MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 263/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 263         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 25 martie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 786 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

340. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 786

din 5 decembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Vasile Cosmin Cristian în Dosarul nr. 5.450/94/2016 al Judecătoriei Buftea. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.476D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 14 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.450/94/2016, Judecătoria Buftea a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Excepţia a fost invocată de Vasile Cosmin Cristian în contradictoriu cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa - Serviciul Rutier într-o cauză civilă având ca obiect o plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că prin prevederile legale criticate se instituie o competenţă teritorială exclusivă de soluţionare a plângerii contravenţionale îndreptate împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor, în favoarea exclusivă a judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost constată fapta. Apreciază că, prin introducerea plângerii exclusiv la instanţa în circumscripţia căreia a fost săvârşită contravenţia, cetăţeanul este privat de posibilitatea de a-şi prezenta cauza în mod adecvat şi complet, în sensul de a putea pregăti o apărare eficientă, având în vedere faptul că participarea sa la şedinţele de judecată este îngreunată, existând riscul de a nu se putea prezenta la şedinţele de judecată. Aşa fiind, autorul excepţiei consideră că prin reglementarea criticată se aduce atingere liberului acces la justiţie al cetăţeanului, întrucât această măsură impusă de legiuitor nu este proporţională cu situaţia care a determinat-o, contravenientul fiind obligat, în mod nejustificat, să suporte anumite dificultăţi în exercitarea dreptului său constituţional de a sesiza instanţa de judecată.

6. Judecătoria Buftea consideră că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 este neîntemeiată. În acest sens, instanţa de judecată arată că reglementarea competenţei teritoriale a instanţei, în cazul plângerilor contravenţionale, nu constituie o limitare a liberului acces la justiţie, de natură să aducă atingere dreptului în însăşi substanţa sa. Norma juridică are drept scop o bună administrare a justiţiei, scop ce nu depăşeşte un grad rezonabil de proporţionalitate, aşa încât justiţiabilul nu se confruntă cu un impediment procesual care să îi îngrădească liberul acces la justiţie.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că stabilirea exclusivă a competenţei teritoriale nu constituie un impediment procesual care să îngrădească liberul acces la justiţie. Substanţa dreptului constă în posibilitatea de a se adresa unei instanţe imparţiale şi independente pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor, iar faptul că legea impune o competenţă materială, circumscrisă la raza teritorială a săvârşirii faptei, nu este de natură a fi asimilată cu un impediment procedural care să limiteze exercitarea dreptului, până la afectarea substanţei sale.

9. Avocatul Poporului menţionează că prevederile legale criticate au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, în acest sens fiind, spre exemplu, deciziile nr. 528 din 9 aprilie 2009, nr. 1.029 din 9 iulie 2009 sau nr. 347 din 25 martie 2010. În acest context învederează faptul că îşi menţine punctul de vedere exprimat cu acel prilej, în sensul constituţionalităţii prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.

10 Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, potrivit cărora „împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.”

13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie coroborate cu cele ale art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 au mai făcut, în numeroase rânduri, obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare celor formulate în prezenta cauză. În acest sens sunt, spre exemplu, Decizia nr. 281 din 8 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 2 iulie 2014, Decizia nr. 125 din 10 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 13 mai 2015, sau Decizia nr. 84 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 23 mai 2017, prin care Curtea a reţinut că textul de lege criticat nu îngrădeşte dreptul părţilor la un proces echitabil, ci instituie norme de procedură privind soluţionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, şi anume instanţa competentă să soluţioneze plângerea. Această modalitate de reglementare reprezintă însă opţiunea legiuitorului, fiind în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constituţie, privind competenţa şi procedura în faţa instanţelor judecătoreşti.

15. În jurisprudenţa sa în materie, Curtea a statuat că art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 nu îngrădeşte accesul liber la justiţie al persoanelor interesate, consacrat de art. 21 din Legea fundamentală, ci, dimpotrivă, reglementarea competenţei teritoriale a instanţelor judecătoreşti în cauzele având ca obiect plângeri împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei este menită să dea expresie normei constituţionale mai sus menţionate, prin asigurarea administrării cu celeritate a probelor strânse de lucrătorii poliţiei rutiere. Totodată. Curtea a statuat că stabilirea competenţei teritoriale unice a instanţei de judecată pentru soluţionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a unei/unor contravenţii la circulaţia pe drumurile publice are în vedere aplicarea unui criteriu general şi obiectiv, şi anume cel al locului unde a fost săvârşită şi constatată contravenţia, ceea ce este pe deplin justificat şi rezonabil în considerarea specificului acestei categorii de contravenţii, şi anume mobilitatea sau starea de tranzit în care se află persoanele ce circulă pe drumurile publice şi care trebuie să respecte aceleaşi reguli de circulaţie prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.

