MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 259/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 259         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 23 martie 2018

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

19. - Ordonanţă de urgenţă pentru încredinţarea către Compania Naţională „Unifarm” - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

 

20. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

 

116. - Hotărâre privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

 

127. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

127. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Marilena Ion a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

128. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Florentina Ciordaş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

129. - Decizie privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către doamna Cornelia Nagy

 

130. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate de către doamna Cornelia Nagy

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 1 din 22 ianuarie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru încredinţarea către Compania Naţională „Unifarm” - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

 

Luând în considerare faptul că Compania Naţională „Unifarm” - S.A. Bucureşti este unitate în domeniul sănătăţii publice, aflată în proprietatea statului român, care desfăşoară activităţi cu caracter social-sanitar ca parte integrantă a sistemului de ocrotire a sănătăţii,

reţinându-se necesitatea stabilirii cadrului legal în vederea asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi a agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane,

ţinând cont că prin această măsură se urmăreşte protejarea sănătăţii publice în scopul reducerii/evitării situaţiilor cauzate de lipsa de pe piaţă, în prezent, a disponibilităţii medicamentelor, situaţii care au impact direct asupra sănătăţii publice,

având în vedere faptul că neadoptarea acestei măsuri imediate şi a reglementărilor de implementare a lor prin ordonanţă de urgenţă ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei, precum şi faptul că poate fi afectat sistemul naţional de sănătate publică,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public, respectiv asigurarea sănătăţii populaţiei, a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind crearea cadrului legal în vederea asigurării prevenirii deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane, de către Compania Naţională „Unifarm” - SA,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Se declară activitatea de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane serviciu de interes economic general.

(2) Se încredinţează serviciul de interes economic general prevăzut la alin. (1) Companiei Naţionale „Unifarm” - S.A., denumită în continuare Compania, pentru o perioadă de 1 an, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea Deciziei Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general.

(3) Compania desfăşoară următoarele activităţi aferente serviciului de interes economic general prevăzut la alin. (1):

a) achiziţia imunoglobulinei normale în scopul prevenirii deceselor şi îmbolnăvirii pacienţilor;

b) asigurarea distribuţiei imunoglobulinei normale, necesare pacienţilor, conform solicitării Ministerului Sănătăţii.

Art. 2. - (1) Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu de interes economic general prevăzute la art. 1 alin. (2), Compania are dreptul la primirea unei compensaţii financiare de la bugetul de stat.

(2) Valoarea compensaţiei nu va depăşi suma necesară acoperirii totale a costurilor nete generate de îndeplinirea obligaţiei de serviciu de interes economic general prevăzute la art. 1 alin. (2), determinate ca diferenţă între costurile generate de prestarea serviciului şi veniturile obţinute ca urmare a prestării acestuia, la care se va adăuga un profit rezonabil de 3% din valoarea cheltuielilor cu prestarea serviciului.

(3) Costurile care sunt luate în calcul la stabilirea nivelului compensaţiei cuprind toate cheltuielile fixe şi variabile, curente şi de investiţii, efectuate pentru asigurarea activităţilor aferente serviciului de interes economic general, precum şi cota-parte ce revine acestor activităţi din cheltuielile comune ale societăţii. Costurile cu investiţiile vor fi luate în calcul dacă sunt legate strict de asigurarea activităţilor aferente serviciului de interes economic general.

(4) Veniturile care vor fi luate în considerare la stabilirea compensaţiei vor include toate veniturile obţinute din activităţile ce fac obiectul serviciului de interes economic general.

(5) în vederea stabilirii nivelului compensaţiei, Compania va asigura o evidenţă contabilă separată a veniturilor provenite din activităţile care fac obiectul serviciului de interes economic general, respectiv a costurilor aferente, calculate potrivit prevederilor alin. (3). Valoarea compensaţiei acordate nu va depăşi diferenţa dintre costurile şi veniturile din prestarea serviciului de interes economic general, la care se va adăuga un profit rezonabil de 3% din valoarea cheltuielilor cu prestarea serviciului.

(6) Pe perioada în care beneficiază de compensare pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public, Compania va înregistra în mod separat, în evidenţele contabile interne, costurile şi veniturile legate de activităţile aferente serviciului de interes economic general, precum şi pe cele legate de alte activităţi şi servicii^ împreună cu parametrii de alocare a acestora.

(7) în situaţia în care, în urma monitorizării lunare de către Ministerul Sănătăţii a nivelului compensaţiei în raport cu costurile serviciului de interes economic general prestat de Companie, se constată o supracompensare, aceasta are obligaţia de a returna, la bugetul statului, în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 1 alin. (2), suma aferentă diferenţei dintre 44.270 mii lei şi costurile nete suportate de către Companie ca urmare a prestării serviciului de interes economic general, luând în considerare profitul rezonabil prevăzut la art. 2 alin. (5).

Art. 3. - În cazul achiziţiei de imunoglobulină umană de către Companie, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, preţul de decontare este identic cu preţul de achiziţie.

Art. 4. - (1) Valoarea maximă a compensaţiei este de 44.270 mii iei şi se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, la capitolul 66.01 „Sănătate” titlul 20 „Bunuri şi servicii”, cu suma de 44.270 mii lei, pentru aplicarea alin. (1).

(3) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă Companiei în baza unui contract încheiat între aceasta şi Ministerul Sănătăţii.

