

9262

9319

 

932

 

Alte activităţi recreative şi distractive

 

 

 

 

9321

Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9233

9321

 

 

9329

Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9234

9272

9262

9329

ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII

95

 

 

Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc

 

 

 

951

 

Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii

 

 

 

 

9511

Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

7250

9511

 

 

9512

Repararea echipamentelor de comunicaţii

3220

5274

9512

 

952

 

Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc

 

 

 

 

9521

Repararea aparatelor electronice de uz casnic

5272

9521

 

 

9522

Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

2932