16. De asemenea, prin Decizia nr. 281 din 8 mai 2014, precitată, paragraful 18, Curtea a reţinut că, potrivit art. 109 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, prevederile acestui act normativ se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor care, la art. 47, face trimitere, la rândul său, la prevederile Codului penal ori la cele ale Codului de procedură civilă, după caz. Or, prevederile art. 183 alin. (1) şi art. 200 alin. (2) din Codul de procedură civilă prevăd, pe lângă posibilitatea îndeplinirii prin poştă a actelor de procedură, şi o serie de garanţii ale drepturilor reclamantului, căruia, de pildă, i se vor comunica în scris lipsurile cererii de chemare în judecată, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Aşadar, chiar dacă art. 118 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 instituie competenţa teritorială exclusivă a instanţei de judecată de la locul săvârşirii şi constatării faptei contravenţionale, acest lucru nu îl obligă, în sine, pe reclamant, la cheltuieli suplimentare cauzate de deplasarea în acea localitate pentru a fi prezent la fiecare termen de judecată sau pentru a depune diverse acte procedurale necesare la dosar şi nici nu poate conduce la încălcarea dreptului de soluţionare a cauzei într-un termen rezonabil. Tocmai în considerarea unor astfel de situaţii, legiuitorul a reglementat modalităţi alternative care să garanteze exercitarea efectivă şi deplină a drepturilor materiale şi procesuale ale oricărei persoane ce doreşte să se adreseze justiţiei pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime.

17. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudenţe, cele statuate prin deciziile invocate îşi menţin valabilitatea şi în prezentele cauze.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Vasile Cosmin Cristian în Dosarul nr. 5.450/94/2016 al Judecătoriei Buftea şi constată că prevederile art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Buftea şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 5 decembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 2117 din 14.03.2018 întocmit de Direcţia generală economică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 201 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale

art. 62 alin. (10) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 16 martie 2018.

Nr. 340.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la normate metodologice)

 

UNITATEA ........................................................

 

 

 

 

DE ACORD

 

ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

AVIZAT

 

CONSILIU ADMINISTRAŢIE

 

 

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

anul ........................

 

Nr. crt.

Capitol

Subcap

Paragraf

Denumirea indicatorilor

Credite de angajament/ bugetar an

Prevederi an

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

TOTAL VENITURI PROPRII

 

0

0

0

0

0

2

 

 

 

I. VENITURI CURENTE

 

0

0

0

0

0

3

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

 

0

0

0

0

0

4

 

 

 

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

 

0

0

0

0

0

5

30

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

 

0

0

0

0

0

6

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

 

0

 

 

 

 

7

 

50

 

Alte venituri din proprietate

 

0

 

 

 

 

8

31

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

 

0

0

0

0

0

9

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

 

0

 

 

 

 

10

 

 

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

 

0

0

0

0

0

11

33

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI

 

0

0

0

0

0

12

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

 

0

 

 

 

 

13

 

16

 

Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă

 

0

 

 

 

 

14

 

20

 

Venituri din cercetare

 

0

 

 

 

 

15

 

21

 

Venituri din contractele cu casete de asigurări de sănătate )

 

0

0

0

0

0

16

 

 

 

din servicii medicale spitaliceşti

 

0

 

 

 

 

17

 

 

 

OUG 35/2015

 

0

 

 

 

 

18

 

 

 

din servicii medicale ambulatoriu specialitate

 

0

 

 

 

 

19

 

 

 

din program sănătate

 

0

 

 

 

 

20

 

 

 

din servicii medicale spitaliceşti şi programe de sănătate aferente anului precedent încasate în anul curent

 

0

 

 

 

 

21

 

30

 

Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat

 

0

 

 

 

 

22

 

31

 

Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii

 

0

 

 

 

 

23

 

32

 

Venituri din contractele încheiate cu Institutele de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat

 

0

 

 

 

 

24

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **)

 

0

 

 

 

 