(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările

corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii aprobat pe anul 2018.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 19.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

 

Luând în considerare faptul că poluarea determinată de emisiile provenite de la autovehicule este într-o constantă creştere, iar responsabilităţile cu privire la schimbările climatice necesită o abordare clară în sensul diminuării efectelor poluării, România aflându-se în procedură de infringement în ceea ce priveşte calitatea aerului,

faptul că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, iar în cadrul programelor de finanţare, la art. 13 alin. (1) lit. w) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se regăseşte şi Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic,

având în vedere faptul că Programul este în curs de derulare, Ghidul de finanţare aferent acestuia fiind aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului, nr. 660/2017, cu modificările şi completările ulterioare, iar prevederile sale sunt aplicabile până în anul 2019 inclusiv,

ţinând cont de faptul că în prezent, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice nu pot beneficia de finanţarea acordată prin Fondul pentru mediu, întrucât preţul de achiziţie a acestui tip de autoturism depăşeşte plafonul impus, respectiv suma de 18,000 euro, inclusiv TVA, iar aceasta limitare poate însemna achiziţionarea unor autovehicule cu un anumit grad de poluare în raport cu cele pur electrice, se impune ca prezenta completare să fie adoptată în regim de urgenţă, în scopul stimulării achiziţionării de către autorităţile şi instituţiile publice a vehiculelor noi în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, respectiv în următoarea sesiune a Programului ce se va desfăşura începând cu luna martie a anului 2018.

Pentru asigurarea cadrului legal necesar achiziţionării autovehiculelor pur electrice şi hibrid plug-in prin programele finanţate prin Fondul pentru mediu,

considerând faptul că aceste elemente care, prin componenta de mediu, constituie o situaţie extraordinară, care obligă la adoptarea acestor soluţii, iar amânarea reglementării acestora creează discriminare care poate avea repercusiuni dificil de estimat asupra autorităţilor şi instituţiilor publice, în sensul că acestea nu ar putea participa în cadrul Programului, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - După alineatul (92) al articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (93), cu următorul cuprins: „(93) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, pot achiziţiona, în condiţiile legii, autoturisme al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 35.000 euro inclusiv TVA, cu condiţia ca achiziţia acestora să fie realizată în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, finanţat din Fondul pentru mediu, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 20.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, potrivit datelor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 martie 2018.

Nr. 116.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor la care se modifică valoarea de inventar

 

Administrator

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică

Anul dobândirii

Valoare de inventar

Valoare de inventar actualizată

Baza legală

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE CUI 4266669

152147

8.29.06

Clădire

Ţara: România: judeţul: municipiul Bucureşti: sectorul 2; Str. Italiană nr. 3

Suprafaţă construită = 453 m.p.

suprafaţă teren = 453 m.p.

suprafaţă desfăşurată = 769 m.p.

S + P + M

CF nr. 231311

2005

1.055.300

1.234.365

Hotărârea Guvernului nr. 1.311/2005; Hotărârea Guvernului nr. 58/2015

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

CUI 4266669

152148

8.29.06

Teren

Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2; Str. Italiană nr. 3

suprafaţă teren = 710 m.p.

CF nr. 231311

2005

2.457.300

2.781.584

Hotărârea Guvernului nr. 1.311/2005; Hotărârea Guvernului nr. 58/2015

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă”, poziţia 144 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„144.

Valacyclovirum*#

J05AB11”

 

2. La sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă”, după poziţia 236 se introduce o nouă poziţie, poziţia 237, cu următorul cuprins:

 

„237.

Combinaţii (Fluticasonum + Formoterolum)

(conc. 50 μg/5 pg şi 125 μg/5 pg)

R03AK11”

 

3. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%”, secţiunea C1 „ DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă”, la punctul G31b „Poli artrita reumatoidă”, după poziţia 8 se introduce o nouă poziţie, poziţia 9, cu următorul cuprins:

 

„9.

Baricitinib**1

L04AA37”

 

4. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%”, secţiunea C1 ,, DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă”, la punctul G31d „ Spondilita ankilozantă”, poziţia 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„5.

Certolizumab pegol**1

L04AB05”

 

5. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%”, secţiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc”, la punctul „P1: Programul naţional de boli transmisibile”, subpunctul „A. Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, după poziţia 226 se Introduce o nouă poziţie, poziţia 227, cu următorul cuprins:

 

„227.

Combinaţii (Emtricitabinum + Tenofovirum)

J05AR03”

 

6. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%”, secţiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc”, la punctul „P1: Programul naţional de boli transmisibile”, subpunctul „B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză”, după poziţia 21 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile 22-30, cu următorul cuprins:

 

„22.

Combinaţii (Amoxillinum + Acidum clavulanicum)

J01CR02

23.

Combinaţii (Imipenemum + Cilastatinum)

J01DH51

24.

Levofloxacinum

J01MA12

25.

Linezolidum

J01XX08

26.

Rifamycin

J04AB03

27.

Etionamidum

J04AD03

28.

Combinaţii (Rifampicinum + Pyrazinamidum + Izoniazidum)

J04AM05

29.

Combinaţii (Rifampicinum + Pyrazinamidum + Izoniazidum + Ethambutolum)

J04AM06

30.

Clofaziminum

J04BA01”

 

7. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%”, secţiunea C2 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc”, la punctul „P3: Programul naţional de oncologie”, poziţia 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„114.

Carfilzomibum**

L01XX45”

 

8. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%”, secţiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc”, la punctul „P3: Programul naţional de oncologie”, după poziţia 114 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 115-117, cu următorul cuprins:

 

„115.

Blinatumomabum**1

L01XC19

116.

Daratumumabum**i

L01XC24

117

Panobinostatum**10

L01XX42”

 

„9. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%”, secţiunea C3 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din preţul de referinţă”, după poziţia 153 se introduce o nouă poziţie, poziţia 154, cu următorul cuprins:

 

„154.

Tacrolimusum

D11AH01”

 

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, seva republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 127.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mari lena Ion a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere Adresa Ministerului Transporturilor nr. 11.178 din 13 martie 2018, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/4.518/AIL din 13 martie 2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Marilena Ion a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 23 martie 2018.

Nr. 127.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Florentina Ciordaş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere propunerea Ministerului Transporturilor formulată prin Adresa nr. 11.176 din 13 martie 2018, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/4.519/AIL din 13 martie 2018, precum şi Avizul favorabil nr. 17.445/17.146/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor de către doamna Florentina Ciordaş,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Florentina Ciordaş exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 23 martie 2018.

Nr. 128.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către doamna Cornelia Nagy

 

Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministru, ministrul mediului, prin Adresa nr. 1.387/GLG din 12 martie 2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.501 din 13 martie 2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către doamna Cornelia Nagy.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 23 martie 2018.

Nr. 129.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate de către doamna Cornelia Nagy

 

Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministru, ministrul mediului, prin Adresa nr. 1,387/GLG din 12 martie 2018, precum şi Avizul favorabil nr. 17.447/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate de către doamna Cornelia Nagy,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cornelia Nagy exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar generai al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 23 martie 2018.

Nr. 130.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

 

DECIZIA Nr. 1

din 22 ianuarie 2018

 

Dosar nr. 2.208/1/2017

 

Judecător Gabriela Elena Bogasiu - vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - preşedintele completului

Judecător Lavinia Curelea - preşedintele delegat al Secţiei I civile

Judecător Eugenia Voicheci - preşedintele Secţiei a II-a civile

Judecător Ionel Oarbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal

Elena Floarea - judecător la Secţia I civilă

Raluca Moglan - judecător la Secţia I civilă

Doina Popescu - judecător la Secţia I civilă

Mihaela Tăbarcă - judecător la Secţia I civilă

Cristina Petronela Văleanu - judecător la Secţia I civilă

George Bogdan Florescu - judecător la Secţia a II-a civilă

Marian Budă - judecător la Secţia a II-a civilă

Iulia Manuela Cîrnu - judecătoria Secţia a II-a civilă

Virginia Florentina Duminecă - judecător la Secţia a II-a civilă

Carmen Trănica Teau - judecător la Secţia a II-a civilă

Eugenia Marin - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Viorica Trestianu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Rodica Florica Voicu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi Fiscal

Florentina Dinu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Angelica Denisa Stănişor - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept competent să judece sesizarea ce formează obiectul Dosarului nr. 2.506/1/2017 este legal constituit conform dispoziţiilor art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă şi ale art. 275 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa este prezidată de doamna judecător Gabriela Elena Bogasiu, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

La şedinţa de judecată participă doamna Ileana Peligrad, magistrat-asistent, desemnată în conformitate cu dispoziţiile art. 276 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj - Secţia a IV-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „dacă dispoziţiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 pot fi interpretate în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică şi personalului didactic din învăţământul preşcolar care îşi desfăşoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012”.

După prezentarea referatului cauzei de către magistratul-asistent, constatând că nu sunt chestiuni prealabile de discutat sau excepţii de invocat, preşedintele completului, doamna judecător Gabriela Elena Bogasiu, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecată a rămas în pronunţare asupra sesizării privind pronunţarea unei hotărâri prealabile.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, a constatat următoarele:

I. Titularul şi obiectul sesizării

1. Curtea de Apel Cluj - Secţia a IV-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale, prin încheierea din 6 iulie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 1.810/84/2016, a dispus, în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept: „dacă dispoziţiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 pot fi interpretate în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică şi personalului didactic din învăţământul preşcolar care îşi desfăşoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012”.

2. Cererea de pronunţare a hotărârii prealabile a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la data de 31 iulie 2017.

II. Temeiul juridic al sesizării

3. Art. 519 din Codul de procedură civilă stipulează următoarele:

„Dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective, este nouă şi asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată”.

III. Normele de drept intern care formează obiectul sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile

4. Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare (denumită, în continuare, Legea nr. 63/2011): art. 6 din cap. I al anexei 5: „Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor aplicat la salariul de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, stabilit după cum urmează:

a) pentru două clase de elevi - 7%;

b) pentru 3 clase de elevi -10%;

c) pentru 4 clase de elevi -15%.”

5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare (denumită, în continuare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015):

Art. 33 alin. (4) lit. f): „Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, personalul didactic de predare şi cercetare şi didactic de conducere din învăţământul superior/universitar, la salariul de bază stabilit, potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel: (...)

f) spor de 7%. 10% şi 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi - 7%; pentru 3 clase de elevi - 10%; pentru 4 clase de elevi - 15%.”

6. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (denumită, în continuare, Legea nr. 1/2011):

Art. 23 alin. (1): „Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:

a) educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare;

b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV;

c) învăţământul secundar, care cuprinde; (i) învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII (...)”.

Art. 63 alin. (1): „În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:

a) educaţia ante preşcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puţin de 5 şi nu mai mult de 9;

b) învăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 15 preşcolari, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 20;

c) învăţământul primar: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 25;

d) învăţământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 30

Art. 262 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. a)-c): „Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde:

a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ; (...)

(3) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore corespunzător activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi se stabileşte după cum urmează:

a) un post de educator/educatoare sau de institutor/ institutoare ori de profesor pentru învăţământul preşcolar pentru fiecare grupă cu program normal,  constituită în educaţia timpurie;

b) un post de învăţător/învăţătoare sau de institutor/ institutoare ori de profesor pentru învăţământul primar pentru fiecare clasă din învăţământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;

c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar (...).

7. Metodologia de organizare a claselor din învăţământul preuniversitar în regim simultan, aprobată prin Ordinul ministerului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.062/2012 (denumită în continuare Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 3.062/2012):

„Art. 1. - (1) în localităţile izolate geografic sau lingvistic ori în localităţile în care efectivele de elevi corespunzătoare unui anumit nivel de clasă din învăţământul primar sau gimnazial sunt mai mici decât efectivele minime prevăzute de lege şi nu există posibilitatea asigurării transportului şcolar se organizează clase în regim simultan.

(2) Pot fi organizate clase în regim simultan în învăţământul primar şi în cel gimnazial.

(3) Nu se organizează clase în regim simultan în învăţământul liceal, profesional sau postliceal.

(4) Organizarea claselor în regim simultan se face în condiţiile stabilite de prezenta metodologie, la propunerea bine motivată a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu aprobarea inspectoratului şcolar.”

IV. Expunerea succintă a procesului

8. Cererea de chemare în judecată a fost formulată la data de 1 noiembrie 2016 de către reclamanta A, în numele membrei de sindicat B, în contradictoriu cu pârâta C, solicitând instanţei obligarea pârâtei la calculul şi plata diferenţei salariale neacordate, reprezentând sporul de 10% din salariul de bază pentru predarea la 3 clase simultane pentru perioada septembrie 2015-iunie 2016, sume care să fie actualizate cu indicele de inflaţie de la data la care au fost datorate până la data plăţii, precum şi obligarea pârâtei la plata dobânzii legale aferentă acesteia, până la data plăţii efective şi integrale.