25

36

32

01

Sume provenite din finanţarea bugetara a anilor precedenţi

 

0

 

 

 

 

26

37

 

 

TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE

 

0

0

0

0

0

27

 

01

 

Donaţii şi sponsorizări

 

0

 

 

 

 

28

 

50

 

Alte transferuri voluntare

 

0

 

 

 

 

29

 

 

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

 

0

0

0

0

0

30

39

 

 

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

 

0

0

0

0

0

31

 

01

 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

 

0

 

 

 

 

32

 

04

 

Venituri din privatizare

 

0

 

 

 

 

33

 

50

 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

 

0

 

 

 

 

34

40

 

****

III OPERAŢIUNI FINANCIARE

 

0

0

0

0

0

35

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

 

0

 

 

 

 

36

 

 

03

Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent

 

0

 

 

 

 

37

 

16

 

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

 

0

 

 

 

 

38

41

 

 

III ALTE OPERAŢIUNI FINANCIARE

 

0

0

0

0

0

39

 

06

00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

 

0

 

 

 

 

40

 

 

 

IV. SUBVENŢII

 

0

0

6

0

0

41

42

 

 

Subvenţii de la bugetul de stat

 

0

0

0

0

0

42

 

11

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale

 

0

0

0

0

0

43

 

 

 

Programe naţionale de sănătate

 

0

 

 

 

 

44

 

 

 

Investiţii, în condiţiile legii

 

0

 

 

 

 

45

 

 

 

Reparaţii capitale

 

0

 

 

 

 

46

 

 

 

Acţiuni de sănătate

 

0

 

 

 

 

47

 

 

 

Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgentă

 

0

 

 

 

 

48

 

39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pt. proiecte finanţate FEN postaderare

 

0

 

 

 

 

49

 

70

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014- 2020

 

0

 

 

 

 

50

43

 

 

Subvenţii de la alte administraţii

 

0

0

0

0

0

51

43

12

 

Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii

 

0

0

0

0

0

52

 

 

 

Acţiuni de sănătate

 

0

 

 

 

 

53

 

 

 

Programe naţionale de sănătate

 

0

 

 

 

 

54

 

 

 

Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgentă

 

0

 

 

 

 

55

 

 

 

Investiţii, în condiţiile legii

 

0

 

 

 

 

56

 

 

 

Reparaţii capitale

 

0

 

 

 

 

57

43

 

 

Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale

 

0

0

0

0

0

58

 

10

 

Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii

 

0

 

 

 

 

59

 

14

 

Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii

 

0

 

 

 

 

60

43

33

 

Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariate din care

 

0

 

 

 

 

61

45

 

 

Suma primite de la UE în cadrul plaţilor efectuate

 

0

6

6

0

0

62

 

01

 

se va trece după caz FEDR, FSE ................

 

0

0

0

0

0

63

 

 

01

Sume primite În contul plaţilor efectuate în anul curent

 

0

 

 

 

 

64

 

 

02

Sume primite În contul plaţilor efectuate în anii anteriori

 

0

 

 

 

 

65

 

 

03

Prefinanţare

 

0

 

 

 

 

66

48

,01

 

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plaţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020

 

0

0

0

0

0

67

 

 

 

se va trace după caz

 

0

0

0

0

0

68

 

19

01

Sume primite În contul plaţilor efectuate în anul curant

 

0

 

 

 

 

69

 

19

02

Sume primite În contul plaţilor efectuate În anii anteriori

 

0

 

 

 

 

70

 

19

03

Prefinanţare

 

0

 

 

 

 

 

71

Titlu

Articol

Alineat

II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1+ II.2 + II.3 + II.4)

Credit de angajament

0

0

0

0

0

72

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

73

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE

Credit de angajament

0

0

0

0

0

74

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

75

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Credit de angajament

0

0

0

0

0

76

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

77

 

01

 

Cheltuieli salariale în bani

Credit de angajament

0

0

0

0

0

78

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

79

 

 

01

Salarii de bază

Credit de angajament

0

0

0

0

0

80

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

81

 

 

02

Salarii de merit

Credit de angajament

0

0

0

0

0

82

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

83

 

 

03

Indemnizaţii de conducere

Credit de angajament

0

0

0

0

0

84

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

85

 

 

04

Spor de vechime

Credit de angajament

0

0

0

0

0

86

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

87

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de munca

Credit de angajament

0

0

0

0

0

88

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

89

 

 