9. Cauza a fost soluţionată de Tribunalul Sălaj, prin Sentinţa civilă nr. 204 din 13 februarie 2017, prin care a fost admisă cererea de chemare în judecată, astfel cum aceasta a fost formulată, reţinându-se, în esenţă, că B a fost încadrată în cursul anului şcolar 2015-2016 pe postul de educatoare în învăţământul preşcolar la unitatea pârâtă. În această calitate reclamanta şi-a desfăşurat activitatea la grupa combinată, compusă din grupa mică, mijlocie şi mare în regim de clase simultane.

10. Prin Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, Curtea Constituţională a constatat că sintagma „în învăţământul primar” cuprinsă în dispoziţiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 „Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic din învăţământ” la Legea nr. 63/2011 este neconstituţională.

11. În considerentele acestei decizii, respectiv, la pct. I din decizie, se arată că „obiectul de reglementare a listei referitoare la sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ,  cuprinse în anexa nr. 11/1 la Legea-cadru nr. 330/2009, nu vizează în mod exclusiv personalul din învăţământul primar, punctele acestei note referindu-se, în general, la învăţământul preuniversitar şi universitar. Rezultă că eventuala neconstituţionalitate a unei referiri la personalul din învăţământul primar din cuprinsul pct. 10 al listei nu atrage automat diminuarea sporului respectiv, ci înlătură limitarea acordării acestui spor numai personalului din învăţământul primar, ceea ce nu echivalează cu arogarea de către Curtea Constituţională a unui rol de legiuitor pozitiv, din contră, Curtea are posibilitatea de a diminua din textul legal criticat o limitare eventual neconstituţională în privinţa acordării sporului de predare simultană.

Curtea nu va pune în discuţie legitimitatea acordării acestui spor personalului din învăţământul primar, ci legitimitatea constituţională a limitării acordării acestui spor numai acestei categorii de cadre didactice”.

12. Având în vedere aceste considerente, precum şi faptul că potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde şi învăţământul preşcolar, instanţa a constatat că cererea reclamantei este fondată şi, în consecinţă, aceasta trebuia să beneficieze în cursul anului şcolar 2015-2016 de sporul de 10% pentru predare la 3 clase simultan.

13. Împotriva acestei hotărâri a formulat apel pârâta C, subliniind că reclamantele nu predau la „clase simultane”, ci la „grupe de şcolari combinate”, diferenţa fiind una de esenţă nu doar ca organizare, ci şi ca mod de predare.

Astfel, la grupele combinate la grădiniţă se întâlnesc preşcolari de vârste diferite, dar activitatea didactică pe parcursul unei ore nu diferă în mod esenţial, ci doar cerinţele pe care educatoarea le are faţă de fiecare copil. În funcţie de vârsta acestuia. Ca urmare, nu se poate extrapola aplicarea deciziei Curţii Constituţionale la tot sistemul preuniversitar.

14. În cadrul soluţionării acestei căi de atac, Curtea de Apel Cluj, în temeiul art. 520 alin. (2) din Codul de procedură civilă, a dispus suspendarea judecării apelului până la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

V. Motivele reţinute de titularul sesizării care susţin admisibilitatea procedurii

15. Curtea de Apel Cluj a reţinut ca fiind îndeplinite condiţiile de admisibilitate a sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, potrivit art. 519 din Codul de procedură civilă, după cum urmează:

16. Soluţionarea pe fond a cauzei depinde de lămurirea modului de interpretare/aplicare a dispoziţiilor art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011, întrucât textele de lege incidente reglementează sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi, iar reclamanta din prezenta cauză solicită aplicarea acestui spor şi personalului didactic din învăţământul preşcolar care îşi desfăşoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare.

17. Interpretarea acestor dispoziţii legale se impune pentru a se evita crearea unei practici neunitare sub acest raport la nivelul ţării, în condiţiile în care acest drept este aplicabil unei întregi categorii profesionale, şi anume personalul didactic din învăţământul preşcolar, iar, din punctele de vedere exprimate de instanţe, se conturează apariţia unor opinii divergente.

18. Într-o primă interpretare s-a apreciat că şi cadrele didactice din învăţământul preşcolar sunt îndreptăţite la plata sporului de predare la clase simultane, ca urmare a predării la grupe combinate de preşcolari în învăţământul preşcolar, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, prin care s-a constatat că sintagma „în învăţământul primar* cuprinsă în dispoziţiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 „Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic din învăţământ” din Legea nr. 63/2011 este neconstituţională. S-a apreciat ca fiind discriminatorie excluderea cadrelor didactice din învăţământul preşcolar dintre beneficiarii sporului pentru predare simultană la mai multe clase de elevi.

19. O altă posibilă interpretare ar fi în sensul că sporul pentru predare la clase simultane nu se cuvine şi cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, în condiţiile în care aceştia nu predau la clase de elevi, iar o formă de predare simultană pentru grupele de preşcolari nu este recunoscută şi reglementată.

20. Problema de drept enunţată este nouă, deoarece examenul jurisprudenţial efectuat a relevat că nu s-a cristalizat o jurisprudenţă în legătură cu chestiunea de drept a cărei lămurire se solicită, situaţie care justifică interesul în formularea unei cereri pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile în scopul prevenirii apariţiei unei practici neunitare, iar analiza punctelor de vedere oferă indicii referitoare la posibilitatea apariţiei unei practici neunitare din această perspectivă.

21. De asemenea, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că, asupra acestei probleme, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre care să aibă efecte obligatorii pentru celelalte instanţe, iar problema de drept nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, conform evidenţelor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

VI. Punctul de vedere al completului de judecată

22. Instanţa de sesizare a apreciat că dispoziţiile art. 6 din cap, I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 pot fi interpretate în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică şi personalului didactic din învăţământul preşcolar care îşi desfăşoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012.

23. În susţinerea acestei opinii, primul argument este legat de faptul că, prin Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, Curtea Constituţională a constatat că sintagma „în învăţământul primar” cuprinsă în dispoziţiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 „Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic din învăţământ” din Legea nr. 63/2011 este neconstituţională.

24. Ca atare, apare ca discriminatorie excluderea cadrelor didactice din învăţământul preşcolar dintre beneficiarii sporului pentru predare simultană la mai multe clase de elevi, având în vedere că, potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde şi învăţământul preşcolar.

25. Sunt reţinute în acest sens şi considerentele Deciziei nr. 32 din 24 octombrie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pct. 53, unde se arată că: „ (...) definiţia muncii de valoare egală cuprinsă în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, lege care, la art. 4 lit. f), prevede că prin muncă de valoare egală se înţelege activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza aceloraşi unităţi de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoştinţe şi deprinderi profesionale similare sau egale şi depunerea unor cantităţi egale ori similare de efort intelectual şi/sau fizic”.

26. Or, predarea la clase simultane implică un efort similar, atât în cadrul învăţământului primar şi gimnazial, cât şi al celui preşcolar, considerentele avute în vedere de Curtea Constituţională fiind pe deplin valabile pentru întreg învăţământul preuniversitar, cu atât mai mult cu cât nici Curtea Constituţională nu distinge între cele trei forme: preşcolar, primar sau gimnazial.

27. În ceea ce priveşte efectele deciziilor Curţii Constituţionale, prin Decizia nr. 794 din 15 decembrie 2016, prin care Curtea a tranşat tot o problemă legată de nediscriminare în raporturile de muncă în ceea ce priveşte drepturile salariale, s-a subliniat că: „în consecinţă, aşa cum a statuat Curtea şi în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, sau Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010), atât Parlamentul, cât şi Guvernul, respectiv autorităţile şi instituţiile publice urmează să respecte cele stabilite de Curtea Constituţională în considerentele şi dispozitivul prezentei decizii. Pornind de la obligativitatea legiuitorului de a pune de acord dispoziţiile de lege constatate ca fiind neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei, ca o consecinţă a prezentei decizii de admitere, Curtea constată că, până la adoptarea soluţiei legislative corespunzătoare, în temeiul art. 147 alin. (4) din Constituţie, din momentul publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, instituţiile şi autorităţile publice urmează să aplice în mod direct prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (4), art. 16 (...).”

28. Mutatis mutandis, soluţia este aceeaşi şi în cauza de faţă, în condiţiile în care legiuitorul a perpetuat starea de discriminare şi prin noua legislaţie, acordând în plus acest spor doar cadrelor didactice din învăţământul gimnazial, nu şi din cel preşcolar, asta în condiţiile în care şi învăţământul preşcolar face parte din învăţământul preuniversitar. A susţine că, în învăţământul preşcolar, predarea la clase diferite de vârstă nu este predare simultană înseamnă a bagateliza în mod nepermis, a nega pur şi simplu rolul învăţământului preşcolar, importanţa egală a acestuia cu celelalte stadii ale învăţământului preuniversitar, din care face parte integrantă, curricula diferită pe cele trei grupe, ce impune şi educatorilor un efort sporit în cazul predării simultane, similar celui din etapele ulterioare de învăţământ.

VII. Punctele de vedere ale părţilor cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

29. Apelanta C şi-a exprimat opinia în sensul că nu se poate extrapola aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011 la tot sistemul preuniversitar De altfel, legiuitorul, prin noua salarizare reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 582/2016, a înţeles să acorde acest spor şi pentru predarea la clase simultane în învăţământul gimnazial, nu numai primar, deoarece, numai în această situaţie, se poate vorbi despre clase şi predare simultană.

30. Intimata A şi-a exprimat opinia în sensul că ipoteza reţinută de Curtea Constituţională, şi anume aceea că sintagma „în învăţământul primar” cuprinsă în dispoziţiile art. 6 din cap, I al anexei nr. 5 „Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic din învăţământ” din Legea nr. 63/2011 este neconstituţională prin raportare la toate celelalte cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea de predare în sistem de clase simultane, referirea expresă la cadrele didactice din învăţământul gimnazial fiind legată doar de faptul că instanţa de drept constituţională a fost sesizată cu această categorie. Forurile de conducere din învăţământ trebuia însă să se sesizeze şi să elimine această discrepanţă dintre cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea de predare în sistem de simultaneitate, unele beneficiind de spor, altele nu.

VIII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie

31. Opinia judecătorilor Secţiei I civile a Curţii de Apel Bacău este în sensul că sporul pentru predare simultană se aplică şi personalului didactic din învăţământul preşcolar, deoarece, pe de o parte, învăţământul preşcolar este parte componentă a învăţământului preuniversitar, iar, pe de altă parte, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011 s-a constatat că este neconstituţională sintagma „în învăţământul primar”, fiind contrară art. 16 din Constituţie, întrucât limitează acordarea sporului de predare simultană la o anumită categorie de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, fără a exista o justificare obiectivă şi raţională în acest sens (pct. VIII din considerentele acestei decizii).

32. Punctul de vedere exprimat de membrii Secţiei civile a Curţii de Apel Braşov este în sensul că dispoziţiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 nu surit aplicabile şi personalului didactic din învăţământul preşcolar, textul de lege reglementând situaţia personalului didactic care asigură predarea simultană la 2-4 „clase de elevi”. Or, art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 stipulează expres, ca prim nivel al sistemului naţional de învăţământ preuniversitar, educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani), care cuprinde „grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare” (diferenţa de reglementare fiind evidentă), iar, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, s-a stabilit o situaţie de discriminare între cadrele didactice din învăţământul primar şi cel gimnazial, încât efectele acesteia nu pot fi extinse şi asupra învăţământului preşcolar.