06

Alte sporuri

Credit de angajament

0

0

0

0

0

90

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

91

 

 

07

Ore suplimentare

Credit de angajament

0

0

0

0

0

92

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

93

 

 

08

Fond de premii

Credit de angajament

0

0

0

0

0

94

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

95

 

 

09

Indemnizaţie de vacanţa

Credit de angajament

0

0

0

0

0

96

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

97

 

 

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Credit de angajament

0

0

0

0

0

98

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

99

 

 

11

Fond aferent plaţii cu ora

Credit de angajament

0

0

0

0

0

100

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

101

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

Credit de angajament

0

0

0

0

0

102

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

103

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

Credit de angajament

0

0

0

0

0

104

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

105

 

 

14

Indemnizaţii de detaşare

Credit de angajament

0

0

0

0

0

106

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

107

 

 

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

Credit de angajament

0

0

0

0

0

108

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

109

 

 

16

Alocaţii pentru locuinţe

Credit de angajament

0

0

0

0

0

110

 

 

 

 

credit bugetar

0

0

0

0

0

111

 

 

17

Indemnizaţie de hrana

Credit de angajament

0

0

0

0

0

112

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

113

 

 

30

Alta drepturi salariale În bani

Credit de angajament

0

0

0

0

0

114

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

115

 

02

 

Cheltuieli salariale În natură

Credit de angajament

0

0

0

0

0

116

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

117

 

 

01

Tichete de masă

Credit de angajament

0

0

0

0

0

118

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

119

 

 

02

Norme de hrană

Credit de angajament

0

0

0

0

0

120

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

121

 

 

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

Credit de angajament

0

0

0

0

0

122

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

123

 

 

04

Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa

Credit de angajament

0

0

0

0

0

124

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

125

 

 

05

Transportul la şi de la locul de munca

Credit de angajament

0

0

0

0

0

126

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

127

 

 

06

Vouchere de vacanta

Credit de angajament

0

0

0

0

0

128

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

129

 

 

30

Alte drepturi salariale în natură

Credit de angajament

0

0

0

0

0

130

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

131

 

03

 

Contribuţii

Credit de angajament

0

0

0

0

0

132

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

133

 

 

01

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat

Credit de angajament

0

0

0

0

0

134

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

135

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

Credit de angajament

0

0

0

0

0

136

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

137

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

Credit de angajament

0

0

0

0

0

138

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

139

 

 

04

Contribuţii de asigurări pt. accidente de munca şi boli profes.

Credit de angajament

0

0

0

0

0

 

140

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

141

 

 

05

Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi

Credit de angajament

0

0

0

0

0

142

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

143

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

Credit de angajament

0

0

0

0

0

144

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

145

 

 

07

Contribuţie asiguratorie pt. munca

Credit de angajament

0

0

0

0

0

146

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

147

 

 

08

Contrib. plătite de angajator în numele angajatului

Credit de angajament

0

0

0

0

0

148

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

149

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

Credit de angajament

0

0

0

0

0

150

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

151

 

01

 

Bunuri şi servicii

Credit de angajament

0

0

0

0

0

152

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

153

 

 

01

Furnituri de birou

Credit de angajament

0

0

0

0

0

154

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

155

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

Credit de angajament

0

0

0

0

0

156

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

157

 

 

03

Iluminat, încălzit şi forţă motrică

Credit de angajament

0

0

0

0

0

158

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

159

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

Credit de angajament

0

0

0

0

0

160

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

161

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

Credit de angajament

0

0

0

0

0

162

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

163

 

 

06

Piese de schimb

Credit de angajament

0

0

0

0

0

164

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

165

 

 

07

Transport

Credit de angajament

0

0

0

0

0

166

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

167

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

Credit de angajament

0

0

0

0

0

168

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

169

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

Credit de angajament

0

0

0

0

0

170

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

171

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

Credit de angajament

0

0

0

0

0

172

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

173

 

02

 

Reparaţii curente

Credit de angajament

0

0

0

0

0

174

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

175

 

03

 

Hrană

Credit de angajament

0

0

0

0

0

176

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

177

 

 

01

Hrană pentru oameni

Credit de angajament

0

0

0

0

0

178

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

179

 

 

02

Hrană pentru animale

Credit de angajament

0

0

0

0

0

180

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

181

 

04

 

Medicamente şi materiale sanitare

Credit de angajament

0

0

0

0

0

182

 