33. La nivelul Curţii de Apel Bucureşti s-a conturat opinia unanimă potrivit căreia dispoziţiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 pot fi interpretate în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi poate fi aplicat şi personalului didactic din învăţământul preşcolar care îşi desfăşoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1,615 din 20 decembrie 2011. În argumentare s-a reţinut că, prin Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, Curtea Constituţională a constatat că sintagma „în învăţământul primar” cuprinsă în dispoziţiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 „Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic din învăţământ” la Legea nr. 63/2011 este neconstituţională. Ca atare, apare ca discriminatorie excluderea cadrelor didactice din învăţământul preşcolar dintre beneficiarii sporului pentru predare simultană la mai multe clase de elevi, având în vedere că, potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 privind sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cuprinde şi învăţământul preşcolar, iar predarea la clase simultane implică un efort similar atât în cadrul învăţământului primar şi gimnazial, cât şi al celui preşcolar, considerentele avute în vedere de Curtea Constituţională fiind pe deplin valabile pentru întreg învăţământul preuniversitar, cu atât mai mult cu cât nici Curtea Constituţională nu distinge între cele trei forme: preşcolar, primar sau gimnazial. Declararea ca neconstituţională a sintagmei „în învăţământul primar” are ca efect înlăturarea din textul legal a acestei sintagme, iar, din redactarea dispoziţiei legale în vigoare la acest moment, rezultă că aceasta se aplică tuturor cadrelor didactice care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi, fără a se face distincţie în funcţie de nivelul de învăţământ în care acestea îşi desfăşoară activitatea.

34. La nivelul Curţii de Apel Cluj a fost identificat un singur dosar soluţionat definitiv în cadrul căruia a fost analizată această problemă de drept, hotărârea pronunţată în cauză fiind în sensul aprecierii ca fondată a cererii personalului didactic din învăţământul preşcolar, care îşi desfăşoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare, pentru plata sporului pentru predare simultană. În considerentele acestei decizii s-a reţinut, în esenţă, faptul că nu au fost furnizate argumente convingătoare privind diferenţa de substanţă între activitatea în simultaneitate din învăţământul primar şi gimnazial, pe de o parte, şi cea din învăţământul preşcolar, pe de altă parte, şi s-a apreciat că şi în cazul învăţământului preşcolar, ca şi cel primar şi gimnazial, există o activitate de consum nervos şi suprasolicitare neuropsihică, ţinând seama că, şi în acest caz, există o activitate cu mai multe grupe de copii, iar transmiterea cunoştinţelor specifice vârstei nu este deloc facilă, fiind una de iniţiere, de punere a bazelor viitoarei educaţii. S-a mai avut în vedere că, prin Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, Curtea Constituţională, referindu-se la tratamentul diferenţiat existent legislativ, între cadrele didactice din învăţământul primar şi cel gimnazial, în privinţa suplimentelor băneşti rezultate din predarea simultană, a reţinut că „ambele categorii de cadre didactice predau în regim simultan, astfel încât consumul nervos, suprasolicitarea neuropsihică şi efortul psihic depus sunt aceleaşi”.

35. La nivelul Tribunalului Sălaj orientarea practică este în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică şi personalului didactic din învăţământul preşcolar care îşi desfăşoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, fiind identificată practică judiciară.

36. La nivelul Curţii de Apel Constanţa, Tribunalul Constanţa a apreciat că dispoziţiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 pot fi interpretate în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică şi personalului didactic din învăţământul preşcolar care îşi desfăşoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012.

37. Tribunalul Dolj a comunicat faptul că opinia unanimă a judecătorilor Secţiei conflicte de muncă şi asigurări sociale este că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică şi personalului didactic din învăţământul preşcolar care îşi desfăşoară activitatea cu grupă combinată compusă din grupa mică, grupă mijlocie şi grupă mare ca urmare a efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, sporul fiind acordat în considerarea condiţiilor de predare simultană, nu în considerarea grupei de vârstă a copiilor cu care se lucrează.

38. La nivelul Curţii de Apel Târgu Mureş, opinia majoritară a judecătorilor din cadrul Secţiei civile a Tribunalului Mureş este în sensul că dispoziţiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 pot fi interpretate în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică şi personalului didactic din învăţământul preşcolar care îşi desfăşoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012.

39. Curtea de Apel Timişoara a arătat că Tribunalul Arad a pronunţat hotărâri în sensul că dispoziţiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 pot fi interpretate în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică şi personalului didactic din învăţământul preşcolar care îşi desfăşoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare.

40. Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Adresa nr. 1.989/C/3.371/III-5/2017 din 13 septembrie 2017, a comunicat că, la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil, nu s-a verificat şi nu se verifică practică judiciară în problema de drept care formează obiectul sesizării Curţii de Apel Cluj.

IX. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale

41. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 32 din 24 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.407/1/2016 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 79 din 30 ianuarie 2017, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Piteşti - Secţia I civilă şi a stabilit că, în interpretarea dispoziţiilor art. 262 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 263 alin. (1), alin. (2) şi alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 8, art. 12 alin. (4) şi alin. (5) din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 8 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014, cu modificările ulterioare, orele de educaţie fizică efectuate de învăţători sau de profesori pentru învăţământul primar nu se cuprind în norma didactică a acestora şi se plătesc separat, cu ora.

42. Prin Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „în învăţământul primar” cuprinsă în dispoziţiile pct. 10 din lista referitoare la sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ cuprinsă în anexa nr. 11/1 privind reglementări specifice personalului contractual din unităţile de învăţământ la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 din cap, l lit. B „Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ” din anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «învăţământ»“ la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 6 din anexa nr. 5 „Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ” la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este neconstituţională.

X. Raportul asupra chestiunii de drept

43. Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă, s-a arătat că sesizarea întruneşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, iar, pe fond, s-a stabilit că dispoziţiile art. 6 din cap. 1 al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 se interpretează în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi nu se aplică şi personalului didactic din învăţământul preşcolar care îşi desfăşoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012.

XI. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

44. Potrivit dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, pentru declanşarea procedurii hotărârii prealabile au fost instituite mai multe condiţii de admisibilitate, care se impun a fi întrunite în mod cumulativ şi care pot fi enunţate astfel:

a) existenţa unei cauze în curs de judecată, aflată în ultimă instanţă;

b) cauza care face obiectul judecăţii să se afle în competenţa legală a unui complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului învestit să soluţioneze cauza;

c) soluţionarea pe fond a cauzei să depindă de lămurirea chestiunii de drept ce face obiectul sesizării;

d) chestiunea de drept a cărei lămurire se cere să fie nouă;

e) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat asupra respectivei chestiuni de drept, iar aceasta nici să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare.

45. Procedând la analiza asupra admisibilităţii sesizării, se constată că primele două condiţii sunt îndeplinite, întrucât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată de un complet din cadrul Curţii de Apel Cluj, învestit cu soluţionarea în ultimă instanţă a unui litigiu privitor de drepturi ce se pretinde a izvorî din temele legale ce fac obiectul sesizării.

46. În consecinţă, apare ca fiind îndeplinită şi cerinţa ca soluţionarea pe fond a cauzei să depindă de lămurirea chestiunii de drept ce face obiectul sesizării întrucât aceasta are ca obiect tocmai dreptul la sporul ce constituie obiectul cererii de chemare în judecată pentru categoria profesională pe care o reprezintă şi reclamantul.

47. Deşi Legea nr. 63/2011 a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată de Legea nr. 250/2016, cu modificările ulterioare, iar art. 33 alin. (4) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 a fost abrogat prin pct. 20 al Legii nr. 153/2017, acest aspect nu este de natură a înlătura îndeplinirea cerinţelor de admisibilitate cât timp acţiunea reclamantului priveşte o perioadă în care legea era în vigoare, iar efectele sale s-ar putea răsfrânge asupra unei întregi categorii profesionale pentru drepturile cuvenite pe durata aplicării legii. Mai mult, ulterioara Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 cuprinde dispoziţii similare şi, deşi este deopotrivă incidenţă în cauza în care a fost formulată prezenta solicitare, completul de judecată a omis şi menţionarea acesteia în cuprinsul sesizării.

48. Problema prezintă în continuare caracter de noutate dată fiind jurisprudenţa redusă şi recentă la nivel naţional cu privire la această chestiune de drept şi are un grad relativ ridicat de dificultate având în vedere faptul că textul a fost considerat susceptibil de mai multe interpretări, aspect ce rezultă şi din punctele de vedere exprimate de instanţe, cu consecinţa recunoaşterii sau nu a sporului de predare simultană şi în cazul învăţământului preşcolar. Această situaţie justifică şi interesul în formularea unei cereri pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile în scopul prevenirii generalizării unei practici neunitare privitoare la personalul din aceeaşi categorie profesională.

49. De asemenea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat asupra acestei probleme de drept, materia nefiind în domeniul său de competenţă materială şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare.

50. În consecinţă, se reţine că sesizarea îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de lege privind declanşarea procedurii hotărârii prealabile.

51. Pe fondul sesizării, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reţine următoarele:

52. Legea nr. 63/2011 a instituit un spor special pentru personalul didactic care asigură predarea simultană. În acest sens, în art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 s-au prevăzut următoarele: „Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor aplicat la salariul de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, stabilit după cum urmează:

a) pentru două clase de elevi - 7%;

b) pentru 3 clase de elevi - 10%;

c) pentru 4 clase de elevi - 15%.”

53. Textul a făcut obiectul excepţiei de neconstituţionalitate soluţionată prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 ianuarie 2011, care a constatat că este neconstituţională sintagma „în învăţământul primar” cuprinsă în dispoziţiile pct. 10 din lista referitoare la sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ cuprinsă în anexa nr. 11/1 privind reglementări specifice personalului contractual din unităţile de învăţământ la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 din cap. I lit. B „Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ” din anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «învăţământ»“ la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 6 din anexa nr. 5 „Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ” la Legea nr. 63/2011.

54. Pentru pronunţarea acestei decizii, Curtea Constituţională a avut în vedere faptul că, potrivit art. 1 şi 4 din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.281/2006 privind funcţionarea învăţământului preuniversitar cu predare simultană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 28 februarie 2006, învăţământul simultan se poate organiza atât în învăţământul preuniversitar primar, cât şi în cel gimnazial.

55. În aceste condiţii, Curtea a observat că textul de lege criticat creează o diferenţă de tratament juridic între cadrele didactice din ciclul primar şi cele din ciclul gimnazial, în sensul că beneficiul sporului de predare simultană este acordat numai primei categorii de personal, deşi ambele categorii de cadre didactice predau în regim simultan, astfel încât consumul nervos, suprasolicitarea neuropsihică şi efortul psihic depus sunt aceleaşi.

58. Astfel, Curtea a reţinut că, deşi ambele categorii de personal prestează activitate didactică în condiţii de predare simultană, tratamentul juridic în privinţa recompensării acestui efort psihic este diferit, uneia acordându-i-se sporul de predare simultană, alteia nu. Diferenţierea operată, şi anume în funcţie de ciclul de învăţământ, respectiv primar sau gimnazial, în condiţiile în care toate aceste cadre didactice fac parte din categoria cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, nu a fost considerat însă, un criteriu obiectiv care să justifice tratamentul juridic diferenţiat aplicat cât timp atât învăţământul primar, cât şi cel gimnazial sunt parte componentă a învăţământului preuniversitar, astfel încât nu se poate susţine că sporul de predare simultană se cuvine numai unui anumit nivel din acest sistem (celui primar), această modalitate de predare desfăşurându-se şi în cadrul următorului nivel (în cel gimnazial),

57. În consecinţă, s-a concluzionat că legiuitorul a optat pentru un criteriu greşit în acordarea acestui spor, ceea ce a creat o situaţie de discriminare la nivelul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care asigură activitatea de predare simultană. S-a reţinut astfel că sintagma „în învăţământul primar” cuprinsă în textul de lege criticat este neconstituţională, fiind contrară art. 16 din Constituţia României, întrucât limitează acordarea sporului de predare simultană numai la o anumită categorie de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, fără a exista vreo justificare obiectivă şi raţională în acest sens.