 

 

 

Credit de angajament

0

0

0

0

0

183

 

 

01

Medicamente

Credit de angajament

0

0

0

0

0

184

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

185

 

 

02

Materiale sanitare

Credit de angajament

0

0

0

0

0

186

 

 

 

 

Credit de angajament

0

0

0

0

0

187

 

 

03

Reactivi

Credit de angajament

0

0

0

0

0

188

 

 

 

 

Credit de angajament

0

0

0

0

0

189

 

 

04

Dezinfectant

Credit de angajament

0

0

0

0

0

190

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

191

 

05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Credit de angajament

0

0

0

0

0

192

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

193

 

 

01

Uniforme şi echipament

Credit de angajament

0

0

0

0

0

194

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

195

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

Credit de angajament

0

0

0

0

0

196

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

197

 

 

30

Alte obiecte de inventar

Credit de angajament

0

0

0

0

0

198

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

199

 

06

 

Deplasări, detaşări, transferări

Credit de angajament

0

0

0

0

0

200

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

201

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

Credit de angajament

0

0

0

0

0

202

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

203

 

 

02

Deplasări în străinătate

Credit de angajament

0

0

0

0

0

204

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

205

 

09

 

Materiale de laborator

Credit de angajament

0

0

0

0

0

206

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

207

 

10

 

Cerceta re-dezvoltare

Credit de angajament

0

0

0

0

0

208

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

209

 

11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

Credit de angajament

0

0

0

0

0

210

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

211

 

12

 

Consultanţa şi expertiză

Credit de angajament

0

0

0

0

0

212

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

 0

213

 

13

 

Pregătire profesională

Credit de angajament

0

0

0

0

0

214

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

215

 

14

 

Protecţia muncii

Credit de angajament

0

0

0

0

0

216

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

217

 

25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare pentru interesele statului

Credit de angajament

0

0

0

0

0

218

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

219

 

27

 

Tichete cadou

Credit de angajament

0

0

0

0

0

 

220

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

221

 

30

 

Alte cheltuieli

Credit de angajament

0

0

0

0

0

222

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

223

 

 

01

Reclamă şi publicitate

Credit de angajament

0

0

0

0

0

224

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

225

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

Credit de angajament

0

0

0

0

0

226

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

227

 

 

04

Chirii

Credit de angajament

0

0

0

0

0

228

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

229

 

 

09

Executarea silită a creanţelor bugetare

Credit de angajament

0

0

0

0

0

230

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

231

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

Credit de angajament

0

0

0

0

0

232

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

233

30

 

 

TITLUL III DOBÂNZI

Credit de angajament

0

0

0

0

0

234

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

235

 

03

 

Alte dobânzi

Credit de angajament

0

0

0

0

0

236

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

237

 

 

05

Dobânzi la operaţiunile de leasing

Credit de angajament

0

0

0

0

0

238

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

239

56

 

 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

Credit de angajament

0

0

0

0

0

240

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

241

 

 

 

Programe din Fondul

Credit de angajament

0

0

0

0

0

242

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

243

 

 

01

Finanţarea naţionala

Credit de angajament

0

0

0

0

0

244

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

245

 

 

02

Finanţarea externa ne rambursabila

Credit de angajament

0

0

0

0

0

246

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

247

 

 

03

Cheltuieli neeligibile

Credit de angajament

0

0

0

0

0

248

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

249

58

 

 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ANI 2014-2020

Credit de angajament

0

0

0

0

0

250

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

251

 

 

 

Programe din Fondul

Credit de angajament

0

0

0

0

0

252

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

253

 

30

01

Finanţarea naţionala

Credit de angajament

0

0

0

0

0

254

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

255

 

30

02

Finanţarea externa nerambursabila

Credit de angajament

0

0

0

0

0

256

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

257

 

30

03

Cheltuieli neeligibile

Credit de angajament

0

0

0

0

0

258

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

259

57

 

 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Credit de angajament

0

0

0

0

0

260

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

261

 

01

 

Asigurări sociale

Credit de angajament

0

0

0

0

0

262

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

263

 

02

 

Ajutoare sociale

Credit de angajament

0

0

0

0

0

264

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

265

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

Credit de angajament

0

0

0

0

0

266

 

 

 

 

Credit bugetar

0

0

0

0

0

267

 

 

02

Ajutoare sociale în natura

Credit de angajament

0

0

0

0

0

268