58. Totodată, Curtea Constituţională a constatat că soluţia legislativă criticată s-a menţinut ulterior în art. 6 din anexa nr. 5 „Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ” la Legea nr. 63/2011 (text invocat în sesizarea de faţă, s.a.) şi, extinzându-şi controlul asupra acestui text, a neţinut şi neconstituţionalitatea acestuia.

59. Sub aspectul efectelor acestei decizii, Curtea Constituţională a reiterat obligaţia ce se naşte, după publicarea deciziei, în sarcina Parlamentului, ca putere legiuitoare, de a pune în acord textele criticate cu normele constituţionale. În acelaşi context s-a reţinut şi că autorităţile publice implicate, inclusiv instanţele judecătoreşti, sunt chemate să realizeze o interpretare şi aplicare conformă a acestei legi cu efectele pe care le produce decizia în privinţa acordării sporului de predare simultană în condiţiile Legii nr. 63/2011, ceea ce înseamnă că, de la data publicării acestei decizii, cadrele didactice îndreptăţite vor beneficia de plata pe viitor a sporului de predare simultană.

60. Printr-un act normativ ulterior, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, s-au stabilit următoarele:

„Art. 33 alin. (4) lit. f): Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, personalul didactic de predare şi cercetare şi didactic de conducere din învăţământul superior/universitar, la salariul de bază stabilit, potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel: (...)

f) spor de 7%, 10% şi 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi - 7%; pentru 3 clase de elevi - 10%; pentru 4 clase de elevi -15%”.

61. Prevederile cuprinse în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice [aplicabile etapizat începând cu data de 1.07.2017, cu abrogarea art. 33 alin. (4) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015], anexa nr. 1 „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «învăţământ», cap. I, lit. B, art. 7, au următorul conţinut: „Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învăţământul preşcolar, primar sau gimnazial, primeşte o majorare a salariului de bază, după cum urmează:

a) pentru 2 clase de elevi/grupe, o creştere cu 7% a salariului de bază deţinut;

b) pentru 3 clase de elevi/grupe, o creştere cu 10% a salariului de bază deţinut;

c) pentru 4 clase de elevi/grupe, o creştere cu 15% a salariului de bază deţinut;

d) pentru 5 clase de elevi/grupe, o creştere cu 20% a salariului de bază deţinut”.

62. Verificând obiectul litigiului în care s-a formulat prezenta sesizare, din cuprinsul încheierii pronunţate la data de 6 iulie 2017, se constată că acţiunea a avut ca obiect plata diferenţelor rezultând din aplicarea sporului pentru predare simultană pentru perioada septembrie 2015-iunie 2016, acoperită doar parţial de prevederile Legii nr. 63/2011 inserată în întrebarea adresată Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, restul fiind guvernată de dispoziţiile corespunzătoare din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, care însă nu formează obiectul sesizării şi nu vor fi analizate distinct.

63. Revenind la considerentele Deciziei Curţii Constituţionale se observă că acestea au avut în vedere doar situaţia discriminatorie ce a fost creată între personalul didactic din învăţământul primar şi cel din învăţământul gimnazial sub aspectul plăţii sporului de predare simultană cât timp, în cazul ambelor niveluri de învăţământ preuniversitar, era recunoscută această formă de predare. Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.062/2012 (care a înlocuit Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.281/2006, avut în vedere în considerentele deciziei) păstrează situaţia potrivit căreia pot fi organizate clase în regim simultan doar în învăţământul primar şi în cel gimnazial.

64. Cât timp predarea simultană nu a fost recunoscută decât la nivel primar şi gimnazial, doar între persoanele care predau la aceste niveluri se putea susţine existenţa unei situaţii discriminatorii generate de plata doar către cei din învăţământul primar a unui spor corespunzător acestei forme de desfăşurare a activităţii. În consecinţă, personalul didactic din învăţământul preşcolar nu poate invoca existenţa unei discriminări în raport cu celelalte categorii implicate în învăţământul preuniversitar, la nivel primar sau gimnazial, cât timp forma de predare simultană nu era prevăzută în cazul său de legislaţia primară şi secundară.

65. Spre aceeaşi concluzie conduce şi interpretarea literală a textului de lege invocat în cuprinsul întrebării, care vorbeşte de predare simultană la 2-4 clase de elevi, formaţiuni de studiu recunoscute doar pentru învăţământul primar şi gimnazial, nu şi în cazul grupelor, formă specifică învăţământului preşcolar, astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 63 alin. (1) şi ari. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

66. Pe de altă parte, a extinde în aceste condiţii aplicabilitatea acestui spor şi la alte categorii profesionale decât cele avute în vedere de textele legale incidente, pe considerentul existenţei unei situaţii similare în cazul grupelor combinate din învăţământul preşcolar, care presupune un efort comparabil, de natură a justifica acordarea sporului, ar constitui o substituire în rolul puterii legislative, obiectiv incompatibil principiului constituţional al separaţiei puterilor în stat.

67. Că legiuitorul nu a avut în vedere şi personalul didactic din învăţământul preşcolar atunci când a instituit sporul de predare simultană prin Legea nr. 63/2011 rezultă şi din compararea textului invocat (art. 6 din cap, I al anexei nr. 5) cu actuala dispoziţie inserată în art. 7 din anexa nr. I „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «învăţământ», cap. I, lit. B la Legea-cadru nr. 153/2017, care stabileşte plata unei majorări salariale pentru predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învăţământul preşcolar, primar sau gimnazial (forma enunţată nu este însă incidenţă în cauză şi nu formează obiectul sesizării, ea urmând a-şi produce efectele după intrarea în vigoare a legii în forma etapizată prevăzută de art. 38).

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 521 cu referire la art. 519 din Codul de procedură civilă,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj - Secţia a IV-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 1.810/84/2016 şi, în consecinţă, stabileşte că:

Dispoziţiile art. 6 capitolul I anexa 5 din Legea nr. 63/2011 se interpretează în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi nu se aplică şi personalului didactic din învăţământul preşcolar care îşi desfăşoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 ianuarie 2018.

 

VICEPREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

GABRIELA ELENA BOGASIU

Magistrat-asistent,

Ileana Peligrad

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.